Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00302 004747 18977220 na godz. na dobę w sumie
Pedagogizacja medialna rodziny. Zakres – uwarunkowania – dylematy - ebook/pdf
Pedagogizacja medialna rodziny. Zakres – uwarunkowania – dylematy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 408
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2219-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> dla nauczycieli
Porównaj ceny (książka, ebook (-19%), audiobook).
W monografii opisano działania nazywane pedagogizacją rodziny, które mogą być podjęte z rodzicami i prawnymi opiekunami w celu szerzenia wiedzy i kultury pedagogicznej w zakresie korzystania z mediów przez ich podopiecznych, m.in. przy okazji spotkań z wychowawcą klasy. Działania owe mogą obejmować: wychowanie i kształcenie za pośrednictwem mediów, wychowanie do mediów oraz edukację medialną rodziców i prawnych opiekunów. W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące tej pedagogizacji. Potencjalnymi czytelnikami pracy mogą być czynni zawodowo i przyszli nauczyciele różnych etapów edukacyjnych oraz rodzice i opiekunowie dzieci i nastolatków.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

978-83-8012-219-2 Pedagogizacja medialna rodziny Zakres — uwarunkowania — dylematy NR 3065 Marcin Musioł Pedagogizacja medialna rodziny Zakres — uwarunkowania — dylematy Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2013 Redaktor serii: Pedagogika Katarzyna Krasoń Recenzent Maciej Tanaś Spis treści Wstęp Rozdział 1 Koncepcja metodologiczna badań własnych 1.1. Charakterystyka planowanych badań 1.2. Problematyka badań 1.3. Hipotezy badawcze 1.4. Zmienne i ich wskaźniki 1.5. Wykorzystane metody, techniki i narzędzia badawcze 1.6. Teren badań i badana próba Rozdział 2 Proces pedagogizacji rodziny 2.1. Wiedza pedagogiczna przydatna rodzicom i prawnym opiekunom 2.2. Pojęcie pedagogizacji rodziny 2.3. Cele i zadania pedagogizacji rodziny 2.4. Pedagogizacja medialna rodziny 2.5. Cele pedagogizacji medialnej rodziny 2.6. Zakres pedagogizacji medialnej rodziny 2.7. Miejsce pedagogizacji medialnej rodziny 2.8. Planowanie, przygotowanie i przebieg działań pedagogizujących medialnie rodzinę Rozdział 3 Działania rodziców i opiekunów związane z wychowaniem i kształceniem przez media 3.1. Informacja w życiu jednostki i społeczeństwa 3.2. Media jako nośniki kultury 3.3. Media jako nośniki norm i wartości 3.4. Możliwości wykorzystywania mediów w procesie rozwoju dziecka oraz na‑ stolatka 3.5. Możliwości wykorzystywania materiałów drukowanych w rozwoju i wycho‑ waniu dziecka oraz nastolatka 11 15 20 20 22 23 28 32 39 41 44 45 50 53 55 56 62 65 68 70 76 78 84 6 Spis treści 3.6. Możliwości wykorzystywania mediów audialnych w rozwoju i wychowaniu 3.7. Możliwości wykorzystywania programów telewizyjnych w rozwoju i wy‑ 3.8. Możliwości wykorzystywania programów komputerowych w rozwoju i wy‑ 3.9. Możliwości wykorzystywania Internetu w rozwoju i wychowaniu dziecka dziecka oraz nastolatka chowaniu dziecka oraz nastolatka chowaniu dziecka oraz nastolatka oraz nastolatka 3.10. Możliwości wykorzystywania fotografii i filmów w rozwoju i wychowaniu dziecka oraz nastolatka 3.11. Media w systemie nagród i kar Rozdział 4 Działania rodziców i opiekunów związane z wychowaniem do mediów 4.1. Czas wolny dzieci i młodzieży 4.2. Cyberprzemoc 4.3. Przygotowywanie dzieci i nastolatków do komunikacji interpersonalnej 4.4. Przygotowywanie dzieci i nastolatków do korzystania z materiałów druko‑ 4.5. Przygotowywanie dzieci i nastolatków do korzystania z mediów audial‑ 4.6. Przygotowywanie dzieci i nastolatków do korzystania z programów tele‑ 4.7. Przygotowywanie dzieci i nastolatków do nauki i pracy z komputerem 4.8. Przygotowywanie dzieci i nastolatków do korzystania z gier komputero‑ pośredniej wanych nych wizyjnych wych 4.9. Przygotowywanie dzieci i nastolatków do korzystania z usług interneto‑ wych 4.9.1. Przygotowywanie dzieci i nastolatków do komunikowania się z wy‑ korzystaniem usług internetowych 4.9.2. Przygotowywanie dzieci i nastolatków do korzystania z gier siecio‑ 4.9.3. Przygotowywanie dzieci i nastolatków do korzystania z serwisu 4.9.4. Przygotowywanie dzieci i nastolatków do zamieszczania informacji 4.9.5. Przygotowywanie dzieci i nastolatków do korzystania z portali spo‑ wych WWW w Internecie łecznościowych 4.9.6. Przygotowywanie dzieci i nastolatków do korzystania z alterrzeczy‑ wistości typu second life 4.10. Przygotowywanie dzieci i nastolatków do korzystania z usług telefonii ko‑ 4.11. Przygotowywanie dzieci i nastolatków do korzystania z aparatu cyfrowego mórkowej oraz z kamery cyfrowej 90 96 106 110 117 124 127 131 135 138 141 142 156 188 199 207 213 231 238 253 263 270 277 287 Spis treści 4.12. Uzależnienie od mediów 4.13. Manipulacja w mediach Rozdział 5 Edukacja medialna rodziny 5.1. Przygotowanie rodziców i opiekunów w zakresie systemów operacyjnych i oprogramowania użytkowego 5.2. Techniczne zabezpieczenia mające chronić dzieci przed zagrożeniami me‑ 5.3. Programowe zabezpieczenia mające chronić dzieci przed zagrożeniami me‑ dialnymi dialnymi Rozdział 6 Metodyczne aspekty pedagogizacji medialnej rodziny 6.1. Ustalenie potrzeb i/lub zainteresowań medialnych rodziców i prawnych 6.2. Przygotowanie i prowadzenie zajęć pedagogizujących medialnie rodzinę — opiekunów wyniki badań Podsumowanie Aneksy Bibliografia Indeks nazwisk Summary Zusammenfassung 7 291 301 309 312 321 323 337 339 348 355 365 387 399 403 404 Wyrosłem na chlebie, grach komputerowych, japońskich filmach animowanych, a jednak jeszcze nikogo nie zabiłem ani nie próbowałem wylecieć przez okno… I na pewno nie jest to zasługa cenzury, która tak bardzo troszczy się o ochronę biednych dziecięcych główek, lecz raczej moich rodziców, którzy wyjaśnili mi różnicę pomiędzy fikcją, a rzeczywistością. Julian, 20 lat Wstęp Szybko zachodzące zmiany w różnych sferach ludzkiego życia powodują, że współcześni rodzice i prawni opiekunowie dzieci oraz nastolatków muszą roz‑ wiązywać problemy wychowawcze i opiekuńcze, z którymi nie musieli borykać się ich rodzice. Rozwiązując te problemy, szukają oni informacji lub porad nie u swoich rodziców, lecz u rówieśników lub w publikacjach, a w ostatniej dekadzie w Internecie. Wartość informacji czy porad pochodzących z sieci zależy od wielu czynników, a gdy rodzice nie potrafią tej wartości oszacować, mogą w działaniach z dziećmi czy nastolatkami popełniać błędy, a nawet wyrządzać im krzywdę. Jed‑ nocześnie dzieci i młodzież spędzające zbyt wiele wolnego czasu przed ekranem telewizora czy komputera wyrastają i funkcjonują w środowisku zagrażającym ich zdrowiu fizycznemu i psychicznemu (coraz więcej dzieci ma zaburzenia proce‑ sów umysłowych, trudności ze słuchaniem, z koncentracją uwagi, z odczuwaniem własnych emocji i z poruszaniem się w otoczeniu). Potrzebują one zatem pomocy rodziców w wyborze właściwych programów telewizyjnych czy komputerowych oraz we wskazywaniu wartościowych form spędzania czasu wolnego. Wielu ro‑ dziców jednak nie jest w stanie spełniać tych potrzeb, gdyż sami są coraz bardziej bezradni wobec problemów rozwojowych własnych dzieci, pozostawiając je sa‑ mym sobie1. Dlatego coraz większego znaczenia nabiera organizowanie, nie tylko w placówkach edukacyjnych, działań pedagogizujących rodzinę, podczas których rodzice i prawni opiekunowie mają możliwość nabycia lub poszerzenia swej wie‑ dzy o opiece i wychowaniu oraz uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania, korzystając z wiedzy i umiejętności nauczycieli — wychowawców, pedagogów szkolnych, psychologów szkolnych lub innych specjalistów (lekarzy różnych spe‑ cjalności, pielęgniarek, prawników, policjantów, pracowników ośrodków uzależ‑ nień, socjologów). W dobie powszechnego dostępu do mediów elektronicznych korzystanie z nich może przyczyniać się do rozwoju człowieka (w sferach poznawczych, kształcących, wychowawczych, aksjologicznych, społecznych, emocjonalnych, motywacyjnych i in.), ale także niesie z sobą wiele zagrożeń, zwłaszcza dla młodych użytkowni‑ 1 B. Śliwerski: Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu. Gdańsk: Gdańskie Wydawnic‑ two Psychologiczne, 2007, s. 96. 12 Wstęp ków. Od rodziców lub prawnych opiekunów dziecka czy nastolatka wymagane jest posiadanie kompetencji pozwalających przygotować je do korzystania z różnych przekazów medialnych. Kompetencje owe wychowujący powinni ukształtować m.in. podczas działań zwanych pedagogizacją rodziny, a ściślej — pedagogizacją medialną rodziny. Naturalnym miejscem pedagogizacji medialnej rodziny są instytucje opie‑ kuńcze, wychowawcze czy edukacyjne, do których dziecko uczęszcza, a osobami pedagogizującymi stają się pracownicy tych instytucji wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy i psychologowie szkolni. Największe możliwości pedagogizacji wystę‑ pują w szkołach, w trakcie cyklicznie organizowanych spotkań z rodzicami. Peda‑ gogizacja nie jest obowiązkowa, a do tego prowadzi się ją z osobami dorosłymi, dlatego od jej organizatorów wymagane są wiedza, umiejętności i takt. Proces pedagogizacji powinni rozpocząć od działań mających na celu ustalenie potrzeb rodziców i prawnych opiekunów, aby na ich podstawie opracować jej cele i tema‑ tykę. Pozwalają one na przyjęcie harmonogramu realizacji poszczególnych tema‑ tów oraz na ich merytoryczne i metodyczne przygotowanie. Pedagogizację, także medialną, powinna uzupełniać e ‑pedagogizacja, czyli materiały umieszczone na stronach internetowych, platformach e ‑learningowych oraz informacje e ‑mailowe czy SMS ‑owe o linkach do stron zawierających rzetelne i wartościowe pod wzglę‑ dem merytorycznym treści pedagogizujące, o organizowanych spotkaniach spe‑ cjalistów z rodzicami, o filmach ukazujących problemy wychowawcze i ich roz‑ wiązywanie itp. W trakcie pedagogizacji medialnej rodziny można wyróżnić trzy obsza‑ ry kształtowania kompetencji medialnych rodziców lub prawnych opiekunów. Pierwszy z nich dotyczy wychowania i kształcenia przez media — obejmuje on możliwości wykorzystywania mediów do wspomagania kształtowania różnych sfer rozwojowych dziecka lub nastolatka oraz kształtowania jego systemu aksjo‑ normatywnego. Drugi obszar to wychowanie do mediów — obejmuje on kształ‑ towanie u rodziców i opiekunów kompetencji podejmowania wielokierunkowych działań mających na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa dziecku lub nastolatkowi korzystającemu z mediów, przede wszystkim przez jego wycho‑ wanie, a w dalszej kolejności — przez zabezpieczenia sprzętowe i programowe oraz kontrolę jego działań medialnych. Trzeci, najbardziej kontrowersyjny, obszar to edukacja medialna rodziców i prawnych opiekunów — obejmuje on kształ‑ towanie ich kompetencji korzystania z narzędzi ICT. Kontrowersje dotyczące tej edukacji mają podwaliny zarówno egzystencjonalne (czy warto i potrzeba?), jak i finansowe (kto za to zapłaci?). Problematyka intencjonalnej pedagogizacji medialnej stanowi nowość mery‑ toryczną i metodyczną. Na polskim rynku wydawniczym nie opublikowano kon‑ cepcji pedagogizacji medialnej rodziny (rodziców oraz prawnych opiekunów), nie przeprowadzono też dotąd w naszym kraju oryginalnych badań empirycznych na losowo dobranej próbie, będącej reprezentatywną dla populacji generalnej. Sta‑ Wstęp 13 tystyczna weryfikacja hipotez badawczych pozwala wnioski wysnute z opisanych w monografii badań uogólnić na populację generalną. Wnioski te są ważne nie tylko z punktu widzenia poznawczego, ale również praktycznego. Ich wdrożenie do praktyki pedagogicznej uświadomi rodzicom i prawnym opiekunom wady i zalety mediów, zwłaszcza elektronicznych, pozwoli bardziej świadomie zorga‑ nizować czas wolny ich dzieci, co będzie służyło ich wszechstronnemu rozwojo‑ wi, sprzyjało przeciwdziałaniu uzależnieniu od mediów, będzie miało nie tylko profilaktyczny charakter, ale pozwoli dorosłym, wychowującym dzieci i nastolat‑ ków, na stymulowanie ich prawidłowych zachowań w trakcie interakcji z mediami i przyczyni się do kształtowania ich kompetencji medialnych. W układzie rozdziałów monografii zdecydowano się na nietypowe rozwią‑ zanie. Rozpoczęto bowiem od rozdziału metodologicznego, gdyż w rozdziałach trzecim, czwartym, piątym i szóstym przeplatano wybrane zagadnienia z teorii mediów, mogące stanowić treści pedagogizacji, z wynikami badań empirycznych zrealizowanych przez autora, a dotyczących chęci uczestniczenia rodziców i praw‑ nych opiekunów w działaniach pedagogizujących zawierających te treści, a także samooceny poziomu wiedzy z zakresu tych treści. Na zabieg taki zdecydowano się z powodu dużej liczby danych. W ramach sondażu diagnostycznego 750 rodzi‑ com i prawnym opiekunom dzieci i nastolatków z czterech poziomów edukacyj‑ nych z Bytomia zadano pytania w 59 kategoriach analizowanych treści. Do analiz zakwalifikowano 536 ankiet. Uzyskano tym samym 236 tabel (tylko dla zależności chęci uczestniczenia w pedagogizacji i samooceny wiedzy na temat tej pedago‑ gizacji) oraz kilka tabel ujmujących inne zmienne. Dane umieszczone w każdej z tych tabel poddano weryfikacji statystycznej. Umieszczenie tych tabel z wery‑ fikacją statystyczną w jednym rozdziale zawierającym analizę wyników badań własnych mogłoby być dla czytelnika niniejszej monografii zbyt uciążliwe. Drugą techniką badawczą był test w całości wypełniony przez 124 rodziców i prawnych opiekunów nastolatków z Gimnazjum nr 2 w Czerwionce ‑Leszczynach. Wyniki uzyskane w teście poddano weryfikacji statystycznej. Przeprowadzone analizy wyników sondażu diagnostycznego oraz testu umoż‑ liwiły udzielenie następującej odpowiedzi na główne pytanie badawcze: Czynni‑ kiem mającym decydujące znaczenie w określeniu celów i treści (a tym samym tematyki) działań pedagogizujących medialnie rodziców i prawnych opiekunów powinny być kompetencje medialne pedagogizującego (szczególnie zaś jego wie‑ dza medialna), gdyż zależność między samooceną poziomu wiedzy medialnej rodziców i prawnych opiekunów a chęcią ich uczestniczenia w zajęciach pedago‑ gizujących wystąpiła tylko w nielicznych przypadkach, wystąpił brak zależności między chęcią uczestniczenia w działaniach pedagogizujących a wiedzą medialną badanych, ich płcią, liczbą wychowywanych przez nich dzieci/nastolatków oraz wiekiem i płcią dzieci/nastolatków. Istniała natomiast statystycznie istotna zależ‑ ność między wykształceniem rodziców i prawnych opiekunów a chęcią ich uczest‑ niczenia w działaniach pedagogizujących. Mimo to, w planowaniu działań peda‑ 14 Wstęp gogizujących wykształcenie rodziców i prawnych opiekunów nie jest właściwym czynnikiem mającym determinować wybór tematyki tych zajęć, gdyż nie tworzy się klas homogenicznych uwzględniających to wykształcenie, a bywa także, że na kolejnych spotkaniach zmieniają się uczestniczący w nich rodzice i prawni opie‑ kunowie z różnym poziomem wykształcenia. Do badań uzupełniających wykorzystano technikę obserwacji zajęć pedagogi‑ zujących rodzinę prowadzonych przez nauczycieli — wychowawców, specjalistów oraz autora. W rozdziale pierwszym przedstawiono koncepcję metodologiczną badań włas‑ nych, opisując problemy i hipotezy badawcze, zmienne i ich wskaźniki, metody, techniki i narzędzia badawcze oraz teren badań i badaną próbę. W rozdziale drugim scharakteryzowano pedagogizację rodziny, jej cele, za‑ dania i formy. Korzystając z opracowań zarówno autorytetów pedagogiki, jak i pedagogów praktyków, ukazano uwarunkowania realizacji tych celów i zadań. Następnie opisano tytułową pedagogizację medialną rodziny. W rozdziale trzecim skoncentrowano się na tematyce pedagogizacji dotyczą‑ cej możliwości wykorzystywania mediów we wspomaganiu rozwoju dziecka lub nastolatka. Ta część pedagogizacji powinna być traktowana podobnie jak opisane w następnym, czwartym, rozdziale, przygotowywanie dziecka czy nastolatka do bezpiecznego i racjonalnego korzystania z mediów. Kolejny rozdział zawiera charakterystykę edukacji medialnej rodziców lub opiekunów, mającej na celu poszerzenie ich kompetencji medialnych, pozwala‑ jących im na wspomaganie wychowanka w procesie jego uczenia się korzystania z narzędzi technologii informacyjno ‑komunikacyjnych oraz w odrabianiu przez niego prac domowych z zajęć komputerowych lub informatyki. Ostatni, szósty, rozdział mieści wskazówki metodyczne prowadzenia spotkań pedagogizujących medialnie rodzinę. Monografię kończy podsumowanie, w któ‑ rym zamieszczono weryfikację hipotez, odpowiedzi na problemy badawcze oraz postulaty. Zamieszczone w poszczególnych rozdziałach informacje o mediach nie miały na celu próby ich holistycznego opisu, lecz dobrane zostały z uwzględnieniem ich przydatności rodzicom lub opiekunom dzieci czy nastolatków i możliwości ich omawiania w ramach pedagogizacji medialnej rodziny. Pragnę złożyć serdeczne podziękowania Panu prof. zw. dr hab. Stanisławowi Juszczykowi za cenne rady w trakcie powstawania tej monografii, oraz pracowni‑ kom bytomskich szkół: Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej z Oddzia‑ łami Integracyjnymi nr 51, Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Sportowymi, Liceum Ogólnokształcącego nr 3 oraz Zespołu Szkół Budowlanych, a także Dyrektorowi Gimnazjum nr 2 w Czerwionce ‑Leszczynach za udzieloną pomoc w prowadzeniu badań. Indeks nazwisk Adams Ernest 231 Amsterdamski Stefan 72 Baron‑Polańczyk Eunika 81 Bauman Sheri 136 Bauman Teresa 28 Bauman Zygmunt 70, 71 Bednarek Józef 17, 71, 197 Bereźnicki Franciszek 80 Boellstorff Tom 270 Brągiel Józefa 42 Brosch Anna 140 Bucholc Marta 17 Buczyńska Joanna 188 Budniak Alina 85 Butkiewicz Maria 92 Carey James W. 138 Cher 145 Coles Robert 77 Czajkowska Marta 81 Czerepaniak‑Walczak Maria 49 Czerwiński Kazimierz 138, 139 Damaschk Anna 57 Darski Adam 146 Dąbrowska Aleksandra 138, 139 Denek Kazimierz 83 Drożdż Michał 130 Dudzikowa Maria 49 Dusza Bożena 54, 251 Dymara Bronisława 152 Dzieńdziura Krzysztof 67 Dzierzgowska Irena 59 Dzikomska‑Kucharz Anna 44, 47, 51 Ejsmont Marek 87 Ferguson George A. 29 Fiut Ignacy S. 131 Furmanek Marek 17, 84 Gajda Janusz 17, 55, 92 Gaul Dorota 77 Giddens Anthony 72 Goban‑Klas Tomasz 17, 18, 19, 71 Gogołek Włodzimierz 17, 334 Grabianowska Katarzyna 73, 111 Graszewicz Marek 83 Gruszczyk‑Kolczyńska Edyta 70 Guilford Joy P. 32 Hallada Marek 117 Hanel Constance 135 Hankała Andrzej 298 Harwas‑Napierała Barbara 91 Hinduja Sameer 136, 331 Hoffmann Beata 153 Hornowski Tomasz 140 Huk Tomasz 28, 69, 77, 257, 278, 288 Izdebska Jadwiga 19, 51, 73, 97, 157, 241 Izdebski Zbigniew 213, 241 Jackson Janet 145 Jackson Michael 145 Jakubowicz Karol 64 Janczyk Janusz 81, 193 Janke Andrzej W. 42 Jankowska Dorota 117 Jankowska Hanna 277 Janusz Jacek 231 Jastrzębski Jerzy 83 Jędryczkowski Jacek. 238 Jędrzejewski Marek 73, 153 400 Jończyk Izabela 327 Jundziłł Irena 45, 46 Jurkowski Andrzej 80, 81 Juszczyk Stanisław 14, 17, 29, 49, 50, 53, 54, 55, 60, 69, 70, 79, 80, 81, 84, 85, 92, 97, 138, 140, 164, 193, 197, 203, 212, 238, 251, 302, 311 Kawula Stanisław 42, 44, 45, 46, 48 Kelm Albin 42 Kikulska Mirosława 199 Kisiel Mirosław 69, 90, 288 Kojs Wojciech 70 Kołacz Marcin 80 Kołakowska Tamara 78 Komora Juraj 311 Kopek Renata 59 Kornaś‑Biela Dorota 91 Korzekwa Lucyna 113 Kossowski Paweł 97 Kostelansky Alojz 302, 364 Kostrzewski Janusz 118 Krawczak Dorota 67 Kruszewski Krzysztof 110 Kukulska M. 199 Kumik Ewa 92 Kunowski Stefan 82 Kupisiewicz Czesław 19, 63, 80 Kurincová Viera 311 Kwiatkowska Wioletta 110 Lasswell Harold 17, 18 Lepa Adam 130, 152, 157 Leszczuk Anna 97 Levinson Paul 277 Lewiński Dominik 83 Lewowicki Tadeusz 41, 54, 73, 80, 81, 83, 84, 129, 140, 212, 244, 251, 257, 330 Łaszczyk Jan 106 Łobocki Mieczysław 19, 44, 57, 58, 67, 77, 117, 125, 130 Machowski Michał 77 Madonna 146 Maliszewski Wojciech J. 138, 139 Mandal Agnieszka 153 Mazepa‑Domagała Beata 84 McLuchan Marshall 17, 64, 156 Indeks nazwisk McQuail Denis 17, 19 Melezinek Adolf 351 Meller Ryszard 24 Melosik Zbyszko 49, 72 Mendalka Lucyna 208 Michałowski Lesław 153 Mielniczek Marcin 327 Mitas Andrzej W. 91 Modzelewski Mirosław 106 Morańska Danuta 81, 193, 330 Morbitzer Janusz 17, 50, 67, 78, 202 Musioł Marcin 41, 49, 53, 55, 56, 60, 62, 73, 81, 112, 113, 157, 193, 230, 241, 251, 278, 288, 330, 364, 365, 369, 382 Nęcka Edward 82 Niemierko Bolesław 19, 28, 62 Nowak Wojciech P. 97 Okoń Wincenty 19, 42, 44, 62, 63 Orzechowski Jarosław 82 Osiński Zbigniew 111 Osmańska‑Furmanek Wielisława 17, 84, 238 Papierniok Henryk 351 Patchin Justin W. 136, 331 Pawlica Beata 185 Pączek Katarzyna 327 Perzycka Elżbieta 17, 67, 252 Petlak Erich 112 Piaget Jean 78 Pietkiewicz Maria 92 Pilch Piotr 231 Pilch Tadeusz 28 Pisarek Walery 18 Podgórecki Józef 138, 139 Podivinská Mária 86 Polewczyk Irena 70, 79 Pomirska Zofia 90 Pomykało Wojciech 44 Przechrzta Maciej 252 Przecławska Anna 72, 73 Przetacznik‑Gierowska Maria 42, 67 Putin Władimir W. 302 Putkiewicz Zygmunt 82 Rabczewska Dorota 146 Radziewicz‑Winnicki Andrzej 311 Reber Arthur S. 188 401 Indeks nazwisk Rocławski Bronisław 91 Rothenberg Michael B. 130, 243 Różycka Martyna 327 Rymar Dariusz 91 Sadowski Bogdan 82 Sadza Agata 270 Šatánek Juraj 311 Sawicka Antonina 57 Schiller Herbert 68 Seidler Peter 311 Siemieniecka Dorota 71, 73, 229, 244 Siemieniecki Bronisław 17, 41, 54, 55, 68, 73, 80, 81, 83, 84, 92, 111, 117, 129, 130, 140, 188, 212, 229, 244, 251, 257, 305, 321, 323, 330 Siemińska‑Łosko Agnieszka 71, 73 Simon Lee 51 Skibińska Małgorzata 28 Skrzydlewski Wojciech 50 Sokołowski Marek 87, 131, 185, 208, 241, 245 Spielberg Steven 102 Spock Benjamin 130, 243 Strelau Jan 80, 81, 82 Strykowski Wacław 53, 54, 80 Suska Dorota 245 Szczucka Natalia 17 Szewczyk Lidia 49 Sztompka Piotr 67, 76 Szulżycka Alina 17, 72 Szymura Błażej 82 Śliwerski Bogusław 11, 44, 49, 129, 208 Tadeusiewicz Ryszard 68 Takane Yoshio 29 Tanaś Maciej 17, 71, 83, 110, 295, 298 Theiss Wiesław 73 Timberlake Justin 145 Tokarska Urszula 45 Trempała Janusz 91 Trolley Barbara C. 135 Uchyła‑Zroski Jadwiga 91, 152 Waligóra‑Huk Anna 137 Wallace Patricia 140 Watoła Anna 80 Wawer Rafał 69 Wawrzak‑Chodaczek Mirosława 157, 203 Wenta Kazimierz 17, 55, 67, 79, 92, 129, 252, 321 Widawska Edyta 185 Wieczorkowski Kazimierz 71, 110 Wieloch Mateusz 231 Wiig Elisabeth H. 156 Wiig Karl M. 156 Wiśniewski Michał 185 Włodarski Ziemowit 42, 67 Wnuk‑Lipiński Edmund 72 Wojtyniak Józef 32 Woźniak Paulina 81 Zaczyński Władysław 17, Zakrzewski Andrzej 81 Żarkiewicz‑Pacak Aleksandra 97 Marcin Musioł Media pedagogization of a family Scope — conditions — dilemmas Summary The first chapters of the book analyze the possibilities and needs of taking actions medially pedagogizing a family in the following three areas. • education and teaching through the media — it covers the possibilities of using the media to fa‑ cilitate the process of shaping different developmental spheres of a child or a teenager, as well as shaping his/her axio‑normative system. education to the media — it consists of shaping parents’ and carers’ competences of taking multi‑ dimensional actions aiming at providing a child or a teenager with maximum safety, making use of the media, above all through his/her education, and, further on, equipment and programme protection, as well as controlling his/her media actions. media education of parents and carers — it contains shaping their competences in order to make use of the information‑communication technology tools. • • The third chapter concentrates on the issue of pedagogization concerning the possibilities of using the media when facilitating the process of child or teenager development. This part of pedago‑ gization should be treated in a similar way to a child or a teenager preparation for a safe and rational usage of the media described in the next chapter. The next chapter includes a characteristic of the media education for parents or carers, aiming at broadening their media competences, allowing them to support their foster children or teenagers in the process of their learning, using the information‑communication technology tools and doing homework in computer science or information technology classes. The last chapter involves methodological tips of how to conduct meetings medially pedagogi‑ zing a family. The book closes with a summary where the verification of hypotheses, as well as answers to research problems and postulates are provided. Pieces of information on the media presented in particular chapters were not to describe it holistically, but were selected taking into account their usefulness for parents or carers of children or teenagers, and possibilities of discussing them within the scope of the media pedagogization of a family. Marcin Musioł Mediale Pädagogisierung der Familie Bereich — Bedingungen — Dillemata Zusammenfassung In den ersten Kapiteln der vorliegenden Monografie werden die Möglichkeiten und die Not‑ wendigkeit der Maßnahmen zur medialen Pädagogisierung der Familie besprochen. Diese Maßnah‑ men betreffen drei folgende Bereiche: • Erziehung und Ausbildung mittels der Massenmedien — die Gelegenheit, Massenmedien bei Unterstützung verschiedener Entwicklungsstufen des Kindes oder des Teenagers anzuwenden und deren axionormativen System zu bilden, Erziehung zur Benutzung der Massenmedien — die Entwicklung bei Eltern und Betreuern von den Fähigkeiten, die ihnen ermöglichen, dem die Massenmedien benutzenden Kind/Teenager die Sicherheit zu gewährleisten: durch den Gebrauchs‑ und Programmschutz und durch die Aufsicht über die mediale Aktivität des Kindes/Teenagers; mediale Ausbildung der Eltern und Kuratoren — die Entwicklung von deren Fähigkeit, bestimm‑ te informations‑kommunikative Technologie anzuwenden. • • Das dritte Kapitel konzentriert sich auf die Pädagogisierung mittels Massenmedien, die die Ent‑ wicklung des Kindes/Teenagers unterstützen sollte. Diese Form der Pädagogisierung soll das Kind/ den Teenager auf sichere und vernünftige Benutzung der Massenmedien vorbereiten. Das nächste Kapitel beinhaltet die Charakteristik der medialen Ausbildung der Eltern oder Betreuer, die als Ziel hat, mediale Kompetenzen der Eltern zu erweitern, damit sie ihrem Kind die informationskommunikative Technologien beibringen und bei der Hausarbeit in Informatik helfen können. In dem letzten Kapitel findet man methodologische Hinweise über mediale Pädagogisierung der Familie. Am Ende der Monografie gibt es ein Resümee, in dem verschiedene Hypothesen, Forschungs‑ probleme und ‑postulate verifiziert wurden. Die in den einzelnen Kapiteln enthaltenen Informationen über Massenmedien sollten nicht holistisch dargestellt werden, sondern bezweckten, den Eltern/Betreuern bei medialer Pädagogisie‑ rung der Familie behilflich zu sein. Redakcja Barbara Konopka Projekt okładki i stron działowych Edward Wilk Redakcja techniczna Małgorzata Pleśniar Korekta Lidia Szumigała Mirosława Żłobińska Łamanie Alicja Załęcka Copyright © 2013 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-2199-8 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-219-2 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 25,5. Ark. wyd. 34,0. Papier offset. kl. III, 90 g. Cena 52 zł (+ VAT) Druk i oprawa: PPHU TOTEM s.c. M. Rejnowski, J. Zamiara ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław 978-83-8012-219-2
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pedagogizacja medialna rodziny. Zakres – uwarunkowania – dylematy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: