Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00277 007229 19937775 na godz. na dobę w sumie
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy - ebook/pdf
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-9000-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> konstytucyjne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Publikacja zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe dnia 2 kwietnia 1997 r.
Artykuły Konstytucji zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens
zaakcentowano je kolorowym tłem.
W książce zamieszczono skorowidz rzeczowy pomocny w odnalezieniu
poszczególnych zagadnień.
Przepisy przeznaczone są przede wszystkim dla studentów wydziałów
prawa i administracji, a także dla aplikantów oraz praktyków prawa.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej TEKSTY USTAW WYDANIE 18 Stan prawny na 5 kwietnia 2016 r. Wydawca Małgorzata Stańczak Redaktor prowadzący Mariusz Kurzyński Łamanie Faktoria Wyrazu Sp. z o.o. Układ typograficzny Kamila Tomecka © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2016 ISBN: 978-83-264-8977-8 18. wydanie Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl Spis treści Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r...................................................................7 Rozdział.I..Rzeczpospolita..............................................................11 Rozdział.II..Wolności,.prawa.i.obowiązki.człowieka.. i.obywatela...................................................................................18 Zasady.ogólne..............................................................................18 Wolności.i.prawa.osobiste..........................................................20 Wolności.i.prawa.polityczne......................................................28 Wolności.i.prawa.ekonomiczne,.socjalne.. i.kulturalne..............................................................................30 Środki.ochrony.wolności.i.praw...............................................35 Obowiązki....................................................................................36 Rozdział.III..Źródła.prawa..............................................................38 Rozdział.IV..Sejm.i.Senat.................................................................41 Wybory.i.kadencja.......................................................................42 Posłowie.i.senatorowie...............................................................44 Organizacja.i.działanie...............................................................47 Referendum.................................................................................53 Rozdział.V..Prezydent.Rzeczypospolitej.Polskiej........................53 Rozdział.VI..Rada.Ministrów.i.administracja.rządowa..............63 Rozdział.VII..Samorząd.terytorialny.............................................70 5 Spis treści Rozdział.VIII..Sądy.i.trybunały......................................................73 Sądy...............................................................................................73 Trybunał.Konstytucyjny.............................................................77 Trybunał.Stanu............................................................................81 Rozdział.IX..Organy.kontroli.państwowej.i.ochrony.. prawa.............................................................................................83 Najwyższa.Izba.Kontroli............................................................83 Rzecznik.Praw.Obywatelskich..................................................85 Krajowa.Rada.Radiofonii.i.Telewizji........................................87 Rozdział.X..Finanse.publiczne........................................................88 Rozdział.XI..Stany.nadzwyczajne..................................................92 Rozdział.XII..Zmiana.Konstytucji..................................................95 Rozdział.XIII..Przepisy.przejściowe.i.końcowe...........................96 Skorowidz......................................................................................101 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z.dnia.2.kwietnia.1997.r. (Dz..U..z.1997.r..Nr.78,.poz..483;.. zm.:.Dz..U..z.2001.r..Nr.28,.poz..319;.z.2006.r..Nr.200,.poz..1471;. z.2009.r..Nr.114,.poz..946) W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólno- ludzkich wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku, złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie, świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej, pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych 9 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej. 10 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1–5 Rozdział I RZECZPOSPOLITA RP jako dobro wspólne Artykuł 1 Rzeczpospolita.Polska.jest.dobrem.wspólnym.wszystkich.oby- wateli. zasada demokratycznego państwa prawnego i sprawiedliwości społecznej Artykuł 2 Rzeczpospolita.Polska.jest.demokratycznym.państwem.praw- nym,.urzeczywistniającym.zasady.sprawiedliwości.społecznej. zasada państwa unitarnego Rzeczpospolita.Polska.jest.państwem.jednolitym. Artykuł 3 zasada zwierzchnictwa Narodu i reprezentacji politycznej Artykuł 4 1. Władza.zwierzchnia.w.Rzeczypospolitej.Polskiej.należy.do. Narodu. bezpośrednio. 2. Naród.sprawuje.władzę.przez.swoich.przedstawicieli.lub. zasada zrównoważonego rozwoju Artykuł 5 Rzeczpospolita.Polska.strzeże.niepodległości.i.nienaruszalno- ści.swojego.terytorium,.zapewnia.wolności.i.prawa.człowieka.i.oby- watela.oraz.bezpieczeństwo.obywateli,.strzeże.dziedzictwa.narodo- 11 Art. 6–9 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wego.oraz.zapewnia.ochronę.środowiska,.kierując.się.zasadą.zrów- noważonego.rozwoju. zasada dostępu do narodowego dziedzictwa kulturowego Artykuł 6 1. Rzeczpospolita.Polska.stwarza.warunki.upowszechniania. i.równego.dostępu.do.dóbr.kultury,.będącej.źródłem.tożsamości. narodu.polskiego,.jego.trwania.i.rozwoju. 2. Rzeczpospolita.Polska.udziela.pomocy.Polakom.zamieszka- łym.za.granicą.w.zachowaniu.ich.związków.z.narodowym.dzie- dzictwem.kulturalnym. zasada legalizmu (praworządności) Artykuł 7 Organy.władzy.publicznej.działają.na.podstawie.i.w.granicach. prawa. zasada nadrzędności i bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji Artykuł 8 1. Konstytucja.jest.najwyższym.prawem.Rzeczypospolitej.Pol- 2. Przepisy.Konstytucji.stosuje.się.bezpośrednio,.chyba.że.Kon- skiej. stytucja.stanowi.inaczej. nakaz przestrzegania przez RP prawa międzynarodowego Artykuł 9 Rzeczpospolita.Polska.przestrzega.wiążącego.ją.prawa.mię- dzynarodowego. 12
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: