Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00337 008391 20978679 na godz. na dobę w sumie
Coaching - ebook/pdf
Coaching - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 16
Wydawca: Colorful Media Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3643-4083-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Seria kieszonkowych poradników językowo-biznesowych pomoże Ci poszerzyć słownictwo i wiedzę w różnych dziedzinach. Książeczki zawierają tematycznie zgromadzone pojęcia i zagadnienia, a także ich tłumaczenia. Bądź specjalistą w swojej dziedzinie, również w kręgach obcojęzycznych!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Business English Magazine Language Guide Dear Readers, Welcome to this month’s BEM portable business language guide. Modern corporate culture thrives on1 many fairly2 simple ideas and concepts that are neatly3 packaged into some catchy4 buzzwords5 or phrases; there’s lean6 management, rightsizing7, insourcing8, reshoring9... The list goes on. One term stands out10 from the crowd like a stubborn11, unruly12 little hellraiser13 amongst the better behaved teacher’s pets14; it’s coaching – an innocent-looking word that became an umbrella term15 for a whole group of different ways of personal training, all applicable to16 business situations rather than a classroom. That’s why even though there exists17 a very glib18 definition, put forth19 by serious re- searchers20 (e.g. Cummings and Worley), it’s best to dispense with21 it altogether and adopt a more descriptive22 approach23. Class ready? Let’s begin. 1 tothriveonsth tə θraɪv ɒn ˈsʌmθɪŋ kwitnąć dzięki czemuś 2 fairly ˈfeəli dość 3 neatly niːtli ładnie 4 catchy ˈkætʃi chwytliwy 5 buzzword ˈbʌzwɜːd modne słówko 6 lean liːn smukły 7 rightsizingˈraɪtsaɪzɪŋdostosowywanie ilości etatów w firmie do potrzeb rynkowych 8 insourcing ɪnˈsɔːsɪŋ zlecanie pracy wewnątrz firmy 9 reshoring rɪˈʃɔːrɪŋ sprowadzanie środków finansowych z powrotem do kraju podatnika 10 tostandout tə stænd aʊt wyróżniać się 11 stubborn ˈstʌbən uparty 12 unruly ʌnˈruːli niesforny 13 hellraiser ˈhelraɪzə(r) łobuz 14 teacher’spet ˈtiːtʃəz pet pupilek nauczyciela 15 umbrellaterm ʌmˈbrelə tɜːm termin, pod którym rozumianych jest wiele różnych pojęć 16 applicabletosth əˈplɪkəbl tə ˈsʌmθɪŋ mający zastosowanie do czegoś 17 toexist tu ɪɡˈzɪst istnieć 18 glib ɡlɪb gładki 19 toputsthforth tə pʊt ˈsʌmθɪŋ fɔːθ wyjść z czymś 20 researcher rɪˈsɜːtʃə(r) badacz 21 todispensewithsth tə dɪˈspens wɪð ˈsʌmθɪŋ odrzucić coś 22 descriptive dɪˈskrɪptɪv opisowy 23 approach əˈprəʊtʃ podejście Kieszonkowy poradnik biznesowo-językowy jest bezpłatnym dodatkiem Colorful Media ul. Lednicka 23, 60-413 Poznań tel. 61 833 63 28, redakcja@business-english.com.pl do Business English Magazine nr 43/2014. Opracowanie: Daria Frączek Zdjęcie na okładce: agencyby At its most simple, coaching is an extremely old and very well-practiced24 way of operating under someone’s guidance25 to grow, change or develop in some way, perhaps to be better at your job, or maybe to get more satis- faction out of your career. Coaching is often understood as anything that happens in and is related to26 a relationship27 between someone more experienced and someone less experienced, a relationship that exists specifically in order to transfer skill28, knowledge29, improve30 performance31, define goals32 and remove any obstacles33 on the way to achieving34 these goals... In this respect, it differs35 only superficially36 from the age-old37 bonds38 between a master39 and an apprentice40, a tutor41 and a pupil and many others. It may even appear42, that, like the Eskimos and snow, we have a lot of words relating to the many varieties43 of the concept, rather than a single word that describes the phenomenon44 itself. That’s why smart corporate gurus invented45 such an all-encom- passing46, but very vague47 term to gather some loosely48 fitting49 ideas in one place. Of course, any self-respecting50 guru would immediately try to coach you on the proper51 understanding of coaching. They’d do so according to52 the typical practice of coach- ing: They’d ask you some simple questions that are supposed to get the proverbial53 juices flowing54, then by answering those, make you realise55 some truths about coaching. Afterwards, they’d help you realise what is it that you’re trying to reach – here it’s the 24 well-practiced wel ˈpræktɪst wypraktykowany, wypróbowany 25 guidance ˈɡaɪdns poradnictwo, wskazówki 26 relatedto rɪˈleɪtɪd tə związany z 27 relationship rɪˈleɪʃnʃɪp relacja, związek 28 skill skɪl umiejętność 29 knowledge ˈnɒlɪdʒ wiedza 30 toimprove tu ɪmˈpruːv poprawić 31 performance pəˈfɔːməns wyniki 32 goal ɡəʊl cel 33 obstacle ˈɒbstəkl przeszkoda 34 toachieve tu əˈtʃiːv osiągnąć 35 todiffer tə ˈdɪfə(r) różnić się 36 superficially ˌsuːpəˈfɪʃəli powierzchownie 37 age-old eɪdʒ əʊld stary jak świat 38 bond bɒnd więź 39 master ˈmɑːstə(r) mistrz 40 apprentice əˈprentɪs uczeń, praktykant 41 tutor ˈtjuːtə(r) korepetytor, nauczyciel prywatny 42 toappear tu əˈpɪə(r) wydawać się 43 variety vəˈraɪəti odmiana 44 phenomenon fəˈnɒmɪnən fenomen 45 toinvent tu ɪnˈvent wynaleźć 46 all-encompassing ɔːl ɪnˈkʌmpəsɪŋ obejmujący wszystko 47 vague veɪɡ mglisty 48 loosely ˈluːsli luźno 49 fitting ˈfɪtɪŋ pasujący 50 self-respecting self rɪˈspektɪŋ szanujący się 51 proper ˈprɒpə(r) właściwy 52 accordingto əˈkɔːdɪŋ tə zgodnie z 53 proverbial prəˈvɜːbiəl przysłowiowy 54 togetjuicesflowing tə get dʒuːsɪz fləʊɪŋ rozruszać szare komórki 55 torealize tə ˈriːəlaɪz zdać sobie sprawę BUSINESS ENGLISH MAGAZINE 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Coaching
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: