Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00278 004819 18974769 na godz. na dobę w sumie
Marketing usług zdrowotnych - ebook/pdf
Marketing usług zdrowotnych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-5316-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> zarządzanie i marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
.. Publikacja zawiera kompleksowe omówienie wszystkich podstawowych zagadnien dotyczacych marketingu placówek sluzby zdrowia, zasad budowania ich przewagi konkurencyjnej i umacniania pozycji na rynku. Ksiazka pomaga: zrozumiec, na czym polega plan marketingowy, poznac role i funkcjonowanie systemu informacji w dzialalnosci placówek opieki zdrowotnej, zdobyc umiejetnosc zastosowania metody SWOT do wyboru strategii marketingowej, posiasc umiejetnosc dokonywania segmentacji rynku uslug zdrowotnych, zrozumiec znaczenie koncepcji marketingu-mix i jej elementów. .. Przejrzysty uklad tresci ulatwia Czytelnikowi szybkie przejscie od teorii i defi nicji kluczowych pojec marketingu uslug zdrowotnych do praktycznych wskazówek dotyczacych budowy planu marketingowego. .. Adresatami ksiazki sa menedzerowie i pracownicy wszystkich placówek opieki zdrowotnej oraz studenci kierunków ekonomicznych, medycznych, sluchacze szkól biznesu i kursów specjalizacyjnych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Recenzent Dr hab. Iga Rudawska, prof. US Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Janina Burek Opracowanie redakcyjne Dariusz Godoś Korekty i łamanie www.wydawnictwojak.pl Projekt graficzny okładki Maciej Sadowski © Copyright by Wolters Kluwer Polska S.A. 2013 All rights reserved. ISBN 978-83-264-4110-3 3. wydanie zmienione Wydane przez: Wolters Kluwer Polska S.A. Redakcja Książek 01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl Księgarnia internetowa: www.profinfo.pl SPIS TREŚCI Wstęp .................................................................................................................... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych ..................................... 11 1.1. System marketingu usług ....................................................... 11 1.2. Rozwój marketingu w działalności usług zdrowotnych ...... 13 1.3. Plan marketingowy ................................................................. 14 1.4. Otoczenie marketingowe placówki opieki zdrowotnej ....... 16 Rozdział 2. System informacji marketingowej w placówce opieki zdrowotnej ..................................................................................... 19 2.1. Informacja jako podstawa prawidłowego działania marketingowego ..................................................................... 19 2.2. Badania marketingowe .......................................................... 22 2.3. Marketingowy system informacji .......................................... 28 Rozdział 3. Metody analizy warunków działania na rynku usług zdrowotnych ................................................................................. 32 3.1. Formułowanie strategii marketingowej usług zdrowotnych ............................................................................ 32 3.2. Analiza szans i zagrożeń ........................................................ 34 3.3. Analiza wewnętrzna placówki opieki zdrowotnej – atuty i słabości ........................................................................ 35 3.4. Analiza SWOT placówki opieki zdrowotnej ....................... 38 3.5. Określenie celów .................................................................... 41 Rozdział 4. Segmentacja rynku usług zdrowotnych .................................. 44 4.1. Istota segmentacji .................................................................. 44 4.2. Czynniki wpływające na decyzję zakupu .............................. 45 4.3. Klasyfikacja kryteriów segmentacji usług zdrowotnych ...... 48 6 SPIS TREŚCI Rozdział 5. Marketingowa strategia działania placówki opieki zdrowotnej i jej elementy ........................................................... 51 5.1. Pojęcie marketingu-mix ......................................................... 51 5.2. Produkt w działalności placówek opieki zdrowotnej .......... 56 5.3. Jakość usługi zdrowotnej ....................................................... 60 5.4. Cena w marketingu usług ...................................................... 63 5.5. Dystrybucja i lokalizacja ........................................................ 65 5.6. Promocja usług zdrowotnych ................................................ 69 5.7. Personel i jego rola ................................................................. 76 5.8. Marketingowe znaczenie pacjentów jako użytkowników usług zdrowotnych .................................................................. 80 Literatura ............................................................................................................. 83 Spis ilustracji ....................................................................................................... 85 Spis tabel ............................................................................................................. 87 Indeks ................................................................................................................... 89 WSTĘP Rynek usług zdrowotnych jest ważnym elementem systemu społeczno- -ekonomicznego każdego kraju. Jest to rynek, na którym wiele uwagi poświęca się zasadom etyki zawodowej usługodawców oraz zasadom humanitaryzmu w procesie świadczenia usługi zdrowotnej, a życie i zdrowie są przecież najważniejszą wartością. Okres przemian spo- łeczno-ekonomicznych w Polsce rozpoczęty na początku lat dziewięć- dziesiątych zaowocował zmianami w sposobie postrzegania podmio- tów na rynku usług zdrowotnych, a więc pacjentów i usługodawców. Wprowadzono w życie nowe ustawy: o zakładach opieki zdrowotnej, o zawodzie lekarza, o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, o pra- wach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, jak również ustawę o Naro- dowym Funduszu Zdrowia. Rozpoczął się proces przekształceń placó- wek publicznych w niepubliczne placówki opieki zdrowotnej. Pojawił się system akredytacji regulujących funkcjonowanie placówek opieki zdrowotnej (związanych również z prawami pacjenta i jego potrzeba- mi), a także normy ISO zmierzające do wprowadzania i respektowania jakości technicznej i funkcjonalnej placówek opieki zdrowotnej. Wraz z wszystkimi zmianami zachodzącymi na polskim rynku usług zdrowotnych pojawiło się zjawisko budowania konkurencyjności oraz kształtowania atrybutów przewagi konkurencyjnej placówek świad- czących usługi zdrowotne. Szczególnie w sektorze prywatnych usług zdrowotnych, gdzie podaż przewyższa popyt, podejmuje się działania służące wzmocnieniu pozycji rynkowej i większej dbałości o pacjenta, który stał się źródłem przychodów. Umocnienia pozycji placówki opie- ki zdrowotnej na rynku oraz zwiększenia satysfakcji pacjenta można oczekiwać przy świadomym wykorzystywaniu dorobku marketingu. W związku z tym niezmiernie ważne – w miarę rozwoju i kształtowania orientacji rynkowej placówek opieki zdrowotnej – staje się tworzenie skutecznych strategii marketingowych. Stosowanie strategii marketin- gowych przez placówki opieki zdrowotnej jest koniecznością, ponieważ 8 WSTĘP pozwala osiągać cele rynkowe, finansowe i kapitałowe dzięki współ- działaniu z pacjentem. Zmiany na rynku usług zdrowotnych zapoczątkowały również prze- obrażenia w zachowaniach pacjentów, którzy stali się bardziej świa- domi, dokonując wyborów, a decyzje podejmują często na podstawie zebranych informacji. Oczekują oni elastyczności w obsłudze i nowych usług zdrowotnych na rynku. Natomiast wzorce postępowania pa- cjentów i podejmowane przez nich decyzje dotyczące form, sposobów i środków zaspokajania potrzeb zdrowotnych będą się ciągle zmieniały. Wszystko to prowadzi do tego, że niezbędne staje się korzystanie z do- robku marketingu przez placówki opieki zdrowotnej. W literaturze przedmiotu nadal niewiele można znaleźć opracowań poświęconych marketingowi usług zdrowotnych. Chęć zaprezentowa- nia nowych zastosowań osiągnięć marketingu przez placówki opieki zdrowotnej, a zwłaszcza w zakresie narzędzi marketingu-mix, stała się impulsem do napisania niniejszej książki. Marketing to pewien sposób spojrzenia na placówkę opieki zdro- wotnej, cele jej działania i usługi, które oferuje się pacjentowi. Mar- ketingu nie można traktować jako jednej z wyodrębnionych dziedzin działalności placówki opieki zdrowotnej. Zorientowaną marketingowo firmę charakteryzuje to, że we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowa- nia jest stosowane podejście marketingowe. Dotyczy to prowadzenia finansów, doboru personelu czy też oferty usług. Strategia marketingowa ma na celu wyróżnienie placówki opie- ki zdrowotnej spośród konkurentów, zdobycie i utrzymanie pacjenta, a tym samym umocnienie swojej pozycji na rynku. Stąd też ważnymi problemami badawczymi w zakresie marketingu usług zdrowotnych są: – podstawy teorii marketingu usług zdrowotnych, – elementy marketingu-mix tych usług. Orientacja marketingowa wpływa na procesy zarządzania placówką opieki zdrowotnej. Podstawowymi elementami tej działalności są: – określenie celów firmy, – marketingowe badania rynku usług zdrowotnych, – wybór potencjalnych odbiorców, – kompozycje instrumentarium marketingu. WSTĘP 9 Sformułowanie celów przez placówkę opieki zdrowotnej jest uzależ- nione od wielu czynników: – otoczenia firmy, – zasobów finansowych i rzeczowych, – kwalifikacji kadry, – ogólnego rozwoju firmy. Opracowanie składa się z pięciu rozdziałów ułożonych zgodnie z lo- giką postępowania marketingowego. Celem publikacji jest zapoznanie czytelników (menedżerów, lekarzy, studentów) z konkretnym aspek- tem marketingu usług, zwłaszcza marketingiem usług zdrowotnych. Katowice, 30 sierpnia 2012 r. Beata Nowotarska-Romaniak
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Marketing usług zdrowotnych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: