Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00672 014020 20611696 na godz. na dobę w sumie
Struktury wynagradzania pracowników - ebook/pdf
Struktury wynagradzania pracowników - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 468
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-2632-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> rynek pracy
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Głównym celem książki Struktury wynagradzania pracowników jest przedstawienie, w prosty i zrozumiały sposób, zarówno podstaw, jak i zaawansowanej problematyki wynagradzania. Autorka omawia klasyczne i innowacyjne sposoby kształtowania systemów wynagradzania, kategorie i funkcje płac oraz metody przeciwdziałania dyskryminacji w wynagradzaniu. Na podstawie najnowszej literatury, studiów własnych i długoletnich badań empirycznych dokonuje nowatorskiej syntezy i klasyfikacji zjawisk, czyniąc to z zamiarem ukazania czytelnikom problemów wynagradzania z innej perspektywy i zachęcenia do poszukiwania oryginalnych i ciekawych rozwiązań w systemach wynagradzania, uwzględniających dobro pracowników. Przedstawia także obowiązujące akty prawne wraz z ich interpretacją merytoryczną oraz sposoby i wymogi uwzględniania tych aktów w systemach wynagradzania.

Publikacja zawiera szerokie spektrum narzędzi wspomagających kształtowanie sprawiedliwych, efektywnych i nowoczesnych systemów wynagradzania. Uwzględnia różne punkty widzenia i oceny poszczególnych kwestii przez pracodawców, pracowników i związki zawodowe, wskazując możliwości godzenia interesów i oczekiwań wszystkich stron. Zaprezentowane narzędzia, instrumenty, pomysły i sugestie mogą być bezpośrednio wykorzystywane w praktyce. Większość omawianych kwestii osadzona jest bowiem w realiach gospodarki polskiej i ma bezpośrednie odniesienie do rozwiązań stosowanych obecnie w różnych organizacjach.

Adresaci:

Książka jest przeznaczona dla specjalistów do spraw personalnych, pracodawców, przedstawicieli pracowników, działaczy związkowych oraz studentów uczelni ekonomicznych i studentów prawa.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Świat pędzi w zawrotnym tempie. Tworzy się tysiące produktów, coraz wię- cej wymaga się od ludzi. Pracownicy muszą wnosić wymierny wkład w wy- niki organizacji, żądnej ciągłych sukcesów. Mobilizowanie do takiej pogoni wymaga pomysłowości w tworzeniu atrakcyjnych, a nawet wyrafinowanych bodźców, dzięki którym pracowni- cy chętnie wykorzystują na rzecz organizacji swoje talenty – potencjał in- telektualny, zawodowy, zaangażowanie osobiste – i osiągają spektakularne wyniki, wyższe niż konkurenci. Czy jest to zdrowa rywalizacja i postęp? Ocena może być wyłącznie subiektywna i osobista dla każdego człowieka. Większość ludzi chce i musi pracować zawodowo, by żyć, zaspokajać swoje potrzeby i realizować marzenia, w zamian za satysfakcjonujące wy- nagrodzenie. Jak przy każdej wymianie, ekwiwalentność płacy względem pracy budziła i będzie budzić wątpliwości. Materią tą zajmują się stosowne instytucje o charakterze międzynarodowym – ONZ, MOP, Unia Europejska oraz teoretycy nauk prawnych, ekonomicznych i psychologicznych. Jednak żadne regulacje na poziomie ponadzakładowym nie automa- tyzują ani nie rozwiązują problemu wynagradzania i motywowania w po- szczególnych organizacjach. Dobry system wynagradzania dostosowany do strategicznych i operatywnych celów działalności organizacji powinien być wielopłaszczyznowy i uwzględniać wielostronność podejść już w trakcie jego tworzenia. Niewątpliwie najważniejszymi czynnikami mającymi na niego wpływ są długookresowa strategia działalności i związana z nią kondycja ekonomicz- no-finansowa, wielkość organizacji i struktury, w których działa, makro- ekonomiczne regulacje i decyzje w zakresie polityki płac oraz wszelkiego rodzaju klasyczne i nowatorskie narzędzia, wykorzystywane do tworzenia oryginalnych i ciekawych rozwiązań w systemach wynagradzania uwzględ- niających dobro pracowników. W książce można wyróżnić cztery warstwy: 1. Teoretyczną, w której omówimy klasyczne i innowacyjne sposoby kształ- towania systemów wynagradzania, kategorie i funkcje płac oraz prze- ! Struktury wynagradzania.indd 13 2011-06-27 19:08:58 14 Wstęp ciwdziałanie dyskryminacji w wynagradzaniu. Na podstawie najnowszej literatury, studiów własnych i długoletnich badań empirycznych sfor- mułowano, odmienne od powszechnie akceptowanych, syntezę i klasy- fikację zjawisk, czyniąc to z zamiarem ukazania czytelnikom problemów wynagradzania z innej perspektywy. 2. Prawną, prezentującą treść obowiązujących aktów prawnych, interpre- tację merytoryczną oraz sposoby i wymogi uwzględniania tych aktów w tworzonych systemach wynagradzania. 3. Instrumentalną, opisującą szerokie spektrum narzędzi i sposobów wspo- magających kształtowanie sprawiedliwych, efektywnych i nowatorskich systemów wynagradzania. 4. Społeczną, uwzględniającą różne punkty widzenia i oceny tych samych kwestii przez pracodawców, pracowników i związki zawodowe; poszu- kującą przy tym możliwości godzenia interesów i oczekiwań wszystkich stron. Inspiracją do tego rodzaju ujęcia stały się sugestie studentów, propo- zycje i uwagi zgłaszane przez pracodawców i organizacje związkowe oraz – częściowo – niezamierzona niesprawiedliwość i nieścisłości w systemach wynagradzania. Głównym celem książki jest przedstawienie w prosty i zrozumiały spo- sób zarówno podstaw, jak i zaawansowanej problematyki wynagradzania. Zaprezentowane narzędzia, instrumenty, pomysły i sugestie mogą być wy- korzystane w praktyce. Większość omawianych kwestii osadzona jest w re- aliach gospodarki polskiej i ma bezpośrednie odniesienie do rozwiązań praktycznych stosowanych w różnych organizacjach. W książce zamiennie używane są pojęcia płacy i wynagrodzenia, a tak- że terminy określające organizacyjne formy działalności. Uszeregujmy je, zaczynając od najbardziej do najmniej pojemnego semantycznie: organiza- cja, organizacja gospodarcza, firma, przedsiębiorstwo, zakład, pracodawca. Używanie jednego z wymienionych pojęć zależy od kontekstu i porusza- nych kwestii. Żywię nadzieję, że praca ta będzie służyć studentom uczelni ekono- micznych, a częściowo również studentom wydziału prawa oraz pracodaw- com, specjalistom do spraw personalnych, przedstawicielom pracowników i działaczom związkowym. Autorka ! Struktury wynagradzania.indd 14 2011-06-27 19:08:58 Rozdział 1 Wyznaczniki sprawiedliwego wynagradzania 1.1. Istota płacy i wynagrodzenia – próba uporządkowania pojęć Rzeczownik wynagrodzenie pochodzi od czasownika wynagradzać oznacza- jącego danie nagrody, zapłaty, odszkodowania, odpłaty1. Pojęciami blisko- znacznymi, ale nietożsamymi są: płaca (pay), pensja (salary), wynagrodzenie (compensation wage), zarobek (earning) i zapłata (payment), przy czym do najczęściej używanych należą płaca i wynagrodzenie. Definicji płacy i wyna- grodzenia jest wiele, a ich treść wiąże się z różnymi filozofiami i praktyka- mi dotyczącymi stosowania coraz bardziej skomplikowanych instrumentów wynagradzania. Pojęcie wynagrodzenia bywa wykorzystywane w wielu ak- tach międzynarodowych, w tym w: Deklaracji Praw Człowieka, Konwen- cjach MOP, Traktacie Wspólnot Europejskich. Płaca (wynagrodzenie) ma wymiar ekonomiczny, społeczny i prawny. 1.1.1. Wybór definicji ekonomicznych Definicje ekonomiczne częściej traktują płacę jako cenę za pracę, cenę siły roboczej będącą jednym z czynników produkcji. Nie zawsze uwzględniają uwarunkowania związane z potrzebami społecznymi czy sprawiedliwością. Najogólniej płaca (wynagrodzenie) to zapłata, jaką organizacja daje pra- cownikowi w zamian za jego pracę2. Inna podobna definicja zwraca uwagę, że płaca stanowi ekwiwalent za wykonaną pracę w ramach stosunku pracy3. Płaca to cena pracy ludzkiej jako czynnika produkcji4. Black traktuje wynagrodzenie jako płatność za pracę wykonywaną przez pracownika. Dawniej rozróżniano wynagrodzenie co tydzień wypłacane pra- 1 M. Szymczak, Słownik języka polskiego, tom III, PWN, Warszawa 1985, s. 832. 2 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996, s. 444. 3 Z. Jacukowicz, Systemy wynagrodzeń, Poltext, Warszawa 1999, s. 25. 4 Ekonomia od A do Z, red. S. Sztaba, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 347. ! Struktury wynagradzania.indd 15 2011-06-27 19:08:58 16 1. Wyznaczniki sprawiedliwego wynagradzania cownikowi w gotówce (wage) i co miesiąc na rachunek bankowy (salary). Obecnie płace tygodniowe i miesięczne traktuje się jednakowo i zwykle przele- wa się je na konto bankowe pracownika. Płatność za pracę na własny rachunek nie jest wynagrodzeniem5. H. Steinmann i G. Schreyögg określają płacę jako zapłatę za wykonywaną pracę i udział pracownika w kolektywnym tworzeniu wartości. Płaca jest ceną prawną za pracę, wykładnikiem statusu stanowiska i pracownika oraz wskaźnikiem rzadkości pracowników na rynku pracy6. Mar- tan uściśla definicję wynagrodzenia do kwoty należnej z tytułu zatrudnienia, która obejmuje wynagrodzenie za wykonaną pracę w ramach stosunku pracy, czyli płacę oraz inne składniki wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia7. Według leksykonu przedsiębiorcy wynagrodzenie za pracę stanowi obo- wiązkowe świadczenie pracodawcy za wykonaną przez pracownika pracę. Powinno być ustalane tak, by odpowiadało rodzajowi wykonywanej pracy, kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy8. Armstrong, O’Neal oraz inni badacze wprowa- dzają koncepcję wynagrodzenia całkowitego, w którym zintegrowane są wszystkie elementy i sposoby wynagradzania – zarówno finansowe, jak i nie- finansowe – mające na celu przyciągnąć, zmotywować i zatrzymać pracowni- ków oraz przynosić im zadowolenie9, Melich wskazuje natomiast na zaciera- nie się granicy między płacą, wynagrodzeniem i dochodem z pracy10. 1.1.2. Definicje płacy w społecznej nauce Kościoła Studniarek rozróżnia płacę w znaczeniu wąskim i szerokim. W znaczeniu szerokim obejmuje ona wszelkie dochody uzyskiwane ze stosunku pracy, zaś część tych dochodów, które związane są z rozmiarami świadczonej pra- cy, to płaca w znaczeniu wąskim. Wynagrodzenie w znaczeniu szerokim stanowi według Studniarka łączny dochód z pracy, a płaca obejmuje stałe, powtarzalne składniki wynagrodzenia11. Oprócz najczęściej używanych pojęć (płaca i wynagrodzenie) stosuje się także inne, takie jak pensja, pobory, uposażenie, zarobek, zapłata czy graty- fikacja (tabela 1.1). J. Black, Słownik ekonomii, PWN, Warszawa 2008, s. 545. 5 6 H. Steinmann, G. Schreyögg, Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocław- skiej, Wrocław 1998, s. 555. 7 L. Martan, Praca i wynagrodzenie w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997, s. 9. 8 Leksykon przedsiębiorcy, Infor, Warszawa 2002, s. 314–315. 9 M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Kraków 2007, s. 555. 10 A. Melich, Rola płacy w pobudzaniu efektywności pracy, IPiSS, Warszawa 1998, s. 10. 11 Z. Studniarek, Problemy płac. Doktryny, rynek a realia okresu transformacji, „Studia i Materiały IPiSS” 1994, z. 3; Z. Jacukowicz, Prawo do płacy godziwej, „Studia i Materiały IPiSS” 1995, z. 3, s. 46. ! Struktury wynagradzania.indd 16 2011-06-27 19:08:58 1.1. Istota płacy i wynagrodzenia – próba uporządkowania pojęć 17 Tabela 1.1. Terminologia dotycząca wynagrodzenia Lp. Nazwa pojęcia Źródło Słownik języka polskiego PWN, 1984 1. Ekwiwalent Nowy Słownik języka polskiego PWN, 2002 2. Gaża 3. Pensja Słownik języka polskiego PWN, 1998 Słownik języka polskiego PWN, 1984 Nowy Słownik języka polskiego PWN, 2002 Popularny Słownik języka polskiego, 2003 Słownik języka polskiego PWN, 1984 Słownik wyrazów bliskoznacznych, pod red. S. Skorupki Nowy Słownik języka polskiego PWN, 2002 Słownik języka polskiego PWN, 1998 Słownik ekonomii PWN, 2008 Nowy Słownik języka polskiego PWN, 2002 4. Płaca Słownik języka polskiego PWN, 1998 Słownik zarządzania kadrami, 2005 Definicja Odpowiednik równoważnik, otrzymy- wany w gotówce lub naturze12 Rzecz równa innej wartością, odpo- wiednik, równoważnik, równowartość oraz towar którym jest wyrażona i inna wartość (ekonomiczna)13 Rzecz równa wartością innej, odpo- wiednik, równoważnik w gotówce lub naturze14 Stałe wynagrodzenie za prace wypła- cane pracownikowi zwykle za miesiąc (pensja, uposażenie)15 Pensja, uposażenie w niektórych zawo- dach16 Stała płaca miesięczna, stałe wynagro- dzenie17 Stała płaca miesięczna, roczna na utrzymanie18 Pensja, może dotyczyć pracowników (urzędników), emerytów, wdów, dzie- ci. Stanowi stałą kwotę wypłacaną na rzecz pewnych osób (gaża oficerska, aktorska)19 Stała płaca miesięczna, roczna, stałe wynagrodzenie20 Stała płaca za okresy pracy, stałe wyna- grodzenie, pobory miesięczne, roczne21 Alternatywne określenie płacy22 Pieniężne wynagrodzenie za pracę; rzadziej należność za towary i usługi23 Wynagrodzenie za pracę w pienią- dzach, wyjątkowo w naturze w skład którego wchodzą różne składniki, jak płace zasadnicze, dodatkowe i uzupeł- niające24 Gotówkowa postać wynagrodzenia, potocznie pensja25 ! Struktury wynagradzania.indd 17 2011-06-27 19:08:59 18 1. Wyznaczniki sprawiedliwego wynagradzania 5. Pobory 6. Uposażenie 7. Wynagrodzenie 8. Zapłata Popularny Słownik języka polskiego, 1984 Słownik języka polskiego PWN, 1984 Nowy Słownik języka polskiego PWN, 2002 Z. Czajka, Zarządzanie wynagrodzeniami w Polsce, 2009 Nowy Słownik języka polskiego, 2002 Słownik języka polskiego PWN,1998 Popularny słownik języka polskiego, 2003 Słownik wyrazów bliskoznacznych pod red. S. Skorupki, 1971 Nowy Słownik języka polskiego, 2002 Słownik języka polskiego, 1998 Słownik Zarządzania Kadrami, 2005 Słownik ekonomii PWN, 2008 Popularny Słownik języka polskiego PWN, 2003 Słownik wyrazów bliskoznacznych, 1971 Słownik ekonomii PWN, 2008 W użyciu potocznym oznacza pensję, wynagrodzenie za pracę26 Stałe wynagrodzenie, (pensja, gaża) w szczególności dla kierownictwa, nauczycieli27 Wynagrodzenie regularnie otrzymywa- ne, za pracę, pensja, płaca28 Stałe wynagrodzenie dotyczące służb mundurowych29 Stała płaca otrzymywana za wykony- waną pracę, pensja30 Stałe wynagrodzenie, pensja miesięcz- na – urzędnicza31 Zapłata, pobory, odszkodowanie, po- wetowanie czyjejś szkody32 Wynagrodzenie stanowi rekompensatę za wykonanie prac, za trudy, szkody, straty. Jest należne i umówione33 Zapłata, pensja, powetowanie czyjejś szkody, odszkodowanie34 Zapłata za prace, pensja, odszkodowa- nie za stratę35 Całkowity dochód z pracy mający charakter świadczenia pracodawcy na rzecz pracownika jako formy zwrotu finansowego za podjęcie określonej pracy i czas poświęcony lub czas w dyspozycji, efekty ilościowe i jako- ściowe oraz warunki jej wykonywa- nia36 Płatność za pracę wykonywaną przez pracownika37 Uiszczenie należności za coś, suma podlegająca wypłacie38 Należność za trudy, znoje, wierność, straty, szkody. Zapłaty można oczeki- wać, wyznaczać, otrzymać, zrzec się38 Pieniężna i w naturze zapłata za wy- konywaną pracę. Opłata zatrudnionej siły roboczej, w której uwzględnia się wszystkie składniki płacowe, a nie świadczeniowe czy uzupełniające40 ! Struktury wynagradzania.indd 18 2011-06-27 19:08:59 1.1. Istota płacy i wynagrodzenia – próba uporządkowania pojęć 19 9. Zarobek Popularny Słownik języka polskiego PWN, 2003 Nowy Słownik języka polskiego PWN, 2002 Słownik języka polskiego PWN, 1998 Wynagrodzenie otrzymywane za wy- konywaną pracę, praca za którą otrzy- muje się zapłatę, zysk na transakcji handlowej41 Wynagrodzenie otrzymywane za wy- konana pracę, także zysk z transakcji handlowej, praca, za którą otrzymuje się zapłatę42 Wynagrodzenie otrzymywane za wyko- naną pracę, zarobiona suma pieniędzy43 1213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243 Strzeszewski określa płacę szeroko – jako sumę dóbr i użyteczności go- spodarczych uzyskanych w wyniku wymiany za usługi pracy. Uwzględnia on związek płacy z pracą oraz wymianę między pracodawcą a pracow- 12 Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. I, PWN, Warszawa 1984, s. 530. 13 Nowy słownik języka polskiego, red. E. Sobol, PWN, Warszawa 2002, s. 183. 14 Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1998, s. 497. 15 Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. I, Warszawa 1984, s. 638. 16 Nowy Słownik języka polskiego, red. E. Sobol, op. cit., s. 221. 17 E. Sobol, Popularny Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2003, s. 652. 18 Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. II, Warszawa 1984, s. 632. 19 S. Skorupka, Słownik wyrazów bliskoznacznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1971, s. 140. 20 Nowy Słownik języka polskiego, red. E. Sobol, op. cit., s. 647. 21 Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1998, s. 666. 22 J. Black, op. cit., s. 306. 23 Nowy Słownik języka polskiego, red. E. Sobol, op. cit., s. 671. 24 Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1998, s. 664. 25 Słownik Zarządzania Kadrami, red. T. Listwan, C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 116. 26 E. Sobol, op. cit., s. 682. 27 Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1984, s. 693. 28 Nowy Słownik języka polskiego, red. E. Sobol, op. cit., s. 676. 29 Z. Czajka, Zarządzanie wynagrodzeniami w Polsce, PWE, Warszawa 2009. 30 Nowy Słownik języka polskiego, red. E. Sobol, op. cit., s. 1086. 31 Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1998, s. 567. 32 E. Sobol, op. cit., s. 1173. 33 S. Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 1968, s. 270. 34 Nowy Słownik języka polskiego, red. E. Sobol, op. cit., s. 1176. 35 Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1998, s. 766. 36 Słownik Zarządzania Kadrami, op. cit., s. 176. 37 J. Black, op. cit., s. 545. 38 Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. I, PWN, Warszawa 1984, s. 1231. 39 S. Skorupka, Słownik wyrazów bliskoznacznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1971, s. 270. 40 J. Black, op. cit., s. 559 41 E. Sobol, op. cit., s. 1235. 42 Nowy Słownik języka polskiego, red. E. Sobol, op. cit., s. 1241. 43 Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1998, s. 890. ! Struktury wynagradzania.indd 19 2011-06-27 19:08:59 20 1. Wyznaczniki sprawiedliwego wynagradzania nikiem. Definicja ta nie jest wystarczająco precyzyjna, ponieważ pojęcia „płaca” użyto w niej jako ekwiwalentu za usługi pracy człowieka, a „suma dóbr i użyteczności gospodarczych”44 określa formy ekwiwalentu za pracę w sposób ogólny. 1.1.3. Prawne definiowanie wynagrodzenia Większość definicji ma wyraźne zabarwienie prawne, a ich podstawą są konwencje MOP i inne akty prawne o charakterze międzynarodowym. W konwencji MOP nr 95 z 1949 roku użyto następującej definicji: Płaca, bez względu na jej nazwę lub sposób obliczania, oznacza wynagrodzenie lub zarobki dające się wyrazić w gotówce i ustalone przez umowę lub ustawo- dawstwo krajowe, które na mocy pisemnej lub ustnej umowy najmu usług na- leżą się od pracodawcy pracownikowi za pracę wykonaną lub tą, która ma być wykonana, bądź za usługi świadczone lub które mają być świadczone. Dotyczy to wszystkich osób, którym jest lub powinno być płacone wynagrodzenie45. Druga definicja płacy MOP zawarta jest w konwencji nr 100 z 1951 roku i brzmi: Wynagrodzenie obejmuje płacę oraz wszystkie inne korzyści płacone bezpośred- nio lub pośrednio w gotówce lub naturze z tytułu zatrudnienia pracownika46. Podobnie definiowane jest wynagrodzenie w Traktacie Wspólnot Euro- pejskich (art. 119). Obejmuje ono korzyści uzyskiwane przez pracownika od pracodawcy z tytułu zatrudnienia bezpośrednio lub pośrednio w gotów- ce lub naturze47. Według Leksykonu PWN płaca w sensie prawnym obejmuje wszystkie należności za pracę przysługujące pracownikowi według umowy o pracę i na podstawie stosunku pracy48. Zbliżona definicja występuje w Leksykonie zarządzania: Wynagrodzenie jest zapłatą za pracę podporządkowaną świadczoną na rzecz pracodawcy w ramach stosunku pracy. Obejmuje ogół korzyści uzyskiwanych przez pracownika z tytułu zatrudnienia bezpośrednio lub pośrednio w gotówce lub naturze49. 44 Cz. Strzeszewski, Ekonomiczna definicja płacy, a iustum salarium w katolickiej nauce społecznej, „Rocznik Nauk Społecznych KUL” 1985, t. 13, z. 1, s. 24. 45 Konwencje i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy, tom 1, PWN, Warszawa 1996, s. 400–401. 46 Konwencje i zalecenia, op. cit., s. 447. 47 J. Boruta, Zakaz dyskryminacji płacowej ze względu na płeć w prawie europejskim, „Praca i Zabezpieczenia Społeczne” 1995, nr 11. 48 Leksykon PWN, oprac. A. Chodkiewicz, PWN, Warszawa 2004, s. 839. 49 Leksykon zarządzania, red. M. Romanowska, Difin, Warszawa 2004, s. 650. ! Struktury wynagradzania.indd 20 2011-06-27 19:08:59
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Struktury wynagradzania pracowników
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: