Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00763 012509 20627294 na godz. na dobę w sumie
Państwo narodowe w Europie. Zmierzch czy walka o przetrwanie? - ebook/pdf
Państwo narodowe w Europie. Zmierzch czy walka o przetrwanie? - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 112
Wydawca: E-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 9788378590422 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dokument, literatura faktu, reportaże >> polityka
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).
Naród i państwo w formie tradycyjnej traktuje jako relikt przeszłości. W okresie intensywnego rozwoju globalizacji naród to jedynie element tradycji i historii jednej z wielu społeczności tworzącej zintegrowane społeczeństwo globalne. Państwo narodowe w formie tradycyjnej nie sprosta zadaniom, jakie stawia przed społeczeństwem globalizacja, dlatego powoli, lecz systematycznie, zostaje zastąpione inną, wyższą formą organizacji społeczności. Unia Europejska według Janusza to pierwsza forma, która jest zdolna stawić czoła globalnym problemom społecznym, jak i gospodarczym. Nie jest wprawdzie idealna i wymaga jeszcze wielu reform, ale systematycznie ewoluuje w kierunku zgodnym z rozwojem naszej planety. Stawia odważną tezę, iż Europa podzielona na pojedyncze narody i państwa nie będzie zdolna sprostać zadaniom jakie stawia przed nimi globalizacja.

I o tym jest ta książka o państwie i jego historycznym powiązaniu z narodem. W miarę czytania odnosimy wrażenie, iż wielowiekowe powiązania państwa z narodem, a także z kościołem, rozluźniają się. Natomiast społeczeństwa tworzące narody przemieszczają się i w ten sposób mieszając, wychodzą ponad tradycyjną granicę organizacji społeczeństw jakim jest państwo narodowe.

Z książki tej należy czerpać wiedzę wybiórczo przeważa tu chęć przekonania czytelnika do procesów globalizacji i otwartości wobec zjawisk społecznych, których tradycyjnie my, jako Naród Polski, lękamy się lub obawiamy.

Jak sam autor stwierdza: nie jest to książka z którą należy ślepo się zgodzić, ale warta jest by przeczytać ją do poduszki

Janusz Ostrowski

(ur. 1956), geodeta, publicysta, politolog. Absolwent AHE w Łodzi. Współzałożyciel Komentarza Politycznego popularnej w Internecie strony o profilu politycznym:

www.komentarzpolityczny.com.pl

Pasjonat społeczeństwa obywatelskiego i wszystkiego co jest z nim związane.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Janusz Ostrowski: Państwo narodowe w Europie Janusz Ostrowski Państwo narodowe w Europie. Zmierzch czy walka o przetrwanie? 2 Janusz Ostrowski: Państwo narodowe w Europie Wydawnictwo MEDIA POLSKIE e-bookowo © Copyright by Janusz Ostrowski 2011 ISBN 978-83-7859-042-2 3 Janusz Ostrowski: Państwo narodowe w Europie Spis treści Wstęp ............................................................................... 6 Rozdział I. Kilka słów o państwie i narodzie ................. 10 1.1 Kilka słów o państwie ......................................................... 10 1.2. Kilka słów o narodzie ........................................................ 15 Rozdział II. Państwo narodowe w Europie – historia, suwerenność, konflikty, tożsamości ............................... 19 2.1 Państwo narodowe w Europie – geneza powstania ........... 19 2.2 Czynniki krytyczne tworzenia państw narodowych w Europie ..................................................................................... 25 2.3. Konfliktowość państw narodowych w imię suwerenności i własnych interesów ................................................................... 31 2.4. Europejskie państwo narodowe a globalizacja .................. 36 2.5 Tożsamości narodowe na tle Unii Europejskiej ................. 41 Rozdział III. Globalizacja – zrozumienie i jej wpływ na państwa, narody ............................................................. 48 3.1. Podstawy globalizacji ......................................................... 48 3.2. Globalizacja według Watersa ............................................. 52 3.3. Globalizacja według Giddensa ........................................... 56 3.4. Kierunki w rozwoju teorii globalizacji. .............................. 58 4 Janusz Ostrowski: Państwo narodowe w Europie Rozdział IV. Globalizacja po Europejsku ..................... 63 4.1. Europa – początek integracji państw i narodów ........ 63 4.2. Przypadek Polski ............................................................. 68 4.3. Stosunek Kościoła Katolickiego do globalizacji w Europie .................................................................................... 71 Rozdział V. Państwa narodowe w zjednoczonej Europie ........................................................................................ 74 5.1. Zagadnienia zmian..................................................................... 74 5.2 Modernizacja społeczeństw w Europie .................................. 76 5.3. Przyszłość państw narodowych w Europie........................... 82 5.4 „Narodowość” czy „tożsamość” europejska? ....................... 97 Zakończenie .................................................................. 103 Bibliografia ................................................................... 108 5 Janusz Ostrowski: Państwo narodowe w Europie Wstęp Proces integracji państw europejskich jest bez wątpienia elementem światowego procesu globalizacji, którego następ- stwem jest zacieśnianie i spójność światowych procesów go- spodarczych, a także zbliżenie społeczeństw. Tam gdzie pro- cesy gospodarcze weszły w wyższą fazę integracji i wzajemnej zależności, a tym samym wspólnego interesu oznaczającego wzajemny rozwój gospodarczy, następuje proces zacieśniania międzynarodowych więzów społecznych. Jednakże pierw- szym procesem, który pociąga za sobą powyższe zmiany cywi- lizacyjne jest proces integracji gospodarczej. To on, jako pod- stawowy proces globalizacyjny występuje najpierw i prze- kształca pojedyncze gospodarki narodowe w miarę jednolity organizm gospodarczy, chwilami przyczyniając się do łago- dzenia lokalnych problemów ekonomicznych, ale także ich komplikacji wynikającej z niezrozumienia globalnych proce- sów ekonomicznych. Globalizacja jak każde proces społecz- noekonomiczny i wreszcie kulturowy może służyć ludzkości do jej pozytywnego rozwoju, a źle rozumiany i lokalnie mody- fikowany zakończyć się może globalnym kryzysem poczynając od ekonomicznego poprzez społeczny do kulturowego. W takiej kolejności gdyż taka jest kolejność globalnego roz- woju: ekonomia, społeczeństwo, kultura. Kryzys ekonomicz- ny już zapukał do „drzwi świata”. Teraz od rządów świato- wych liderów i ich racjonalnych działań zależy czy kryzys 6 Janusz Ostrowski: Państwo narodowe w Europie ogarnie pozostałe elementy globalizacji. Jeśli tak będzie to świat może zapomnieć o globalnej integracji i zamknie się ponownie w granicach klasycznych państw narodowych. Wtedy to jak twierdzi Fukuyama nastąpi: „koniec historii” bez względu na to, co ten wspaniały myśliciel miał na myśli pisząc swoje dzieło pod podobnym tytułem. Większość opracowań dotyczących powyższego zagadnie- nia, które wykorzystałem w niniejszej pracy, są co do tego tematu zgodne: procesy gospodarcze wymuszają zmiany poli- tyczne oraz społeczne, a następnie kulturowe. W takim oto tle integracji gospodarczej, jak i wzajemnego przenikania się społeczeństw, ich rozwoju, wspólnych ponad- narodowych interesów, a i nierzadko konfliktów – intrygują- cym staje się zagadnienie egzystencji i racjonalności bytu w takiej rzeczywistości państwa narodowego o typowym cha- rakterze. Podstawowa i najprostsza definicja takiego tworu brzmi: Państwo Narodowe – to państwo, którego prawie wszyscy mieszkańcy stanowią jeden naród i zdecydowana większość jego członków zamieszkuje to właśnie państwo. Przyjmując etniczną definicję narodu, która sugeruje, iż jest to społeczność posiadająca i utożsamiająca się ze wspólną histo- rią, kulturą, religią, pochodzeniem, możemy wnioskować, iż klasyczne państwa narodowe praktycznie nie istnieją. Z dru- giej strony, jeśli przyjąć jego polityczną definicję, która sugeru- je, iż narodem jest społeczeństwo zamieszkujące określone terytorium, każde państwo jest państwem narodowym. Do powyższego tematu wykorzystano różne źródła opra- cowań: od prawicowych, po liberalne i lewicowe, a także kato- lickie, gdyż spojrzenie na powiązania narodowości z pań- stwem są wielowątkowe i nie wynikają li tylko z jednej idei, 7 Janusz Ostrowski: Państwo narodowe w Europie wiary czy myśli politycznej. Każda z opcji politycznych i ideowych ma własną wizję narodu i państwa – co mocno jest zauważalne w funkcjonowaniu państw narodowych w Euro- pie. Jak taki pogląd się ma do rzeczywistości obecnych państw narodowych w zmieniającej swoje oblicze polityczne i gospo- darcze Europie, dążącej do pełnej integracji w ramach Unii Europejskiej? Czy możemy mówić o typowym państwie narodowym, je- śli burzy się jego podstawy ideowe i polityczne, poprzez prze- nikanie i wzajemne wpływy państw integrujących się w ra- mach Unii Europejskiej? Czy zacieranie się różnic kulturo- wych i światopoglądowych w Europie jest zjawiskiem pozy- tywnym, czy skrajnie negatywnym? Czy państwo mające aspiracje narodowe i stawiające je po- nad integrację wspólnotową ma szansę na pełną integrację z Unią Europejską? Te kwestie oraz faktyczne działania integracyjne mogą mieć wpływ na zanik cech fundamentalnego państwa naro- dowego, zastępując go innym rodzajem zbiorowości o charak- terze ponadnarodowym z zachowaniem poszczególnych cech i właściwości narodu. Na powyższe zagadnienia oraz istotę funkcjonowania pań- stwa narodowego w europejskiej rzeczywistości postaram się odpowiedzieć w dalszych rozdziałach mojego opracowania. Już sam tytuł: „Państwo Narodowe w Europie – zmierzch czy walka o przetrwanie?” sugeruje podstawowe zagadnienie, jakie prześledzimy razem z czytelnikami, mianowicie: jak dalece państwo narodowe musi ulec modyfikacji oraz otworzyć się 8 Janusz Ostrowski: Państwo narodowe w Europie na czynniki zewnętrzne, takie jak: światopogląd, kultura, reli- gia, tolerancja, nowoczesność, postęp, gospodarka globalna itp., by integracja europejska nie stała się dla niego politycznym pogrzebem. W książce tej nie należy doszukiwać się zbytnio ścisłych opracowań naukowych. Owszem, początkowe rozdziały opar- to obszernie na faktach historycznych, ale tylko dlatego, by przybliżyć czytelnikowi podstawowe informacje o państwie, narodzie oraz państwie narodowym. Świadomość tej wiedzy jest konieczna by zrozumieć nadchodzące zmiany w politycz- nym trwaniu państwowości i jej coraz większej zależności od gospodarki. Również podstawowa wiedza o istocie globaliza- cji jest niezbędna dla uświadomienia sobie charakteru czasów, w jakich żyjemy. Jednak w większości jest to moje własne spojrzenie na re- lację: państwo – naród, podparte oczywiście nie jedną facho- wą lekturą: i tą popularną – i tą naukową. W większości opra- cowań jest to wiedza mocno obszerna. Ja próbuję podać ją w pigułce i skomasowaną, tak, by była jasna dla adepta tych zagadnień. Ponieważ nie spotkałem się z przystępnymi i kompleksowymi opracowaniami dotyczącymi narodu, pań- stwa, a także globalizacji, książkę tę dedykuje tym, którzy chcą świadomie poszerzyć swoją podstawową wiedzę w tym zakre- sie oraz wysłuchać argumentów, które świadczą o nieuchron- nych zmianach w relacji: państwo – naród. 9 Janusz Ostrowski: Państwo narodowe w Europie 112
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Państwo narodowe w Europie. Zmierzch czy walka o przetrwanie?
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: