Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00436 009206 20666742 na godz. na dobę w sumie
Nikola Tesla. Przyszłość jest moja - ebook/pdf
Nikola Tesla. Przyszłość jest moja - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Ebookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8166-007-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> popularnonaukowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).
Temat Nikoli Tesli to historia wiecznie żywa, budząca liczne kontrowersje i spory.
W tej oto krótkiej, ale treściwej książce zgromadzono najciekawsze fakty, odkrycia oraz wydarzenia z życia naukowca.
Bez wątpienia życiorys naszego bohatera odcisnął pietno na całej cywilizacji.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

NIKOLA T ES LA E - B O O K O W O R A D O S Ł A W G A W L I K P R Z Y S Z Ł O Ś Ć J E S T M O J A ISBN: 978-83-8166-007-5 © Copyright by Radosław Gawlik  E-bookowo.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie częścilub całości bez zgody wydawcy zabronione. Grafika na darmowej licencji do użytku personalnego orazkomercyjnego (License Free). Cover graphic background by: pixabay.com;Back cover graphic background by: pixabay.com.E-bookowo.pl - wydawnictwo internetowe wydawnictwo@e-bookowo.pl  N I K O L A T E S L A - P R Z Y S Z Ł O Ś Ć J E S T M O J A © C O P Y R I G H T B Y R A D O S Ł A W G A W L I K   E - B O O K O W O . P L G R A F I K I O R A Z I L U S T R A C J E U Ż Y T E W P U B L I K A C J I : W Y D A W C A K O N T A K T S P I S T R E Ś C I W S T Ę P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 R O Z D Z I A Ł 1 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 R O Z D Z I A Ł 2 :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 R O Z D Z I A Ł 3 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 R O Z D Z I A Ł 4 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 R O Z D Z I A Ł 5 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 R O Z D Z I A Ł 6 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 R O Z D Z I A Ł 7 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 M E R I T U M   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 B I B L I O G R A F I A . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 E - B O O K O W O . P L WSTĘP O kim tu mowa? Oczywiście o Thomasie Edisonie. Zanim posądzisz mnie o herezje, powściągnij na chwilę myśli i język. Pozwól, że naszą wspaniała podróż zacznę od wyjaśnienia, dlaczego tak sądzę i dlaczego w rzeczy samej tak jest. Więc tak raz jeszcze kłamał, kradł, szantażował i zastraszał. Niszczył prawdziwych wynalazców i autorów. Najsmutniejszym jest natomiast to, że stał się poniekąd swoistą ikoną epoki wielkich odkryć. Wynalazca żarówki. Źródło: pixabay.com N a ś c i e ż c e s w o j e j d ł u g i e j e d u k a c j i j u ż n a j e j p o c z ą t k u u c z o n o m n i e i ż b y ł t y l k o j e d e n w s p a n i a ł y u m y s ł , k t ó r e m u z a w d z i ę c z a m y X X I w i e k . M ó w i o n o o n i m , j a k o b y o n a j w i ę k s z y m w y n a l a z c y w d z i e j a c h i p r a w d z i w y m g e n i u s z u .   C o j e ś l i p o w i e m C i , ż e w r z e c z y w i s t o ś c i b y ł b e z c z e l n y m o s z u s t e m i z ł o d z i e j e m ? R O Z P O C Z N I J M Y . . . T H O M A S A L V A E D I S O N R O Z D Z I A Ł 1 2 R o z d z i a ł 1 : N a r o d z i n y g e n i u s z a . N i k o l a T e s l a u r o d z i ł s i ę w 1 8 5 6 r o k u n i e w i e l k i e j m i e j s c o w o ś c i S m i l j a n , ( n a t e r e n i e d z i s i e j s z e j C h o r w a c j i ) w r o d z i n i e s e r b s k i e j . W d n i u j e g o n a r o d z i n s z a l a ł a w g . d o n i e s i e ń p o t ę ż n a b u r z a z p i o r u n a m i . J e g o m a t k a w y r ó ż n i a ł a s i ę f o t o g r a f i c z n ą p a m i ę c i ą . P o t r a f i ł a w p e ł n i r e c y t o w a ć p r z e c z y t a n e k s i ą ż k i . B y ł a t e ż n i e d o ś c i g n i o n ą s z w a c z k ą . W y m y ś l a ł a w t a m t y c h c z a s a c h n a j b a r d z i e j s k o m p l i k o w a n e p l e c i o n k i i s z y c i a . S a m a   t w o r z y ł a m e t o d y i c h w y k o n y w a n i a - r ę c z n i e l u b p ó ł m e c h a n i c z n i e . J e g o o j c e m b y ł o r t o d o k s y j n y p a s t o r . J a k o d z i e c k o z a c h o r o w a ł . C u d o w n i e w y z d r o w i a ł , g d y g ł ó w n y p r z e c i w n i k j e g o e d u k a c j i – t a t o , z e z w o l i ł m u p ó j ś ć n a S t u d i a . T r a f i ł n a p o l i t e c h n i k ę w G r a z u i P r a d z e . P r a c o w a ł w B u d a p e s z c i e , S t r a s b u r g u , P a r y ż u , b y w r e s z c i e w w i e k u 3 0 l a t z n a l e ź ć s i ę w N o w y m J o r k u i z o s t a ć p r z e d s t a w i o n y m T h o m a s o w i A . E d i s o n o w i . B a d a c z , w ó w c z a s i d o l m ł o d e g o s e r b a z a t r u d n i ł g o w s w o i m l a b o r a t o r i u m . W i d z ą c p o t e n c j a ł ś w i e ż e g o n a u k o w c a p o w i e r z y ł m u z a d a n i e — z w i ę k s z y ć w y d a j n o ś ć g e n e r a t o r ó w i s i l n i k ó w p r ą d u s t a ł e g o w z a k ł a d z i e . T e s l a m i a ł z a t o o t r z y m a ć 5 0 t y s i ę c y d o l a r ó w . Z l e c e n i e p r z y j ą ł . P r a c ę w y k o n a ł j u ż w k i l k a m i e s i ę c y , l e c z z a p ł a t y n i e d o s t a ł .   Z n i s m a c z o n y o d s z e d ł o d E d i s o n a .
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nikola Tesla. Przyszłość jest moja
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: