Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00303 006766 19026182 na godz. na dobę w sumie
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 1. Postępowanie rozpoznawcze - ebook/pdf
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 1. Postępowanie rozpoznawcze - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8092-881-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Oddajemy do rąk Czytelników kolejne wydanie dużego komentarza do kodeksu postępowania cywilnego. Autorstwo najwybitniejszych autorytetów polskiego prawa procesowego cywilnego oraz długoletnia obecność dzieła na rynku wydawniczym gwarantują najwyższy poziom merytoryczny i edytorski publikacji. W piątym wydaniu komentarz został podzielony na sześć tomów:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, 2016, wyd. 5; pod redakcją Tadeusza Erecińskiego Tom I. Postępowanie rozpoznawcze, art. 1–183 Tadeusz Ereciński, Paweł Grzegorczyk, Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska, Karol Weitz Tom II. Postępowanie rozpoznawcze, art. 1831–366 Tadeusz Ereciński, Paweł Grzegorczyk, Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska, Karol Weitz Tom III. Postępowanie rozpoznawcze, art. 367–50538 Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Karol Weitz Tom IV. Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające, art. 506–757 Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski Tom V. Postępowanie egzekucyjne, art. 758–10951 Henryk Pietrzkowski Tom VI. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy), art. 1096–1217 Jan Ciszewski, Tadeusz Ereciński, Paweł Grzegorczyk, Karol Weitz Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom I Postępowanie rozpoznawcze redakcja naukowa Tadeusz Ereciński Tadeusz Ereciński, Paweł Grzegorczyk Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska, Karol Weitz 5. WYDANIE WARSZAWA 2016 Stan prawny na 1 sierpnia 2016 r. z uwzględnieniem ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1311 z późn. zm.), która wchodzi w życie 8 września 2016 r., ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. poz. 996), która wchodzi w życie 9 października 2016 r. oraz ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. poz. 1157), która wchodzi w życie 16 sierpnia 2016 r. Wydawca Klaudia Szawłowska-Milczarek Redaktor prowadzący Joanna Tchorek Opracowanie redakcyjne Katarzyna Świerk-Bożek Łamanie Fotoedytor Komentarz do artykułów napisali: Tadeusz Ereciński: art. 3, 10–12 Paweł Grzegorczyk: art. 8, 61–63, 633–66, 68–71, 173–183 Paweł Grzegorczyk i Karol Weitz: art. 6 Jacek Gudowski: art. 1, 2, 13, 15–17, 231, 232, 44, 45, 47, 471, 50, 51, 54, 86–110, 117–120, 122–124, 148, 1481, 1491–156, 158, 162, 163 Maria Jędrzejewska, aktualizacja Paweł Grzegorczyk: art. 7, 55–60, 631, 632, 67 Maria Jędrzejewska, aktualizacja Jacek Gudowski: art. 18–23, 24–43, 46, 48, 49, 52, 531, 149, 157, 160, 161 Maria Jędrzejewska, aktualizacja Karol Weitz: art. 5, 72–85, 125–128, 130–1305, 164–172 Karol Weitz: art. 9, 129, 131–147 © Copyright by Tadeusz Ereciński, Paweł Grzegorczyk, Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewska, Karol Weitz, Warszawa 2016 ISBN: 978-83-264-8931-0 5. wydanie Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów                         7 Słowo wstępne                         1 7 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn: Dz U z 2014 r poz 101 z późn zm)           1 9 TYTUŁ WSTĘPNY. Przepisy ogólne                 2 1 CZĘŚĆ PIERWSZA POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE KSIĘGA PIERWSZA. PROCES                    245 TYTUŁ I. Sąd                          245 DZIAŁ I Właściwość sądu                    248 Przepis wstępny                       248 Rozdział 1 Właściwość rzeczowa                255 Oddział 1 Podstawy właściwości               255 Oddział 2 Wartość przedmiotu sporu              284 Rozdział 2 Właściwość miejscowa                302 Oddział 1 Właściwość ogólna                 302 Oddział 2 Właściwość przemienna               307 Oddział 3 Właściwość wyłączna                319 Oddział 4 Przepisy szczególne                328 DZIAŁ II Skład sądu                      340 DZIAŁ III Wyłączenie sędziego                  349 TYTUŁ II. Prokurator                      370 TYTUŁ III. Organizacje pozarządowe                382 TYTUŁ IIIa. Państwowa Inspekcja Pracy               402 5 Spis treści TYTUŁ IIIb. Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów        405 TYTUŁ IIIc. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu na podstawie odrębnych przepisów                410 TYTUŁ IV. Strony                        414 DZIAŁ I Zdolność sądowa i procesowa               414 DZIAŁ II Współuczestnictwo w sporze               473 DZIAŁ III Interwencja główna i uboczna              491 DZIAŁ IV Przypozwanie                     511 DZIAŁ V Pełnomocnicy procesowi                 513 TYTUŁ V. Koszty procesu                     596 DZIAŁ I Zwrot kosztów procesu                 596 DZIAŁ II Pomoc prawna z urzędu                 653 TYTUŁ VI. Postępowanie                     687 DZIAŁ I Przepisy ogólne o czynnościach procesowych         687 Rozdział 1 Pisma procesowe                  687 Rozdział 2 Doręczenia                    730 Rozdział 3 Posiedzenia sądowe                 852 Rozdział 4 Terminy                      898 Rozdział 5 Uchybienie i przywrócenie terminu           908 Rozdział 6 Zawieszenie postępowania              925 Skorowidz przedmiotowy                     1031 Wykaz skrótów Wykaz skrótów Akty prawne Wykaz skrótów – dekret z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych do‑ kumentów (Dz. U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20) – Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wol‑ ności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm.) – zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretaria‑ tów oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS Nr 5, poz. 22 z późn. zm.) – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerw‑ ca 1934 r. – Kodeks Handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.) – ustawa z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 66 z późn. zm.) – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553 z późn. zm.) Nr 13, poz. 94 z późn. zm.) duud EKPC i sąd kc kh kk kk z 1969 r kkw km KN Konstytucja RP kp 7 Wykaz skrótów kpa kpc kpc z 1930 r kpk KPP kro ksh kw k wyb MPPOiP op pasc pgg pgg z 1994 r pgk poś ppm ppsa pr adw 8 – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania admi‑ nistracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 li‑ stopada 1930 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 112, poz. 934 z późn. zm.; tekst jedn.: Dz. U. z 1950 r. Nr 43, poz. 394 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania kar‑ nego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) – Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (wersja skonso‑ lidowana: Dz. Urz. UE C 202 z 7.06.2016, s. 389) – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuń‑ czy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.) – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlo‑ wych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.) – ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 z późn. zm.) – ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. cywilnego (Dz. U. poz. 1741 z późn. zm.) – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górni‑ cze (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 196 z późn. zm.) – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.) – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartogra‑ ficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.) – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) – ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynaro‑ dowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1792) – ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) – ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 615 z późn. zm.) Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) – Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) – ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu Wykaz skrótów – ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 z późn. zm.) – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.) – ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. – Prawo lokalowe (tekst jedn.: Dz. U. z 1987 r. Nr 30, poz. 165 z późn. zm.) – ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 164 z późn. zm.) – ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. – ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. poz. 1529 z późn. zm.) Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) (Dz. U. poz. 177) – ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 915) – ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne – ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst (Dz. U. poz. 978 z późn. zm.) jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 21) – ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.) – ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.) – ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 160) – ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Nr 38, poz. 230 z późn. zm.) – ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyż‑ szym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) – ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i na‑ prawcze (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112 z późn. zm.); z dniem 1 stycznia 2016 r. tytuł ustawy został zmieniony na Prawo upadłościowe (pr. upadł.) – ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów po‑ wszechnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.) pr atom pr aut pr bank pr lok pr not pr poczt pr pras pr prok pr przewoz pr restruk pr spółdz pr stow pr upadł pr weksl pr wod psw pun pusp 9 pr wod z 1962 r – ustawa z dnia 30 maja 1962 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 34, pr wod z 1974 r – ustawa z dnia 14 października 1974 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 158 z późn. zm.) – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Przepisy wprowadzają‑ ce Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 297 z późn. zm.) – ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemy‑ słowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 z późn. zm.) – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicz‑ nych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 paździer‑ nika 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu dorę‑ czania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1222) – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwiet‑ nia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania po‑ wszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. poz. 508) – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grud‑ nia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 2316 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 paździer‑ nika 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. poz. 1800) – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 paździer‑ nika 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. poz. 1804 z późn. zm.) Wykaz skrótów pwkpc pwp pzp rdps reg prok reg sąd roca rocrp rozporządzenie nr 1346/2000 rtsde TFUE udp udppw 10 rocrp z 2002 r – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 490 z późn. zm.) – rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 160 z 30.06.2000, s. 1 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 paździer‑ nika 2015 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania dorę‑ czeń elektronicznych (Dz. U. poz. 1776 z późn. zm.) – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsoli‑ dowana: Dz. Urz. UE C 202 z 7.06.2016, s. 47) – ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) – ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) udrpg udur uezig uf uggwn ugn uksc ukse ukwh uoffe uokk uokś uozp upea upn upnpr upp Wykaz skrótów – ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44) – ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpiecze‑ niowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 z późn. zm.) – ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2142) – ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 40) – ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (tekst jedn.: Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 z późn. zm.) – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo‑ ściami (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) – ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w spra‑ wach cywilnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 623) – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 790 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipote‑ ce (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 707 z późn. zm.) – ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjono‑ waniu funduszy emerytalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 291 z późn. zm.) – ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i kon‑ sumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) – ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowa‑ niu środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 z późn. zm.) – ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psy‑ chicznego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 546) – ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyj‑ nym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.) – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 382 z późn. zm.) – ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nie‑ uczciwym praktykom rynkowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 3) – ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1384 z późn. zm.) 11 Wykaz skrótów uptkw urp urssg urt urz urzeczp usdg usg uso ustawa o KRS ustawa o PG ustawa o PIP ustawa o RPD ustawa o RPO ustawa o RPP ustawa o SN ustawa o TK uśk uśpzp utk 12 – ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w sys‑ temie informatycznym (Dz. U. Nr 42, poz. 363 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn. zm.) – ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 723) – ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 639 z późn. zm.) – ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1182 z późn. zm.) – ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 221 z późn. zm.) – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospo‑ darczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) – ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) – ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) – ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądo‑ wym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 687 z późn. zm.) – ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1150 z późn. zm.) – ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pra‑ cy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 640 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2086 z późn. zm.) – ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatel‑ skich (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1648 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm.) – ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 499 z późn. zm.) – ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1157) – ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1801 z późn. zm.) – ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 134 z późn. zm.) – ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1297 z późn. zm.) uuno uwl uwtpa uznk uzpdg uzsz uzwg zarz org Wykaz skrótów – ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orze‑ czeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1583) – ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1892) – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeź‑ wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) – ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na tery‑ torium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospo‑ darczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 1989 r. Nr 27, poz. 148 z późn. zm.) – ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbroj‑ nych Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 207) – ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 703 z późn. zm.) – zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretaria‑ tów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS Nr 5, poz. 22 z późn. zm.) Czasopisma i zbiory orzecznictwa ADR AIS Annales UMCS AUL AUWr Biul SN BMS CPKiNP DPP ECR EP – ADR. Arbitraż i Mediacja – Acta Iuris Stetinensis – Annales Universitatis Mariae Curie ‑Skłodowska – Acta Universitatis Lodziensis – Acta Universitatis Wratislaviensis – Biuletyn Informacyjny Sądu Najwyższego (od 1988 r. – Biule‑ tyn Sądu Najwyższego) – Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwości – Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych – Demokratyczny Przegląd Prawniczy – European Court Reports – Edukacja Prawnicza 13 Wykaz skrótów EPS FP GA Gł A Gł Pr Gł S GS GSiP GSP GSP-PO GSW IC KPP M Praw M Pr Bank M Pr Pr N Pal NP NPC NPN ONSA ONSAiWSA OSA OSAB OSN OSNAPiUS OSNC OSNCK OSNCP OSNC-ZD OSNKW OSNP OSNPG OSP OSPiKA OTK 14 – Europejski Przegląd Sądowy – Forum Prawnicze – Gubernaculum et Administratio – Głos Adwokatów – Głos Prawa – Głos Sądownictwa – Gazeta Sądowa – Gazeta Sądowa i Penitencjarna – Gdańskie Studia Prawnicze – Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa – Gazeta Sądowa Warszawska – Izba Cywilna. Biuletyn Sądu Najwyższego – Kwartalnik Prawa Prywatnego – Monitor Prawniczy – Monitor Prawa Bankowego – Monitor Prawa Pracy – Nowa Palestra – Nowe Prawo – Nowy Proces Cywilny – Nowy Przegląd Notarialny – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego – Orzecznictwo Sądu Najwyższego i wojewódzkich sądów ad‑ ministracyjnych – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych – Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej – Orzecznictwo Sądu Najwyższego (do 1962 r.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pra‑ cy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1994 r.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna (od 1995 r.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna i Izba Karna – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna oraz Izba Ad‑ ministracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1963 r. do 1994 r.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Zbiór Dodatkowy – Orzecznictwo Sądu najwyższego. Izba Karna i Wojskowa – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (od. 2003 r.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Biuletyn Prokuratury Ge‑ neralnej – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Pal PES PiP PiZS PiŻ PN PPC PPE PPH PPiA PPiPS PPK PPP Pr Bank Pr Spółek Probl Praw Prok i Pr Prz Sejm PS PUG PWS Rej RPE RPEiS R Pr SC SI Sł Prac SP SPP SPPiPS ST SU WPP Zb Orz Zb Urz ZNIBPS ZNSA ZNUJ ZNUŁ ZPUKSW Wykaz skrótów – Palestra – Problemy Egzekucji Sądowej – Państwo i Prawo – Praca i Zabezpieczenie Społeczne – Prawo i Życie – Przegląd Notarialny – Polski Proces Cywilny – Przegląd Prawa Egzekucyjnego – Przegląd Prawa Handlowego – Przegląd Prawa i Administracji – Prawo Pracy i Prawo Socjalne – Przegląd Orzecznictwa – Przegląd Prawa Karnego – Przegląd Prawa Publicznego – Prawo Bankowe – Prawo Spółek – Problemy Praworządności – Prokuratura i Prawo – Przegląd Sejmowy – Przegląd Sądowy – Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego – Problemy Wymiaru Sprawiedliwości – Rejent – Ruch Prawniczy i Ekonomiczny – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny – Radca Prawny – Studia Cywilistyczne – Studia Iuridica – Służba Pracownicza – Studia Prawnicze – Studia Prawa Prywatnego – Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej – Samorząd Terytorialny – Studia Ubezpieczeniowe – Wojskowy Przegląd Prawniczy – Zbiór Orzeczeń – Zbiór Urzędowy – Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego – Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego – Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń‑ skiego 15 Wykaz skrótów Inne CEIDG NSA Prezes UKE Prezes UOKiK Prezes URE Prezes UTK SA SN SO SW TK TSUE WSA – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodar‑ czej – Naczelny Sąd Administracyjny – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej – Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego – Sąd Apelacyjny – Sąd Najwyższy – Sąd Okręgowy – Sąd Wojewódzki – Trybunał Konstytucyjny – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Wojewódzki Sąd Administracyjny Uwaga: Artykuły bez bliższego oznaczenia są artykułami kodeksu postępowania cywilnego. Słowo wstępne Słowo wstępne Słowo wstępne Od ostatniego wydania naszego Komentarza do kodeksu postępowania cywilnego w 2012 r. ustawodawca znowu wprowadził liczne zmiany, z których najważniejszą było uchwalenie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311 z późn. zm.), wchodzącej w życie w zasadzie 8 września 2016 r. Wie‑ lokrotne nowelizacje mają często charakter wycinkowy, prowizoryczny i doraźny oraz są dalekie od profesjonalizmu. Prawodawca dokonuje ich bez dostatecznej re‑ fleksji i bez konsultacji oraz w wyniku fałszywego przekonania, że jedynym reme‑ dium na nieprawidłowości występujące w stosowaniu prawa jest jego natychmia‑ stowa zmiana. Z tych przyczyn kodeks postępowania cywilnego utracił czytelność i spójność, stał się w wielu partiach zlepkiem przypadkowych, niepoddających się systematyzacji unormowań, które sprawiają coraz więcej problemów interpretacyj‑ nych i praktycznych. Pogarszający się stan legislacji procesowej stwarza nowe zagadnienia prawne, z którymi mozolnie próbuje radzić sobie orzecznictwo sądowe i doktryna prawa procesowego. Oddaliła się nadzieja uchwalenia nowego kodeksu postępowania cy‑ wilnego wobec odwołania przez Panią Premier w dniu 17 grudnia 2015 r. Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, w tym członków, autorów Komentarza, którzy prowadzili zaawansowane prace nad przygotowaniem rozwiązań odpowiadających potrzebom współczesnego postępowania sądowego w sprawach cywilnych. Nasz Komentarz, uzupełniony i w licznych fragmentach poszerzony, jest w pierw‑ szym rzędzie przewodnikiem po „zgrzytającym” tekście kodeksu. Autorzy próbują również objaśnić wprowadzone zmiany, kojarzyć je ze sobą, a ponadto dostarczyć wiedzy oferowanej przez doktrynę i orzecznictwo. Nie zakładają, że Komentarz potrafi dać odpowiedź na każde pytanie i wątpliwości, ale powinien on ułatwić ich zdiagnozowanie i rozstrzygnięcie. Wzrost regulacji oraz orzecznictwa spowodo‑ wał konieczność podziału komentowanej materii w sześciu (a nie jak dotychczas w pięciu) tomach. 17 Słowo wstępne Licząc, że także to wydanie spotka się – tak jak poprzednie – z zainteresowaniem szerokiego grona teoretyków i praktyków prawa, oddajemy do rąk Czytelników dzieło, które w tomie I uwzględnia zmiany do kodeksu postępowania cywilnego wchodzące w życie 8 września i 9 października 2016 r. Tadeusz Ereciński USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 293, poz. 379, poz. 435, poz. 567, poz. 616, poz. 945, poz. 1091, poz. 1161, poz. 1296, poz. 1585, poz. 1626, poz. 1741, poz. 1924; z 2015 r. poz. 2, poz. 4, poz. 218, poz. 539, poz. 978, poz. 1062, poz. 1137, poz. 1199, poz. 1311, poz. 1418, poz. 1419, poz. 1505, poz. 1527, poz. 1567, poz. 1587, poz. 1595, poz. 1634, poz. 1635, poz. 1854; z 2016 r. poz. 195, poz. 437, poz. 996) TYTUŁ WSTĘPNY Przepisy ogólne Jacek Gudowski Tytuł wstępny. Przepisy ogólne Tytuł wstępny. Przepisy ogólne Literatura do tytułu wstępnego J. Akińcza, Udział prokuratora w ochronie stosunków o charakterze cywilnoprawnym przed sądem cy- wilnym (w:) R. Sztychmiler, J. Krzywkowska (red.), Problemy z sądową ochroną praw człowieka, t. I, Olsztyn 2012; A. Bálasits, O t. zw. materyalnem kierownictwie sędziowskiem w procesie cywilnym, Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne 1900; B. Baran, Droga sądowa w sprawach dyscyplinarnych funkcjonariuszy Służby Więziennej, PPC 2015, nr 4; A. Bąk, Czynniki i walory sprawnego postępowa- nia w sprawie cywilnej, Rej. 2005, nr 3; L. Bergman, Powództwo cywilne w procesie karnym, Wileński Przegląd Prawniczy 1930, nr 10; A. Biłgorajski, Prawda jako granica wolności wypowiedzi na gruncie kodeksu postępowania cywilnego. Przyczynek do dyskusji (w:) J. Świeczkowski (red.), Wszelkie prawo stanowione jest dla ludzi. Księga Jubileuszowa Sędziego Doktora Zbigniewa Szczurka, Gdańsk 2015; Ł. Błaszczak, Klauzula generalna „dobrych obyczajów” z art. 3 k.p.c., PPC 2014, nr 2; Ł. Błaszczak (red.), Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego, Wrocław 2015; Ł. Błaszczak, Problematyka spra- wy cywilnej i drogi sądowej w kontekście zagadnienia sprawy konstytucyjnej i domniemania drogi sądu powszechnego z art. 177 Konstytucji (w:) Ł. Błaszczak (red.), Konstytucjonalizacja postępowania cywil- nego, Wrocław 2015; Ł. Błaszczak, Sprawa cywilna z elementem wspólnotowym jako sprawa wspólno- towa (wybrane zagadnienia z punktu widzenia procedury cywilnej) (w:) P. Pogonowski, P. Cioch, E. Gapska, J. Nowińska (red.), Współczesne przemiany postępowania cywilnego, Warszawa 2010; J. Bodio, Interes prawny a interes publiczny prokuratora wytaczającego powództwo w trybie art. 7, 57 i 189 k.p.c., Pal. 2015, nr 1–2; J. Bodio (w:) A. Jakubecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Ko- mentarz, Warszawa 2010; O. Bogucki, Teoretyczne aspekty zasady prawdy materialnej w nowym mo- delu postępowania cywilnego, RPEiS 2000, z. 1; K. Borysiewicz, Droga sądowa w sprawach związa- nych z dofinansowaniem projektów z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, PS 2011, nr 4; W. Broniewicz, Glosa do uchwały SN – Izba Cywilna z dnia 17 czerwca 2005 r., III CZP 26/05, OSP 2006, z. 7–8; W. Broniewicz, Jawność jako konstytucyjna zasada procesu cywilnego, NP 1954, nr 5–6; W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2008; W. Broniewicz, Powództwo prokura- tora w polskim procesie cywilnym, PiP 1966, z. 7–8; W. Broniewicz, Sąd rodzinny a sąd opiekuńczy, PS 1993, nr 2; W. Broniewicz, A. Marciniak, I. Kunicki, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2016; K. Buła, Powództwa w sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego wytaczane przez prokuratora jako instrument ochrony praw człowieka, Roczniki Nauk Prawnych KUL 2012, nr 1; J. Cagara, Związanie sądu cywilnego wyrokiem karnym, NP 1981, nr 3; K. Chwalibogowski, Ustale- nia faktyczne w procesie karnym i cywilnym i ich wzajemna moc wiążąca, NP 1965, nr 9; M.M. Cieś liński, W kwestii stosowania art. 5 k.p.c., PS 1999, nr 4; W. Ciszewski, E. Matejkowska, Student a prawo do sądu w świetle ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym, Jacek Gudowski 21 Tytuł wstępny. Przepisy ogólne Studenckie Zeszyty Naukowe UMCS 2011, nr 21; S. Dalka, Rola i zadania art. 5 k.p.c., PPE 2005, nr 7–9; W. Daszkiewicz, Powództwo cywilne w procesie karnym, Warszawa 1976; W. Daszkiewicz, Zasądzenie odszkodowania z urzędu w polskim procesie karnym, Warszawa 1970; H. Dolecki, Jedna czy kilka prawd w poznaniu sądowym? (w:) Księga jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004; T. Ereciński, Czy w procesie adhezyjnym można wydać orzeczenie co do roszczeń objętych obowiązkiem ubezpieczenia OC wyłącznie w stosunku do oskarżonego?, NP 1972, nr 7–8; T. Ereciński, Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, PiP 1986, z. 4; T. Ereciński, Problemy procesowe na tle dochodzenia roszczeń z tytułu obowiązkowych ubez- pieczeń komunikacyjnych, Pal. 1971, nr 6; T. Ereciński, K. Weitz, Efektywność ochrony prawnej udzie- lanej przez sądy w Polsce, PS 2005, nr 10; T. Ereciński, K. Weitz, Prawda i równość stron w postępowa- niu cywilnym a orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego (w:) T. Ereciński, K. Weitz (red.), Orzecznictwo trybunału Konstytucyjnego a Kodeks postępowania cywilnego, Warszawa 2010; Z. Feni­ chel, Kłamstwo w procesie cywilnym a adwokat, Pal. 1936, nr 5; Z. Fenichel, Powództwo cywilne w procesie karnym a proces cywilny, Gł. A. 1929, nr 9–10; K. Fierich, O władzy dyskrecyonalnej sę- dziego w ustnem postępowaniu cywilnem jako środku skupienia materyału procesowego, Kraków 1891; F.K. Fierich, Środki skupienia materiału procesowego według projektu Kodeksu polskiej procedury cy- wilnej (w:) Księga Pamiątkowa ku czci ś.p. Edmunda Krzymuskiego, Czasopismo Prawnicze i Ekono‑ miczne 1929; F.K. Fierich, Z drogi administracyjnej na drogę prawa, Kraków 1911; K. Flaga­ ­Gieruszyńska, Bezpłatna pomoc prawna jako instrument wspomagający realizację konstytucyjnej zasady prawa do sądu (na przykładzie spraw cywilnych) (w:) J. Ciapała, A. Rost (red.), Wokół konsty- tucji i zdrowego rozsądku. Circum constitutionem rationemque sanam. Prace dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Smolińskiemu, Szczecin–Jarocin 2011; K. Flaga ‑Gieruszyńska, Dostęp do sądu a postulat humanizacji procesu cywilnego (w:) J. Gudowski, K. Weitz (red.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, t. 2, Warszawa 2011; K. Flaga ‑Gieruszyńska, Konstytucyjne standardy prawa do sądu a ochrona prywatności stron postępowania na przykładzie spraw cywilnych (w:) Ł. Błaszczak (red.), Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego, Wrocław 2015; K. Flaga ­Gieruszyńska, A. Klich, Współczesne problemy postępowania cywilnego. Zbiór stu- diów, Toruń 2015; R. Flejszar, Sądowa kontrola czynności dyspozycyjnych stron – uwagi de lege lata i de lege ferenda (w:) K. Markiewicz, A. Torbus (red.), Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym ko- deksie postępowania cywilnego. Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Katowicach -Kocierzu (26–29 września 2013 r.), Warszawa 2014; R. Flejszar, M. Malczyk­ ­Herdzina, Postępowanie cywilne w sprawach o zatwierdzanie i zmianę zatwierdzonych tabel wyna- grodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, ZNUJ. Prawo Wynalazcze 2011, nr 1; R. Flejszar, M. Malczyk ‑Herdzina, Postępowanie cywilne w sprawach z art. 1101 ust. 2 pkt 2–6 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ZNUJ. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2011, nr 2; M. Folcholc, Wybrane problemy związane z właściwością sądów administracyjnych i sądów powszechnych w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości (w:) M. Błachucki, T. Górzyńska (red.), Ak- tualne problemy rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i powszechnych, Warszawa 2011; K. Gajda ­Roszczynialska, Dopuszczalność drogi sądowej w sprawie ustalenia nieistnienia obowiązku zapłaty odszkodowania z tytułu ograniczeń w sposobie korzystania z nieruchomości w związku z ochro- ną zasobów środowiska, M. Praw. 2013, nr 3; K. Gajda ‑Roszczynialska (w:) A. Góra ‑Błaszczykowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego, t. I. Komentarz do art. 1–729, Warszawa 2015; K. Gajda‑ ‑Roszczynialska (w:) A. Góra ‑Błaszczykowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego, t. I. Komentarz do art. 1–729, Warszawa 2016; K. Gajda ‑Roszczynialska, Sprawy i ochrona indywidualnych interesów konsumentów w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2012; K. Gajda ‑Roszczynialska, Udział organiza- cji społecznych w sądowym postępowaniu cywilnym – uwagi de lege lata oraz de lege ferenda (w:) K. Markiewicz (red.), Reforma postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyj- nej, Warszawa 2011; K. Gajda ‑Roszczynialska, Założenia dotyczące udziału organizacji pozarządo- wych w przyszłym kodeksie postępowania cywilnego (w:) K. Markiewicz, A. Torbus (red.), Postępowa- 22 Jacek Gudowski Tytuł wstępny. Przepisy ogólne nie rozpoznawcze w przyszłym kodeksie postępowania cywilnego. Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Katowicach -Kocierzu (26–29 września 2013 r.), Warsza‑ wa 2014; K. Gajda ‑Roszczynialska, Zasada jawności w postępowaniu cywilnym, Iustitia 2013, nr 1; E. Gapska, Realizacja zasady prawdy w świetle ostatnich nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, Rej. 2013, nr 5; E. Gapska, Wyłączenie drogi sądowej w sprawach cywilnych w świetle Konstytucji RP (w:) Ł. Błaszczak (red.), Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego, Wrocław 2015; L. Garlicki, Sądy a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, PS 2016, nr 7–8; S. Garlicki, Jeszcze o symbolicznej zło- tówce, Pal. 1963, nr 10; P. Gil, Współpraca sądów powszechnych i sądów polubownych w zakresie roz- strzygania spraw cywilnych – rola sądów powszechnych w cywilnych postępowaniach pozasądowych; zagadnienia wybrane, ADR 2014, nr 3; S. Glaser, O prejudycjalności wyroków karnych, PPC 1934, nr 13; W. Głodowski, Zasada jawności w postępowaniu egzekucyjnym (w:) B. Guzik, N. Buchowska, P. Filipiak, P. Wiliński (red.), Prawo wobec wyzwań współczesności, t. 7. Materiały sesji naukowej (Po- znań, 7.12.2010 r.), Poznań 2011; M. Głuszkiewicz, O powództwie cywilnym według ustaw polskich, N. Pal. 1934, nr 10; S. Godlewski, Powództwo cywilne w świetle przepisów k.p.k. i k.p.c., Gł. S. 1934, nr 7–8; S. Godlewski, Zagadnienie przyśpieszenia postępowania w sprawach cywilnych, GS 1939, nr 3; S. Gołąb, Skupienie i przyspieszenie w procesie cywilnym, Gł. Pr. 1937, nr 5–6; Z. Gostyński, Obowią- zek naprawienia szkody w nowym ustawodawstwie karnym, Kraków 1999; Z. Gostyński, Obowiązek naprawienia szkody w prawie karnym, Warszawa 1999, rozdz. VI; A. Góra ­Błaszczykowska, Konsty- tucjonalizacja drogi sądowej przed sądami powszechnymi (uwagi na tle wybranego orzecznictwa TK, SN i NSA) (w:) Ł. Błaszczak (red.), Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego, Wrocław 2015; A. Góra ‑Błaszczykowska, Zasada równości stron w aspekcie zmiany przepisów art. 5 i 212 k.p.c. i wy- nikających z nich obowiązków sądu w postępowaniu cywilnym (Uwagi na tle orzecznictwa Sądu Naj- wyższego), PS 2005, nr 10; A. Góra ‑Błaszczykowska, Zasada równości stron w procesie cywilnym, Warszawa 2008; A. Gerecka ­Żołyńska, Powództwo cywilne w procesie karnym a obowiązek naprawie- nia szkody. Uwagi na tle art. 62 k.p.k. oraz art. 46 § 1 k.k. (w:) S. Stachowiak (red.), Współczesny polski proces karny. Księga ofiarowana Profesorowi Tadeuszowi Nowakowi, Poznań 2002; W. Graliń­ ski, Udział organizacji pozarządowych w procesie cywilnym (w:) M. Chrzanowski, A. Przyborowska‑ ‑Klimczak, P. Sandecki (red.), Pro Scientia Iuridica, Lublin 2014; M. Grochowski, Udział organizacji społecznych w postępowaniu cywilnym w sprawach o ochronę interesów konsumentów, Studenckie Ze‑ szyty Naukowe UMCS 2009, nr 19; P. Grzegorczyk, Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Ogólna charakterystyka, Warszawa 2010; P. Grzegorczyk, K. Weitz (w:) M. Safjan, L. Bo‑ sek (red.), Konstytucja RP, t. I. Komentarz do art. 1–86, Warszawa 2016; T. Grzegorczyk, Wniosek pokrzywdzonego o naprawienie szkody w nowym prawie i postępowaniu karnym, Nowa kodyfikacja karna. Krótkie komentarze, z. 1, Warszawa 1997; J. Gudowski, Droga sądowa w sprawach o rozgrani- czenie nieruchomości (na tle prawa geodezyjnego i kartograficznego), PS 1995, nr 2; J. Gudowski (w:) T. Ere‑ ciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. II, Warszawa 2009; J. Gudowski, O kilku naczelnych zasadach procesu cywilnego – wczoraj, dziś, jutro (w:) A. Nowicka (red.), Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, Poznań 2005; J. Gudowski, Węzłowe problemy skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, PS 2006, nr 1; J. Gudowski, Wpływ Konstytucji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na pojęcie dopuszczalności drogi sądowej (w:) T. Ereciński, K. Weitz (red.), Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a kodeks postępowania cywilnego. Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakła- dów Postępowania Cywilnego, Serock k. Warszawy, 24–26 września 2009 r., Warszawa 2010; F. Hal­ pern, Inicjatywa sędziowska w postępowaniu procesowem, PPC 1939, nr 1–2; S. Hanausek, Przygoto- wanie procesu cywilnego, NP 1964, nr 2; S. Hanausek, „Związanie” sądu cywilnego decyzją administracyjną, SC 1974, t. XXIII; A.G. Harla, Udzielanie przez sąd stronom i uczestnikom postępo- wania cywilnego wskazówek w świetle art. 5 k.p.c. (uwagi de lege lata i de lege ferenda), PS 2003, nr 10; R. Hauser, Rozstrzyganie sporów o właściwość między sądami administracyjnymi a powszechnymi (w:) M. Błachucki, T. Górzyńska (red.), Aktualne problemy rozgraniczenia właściwości sądów admini- Jacek Gudowski 23 Tytuł wstępny. Przepisy ogólne stracyjnych i powszechnych, Warszawa 2011; W. Hermeliński, Utrudnienia w dostępie do sądu cywil- nego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (w:) A. Malicki, J. Giezek (red.), Adwokatura a mo- dele procedur sądowych, t. VI, Warszawa 2013; P. Hofmański, Orzekanie w procesie adhezyjnym o naprawieniu szkody wyrządzonej przez pracownika, NP 1980, nr 9; P. Hofmański, Powództwo adhe- zyjne o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika. Zagadnienia procesowe, PPK 1986, nr 12; J. Ignatowicz, Droga sądowa w sprawach spółdzielczych w świetle nowego prawa spółdzielczego, NP 1983, nr 3; J. Ignatowicz (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2003; M. Iżykowski, Notarialne poświadczenie dziedziczenia jako rozstrzygnięcie sprawy cywilnej (w:) P. Grzegorczyk, K. Knoppek, M. Walasik (red.), Proces cywilny. Nauka – kodyfikacja – praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, Warszawa 2012; J. Jagie­ ła (w:) A. Marciniak, K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego, t. I. Komentarz do art. 1–366, Warszawa 2016; J. Jagieła, Zgoda osoby fizycznej na wszczęcie postępowania i przystąpienie do niej przez organizację pozarządową, PS 2015, nr 2; A. Jakubecki, Dochodzenie roszczeń z zakresu prawa własności przemysłowej w postępowaniu cywilnym, SPP 2010, nr 1–2; A. Jakubecki (w:) A. Jakubecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2010; A. Jakubecki, Kontradyktoryjność a poznanie prawdy w procesie cywilnym w świetle zmian kodeksu postępowania cywilnego, PS 1998, nr 10; A. Jamróz, Przewlekłość postępowania jako naruszenie prawa do sądu (w:) A. Jamróz (red.), Państwo prawa, parlamentaryzm, sądownictwo konstytucyjne. Pamięci Profesora Zdzisława Czeszejki- -Sochackiego, Białystok 2012; B. Janiszewska, Dochodzenie naprawienia szkody wyrządzonej zmianą stanu wody, PS 2009, nr 11–12; J. Jankowski, Czasowa niedopuszczalność drogi sądowej, AUL 1982, nr 9; J. Jankowski, Dążenie do poznania prawdy w postępowaniu cywilnym, AUL 2014, nr 73; J. Jan‑ kowski, Dopuszczalność drogi egzekucji sądowej, PPE 2015, nr 2; J. Jankowski, Dopuszczalność drogi sądowej w sprawach o odszkodowanie dochodzone w trybie art. 160 § 5 k.p.a., Pal. 1985, nr 9; J. Jan‑ kowski, Ewolucja unormowań i poglądów doktryny na temat wypadków czasowej niedopuszczalności drogi sądowej (w:) J. Gudowski, K. Weitz (red.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, t. 1, Warszawa 2011; J. Jankowski, Nowelizacja Kodeksu postępo- wania cywilnego, cz. I, Postępowanie rozpoznawcze, M. Praw. 2004, nr 19; J. Jankowski, Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. Część I. Postępowanie rozpoznawcze (1), M. Praw. 2012, nr 1; J. Jan‑ kowski, Postępowanie wewnątrzspółdzielcze a dopuszczalność drogi sądowej, AUL 1978, nr 42; M. Jaś­ kowska, Konstytucyjnoprawne podstawy sądownictwa powszechnego i administracyjnego oraz delimi- tacja właściwości tych sądów (w:) M. Błachucki, T. Górzyńska (red.), Aktualne problemy rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i powszechnych, Warszawa 2011; M. Jaślikowski, Pozostawienie powództwa cywilnego bez rozpoznania na podstawie art. 415 § 3 k.p.k., PS 2007, nr 6; A. Jaworski, Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym przed Sądem Najwyższym, PPC 2011, nr 3; A. Jaworski, Uprawnienia prokuratora w postępowaniu cywilnym w przyszłym kodeksie cywilnego – propozycja podstawowych założeń (w:) K. Markiewicz, A. Torbus (red.), Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym kodeksie postępowania cywilnego. Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Katowicach -Kocierzu (26–29 września 2013 r.), Warszawa 2014; G. Jędrejek, Dopuszczal- ność powództwa cywilnego do dochodzenia wynagrodzenia za przechowanie rzeczy ruchomych zajętych w trakcie postępowania karnego, Studia Prawnicze KUL 2007, nr 2–3; J. Jodłowski (w:) J. Jodłowski, K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem, t. 1, Warszawa 1989; J. Jodłowski, Uznanie i wykonanie zagranicznych orzeczeń sądowych w Polsce na tle orzecznictwa Sądu Najwyższe- go, Warszawa 1977; J. Jodłowski, Z. Resich, Postępowanie cywilne, Warszawa 1987; B. Kaczmarek­ ­Templin, Zasada jawności a informatyzacja postępowania cywilnego – wybrane aspekty (w:) Ł. Błasz‑ czak (red.), Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego, Wrocław 2015; A. Kafarski, Akcja cywilna w procesie karnym, Warszawa 1972; A. Kafarski, Zagadnienie mocy wiążącej prawomocnych wyroków karnych w procesie cywilnym, PiP 1961, z. 7; A. Kaftal, Powództwo cywilne w procesie karnym, War‑ szawa 1975; A. Kallaus, Konsekwencje prawne zmiany przepisu art. 3 k.p.c. w postępowaniu proceso- wym, M. Praw. 1997, nr 4; B. Karolczyk, Koncentracja materiału procesowego w postępowaniu cywil- 24 Jacek Gudowski Tytuł wstępny. Przepisy ogólne nym przed sądem pierwszej instancji, Warszawa 2013; P. Kasprzyk, Postępowanie w sprawie badania wypadku lotniczego a postępowanie cywilne, PS 2009, nr 4; T. Kiełkowski, Czy organy administracji publicznej rozstrzygają sprawy cywilne, PiP 1997, z. 8; K. Kijowski, W. Papis, Rola prokuratora w po- stępowaniu cywilnym w świetle zmian ustrojowych prokuratury oraz transformacji ustrojowej Polski w latach 1989–2015, Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 2015, nr 3; A. Kisiele­ wicz, Właściwość sądów administracyjnych i sądów powszechnych w sprawach konkursów na stanowi- sko (w:) M. Błachucki, T. Górzyńska (red.), Aktualne problemy rozgraniczenia właściwości sądów ad- ministracyjnych i powszechnych, Warszawa 2011; A. Klich, Prawo dostępu do sądu – rozważania na tle informatyzacji postępowania cywilnego (w:) M. Boratyńska (red.), Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, Warszawa 2016; J. Klich ­Bartoszko, Glosa do wyroku SN z dnia 16 czerwca 1967 r., III PRN 9/67, OSPiKA 1968, z. 12, poz. 263; C.P. Kłak, Wpływ prawomocnego wyroku skazującego na postępowanie cywilne, Ius et Administratio 2004, nr 2; C.P. Kłak, Wyrok nakazowy a postępowanie cywilne, Pal. 2004, nr 11–12; M. Kłopocka, Prawo do sądu w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, AUWr. PPiA 2007, nr 76; K. Knoppek, Zmierzch zasady prawdy obiektywnej w procesie cywilnym, Pal. 2005, nr 1–2; J. Kocha­ nowski, Przestępstwa kwalifikowane przez następstwa, PiP 1972, z. 1; K. Kolasiński, Rozpoznawanie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, Warszawa 1989; K. Kołakowski, Dowodzenie w procesie cy- wilnym, Warszawa 2000; T. Kordys, Rzeczywista realizacja prawa do sądu a odrębne postępowanie gospodarcze. Aspekty konstytucyjnoprawne, Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka 2010, nr 13; A. Kościółek, Udział organizacji pozarządowych w postępowaniu cywilnym w świetle no- welizacji kodeksu postępowania cywilnego z 16 września 2011 r., M. Praw. 2012, nr 21; A. Kościółek, A.M. Arkuszewska, Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym. Uwagi de lege lata i de lege ferenda (w:) K. Markiewicz, A. Torbus (red.), Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym kodeksie postępowania cywilnego. Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Katowicach -Kocierzu (26–29 września 2013 r.), Warszawa 2014; J. Krajewski, Stosunek procesu do postępowania nieprocesowego, Acta Universitatis Nicolai Copernici 1967, nr VII; J. Krajewski, Środki zmierzające do doskonalenia poziomu i sprawności postępowania cywilnego oraz ograniczenia społecz- nych kosztów wymiaru sprawiedliwości, PWS 1973, nr 3; M. Krok, Realizacja zasady prawdy w postę- powaniu cywilnym a ciężar dowodu i ciężar argumentacji, AUL. Folia Iuridica 2014, nr 74; D. Krzy­ żanowski, Prawnokarne instytucje służące zaspokojeniu roszczeń pokrzywdzonego a dochodzenie roszczeń w procesie cywilnym, Pal. 2008, nr 9–10; J. Lapierre, Prawo sądu do kształtowania procesu z urzędu według Kodeksu postępowania cywilnego na tle prawnoporównawczym (w:) A. Marciniak (red.), Symbolae Vitoldo Broniewicz dedicatae. Księga pamiątkowa ku czci Witolda Broniewicza, Łódź 1998; J. Lapierre, Ugoda sądowa w polskim prawie cywilnym, PS 1996, nr 2; J. Lapierre, Ugoda sądowa w polskim procesie cywilnym, Warszawa 1968; M. Lewandowski, Odpowiednie stosowanie przepisów o procesie do postępowania klauzulowego i egzekucyjnego (na tle wybranych orzeczeń sądowych), PES 2000, nr 9; K. Lubiński, Istota i charakter działalności sądu w postępowaniu nieprocesowym, To‑ ruń 1985; K. Lubiński, Uwagi o terminie „postępowanie nieprocesowe”, PiP 1986, z. 2; A. Łazarska, O prawdzie jako granicy wolności rozporządzania przez strony faktami w procesie cywilnym, PS 2008, nr 4; A. Łazarska, Sędziowskie kierownictwo postępowaniem, PS 2012, nr 5; A. Łazarska, Sędziowskie kierownictwo postępowaniem cywilnym przed sądem pierwszej instancji, Warszawa 2013; A. Machni­ kowska, Sprawność postępowania sądowego w kontekście etosu sędziowskiego (w:) J. Stelina, A. Szmyt (red.), Księga Jubileuszowa 45-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, GSP 2015, t. XXXIII; M. Maciejewski, Ocena zgodności z prawem faktów z zakresu prawa prywatnego przez organy administracji publicznej w toku wykonywania kompetencji oraz kognicja sądów powszech- nych i administracyjnych (w:) M. Błachucki, T. Górzyńska (red.), Aktualne problemy rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i powszechnych, Warszawa 2011; M. Manowska, Zasada prawdy materialnej w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, Pr. Spółek 1999, nr 12; M. Ma‑ nowska, Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego wprowadzone w 2004 r., PS 2005, nr 5; K. Mar­ Jacek Gudowski 25 Tytuł wstępny. Przepisy ogólne kiewicz, Prokurator w postępowaniu cywilnym w ujęciu historycznym (w:) M. Mikołajczyk, J. Ciągwa, P. Fiedorczuk, A. Stawarska ‑Rippel, T. Adamczyk, A. Drogoń, W. Organiściak, K. Kuzmicz (red.), O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane Prof. Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopię- ciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, Księga II, Białystok–Katowice 2010; E. Marszałkowska ­Krześ, I. Gil, Władza dyskrecjonalna a ciężar wspierania postępowania i działania z dobrymi obyczajami (w:) K. Markiewicz, A. Torbus (red.), Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym kodeksie postępowania cywilnego. Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Katowicach -Kocierzu (26–29 września 2013 r.), Warszawa 2014; W. Masewicz, Prokura- tor w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1975; P. Mazur, Formy zbiorowe ochrony prawa osobistego do środowiska, PiP 2006, z. 5; J. Mazurek, J. Sieklucki, Postępowanie likwidacyjne w sprawach ubez- pieczeń gospodarczych a dopuszczalność drogi sądowej (zagadnienia wybrane), Pal. 1989, nr 4; A. Mą­ czyński, Bezpośrednie stosowanie Konstytucji przez sądy, PiP 2000, z. 5; A. Mączyński, O tak zwanych wyrokach interpretacyjnych Trybunału Konstytucyjnego (w:) P. Winczorek (red.), Teoria i praktyka wykładni prawa. Materiały konferencji naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu War- szawskiego z 27 lutego 2004 r., Warszawa 2005; H. Mądrzak, Problem aktywności sądu w sferze zbie- rania i sprawdzania materiału procesowego, AUWr 1990, nr 1028, Prawo CLXX; A. Meszorer, Stano- wisko i czynności procesowe prokuratora w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1957; J. Metzler, Zakres dopuszczalności postępowania cywilnego w sprawach odszkodowawczych objętych prawem wodnym, NP 1972, nr 9; A. Miączyński, Specyfika postępowania nieprocesowego (w:) E. Łętowska (red.), Proces i prawo. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jerzego Jodłowskiego, Warszawa–Kraków–Gdańsk 1989; M. Michalska ­Marciniak, Zasada dwuinstancyjności postępowania sądowego a prawo do sądu w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (zagadnienia wybrane) (w:) J. Gudowski, K. Weitz (red.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, t. 2, Warsza‑ wa 2011; Z. Miczek, Związanie sądu orzeczeniem wydanym w sprawach karnych oraz w sprawach o wykroczenia, PS 2004, nr 6; T. Misiuk, Powództwo organizacji społecznych w sprawach dotyczących ochrony środowiska (w:) M. Jędrzejewska, T. Ereciński (red.), Studia z prawa postępowania cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Z. Resicha, Warszawa 1985; T. Misiuk, Udział organizacji społecznych w ochronie praw obywateli w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa 1972; T. Misiuk, Współcze- sne tendencje ochrony interesów zbiorowych i rozproszonych w postępowaniu cywilnym (w:) E. Łętow‑ ska (red.), Proces i prawo. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jerzego Jodłowskiego, Warszawa–Kra‑ ków–Gdańsk 1989; T. Misiuk, Zadania organizacji społecznych w sądowym postępowaniu cywilnym, PiP 1966, z. 9; T. Misiuk ­Jodłowska, Udział organizacji społecznych w postępowaniu sądowym (uwa- gi de lege ferenda), SI 1994, t. XXI; W. Miszewski, Jawność w procesie cywilnym w związku z przepi- sami kodeksu postępowania cywilnego, PPC 1933, nr 1; J. Misztal ­Konecka, Jawność postępowania cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznego postępowania upominawczego, KPP 2012, z. 3; E. Modliński, Stosunki prawne ubezpieczenia społecznego, NP 1967, nr 12; J. Mokry, Kryteria rozgraniczenia trybów postępowania cywilnego w sprawach z zakresu prawa spadkowego, AUWr 1990, nr 186; J. Możdżanowski, Przeglądanie akt przez pracowników kancelarii adwokackich, Gł. S. 1938, nr 11; K. Mularczyk, H. Drynkorn, Specyfika rozstrzygania sporów przez Komisję Rozjemczą oraz charakter prawny jej decyzji w świetle dopuszczalności drogi sądowej, ADR 2014, nr 2; T. Müller, Z. Zwolak, Prawo łowieckie z komentarzem, Warszawa 1998; B. Nita, Instytucja świadka koronnego a dochodzenie roszczeń cywilnych przez pokrzywdzonego przestępstwem, CPKiNP 2002, nr 2; J. No­ wińska, Status prawny powoda cywilnego w procesie karnym, Kraków 2007; A. Oklejak, Organizacje społeczne ludu pracującego w świetle przepisów k.p.c., ZNUJ 1971, nr 51; A. Oleszko, Dominująca pozycja prokuratora w procesie cywilnym o ustalenie nieważności czynności prawnej sporządzonej przez podejrzanego notariusza jako funkcjonariusza publicznego, Rej. 2015, nr 1; M. Orecki, Kilka uwag na temat drogi sądowej dla roszczeń wynikających z ustawy o spłacie przez Skarb Państwa rosz- czeń podwykonawców w sektorze budowlanym, PS 2015, nr 6; M. Osowska ­Grzelak, Wzajemna rela- cja postępowań odrębnych występujących w procesie cywilnym w ujęciu ogólnym, cz. I, M. Praw. 2008, 26 Jacek Gudowski Tytuł wstępny. Przepisy ogólne nr 13; M. Osowska ‑Grzelak, Wzajemna relacja postępowań odrębnych występujących w procesie cywil- nym w ujęciu ogólnym, cz. II, M. Praw. 2008, nr 14; P. Osowy, Aktywność informacyjna sądu a usta- wowe granice pomocy stronie – rozważania na tle art. 5 k.p.c., Rej. 2003, nr 7–8; P. Osowy, Kontrola administracji publicznej w sądowym postępowaniu cywilnym (zarys problematyki) (w:) J. Posłuszny, Z. Czarnik, R. Sawuła (red.), Instytucje procesu administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ludwikowi Żukowskiemu, Przemyśl–Rzeszów 2009; P. Osowy, Postępowanie administracyjne jako przykład procedury poprzedzającej postępowanie cywilne i jego wpływ na ochronę praw jednostki (wybrane zagadnienia), PS 2004, nr 9; P. Osowy, Zapobieganie prze- wlekłości postępowania cywilnego z uwzględnieniem znaczenia zasady koncentracji materiału proceso- wego (zagadnienia wybrane), Rej. 2002, nr 11; A. Ostrowska, Spór o właściwość sądową w sprawach ustalania wysokości dotacji oświatowych, Finanse Komunalne 2015, nr 3; L. Ostrowski, Czasowa nie- dopuszczalność drogi sądowej, Pal. 1984, nr 11; L. Ostrowski, Dopuszczalność drogi sądowej w spra- wach cywilnych, NP 1967, nr 12; L. Ostrowski, O kwestiach prejudycjalnych w procesie cywilnym (pro- blematyka związana z art. 177 k.p.c.), Pal. 1965, nr 11; E. Ott, O przedmiocie postępowania sądowego w cywilnych sprawach spornych, PPiA 1898; L. Peiper, Zakres wpływu wyroku karnego na wyrok cy- wilny. Przyczynek do wykładni art. 7 k.p.c., PPC 1935, nr 20; M. Pełczyński, Prekluzja w zgłaszaniu twierdzeń i dowodów w I instancji w postępowaniu zwykłym, w sprawach gospodarczych, nakazowym, upominawczym i uproszczonym, M. Praw. 2004, nr 7; P. Pest, Sąd polubowny a wymiar sprawiedli- wości i prawo do sądu, Acta Erasmiana III. Prace prawnicze, Wrocław 2012; K. Piasecki, Dopuszczal- ność drogi sądowej w postępowaniu przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym w sprawach cywilnych, PWS 1981, nr 2; K. Piasecki (w:) J. Jodłowski, K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cy- wilnego z komentarzem, t. 1, Warszawa 1989; K. Piasecki, Nadużycie praw procesowych przez strony, Pal. 1960, nr 11; K. Piasecki, Niektóre aspekty uzasadnienia wpływu postępowania i wyroku karnego na postępowanie cywilne (w:) Księga pamiątkowa ku czci Kamila Stefki, Warszawa–Wrocław 1967; K. Piasecki, Prawda w procesie cywilnym, NP 1989, nr 2–3; K. Piasecki, Procedury poprzedzające są- dowe postępowanie cywilne, Pal. 1985, nr 7–8; K. Piasecki, Przewlekłość sądowego postępowania w sprawach cywilnych, przyczyny i środki zaradcze, NP 1989, nr 2–3; K. Piasecki, Wpływ postępowa- nia i wyroku karnego na postępowanie i wyrok cywilny, Warszawa 1970; K. Piasecki, Z zagadnień stosunku postępowania cywilnego do postępowania administracyjnego (w:) E. Łętowska (red.), Proces i prawo. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jerzego Jodłowskiego, Warszawa–Kraków–Gdańsk 1989; M. Piekarski, Przedstawienie przez organizację społeczną ludu pracującego sądowi w postępowaniu cywilnym poglądu istotnego dla sprawy, PiP 1967, z. 4–5; M. Piekarski, Stosunek postępowania nie- spornego do spornego, PN 1949, nr 3–4; H. Pietrzkowski, Prawo do rzetelnego procesu w świetle zmie- nionej procedury cywilnej, PS 2005, nr 10; J. Pietrzykowski, Powództwo adhezyjne oraz zasądzenie odszkodowania z urzędu, Warszawa 1969; K. Pietrzykowski, O tak zwanych „interpretacyjnych” wyro- kach Trybunału Konstytucyjnego, PS 2004, nr 3; T. Pietrzykowski, B. Wojciechowski, Równość, prawda i sprawiedliwość w procesie cywilnym. Rozważania na tle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, Pal. 2004, nr 9–10; M. Piórkowska, Kilka refleksji w związku z udziałem prokuratora w po- stępowaniu cywilnym, PUG 1993, nr 5; M.G. Plebanek, Nadużycie praw procesowych w postę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 1. Postępowanie rozpoznawcze
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: