Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00324 004735 18977136 na godz. na dobę w sumie
Czasy i czasowniki - WŁOSKI - ebook/pdf
Czasy i czasowniki - WŁOSKI - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 104
Wydawca: LektorKlett Język publikacji: polski
ISBN: 9788388507427 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Jasne reguły tworzenia każdej formy czasownika. Wybór najważniejszych regularnych i nieregularnych czasowników włoskich. Przejrzyste tabele gramatyczne. Starannie dobrane przykłady w tabelach. Łatwe odszukiwanie odmiany wybranych czasowników. Reguły dotyczące wymowy i pisowni czasowników włoskich. Wskazówki na temat stosowania czasów włoskich.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Czasy i czasowniki w∏oskie Mimma Diaco Laura Kraft Wydawnictwo LektorKlett Poznaƒ 2003 Wydawnictwo LektorKlett ul. Rac∏awicka 72 60-302 Poznaƒ tel./faks (061) 861 88 28 Tytu∏ orygina∏u: Verbtabellen Italienisch Projekt ok∏adki: Erwin Poell, Marian Winiecki © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2000 © dla wydania polskiego Wydawnictwo LektorKlett, Poznaƒ 2001 ISBN 83-88507-42-7 T∏umaczenie i adaptacja: Aleksandra Powalska Redakcja serii: Robert Kuc Redakcja tomu: Joanna Roszak, Aleksandra Powalska Sk∏ad: studio KO – Jerzy Nawrot Druk: ABEDIK, Poznaƒ Wydanie I Spis treÊci W tej ksià˝ce znajdziesz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Przeglàd terminów gramatycznych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  OsobliwoÊci ortograficzne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 6 7 Tabele koniugacyjne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Czasownik posi∏kowy e.ssere .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 Czasownik posi∏kowy avere.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 Czasowniki z -are (koniugacja I) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10 Czasowniki z -ere (koniugacja II) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22 Czasowniki z -ire (koniugacja III) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  64 Strona bierna e.ssere amato .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  77 Czasowniki zwrotne lavarsi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  78 8 U˝yteczne na co dzieƒ po∏àczenia czasowników z przyimkami .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  79 Alfabetyczna lista czasowników .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  85 W tej ksià˝ce znajdziesz regu∏y dotyczàce • pisowni i wymowy czasowników w∏oskich • stosowania czasów w∏oskich tabele prezentujàce • formy czasowników w∏oskich we wszystkich czasach • nieregularnoÊci zwiàzane z odmianà czasowników w∏oskich. „Czasy i czasowniki w∏oskie” zawierajà tabele koniugacyjne 61 regularnych i niere- gularnych czasowników wzorcowych, formy czasowników zwrotnych i czasowników u˝y- tych w stronie biernej. Ka˝dà koniugacj´ opisano bardzo dok∏adnie, prezentujàc na przy- k∏adzie czasowników wzorcowych wszystkie formy – w tym równie˝ formy z∏o˝one – w jakich czasowniki danej koniugacji mogà wystàpiç. Oprócz tabel poÊwi´conych poje- dynczym czasownikom, w ksià˝ce znajduje si´ równie˝ tabela zbiorcza, w której zamiesz- czono dodatkowo 52 przyk∏adowe czasowniki wraz z charakterystycznymi dla nich for- mami nieregularnymi. Budowa tabel koniugacyjnych 3 1 2 5 7 8 4 4 3 1 2 4 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Numer koniugacji: Na koƒcu ksià˝ki znajduje si´ alfabetyczna lista czasowników. Przy ka˝dym czasowniku umieszczono numer koniugacyjny. Chcàc dowiedzieç si´, do której koniugacji nale˝y okreÊlony czasownik, nale˝y poszukaç oznaczony tym samym numerem czasownik wzorcowy dla danej koniugacji. Zaznaczono go kolorem. Grupa koniugacyjna: Numer ten informuje, do której z trzech grup koniu- gacyjnych nale˝y czasownik wzorcowy. W j´zyku w∏oskim wyst´pujà trzy grupy ko- niugacyjne: koniugacja I obejmuje czasowniki, których bezokolicznik koƒczy si´ na -are koniugacja II obejmuje czasowniki, których bezokolicznik koƒczy si´ na -ere koniugacja III obejmuje czasowniki, których bezokolicznik koƒczy si´ na -ire Czasownik wzorcowy i jego t∏umaczenie: Odmiana czasowników wzorcowych stanowi wzorzec odmiany dla wszystkich czasowników nale˝àcych do tej samej ko- niugacji. Krótka charakterystyka czasownika wzorcowego: Skrócony opis czasownika podano tylko wtedy, jeÊli w jego budowie w trakcie odmiany zachodzà znaczàce zmiany. Odst´pstwa te wówczas zasygnalizowano. Zaznaczanie koƒcówek: Wyt∏uszczone koƒcówki spotkaç mo˝na w odmianie cza- sowników numer 3, 15/16, 101. Sà to czasowniki regularne. Ka˝dy z nich nale˝y do innej koniugacji, o czym informujà zaznaczone koƒcówki. Kolorowe podkreÊlenia: Wszystkie formy nieregularne wyró˝niono za pomocà koloru. Znak akcentu: Akcent wyrazowy w j´zyku w∏oskim pada najcz´Êciej na przedostat- nià sylab´. W przypadku odst´pstwa od tej regu∏y zaznaczono kropkà sylab´, która powinna byç akcentowana. Zaimki osobowe: W j´zyku w∏oskim, podobnie jak w j´zyku polskim, nie u˝ywa si´ zazwyczaj zaimków osobowych. Sygnalizuje je bowiem koƒcówka osobowa odmie- nionego czasownika. W ksià˝ce dla lepszej orientacji zamieszczono w nawiasie zai- mek osobowy jedynie przy formach trybu rozkazujàcego. Rezygnacja z form rodzaju ˝eƒskiego: Formy imies∏owu biernego czasu prze- sz∏ego w po∏àczeniu z czasownikiem essere podano tylko w rodzaju m´skim (sono andato zamiast sono andato/-a; siamo andati zamiast sono andati/-e). W alfabetycznej liÊcie czasowników na koƒcu ksià˝ki znajdziesz 1550 regularnych i nieregularnych czasowników. Ka˝dy z nich ma odsy∏acz do czasownika wzorcowego okreÊlonej koniugacji. Dzi´ki temu dowiesz si´, w jaki sposób nale˝y budowaç poszcze- gólne formy koniugacyjne. Lista informuje równie˝, z jakim wyrazem posi∏kowym (esse- re lub avere) ∏àczy si´ dany czasownik. Na stronie 7 wyjaÊniono w skrócie wa˝ne regu∏y ortograficzne. Na stronach 80 – 85 natomiast znajdziesz pomoc do nauki u˝ytecznych na co dzieƒ po∏àczeƒ czasowników z przyimkami. By poprawnie ich u˝yç, nale˝y zapami´taç, z jakimi przyimkami ∏àczà si´ poszczególne czasowniki i jaki sens przypisany jest owym po∏àczeniom. Powodzenia! 5 Przeglàd terminów gramatycznych w∏oskie polskie accentazione condizionale passato condizionale presente congiuntivo coniugazione desinenza femminile futuro anteriore futuro semplice gerundio imperativo imperfetto indicativo infinito maschile participio passato passato prossimo passato remoto passivo plurale preposizione presente pronome personale sillaba singolare soggetto tempo composto tempo semplice trapassato prossimo trapassato remoto verbo verbo ausiliare verbo irregolare verbo regolare verbo riflessivo 6 akcent tryb warunkowy tryb warunkowy tryb ∏àczàcy koniugacja (odmiana przez osoby) koƒcówka rodzaj ˝eƒski czas przysz∏y (uprzedni) czas przysz∏y (prosty) gerundium tryb rozkazujàcy czas przesz∏y niedokonany tryb oznajmujàcy bezokolicznik rodzaj m´ski imies∏ów bierny czasu przesz∏ego czas przesz∏y czas przesz∏y (historyczny) strona bierna liczba mnoga przyimek czas teraêniejszy zaimek osobowy sylaba liczba pojedyncza podmiot czas z∏o˝ony czas prosty czas zaprzesz∏y czas zaprzesz∏y czasownik czasownik posi∏kowy czasownik nieregularny czasownik regularny czasownik zwrotny OsobliwoÊci ortograficzne W czasownikach w∏oskich zachodzà w trakcie koniugacji regularne zmiany ortograficz- ne. Dzieje si´ tak dlatego, by zachowaç podstawowe cechy wymowy bezokolicznika. ● Do czasowników zakoƒczonych na -care i -gare wprowadzamy tak zwane nieme -h- przed koƒcówkami osobowymi -e oraz -i. Na skutek tego zabiegu c → ch i g → gh. cercare pagare cerco, cerchi, cerca, cerchiamo, … pago, paghi, paga, paghiamo, … → → ● Czasowniki zakoƒczone na -ciare, -giare oraz -sciare tracà w czasie odmiany samo- g∏osk´ -i- poprzedzajàcà koƒcówk´ bezokolicznika. Na miejscu tej samog∏oski przed koƒcówkà osobowà pojawia si´ -i lub -e. baciare mangiare lasciare baci, …, baciamo, … mangerò, mangerai, … lasciamo, lascerete, … → → → ● Czasowniki zakoƒczone na -iare tracà samog∏osk´ -i- przed koƒcówkà osobowà -i tylko wtedy, gdy jest ona samog∏oskà nie akcentowanà. W przeciwnym razie -i- pozostaje. studiare avviare studio, stu. di, studia, studia. m o, … avvio, avvi.i, avvia, …; avvi.ino, … → → ● W czasownikach zakoƒczonych na -cere i -gere w zale˝noÊci od koƒcówki osobowej wymowa spó∏g∏osek -c- i -g- jest ró˝na. vincere leggere → → vinco, vinci, vince, vinciamo, … leggo, leggi, legge, leggiamo, … Wyjàtek stanowi czasownik cuocere. Aby zachowaç sta∏à wymow´ spó∏g∏oski -c-, przed -a oraz -o nale˝y wprowadziç samog∏osk´ -i-; wówczas c → ci. cuocere cuocio, cuoci, cuoce, cuociamo, … → ● Czasowniki zakoƒczone na -cere, które tworzà imies∏ów bierny czasu przesz∏ego (par- ticipio passato) w sposób regularny, czyli za pomocà koƒcówki -uto, otrzymujà przed tà koƒcówkà dodatkowe -i-. piacere conoscere piaciuto conosciuto → → ● W czasownikach zakoƒczonych na -cire wprowadzamy -i- przed -a i -o; wówczas c → ci. cucire → cucio, cuci, …, cuciono, … ● W wymowie form osobowych czasowników zakoƒczonych w bezokoliczniku na -gire nie zachodzà ˝adne zmiany w porównaniu z wymowà formy podstawowej. fuggire fuggo, fuggi, fugge, … → 7 1 e r e s s e. koniugacja II e.ssere byç czasownik posi∏kowy INDICATIVO Presente sono sei ¯ siamo siete sono Imperfetto ero eri era eravamo eravate e.rano Passato remoto fui fosti fu fummo foste fu. rono Futuro semplice sarò sarai sar∫ saremo sarete saranno Passato prossimo sono sei ¯ siamo siete sono stato stato stato stati stati stati Trapassato prossimo stato ero stato eri era stato eravamo stati stati eravate e.rano stati Trapassato remoto fui fosti fu fummo foste fu. rono stato stato stato stati stati stati Futuro anteriore sarò sarai sar∫ saremo sarete saranno stato stato stato stati stati stati CONGIUNTIVO Presente sia sia sia siamo siate si.ano Imperfetto fossi fossi fosse fo. ssimo foste fo. ssero CONDIZIONALE Presente sarei saresti sarebbe saremmo sareste sare.bbero IMPERATIVO — sii (tu) (Lei) sia Passato sia sia sia siamo siate si.ano stato stato stato stati stati stati Trapassato fossi fossi fosse fo. ssimo foste fo. ssero stato stato stato stati stati stati Passato stato sarei stato saresti sarebbe stato saremmo stati sareste stati sare.bbero stati siamo (noi) siate (voi) (Loro) si.ano INFINITO Presente e.ssere 8 GERUNDIO PARTICIPIO Passato e.ssere stato Presente essendo Passato essendo stato Passato stato
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Czasy i czasowniki - WŁOSKI
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: