Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00054 012388 20292091 na godz. na dobę w sumie
Polskie wybory 2014-2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy - przebieg rywalizacji - konsekwencje polityczne. T. 1 - ebook/pdf
Polskie wybory 2014-2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy - przebieg rywalizacji - konsekwencje polityczne. T. 1 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 384
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-226-3069-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> politologia
Porównaj ceny (książka, ebook (-19%), audiobook).

Opracowania zawarte w niniejszym tomie odnoszą się do trzech podstawowych grup zagadnień: strategicznego ukierunkowania poszczególnych kampanii, roli pełnionej w strategiach komunikacyjnych przez media masowe oraz personalizacji kampanii (ze szczególnym uwzględnieniem ekspozycji kampanijnej kobiet pełniących rolę liderów politycznych/twarzy kampanii). (fragment wstępu)

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Polskie wybory 2014–2015 Polskie wybory 2014–2015 Kontekst krajowy i międzynarodowy – przebieg rywalizacji – konsekwencje polityczne Tom pierwszy pod redakcją Mariusza Kolczyńskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2017 Redaktor serii: Nauki Polityczne Mariusz Kolczyński Recenzent Robert Wiszniowski Redaktor Dariusz Pohl Projekt okładki Piotr Paczuski Korektor Kamila Paw Projekt typograficzny i łamanie Hanna Olsza Copyright © 2017 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-3068-6 (wersja drukowana) ISBN 978-83-226-3069-3 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 24. Ark. wyd. 27. Papier offset III 90 g Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL. Sp. z o.o.” Sp. K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław Cena 42 zł (+ VAT) Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Zbigniew Oniszczuk Media masowe a demokracja – ujęcie teoretyczne . . . . . . . . . . 11 Mariusz Kolczyński Reklama audiowizualna w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku – w poszukiwaniu efektywnej strategii komunikacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Adam Barabasz Prasa polska o wyborach do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2009 i 2014 roku – analiza porównawcza . . . . . . . . . . . . . 47 Szymon Ossowski „Podwójne wybory” w 2015 roku. Spójność strategii komunikacyjnych podczas prezydenckiej i parlamentarnej kampanii wyborczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Wojciech Maguś Profesjonalizacja komunikowania politycznego – analiza wyborów Prezydenta RP w 2015 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Szymon Kołodziej Wizerunek polityczny Andrzeja Dudy . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Rafał Leśniczak Współczesne zastosowanie schopenhauerowskich sposobów erystycznych w komunikowaniu politycznym – analiza debaty prezydenckiej Komorowski – Duda . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Paweł Sarna, Matylda Sęk Analiza retoryczna debat przedwyborczych. Finałowa telewizyjna debata prezydencka: Bronisław Komorowski i Andrzej Duda, 21 maja 2015 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 6 Spis treści Bartłomiej Łódzki Analiza aktywności aktorów politycznych i mediów tradycyjnych w mediach społecznościowych w trakcie kampanii prezydenckiej 2015 w Polsce – studium przypadku . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Rafał Klepka Wybrane tygodniki opinii i telewizyjne programy informacyjne w prezydenckiej kampanii wyborczej 2015: neutralne czy stronnicze? 186 Marek Mazur Personalizacja kampanii wyborczej. Przypadek polskich wyborów parlamentarnych w 2015 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Agnieszka Łukasik-Turecka Technika świadectwa w reklamie wyborczej w trakcie parlamentarnej kampanii wyborczej 2015 roku na Lubelszczyźnie . 224 Agnieszka Walecka-Rynduch Słowo i emocje. MediaEgo w MediaPolis. „Literacki” kontekst wyborów politycznych 2015 roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Paulina Gala Wizerunek polityków ubiegających się o urząd prezydenta Mysłowic w wyborach samorządowych w 2014 roku. Analiza kampanii na przykładzie wybranych publikacji . . . . . . . . . . . 258 Luiza Switicz Prasa lokalna w warunkach konwergencji mediów . . . . . . . . . 274 Siergiej G. Korkonosenko Nauczanie dziennikarstwa politycznego na uniwersytecie . . . . . 286 Dorota Piontek Seksmisja, czyli płeć w polskiej polityce . . . . . . . . . . . . . . . 303 Sonia Platajs, Emilia Woźniczko Komunikacja niewerbalna i werbalna jako element kreacji wizerunku kobiety-polityka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 Agnieszka Kasińska-Metryka Karuzela z madonnami…, czyli wizerunki wybranych kandydatek w wyborach parlamentarnych w Polsce 2015 roku . . . . . . . . . . 341 Katarzyna Brzoza Kobiety w polskich wyborach prezydenckich 2015 na przykładzie publikacji „Gazety Wyborczej” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Łukasz Wawrowski Kobiety w polskich wyborach 2014–2015: tło, paprotki i liderki . . . 370 Wstęp Analiza politycznych konsekwencji wyborów w Polsce, mieszczących w cyklu wyborczym 2014–2015 wybory do Parlamentu Europejskiego (2014), samorządowe (2014), prezydenckie (2015) oraz parlamentarne (2015), pozwala uznać, że można im przypisać istotne znaczenie w proce- sie kształtowania polskiego systemu politycznego, w tym w szczególności systemu partyjnego. Rozstrzygnięcia kolejnych elekcji (przede wszystkim prezydenckiej i parlamentarnej) doprowadziły do gruntownej rekonstrukcji sceny politycznej oraz zmiany pozycji rynkowej zajmowanej przez poszcze- gólne podmioty rywalizacji politycznej. Na uwagę zasługuje wysoka dyna- mika kampanii wyborczych oraz przyjęte w nich i realizowane rozwiązania strategiczne. Efektywność wdrażanych strategii rywalizacji jest tym bar- dziej godna podkreślenia, że kampanie odbywały się w złożonym kontek- ście sytuacyjnym, wyznaczanym zarówno przez czynniki wewnątrzkrajowe (związane głównie z widoczną erozją formuły sprawowania władzy przez koalicję Platforma Obywatelska – Polskie Stronnictwo Ludowe i pochodną zmianą, mierzoną sondażowo, pozycji na rynku politycznym poszczególnych podmiotów), jak i zewnętrzne (polityczne reperkusje dramatycznych wy- darzeń na Ukrainie oraz polityki i realnych działań Rosji wobec Ukrainy). Niewątpliwie wskazany układ czynników determinujących, sprzyjają- cy wzrostowi zainteresowania społecznego problematyką polityczną – do- datkowo wzmocniony nieoczekiwanymi rezultatami (zarówno w odniesie- niu do podmiotów zdobywających największe poparcie, jak i wchodzących na rynek polityczny) kolejnych wyborów – stwarzał podmiotom rywaliza- cji wyborczej szansę na zogniskowanie uwagi poszczególnych grup elekto- ratu na kampaniach wyborczych i własnych ofertach politycznych. Szcze- gólnego znaczenia, w tym kontekście, nabierała umiejętność opracowania efektywnej strategii działania w całym cyklu wyborczym lub w kampanii/ kampaniach poprzedzających kluczowe dla danego ugrupowania (z per- spektywy przetrwania i rozwoju na rynku politycznym) wybory. Z tej perspektywy należy uznać, że rywalizujące podmioty polityczne zaprezen- towały wiele interesujących propozycji politycznych oraz nowatorskich roz- 8 Wstęp wiązań organizacyjnych i komunikacyjnych – w konsekwencji doprowadza- jąc do marginalizacji rynkowej ugrupowań, które nie potrafiły dostosować swoich koncepcji działania do złożonego kontekstu społeczno-polityczne- go. Polskie wybory w latach 2014–2015 dostarczyły także bogatego mate- riału empirycznego umożliwiającego analizę kolejnej odsłony procesu me- diatyzacji kampanii wyborczych, w tym wzrastającej roli nowych mediów w procesie przygotowania i realizacji przedsięwzięć przedwyborczych. Opracowania zawarte w niniejszym tomie odnoszą się do trzech pod- stawowych grup zagadnień: strategicznego ukierunkowania poszczegól- nych kampanii, roli pełnionej w strategiach komunikacyjnych przez me- dia masowe oraz personalizacji kampanii (ze szczególnym uwzględnieniem ekspozycji kampanijnej kobiet pełniących rolę liderów politycznych/twa- rzy kampanii). W otwierającym tom opracowaniu Zbigniewa Oniszczuka (Media maso- we a demokracja – ujęcie teoretyczne) poddano analizie podstawowe koncep- cje odnoszące się do roli pełnionej przez media masowe we współczesnych systemach demokratycznych, mocno akcentując znaczenie mediów jako in- stytucji aktywizujących społeczeństwo oraz stymulujących i umożliwiają- cych debatę publiczną/polityczną. Mariusz Kolczyński (Reklama audiowi- zualna w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku – w poszukiwaniu efektywnej strategii komunikacyjnej) wskazuje główne trendy oraz prawidłowości w konstruowaniu strategii komunikacyjnych w eurowyborach ‘2014, ze szczególnym uwzględnieniem zrealizowanych działań reklamowych. Adam Barabasz (Prasa polska o wyborach do Par- lamentu Europejskiego w Polsce w 2009 i 2014 roku – analiza porównaw- cza) podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób prasa kształ- tuje obraz kampanii wyborczej w sytuacji ograniczonego zainteresowania społecznego rywalizacją w wyborach do PE. Autorzy kolejnych opracowań podjęli różnorodną problematykę zwią- zaną z kampaniami poprzedzającymi wybory prezydenckie i parlamen- tarne w 2015 roku. Szymon Ossowski („Podwójne wybory” w 2015 roku. Spójność strategii komunikacyjnych podczas prezydenckiej i parlamen- tarnej kampanii wyborczych) dokonał ewaluacji oraz analizy strategii wy- borczych realizowanych podczas wyborów odbywających się w 2015 roku pod kątem spójności oferty politycznej i przyjętych rozwiązań komunika- cyjnych. Wojciech Maguś (Profesjonalizacja komunikowania politycznego – analiza wyborów Prezydenta RP w 2015 roku), wskazując podstawowe wskaźniki profesjonalizacji kampanii wyborczych, ocenia poziom profesjo- nalizacji kampanii wiodących kandydatów. Szymon Kołodziej (Wizerunek polityczny Andrzeja Dudy) charakteryzuje kluczowe wymiary wizerunku kandydata prezydenckiego Prawa i Sprawiedliwości oraz wskazuje prze- słanki przyjęcia wdrażanej w trakcie kampanii opcji działania. Wstęp 9 W kolejnych opracowaniach Rafała Leśniczaka (Współczesne zastoso- wanie schopenhauerowskich sposobów erystycznych w komunikowaniu po- litycznym – analiza debaty prezydenckiej: Komorowski – Duda) oraz Pawła Sarny i Matyldy Sęk (Analiza retoryczna debat przedwyborczych. Finałowa telewizyjna debata prezydencka: Bronisław Komorowski i Andrzej Duda, 21 maja 2015 roku) przeprowadzono wnikliwą analizę telewizyjnej debaty prezydenckiej – wykorzystanie różnorodnych metod badawczych pozwala na sformułowanie wniosków wykraczających poza standardowe oceny de- bat telewizyjnych i ich roli w kampaniach wyborczych w Polsce. Bartło- miej Łódzki (Analiza aktywności aktorów politycznych i mediów tradycyj- nych w mediach społecznościowych w trakcie kampanii prezydenckiej 2015 w Polsce – studium przypadku) przedstawia wyniki badań własnych, które umożliwiają oszacowanie znaczenia w kampanii aktywności komunikacyj- nych podejmowanych za pośrednictwem tzw. nowych mediów. Natomiast Rafał Klepka (Wybrane tygodniki opinii i telewizyjne programy informa- cyjne w prezydenckiej kampanii wyborczej 2015: neutralne czy stronnicze?), odwołując się do zgromadzonych w wyniku badań danych, podejmuje roz- ważania na temat roli pełnionej przez media masowe w kampanii wybor- czej i modelu relacjonowania/interpretowania kampanii. Analizując przebieg kampanii parlamentarnej w 2015 roku, Marek Ma- zur (Personalizacja kampanii wyborczej. Przypadek polskich wyborów par- lamentarnych w 2015 roku) oszacowuje wyborczą rangę komunikacyjną liderów poszczególnych ugrupowań oraz charakteryzuje specyfikę perso- nalizacji kampanii w Polsce. Agnieszka Łukasik-Turecka (Technika świa- dectwa w reklamie wyborczej w trakcie parlamentarnej kampanii wyborczej 2015 roku na Lubelszczyźnie), odnosząc się do upowszechnianych mate- riałów wyborczych, podejmuje próbę określenia miejsca w działaniach re- klamowych oraz oceny efektywności tradycyjnego formatu reklamowe- go (testimonial/endorsement ads). Agnieszka Walecka-Rynduch („Słowo i emocje” MediaEgo w MediaPolis. „Literacki” kontekst wyborów politycz- nych 2015 roku) zwraca uwagę na działania wykorzystujące manipula- cję językiem, w kontekście teorii propagandowej „słowo i emocje”. Paulina Gala (Wizerunek polityków ubiegających się o urząd prezydenta Mysłowic w wyborach samorządowych w 2014 roku. Analiza kampanii na przykła- dzie wybranych publikacji) dokonuje analizy technik kreowania wizerun- ku wykorzystanych w kampanii na szczeblu lokalnym. Część „komunikacyjną” tomu zamykają opracowania dotyczące proce- su kształtowania standardów dziennikarskich: Luiza Switicz (Prasa lokal- na w warunkach konwergencji mediów) podnosi wpływ nowych technolo- gii na charakter pracy dziennikarzy, natomiast Siergiej G. Korkonosenko (Nauczanie dziennikarstwa politycznego na uniwersytecie) rozważa dyle- maty związane z kształceniem dziennikarzy politycznych. 10 Wstęp W kolejnej części pracy umieszczono opracowania odnoszące się do jed- nego z fenomenów kampanii 2015 roku – kluczowej (w przypadku kam- panii parlamentarnej) i znaczącej (w przypadku kampanii prezydenckiej) roli kobiet-polityków odgrywanej w rywalizacji wyborczej. Dorota Piontek (Seksmisja, czyli płeć w polskiej polityce) analizuje przyczyny strategicz- nej ekspozycji kandydatek. Sonia Platajs i Emilia Woźniczko (Komunika- cja niewerbalna i werbalna jako element kreacji wizerunku kobiety – poli- tyka) oraz Agnieszka Kasińska-Metryka (Karuzela z madonnami… czyli wizerunki wybranych kandydatek w wyborach parlamentarnych w Polsce w 2015 roku) podejmują refleksje na temat swoistości kreacji wizerunko- wej liderek politycznych. Katarzyna Brzoza (Kobiety w polskich wyborach prezydenckich 2015 na przykładzie publikacji „Gazety Wyborczej”) wska- zuje na różnorodność ról pełnionych przez kobiety w kampanii (pierwszo- planowe role polityczne, role opiniotwórcze, role wspomagające). Artykuł Łukasza Wawrowskiego (Kobiety w polskich wyborach 2014–2015: tło, pa- protki, liderki) zawiera wnioski podsumowujące „kobiecy wymiar kam- panii”, podkreślając teoretyczne i praktyczne znaczenie analizy wyborów przez pryzmat płci. Mariusz Kolczyński
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Polskie wybory 2014-2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy - przebieg rywalizacji - konsekwencje polityczne. T. 1
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: