Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00642 010045 20254479 na godz. na dobę w sumie
Włoski raz a dobrze - ebook/pdf
Włoski raz a dobrze - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 160
Wydawca: Lingo Język publikacji: polski
ISBN: 9788363165505 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> włoski
Porównaj ceny (książka, ebook (-31%), audiobook).
Samouczek Lingo to skuteczny i szybki sposób na opanowanie nowoczesnego języka włoskiego zarówno dla początkujących, jak i dla tych, co już nieraz zaczynali.
Aktualna tematyka: turystyka, biznes, internet, poszukiwanie pracy.
Kurs obejmuje poziomy A1 i A2 z klasyfikacją Rady Europy.
Ebook zawiera:

Ebook zawiera dodatkowe materiały w formacie mp3

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Samouczek_Okladka_WLOSKI_DRUK 24-06-08 10:56 Page 1 Ksià˝ka + Audio CD Intensywny kurs „W¸OSKI raz a dobrze” to skuteczny i szybki sposób na opanowanie j´zyka w∏oskiego zarówno dla poczàtkujàcych, jak i dla tych, co ju˝ nieraz zaczynali. Dzi´ki aktualnej tematyce swobodnie porozmawiasz o biznesie, internecie, czy poszukiwaniu pracy. Dasz sobie rad´ w podró˝y, na spotkaniu z przyjació∏mi i u lekarza. h c a j c k e l 0 3 w s r u k y n w y s n e t n I • 30 lekcji, w tym lekcje powtórkowe • wspó∏czesne dialogi i s∏ownictwo z t∏umaczeniami • przejrzyste objaÊnienia gramatyki i çwiczenia z kluczem • ciekawostki, informacje praktyczne, tablice i s∏owniczek • çwiczenia na rozumienie ze s∏uchu P¸Y T C D A AUDIO ! PROMOCJA • ponad 70 minut nagraƒ na p∏ycie audio CD • dialogi i s∏ownictwo nagrane z udzia∏em rodowitych W∏ochów oraz polskiego lektora • p∏yta przyjazna samoukowi: do s∏uchania w domu, w samochodzie, w pracy, kiedy tylko chcesz Z Lingo nauczysz si´ raz a dobrze! Repetytorium obejmuje poziomy A1 i A2 zgodnie z klasyfikacjà Rady Europy I K S O ¸ W e z r b o d a z a r Intensywny kurs w 30 lekcjach dla poczàtkujàcych • Ksià˝ka + audio CD • Aktualna i nowoczesna tematyka • ˚ywe dialogi • Rozumienie ze s∏uchu W ofercie LINGO: • samouczki + pakiet multimedialny • rozmówki + audio CD • repetytoria www.WydawnictwoLingo.pl ∏ z 0 9 4 2 , ISBN 10: 83-60287-18-X ISBN 13: 978-83-60287-18-7 wydawnictwo LINGO Aleksandra Leoncewicz W¸OSKI raz a dobrze Intensywny kurs j´zyka w∏oskiego w 30 lekcjach Konsultacja j´zykowa: Sara Zerbo Projekt ok∏adki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27, biuro@studio27.pl Zdj´cie na ok∏adce: Stockxpert Redakcja i korekta: Pawe∏ Pokora Lektorzy: Gennaro Canfora, Mi∏ogost Reczek, Sara Zerbo © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp.j., Warszawa 2008 ISBN-10: 83-60287-18-X ISBN-13: 978-83-60287-18-7 Sk∏ad i ∏amanie: Studio 27 Druk i oprawa: Pozkal Spis treÊci Wst´p Lezione 1 A scuola – W szkole Zaimki osobowe. Odmiana pierwszej grupy czasownika. Odmiana nieregularnego czasownika essere – byç 12 16 20 Lezione 2 Un caff¯ – Kawa Odmiana drugiej grupy czasownika. Odmiana nieregularnego czasownika stare – byç, przebywaç i avere – mieç. Odmiana i u˝ycie przymiotnika Lezione 3 Il. tempo libero – Czas wolny Odmiana trzeciej grupy czasownika. Odmiana nieregularnego czasownika andare – iÊç, jechaç Preposizioni – przyimki dot. ruchu Lezione 4 Un nuovo fidanzato – Nowy ch∏opak Articolo determinativo – rodzajnik okreÊlony. Tworzenie liczby mnogiej rzeczownika i przymiotnika www.WydawnictwoLingo.pl 6 8 Lezione 5 Una chiamata – Telefon Odmiana nieregularnego czasownika venire – przyje˝d˝aç, przychodziç. Czasowniki modalne – potere – móc, dovere – musieç. Rodzajnik nieokreÊlony Lezione 6 Sprawdê si´! Lezione 7 Prima di uscire – Przed wyjÊciem Czasownik modalny – volere – chcieç. Odmiana nieregularnego czasownika fare – robiç. Czasownik zwrotny. Przymiotnik bello Lezione 8 La casa – Dom Formy Êciàgni´te przyimka z rodzajnikiem. Konstrukcja czasownika stare z gerundio. Odmiana rzeczowników pochodzenia obcego Lezione 9 La mia famiglia – Moja rodzina Zaimki dzier˝awcze 24 28 30 36 42 3 S p i s t r e Ê c i Lezione 10 Andiamo al mare – Jedziemy nad morze Czàstka ci zast´pujàca miejsce. Konstrukcja c’¯, ci sono Lezione 11 Dal medico – U lekarza Giorno i giornata Przyimki a, di Lezione 12 Sprawdê si´! 46 52 58 Lezione 16 In una caffetteria internet Zaimek wskazujàcy quello. Ogni i ognuno Lezione 17 Un’ e-mail – Mail Czas przesz∏y z∏o˝ony – passato prossimo Lezione 18 Sprawdê si´! 60 Lezione 13 Al ristorante – W restauracji Czasowniki dire i parlare. Zaimki osobowe akcentowane 66 70 Lezione 14 In banca – W banku Qualche i alcuni Godziny Lezione 15 Cerco la strada – Szukam ulicy Tryb rozkazujàcy – imperativo diretto. Poco, molto, troppo Lezione 19 In un negozio – W sklepie Zaimki dope∏nienia bli˝szego – pronomi diretti Lezione 20 Andare a sciare – Na narty Odmiana nieregularnego czasownika sapere – wiedzieç, umieç. Forma bezosobowa – forma impersonale Lezione 21 In albergo – W hotelu Liczebniki porzàdkowe. Data i miesiàce. Nessuno Prefiks ri 74 78 82 84 88 92 4 S p i s t r e Ê c i 120 Lezione 28 Agenzia di lavoro – Biuro poÊrednictwa pracy Tryb rozkazujàcy c.d. – Imperativo indiretto. Odmiana nieregularnego czasownika porre – k∏aÊç i z∏o˝enia Lezione 29 Il traffico – Ruch uliczny 124 Nieregularne stopniowanie przymiotnika i przys∏ówków. Zdania warunkowe Lezione 30 Sprawdê si´! 112 Tabele 128 130 98 102 106 108 Lezione 22 Facciamo la spesa – Idziemy na zakupy Czàsteczka ne dot. iloÊci Lezione 23 Una cena insieme – Wspólna kolacja Odmiana nieregularnego czasownika tenere – trzymaç i z∏o˝enia. Zwroty z czasownikiem fare Lezione 24 Sprawdê si´! Lezione 25 Piani per il futuro – Plany na przysz∏oÊç Czas przysz∏y – futuro semplice Lezione 26 La televisione – Telewizja Stopniowanie przymiotnika Lezione 27 Pagare la casa – Op∏aty za dom Zaimki dope∏nienia dalszego – Pronomi indiretti 116 Czasowniki nieregularne 140 S∏owniczek 142 www.WydawnictwoLingo.pl 5 Wst´p Na ucz si´ „raz a do brze”! J e Êli chcesz sa mo dziel nie po znaç j´ zyk w∏o ski w stop niu umo˝ li wia jà cym po ro - zu mie wa nie si´ w za kre sie co dzien nych zda - rzeƒ i sy tu acji, „W¸O SKI raz a do brze” jest ksià˝ kà w∏a Ênie dla Cie bie! A mo ˝e ju˝ kie dyÊ uczy ∏eÊ si´ w∏o skie go, a te raz wy da je Ci si´, ˝e wszyst ko za po mnia - ∏eÊ, al bo wsty dzisz si´ mó wiç w j´ zy ku ob cym w oba wie przed po pe∏ nie niem b∏´ du? Dzi´ ki na szej ksià˝ ce prze ko nasz si´, jak wie le zo sta - ∏o Ci jed nak w g∏o wie i wresz cie pój dziesz da - lej, osià ga jàc po ziom po zwa la jà cy na swo bod - nà ko mu ni ka cj´ (za kres ma te ria ∏u od po wia da po zio mom A1, A2 i przy go to wu je do po zio mu B1 zgod nie ze ska là po zio mów kom pe ten cji j´ - zy ko wej Ra dy Eu ro py). Pro po no wa ny przez nas kurs jest in ten - syw ny, co zna czy, ˝e uczàc si´ z na mi nie tra - cisz cza su i mo ˝esz ro biç szyb kie po st´ py nie - za le˝ nie od te go, czy po raz pierw szy sty kasz si´ z j´ zy kiem, czy jest to ju˝ Two je ko lej ne po - dej Êcie. O tem pie i spo so bie na uki de cy du jesz jed nak sa mo dziel nie, za le˝ nie od w∏a snych po - trzeb, mo˝ li wo Êci i ch´ ci. U∏a twia to struk tu ra ca ∏e go kur su, jak i po szcze gól nych lek cji. K sià˝ ka dzie li si´ na trzy dzie Êci lek cji. Jed nost ka lek cyj na sk∏a da si´ z dia lo gu lub czy tan ki wraz z t∏u ma cze niem, s∏ow nic twa, ob ja Ênieƒ gra ma tycz nych i j´ zy ko wych („Jak to dzia ∏a?”) oraz çwi czeƒ wraz z klu czem. åwi cze nia naj le piej roz wià zy waç po za po zna - niu si´ z dia lo giem, s∏ow nic twem i cz´ Êcià po - Êwi´ co nà gra ma ty ce. Naj pe∏ niej wy ko rzy stasz çwi cze nia wy ko nu jàc je za rów no ust nie jak i pi sem nie. Po prze ro bie niu pi´ ciu re gu lar nych jed no - stek lek cyj nych masz szan s´ sa mo dziel nie spraw dziç swo je po st´ py. Lek cja po wtór ko wa („Sprawdê si´!”) to ob szer ny test wy bo ru z za gad nieƒ j´ zy ko wych i gra ma tycz nych przed sta wio nych w po przed nich lek cjach, a na ko niec krzy ˝ów ka, ˝e byÊ si´ tro ch´ ro ze rwa∏. N ie oce nio nà po mo cà w przy swa ja niu pra wi d∏o wej wy mo wy czy na uce ro zu - mie nia ze s∏u chu sà umiesz czo ne na p∏y cie au - dio CD na gra nia, do ko na ne przez ro do wi tych W∏o chów. Na uk´ s∏ow nic twa z pew no Êcià u∏a - twi Ci to, ˝e s∏ów ka czy ta ne sà naj pierw przez pol skie go, a po tem w∏o skie go lek to ra, dzi´ ki 6 W s t ´ p cze mu ∏a two mo˝ na je so bie po wta rzaç, s∏u cha jàc choç by w sa mo cho dzie. Przy wszyst kich frag men tach ksià˝ ki, któ re zo sta ∏y na gra ne, umie Êci li Êmy sym bo le z nu me ra mi od po wia da jà cych im Êcie ˝ek – wresz cie nie mu sisz ska kaç po p∏y cie w po szu ki wa niu w∏a Êci we go na gra nia. 02 Sym bo le od sy ∏a jà do to wa rzy szà ce go ksià˝ ce pro gra mu mul ti me dial ne go, któ ry po sze rza mo˝ li wo Êci kur su o in te rak tyw ne spo so by na uki z wy ko rzy sta niem kom pu te ra (do ty czy pe∏ ne go pa kie tu mul ti me dial ne go z do ∏à czo nà p∏y tà CD-ROM; je Êli ku pi ∏eÊ wer sj´ z sa mà p∏y tà au dio, CD-ROM mo ˝esz w ka˝ dej chwi li za mó wiç w in ter ne cie na stro nie www.Wy daw nic two Lin go.pl) Naj wa˝ niej sze jed nak jest to, ˝e ko rzy sta - jàc z na sze go kur su po zna jesz ˝y wy j´ zyk, czy tasz i s∏u chasz dia lo gów na ak tu al ne te ma ty, uczysz od naj dy waç si´ w ˝y cio wych sy tu acjach. Z ˝y cze nia mi suk ce sów w na uce Ze spó∏ au to rów i re dak to rów Lin go www.WydawnictwoLingo.pl 7 1. A scuola 01 MARTA: – Scusa, sono Marta Kowalska, cerco la sala A in questo PAOLO: MARTA: PAOLO: MARTA: PAOLO: MARTA: PAOLO: MARTA: palazzo. – Ciao, sono Paolo Bianchi, piacere. – Piacere. – Frequenti il corso di lingua italiana? – Sí, comincia oggi. – Sono assistente del corso. La sala ¯ qui vicino. Andiamo insieme? – Sí, grazie. – Da quando sei in Italia? – Da una settimana… 02 S∏ownictwo scusa – przepraszam (niefor- malnie) sono – jestem cerco – szukam la sala – sala in – w questo – ten palazzo – budynek piacere – mi∏o mi (poznajàc kogoÊ) frequenti – ucz´szczasz il corso di lingua – kurs j´zyka italiano,a – w∏oski,a sì – tak comincia – zaczyna si´ oggi – dzisiaj assistente – asystent ¯ – jest qui – tu vicino – blisko andiamo – idziemy insieme – razem grazie – dzi´kuj´ T∏umaczenie W szkole. M: Przepraszam, jestem Marta Kowalska, szukam sali A w tym budynku. P: CzeÊç, jestem Paolo Bianchi, bardzo mi mi∏o. M: Mi∏o mi. P: Chodzisz na kurs j´zyka w∏oskiego? M: Tak, zaczyna si´ dzisiaj. P: Jestem asystentem na tym kursie, sala jest blisko. Idziemy razem? M: Tak, dzi´kuj´. P: Od kiedy jesteÊ we W∏oszech? M: Od tygodnia. 8 LEZIONE 1 Wi´cej zwrotów i s∏ówek scusi – przepraszam, forma grzecznoÊciowa wobec osób z którymi jesteÊmy na pan, pani buongiorno – dzieƒ dobry buona sera – dobry wieczór (mówione od godzin popo∏udniowych) arrivederci – do widzenia arrivederLa – do widzenia, forma grzecznoÊciowa prego – prosz´, u˝ywane w odpowiedzi na s∏owo grazie per favore – prosz´, kiedy o coÊ pytamy Signore – pan Signora – pani Jak to dzia∏a? Zaimki osobowe io – ja tu – ty lui – on lei – ona Lei – pan, pani noi – my voi – wy loro – oni Zaimki osobowe sà zazwyczaj pomijane w zdaniu i u˝ywa si´ ich dla podkreÊlenia osoby, która mówi lub do której si´ zwracamy i w formach grzecznoÊciowych pan, pani – Lei. I Grupa czasownika W j´zyku w∏oskim sà trzy grupy odmian czasownika, tzw. odmiana regularna i czasowniki nieregularne. Pierwsza grupa charakteryzuje si´ tym, ˝e czasownik w bezokoliczniku koƒczy si´ na -are np. www.WydawnictwoLingo.pl 9 A s c u o l a cercare, frequentare, cominciare io frequento – ja ucz´szczam noi frequentiamo – my ucz´szczamy tu frequenti – ty ucz´szczasz voi frequentate – wy ucz´szczacie lui, lei frequenta – on, ona ucz´szcza loro frequentano – oni ucz´szczajà Frequenti il corso di lingua italiana? (Chodzisz na kurs j´zyka w∏oskiego?) UWAGA! W pisowni odmiany czasowników zakoƒczonych na –care, nale˝y zachowaç dêwi´k „k”, np. cerco, ale cerchi io cerco tu cerchi lui, lei cerca Cerco la sala A. (Szukam sali A.) noi cerchiamo voi cercate loro cercano ESSERE – byç Czasownik essere (byç) jest czasownikiem nieregularnym io sono tu sei lui, lei ¯ Sono Paolo. (Jestem Paolo.) noi siamo voi siete loro sono åwiczenia 1. Wpisz odpowiednià form´ czasownika: a. tu (essere) – b. loro (cercare) – 10 LEZIONE 1 c. lei (essere) – d. io (cominciare) – e. noi (frequentare) – f. voi (essere) – 2. Po∏àcz osoby z czasownikami: a. io b. lei c. noi d. tu e. lui f. loro g. voi 1. siete 2. frequenta 3. cerchi 4. sono 5. cerchiamo 6. ¯ 7. cominciano 3. Wybierz odpowiednià form´. a. Io ………………………… assistente. (sei, siamo, sono) b. Da quando ………………. in Polonia Signora? (sono, ¯, sei) c. Marta e Paolo …………………………… in Italia. (sono, ¯, siete) d. Marta, Paolo, ……………………………… il corso d’italiano? (frequentano, frequentete, frequentate) Nazywam si´ Kiedy przedstawiamy si´ po w∏osku, cz´sto u˝ywamy czasownika byç, zamiast czasownika nazywam si´, dlatego te˝ mówimy sono Marta, sono Paolo. Klucz do çwiczeƒ 3.a. sono, b) ¯ c) sono d) frequentate 1.a. sei b) cercano c) ¯ d) comincio e) frequentiamo/f) siete 2.a 4, b 2, c 5, d 3, e 6, f 7, g 1 www.WydawnictwoLingo.pl 11 2. Un caff¯ MARTA: PAOLO: MARTA: PAOLO: MARTA: PAOLO: MARTA: PAOLO: MARTA: PAOLO: MARTA: PAOLO: MARTA: – Ciao Marco! – Ciao Paola! Come stai? – Bene, e tu? – Tutto bene. Hai un po’ di tempo libero? – Si ho la pausa adesso. – Prendiamo un caff¯? Se hai voglia… – Sí, volentieri, – Di dove sei, Marta? – Sono polacca. – Parli bene italiano, complimenti. – Grazie. – Che prendi? – Un cappuccino, mi piace molto. S∏ownictwo come? – jak? come stai? – jak si´ masz? bene – dobrze e – i tutto – wszystko hai – masz un po’ di – troch´ tempo – czas libero,a – wolny ho – mam la pausa – przerwa adesso – teraz prendiamo – bierzemy (tu: napijemy si´) un caff¯ – kawa se – jeÊli voglia – ochota sì – tak volentieri – ch´tnie di dove – skàd polacca – Polka parli – mówisz (I grupa) complimenti – gratulacje che? – jaki, jaka? prendi – bierzesz, (tu – pijesz) mi piace – lubi´ (podoba mi si´) molto – bardzo T∏umaczenie Kawa. M: CzeÊç Marco! P: CzeÊç Paola! Jak si´ masz? M: Dobrze, a ty? P: Wszystko dobrze. Masz troch´ wolnego czasu? M: Tak, mam teraz przerw´. P: Napijemy si´ kawy? JeÊli masz ochot´… M: Tak, ch´tnie. P: Marta, skàd jesteÊ (pochodzisz)? M: Jestem Polkà. P: Dobrze mówisz po w∏osku, gratulacje. M: Dzi´kuj´ P: Jakà kaw´ bierzesz? M: Cappuccino, bardzo jà lubi´. 03 04 12 LEZIONE 2 Wi´cej zwrotów i s∏ówek Po w∏osku narodowoÊci pisze si´ ma∏à literà. polacco,a – Polak, Polka italiano,a – W∏och, W∏oszka tedesco,a – Niemiec, Niemka americano,a – Amerykanin, Amerykanka spagnolo,a – Hiszpan, Hiszpanka inglese – Anglik, Angielka francese – Francuz, Francuzka Jak to dzia∏a? II Grupa czasownika Druga grupa charakteryzuje si´ tym, ˝e czasownik w bezokoliczniku koƒczy si´ na –ere np. prendere prendo prendi prende prendiamo prendete prendono Che caff¯ prendi? (Jakà kaw´ pijesz? dos∏. bierzesz) STARE – byç, przebywaç Czasownik stare (byç, przebywaç) jest czasownikiem nieregularnym sto stai sta Come stai? (Jak si´ masz?) stiamo state stanno Sto bene. (Dobrze.) www.WydawnictwoLingo.pl 13 U n c a f f ¯ AVERE – mieç Czasownik avere – mieç, jest czasownikiem nieregularnym ho hai ha abbiamo avete hanno Ho la pausa adesso. (Mam teraz przerw´.) Hai voglia? (Masz ochot´?) AGGETTIVO – Przymiotnik W j´zyku w∏oskim sà dwa rodzaje: ˝eƒski i m´ski. Istniejà dwa typy przymiotnika: 1) zakoƒczony w liczbie pojedynczej rodz. m´skiego na o i w ˝eƒskiego na a np. libero italiano libera italiana 2) zakoƒczony w obu rodzajach liczby pojedynczej na e np. inglese åwiczenia 1. Utwórz rodzaj ˝eƒski przymiotników: a. libero b. inglese c. americano d. bello e. grande 14
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Włoski raz a dobrze
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: