Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00274 007228 19937783 na godz. na dobę w sumie
Historia. Poradnik maturalny - ebook/pdf
Historia. Poradnik maturalny - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 159
Wydawca: Histmag Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-62329-98-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dla dzieci i młodzieży >> młodzieżowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-9%), audiobook).

Matura z historii jeszcze nigdy nie była tak prosta! Jak i z czego przygotować się do matury? Jak trafnie odpowiadać na pytania? Jak analizować źródła i napisać wypracowanie? Jak zdobyć jak najwięcej punktów? Na te pytania odpowiada poradnik maturalny z historii, przygotowany przez specjalistów z redakcji Histmag.org.

Autorami poradnika są: Sebastian Adamkiewicz — historyk (Uniwersytet Łódzki), publicysta i Karolina Sikała — nauczycielka, korepetytorka. Pracując w szkole, udzielając korepetycji czy publikując na łamach Histmag.org skutecznie pomogli wielu tysiącom maturzystów. Poradnik maturalny jest efektem ich wieloletnich zmagań z arkuszami maturalnymi.

Poradnik uatrakcyjniają komiksowe ilustracje rysownika Michała Turajskiego. Nad przystępnością i rzetelnością treści pracowała ekipa doświadczonych dziennikarzy, redaktorów i korektorów z redakcji portalu.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

HISTORIA PORADNIK MATURALNY Książka dostępna w sprzedaży w przystępnych cenach: — w wersji elektronicznej — na stronach portalu Histmag.org ‹http://histmag.org›. — w wersji drukowanej na stronach Instytutu Wydawniczego Erica ‹http://wydawnictwoerica.pl› oraz w wybranych księgarniach i sieciach sprzedaży. Jeśli korzystasz z publikacji z naruszeniem praw autor- skich, zachęcamy do zakupu oryginału i wsparcia jej twórców. HISTORIA PORADNIK MATURALNY Sebastian Adamkiewicz Karolina Sikała Redakcja Michał Świgoń Korekta Bożena Pierga Skład i łamanie Piotr Pielach Projekt okładki, ilustracje Michał Turajski Historia. Poradnik maturalny Copyright © 2010 by i-Press Piotr Pielach Copyright © 2012 by Promohistoria Michał Świgoń All rights reserved ISBN: 978-83-62329-98-4 Wydanie elektroniczne. Kraków-Warszawa 2012 Instytut Wydawniczy ERICA e-mail: wydawnictwoerica@wp.pl www: http://wydawnictwoerica.pl Portal internetowy „Histmag.org” e-mail: redakcja@histmag.org www: http://histmag.org i-Press Piotr Pielach www: http://i-press.pl Przez zawiłości i trudy egzaminu maturalnego poprowadzą Was: Sebastian Adamkiewicz — historyk (Uniwersy- tet Łódzki), publicysta portalu „Histmag.org” Karolina Sikała — nauczycielka, korepetytorka Matura z historii bez tajemnic Matura. To o niej śpiewały „Czerwone Gitary”, odlicza- jąc złowrogie miesiące do pierwszego egzaminu. „Farben Lehre” w piosence „Matura” wspomina natomiast biedną dziewczynę, która „nie śpi po nocach, strasznie się boi”. Czy jednak matury należy się bać? Z pewnością matura nie jest niczym szczególnie przy- jemnym, czymś, co można przejść bez stresu i niepoko- ju. To dopiero jednak przedsmak tego, co wielu z Was przeżywać będzie na studiach wyższych, gdzie takie małe i większe matury odbywać się będą co pół roku. Egzamin dojrzałości, bo tak nazywa się również maturę, w istocie ma za zadanie sprawdzić Waszą dojrzałość ukształtowa- ną przez lata nauki w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Matura sprawdza umiejętność czytania ze zrozumie- niem, wypowiadania się, posługiwania się językiem ob- cym oraz bada zakres Waszych umiejętności z wybranego przedmiotu. Zdając maturę, musicie udowodnić zarówno sprawdzającym, jak i sobie, że jesteście przygotowani do samodzielności, jaką przynoszą studia wyższe. Umiejęt- ności, które nabędziecie podczas przygotowań do matury, zaprocentują w przyszłości. Jeśli wybraliście historię jako przedmiot maturalny — obowiązkowy lub dodatkowy — niniejszy poradnik będzie Wam pomocny w przygotowaniu się do egzami- nu maturalnego. Nie jest on kolejnym brykiem czy wa- demekum omawiającym tematy — to bez problemu mo- żecie znaleźć w dobrych podręcznikach. Jest raczej próbą 8 Historia. Poradnik maturalny przedstawienia wskazówek dotyczących sposobów przy- gotowania się do matury, a później jej zdawania. Jako osoby doświadczone w pracy z uczniami chcemy podpowiedzieć Wam, jak efektywnie wykorzystać czas przed egzaminem i jak podejść do samej matury. Jeste- śmy przekonani, że te techniczne uwagi będą cenną wska- zówką i poprowadzą Was do sukcesu. CZYM JEST MATURA? A — Godło; B — komisja egzaminacyjna; C — paprotka; D — dwie złączone ławki przykryte zielonym suknem Informacje wstępne Na początek warto zapytać, czym w  ogóle jest matu- ra. Otóż jest to egzamin kończący Waszą edukację na poziomie szkoły średniej. Obejmuje materiał opisany w tzw. podstawie programowej dla szkół średnich. Ab- solwent szkoły średniej nie ma obowiązku zdawania ma- tury, musi jednak pamiętać, że jest to jedyna przepustka do dalszej edukacji na poziomie szkół wyższych. Polska nie jest jedynym krajem, który przeprowadza egzaminy dojrzałości. Podobne egzaminy obowiązują we Francji, Hiszpanii, Niemczech, Austrii, Włoszech czy USA. Mają one za zadanie podsumować dotychczasową pracę ucznia oraz sprawdzić wiedzę, którą zdobył w toku nauczania. Obecnie obowiązująca w Polsce matura jest wynikiem reformy edukacji wprowadzonej w 1999 roku. Egzamin maturalny na nowych zasadach po raz pierwszy został przeprowadzony w 2005 roku i stał się jednocześnie egzaminem wstępnym na studia wyższe. Co więc zapewnia Wam tzw. nowa matura? Po pierw- sze w całej Polsce wprowadzono jednolitość pod wzglę- dem treści egzaminu oraz kryteriów jego oceniania. Ma- cie więc takie same zadania jak Wasi koledzy i koleżanki z  innych części Polski. Każdy maturzysta sprawdzany jest z takiego samego zasobu wiedzy i umiejętności. Do- datkowo oceniany jest według jednolitych kryteriów za- wartych w tzw. kluczu odpowiedzi. Ocena nie jest więc wynikiem dobrego lub złego humoru sprawdzającego, ale wystawiana jest na podstawie ściśle określonych za- sad. W ten sposób wynik matury nie zależy od miejsca, w którym zdajecie, czy nauczycieli, którzy będą ją spraw- 12 Historia. Poradnik maturalny dzać. Zależy tylko i wyłącznie od Waszej wiedzy i umie- jętności. Wyniki matury są porównywalne, czyli może- cie porównać swój wynik z innymi wynikami zdobytymi w całym kraju, mając pewność, że w sposób możliwie do- kładny odzwierciedlają stopień Waszej wiedzy z danego przedmiotu. Jest to kolejna zaleta nowej matury. Ocena, którą otrzymacie, jest bowiem obiektywna. Prace są kodo- wane, sprawdzający nie wie, czyją pracę otrzymał i nie może przełożyć na wynik swoich osobistych sympatii czy żalów. Wątpliwe jest też, aby Waszą pracę otrzymał ktoś z Waszych nauczycieli, gdyż są one sprawdzane przez zewnętrznych egzaminatorów — pedagogów, którzy po cyklu szkoleń otrzymali specjalne uprawnienia umożli- wiające sprawdzanie egzaminów maturalnych. Daje to gwarancję, że prace oceniane są rzetelnie, tym bardziej że każdy wynik jest weryfi kowany. Ostatnią zaletą nowej matury jest to, że nie musi- cie już — z pewnymi wyjątkami — zdawać egzaminu wstępnego na studia, gdyż to matura jest na nie prze- pustką. Oczywiście wymusza to dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego. To jego wynik będzie najważ- niejszy w rekrutacji na studia wyższe. Musicie pamiętać, że matura nie zapewnia Wam miejsca na studiach wyż- szych, lecz jest podstawą do starania się o przyjęcie na nie. Organem odpowiedzialnym za tworzenie matury i za- sad na jakich się ona odbywa jest Centralna Komisja Eg- zaminacyjna. Nad jej prawidłowym przebiegiem czuwają natomiast Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Jak zdawać maturę? 13 Jak zdawać maturę? Terminy, w jakich odbywać się będą egzaminy matural- ne, wyznacza Centralna Komisja Egzaminacyjna. Podaje je do publicznej wiadomości. Terminy zdawanych egza- minów poznacie więc odpowiednio wcześniej. Matura składa się z egzaminu zewnętrznego (pisemnego), obej- mującego cztery przedmioty obowiązkowe — język pol- ski i obcy, matematykę i jeden przedmiot wybrany oraz wewnętrznego — ustnego — obejmującego język polski oraz język obcy. Historię będziecie więc zdawać jako egzamin pisem- ny. Możecie ją wybrać jako przedmiot obowiązkowy albo dodatkowy. Na czym polega różnica? Obok wymienio- nych czterech przedmiotów, które są obowiązkowe (mu- sicie je zdać, aby mieć zaliczoną maturę), możecie wybrać przedmioty dodatkowe, których wynik nie wpływa na ogólny wynik egzaminu maturalnego, czyli nie decydu- je, czy go zdacie czy nie. Zdawanie dodatkowego przed- miotu jest jednak przydatne, a czasem wręcz wymagane na różnych kierunkach studiów. Egzamin obowiązkowy z wybranego przedmiotu możecie zdawać albo na pozio- mie podstawowym, albo rozszerzonym. Jeśli wybierzecie historię lub inny przedmiot jako dodatkowy, to musicie zdawać go na poziomie rozszerzonym. Czym są te poziomy? Egzaminy różnią się od siebie tre- ścią zadań i poziomem trudności. Poziom podstawowy jest teoretycznie łatwiejszy od poziomu rozszerzonego, gdyż w stosunku do niego zawiera mniejsze wymagania egza- minacyjne oraz wymaga opanowania mniejszej ilości ma- teriału i umiejętności. Zdający wybiera poziom w deklara- 14 Historia. Poradnik maturalny cji, którą musi złożyć do ostatniego dnia września, w roku szkolnym, w którym planuje zdawać maturę. Matura z hi- storii — zarówno na poziomie rozszerzonym, jak i podsta- wowym — odbywa się jednego i tego samego dnia. Do egzaminu przystępuje się w szkole macierzystej, czyli w tej, w której się uczyliście. Każdy uczeń losuje miejsce przy wejściu na salę i siedzi w oddzielnej ławce. Na ławce nie mogą znajdować się przedmioty niezwiąza- ne ze zdawanym egzaminem. Nie możecie więc wnosić jedzenia, maskotek, zdjęcia chłopaka czy dziewczyny albo portretu świętego od spraw beznadziejnych. Do dyspozy- cji macie jedynie arkusz egzaminacyjny oraz długopisy. Zakazane jest też, pod groźbą nie zaliczenia egzaminu, wnoszenie telefonów komórkowych lub innych sprzętów komunikacyjnych. Jeśli w czasie egzaminu okazałoby się, że korzystacie z tego typu urządzeń, automatycznie koń- czycie egzamin, który jest unieważniany. Egzamin może się tak skończyć również wtedy, kiedy telefon jedynie za- dzwoni, lepiej jest więc go pozostawić poza salą. Podobnie będzie w sytuacji, gdy przewodniczący komisji nadzoru- jącej stwierdzi, że nie pracujecie samodzielnie (np. ścią- gacie) lub zakłócacie przebieg egzaminu (np. rozmawiacie namiętnie z kolegą lub koleżanką). Wasz egzamin zosta- nie przerwany i unieważniony, a Wy zostaniecie wypro- szeni z sali. Poza przypadkiem wyproszenia z powodu zakłócania egzaminu, w czasie jego trwania nie można opuszczać sali. Jedynie w wyjątkowych wypadkach: zasłabnięcia, omdlenia, szczególnej dolegliwości lub innych, przewod- niczący komisji nadzorującej przebieg egzaminu może zezwolić na opuszczenie sali. Musi się wcześniej upew- Jak zdawać maturę? 15 nić wcześniej czy osoba, która ją opuści, nie będzie miała możliwości kontaktowania się z innymi, z wyłączeniem osób udzielających jej pomocy. Prawidłowy przebieg eg- zaminu nadzoruje komisja składająca się co najmniej z trzech osób, przy czym przynajmniej jedna z nich musi być zatrudniona w innej szkole. W składzie komisji nie zobaczycie na pewno Waszych wychowawców oraz na- uczycieli historii, gdyż zgodnie z przepisami wychowaw- cy uczniów zdających oraz nauczyciele przedmiotu, który jest zdawany, nie mogą nadzorować danego egzaminu. Co ważne, na sali zawsze znajdować się muszą trzy osoby z komisji nadzorującej. Jej członkowie nie mogą udzie- lać wyjaśnień ani komentować zadań, nie szukajcie więc w ich oczach i ustach pomocy. Arkusze egzaminacyjne są zbierane po zakończeniu egzaminu. Egzamin z historii na poziomie podstawowym trwa 120 minut i polega na rozwiązaniu testu zawartego w ar- kuszu egzaminacyjnym. Test składa się zarówno z py- tań zamkniętych, czyli zadań, w których musicie wybrać poprawną odpowiedź, wpisać odpowiednią datę, ułożyć wydarzenia chronologicznie, wskazać błędną odpowiedź, napisać, czy przedstawione zdanie jest prawdą czy fał- szem itp., jak i zadań otwartych, które wymagają od Was samodzielnej, zwięzłej i krótkiej wypowiedzi na zadane pytanie. Zadaniom otwartym i zamkniętym towarzyszą zazwyczaj mapy, ilustracje, fragmenty tekstu źródłowego, wykresy itp. Egzamin z historii na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut i składa się z trzech części. Pierwsza część obej- muje krótki test, podobny pod względem formy do testu z poziomu podstawowego. Różni się jednak od „podsta- 16 Historia. Poradnik maturalny wy” treścią. Zadań testowych na poziomie rozszerzonym jest też mniej. Część druga polega na analizie źródeł hi- storycznych tekstowych, ikonografi cznych, map, wy- kresów itp. Źródła związane są z jednym zagadnieniem historycznym, może być to np. feudalizm, sytuacja praw- na i społeczna chłopów, stosunki polsko-francuskie itp. Źródła obejmować muszą przynajmniej dwie epoki histo- ryczne. Każde źródło oznaczane jest kolejną literą alfabe- tu. Na początku arkusza tej części matury wymienione są wszystkie źródła. Dopiero pod nimi znajdują się pytania oraz miejsce na udzielenie odpowiedzi. Jedno pytanie od- nosić się może do jednego lub kilku źródeł. Część trzecia „rozszerzenia” polega na sformułowaniu wypowiedzi pi- semnej na jeden z dwóch podanych tematów. Obejmują one dwie różne epoki w dziejach, choć są ze sobą tema- tycznie powiązane. Do arkusza maturalnego dołączany jest także brud- nopis. Możecie w nim zapisywać swoje uwagi, wstępne przemyślenia, obliczenia, czy nawet rysować kwiatusz- ki lub słoniki. Co istotne, zawartość brudnopisu nie jest oceniana. Jak jest oceniana matura? Oddane arkusze egzaminacyjne poddawane są ocenie. Sprawdzają je wspomniani wcześniej zewnętrzni egza- minatorzy. W celu zapewnienia obiektywizmu, Wasze odpowiedzi porównywane są z tzw. kluczem odpowie- dzi. Klucz odpowiedzi to zbiór odpowiedzi i rozwiązań zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym wraz ze Jak jest oceniana matura? 17 wskazaniem ile punktów należy przyznawać za dane rozwiązanie. Klucz jest niewątpliwym problemem w  przedmio- tach humanistycznych. Zarzuca się mu przede wszyst- kim, że blokuje lub ogranicza samodzielność myślenia ucznia, narzucając sztampowość wypowiedzi. Forma egzaminu z historii powoduje jednak, że problem z klu- czem jest w większości przypadków mitem. Chroni on w dużej mierze przed radosną twórczością abiturientów, którzy brak wiedzy chcą zasłonić „laniem wody”. Pamię- tajcie więc, że historia to zbiór wiedzy i umiejętności, za- tem odpowiedzi muszą być jednoznaczne. Zastosowanie klucza w zasadzie uniemożliwia przyznawanie punktów za „wrażenia artystyczne” i niezwiązaną z tematem kre- atywność zdającego. Jak powstaje klucz? Jego pierwsza wersja redagowana jest w trakcie układania pytań. Osoby odpowiedzialne za tworzenie arkusza egzaminacyjnego sugerują prawidłowe odpowiedzi. Obowiązują one podczas pierwszego spraw- dzania prac. Aby zniwelować ograniczenia wynikające z istnienia klucza, w czasie tej kontroli egzaminatorzy mają prawo zgłaszać do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zastrzeżenia, sugerując inne możliwości odpowiedzi. Su- gestie te są efektem lektury prac. Jeśli pojawią się tam od- powiedzi, które zdaniem egzaminatora są poprawne, ale nie znajdują się w kluczu, wysyła on swoje zastrzeżenia do OKE. Następnie, po zebraniu wszystkich uwag, konsul- towane są one przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, która wydaje ostateczną wersję klucza. To on jest podsta- wą kontroli Waszych prac i oceny. 18 Historia. Poradnik maturalny Po sprawdzeniu prac przez egzaminatorów zewnętrz- nych następuje drugi etap kontroli arkuszy maturalnych przez tzw. weryfi katorów. To oni rozstrzygają wszelkie wątpliwości, mogą zmienić oceny za poszczególne zada- nia i wydają ostateczny werdykt. Praca przechodzi więc podwójną kontrolę, co ostatecznie oddala groźbę subiek- tywnej oceny pracy. Wynik matury ogłaszany jest w procentach zdoby- tych punktów. Nie otrzymujecie więc — tak jak w szkole — oceny w skali od 1 do 6. Uznano bowiem, że wynik ogłoszony w procentach w sposób klarowniejszy obrazu- je stan Waszej wiedzy i umiejętności z danej dziedziny. Egzamin uważa się za zdany, jeśli zdobędziecie 30 proc. punktów możliwych do uzyskania. W przypadku kiedy nie zdacie egzaminu lub z różnych przyczyn do niego nie przystąpicie, możecie zdawać go ponownie w sierpniowej maturalnej sesji poprawkowej. Na poprawienie jednego przedmiotu zdający ma pięć lat, po upływie których nale- ży ponownie zdawać całą maturę. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, jeśli historia będzie Waszym przedmiotem do- datkowym, wynik uzyskany w czasie egzaminu nie ma wpływu na zdanie bądź nie matury. Maturę uznaje się za zdaną, jeśli abiturient uzyska pozytywny wynik z egza- minów obowiązkowych. Istnieje również możliwość poprawienia wyniku matury. Jeśli uzyskany rezultat Was nie satysfakcjonu- je, blokuje możliwość dostania się na wymarzone studia, możecie przystąpić do egzaminu ponownie w kolejnych latach. Możecie również przystąpić do zdawania nowych przedmiotów dodatkowych. Deklaracja ponownego przystąpienia do matury znajduje się na stronie interneto- Jak jest oceniana matura? 19 wej CKE www.cke.edu.pl w dziale „Egzamin matural- ny → procedury” jako załącznik nr 18. Pismo to składacie dyrektorowi szkoły, którą ukończyliście lub w przypadku jej przekształcenia czy likwidacji dyrektorowi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Od wyników matury nie ma możliwości odwołania. Odwołać do OKE możecie się jedynie wtedy, gdy uzna- cie, że egzamin nie przebiegał zgodnie z przewidzianymi procedurami lub zostały one złamane. Wtedy w okresie dwóch dni od zakończenia egzaminu macie prawo zło- żyć odwołanie, na które dyrektor OKE musi odpowiedzieć w ciągu 7 dni. Jego decyzja jest ostateczna. Jak zatem oceniana jest matura z historii? Przy każ- dym pytaniu, które pojawi się w arkuszu, zostanie po- dana liczba punktów, jakie możecie zdobyć za konkretne zadanie. Pozwoli Wam to zorientować się, jaka jest mak- symalna liczba punktów do zdobycia. Ocenia się wyłącz- nie odpowiedzi związane z pytaniem. Wszelkiego rodza- ju komentarze wykraczające poza pytanie, nawet jeśli są poprawne, nie są oceniane. Jeśli więc pytanie dotyczy wskazania postaci, która jest autorem danego listu, a wy oprócz tego wskazania napiszecie jej skrócony biogram, to Wasz ogromny wkład w przybliżenie sylwetki bohatera nie zostanie doceniony. Warto więc odpowiadać konkret- nie, unikając „lania wody”, którego i tak nikt nie oceni. Na maturze występować mogą zadania, za które mo- żecie otrzymać tylko jeden punkt (wymagana jest wtedy zazwyczaj jedna poprawna odpowiedź) bądź też takie, za które otrzymacie kilka punktów. W zadaniach, za któ- re otrzymać możemy więcej niż jeden punkt, zazwyczaj należy wymienić kilka cech jakiegoś zjawiska, wymienić 20 Historia. Poradnik maturalny kilka postaci, podać określoną liczbę argumentów itp. W tego typu pytaniach oceniana jest wyłącznie taka ilość poprawnych odpowiedzi, jaką wymieniono w poleceniu. Jeśli więc zostaniecie poproszeni o podanie trzech cech państwa totalitarnego, to nawet jeśli poprawnie wymie- nicie osiem, i tak tylko pierwsze trzy zostaną ocenione. Jeżeli zaś wymienicie poprawnie trzy cechy systemu to- talitarnego, a następnie umieścicie argumenty, które będą zaprzeczały Waszym wcześniejszym odpowiedziom lub będą świadczyły o niezrozumieniu pytania, wtedy za za- danie nie otrzymacie żadnego punktu. W  inny sposób oceniana jest wypowiedź pisemna. Wyodrębniono bowiem cztery poziomy, które obejmują określone kryteria oceny. Oto i one: I poziom — zdający przedstawił niektóre fakty i poję- cia związane z postawionym problemem, umieścił wyda- rzenia odpowiednio w czasie i w przestrzeni; II poziom — zdający wykorzystał posiadaną wiedzę do opisania problemu, wykazał się prostymi operacjami myślenia historycznego (selekcjonowanie faktów, umie- jętność wskazania przyczyn i skutków); III poziom — zdający podjął próbę wyjaśnienia posta- wionego problemu w syntetycznej formie i wykazał się pogłębionym rozumowaniem historycznym (pogłębiona analiza tematu, historia jako zjawisko złożone z szeregu procesów historycznych, a fakty ujęte w szerokim kon- tekście zjawisk); IV poziom — zdający wszechstronnie przedstawił problem, odniósł się do dyskusji historiografi cznej oraz podjął próbę oceny (aby osiągnąć ten poziom, niezbędna jest własna refl eksja na dany temat, samodzielna ocena na Standardy wymagań egzaminacyjnych 21 podstawie podanych faktów, a także umiejętność odwo- łania się do opinii historyków). Maksymalną liczbę punktów można uzyskać, je- śli spełniło się wszystkie wyżej opisane kryteria oceny. Co ważne, jeśli nie spełniliście wymogów I poziomu, pra- ca otrzyma zero punktów! W wypracowaniu oceniane są także poprawność stylistyczna i językowa pracy oraz es- tetyka całości. Standardy wymagań egzaminacyjnych Bardzo ważnymi elementami tworzenia egzaminu ma- turalnego są tzw. standardy wymagań egzaminacyjnych. Określają one zespół umiejętności i  wiedzy, którymi uczeń powinien się wykazać w trakcie egzaminu. Opi- sane są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 10 kwietnia 2003 roku. Poniżej przedstawiamy fragment rozporządzenia dotyczący przedmiotu histo- ria. Standardy obejmują w tym przypadku trzy obszary: I. Wiadomości i rozumienie (czyli Waszą wiedzę). II. Korzystanie z informacji. III. Tworzenie informacji. i. Wiadomości i rozumienie Zdający zna faktografi ę i  terminologię historyczną w stopniu umożliwiającym rozumienie przeszłości w od- niesieniu do: 1. państw — ich organizacji, struktury władzy, terytorium, 22 Historia. Poradnik maturalny 2. systemów politycznych, 3. struktury i organizacji społeczeństw, 4. życia gospodarczego, 5. wydarzeń politycznych i militarnych oraz konfl ik- tów i kryzysów społecznych, gospodarczych, reli- gijnych i ideologicznych, 6. działalności najważniejszych postaci, dynastii, grup społecznych, 7. życia religijnego, 8. osiągnięć cywilizacyjnych, 9. osiągnięć kultury i sztuki, myśli politycznej, spo- łecznej i fi lozofi cznej, Poziom podstawowy W wymiarze dziejów świata: 1. różnorodność cywilizacji świata w  przeszłości 2. konfl ikty społeczne, wojny, ludobójstwo, w  tym i obecnie, Holocaust, 3. przemiany form gospodarowania od czasów naj- dawniejszych po współczesną rewolucję technicz- ną oraz historyczny rozwój kultury materialnej, 4. rola państwa jako podstawowej formy zorganizo- wania społeczeństw i przemiany państw. W wymiarze dziejów Europy: 1. fundamenty Europy, jedność i różnorodność oraz przemiany ideowe, rola chrześcijaństwa w tworze- niu tożsamości europejskiej, Standardy wymagań egzaminacyjnych 23 2. kształtowanie się narodów Europy i  ich wkład w  historię, współistnienie i  konfl ikty pomiędzy państwami, 3. przemiany w obrębie struktur, świadomości i oby- czajowości społeczeństw europejskich. W wymiarze historii Polski: 1. przemiany form państwa polskiego, 2. uwarunkowania i przeobrażenia polskiej świado- mości narodowej i politycznej, 3. rola Polski w dziejach gospodarki i struktur spo- łecznych Europy, potrzeb epok, 4. postawy jednostek oraz grup społecznych wobec 5. wielokulturowość w dziejach Polski, współistnie- nie religii i wyznań oraz znaczenie chrześcijań- stwa, w tym Kościoła katolickiego. Poziom rozszerzony To, co na poziomie podstawowym oraz: 1. trwałe osiągnięcia cywilizacji starożytnych i religie starożytnego Wschodu, 2. przemiany ustrojowe w Grecji i Rzymie, 3. powstanie i rozwój religii monoteistycznych, 4. kręgi cywilizacji średniowiecznych, Europa a inne 5. znaczenie chrześcijaństwa w  cywilizacjach śre- 6. funkcjonowanie władzy i struktura społeczeństw cywilizacje, dniowiecznej Europy, średniowiecznych, 24 Historia. Poradnik maturalny 7. powstanie i rozwój Polski w wiekach średnich oraz znaczenie chrześcijaństwa dla powstania i rozwoju państwowości i kultury polskiej, 8. cywilizacyjne przemiany w Europie od odrodzenia do oświecenia, 9. nowe horyzonty, Europa wobec odmiennych kul- tur i systemów wartości, 10. przeobrażenia chrześcijaństwa w XVI i XVII wieku, 11. powstanie nowożytnej państwowości, 12. uwarunkowania potęgi i upadku Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 13. rewolucja przemysłowa i jej następstwa, 14. mapa polityczna dziewiętnastowiecznej Europy 15. przemiany świadomości Europejczyków, 16. procesy demokratyzacyjne i  parlamentaryzm i świata, w XIX wieku, 17. społeczeństwo polskie bez własnego państwa, 18. I i II wojna światowa — geneza, charakter i następ- stwa konfl iktów, 19. systemy totalitarne i ich zbrodniczy charakter, 20. funkcjonowanie demokracji w XX wieku, 21. ewolucja stosunków międzynarodowych i ich cha- rakter oraz struktury ponadnarodowe w polityce i gospodarce, 22. rewolucja techniczna w XX wieku, 23. przemiany w sferze kultury, Sobór Watykański II 24. Rzeczpospolita między okresem zniewolenia i encykliki papieskie, a niepodległością. Standardy wymagań egzaminacyjnych 25 ii. Korzystanie z informacji Zdający wykorzystuje faktografi ę i terminologię histo- ryczną do wyjaśnienia procesu historycznego. Poziom podstawowy 1. umieszcza opisywane wydarzenia w  czasie i w przestrzeni, 2. wskazuje przyczyny i skutki wydarzeń, 3. przeprowadza hierarchizację faktów, 4. uwzględnia zmiany zachodzące w czasie, 5. uogólnia fakty, jak na poziomie podstawowym, 6. wskazuje cechy charakterystyczne poszczególnych epok i okresów historycznych, 7. korzysta z różnorodnych źródeł wiedzy historycz- nej — wyszukuje informacje. Poziom rozszerzony 1. korzysta z różnorodnych źródeł wiedzy historycz- nej — wyszukuje i interpretuje informacje zgodnie z warsztatem historycznym, 2. wskazuje związki pomiędzy różnymi dziedzinami życia społecznego (polityką, gospodarką, kulturą) w przeszłości. 26 Historia. Poradnik maturalny iii. Tworzenie informacji Zdający przedstawia oraz ocenia wydarzenia i zjawi- ska historyczne, formułując przejrzystą i logiczną wypo- wiedź pisemną. Poziom podstawowy 1. porównuje, czyli wskazuje różnice i podobieństwa między wydarzeniami historycznymi, 2. formułuje oceny, 3. uzasadnia sformułowane oceny. Poziom rozszerzony 1. porównuje, czyli wskazuje różnice i podobieństwa między zjawiskami i procesami, 2. krytycznie analizuje i ocenia różne interpretacje historii. Zapamiętaj 27 Powyżej przedstawiliśmy Wam najważniejsze zasady, jakimi rządzi się w naszym kraju egzamin maturalny. Te podstawowe informacje pozwolą zapoznać się z samą maturą oraz Waszymi obowiązkami i prawami związany- mi ze zdawaniem egzaminu. Co więc warto zapamiętać? Matura nie jest egzaminem obowiązkowym, ale jest główną przepustką na studia wyższe. Do podstawowych zalet nowej matury należą jej obiektywizm, porównywalność oraz jednolity charakter. Matura jest pracą samodzielną, w której wykazujecie się wiedzą zdobytą w okresie Waszej dotychczasowej edu- kacji. Korzystanie na egzaminie z niedozwolonych pomo- cy naukowych, ściąg, podpowiedzi osób siedzących obok oraz urządzeń pozwalających kontaktować się ze światem zewnętrznym jest oszustwem, karanym unieważnieniem egzaminu. Klucz odpowiedzi nie może być wymówką i jedynym wytłumaczeniem Waszej niewiedzy. Matura ocenia konkretny zestaw wiedzy i  umie- jętności, nie zaś „lanie wody” i wzorowe zaciemnianie rzeczywistości. Inaczej niż w przypadku gry polskich piłkarzy, na ma- turze liczy się wynik, a nie ogólne wrażenia. Spis treści Matura z historii bez tajemnic ..............................................7 Czym jest matura? ................................................................9 Informacje wstępne ...............................................................11 Jak zdawać maturę? ..............................................................13 Jak jest oceniana matura? ....................................................16 Standardy wymagań egzaminacyjnych ..............................21 Jak się uczyć? ....................................................................... 29 Jak się uczyć, żeby się nauczyć? ...........................................31 Po co się uczyć? ......................................................................31 Jak podejść do nauki? ...........................................................33 Przygotowanie .......................................................................37 Planowanie ............................................................................41 Techniki i sposoby uczenia się ............................................. 44 Na co zwracać szczególną uwagę? .......................................47 Jak rozwiązywać zadania? ................................................. 51 Rodzaje zadań maturalnych ................................................53 Zadania ze źródłem historycznym ......................................54 Praca pisemna ......................................................................59 Zadania testowe....................................................................67 Przykładowe rozwiązania ................................................. 69 Zadania źródłowe .................................................................71 Zadania z mapą ..................................................................102 Zadania testowe..................................................................119 Zadania typu prawda/fałsz ...............................................125 Słowniczek ..........................................................................135 Sto najważniejszych pojęć ..................................................137
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Historia. Poradnik maturalny
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: