Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00049 005498 20987769 na godz. na dobę w sumie
Przegląd Corporate Governance 4 (32) 2012 - ebook/pdf
Przegląd Corporate Governance 4 (32) 2012 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 172
Wydawca: Fundacja Polski Instytut Dyrektorów Język publikacji: polski
ISBN: Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> zarządzanie i marketing
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Biuletyn Polskiego Instytutu Dyrektorów

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Przegląd Corporate Governance Biuletyn Polskiego Instytutu Dyrektorów Kwartalnik ISSN 1734-9699 Redakcja Andrzej S. Nartowski wydawca, redaktor naczelny andrzej@nartowski.pl Paweł Witold Doliniak sekretarz redakcji pdoliniak@pid.org.pl 00-030 Warszawa Plac Powstańców Warszawy 2 (Hotel Gromada, VI piętro) Tel. (0-22) 582-95-30 Fax (0-22) 582-97-48 www.pid.org.pl Rada Redakcyjna prof. dr hab. Aleksander Chłopecki prof. dr hab. Jan Jeżak prof. dr hab. Tomasz Siemiątkowski - przewodniczący dr Ludwik Sobolewski Krzysztof Szwarc dr Piotr Tamowicz prof. dr hab. Michał Wrzesiński „Przegląd Corporate Governance” adreso- wany jest do wszystkich zainteresowanych sze- roko rozumianą problematyką corporate gover- nance – w szczególności członków zarządów i rad nadzorczych; właścicieli firm; specjalistów z zakresu finansów, prawa, zarządzania oraz po- krewnych dziedzin, bezpośrednio współpracują- cych z organami spółek. Kwartalnik adresujemy także do pracowników naukowych i studentów oraz wszystkich, którym bliska jest idea upowszechniania działań na rzecz poprawy polskich standardów CG. Pismo ukazuje się od końca 2003 roku. Pierw- sze trzy numery ukazały się pod nazwą Biuletyn Dyrektora i zawierały materiały konferencyjne. Po przerwie, spowodowanej zmianami organiza- cyjno-prawnymi w działalności Polskiego Insty- tutu Dyrektorów, od numeru 1(4) 2005 kwar- talnik ukazuje się w nowej formule, pod nazwą „Przegląd Corporate Governance”. Publikacje w „Przeglądzie Corporate Governan- ce” są chronione przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii lub powielanie ich inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody wy- dawcy w całości lub części jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej. Prenumerata Zamówienia na prenumeratę proszę przesyłać pocztą na adres redakcji, faksem lub na adres e-mail pid@pid.org.pl Formularz zamówienia dostępny jest na stronie www.pid.org.pl Cena prenumeraty na 2013 r.: wersja drukowana: kwartalna – 63 zł, półroczna –126 zł, roczna – 252 zł (VAT 5 ) wersja elektroniczna (PDF): roczna – 500 zł + 23 VAT wersja elektroniczna (na iPad’a): kwartalna – 46 zł, półroczna – 92 zł, roczna – 184 zł (VAT 23 ) Egzemplarze archiwalne kwartalnika są do na- bycia w redakcji (przesyłamy także pocztą) do wyczerpania nakładu. Bieżące numery „Przeglądu Corporate Gover- nance” są do nabycia w następujących księgar- niach w Warszawie: Księgarnia Ekonomiczna, ul. Grójecka 67; Główna Księgarnia Naukowa, ul. Krakowskie Przedmieście 7. Łamanie i projekt graficzny Wioletta Olszewska OD WYDAWCY Witam Pa(cid:276)stwa, „Mi(cid:266)dzy zarz(cid:261)dem a rad(cid:261) nadzorcz(cid:261)” to tytu(cid:225) dyskusji na jednym z kolejnych, w za(cid:225)o(cid:298)eniu codwutygodniowych, otwartych seminariów Polskiego Instytutu Dyrektorów. Decyduj(cid:261)c o publikacji w „Przegl(cid:261)dzie” zapisu wydarzenia zdaj(cid:266) sobie spraw(cid:266), (cid:298)e tytu(cid:225) zosta(cid:225) skrojo- ny na wyrost. Dwie godziny to za ma(cid:225)o, by nawet zasygnalizowa(cid:252) wszystkie istotne w(cid:261)tki rozgrywane pomi(cid:266)dzy tymi dwoma organami spó(cid:225)ki akcyjnej, czyli tam, gdzie w istocie kszta(cid:225)tuje si(cid:266) corporate governance: styl, w jakim spó(cid:225)ka jest zarz(cid:261)dzana i nadzorowana. Tak pozostanie, dopóki nie nauczymy si(cid:266) korzysta(cid:252) z instytucji walnego zgromadzenia, dopóki walne nie stan(cid:261) si(cid:266) p(cid:225)aszczyzn(cid:261) wspó(cid:225)pracy akcjonariatu z pozosta(cid:225)ymi organami. Zach(cid:266)cam zainteresowanych tematyk(cid:261) corporate governance do udzia(cid:225)u w naszych semi- nariach. Wi(cid:266)cej: zach(cid:266)cam do zg(cid:225)aszania propozycji tematów, które powinny by(cid:252) oma- wiane w gronie specjalistów, w atmosferze swobodnej i (cid:298)yczliwej wymiany pogl(cid:261)dów. Obecny numer „Przegl(cid:261)du” przynosi kilka tekstów po(cid:286)wi(cid:266)conych regulacjom obszaru corporate governance. Regulacji przybywa, poniewa(cid:298) rynek kapita(cid:225)owy rozwija si(cid:266) w wa- runkach niedostatku zaufania do osób i instytucji, a nawet pa(cid:276)stw b(cid:266)d(cid:261)cych gospoda- rzami lokalnych rynków. Luk(cid:266) w zakresie zaufania usi(cid:225)uje si(cid:266) zasypa(cid:252) przepisami krajo- wymi i europejskimi. Jestem sceptyczny wobec tej tendencji. Rynkom potrzeba standar- dów wykuwanych nie w dyrektywach i ustawach, ale w nas, w powszechnym poczuciu prawo(cid:286)ci, przyzwoito(cid:286)ci. Nie(cid:225)atwo to osi(cid:261)gn(cid:261)(cid:252), skoro w gr(cid:266) wchodz(cid:261) pieni(cid:261)dze. Skoro jednak nie mo(cid:298)emy obej(cid:286)(cid:252) si(cid:266) bez zalewu przepisów, niech b(cid:266)d(cid:261) one przynajmniej kla- rowne, adresowane do praktyków, nie do biurokratów. niaka i moim, przecie(cid:298) o tre(cid:286)ci pisma decyduj(cid:261) ci, którzy bezinteresownie po(cid:286)wi(cid:266)caj(cid:261) swój czas i wysi(cid:225)ek, by dostarcza(cid:252) redakcji materia(cid:225)y. Owszem, staramy si(cid:266) wp(cid:225)ywa(cid:252) na wspó(cid:225)pracowników, zamawiamy teksty w naszym przekonaniu szczególnie warto(cid:286)ciowe i potrzebne, co nie znaczy, (cid:298)e obiecane nam artyku(cid:225)y powstaj(cid:261) w terminie lub w ogóle. Jeste(cid:286)my jednak wybra(cid:276)cami losu, nigdy nie zdarza si(cid:266) bowiem, by z redakcyjnej poczty nie uda(cid:225)o si(cid:266) z(cid:225)o(cid:298)y(cid:252) przyzwoitego – w moim przekonaniu – numeru. Obecny jest trzydzie- stym drugim. Kolejne w przygotowaniu… Zwrócono mi uwag(cid:266), (cid:298)e chocia(cid:298) sam param si(cid:266) piórem (w tym roku minie pi(cid:266)(cid:252)dziesi(cid:261)t lat odk(cid:261)d poch(cid:225)on(cid:261)(cid:225) mnie ten na(cid:225)óg), do „Przegl(cid:261)du” nie pisz(cid:266). Otó(cid:298) jestem wrogiem praktyki, zgodnie z któr(cid:261) periodyk istnieje po to, by redaktor naczelny mia(cid:225) gdzie si(cid:266) wypisa(cid:252). Aby jednak pozbiera(cid:252) te w(cid:225)asne teksty sprzed lat, które stawi(cid:225)y czo(cid:225)o up(cid:225)ywowi czasu, oraz sygnalizowa(cid:252) niektóre nowsze publikacje, otwar(cid:225)em elektroniczny notes (nie- którzy u(cid:298)ywaj(cid:261) nazwy „blog”) pod adresem www.andrzejnartowski.pl. Zapraszam do lek- tury i polemik. „Przegl(cid:261)d” jest pismem Autorów. Chocia(cid:298) firmowany jest nazwiskami Paw(cid:225)a W. Doli- Andrzej S. Nartowski 4 (32) 2012 • PRZEGL(cid:240)D CORPORATE GOVERNANCE 1
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przegląd Corporate Governance 4 (32) 2012
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: