Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00228 006743 20584685 na godz. na dobę w sumie
Malwina w kosmosie - ebook/pdf
Malwina w kosmosie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 26
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-937158-4-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dla dzieci i młodzieży >> dla dzieci
Porównaj ceny (książka, ebook (-9%), audiobook).

Malwina wyrusza w zodiakalny kosmos, po to by poznać swoją przyszłość. Spotykają ją liczne przygody.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Co los niesie? Jakie dary? Urodzenia daj namiary. Dzieñ i miesi¹c... W którym roku? Bez nich nie ma horoskopu. Mistrz Knuralis do ksi¹g siêga, Bo w nich wiedza jest tajemna. Tam odnajdê bez w¹tpienia, Twój Malwino, sens istnienia. Tory... Uk³ad... Ekliptyki..., A Malwina wzrokiem dzikim, Wodzi ryjkiem po papierze... - Coœ ja w czary te nie wierzê! Mag jej przysz³oœæ widzi zdrow¹. - Rusz ¿e tylko œwinko g³ow¹. Aby zdrowie swe zachowaæ Musisz je zakonserwowaæ! -S³oje? Puszki? ...I konserwy?! Ja od tego tracê nerwy! Tym siê nigdy nie zachwycê! W mig uciek³a na ulicê. Na ulicy, gdzie nie spojrzy, Wszêdzie plakat wielki dojrzy. To wystawa jest techniki! Laser, maser i czujniki... Nie pominê takiej gratki, S¹ kosmiczne, gwiezdne statki! Najpierw je obejrzæ sobie, Potem w domu taki zrobiæ. Losy s¹ spisane w gwiazdach? No to w kosmos! Dalej! Jazda! Nie potrzeba poœrednika, Co w me ¿ycie nos swój wtyka. Jak myœla³a, tak zrobi³a, Plan odrêczny nakreœli³a. W domu gratów jest dostatek, W sam raz na mój gwiezdny statek. Wiêc wynosi z swej piwnicy; Stare radio z zagranicy, Wys³u¿one trzy rowery, Pralkê, co ma dwa wizjery... - Odkurzacze? Prawie nowe..., To silniki odrzutowe! S¹ te¿ œruby. ...I dwie diody. Nie narobi¹ du¿o szkody. I z ¿elazka dwie spirale! Bo tam ciep³a nie ma wcale. I z ³ó¿eczka trzy sprê¿yny, Co je wziê³am od Gra¿yny. I od konserw dwa kluczyki... Parê rajstop ...z Ameryki. Z nich siateczkê ma³¹ zrobiê W któr¹ gwiazdy sobie z³owiê. Kiedy im siê z bliska przyjrzê, W losy swoje ³atwo wejrzê. Jeœli coœ w nich nie pasuje, W mig szczypcami zreperujê. Wszystko razem taœm¹ mota Bo w niej wielka jest ochota Ju¿ skoñczone! Dosyæ ¿artów. Bo nadchodzi moment startu. Czas na³o¿yæ kask kosmiczny Po ogórkach s³ój kulisty! Trzy, piêæ, osiem, cztery, zero! Z odkurzaczy, a¿ b³ysnê³o! Elektryczna jest jej mina. Iskrzy ogon i szczecina, Oczy wielkie jak z³otówki, A po grzbiecie biegn¹ mrówki. Odkurzacze siê przegrza³y, Tak jak piorun zahucza³y. Wybuch wielki ogniem œwieci, W kosmos ju¿ Malwina leci! Pêd jej œciska schab i szyjê W guzik jej sp³aszczy³o ryjek. - Muszê przetrwaæ przeci¹¿enie, Bo w salceson siê zamieniê! - Och! Na resztkê ¿ó³tej szczeci, Jeszcze coœ mi na ³eb leci. Coœ bia³ego nakapa³o... Mleczn¹ zup¹ zapachnia³o. - Hura! Jestem ju¿ bezpieczna! To jest chyba Droga Mleczna! Zgubna pewna by mi by³a, Gdybym na ni¹ nie trafi³a. Ziemia pozosta³a w tyle Œwinka p³ynie jak motylek - Nic nie wa¿¹ moje koœci. Jestem w stanie niewa¿koœci! - O! Ju¿ zodiak! Czas wysiadaæ I tam losy swoje zbadaæ. Gwiazdy z³o¿ê nale¿ycie, Miodem mi pop³ynie ¿ycie. Wyskoczy³a. Ca³a zblad³a. Prosto na barana wpad³a. Ubód³ g³ow¹. Posz³y iskry! W g³owie gwiazdy jej rozb³ys³y. -Dosyæ! St³uczesz he³m kosmiczny, S³ój mój szklany, przezroczysty, W którym latem, w szafce z kasz¹, Smaczne siê ogórki kwasz¹. - Mog¹ mi te¿ odpaœæ uszy, Co ozdob¹ s¹ mej tuszy, Bo nie mi³e jest im panie £bem bez sensu uderzanie. - Od trykania tego, ca³a, Szybko bym tu zbarania³a! Wiêc czym prêdzej st¹d umyka Na barana patrz¹c z byka...
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Malwina w kosmosie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: