Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00332 007697 18992817 na godz. na dobę w sumie
Problemy księgowe NGO w pytaniach i odpowiedziach - ebook/pdf
Problemy księgowe NGO w pytaniach i odpowiedziach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-4374-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> finansowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Sprawozdania finansowe, likwidacja organizacji, import usług, ewidencja księgowa, fundusz statutowy, darowizny, objęcie udziałów, działalność gospodarcza prowadzona przez NGO, przeliczanie waluty, środki trwałe, zdarzenia po dniu bilansowym, dywidendy, amortyzacja, przychody z tytułu reklam, przedawnienie zobowiązań, VAT niepodlegający odliczeniu, operacje sporadyczne i inne zagadnienia dotyczące księgowości w organizacji pozarządowej

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Problemy księgowe NGO w pytaniach i odpowiedziach Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Justyna Jóźwiak Redaktor prowadzący: Marta Grabowska-Peda ISBN: 978-83-269-4374-4 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2015 Skład i łamanie: Raster Studio Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Niniejszy e-book chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Zaproponowane w niniejszym poradniku wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich za- stosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w poradniku wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Wykazanie straty w sprawozdaniu finansowym stowarzyszenia Pytanie: Nasze stowarzyszenie przez wiele lat sporządzało sprawozdanie na podstawie roz- porządzenia ministra finansów, jednak poprzednia księgowa osiągnięty dochód zaksięgo- wała na zwiększenie funduszu statutoweg o zamiast sposobu wskazanego w § 2 ust. 4 wskaza- nego rozporządzenia. W kolejnych latach stowarzyszenie ponosiło stratę. Obecnie w bilan- sie mamy bardzo wysoki fundusz statutowy, który w żaden sposób nie obrazuje naszej sytu- acji materialnej. Czy jest możliwość wyksięgowania z funduszu statutowego tego dochodu? Odpowiedź: Przekazywanie zysku na fundusz statutowy było działaniem właściwym, przepisy rozporządzenia ministra finansów przewidywały bowiem taką możliwość. Ani przepisy ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowienia za- warte w statucie danego stowarzyszenia, ani przepisy ustawy z 29 września 1994 r. o rachun- kowości nie wskazują na obowiązkowe tworzenie funduszu zapasowego na pokrycie straty. Nie przewidują też możliwości jego zmniejszania z tego tytułu. Jeśli w kolejnych latach wystę- puje strata, to zwiększać będzie ona koszty każdego kolejnego roku, będzie „rolowana”. Nad- wyżka kosztów nad przychodami, czyli ujemny wynik finansowy w sprawozdaniu finansowym, jest kompensowany zgromadzonym w przeszłości funduszem statutowym. Zatem nie ma po- trzeby dokonywania innych sposobów rozliczenia ujemnego wyniku finansowego. Trudna sy- tuacja finansowa stowarzyszenia jest odzwierciedlona w łącznej wartości funduszy własnych. § Podstawa prawna:  ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.). dr Katarzyna Trzpioła specjalista ds. finansów i rachunkowości, Wydział Zarządzania UW Rezerwa na koszty likwidacji stowarzyszenia Pytanie: Nasze stowarzyszenie będzie musiało zakończyć działalność statutową i gospo- darczą. Czy należy w związku z tym utworzyć rezerwę? Jakie księgowanie należy wyko- nać w celu utworzenia rezerwy na koszty tej likwidacji? Odpowiedź: Stowarzyszenia nieprowadzące działalności gospodarczej, będące jed- nostkami mikro, nie muszą tworzyć takiej rezerwy, ponieważ nie są zobligowane do stosowania zasady ostrożności. Jednak nawet w takiej sytuacji zalecane jest, aby taką rezerwę ująć w księgach rachunkowych. Jej oszacowanie, a tym samym przewidze- nie wcześniejsze spodziewanych nakładów na likwidację jednostki, pozwala na lep- sze rozdysponowanie pozostałego majątku stowarzyszenia. 3 Problemy księgowe NGO w pytaniach i odpowiedziach
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Problemy księgowe NGO w pytaniach i odpowiedziach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: