Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00040 007596 19971596 na godz. na dobę w sumie
Kodeks karny - Skrypt z tekstu ustawy - ebook/pdf
Kodeks karny - Skrypt z tekstu ustawy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 132
Wydawca: SELF-PUBLISHER Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-958092-5-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> karne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kodeks karny - Skrypt z tekstu ustawy to kompleksowe opracowanie tego aktu prawnego, które w łatwy do przyswojenia sposób przybliża regulacje związane z prawem karnym materialnym. Opracowanie podzielone jest zgodnie z chronologią kodeksu i zawiera wszystkie kluczowe elementy tego aktu prawnego. Publikacja jest efektem kilkunastoletniego doświadczenia autora w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych. Dopracowana i przystępna forma sprawia, że nauka KK nigdy nie była tak prosta! Stan prawny: 7 sierpnia 2020 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Michał Wysocki Adwokat Kodeks Karny Skrypt z tekstu ustawy Stan prawny: 7 sierpnia 2020 r. 2 | S t r o n a Michał Wysocki www.lexmanual.pl Niniejsza publikacja ma charakter informacyjny i edukacyjny - nie stanowi wiążącej porady prawnej lub podatkowej, a autor i wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za jej wykorzystanie. Podczas przygotowywania tekstu dochowano starań, by informacje zamieszczone w publikacji były zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Nie gwarantujemy ich aktualności w późniejszym czasie (w szczególności w przypadku zmiany stanu prawnego). Na przygotowanie tej publikacji poświęcono wiele czasu i sił, dlatego prosimy, by jej nie udostępniać, kserować lub w inny sposób reprodukować. Nieuprawniona dystrybucja stanowi złamanie prawa. © Wydawnictwo Lex Manual Piła 2020 ISBN 978-83-958092-5-5 3 | S t r o n a Spis treści Wstęp ............................................................................................................................................ 6 Skróty ............................................................................................................................................ 7 Część ogólna ................................................................................................................................ 8 Zasady odpowiedzialności karnej .................................................................................................................... 8 Formy popełnienia przestępstwa ................................................................................................................... 10 Wyłączenie odpowiedzialności karnej ........................................................................................................... 12 Kary .................................................................................................................................................................... 14 Środki karne ...................................................................................................................................................... 15 Przepadek i środki kompensacyjne ................................................................................................................ 19 Zasady wymiaru kary i środków karnych ...................................................................................................... 22 Powrót do przestępstwa .................................................................................................................................. 25 Środki związane z poddaniem sprawcy próbie ............................................................................................ 26 Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych ............................................................................ 30 Środki zabezpieczające .................................................................................................................................... 32 Przedawnienie ................................................................................................................................................... 34 Zatarcie skazania .............................................................................................................................................. 35 Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą ....................................................................... 36 Objaśnienie wyrażeń ustawowych ................................................................................................................. 38 Stosunek do ustaw szczególnych ................................................................................................................... 41 Część szczególna ....................................................................................................................... 42 Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne ............................................. 42 Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej ..................................................................................... 47 Przestępstwa przeciwko obronności ............................................................................................................. 50 Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu....................................................................................................... 53 Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu ......................................................................... 58 Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji ........................................................................... 62 Przestępstwa przeciwko środowisku ............................................................................................................. 65 Przestępstwa przeciwko wolności .................................................................................................................. 69 Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania ............................................................................. 71 Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności ..................................................................... 72 Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece .................................................................................................... 76 Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej ................................................................................. 79 Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową ................................................ 81 4 | S t r o n a Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego ............ 83 Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości ................................................................................. 88 Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum ........................................................................................ 94 Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu ..................................................................................... 96 Przestępstwa przeciwko ochronie informacji ............................................................................................ 101 Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów.............................................................................. 104 Przestępstwa przeciwko mieniu ................................................................................................................... 107 Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym ...................................... 112 Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi .......................................... 119 Część wojskowa ....................................................................................................................... 121 Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy ........................................................................................................... 121 Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej ...................................................... 124 Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej ......................................................................... 126 Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi .......................................................... 128 Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojeniem ........................................................ 129 Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby .................................................................................. 130 Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu ........................................................................................... 131 5 | S t r o n a Wstęp O tym, że nauka prawa nie należy do prostych zdań, mogą opowiedzieć wszyscy studenci tego kierunku, a także każdy, kto w trakcie swojego życia musiał przyswoić większą partię prawniczej wiedzy. Skuteczność nauki bardzo często wynika z jakości oraz formy dobranych materiałów edukacyjnych, które ułatwiają zapamiętywanie tekstu prawnego i przyswajanie rządzących nim zależności. Niniejsze opracowanie jest wynikiem kilkunastoletniego doświadczenia autora w tworzeniu prawniczych opracowań, ze szczególnym uwzględnieniem skryptów. Dobrze przygotowany skrypt nie tylko niewyobrażalnie skraca czas, jaki należy poświęcić na naukę, ale także zdecydowanie ją ułatwia. Z tego i podobnych skryptów skorzystało do tej pory tysiące osób, chwaląc sobie jakość i przejrzystość przyjętej formy. Oddając w Wasze ręce skrypt z Kodeksu karnego, należy wyjaśnić, że nie jest on w stu procentach powtórzeniem treści przepisów. Tam, gdzie istniała taka możliwość, materiał grupowano w przyswajalne partie, powszechnie zastosowano także wyróżnienia najważniejszych słów danego zagadnienia. Struktura skryptu bazuje na układzie kodeksowym. Skrypt jest zgodny z obowiązującym stanem prawnym. Z uwagi na przyjętą formę, czasami stosowano w nim pewne uproszczenia. Z tego też powodu przygotowując się do nauki lub pracy z kodeksem, warto choć raz przeczytać go od deski do deski. By pobudzić mózg do działania oraz zmniejszyć i tak obszerne rozmiary skryptu, zastosowano szereg skrótów, które zostały wyjaśnione w dalszej części pracy. W zależności od kontekstu, skrót dotyczyć może liczby pojedynczej lub mnogiej danego wyrażenia. W części prezentującej poszczególne czyny zabronione zastosowano metodologię, zgodnie z którą wiersz „Zagrożenie” zawsze odnosi się do wiersza poprzedniego. Modyfikacje odpowiedzialności w postaci typów kwalifikowanych lub uprzywilejowanych dotyczą czynu znajdującego się bezpośrednio nad nimi, chyba że co innego wynika z treści skryptu. adwokat Michał Wysocki sierpień 2020, Piła 6 | S t r o n a W opracowaniu wykorzystano następujące skróty Skróty • AW – kara aresztu wojskowego; • KK – Kodeks karny; • OW – kara ograniczenia wolności; • PW – kara pozbawienia wolności; • RP – Rzeczpospolita Polska; • UE – Unia Europejska; • ZG – zorganizowana grupa lub związek przestępczy. 7 | S t r o n a Część ogólna Zasady odpowiedzialności karnej Warunki odpowiedzialności karnej: 1. czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia 2. społeczna szkodliwość większa niż znikoma 3. konieczność przypisania winy w czasie czynu 4. czas popełnienia - w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany 5. miejsce: 1. sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany 2. gdzie skutek stanowiący znamię czynu zabronionego nastąpił lub według zamiaru sprawcy miał nastąpić 6. podział przestępstw: 1. zbrodnia - PW min. 3 lata 2. występek - grzywna powyżej 30 stawek dziennych lub 5000 zł, OW lub PW powyżej miesiąca 7. umyślność: 1. zbrodnia - tylko umyślnie 2. występek - umyślnie i nieumyślnie, jeśli ustawa tak stanowi Dalsze zasady: 1. przestępstwo skutkowe przez zaniechanie - tylko wtedy, gdy był prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi 2. zasada humanitaryzmu - kary oraz inne środki stosuje się z uwzględnieniem zasad humanitaryzmu, w szczególności z poszanowaniem godności człowieka 3. zasada terytorialna - polską ustawę stosuje się: 1. do sprawcy, który popełnił czyn zabroniony na terytorium RP 2. na polskim statku wodnym lub powietrznym 3. wyjątek - umowa międzynarodowa stanowi inaczej 4. umyślność/zamiar: 1. umyślność - sprawca ma zamiar popełnienia, to jest chce popełnić albo przewidując możliwość popełnienia, na to się godzi 2. nieumyślność - sprawca nie mając zamiaru popełnienia, popełnia jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć 5. sprawca ponosi surowszą odpowiedzialność, którą ustawa uzależnia od określonego następstwa czynu zabronionego, jeżeli następstwo to przewidywał albo mógł przewidzieć Zasady intertemporalne: 1. w czasie orzekania inna ustawa niż w czasie popełnienia - ustawa nowa, chyba że starsza jest względniejsza dla sprawcy 2. w nowej ustawie kara za czyn objęty wyrokiem niemożliwa do orzeczenia - obniżenie kary do najsurowszej możliwej 3. w nowej ustawie czyn nie jest zagrożony PW - karę podlegającą wykonaniu zamienia się na grzywnę (miesiąc PW = 60 stawek) lub OW (miesiąc PW = 2 miesiące OW) 4. w nowej ustawie czyn objęty wyrokiem nie jest zabroniony - zatarcie z mocy prawa 8 | S t r o n a Wiek sprawcy: 1. zasada - odpowiedzialność od 17 lat 2. możliwe 15 lat, jeśli: 1. czyn z art. art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 166, art. 173 § 1 lub 3, art. 197 § 3 lub 4, art. 223 § 2, art. 252 § 1 lub 2 oraz w art. 280 KK 2. okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają, a w szczególności, jeżeli poprzednio stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne 3. kara dla 15 latka: 1. maks. 2/3 zagrożenia ustawowego 2. możliwe nadzwyczajne złagodzenie kary 4. kara za występek popełniony po ukończeniu 17 lat, a przed 18: 1. sąd zamiast kary stosuje środki wychowawcze, lecznicze albo poprawcze przewidziane dla nieletnich 2. jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają Kumulatywny zbieg przepisów: 1. ten sam czyn stanowi tylko jedno przestępstwo 2. czy wyczerpuje znamiona większej liczby - skazanie za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich przepisów 3. w takim wypadku wymiar kary - z przepisu najsurowszego + środki ze wszystkich Czyn ciągły: 1. warunki: 1. dwa lub więcej zachowań 2. podjęte w krótkich odstępach czasu 3. wykonanie z góry powziętego zamiaru 2. skutek: 1. uważa się je za jeden czyn zabroniony 2. przedmiotem zamachu jest dobro osobiste - konieczna tożsamość pokrzywdzonego 3. wykroczenia przeciwko mieniu: 1. odpowiada za jeden czyn zabroniony wyczerpujący znamiona przestępstwa 2. ten, kto w krótkich odstępach czasu 3. przy wykorzystaniu tej samej albo takiej samej sposobności lub w podobny sposób 4. popełnia dwa lub więcej umyślnych wykroczeń przeciwko mieniu 5. jeżeli łączna wartość mienia uzasadnia odpowiedzialność za przestępstwo 9 | S t r o n a Formy popełnienia przestępstwa Przygotowanie: 1. warunki: 1. sprawca ma na celu popełnienie czynu 2. podejmuje czynności mające stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do dokonania czynu zabronionego 3. w szczególności - wchodzi w porozumienie z inną osobą, uzyskuje lub przysposabia środki, zbiera informacje lub sporządza plan działania 2. karalność - tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowi 3. odstąpienie: 1. brak kary za dobrowolne odstąpienie 2. w szczególności - zniszczył przygotowane środki lub zapobiegł skorzystaniu z nich w przyszłości 3. gdy było porozumienie z inną osobą - dodatkowo trzeba podjąć istotne starania zmierzające do zapobieżenia dokonaniu 4. nie podlega karze za przygotowanie osoba, która odstąpiła od usiłowania Usiłowanie: 1. warunki: 1. zamiar popełnienia czynu zabronionego 2. bezpośrednie zmierzanie do dokonania 3. brak dokonania 2. usiłowanie zachodzi także gdy sprawca nie uświadamia sobie że dokonanie jest niemożliwe: 1. brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego 2. użycie środka nienadającego się do popełnienia czynu zabronionego 3. karalność: 1. jak za sprawstwo 2. usiłowanie nieudolne - można nadzwyczajnie złagodzić albo odstąpić od wymierzenia kary 4. czynny żal i odstąpienie: 1. brak kary za usiłowanie: 1. dobrowolne odstąpienie od dokonania 2. zapobieżenie skutkowi stanowiącemu znamię czynu 2. możliwe nadzwyczajne złagodzenie kary, gdy sprawca dobrowolnie starał się zapobiec skutkowi Sprawstwo, podżeganie i pomocnictwo: 1. sprawstwo: 1. pojedyncze 2. współsprawstwo - wspólnie i w porozumieniu 3. sprawstwo kierownicze - kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę 4. sprawstwo polecające - wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu 2. podżeganie: 1. chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego 2. odpowiada za podżeganie prowokator - w celu skierowania przeciwko innej osobie postępowania karnego nakłania ją do popełnienia czynu zabronionego (nie stosuje się wtedy akcesoryjności odpowiedzialności i czynnego żalu) 10 | S t r o n a 3. pomocnictwo: 1. zamiar, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego 2. swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności - dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji 3. odpowiada także szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie ten, kto wbrew prawnemu, 4. karalność: 1. za sprawstwo w każdej postaci jak za sprawstwo 2. podżeganie i pomocnictwo - jak za sprawstwo 3. pomocnictwo - sąd może nadzwyczajnie złagodzić karę 5. kwestie związane z większą liczbą sprawców: 1. każdy odpowiada w granicach swojej umyślności/nieumyślności niezależnie od pozostałych 2. okoliczności osobiste: 1. wyłączające, łagodzące albo zaostrzające odpowiedzialność karną - uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą 2. jeśli okoliczność osobista stanowi znamię czynu, współdziałający odpowiada gdy o niej wiedział (nawet jeśli go nie dotyczy, ale jak go nie dotyczy można nadzwyczajnie złagodzić karę) 6. akcesoryjność odpowiedzialności: 1. jeśli usiłowanie, podżegacz i pomocnik odpowiadają jak za usiłowanie 2. jeśli brak usiłowania, możliwe nadzwyczajnie złagodzenie lub odstąpienie od wymierzenia kary 7. czynny żal: 1. brak kary dla współdziałającego, który dobrowolnie zapobiegł dokonaniu czynu 2. jeśli dobrowolnie starał się zapobiec - możliwe nadzwyczajne złagodzenie 11 | S t r o n a
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks karny - Skrypt z tekstu ustawy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: