Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00408 005977 20991187 na godz. na dobę w sumie
Dyrektywa VAT. Polska perspektywa. Komentarz - ebook/pdf
Dyrektywa VAT. Polska perspektywa. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 886
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-5010-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Komentarz do Dyrektywy VAT z perspektywy polskich przepisów i praktyki ich stosowania to pierwsze tak kompleksowe i szczegółowe porównanie polskich regulacji z prawem unijnym, w szczególności Dyrektywą VAT.
W ramach dokonanej analizy porównawczej niezwykle obszernie przedstawiony zostat dorobek interpretacyjny Ministra Finansów oraz orzeczniczy sądów administracyjnych w zakresie najistotniejszych i najbardziej kontrowersyjnych zagadnień w praktyce stosowania przepisów o VAT. Opracowanie zawiera również praktyczne wskazówki dla podatników dotyczące wpływu naruszenia prawa unijnego przez polskiego ustawodawcę na ich prawa i obowiązki w zakresie rozliczeń podatkowych.

Adresaci:
Komentarz jest przeznaczony dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie i rozliczanie podatków w przedsiębiorstwach, sędziów sądów administracyjnych, pracowników organów podatkowych, doradców podatkowych, studentów oraz wszystkich, którzy interesują się unijnymi przepisami podatkowymi i ich stosowaniem na gruncie prawa krajowego.Przedstawiana czytelnikom książka jest inna i wyjątkowa, jej autorzy odeszli od tradycyjnego modelu komentowania poszczególnych artykułów Dyrektywy. Prezentują oni raczej kluczowe problemy natury praktycznej pojawiające się na styku przepisów dyrektywy i prawa krajowego. Wskazują również sposoby ich rozwiązania i działania jakie podatnicy powinni podjąć w tym zakresie.

Adam Bącal, sędzia NSA Z Przedmowy


Komentarz do Dyrektywy 112/2006 jest istotną nowością na polskim rynku publikacji podatkowych. Komentarz ten można bez obawy popadnięcia w przesadę określić mianem busoli dla żeglujących po morzu przepisów dotyczących VAT.
Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

DYREKTYWA VAT POLSKA PERSPEKTYWA redakcja naukowa Roman Namysłowski Dorota Pokrop Stan prawny: 1 kwietnia 2012 r. K O M E N T A R Z L E X Warszawa 2012 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 11 Przedmowa ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15 Wprowadzenie ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 17 Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej ������������������������������� 19 Tytuł I Przedmiot i zakres stosowania ����������������������������������������������������������������������������� 31 Tytuł II Zakres terytorialny ��������������������������������������������������������������������������������������������� 50 Tytuł III Podatnicy ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 56 Tytuł IV Transakcje podlegające opodatkowaniu �������������������������������������������������������������� 79 Rozdział 1� Dostawa towarów ���������������������������������������������������������������������������������� 79 Rozdział 2� Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ��������������������������������������������� 97 Rozdział 3� Świadczenie usług ������������������������������������������������������������������������������� 102 Rozdział 4. Import towarów ������������������������������������������������������������������������������������ 114 Tytuł V Miejsce transakcji podlegających opodatkowaniu ��������������������������������������������� 117 Rozdział 1� Miejsce dostawy towarów �������������������������������������������������������������������� 117 Sekcja 1� Dostawa towarów bez transportu ����������������������������������������������������� 117 Sekcja 2� Dostawa towarów wraz z transportem ��������������������������������������������� 117 5 Spis treści Sekcja 3� Dostawa towarów na pokładzie jednostki pływającej, statku powietrznego lub pociągu ���������������������������������������������������������������������� 120 Sekcja 4� Dostawy gazu w systemie gazowym, dostawy energii elektrycznej oraz dostawy energii cieplnej lub chłodniczej poprzez sieci dystrybucji energii cieplnej i chłodniczej �������������������������������������� 121 Rozdział 2� Miejsce wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów �������������������������� 126 Rozdział 3. Miejsce świadczenia usług ������������������������������������������������������������������ 128 Sekcja 1� Definicje ����������������������������������������������������������������������������������������� 128 Sekcja 2� Przepisy ogólne ������������������������������������������������������������������������������� 129 Sekcja 3� Przepisy szczególne ������������������������������������������������������������������������ 129 Rozdział 4. Miejsce importu towarów ������������������������������������������������������������������� 144 Tytuł VI Zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego i wymagalność podatku �� 148 Rozdział 1� Przepisy ogólne ����������������������������������������������������������������������������������� 148 Rozdział 2� Dostawa towarów i świadczenie usług ����������������������������������������������� 148 Rozdział 3� Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ������������������������������������������� 150 Rozdział 4� Import towarów ����������������������������������������������������������������������������������� 150 Tytuł VII Podstawa opodatkowania ���������������������������������������������������������������������������������� 158 Rozdział 1� Definicja ���������������������������������������������������������������������������������������������� 158 Rozdział 2� Dostawa towarów i świadczenie usług ����������������������������������������������� 158 Rozdział 3� Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ������������������������������������������� 161 Rozdział 4� Import towarów ����������������������������������������������������������������������������������� 162 Rozdział 5� Przepisy różne ������������������������������������������������������������������������������������� 163 Tytuł VIII Stawki ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 194 Rozdział 1� Stosowanie stawek ������������������������������������������������������������������������������ 194 Rozdział 2� Struktura i wysokość stawek ��������������������������������������������������������������� 195 Sekcja 1� Stawka podstawowa ������������������������������������������������������������������������ 195 Sekcja 2� Stawki obniżone ����������������������������������������������������������������������������� 195 Sekcja 3� Przepisy szczególne ������������������������������������������������������������������������ 196 Rozdział 3� Przepisy przejściowe dotyczące niektórych usług pracochłonnych ��� 197 Rozdział 4� Przepisy szczególne mające zastosowanie do czasu wprowadzenia przepisów ostatecznych ������������������������������������������� 197 Rozdział 5� Przepisy przejściowe ��������������������������������������������������������������������������� 201 6 Spis treści Tytuł IX Zwolnienia �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 221 Rozdział 1� Przepisy ogólne ����������������������������������������������������������������������������������� 221 Rozdział 2� Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym ����������������������������������������������������������������������������������� 221 Rozdział 3. Zwolnienia dotyczące innych czynności ��������������������������������������������� 224 Rozdział 4. Zwolnienia związane z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi �������� 287 Sekcja 1. Zwolnienia z Tytułu dostawy towarów ������������������������������������������� 287 Sekcja 2. Zwolnienia z Tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów ���� 288 Sekcja 3. Zwolnienia z Tytułu niektórych usług transportu ��������������������������� 289 Rozdział 5. Zwolnienia w imporcie ����������������������������������������������������������������������� 308 Rozdział 6� Zwolnienia w eksporcie ���������������������������������������������������������������������� 313 Rozdział 7. Zwolnienia związane z transportem międzynarodowym �������������������� 314 Rozdział 8� Zwolnienia dotyczące niektórych transakcji uznanych za eksport ����� 315 Rozdział 9. Zwolnienia z tytułu świadczenia usług przez pośredników ���������������� 317 Rozdział 10. Zwolnienia transakcji związanych z międzynarodowym obrotem towarowym ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 328 Sekcja 1. Składy celne, składy inne niż celne oraz podobne procedury �������� 328 Sekcja 2. Transakcje zwolnione w związku z eksportem oraz w ramach wymiany handlowej między państwami członkowskimi ����������������������� 331 Sekcja 3. Przepis wspólny dla sekcji 1 i 2 ������������������������������������������������������ 332 Tytuł X Odliczenia ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 335 Rozdział 1. Źródło i zakres prawa do odliczenia ��������������������������������������������������� 335 Rozdział 2. Proporcja podlegająca odliczeniu ������������������������������������������������������� 346 Rozdział 3. Ograniczenia prawa do odliczenia ������������������������������������������������������ 359 Rozdział 4. Przepisy regulujące korzystanie z prawa do odliczenia ���������������������� 369 Rozdział 5. Korekta odliczeń ��������������������������������������������������������������������������������� 374 Tytuł XI Obowiązki podatników i niektórych osób niebędących podatnikami ����������������� 390 Rozdział 1. Obowiązek podatkowy ������������������������������������������������������������������������ 390 Sekcja 1. Osoby zobowiązane do zapłaty VAT na rzecz organów podatkowych ��� 390 Sekcja 2. Warunki płatności ��������������������������������������������������������������������������� 396 Rozdział 2. Identyfikacja ���������������������������������������������������������������������������������������� 407 Rozdział 3. Fakturowanie ��������������������������������������������������������������������������������������� 408 Sekcja 1. Definicja ����������������������������������������������������������������������������������������� 408 Sekcja 2. Pojęcie faktury �������������������������������������������������������������������������������� 408 7 Spis treści Sekcja 3. Wystawianie faktur ������������������������������������������������������������������������� 409 Sekcja 4. Dane umieszczane na fakturach ������������������������������������������������������ 412 Sekcja 5. Faktury papierowe i faktury elektroniczne ������������������������������������� 415 Sekcja 6. Środki upraszczające ���������������������������������������������������������������������� 416 Rozdział 4. Rachunkowość ������������������������������������������������������������������������������������ 417 Sekcja 1. Definicja ����������������������������������������������������������������������������������������� 417 Sekcja 2. Obowiązki ogólne ��������������������������������������������������������������������������� 418 Sekcja 3. Obowiązki szczególne dotyczące przechowywania wszystkich faktur ������������������������������������������������������������������������������������ 418 Sekcja 4. Prawo dostępu do faktur przechowywanych za pomocą środków elektronicznych w innym państwie członkowskim ����������������� 420 Rozdział 5. Deklaracje ������������������������������������������������������������������������������������������� 420 Rozdział 6. Informacje podsumowujące ���������������������������������������������������������������� 423 Rozdział 7. Przepisy różne ������������������������������������������������������������������������������������� 427 Rozdział 8. Obowiązki dotyczące niektórych transakcji importu i eksportu ��������� 428 Sekcja 1. Import ��������������������������������������������������������������������������������������������� 428 Sekcja 2. Eksport �������������������������������������������������������������������������������������������� 429 Tytuł XII Procedury szczególne ���������������������������������������������������������������������������������������� 438 Rozdział 1. Procedura szczególna dla małych przedsiębiorstw ����������������������������� 438 Sekcja 1. Uproszczone procedury naliczania i poboru podatku ��������������������� 438 Sekcja 2. Zwolnienia lub stopniowe obniżanie podatku �������������������������������� 438 Sekcja 3. Sprawozdawczość i przegląd przepisów ���������������������������������������� 442 Rozdział 2. Wspólny system ryczałtowy dla rolników ������������������������������������������ 446 Rozdział 3. Procedura szczególna dla biur podróży ���������������������������������������������� 453 Rozdział 4. Procedury szczególne dotyczące towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków �������������������������������������� 458 Sekcja 1. Definicje ����������������������������������������������������������������������������������������� 458 Sekcja 2. Procedura szczególna dla podatników-pośredników ���������������������� 459 Sekcja 3. Procedura szczególna dotycząca sprzedaży w drodze aukcji publicznej ����������������������������������������������������������������������������������������������� 464 Sekcja 4. Środki zapobiegające zakłóceniom konkurencji i oszustwom podatkowym ������������������������������������������������������������������������������������������� 467 Rozdział 5. Procedura szczególna dla złota inwestycyjnego ��������������������������������� 472 Sekcja 1. Przepisy ogólne ������������������������������������������������������������������������������� 472 Sekcja 2. Zwolnienie z VAT ��������������������������������������������������������������������������� 473 Sekcja 3. Prawo wyboru opodatkowania ������������������������������������������������������� 474 Sekcja 4. Transakcje na regulowanym rynku złota ���������������������������������������� 474 Sekcja 5. Szczególne prawa i obowiązki przedsiębiorców w obrocie złotem inwestycyjnym ���������������������������������������������������������������������������� 475 8 Spis treści Rozdział 6. Procedura szczególna dotycząca podatników niemających siedziby, którzy świadczą usługi drogą elektroniczną na rzecz osób niebędących podatnikami ������������������������������������������������������������������������������� 477 Sekcja 1. Przepisy ogólne ������������������������������������������������������������������������������� 477 Sekcja 2. Procedura szczególna dla usług świadczonych drogą elektroniczną ������������������������������������������������������������������������������������������ 479 Sekcja 2. Procedura szczególna dla usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych przez podatników niemających siedziby na terytorium Wspólnoty ��������������� 479 Sekcja 3� Procedura szczególna dla usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych przez podatników mających siedzibę na terytorium Wspólnoty, ale nieposiadających siedziby w państwie członkowskim konsumpcji ���� 485 Tytuł XIII Odstępstwa ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 490 Rozdział 1. Odstępstwa mające zastosowanie do czasu wprowadzenia przepisów ostatecznych ���������������������������������������������������������������������������������� 490 Sekcja 1. Odstępstwa dla państw należących do Wspólnoty w dniu 1 stycznia 1978 r. ������������������������������������������������������������������������ 490 Sekcja 2. Odstępstwa dla państw, które przystąpiły do Wspólnoty po 1 stycznia 1978 r. ������������������������������������������������������������������������������� 491 Sekcja 3. Przepisy wspólne dla sekcji 1 i 2 ���������������������������������������������������� 495 Rozdział 2. Odstępstwa przyznawane w drodze upoważnienia ����������������������������� 499 Sekcja 1. Środki upraszczające i zapobiegające uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania ������������������������������������ 499 Sekcja 2. Umowy międzynarodowe ��������������������������������������������������������������� 500 Tytuł XIV Przepisy różne ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 509 Rozdział 1� Środki wykonawcze ���������������������������������������������������������������������������� 509 Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (wersja przekształcona) ������������������������������������������������������������������������������������� 509 Rozdział 2. Komitet ds. VAT ���������������������������������������������������������������������������������� 557 Rozdział 3 Kurs wymiany �������������������������������������������������������������������������������������� 557 Rozdział 4. Inne podatki, cła i należności �������������������������������������������������������������� 558 9 Spis treści Tytuł XV Przepisy końcowe ���������������������������������������������������������������������������������������������� 560 Rozdział 1. Przepisy przejściowe w zakresie opodatkowania wymiany handlowej między państwami członkowskimi ����������������������������������������������� 560 Rozdział 2. Środki przejściowe mające zastosowanie w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej ���������������������������������������������������������������� 561 Rozdział 3. Transpozycja i wejście w życie ����������������������������������������������������������� 563 Dyrektywa Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim ������������������������� 609 Trzynasta Dyrektywa Rady z dnia 17 listopada 1986 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych – warunki zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym siedziby na terytorium Wspólnoty (86/560/EWG) ����������������������������� 621 Polskie akty prawne ������������������������������������������������������������������������������������������ 629 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług �������������������������� 631 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. Rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ������������ 851 10 Wykaz skrótów WYKAZ SKRÓTÓW Akty prawne Dyrektywa VAT, Dyrektywa Dyrektywa 2006/138 Dyrektywa 2007/75 Dyrektywa 2008/8 Dyrektywa 2008/117 Dyrektywa 2009/47 Dyrektywa 2009/69 Dyrektywa 2009/162 – dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w spra- wie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, s. 1), zmieniona przez dyrektywy: – dyrektywa Rady 2006/138/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. zmie- niająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do okresu stosowania systemu podatku od wartości dodanej mającego zastosowanie do usług nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną (Dz. Urz. UE L 384 z 29.12.2006, s. 92–93) – dyrektywa Rady 2007/75/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. zmienia- jąca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do niektórych prze- pisów tymczasowych dotyczących stawek podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 346 z 29.12.2007, s. 13–14) – dyrektywa Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług (Dz. Urz. UE L 44 z 20.02.2008, s. 11) – dyrektywa Rady 2008/117/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmie- niająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w celu zwalczania uchylania się od opodatkowania w związku z transakcjami wewnątrz- wspólnotowymi (Dz. Urz. UE L 14 z 20.01.2009, s. 7–9) – dyrektywa Rady 2009/47/WE z dnia 5 maja 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek obniżonych podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 116 z 09.05.2009, s. 18–20) – dyrektywa Rady 2009/69/WE z dnia 25 czerwca 2009 r. zmienia- jąca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu po- datku od wartości dodanej w odniesieniu do uchylania się od opo- datkowania związanego z importem (Dz. Urz. UE L 175 z 04.07.2009, s. 12–13) – dyrektywa Rady 2009/162/UE z dnia 22 grudnia 2009 r. zmienia- jąca niektóre przepisy dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspól- 11 Wykaz skrótów Dyrektywa 2010/23 Dyrektywa 2010/45 Dyrektywa 2008/9 I Dyrektywa II Dyrektywa VI Dyrektywa VIII Dyrektywa XIII Dyrektywa 12 nego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 10 z 15.01.2010, s. 14–18) – dyrektywa Rady 2010/23/UE z dnia 16 marca 2010 r. zmieniają- ca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu po- datku od wartości dodanej w zakresie fakultatywnego i tymcza- sowego stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami niektórych usług podatnych na oszustwa (Dz. Urz. UE L 72 z 20.03.2010, s. 1–2) – dyrektywa Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fak- turowania (Dz. Urz. UE L 189 z 22.07.2010, s. 1–8) – dyrektywa Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, prze- widzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemają- cym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz. Urz. UE L 44 z 20.02.2008, s. 23–28); dyrektywa ta uchyliła VIII Dyrektywę – pierwsza dyrektywa Rady 67/227/EWG z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Człon- kowskich dotyczących podatków obrotowych (Dz. Urz. WE L 71 z 14.04.1967, s. 1301; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, s. 3) – druga dyrektywa Rady 67/228/EWG z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji legislacji Państw Członkowskich doty- czących podatków obrotowych – Struktura i procedury wspól- nego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. WE L 71 z 14.04.1967, s. 1303) – szósta dyrektywa Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podat- ku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podat- ku (Dz. Urz. WE L 145 z 13.06.1977, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, s. 23) – ósma dyrektywa Rady 79/1072/EWG z dnia 6 grudnia 1979 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych – warunki zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym siedzi- by na terytorium kraju (Dz. Urz. WE L 331 z 27.12.1979, s. 11; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, s. 79) – trzynasta dyrektywa Rady 86/560/EWG z dnia 17 listopada 1986 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych – warunki zwrotu po- datku od wartości dodanej podatnikom niemającym siedziby na terytorium Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 326 z 21.11.1986, s. 40; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, s. 129) Wykaz skrótów jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst Ordynacja podatkowa Rozporządzenie UE – rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrek- tywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, s. 1) Rozporządzenie w sprawie faktur Rozporządzenie w sprawie faktur elektronicznych Rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku Rozporządzenie Wykonawcze Traktat Traktat Akcesyjny1 u.p.d.o.f. ustawa o VAT – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w spra- wie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do któ- rych nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowe- mu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249, poz. 1661) – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym pod- miotom (Dz. U. Nr 136, poz. 797) – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.) – traktat podpisany 25 marca 1957 r. przez Belgię, Danię, Francję, Holandię, Luksemburg i Niemcy, stanowiący podstawę utwo- rzenia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, przemianowany na podstawie Traktatu o Unii Europejskiej na Traktat ustana- wiający Wspólnotę Europejską. Obok Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (Traktat Paryski) z 1952 r. oraz Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (drugi z Traktatów Rzymskich) z 1957 r. stanowi je- den z tzw. Traktatów Założycielskich. Sformułowanie Traktat Rzymski użyte w Komentarzu, o ile nie zaznaczono inaczej, oznacza zawsze Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą – Traktat określający warunki przystąpienia Polski oraz pozostałych 9 krajów do Unii Europejskiej i Wspólnot Europejskich, podpisa- ny w Atenach 16 kwietnia 2003 r. – ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz- nych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) ustawa o VAT z 1993 r. – ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) 1 W nazwie traktatu pominięto nazwy państw członkowskich oraz nazwy 10 krajów przystę- pujących do Unii Europejskiej będących stronami Traktatu. 13 Wykaz skrótów NSA TK TSUE, Trybunał, Trybunał Sprawied- liwości WSA Inne – Naczelny Sąd Administracyjny – Trybunał Konstytucyjny – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – wojewódzki sąd administracyjny 14 Przedmowa PRZEDMOWA Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oraz związane z tym wejście w ży- cie nowej, zharmonizowanej ustawy o podatku od towarów i usług z 2004 r. spo- wodowały fundamentalne zmiany w postrzeganiu i stosowaniu tego podatku. Zmiany te, o zasadniczym charakterze, można obserwować w postawach po- datników tego podatku (jak i ich pełnomocników), organów podatkowych, sądów administracyjnych czy też przedstawicieli nauki prawa podatkowego. Zmieniły się też, i to bardzo, zasady wykładni przepisów dotyczących VAT. Przede wszystkim sami podatnicy podatku od towarów i usług źródła upraw- nień coraz szerzej szukać zaczęli nie tylko w przepisach krajowych, lecz także w przepisach prawa unijnego oraz w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które prezentuje sposoby rozumienia tego prawa. Zdumiewa wręcz łatwość, z jaką podatnicy VAT przyswoili sobie trudne prze- pisy dyrektyw unijnych dotyczących podatku od wartości dodanej (przepisy adreso- wane zresztą nie do nich, lecz do państw członkowskich), opierając na nich swoją argumentację w sprawach podatkowych. Coraz powszechniejsza staje się też znajo- mość zasad ogólnych prawa unijnego (proporcjonalności, efektywności, równości). Mimo początkowych oporów także organy podatkowe w wydawanych decy- zjach i interpretacjach urzędowych przez prawo rozumieją obecnie nie tylko prze- pisy prawa krajowego, lecz także przepisy prawa unijnego. Nikogo dziś nie dziwi to, że np. pojęcie rażącego naruszenia prawa uległo modyfikacji i obecnie obej- muje przypadki wydania decyzji na podstawie przepisu prawa krajowego pozo- stającego w oczywistej sprzeczności z prawem unijnym (zob. wyrok NSA z dnia 11 czerwca 2010 r., I FSK 449/09). Akceptowana jest konieczność uwzględniania przy wykładni polskich przepisów podatkowych przez organy udzielające indy- widualnych interpretacji prawa podatkowego regulacji unijnych, a także – w przy- padku stwierdzenia sprzeczności – odmowy zastosowania prawa polskiego (wyrok NSA z dnia 1 grudnia 2011 r., I FSK 1565/11). Polskie sądy administracyjne stały się w pełni sądami unijnymi. Rzadko spo- tyka się orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych czy też Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące podatku od towarów usług, w których prawo unijne nie byłoby powoływane bądź to jako podstawa rozstrzygnięcia, bądź jako 15 Przedmowa argument dla właściwego rozumienia prawa krajowego. Godne odnotowania są liczne przypadki pytań prejudycjalnych kierowanych przez polskie sądy admini- stracyjne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i fakt, że tylko w od- niesieniu do jednego z nich Trybunał odmówił udzielenia odpowiedzi. Podatek VAT stał się też przedmiotem licznych prac naukowych, studiów, konferencji i szkoleń. Pod niewątpliwym wpływem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej znaczące zmiany zaszły w sposobie wykładni przepisów regulujących problematykę VAT. Dominuje w tym zakresie (inaczej niż dotychczas) wykładnia systemowa i funkcjonalna, ogromnego znaczenia nabrały zasady rządzące tym po- datkiem (powszechności, wielofazowości, neutralności, obciążenia konsumpcji, dokładnej proporcjonalności podatku do ceny). Naturalne jest więc to, że od 2004 r. pojawiła się duża liczba publikacji doty- czących prawa unijnego. Przybrały one postać komentarzy do dyrektyw, zbiorów orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy leksykonów. Przedstawiana czytelnikom książka jest inna i wyjątkowa. Jej autorzy ode- szli od tradycyjnego modelu komentowania poszczególnych artykułów dyrekty- wy Rady 2006/112/We z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Prezentują oni raczej kluczowe problemy natury praktycznej pojawiające się na styku przepisów dyrektywy i prawa krajowego, odnosząc je do poszczególnych instytucji czy mechanizmów podatku VAT. Wska- zują również sposoby ich rozwiązania i działania, jakie podatnicy powinni podjąć w tym zakresie. Analizie poddano kwestie zgodności polskich przepisów z prawem unijnym, a także zasadnicze kierunki orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Euro- pejskiej i polskich sądów administracyjnych. Praca jest ciekawa i ma niewątpliwy charakter poznawczy i dydaktyczny: najtrudniejsze kwestie ilustrowane są za pomocą graficznych schematów, tabel lub nawet rysunków, co znakomicie ułatwia ich zrozumienie. Gratulując autorom znakomitego pomysłu na prezentację trudnych i skom- plikowanych kwestii związanych ze stosowaniem przepisów dyrektywy Rady 2006/112/WE, przekonany jestem o tym, że ta wyjątkowa praca zostanie dobrze przyjęta przez osoby zajmujące się profesjonalnie podatkiem VAT i studentów prawa podatkowego. Adam Bącal Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego 16 Wprowadzenie WPROWADZENIE Myśl o tej książce zaczęła kiełkować niespełna rok temu. Pomysł – tytułowa „pol- ska perspektywa” – wydał nam się na tyle ciekawy i nowatorski, że po krótkiej dyskusji konkretne działania nastąpiły bardzo szybko. Koncepcja została dopracowana w szcze- gółach, role (autorzy, redaktorzy, patroni itd.) rozdzielone, harmonogram prac ustalony. Większość prac pisarskich i badawczych – przy dużej dyscyplinie całego grona autorów i współpracowników oraz napiętych terminach, które świadomie sobie narzuciliśmy – zajęła około 6–7 miesięcy. Dodatkowym oczywistym utrudnieniem była dynamika i zmienność materii, z którą mieliśmy do czynienia – a chcieliśmy, by gotowa publi- kacja była jak najzupełniej na bieżąco z orzeczeniami sądów, interpretacjami Ministra Finansów, praktyką rynkową i myślą doradczą. Ambitny plan, oparty na co najmniej takich założeniach, udało się wykonać w całości i na czas. I choć za końcowym dzie- łem stoi szeroki Zespół Podatków Pośrednich Ernst Young (którym mam zaszczyt i przyjemność kierować), to inicjatorami i późniejszymi spiritus moventes całego przed- sięwzięcia byli Dorota Pokrop i Roman Namysłowski, współredaktorzy i współautorzy niniejszej publikacji i jednocześnie Senior Menedżerowie w moim Zespole, a przy tym prawdziwi znawcy i pasjonaci tego niełatwego podatku, o którym cała rzecz. Rzeczona nowatorskość pomysłu była oparta tyleż na jego prostocie, ile na pew- nym unikalnym założeniu: stworzyć komentarz, który oddawałby polską perspek- tywę, skupiał się na najważniejszych, czasem najgłośniejszych problemach na sty- ku „implementacyjno-interpretacyjnym” oraz opisywał polską praktykę stosowania Dyrektywy 112 (czyli unijnej dyrektywy harmonizującej podatek VAT we wszyst- kich 27 państwach członkowskich). W odróżnieniu od innych komentarzy dotyczą- cych Dyrektywy VAT, które już ukazały się w Polsce, naszym zamiarem była analiza nie tyle jej przepisów, co ich przełożenia na polski grunt i zastosowania w prakty- ce przez podatników, sądy i władze skarbowe. To, co było w tamtych publikacjach niejako „punktem dojścia”, u nas stanowiło punkt wyjścia. A wiemy to najlepiej, bo jako zespół jesteśmy autorami dwóch obszernych komentarzy do Dyrektywy VAT. Wiadomo w czym tkwi diabeł. Tutaj był szczególnie czynny. Obrazowo rzecz ujmując: świat-VAT to zapętlony, wielowarstwowy konglomerat, który jest „podat- kowym lunaparkiem, gdzie rzeczywistość i zasady prawa są zawieszone lub odwró- cone” (tak Lord Justice Sedley w orzeczeniu w sprawie Royal Sun Alliance UK), 17 Wprowadzenie a przepisy to „gąszcz splątany niczym spaghetti” (za prof. Benem J.M. Terra). W ten „Matrix” wrzućmy jeszcze polskie ingrediencje, którym nieobce są zawi- łość, niespójność i specyficzna sofistyka, a otrzymamy mieszankę, którą niełatwo strawić. Naszym celem było m.in. nie tylko takie przedstawienie tego świata i jego polskiego odwzorowania, żeby całość była bardziej strawna, ale również pokazanie jego „smaczków” (chociażby w odniesieniu do narzędzi planowania i zarządzania VAT-em), które – kto wie? – może nawet sprawią, że w ostatecznym rozrachunku uznają Państwo, że lektura była niczego sobie ucztą. Istotnym elementem komentarza jest pogłębiona analiza – wciąż wcale licz- nych – niezgodności polskich przepisów z Dyrektywą, i to nie tylko na twardym gruncie definiowanym przez literalną wykładnię, ale również w odniesieniu do du- cha Dyrektywy i celów, jakie ma osiągać jej poprawna implementacja. Na kanwie coraz bogatszej praktyki i orzecznictwa uprawnione wydaje się twierdzenie, że te niezgodności z jednej strony odbijają się coraz dokuczliwszą czkawką fiskusowi, z drugiej zaś – tworzą przestrzeń dla planowania podatkowego albo dają podsta- wę do odzyskania tego, co mogło być nienależnie zapłacone. Pod tym względem – de lege ferenda – chcielibyśmy, aby książka stała się nie tylko kopalnią ciekawych pomysłów, materiałem do przemyśleń czy – choćby nawet filozoficznej – dyskusji o sposobie transponowania prawa, ale także – może przede wszystkim – przyczyn- kiem do lepszego jego stanowienia i poprawy jego jakości. Kompozycja tomu jest podyktowana jego głównym pomysłem i założeniem. Punktem startowym jest Dyrektywa 112. Przy każdym jej artykule (lub grupie arty- kułów) wskazujemy odpowiadające mu polskie przepisy, które są następnie szcze- gółowo omówione pod kątem zgodności z Dyrektywą oraz praktyki ich stosowania i możliwości interpretacyjnych, bogato popartych orzeczeniami Trybunału Sprawied- liwości UE, sądów krajowych i stanowiskiem władz podatkowych wyrażanym w in- terpretacjach i odpowiedziach na interpelacje. Tematom szczególnie skomplikowa- nym lub kontrowersyjnym poświęcamy najwięcej miejsca (np. zakresowi zwolnień z VAT). Tam, gdzie to możliwe posługujemy się zestawieniami tabelarycznymi albo grafiką dla lepszej ilustracji zagadnienia lub tezy. W końcowej części komentarza pokrótce omawiamy Rozporządzenie Wykonawcze do Dyrektywy 112 oraz dyrek- tywy „zwrotowe”, czyli Dyrektywę 2008/9 i Trzynastą Dyrektywę. Dla łatwiejszej orientacji tom zawiera też wszystkie odnośne przepisy polskich ustaw i rozporzą- dzeń, jak również najistotniejsze materiały pomocnicze, np. tabele korelacji między dyrektywami VAT czy terminy transpozycji do prawa krajowego. Życzymy miłej lektury i wielu inspiracji. Radosław Szczęch Partner zarządzający Zespołem Podatków Pośrednich Ernst Young w Polsce Warszawa, kwiecień 2012 r. 18 DYREKTYWA 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 2006 r. Nr 347, s. 1; zm.: Dz. Urz. UE L z 2006 r. Nr 384, s. 92; z 2007 r. Nr 57, s. 12, Nr 109, s. 42, Nr 165, s. 33, Nr 182, s. 29, Nr 300, s. 71, Nr 335, s. 60, Nr 346, s. 13 i 21; z 2008 r. Nr 27, s. 17, Nr 44, s. 11, Nr 249, s. 13; z 2009 r. Nr 14, s. 7, Nr 41, s. 12, Nr 116, s. 18, Nr 175, s. 12, Nr 283, s. 53 i 55, Nr 325, s. 62 i 64, Nr 347, s. 30, Nr 348, s. 21, Nr 351, s. 4; z 2010 r. Nr 10, s. 14, Nr 19, s. 5, Nr 45, s. 10, Nr 72, s. 1, Nr 189, s. 1, Nr 256, s. 20, 22, 24, 26, 27, 29, Nr 294, s. 12, Nr 309, s. 5, Nr 326, s. 1; z 2011 r. Nr 150, s. 6, Nr 163, s. 26; z 2012 r. Nr 41, s. 16, Nr 92, s. 26) RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczegól- ności jego art. 93, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno ‑Społecznego, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Dyrektywa Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie har- monizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona pod- stawa wymiaru podatku1 była wielokrotnie zmieniana w znacznym stopniu. Przy okazji kolejnych zmian we wspomnianej dyrektywie, w trosce o jasność i ze względów racjonalnych, należy przekształcić tę dyrektywę. (2) W ramach tego przekształcenia należy uwzględnić nadal obowiązujące przepisy dyrektywy Rady 67/227/EWG z dnia 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podat- ków obrotowych2. W związku z tym należy uchylić tę dyrektywę. (3) W celu zapewnienia jasnego i racjonalnego przedstawienia przepisów, spójnego z zasadą lepszego stanowienia prawa, właściwe jest przekształcenie struktury i brzmienia dyrektywy, chociaż nie powinno to, co do zasady, spo- wodować istotnych zmian w istniejącym prawodawstwie. Niewielka liczba zmian merytorycznych jest jednak nieodłącznym elementem procesu prze- kształcenia dyrektywy i należy je mimo wszystko wprowadzić. W przypadku wprowadzania takich zmian zostają one w szczegółowy sposób przedstawio- ne w przepisach regulujących transpozycję dyrektywy i jej wejście w życie. (4) Realizacja celu zakładającego ustanowienie rynku wewnętrznego za- kłada zastosowanie w państwach członkowskich ustawodawstw dotyczących podatków obrotowych, które nie zakłócają warunków konkurencji ani nie utrudniają swobodnego przepływu towarów i usług. Niezbędna jest zatem taka harmonizacja ustawodawstw dotyczących podatków obrotowych poprzez sy- stem podatku od wartości dodanej (VAT), która wyeliminuje, w miarę moż- 1 Dz. Urz. WE L 145 z 13.06.1977, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/98/WE (Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, s. 129). 2 Dz. Urz. WE L 71 z 14.04.1967, s. 1301. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 77/388/EWG. 21 liwości, czynniki, które mogą zakłócać warunki konkurencji zarówno na po- ziomie krajowym, jak i wspólnotowym. (5) System VAT staje się najbardziej jasny i neutralny, kiedy podatek na- kładany jest w możliwie najbardziej ogólny sposób, a zakres jego zastosowa- nia obejmuje wszystkie etapy produkcji i dystrybucji oraz świadczenie usług. W związku z tym w interesie rynku wewnętrznego i państw członkowskich leży przyjęcie wspólnego systemu, który ma również zastosowanie do handlu detalicznego. (6) Zmiany należy wprowadzać stopniowo, ponieważ harmonizacja po- datków obrotowych prowadzi w państwach członkowskich do zmian w struk- turze podatkowej oraz wywołuje znaczące skutki w dziedzinie budżetowej, gospodarczej i społecznej. (7) Nawet jeżeli stawki i zwolnienia nie zostaną całkowicie zharmonizo- wane, wspólny system VAT powinien pozwolić na osiągnięcie neutralnych wa- runków konkurencji, w takim znaczeniu, że na terytorium każdego państwa członkowskiego podobne towary i usługi podlegają takiemu samemu obciąże- niu podatkowemu, bez względu na długość łańcucha produkcji i dystrybucji. (8) Zgodnie z decyzją Rady 2000/597/WE, Euratom z dnia 29 września 2000 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich3, budżet Wspólnot Europejskich, niezależnie od innych dochodów, jest całkowicie fi- nansowany z zasobów własnych Wspólnot. Zasoby te obejmują między inny- mi wpływy z VAT i zasoby pochodzące z zastosowania wspólnej stawki podat- ku do podstawy opodatkowania określonej w jednolity sposób oraz zgodnie z zasadami wspólnotowymi. (9) Niezbędny jest okres przejściowy umożliwiający stopniowe dostoso- wanie krajowych przepisów w określonych dziedzinach. (10) W powyższym okresie przejściowym wewnątrzwspólnotowe trans- akcje dokonywane przez podatników innych niż podatnicy zwolnieni, należy opodatkowywać w państwach członkowskich przeznaczenia według stawek i na warunkach określonych przez te państwa członkowskie. (11) W powyższym okresie przejściowym należy również opodatkowy- wać w państwach członkowskich przeznaczenia wewnątrzwspólnotowe naby- cia o pewnej wartości dokonywane przez podatników zwolnionych lub osoby prawne niebędące podatnikami, niektóre wewnątrzwspólnotowe transakcje sprzedaży wysyłkowej oraz dostawy nowych środków transportu na rzecz osób fizycznych lub podmiotów zwolnionych lub niebędących podatnikami, według stawek i na warunkach określonych przez te państwa członkowskie, o ile ta- kie transakcje, ze względu na brak przepisów szczególnych, mogłyby spowo- dować znaczące zakłócenia konkurencji między państwami członkowskimi. 3 Dz. Urz. WE L 253 z 07.10.2000, s. 42. 22 (12) W związku z ich położeniem geograficznym, sytuacją gospodarczą i społeczną, niektóre terytoria należy wyłączyć z zakresu stosowania niniej- szej dyrektywy. (13) Aby zagwarantować większą neutralność podatku, termin „podatnik” należy zdefiniować w taki sposób, aby państwa członkowskie mogły uwzględ- nić osoby, które okazjonalnie dokonują transakcji. (14) Termin „transakcja podlegająca opodatkowaniu” może być powo- dem trudności, w szczególności w odniesieniu do transakcji uznawanych za transakcje podlegające opodatkowaniu. W związku z tym należy doprecyzo- wać te pojęcia. (15) W celu ułatwienia wewnątrzwspólnotowego handlu w zakresie prac na rzeczowym majątku ruchomym należy ustanowić zasady opodatkowania mające zastosowanie do takich transakcji, kiedy są one dokonywane na rzecz nabywcy, który został zidentyfikowany do celów VAT w państwie członkow- skim innym niż państwo fizycznego dokonania transakcji. (16) Za wewnątrzwspólnotowy transport towarów należy uznać transport odbywający się na terytorium państwa członkowskiego, w przypadku gdy jest on bezpośrednio związany z transportem odbywającym się między państwami członkowskimi, aby uprościć nie tylko zasady i regulacje dotyczące opodatko- wania tych krajowych usług transportu, ale również zasady mające zastoso- wanie do usług pomocniczych do usług transportu i usług świadczonych przez pośredników uczestniczących w świadczeniu poszczególnych usług. (17) Określenie miejsca, w którym transakcje podlegające opodatkowa- niu zostały dokonane, może być źródłem konfliktów dotyczących jurysdykcji między państwami członkowskimi, w szczególności w odniesieniu do dostawy towarów przeznaczonych do montażu i w odniesieniu do świadczenia usług. O ile miejscem świadczenia usług powinno, co do zasady, być miejsce, w któ- rym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, to miejsce to na- leży jednak zdefiniować jako znajdujące się w państwie członkowskim usługo- biorcy, w szczególności w przypadku niektórych usług świadczonych pomiędzy podatnikami, gdzie koszt usługi jest wliczany w cenę towaru. (18) Należy doprecyzować definicję miejsca opodatkowania niektó- rych transakcji dokonywanych na pokładzie jednostek pływających, stat- ków powietrznych lub pociągów w trakcie przewozu osób na terytorium Wspólnoty. (19) Do celów VAT energię elektryczną i gaz uznaje się za towary. Szcze- gólnie trudne jest jednak określenie miejsca dostawy. W celu uniknięcia po- dwójnego opodatkowania lub nieopodatkowania oraz w celu utworzenia prawdziwego rynku wewnętrznego gazu i energii elektrycznej bez ograni- czeń związanych z systemem VAT miejscem dostawy gazu w systemie gazo- wym i dostawy energii elektrycznej, zanim towary te znajdą się w końcowym etapie konsumpcji, powinno zatem być miejsce, w którym nabywca posiada 23 siedzibę działalności gospodarczej. Dostawa gazu i energii elektrycznej w koń- cowym etapie, czyli od pośredników i dystrybutorów do konsumenta końco- wego, powinna być opodatkowana w miejscu, w którym nabywca faktycznie użytkuje i konsumuje te towary. (20) Zastosowanie do wynajmu rzeczowego majątku ruchomego ogólnej zasady przewidującej, że świadczenie usług jest opodatkowane w państwie członkowskim, w którym usługodawca ma siedzibę, może prowadzić do po- ważnych zakłóceń konkurencji, w przypadku gdy wynajmujący i najemca mają siedziby w różnych państwach członkowskich, a stawki opodatkowania w tych państwach są różne. W związku z tym konieczne jest określenie, że miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym usługobiorca ma siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospo- darczej, na rzecz którego świadczone były usługi lub, w przypadku braku ta- kiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. (21) W odniesieniu jednak do wynajmu środków transportu, ze względów kontrolnych należy ściśle stosować zasadę ogólną, przyjmując tym samym za miejsce świadczenia usług miejsce, w którym siedzibę ma usługodawca. (22) Należy opodatkować wszystkie usługi telekomunikacyjne, których konsumpcja odbywa się na terytorium Wspólnoty, aby zapobiec zakłóceniom konkurencji w tej dziedzinie. W tym celu usługi telekomunikacyjne świadczo- ne na rzecz podatników mających siedzibę na terytorium Wspólnoty lub na rzecz usługobiorców mających siedzibę w państwach trzecich powinny, co do zasady, być opodatkowane w miejscu, w którym siedzibę ma usługobiorca. W celu zapewnienia jednolitego opodatkowania usług telekomunikacyjnych, które są świadczone przez podatników mających siedzibę na terytoriach trze- cich lub w państwach trzecich na rzecz osób niebędących podatnikami mają- cych siedzibę na terytorium Wspólnoty, a które są faktycznie użytkowane lub wykorzystywane na terytorium Wspólnoty, państwa członkowskie powinny jednak wprowadzić przepis określający, że miejsce świadczenia usług znaj- duje się na terytorium Wspólnoty. (23) W celu uniknięcia zakłóceń konkurencji również usługi nadawcze ra- diowe i telewizyjne oraz usługi świadczone drogą elektroniczną z terytoriów trzecich lub państw trzecich na rzecz osób mających siedzibę na terytorium Wspólnoty lub świadczone z terytorium Wspólnoty na rzecz usługobiorców mających siedzibę na terytoriach trzecich lub w państwach trzecich, należy opodatkować w miejscu siedziby usługobiorcy. (24) Pojęcia „zdarzenia powodującego powstanie obowiązku podatkowe- go” i „wymagalności VAT” powinny zostać zharmonizowane, aby wprowa- dzenie w życie i wszelkie późniejsze zmiany wspólnego systemu VAT mogły stać się skuteczne w tym samym terminie we wszystkich państwach czł
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dyrektywa VAT. Polska perspektywa. Komentarz
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: