Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00520 008748 20903717 na godz. na dobę w sumie
Zespół 0 – „Aktywa trwałe” po zmianach - ebook/pdf
Zespół 0 – „Aktywa trwałe” po zmianach - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65947-67-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> finansowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911). To ważny akt prawny dla księgowych. Dlatego w 2018 r. ukaże się seria Poradników, w których zostaną omówione aktualne zasady prowadzenia ewidencji księgowej w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.

Poradniki będą napisane w formie komentarza do poszczególnych zespołów kont – od zespołu 0 aż po zespół 8. Pierwszy z serii Poradników dotyczy ewidencji na kontach zespołu 0 – „Aktywa trwałe”. Z tego Poradnika można dowiedzieć się m.in.:

jakie składniki majątkowe ewidencjonuje się na kontach zespołu 0,

jakie obowiązują zasady wyceny aktywów trwałych na potrzeby ujęcia w księgach rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego,

jak tworzyć zakładowy plan kont dla zespołu 0,

jak prawidłowo ujmować zdarzenia na poszczególnych kontach syntetycznych zespołu 0 (podano wzory typowych księgowań na stronie Wn i Ma wraz z kontami przeciwstawnymi),

jak prowadzić ewidencję pomocniczą (analityczną i szczegółową) dla poszczególnych kont (podano opis urządzeń księgowych i zasady dokonywania w nich zapisów).

Poradnik z założenia ma służyć bieżącą pomocą służbom księgowym jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych w tworzeniu zakładowych planów kont, ustalaniu prawidłowego przebiegu ewidencji różnych operacji gospodarczych, typowych dla tych jednostek organizacyjnych, a także w zakładaniu i prowadzeniu ewidencji pomocniczej dla kont zespołu 0.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

poleca e-book ZESPÓŁ 0 – „AKTYWA TRWAŁE” Po ZmiAnAch stan prawny styczeń 2018 r. IZABELA MOTOWILCZUK JAN CHARYTONIUK - - 3 7 6 7 4 9 5 6 3 8 8 7 9 - -  Spis treści Zespół 0 – „Aktywa trwałe” po zmianach ........................................................................... . 3 1.. Konta.zespołu.0.–.„Aktywa.trwałe”........................................................................................ . 5 2.. Składniki.majątkowe.podlegające.ewidencji.na.kontach.zespołu.0..................................... . 6 2.1. Środki trwałe ..................................................................................................................................... 7 2.1.1. Warunki uznania składnika majątkowego za środek trwały .................................................... 7 2.1.2. Wartość istotna środka trwałego .............................................................................................. 9 2.1.3. Jednostki ewidencyjne środków trwałych ............................................................................... 12 2.1.4. Wycena środków trwałych ....................................................................................................... 13 2.1.5. Zmiany wartości początkowej środków trwałych w trakcie ich użytkowania ......................... 15 2.2. Wartości niematerialne i prawne ....................................................................................................... 17 2.3. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ........................................ 18 2.4. Środki trwałe w budowie .................................................................................................................. 23 2.5. Długoterminowe aktywa finansowe ................................................................................................. 24 3..Dokumentowanie.operacji.w.zakresie.aktywów.trwałych..................................................... 26 3.1. Dowód OT – „Przyjęcie środka trwałego” oraz IT – „Przyjęcie środka trwałego z inwestycji” ....... 27 3.2. Dowód PT – „Przekazanie/Przyjęcie środka trwałego” oraz PI – „Przekazanie/Przyjęcie nakładów inwestycyjnych” ................................................................................................................ 33 3.3. Dowód MT – „Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego” ....................................................... 37 3.4. Dowód LT – „Likwidacja środka trwałego” ..................................................................................... 39 3.5. Dowód PK – „Polecenie księgowania” amortyzacji/umorzenia środków trwałych ......................... 43 4...Zasady.tworzenia.zakładowego.planu.kont.w.odniesieniu.do.kont.zespołu.0..................... 44 5..Konto.011.–.„Środki.trwałe”................................................................................................... 46 6..Konto.013.–.„Pozostałe.środki.trwałe”................................................................................... 60 7..Konto.014.–.„Zbiory.biblioteczne”......................................................................................... 64 8..Konto.015.–.„Mienie.zlikwidowanych.jednostek”................................................................. 66 9..Konto.016.–.„Dobra.kultury”.................................................................................................. 68 10..Konto.017.–.„Sprzęt.wojskowy”.............................................................................................. 70 11..Konto.020.–.„Wartości.niematerialne.i.prawne”................................................................... 70 12..Konto.030.–.„Długoterminowe.aktywa.finansowe”............................................................... 72 13...Konto.071.–.„Umorzenie.środków.trwałych.oraz.wartości.niematerialnych.. i.prawnych”............................................................................................................................... 74 14...Konto.072.–.„Umorzenie.pozostałych.środków.trwałych,.wartości.niematerialnych. i.prawnych.oraz.zbiorów.bibliotecznych”............................................................................... 77 15...Konto.073.–.„Odpisy.aktualizujące.długoterminowe.aktywa.finansowe”.......................... 79 16..Konto.077.–.„Umorzenie.sprzętu.wojskowego”..................................................................... 80 17..Konto.080.–.„Środki.trwałe.w.budowie.(inwestycje)”........................................................... 80 2 luty2018r. Izabela Motowilczuk magister administracji, były wieloletni inspektor kontroli gospodarki finansowej w regionalnej izbie obrachunkowej, autor licznych publikacji z zakresu finansów i rachunkowości jednostek sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem samorządowych jednostek organizacyjnych Jan Charytoniuk autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu rachunkowości budżetowej, w tym ok. 20 opracowań do „PORADNIKA Rachunkowości Budżetowej”, opartych na praktycznych doświadczeniach wyniesionych z pracy w instytucjach kontrolnych (aktualnie w RIO) i na stanowisku głównego księgowego Zespół 0 – „Aktywa trwałe” po zmianach Wstęp Od.1.stycznia.2018.r..obowiązuje.nowe.rozporządzenie Ministra Rozwoju i Fi- nansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla bud żetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek bu- dżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy ce- lowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza grani- cami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911). To ważny akt prawny dla księgowych. Dlatego w 2018 r. ukaże się seria.e-booków, w których zostaną omówione aktualne. zasady. prowadzenia. ewidencji. księgowej w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Eksperci podadzą zasto- sowanie. w. praktyce. zmienionych. przepisów tego rozporządzenia oraz zmian wynikających z innych aktów prawnych, regulujących prowadzenie gospodarki finansowej ww. jednostek organizacyjnych. E-booki będą napisane w formie ko- mentarza.do.poszczególnych.zespołów.kont wymienionych w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia – od.zespołu.0.aż.po.zespół.8. Cykl zakończy się dwoma dodatkowymi e-bookami, w których zostaną przedstawione zasady: ●● prowadzenia ewidencji pozabilansowej jednostek budżetowych i samorządo- ●● wych zakładów budżetowych, sporządzania sprawozdań finansowych. Pierwszy.z.serii.e-booków.dotyczy.ewidencji.na.kontach.zespołu.0.–.„Ak- tywa.trwałe”. Majątek trwały w jednostkach budżetowych i w samorządowych zakładach budżetowych obejmuje znaczącą pod względem ilościowym i wartoś- ciowym grupę aktywów rzeczowych i finansowych. Grupa ta podlega szczegól- nym regulacjom w sprawie zasad gospodarowania i prowadzenia ewidencji księ- gowej. W publikacji przedstawiono zasady dokumentowania i ewidencjonowania luty2018r. 3  operacji gospodarczych dotyczących środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych. Uwzględniono specy- fikę gospodarowania tymi składnikami majątkowymi w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Z. opracowania. można. dowiedzieć. się.m.in.: ●● ●● ●● ●● ●● co to są aktywa trwałe, jakie obowiązują zasady wyceny aktywów trwałych na potrzeby ujęcia w księ- gach rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego, jak tworzyć zakładowy plan kont dla zespołu 0, jak prawidłowo ujmować zdarzenia na poszczególnych kontach syntetycznych zespołu 0 (podano wzory typowych księgowań na stronie Wn i Ma wraz z kon- tami przeciwstawnymi), jak prowadzić ewidencję pomocniczą (analityczną i szczegółową) dla poszcze- gólnych kont (podano opis urządzeń księgowych i zasady dokonywania w nich zapisów). Publikacja z założenia ma służyć bieżącą pomocą służbom księgowym jedno- stek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych w tworzeniu zakłado- wych planów kont, ustalaniu prawidłowego przebiegu ewidencji różnych operacji gospodarczych, typowych dla tych jednostek organizacyjnych, a także w zakłada- niu i prowadzeniu ewidencji pomocniczej dla kont zespołu 0. 4 luty2018r. Kontazespołu0–„Aktywatrwałe” 1. Konta zespołu 0 – „Aktywa trwałe” W jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych konta zespołu 0 – „Ak- tywa trwałe” służą do ewidencji: 1) rzeczowych aktywów trwałych, 2) wartości niematerialnych i prawnych, 3) długoterminowych aktywów finansowych, 4) umorzenia składników aktywów trwałych. Zespół ten obejmuje następujące konta: ●● 011 – „Środki trwałe”, ●● 013 – „Pozostałe środki trwałe”, ●● 014 – „Zbiory biblioteczne”, ●● 015 – „Mienie zlikwidowanych jednostek”, ●● 016 – „Dobra kultury”, ●● 017 – „Sprzęt wojskowy”, ●● 020 – „Wartości niematerialne i prawne”, ●● 030 – „Długoterminowe aktywa finansowe”, ●● 071 – „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”, ●● 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”, ●● 073 – „Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe”, ●● 077 – „Umorzenie sprzętu wojskowego”, ●● 080 – „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”. Wykaz tych kont i obowiązujące zasady ewidencjonowania na nich zdarzeń oraz zasady pro- wadzenia ewidencji pomocniczej do kont syntetycznych tego zespołu zostały w sposób ogólnie obowiązujący określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budże- tów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont). Zasady te dotyczą państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych, a także ewidencji w jednostkach budżetowych operacji dotyczących państwowych funduszy celowych. luty2018r. 5 Składnikimajątkowepodlegająceewidencjinakontachzespołu0 Konta.zespołu.0.dzielą.się.na: łącznie po stronie Wn), ●● aktywne o symbolach: 011, 013, 014, 015, 016, 017, 020, 030 i 080 (wykazujące saldo wy- ●● korygujące o symbolach: 071, 072, 073 i 077 (wykazujące salda wyłącznie po stronie Ma). Rolą kont korygujących jest ujęcie w ewidencji księgowej wartości, o które dla celów bilan- sowych koryguje się wartość brutto aktywów trwałych, wykazaną na kontach aktywnych. Ko- rekta dotyczy umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także odpisów z tytułu trwałej utraty wartości długoterminowych aktywów finansowych. 2. Składniki majątkowe podlegające ewidencji na kontach zespołu 0 Na kontach zespołu 0 ewidencjonuje się aktywa trwałe, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 12 i 13 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: uor), czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Do. aktywów. trwałych.według.uor.zalicza.się: ●● środki.trwałe, ●● środki.trwałe.w.budowie, ●● wartości.niematerialne.i.prawne, ●● długoterminowe.aktywa.finansowe. Aktywa.trwałe są kontrolowane przez jednostkę, jeśli jest ona uprawniona do uzyskiwania korzyści ekonomicznych z danego składnika aktywów, z wyłączeniem osób trzecich. Kontro- lowanie przez jednostkę wynika zazwyczaj z tytułu prawnego (np. prawa własności). Korzyści ekonomiczne w przypadku jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych mogą być uzyskiwane np. poprzez: ●● wykorzystanie w celu prowadzenia działalności operacyjnej (statutowej), ●● zamianę na inny składnik aktywów, ●● wykorzystanie do regulowania zobowiązań, ●● odpłatne lub nieodpłatne użyczenie innej jednostce (np. wynajęcie, wydzierżawienie). W przypadku aktywów trwałych stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek sa- morządu terytorialnego, oddanych odpowiednio państwowym jednostkom budżetowym oraz samorządowym jednostkom budżetowym i samorządowym zakładom budżetowym, prawo własności aktywów trwałych przysługuje Skarbowi Państwa lub jednostkom samorządu tery- torialnego. Podmioty te, będące osobami prawnymi, przy tworzeniu jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej powinny wyposażyć je w mienie państwowe lub samo- rządowe. Mają one możliwość oddania tego mienia: ●● w zarząd jednostkom budżetowym (art. 12 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; dalej: uofp), ●● w użytkowanie samorządowym zakładom budżetowym (art. 16 ust. 2 pkt 4 uofp). 6 luty2018r. Składnikimajątkowepodlegająceewidencjinakontachzespołu0 W związku z tym specyficznym rozwiązaniem, funkcjonującym wyłącznie w przypadku tych jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych w jednostkach budżetowych i sa- morządowych zakładach budżetowych, definicja.środków.trwałych.zawarta.w.uor.została. poszerzona. Zgodnie z unormowaniem zawartym w § 2 pkt 5 rozporządzenia w sprawie ra- chunkowości oraz planów kont przez środki. trwałe jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego rozumie się środki trwałe, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 15 uor, w tym otrzymane w zarząd lub użytkowanie i przeznaczone na potrzeby jednostki lub zakładu. 2.1. Środki trwałe Środki.trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekono- micznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrze- by jednostki (art. 3 ust. 1 pkt 15 uor). Zalicza się do nich w szczególności: 1) nieruchomości – w tym: ●● mające postać rzeczową: grunty, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, ●● niemające postaci rzeczowej, ale traktowane jak rzeczy – rzeczowe prawa majątkowe: prawo użytkowania wieczystego gruntu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego; 2) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy; 3) ulepszenia w obcych środkach trwałych; 4) inwentarz żywy. 2.1.1. Warunki uznania składnika majątkowego za środek trwały Aby składnik majątkowy można było zaliczyć do kategorii środków trwałych, musi spełniać jednocześnie wszystkie warunki podane w tabeli.1. W tabeli tej podano objaśnienia, na podsta- wie postanowień Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” (dalej: KSR 11). Tabela 1. Warunki, jakie musi spełniać składnik majątkowy, aby mógł być zaliczony do kategorii środków trwałych Kryterium Zastosowanie Objaśnienia Okres ekonomicznej użyteczności Za środek trwały może być uznany wyłącznie składnik majątkowy, któ- ry jednostka zamierza wykorzystywać na włas- ne potrzeby przez okres dłuższyniżrok. Składnikiaktywów,które jednostka zamierza wy- korzystywać na własne potrzeby krócej niż rok, 1.Okresekonomicznejprzydatnościoceniasięwchwiliprzyjęciaśrod- katrwałegodoużytkowania. 2.Przyoceniedługościokresuekonomicznejprzydatnościnależyko- rzystaćzkryteriów: a)obiektywnych,takichjak: ●● określone właściwości rzeczy (np. trwałość zależna od rodzaju igatunkumateriałów,zjakichrzeczzostaławykonana), ●● właściwościprawarzeczowego(np.użytkowaniewieczysteusta- nawianejestzgodniezart.236§1ustawyz23kwietnia1964r. –Kodekscywilny;dalej:k.c.,naokresniekrótszyniż40latinie dłuższyniż99lat), luty2018r. 7 Składnikimajątkowepodlegająceewidencjinakontachzespołu0 niemogąbyćuznaneza środkitrwałe,nawetjeśli obiektywnierzeczbiorąc takieprzedmiotynormal- nie mogą być wykorzy- stywanepowyżejroku. Kompletność Środek trwały może być uznanyzakompletnywte- dy, gdy może realizować przypisanemufunkcje. ●● uwarunkowania zewnętrzne, na które jednostka nie ma wpływu (np.tempopostęputechnologicznego,okrestrwaniapozwolenia naużytkowanie,okres,najakinieruchomośćzostałaoddanajed- nostcewtrwałyzarząd); b)subiektywnych–wynikającychzespecyfikiprowadzeniadziałalności danejjednostki,takichjaknp.: ●● szczególnietrudnewarunkieksploatacjiśrodkatrwałego, ●● stopieńintensywnościeksploatacji(ponadprzeciętnylubznacznie mniejszyodprzeciętnego), ●● niemożnośćwykonywaniakonserwacjizzalecanąprzezproducen- taczęstotliwością. 3.Przyszacowaniuokresuekonomicznejużytecznościśrodkatrwałego wyrażanegowlatachmożnawykorzystywaćróżnejednostkiodniesie- nia,takiejaknp.: ●● jednostkiczasu(dni,miesiące,lata), ●● liczbagodzinpracy, ●● liczbaprzejechanychkilometrów, ●● liczbawytworzonychproduktów. 1.Środektrwałymożerealizowaćprzypisanemufunkcje,jeżelispełnia wszystkiewarunki: ●● techniczne(podwzględemkonstrukcyjnym)przewidzianedladanej kategoriiśrodkówtrwałych,wszczególnościobowiązkowozawiera wszystkieczęściskładowe,aopcjonalnie–takżeczęścidodatkowe iperyferyjne, ●● prawne(np.takiejakdopuszczeniedoużytkowaniawformieokreślo- nejprzepisamiprawa). 2. Częścią składową środka trwałego jest nieodłączny element środ- katrwałegowarunkującyjegoużytkowanie.Niemożebyćonodniego odłączanybezistotnegouszczerbkudlazdatnościśrodkatrwałegodo użytkowania(np.silnikwsamochodzie).Częśćskładowajestpowiąza- nafizycznie(wchodzifizyczniewskładdanegośrodkatrwałego)lub prawnieześrodkiemtrwałym. 3. Częścią dodatkową jest element środka trwałego, który zwiększa jegowaloryużytkowe,aleniejestniezbędnydojegofunkcjonowania lubniepowodujeograniczeniawjegoużytkowaniu.Częśćdodatkowa wchodzifizyczniewskładśrodkatrwałegolubjestznimwinnysposób trwalezwiązana(fizycznielubprawnie).Samaniemożebyćuznanaza kompletnyskładnikaktywów.Częściądodatkowąjestnp.radioodtwa- rzaczsamochodowy. 4.Częściąperyferyjnąjestelementfizycznie(konstrukcyjnie)niewcho- dzącywskładśrodkatrwałego,któryrealizujesamodzielnieokreślo- nefunkcjeużytkowe(np.drukarkawzespolekomputerowym).Część peryferyjna nie warunkuje możliwości użytkowania środka trwałego, zktórymmabyćpowiązana.Jejbraknieograniczajegowłaściwości użytkowych.Częśćperyferyjnamożestanowićodrębnyśrodektrwały. 5.Częścidodatkoweiczęściperyferyjnemogąbyćdołączanedośrod- ka trwałego i odłączane od niego w czasie jego użytkowania. Mogą byćtakżeprzełączanemiędzyróżnymiśrodkamitrwałymi(trwalelub- czasowo).Środektrwałymożnauznaćzakompletny,mimożeniesą dołączonedoniegoczęścidodatkowelubczęściperyferyjne. 8 luty2018r. Składnikimajątkowepodlegająceewidencjinakontachzespołu0 Zdatność do użytkowania Przeznaczenie na własne potrzeby jednostki Środektrwałyuznajesię za zdatny do użytkowa- nia, gdy spełnia jedno- cześnietrzywarunki: 1)jestkompletny, 2)spełnia warunki praw- ne, od których zależy dopuszczenie go do użytkowania, 3)spełnia wymogi we- wnętrzne jednostki, odnoszącesiędomiej- sca i warunków jego użytkowania. Środek trwały jest prze- znaczony na potrzeby jednostki,jeślijestwyko- rzystywany na potrzeby jednostkilubjestoddany innym jednostkom do używania na podstawie umówprawacywilnego. 1.Spełnieniewarunkówprawnychdopuszczeniadoużytkowaniawyma- gauzyskaniapotwierdzeniawformieokreślonejprawem(np.pozwole- nia,atestu,certyfikatu).Jeślipozwolenietakiejestwydawanewformie decyzjiadministracyjnej,środektrwałyjestzdatnydoużywaniazchwilą uprawomocnieniasiętejdecyzji. 2.Wymogiwewnętrznejednostkipowinnybyćokreśloneprzezkomórki jednostkiwskazanewjejpolitycerachunkowości–adekwatniedoro- dzajuśrodkatrwałego. 3.Zdatnośćdoużytkowaniaśrodkatrwałegooceniasięwramachczyn- nościjegoodbioru.Ocenytejdokonująwyznaczeniprzezkierownikaje- dnostkipojedynczypracownicybądźkilkuosobowekomisjeodbiorowe. Zdatnośćdoużytkowaniaśrodkatrwałegowymagapotwierdzeniana piśmie–wformieprotokołuodbioru. Środektrwałyjestprzeznaczonynapotrzebyjednostki,jeślijest: ●● wykorzystywanynapotrzebydziałalnościoperacyjnejjednostki(ina- czejstatutowej), ●● oddanyinnymjednostkomdoużywanianapodstawieumównajmu, dzierżawylubinnychopodobnymcharakterze, ●● oddanyinnymjednostkomwbezpłatneużyczenie,wzamianzaokre- ślonekorzyści,któreuzyskujejednostka. 2.1.2. Wartość istotna środka trwałego Obowiązujące przepisy definiujące pojęcie środków trwałych jednostek budżetowych i samo- rządowych zakładów budżetowych nie odwołują się do kryterium wartościowego. Tak więc składniki majątkowe spełniające kryteria zawarte w art. 3 ust. 1 pkt 15 uor oraz § 2 pkt 5 roz- porządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont są uznawane za środki trwałe, nawet jeśli ich wartość początkowa jest bardzo niska (wyrażająca się w groszach). Ponieważ jednak prowadzenie pełnej ewidencji księgowej w przypadku przedmiotów o tak niskiej wartości jest nieekonomiczne, w praktyce rachunkowości przyjęło się, że jednostki mogą w tym zakresie stosować uproszczenia. dotyczące. środków. trwałych. o. wartości. początkowej. stanowiącej. wartość.nieistotną. Uproszczenia te, zgodnie z uor, polegają na: ●● traktowaniu takich środków trwałych jak materiałów przy jednoczesnym prowadzeniu ewi- dencji tych przedmiotów w sposób uproszczony (wyłącznie ilościowy w urządzeniach poza- bilansowych) lub całkowitym zaniechaniu ich ewidencjonowania, ●● możliwości jednorazowego umarzania takich środków trwałych przez spisanie w koszty zu- życia materiałów, ●● możliwości uproszczenia amortyzacji takich środków trwałych poprzez jednorazową amor- tyzację w momencie oddania ich do używania, ●● możliwości uproszczenia amortyzacji takich środków trwałych poprzez jej dokonywanie łączne dla więcej niż jednego środka trwałego (chodzi tu o łączne amortyzowanie przy uży- ciu tej samej stawki amortyzacyjnej środków trwałych wchodzących w skład zbiorczych obiektów inwentarzowych połączonych rodzajowo). luty2018r. 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zespół 0 – „Aktywa trwałe” po zmianach
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: