Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00086 012377 20292185 na godz. na dobę w sumie
Nowe uprawnienia kontrolne administracji skarbowej - ebook/pdf
Nowe uprawnienia kontrolne administracji skarbowej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-6527-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Każdy naczelnik urzędu celno-skarbowego może obecnie wykonywać kontrolę celno-skarbową na całym terytorium Polski, niezależnie od siedziby kontrolowanego. W niektórych sytuacjach kontrola celno-skarbowa będzie wszczynana bez zawiadomienia przedsiębiorcy.
Jak widać urzędnicy mają obecnie wiele nowych uprawnień, a wkrótce zyskają kolejne. Dlatego trzeba wiedzieć, jak dobrze się przygotować na ewentualne kontrole, a także mieć świadomość, jakim działaniom i transakcjom urzędnicy będą się baczniej przyglądać

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

N o w e u p r a w n e n a i i i l k o n t r o n e a d m n i s t r a c j i s k a r b o w e Sprawdź nasze publikacje na: FabrykaWiedzy.com j 4 4 1 M O U Cena brutto 59,90 zł Nowe uprawnienia kontrolne administracji skarbowej SPRAWDŹ: » Jakie kompetencje mają urzędnicy po reformie Krajowej Administracji Skarbowej » Co się zmieniło w zakresie kontroli podatkowych » Jakie będą nowe narzędzia wykorzystywane w ramach e-kontroli » Gdzie złożyć deklaracje podatkowe i jak przygotować pisma do urzędu UOM144-Okladka.indd 1 UOM144-Okladka.indd 1 20.06.2017 11:39:25 20.06.2017 11:39:25 Nowe uprawnienia kontrolne administracji skarbowej Sprawdź: – jakie kompetencje mają urzędnicy po reformie Krajowej Administracji Skarbowej – co się zmieniło w zakresie kontroli podatkowych – jakie będą nowe narzędzia wykorzystywane w ramach e-kontroli – gdzie złożyć deklaracje podatkowe i jak przygotować pisma do urzędu UOM144-Srodki.indb 1 UOM144-Srodki.indb 1 20.06.2017 11:39:56 20.06.2017 11:39:56 Autorzy: Barbara Dąbrowska, Mariusz Olech, Tomasz Krywan, Sylwia Maliszewska Redaktor prowadzący: Sylwia Maliszewska Wydawca: Katarzyna Bednarska Korekta: Zespół Skład i łamanie: Raster studio, Norbert Bogajczyk Projekt okładki: Piotr Fedorczyk Druk: MDruk ISBN: 978-83-269-6527-2 Wydawnictwo: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z .o.o. Adres: 03–918 Warszawa, ul. Łotewska 9a Kontakt: telefon 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e–mail: portalfk@wip.pl NIP: 526–19–92–256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2017 Dystrybucja: tel. 22 518 29 29 faks. 22 617 60 10 e–mail: cok@wip.pl „Nowe uprawnienia kontrolne administracji skarbowej” wraz z przysługującymi Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e–letter, strona www i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w „Nowe uprawnienia kontrolne administracji skarbowej” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Nowe uprawnienia kontrolne administracji skarbowej” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifi kacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Nowe uprawnienia kontrolne administracji skarbowej” oraz w  innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako ofi cjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Nowe uprawnienia kontrolne administracji skarbowej” lub w  innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem publikacji oraz interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. UOM144-Srodki.indb 2 UOM144-Srodki.indb 2 20.06.2017 11:40:04 20.06.2017 11:40:04 Spis treści Wykaz stosowanych skrótów ................................................................................. Wstęp ........................................................................................................................... Rozdział I. Nowe organy po reformie KAS ........................................................ 1. Zakres kompetencji nowych organów podatkowych, skarbowych i celnych oraz właściwość miejscowa .......................................................... Struktura organizacyjna KAS ....................................................................... Zadania dyrektora KIS ................................................................................... Zadania dyrektora Izby Administracji Skarbowej .................................... Uprawnienia naczelnika urzędu skarbowego ........................................... Uprawnienia naczelnika urzędu celno-skarbowego ............................... Terytorialny zasięg organów skarbowych .................................................. Naczelnicy US wyznaczeni do wykonywania egzekucji administracyjnej ............................................................................................ Naczelnicy US uprawnieni do żądania wykonania obowiązku wynikającego z decyzji wydanej przez naczelnika UCS .......................... Zmiany organów właściwych w sprawie akcyzy ...................................... Wiążące Informacje Akcyzowe i znaki akcyzy .......................................... 2. Zmiany w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych .............. Nowe wzory wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych ........ Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ..................................... Wnioskodawca ................................................................................................ Pełnomocnik ................................................................................................... Przedmiot wniosku i opłata ......................................................................... Stan faktyczny i własne stanowisko wnioskodawcy ................................ Oświadczenie wnioskodawcy ...................................................................... 3. Reforma KAS wprowadziła zmiany w pełnomocnictwach .................... Rodzaje pełnomocnictwa ............................................................................. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji .......................................... Pełnomocnictwo szczególne i pełnomocnictwo do doręczeń ................. Pełnomocnictwo ogólne ................................................................................ Pełnomocnictwo ogólne wyłącznie w formie elektronicznej .................. Aktualny wzór formularza .......................................................................... Rozdział II. Kontrole podatkowe na nowych zasadach w ramach kompetencji KAS ................................................................................... 1. Jakie uprawnienia zyskali urzędnicy podczas kontroli ........................... 7 9 11 11 12 12 12 13 13 14 16 20 21 27 30 30 30 32 32 32 33 34 35 35 35 36 37 38 38 41 41 3 UOM144-Srodki.indb 3 UOM144-Srodki.indb 3 20.06.2017 11:40:04 20.06.2017 11:40:04 Nowe uprawnienia kontrolne administracji skarbowej Krajowa Administracja Skarbowa a nowe narzędzie walki z wyłudzeniami VAT ..................................................................................... Przejęcie przez urzędy skarbowe kompetencji w zakresie akcyzy ......... Przeszukanie firmy, mieszkania w ramach kontroli podatkowej ........... Kara za nieudzielenie informacji organom KAS ....................................... Korekta deklaracji po rozpoczęciu kontroli celno-skarbowej .................. Kontrola przez UCS ....................................................................................... Kontrola na tzw. legitymację ........................................................................ Czas trwania kontroli .................................................................................... Fazy kontroli celno-skarbowej ...................................................................... Postępowanie odwoławcze ........................................................................... 2. Składanie raportów w postaci pliku JPK_VAT (2) – jako forma comiesięcznej e-kontroli podatkowej w VAT ............................................ Na co zwrócić uwagę przed wysłaniem JPK .............................................. Zmiany w VAT istotne przy wysyłaniu JPK ............................................... Najczęstsze błędy podatników w wysyłce JPK .......................................... Jak uniknąć błędów ........................................................................................ Nowe narzędzia wykorzystywane w ramach e-kontroli ......................... 3. Przedsiębiorcy będą wysyłać szefowi KAS dobowe wyciągi z rachunków ..................................................................................... Jaki jest cel wprowadzonych zmian ............................................................ Dane na wyciągu bankowym ....................................................................... Częstotliwość przekazywania wyciągów bankowych ............................. Nowy katalog dowodów w postępowaniu podatkowym ........................ Tajemnica skarbowa ....................................................................................... 4. Split payment – rewolucyjne zmiany w VAT ............................................. 5. Kontrola dokumentacji cen transferowych dokonywana przez UCS ........................................................................................................ Obowiązki podatników ................................................................................. Dokumentacja lokalna (Lokal File) – rozszerzenie zakresu informacji ......................................................................................................... Analiza porównawcza ................................................................................... Sprawozdanie CIT-TP – sporządzają podatnicy o przychodach lub kosztach powyżej 10 mln euro ............................................................... Profile Funkcjonalne Podatnika ................................................................... Master File ....................................................................................................... Country-By-Country Reporting ................................................................... Ograniczenie zakresu przygotowywania dokumentacji przez podatników ........................................................................................... Centra Kompetencji ........................................................................................ 6. Zastosowanie klauzuli o unikaniu opodatkowania w odniesieniu do podatników stosujących agresywną optymalizację podatkową ....... Opinie zabezpieczające ................................................................................. Kiedy bez klauzuli .......................................................................................... 4 41 41 42 42 42 42 43 43 43 44 46 46 47 50 52 53 55 55 56 56 57 57 57 59 60 60 62 63 63 64 65 65 65 66 66 66 UOM144-Srodki.indb 4 UOM144-Srodki.indb 4 20.06.2017 11:40:04 20.06.2017 11:40:04 Spis treści Co sprawdzi organ podatkowy .................................................................... Ostrzeżenia resortu finansów ...................................................................... Przykład optymalizacji z użyciem FIZ ....................................................... Usługi doradztwa prawnego lub podatkowego przy optymalizacji ...... Ostrzeżenie przed optymalizacją podatkową z wykorzystaniem wartości firmy ................................................................................................. Agresywna optymalizacja ............................................................................ Kiedy klauzula ................................................................................................ Okoliczności wskazujące na sztuczność przeprowadzanej operacji ...... Resort finansów ostrzega przed optymalizacją podatkową z wykorzystaniem spółek zagranicznych ................................................... Firmy rejestrowane dla korzyści .................................................................. Brak miejsca faktycznego zarządu w kraju siedziby zagranicznej spółki – przykłady .................................................................. Skorygowanie rozliczeń pozwoli uniknąć konsekwencji ......................... Rozdział III. Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego .......... 1. Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego zapewni szybszą drogę procesową na linii organ podatkowy – podatnik ........... Bezczynność organu i przewlekłość postępowania .................................. Opcjonalny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy ............................ Zmiany dotyczące decyzji o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia (decyzja kasatoryjna) .............................................................. Decyzje kasatoryjne, czyli decyzje o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia, można zaskarżyć do sądu administracyjnego w specjalnej, przyspieszonej procedurze ................. Milczące załatwienie sprawy ........................................................................ Postępowanie uproszczone ........................................................................... 2. Dnia 1 czerwca 2017 r. zmienił się sposób zaskarżania interpretacji indywidualnych ............................................................................................. Jak jest od 1 czerwca 2017 r. ........................................................................... Praktyczne skutki zmian ............................................................................... Jak było do końca maja 2017 roku ................................................................ Rozdział IV. Wzory pism i dokumentów ............................................................. Zawiadomienie o wyborze uproszczonej formy wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ........... Oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30 ustawy o PIT ......................................................................................... Wniosek o potwierdzenie zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego ....................................................................................................... Wniosek o rozłożenie na raty płatności podatku ............................................ Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku ..................................................... 67 68 68 69 70 70 71 71 72 73 73 74 75 75 76 77 77 79 81 82 82 82 82 83 85 86 87 88 89 90 5 UOM144-Srodki.indb 5 UOM144-Srodki.indb 5 20.06.2017 11:40:04 20.06.2017 11:40:04 Nowe uprawnienia kontrolne administracji skarbowej 91 92 93 94 95 96 97 Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej .................................................. Wniosek o zwrot opłaty skarbowej ................................................................... Wniosek o zwrot kwoty podatku naliczonego ................................................ Wniosek o zwolnienie płatnika z poboru podatku ........................................ Rezygnacja ze zwolnienia ................................................................................... Zawiadomienie o wyborze kwartalnego rozliczania VAT ............................ Czynny żal ............................................................................................................ Pismo zawiadamiające naczelnika urzędu skarbowego o prowadzeniu księgi rachunkowej poza jednostką ....................................... Korekta zeznania oraz wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku .................................................................................................................. Korekta zeznania oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych ..................................................................... 100 Odwołanie od decyzji .......................................................................................... 101 Wyjaśnienie w sprawie wykazania w deklaracji usług wykonanych przed wybraniem zwolnienia podmiotowego z VAT .......................................................................................... 102 Protokół likwidacji zaległej należności ............................................................. 103 Oświadczenie o przyjęciu lokalu/nieruchomości do ewidencji środków trwałych ................................................................................................ 104 Protokół w sprawie uznania wierzytelności za nieściągalną ........................ 105 Zgłoszenie osoby upoważnionej do reprezentowania podatnika w trakcie kontroli podatkowej ........................................................................... 106 98 99 6 UOM144-Srodki.indb 6 UOM144-Srodki.indb 6 20.06.2017 11:40:04 20.06.2017 11:40:04 Wykaz stosowanych skrótów KAS – Krajowa Administracja Skarbowa IAS – Izba Administracji Skarbowej KIS – Krajowa Informacja Skarbowa UCS – Urząd Celno-Skarbowy FIZ – fundusze inwestycyjne zamknięte Ordynacja podatkowa – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatko- wa (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) ustawa o KAS – ustawa z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skar- bowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947 ze zm.) ustawa o VAT – ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) ustawa o CIT – ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.) ustawa o PIT – ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) u.p.a. – ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 43 ze zm.) k.p.a. – ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyj- nego (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) 7 UOM144-Srodki.indb 7 UOM144-Srodki.indb 7 20.06.2017 11:40:04 20.06.2017 11:40:04 UOM144-Srodki.indb 8 UOM144-Srodki.indb 8 20.06.2017 11:40:04 20.06.2017 11:40:04 Wstęp Reforma Krajowej Administracji Skarbowej spowodowała powstanie wy- specjalizowanej administracji rządowej z nowymi uprawnieniami w zakre- sie kontroli nakierowanej głównie na wykrywanie i zwalczanie przestępstw podatkowych. Każdy naczelnik urzędu celno-skarbowego może obecnie wy- konywać kontrolę celno-skarbową na całym terytorium Polski, niezależnie od siedziby kontrolowanego. W sytuacji podejrzenia, że podatnik nie przestrzega przepisów, a fakty uza- sadnią niezwłoczne działanie, kontrola celno-skarbowa będzie wszczynana bez zawiadomienia przedsiębiorcy, jedynie na podstawie legitymacji służbo- wej. Z kolei szef Krajowej Administracji Podatkowej zyska wkrótce upraw- nienie do przekazywania żądania blokady rachunku przedsiębiorcy na okres nie dłuższy niż 72 godziny od momentu otrzymania tego żądania przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową. Będzie to dotyczyło podejrzanych rachunków wykorzystywanych w związku z wy- łudzeniem skarbowym. Trzeba też pamiętać o e-kontrolach podatkowych odnośnie do stoso- wania ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie przesyłania pliku JPK_VAT. Dodajmy, że urzędnicy mają specjalne narzędzia, które pozwa- lają analizować poprawność składanych plików. Warto wiedzieć, że w planach Ministerstwa Rozwoju i Finansów jest także przekazywanie na bieżąco szefowi KAS wyciągów z rachunków prowadzo- nych przez banki i SKOK-i. Takie zmiany mają przyczynić się do ogranicze- nia oszustw i nadużyć w zakresie CIT i VAT, w szczególności tzw. oszustw karuzelowych. Planowane jest też utworzenie systemu teleinformatycznego (STIR) prowadzonego przez izbę rozliczeniową, która będzie przetwarzać informacje dotyczące przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzonej działalności. Jak więc widać, urzędnicy mają obecnie wiele nowych uprawnień, a wkrót- ce zyskają kolejne. Dlatego trzeba wiedzieć, jak dobrze się przygotować na ewentualne kontrole, a także mieć świadomość, jakim działaniom i trans- akcjom urzędnicy będą się baczniej przyglądać. Zapraszam do lektury Sylwia Maliszewska redaktor prowadzący 9 UOM144-Srodki.indb 9 UOM144-Srodki.indb 9 20.06.2017 11:40:04 20.06.2017 11:40:04 UOM144-Srodki.indb 10 UOM144-Srodki.indb 10 20.06.2017 11:40:04 20.06.2017 11:40:04
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nowe uprawnienia kontrolne administracji skarbowej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: