Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00024 005719 18997374 na godz. na dobę w sumie
Zadziwiająca moc umysłu - książka
Zadziwiająca moc umysłu - książka
Autor: Liczba stron: 264
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2121-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> relacje damsko-męskie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podróż w głąb siebie


To świetne wprowadzenie w dziedzinę zjawisk paranormalnych. (...) Ta książka otwiera przed czytelnikiem nowe horyzonty i pomaga mu dogłębnie zrozumieć, a także docenić wyższe aspekty ludzkiej świadomości
dr Alfred Stelter
-- niemiecki fizyk, chemik jądrowy i parapsycholog; autor bestsellera Psi Healing [Uzdrawianie z pomocą PSI\

Poznaj ukrytą naturę człowieka

Oto na naszym rynku ukazuje się książka, która od momentu pierwszego wydania w roku 1978 była nieustannym bestsellerem. Teraz -- wznowiona, poprawiona i opatrzona licznymi odautorskimi uwagami -- trafia wreszcie w ręce polskiego czytelnika, pragnącego zgłębić wiedzę, która dla wielu naukowców wciąż pozostaje nieznaną wiedzą tajemną.

Gatunek ludzki zdołał dokonać wielkich rzeczy -- ma na swoim koncie niezwykłe odkrycia i zmieniające świat wynalazki. Jednak mimo całej swej genialności sam dla siebie jest mniej przejrzysty i bardziej nieprzenikniony niż ciemna strona księżyca, na którym kilkakrotnie wylądowali jego przedstawiciele. Niewiele bowiem uczyniliśmy, by zbadać swoje wnętrze i własne zdolności parapsychiczne -- moce, które są bardziej niezwykłe i potężniejsze od tego, co można odnaleźć gdziekolwiek we wszechświecie.

Pokonując obezwładniającą rodzaj ludzki ignorancję, autor zdołał skondensować ogromny i złożony materiał, dotyczący zjawisk parapsychicznych i paranormalnych, w niewielkiej, zrozumiałej formie. Nie zlekceważył przy tym ani nie pominął żadnego kluczowego zagadnienia. Znakomicie połączył tu starą ezoteryczną wiedzę z odkryciami współczesnej nauki.

Książka ta zachwyci wszystkich ludzi odczuwających głód wiedzy i pragnienie uzyskania racjonalnych oraz wiarygodnych odpowiedzi na pytania dotyczące doświadczeń paranormalnych, których nie potrafiły do tej pory wyjaśnić ani nauka, ani religia.


Patroni medialni:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zadziwiająca moc umysłu Autor: Jaime T. Licauco ISBN: 978-83-246-2121-7 Tytu³ orygina³u: Understanding the psychic powers of man Podró¿ w g³¹b siebie • Rozwijanie zdolnoœci parapsychicznych • Wyjaœnianie zjawiska psychokinezy • Naukowe dowody na istnienie aury • Analiza jasnowidzenia, mediumizmu, telepatii i telekinezy • Przyczyny dyskryminowania parapsychologii przez naukowców To œwietne wprowadzenie w dziedzinê zjawisk paranormalnych. (…) Ta ksi¹¿ka otwiera przed czytelnikiem nowe horyzonty i pomaga mu dog³êbnie zrozumieæ, a tak¿e doceniæ wy¿sze aspekty ludzkiej œwiadomoœci dr Alfred Stelter — niemiecki fizyk, chemik j¹drowy i parapsycholog; autor bestsellera Psi Healing [Uzdrawianie z pomoc¹ PSI] Poznaj ukryt¹ naturê cz³owieka Oto na naszym rynku ukazuje siê ksi¹¿ka, która od momentu pierwszego wydania w roku 1978 by³a nieustannym bestsellerem. Teraz — wznowiona, poprawiona i opatrzona licznymi odautorskimi uwagami — trafia wreszcie w rêce polskiego czytelnika, pragn¹cego zg³êbiæ wiedzê, która dla wielu naukowców wci¹¿ pozostaje nieznan¹ wiedz¹ tajemn¹. Gatunek ludzki zdo³a³ dokonaæ wielkich rzeczy — ma na swoim koncie niezwyk³e odkrycia i zmieniaj¹ce œwiat wynalazki. Jednak mimo ca³ej swej genialnoœci sam dla siebie jest mniej przejrzysty i bardziej nieprzenikniony ni¿ ciemna strona ksiê¿yca, na którym kilkakrotnie wyl¹dowali jego przedstawiciele. Niewiele bowiem uczyniliœmy, by zbadaæ swoje wnêtrze i w³asne zdolnoœci parapsychiczne — moce, które s¹ bardziej niezwyk³e i potê¿niejsze od tego, co mo¿na odnaleŸæ gdziekolwiek we wszechœwiecie. Pokonuj¹c obezw³adniaj¹c¹ rodzaj ludzki ignorancjê, autor zdo³a³ skondensowaæ ogromny i z³o¿ony materia³, dotycz¹cy zjawisk parapsychicznych i paranormalnych, w niewielkiej, zrozumia³ej formie. Nie zlekcewa¿y³ przy tym ani nie pomin¹³ ¿adnego kluczowego zagadnienia. Znakomicie po³¹czy³ tu star¹ ezoteryczn¹ wiedzê z odkryciami wspó³czesnej nauki. Spis treści Wstęp do wydania pierwszego Wstęp dr. Alfreda Steltera Przedmowa do wydania poprawionego Uwagi do Czytelnika Podziękowania ROZDZIAŁ 1. NAUKA A LUDZKA NATURA Ograniczenia nauki Kwestia podejścia, a nie metody Materia ducha czy duch materii? Ukryta natura człowieka Życie Wibracje Duch i materia Śmierć jako stadium przejściowe Siedem poziomów istnienia, lub inaczej aspektów człowieka Reinkarnacja Karma ROZDZIAŁ 2. LUDZKA AURA I CO ONA ZNACZY Czym jest aura i skąd się bierze? Naukowy dowód na istnienie aury Sposoby wykorzystania aury Znaczenie różnych kolorów aury ROZDZIAŁ 3. KAŻDY MA ZDOLNOŚCI PARAPSYCHICZNE Aktualne teorie dotyczące PSI ROZDZIAŁ 4. RODZAJE ZDOLNOŚCI PARAPSYCHICZNYCH Manifestacje często spotykane Jasnoczucie Jasnowidzenie Déjà vu Różdżkarstwo (radiestezja) Egzorcyzmy Mediumizm (channeling) 9 11 13 19 21 23 24 25 28 29 30 31 32 33 35 39 43 47 49 53 55 55 59 67 73 75 75 77 87 88 92 93 6 | Z A D Z I W I A J Ą C A M O C U M Y S Ł U Parapsychiczne diagnozowanie Sny intuicyjne Uzdrawianie praniczne Uzdrawianie mentalne Odczytywanie ukrytych informacji Widzenie na odległość (widzenie zdalne) Telepatia Uzdrawianie mocą ducha Rzadziej spotykane manifestacje Projekcja astralna Bilokacja Parapsychiczny węch Jasnosłyszenie (parapsychiczny słuch) Chodzenie po ogniu Mówienie językami Tłumaczenie języków Lewitacja Materializacja Prekognicja Parachirurgia (operowanie parapsychiczne) Psychokineza (telekineza) Psychometria Retrokognicja Wyczuwanie ludzkiej aury Rzadko spotykane manifestacje Przyśpieszanie procesów biologicznych Dermooptyka, lub inaczej widzenie skórne Pirokinezja Malowanie prowadzone ręką ducha Teleportacja Myślografia Inne nienazwane zdolności parapsychiczne ROZDZIAŁ 5. METODY UZDRAWIANIA Koniec monopolu na wiedzę Uzdrawianiem rządzą ukryte zasady „Specyficzna” klasa uzdrowicieli Różne rodzaje uzdrawiania Skuteczność? Sam oceń 98 99 101 102 104 106 109 114 115 115 117 120 121 122 125 126 126 132 137 144 147 159 168 169 170 170 172 174 175 178 183 185 189 192 193 195 196 203 S P I S T R E Ś C I | 7 ROZDZIAŁ 6. JAK ROZWIJAĆ ZDOLNOŚCI PARAPSYCHICZNE Niebezpieczeństwa związane z wyjawianiem tajemnej wiedzy Dlaczego ważny jest powód Sposób patrzenia na świat i jego zmiana Ostrzeżenia mistrzów Niezbędne warunki ROZDZIAŁ 7. PODSUMOWANIE: OBECNY STAN BADAŃ ZJAWISK PSI Dyskryminacja parapsychologii w kręgach naukowych 207 208 209 211 212 213 223 228 ANEKS 233 Ożywiona dyskusja pomiędzy Jaime Licauco a Jamesem Randim 233 Można dać się oszukać na dwa sposoby 233 236 Magik Randi zaprzecza twierdzeniom z felietonu Licauco 238 Licauco precyzuje wypowiedź 239 241 Udowodnione naukowo Na temat zmieniania zasad BIBLIOGRAFIA I ŹRÓDŁA ŹRÓDŁA ILUSTRACJI O AUTORZE 245 251 255 Rozdział 2. Ludzka aura i co ona znaczy Gdy ujrzysz ludzi widząc, będą wyglądać jak włókna światła, jak białe pajęczyny. Bardzo szlachetne nitki, coś w kształcie jaja z wirujących włókien. Don Juan Matus, meksykański mistyk z plemienia Indian Yaqui 4 8 | Z A D Z I W I A J Ą C A M O C U M Y S Ł U Główne linie aury W oczach jasnowidza każda żyjąca ludzka istota wygląda jak sku- pisko promieniującego światła w kształcie jaja. To światło emanuje z każdej części ciała, a szczególnie z siedmiu centrów psychicznych (inaczej czakr) człowieka. Najłatwiej dostrzec wyraźne promienio- wanie lub aurę wokół czubka głowy, zwłaszcza u osób bardzo roz- winiętych duchowo. Średniowieczni artyści prawdopodobnie do- strzegali aurę świętych i malowali tę emanację dokładnie tak, jak ją widzieli. Stąd wzięła się „aureola” okalająca głowy postaci ota- czanych kultem religijnym, takich jak Jezus, Błogosławiona Maryja Dziewica czy święci. R O Z D Z I A Ł 2 : L U D Z K A A U R A I C O O N A Z N A C Z Y | 4 9 CZYM JEST AURA I SKĄD SIĘ BIERZE? Aura jest wynikiem działania siły witalnej, tlącej się w każdej żywej istocie. Składają się na nią elektromagnetyczne wibracje szlachetnej materii, którą można, jak twier- dzą okultyści, w określonych warunkach i po przejściu odpowiedniego treningu zo- baczyć gołym okiem. Osobie jasnowidzącej lub obdarzonej zdolnościami parapsychicz- nymi ludzka aura ukazuje się jako migo- tliwe kolorowe światło, które bezustannie się zmienia, odzwier- ciedlając emocjonalny i fizyczny stan danej osoby. W momencie śmierci ludzka aura stopniowo rozmywa się, a ponieważ srebrny przewód łączący dwa ciała człowieka zostaje przerwany, jasnowidz może czasami ujrzeć ciało astralne oddzielone od ciała fizycznego. Ponieważ na ludzką percepcję rzutuje osobowość jednostki, jak również jej cechy fizyczne, każda osoba obdarzona zdolnościami parapsychicznymi będzie widziała ludzką aurę w zupełnie inny sposób. Ale bez względu na to, w jaki sposób dany człowiek po- strzega aurę, to nikt nie jest w stanie przed nim niczego ukryć. Obserwowana osoba dosłownie „nabiera kolorów”. Carlos Castañeda Poniżej zamieszczono trzy cytaty, dzięki którym łatwiej jest zrozumieć, jak ludzie wyglądają w oczach tych, którzy naprawdę potrafią widzieć aurę; pierwszy z nich to słowa indiańskiego cza- rownika z Meksyku, drugi —amerykańskiego medium, a trzeci — tybetańskiego lamy. 1. Don Juan Matus, nadzwyczajny indiański czarownik z Mek- syku (w rzeczywistości jasnowidz), którego dotyczą książki amerykańskiego antropologa Carlosa Castanedy. Zamieszczony cytat pochodzi z książki Castanedy zatytułowanej Odrębna rze- czywistość. 5 0 | Z A D Z I W I A J Ą C A M O C U M Y S Ł U Don Juan: Pewnego dnia być może będziesz w stanie widzieć ludzi naprawdę, a wtedy uświadomisz sobie, że nie ma sposobu na to, aby cokolwiek w nich zmienić. Castañeda: Co znaczy „widzieć inaczej”, Don Juanie? Don Juan: Człowiek wygląda inaczej, kiedy naprawdę wi- dzisz. Mały dymek pomoże Ci zobaczyć człowieka w postaci włókien światła. Castañeda: Włókien światła? Don Juan: Tak, włókien, jak biała pajęczyna. Bardzo deli- katnych nici, krążących między głową a pępkiem. Wtedy człowiek wygląda jak jajo utworzone z krą- żących włókien. A jego ramiona i nogi są jak świetliste włosy, rozchodzące się we wszystkich kierunkach. Castañeda: Czy tak wygląda każdy? Don Juan: Każdy. Poza tym każdy człowiek kontaktuje się z wszystkim nie poprzez ręce, myśli, ale poprzez snop długich włókien, które wystrzeliwują z sa- mego środka jego brzucha…A zatem, co być może kiedyś sam zobaczysz, człowiek to świetliste jajo, bez względu na to, czy jest żebrakiem, czy królem, i nie ma sposobu, by to zmienić. 2. Edgar Cayce, nadzwyczajny Amerykanin obdarzony zdolno- ściami parapsychicznymi. Jedynie będąc w transie, ujawniał swoje umiejętności, do których należały diagnozowanie chorób, prorokowanie i jasnowidzenie. W książce Doris Agee zatytuło- wanej Edgar Cayce on ESP („Edgar Cayce o postrzeganiu po- zazmysłowym”) Cayce opisuje swoją zdolność widzenia aury: R O Z D Z I A Ł 2 : L U D Z K A A U R A I C O O N A Z N A C Z Y | 5 1 Od kiedy pamiętam, widząc ludzi, dostrzegałem powiązane z nimi kolory. Nie zdarzyło się, żeby jakiekolwiek napotkane istoty ludzkie nie zostały zare- jestrowane przez siatkówkę mojego oka wraz z błękitami, zieleniami i czerwie- niami łagodnie opływającymi ich głowy i ramiona. Upłynęło sporo czasu, zanim uświadomiłem sobie, że inni ludzie nie widzą tych barw. Nigdy nie myślę o innych ludziach inaczej niż w powiązaniu z ich aurą. Widzę, jak z czasem kolory moich przyjaciół i bliskich zmieniają się — choroba, zniechęcenie, miłość, spełnienie — wszystko to odbija się w ich aurze, dlatego dla mnie aura jest prognozą pogody duszy. Edgar Cayce 3. Tuesday Lobsang Rampa, tajemniczy i kontrowersyjny pisarz mieszkający aż do swojej śmierci w roku 1981 w Ontario w Kanadzie; napisał czternaście lub piętnaście książek okulty- stycznych, pierwsza z nich, Trzecie oko, przyniosła mu sławę. W związku ze swoją nadzwyczajną zdolnością jasnowidzenia Lobsang Rampa często był w młodości proszony przez dalaj- lamę, głowę państwa tybetańskiego, którego nazywano Tym Najskrytszym, by przyjrzał się aurze odwiedzających go zagra- nicznych gości i określił ich charakter oraz prawdziwy powód odwiedzin. W przytoczonym poniżej fragmencie Rampa opisuje, w jaki sposób widział aurę przybyszów z zagranicy: Czymś niezwykle zabawnym było słuchanie pozbawionych treści słów tych, którzy chcąc coś zyskać, udawali przyjaźń, a w rze- czywistości ich serca wypełniała chęć mordu. 5 2 | Z A D Z I W I A J Ą C A M O C U M Y S Ł U Gdy tak patrzyłem na nich z mojej kry- jówki, mogłem zaobserwować drżenie ich aury, opalizujący połysk przyćmiony brud- ną czerwienią. Kłębiące się, nienawistne myśli. Załamania i prążkowania barwy, nieprzyjemne odcienie zamiast przejrzy- stych, czystych kolorów odzwierciedlają- cych szlachetną myśl; nieprzyjemne, za- nieczyszczone odcienie towarzyszyły tym, którzy poświęcili swoją siłę życiową mate- rializmowi i czynieniu zła. Tuesday Lobsang Rampa Powłoka auralna R O Z D Z I A Ł 2 : L U D Z K A A U R A I C O O N A Z N A C Z Y | 5 3 NAUKOWY DOWÓD NA ISTNIENIE AURY Pierwszy naukowy dowód na istnienie au- ry został przeprowadzony w 1908 roku przez dr. Waltera J. Kilnera ze szpitala św. Tomasza w Londynie. Odkrył on, że pa- trząc przez szklane ekrany pokryte barw- nikiem o nazwie dicyjanina, może w rze- czywistości oglądać aurę i ją badać. Siemion D. Kirlian Dr Kilner odkrył to, co mistycy powta- rzali od zawsze: aura mówi wiele nie tylko na temat obecnego stanu zdrowotnego i emocjonalnego danej jednostki, ale również pokazuje początki choroby, i to dużo wcześniej, niż zamanifestuje się ona na planie fizycznym. Odkrył również, że dzięki badaniu zmian barwy i czę- stotliwości pulsacji aury może określić intelektualny i duchowy stopień rozwoju danego człowieka. Aura człowieka bardzo rozwi- niętego duchowo często sięga dziesiątki centymetrów poza jego ciało fizyczne. Następne ważne odkrycie w zakresie naukowych badań au- ry miało miejsce w roku 1939 w Krasnodarze w południowej Rosji. To właśnie wtedy Siemion D. Kirlianow przypadkiem odkrył, że fotografując różne części ciała w polu elektrycznym o wysokiej częstotliwości, może dostrzec określoną emanację. Od tego mo- mentu zaczął fotografować ręce uzdrowicieli i zwykłych ludzi, zielone i uschnięte liście i wiele innych obiektów. Odkrył, podob- nie jak już wcześniej Kilner, że to, co się dzieje z aurą lub, sto- sując jego określenie, „polem energetycznym”, jest dokładnym odzwierciedleniem tego, co dzieje się z ciałem fizycznym, zatem zupełnie możliwe jest zdiagnozowanie choroby, zanim ujawni się ona w ciele fizycznym. Różne elektryczne częstotliwości pozwa- lają zobaczyć odmienne szczegóły aury. 5 4 | Z A D Z I W I A J Ą C A M O C U M Y S Ł U Chociaż ekrany Kilnera i fotografia kirlianowska mogą bardzo się przydać śmiertelnikom, którzy nie potrafią zobaczyć aury gołym okiem, to niektóre osoby obdarzone w naturalny sposób tą zdolno- ścią uważają je za przeszkodę. Gordon Turner, brytyjski duchowy uzdrowiciel i jasnowidz, mówi: „Osobiście przetestowałem aparat Kilnera pomagający zo- baczyć aurę, ale okazało się, że ogranicza on naturalnie (przy użyciu zdolności parapsychicznych) przeze mnie postrzegany obraz i re- dukuje go, pozostawiając jedynie niewielki wycinek tego, co nor- malnie jest dla mnie widoczne. Także wykrzywia go i zmienia bar- wę, dlatego dużo trudniej jest dostrzec zmiany, które być może mają miejsce”. Tym niemniej dla zwykłych śmiertelników przyrząd Kilnera może się okazać bardzo przydatnym narzędziem. Dłoń uzdrowicielki obdarzonej zdolnościami parapsychicznymi została ukazana w stanie normalnym (po lewej) i podczas próby wygenerowania uzdrawiającej energii (po prawej). W stanie podwyższonej aktywności barwa czerwona intensyfi- kuje się, a żółta pojawia. R O Z D Z I A Ł 2 : L U D Z K A A U R A I C O O N A Z N A C Z Y | 5 5 SPOSOBY WYKORZYSTANIA AURY Ludzka aura zawiera zapis każdej ważnej rzeczy, która spotyka człowieka na ziemi, od chwili narodzin, aż do chwili, gdy opuści swoje fizyczne ciało. Niczego nie da się ukryć. Gordon Turner potwierdza to i opowiada, że słuchał kiedyś człowieka obdarzonego nadzwyczajnymi zdolnościami parapsychicznymi, „który był w sta- nie nie tylko wizualizować aurę i relacjonować szczegóły każdej choroby, którą jego obiekt przeszedł od najwcześniejszego dzie- ciństwa, ale również dokładnie określał każdy znaczący wstrząs w jego życiu, taki jak śmierć lub kryzys ekonomiczny. Zgadzały się wszystkie szczegóły”. Najważniejszą funkcją czy też formą wykorzystania aury jest stawianie diagnozy. Wiedząc z góry, jaka choroba spotka daną osobę, można zniwelować jej efekt lub co najmniej go osłabić. Uzdrawiając stan chorobowy na poziomie aury, można uprzedzić pojawienie się choroby na planie fizycznym, bo to, co dzieje się z ciałem fizycznym, zawsze najpierw manifestuje się w obrazie aury. Jak mówi Gordon Turner: Gdy uzdrowiciel kładzie dłonie na pacjencie, ich aury od razu mieszają się ze sobą…Żółte światło stopniowo dominuje ciemniej- szą barwę charakterystyczną dla choroby, która zostaje w ten sposób przytłumiona i w dużej mierze traci swoją intensywność. ZNACZENIE RÓŻNYCH KOLORÓW AURY Na pewno zdarzyło Ci się usłyszeć czyjąś uwagę na temat jakiejś sukienki: „ten kolor do niej nie pasuje”. Dlaczego tak to odczuwa- my? Ponieważ pomiędzy barwą dominującą w aurze danej osoby a jej kolorystycznym wyborem brakuje harmonii. Albo też, gdy ktoś jest naprawdę rozgniewany, mówimy, że „aż poczerwieniał 5 6 | Z A D Z I W I A J Ą C A M O C U M Y S Ł U ze złości”, lub innym razem konstatujemy, że jakaś osoba jest „bezbarwna”. Ale nie zdarza się, by dwie osoby obda- rzone zdolnościami parapsychicznymi wi- działy i interpretowały barwy aury w iden- tyczny sposób. Istnieją oczywiście różnice w sposobie odczytywania kolorów aury. Zamieszczona poniżej interpretacja pocho- dzi z książki czołowego okultysty C.W. Le- adbeatera, zatytułowanej Człowiek widzial- ny i niewidzialny. C.W. Leadbeater Czarny — świadczy o nienawiści i złośliwości. Atak wściekłości może dla jasnowidzącego wyglądać „jak kłęby ciężkiego, trującego dymu” pojawiające się w aurze. Czerwony — błyski w kolorze głębokiej czerwieni pojawiające się zwykle na czarnym tle wskazują na gniew, a mające mniej lub bar- dziej intensywny brązowy odcień świadczą o egoizmie. Krzykliwa, krwista czerwień — kolor bardzo charakterystyczny, ale niełatwy do opisania — świadczy o zmysłowości. Brązowy — matowy brązowy — czerwonawy, prawie rdzawy oznacza chciwość. Brązowoszary jest charakterystyczny dla sa- molubstwa i bardzo często barwa ta pojawia się w ludzkiej aurze. Zielonkawobrązowy, rozświetlony głęboką czerwienią o szkarłat- nych błyskach oznacza zazdrość. Ludzie zakochani mają całkiem sporo tego koloru w swoich aurach. Szary — ciężki, ołowiany szary świadczy o głębokiej depresji i smutku. Kolor siny, najohydniejszy i najpotworniejszy odcień szarości, oznacza strach. R O Z D Z I A Ł 2 : L U D Z K A A U R A I C O O N A Z N A C Z Y | 5 7 Szkarłatny — ta barwa wskazuje na miłość i często jest naj- piękniejszym elementem aury. Według Laedbeatera różni się oczy- wiście znacznie, w zależności od natury tej miłości. Miłość bez- interesowna wyraża się poprzez cudowny, różowy kolor, a jeśli kolor jest wyjątkowo świetlisty, o liliowym odcieniu, oznacza duchową miłość do całej ludzkości. Natomiast o miłości samolubnej świadczy odcień brązowy. Pomarańczowy — wskazuje na dumę lub ambicje i ma wiele wariantów, w zależności od ich natury. Aczkolwiek nie musi być to nic złego. Zielony — ta barwa może oznaczać kilka różnych rzeczy w za- leżności od odcienia. Szarozielony oznacza oszustwo i przebiegłość. Jasna szmaragdowa zieleń oznacza takie cechy jak wszechstronność, pomysłowość i popędliwość, ale niewiążącą się ze złą intencją. Według Edgara Cayce zielony przetykany niebieskim to kolor związany z uzdrawianiem. Świetlisty niebieskozielony wskazuje na prawdziwą życzliwość i głębokie współczucie. Niebieski — ciemny, czysty niebieski zwykle świadczy o religijności, ale różni się w zależności od rodzaju tego odczucia. Może go zabar- wić prawie każdy ze wspomnianych do tej pory kolorów. Jasno- niebieski oznacza oddanie się jakiejś szlachetnej idei duchowej. Żółty — to zawsze dobry kolor. Oznacza zdolności intelektualne. Przyjmuje wiele różnych odcieni, a domieszki innych barw mogą sprawę jeszcze bardziej komplikować. Jeżeli intelekt jest skierowany głównie w stronę niższych, związanych z egoizmem kanałów, kolor jest blady. Natomiast świetliście złoty i jaskrawo cytrynowy lub pierwiosnkowy jest wtedy, gdy intelekt kieruje się ku temu, co szlachetne i nieegoistyczne. 5 8 | Z A D Z I W I A J Ą C A M O C U M Y S Ł U Ludzka aura
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zadziwiająca moc umysłu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: