Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00226 004199 18754401 na godz. na dobę w sumie
Małżeństwo - ebook/epub
Małżeństwo - ebook/epub
Autor: Liczba stron: 76
Wydawca: W drodze Język publikacji: polski
ISBN: 9788379061716 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka Małżeństwo autorstwa Dietricha von Hildebranda zyskała rozgłos dzięki odważnym poglądom autora, który dokonał pewnego przełomu w myśleniu o małżeństwie, rozdzielając znaczenie małżeństwa – którym jest miłość – od jego prokreacyjnego celu. Autor ubolewał, że ludzie przestali dążyć do zwycięstwa nad własnymi słabościami, skłonnością do niewierności, egocentryzmem. Dowodził, że jedynie małżeństwo może ocalić miłość mężczyzny i kobiety, stawiając ją ponad przypadkowością i zmiennością życia i nastrojów. Jednak nawrócenie na wiarę katolicką pozwoliło mu później dostrzec, że miłość naturalna blednie w porównaniu z pięknem miłości mającej korzenie w Chrystusie, a dopiero sakrament daje ludziom nadnaturalną siłę konieczną do walki »w dobrych zawodach« (Tm 6,12). Książka, choć po raz pierwszy wydana została w 1929 roku, do dziś nie straciła na aktualności. Przetłumaczono ją na kilka języków, doczekała się też wielu wznowień.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej... Tytuł oryginału: Die Ehe © 2016 Copyright Dietrich von Hildebrand Legacy Project © Copyright for the Polish edition by Wydawnictwo W drodze, 2017 This translation published by arrangement with the Dietrich von Hildebrand Legacy Project Konsultacja tłumaczenia: ks. prof. dr hab. Alfred Wierzbicki Redaktor prowadzący: Ewa Kubiak Redakcja: Lidia Kozłowska Korekta: Agnieszka Czapczyk, Paulina Jeske-Choińska Redakcja techniczna, layout: Justyna Nowaczyk Projekt okładki i stron tytułowych: Krzysztof Lorczyk OP Projekt Hildebranda podejmuje i rozwija bogatą tradycję personalizmu chrze- ścijańskiego, w kształcie zaproponowanym przez Dietricha von Hildebranda i Karola Wojtyłę, w służbie intelektualnej oraz kulturalnej odnowy. Publikacje, programy akademickie i konferencje dla szerokiego grona odbiorców mają za zadanie przybliżyć naukę wielkich przedstawicieli fi lozofi i personalistycznej XX wieku. Poruszeni rozmiarem tajemnicy i godności osoby ludzkiej, myśli- ciele ci wypracowali koncepcję, która rzuca nowe światło na pojęcia wolności i sumienia, transcendencję religijną człowieka, relację między jednostką a spo- łecznością, miłość mężczyzny i kobiety oraz na życiodajną moc piękna. Pro- jekt Hildebranda łączy ich wizję osoby ludzkiej z wielką tradycją zachodnią i myślą chrześcijańską i czerpie z ich personalizmu, aby pomóc w rozwiązaniu najgłębszych potrzeb i aspiracji współczesnego człowieka. Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy na stronę: www.hildebrandproject.org Publikacja powstała dzięki wsparciu fi nansowemu Likus Hotele i Restauracje. ISBN 978-83-7906-171-6 Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze sp. z o.o. Wydanie I, 2017 ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań tel. 61 852 39 62, faks 61 850 17 82 sprzedaz@wdrodze.pl www.wdrodze.pl Od Wydawcy Od Wydawcy Z nieukrywaną satysfakcją przekazujemy do rąk Czy- nieukrywaną satysfakcją przekazujemy do rąk Czy- telników pierwsze polskie wydanie słynnej książki telników pierwsze polskie wydanie słynnej książki Małżeństwo Małżeństwo ( (DieDie EheEhe), autorstwa Dietricha von Hilde- ), autorstwa Dietricha von Hilde- branda (1889–1977). Twórczość niemieckiego fi lozofa branda (1889–1977). Twórczość niemieckiego fi lozofa i teologa od kilku lat przeżywa w naszym kraju swoisty i teologa od kilku lat przeżywa w naszym kraju swoisty renesans. Mamy nadzieję, że i ta książka, oczekiwana renesans. Mamy nadzieję, że i ta książka, oczekiwana zarówno przez teologów małżeństwa, jak i licznych zarówno przez teologów małżeństwa, jak i licznych wielbicieli twórczości autora, zaspokoi gusta najbar- wielbicieli twórczości autora, zaspokoi gusta najbar- dziej wymagających odbiorców. dziej wymagających odbiorców. Pierwsze wydanie Małżeństwa Pierwsze wydanie Małżeństwa ukazało się w roku ukazało się w roku 1929 w Niemczech. W pierwszej połowie XX wieku, 1929 w Niemczech. W pierwszej połowie XX wieku, zarówno w powszechnym przekonaniu, jak i w teologii, zarówno w powszechnym przekonaniu, jak i w teologii, tajemnicę sakramentu małżeństwa wyrażano z innym tajemnicę sakramentu małżeństwa wyrażano z innym rozłożeniem akcentów, niż się to robi dzisiaj. A jednak rozłożeniem akcentów, niż się to robi dzisiaj. A jednak wydaje się, iż przez ten okres książka jedynie zyskała wydaje się, iż przez ten okres książka jedynie zyskała na wartości. Stało się tak, ponieważ jej autor był myśli- na wartości. Stało się tak, ponieważ jej autor był myśli- cielem wyjątkowym. W analizie zagadnień skupiał się cielem wyjątkowym. W analizie zagadnień skupiał się 55 OD WYDAWCY OD WYDAWCY na tym, co rzeczywiście istotne, a przez to nieprze- na tym, co rzeczywiście istotne, a przez to nieprze- mijające. W rozważaniu z godną podziwu wnikliwo- mijające. W rozważaniu z godną podziwu wnikliwo- ścią ujmował sedno problemu i potrafi ł oddzielić je ścią ujmował sedno problemu i potrafi ł oddzielić je od treści zmiennych, zależnych od czynników prze- od treści zmiennych, zależnych od czynników prze- mijających. Dlatego myśl von Hildebranda jest wciąż mijających. Dlatego myśl von Hildebranda jest wciąż nie tylko żywa, ale przede wszystkim inspirująca. Wy- nie tylko żywa, ale przede wszystkim inspirująca. Wy- warła ogromny wpływ na współczesne ujęcie teolo- warła ogromny wpływ na współczesne ujęcie teolo- gii małżeństwa, sformułowane znakomicie w nauce gii małżeństwa, sformułowane znakomicie w nauce Karola Wojtyły i Drugiego Soboru Watykańskiego. Karola Wojtyły i Drugiego Soboru Watykańskiego. O długie lata wyprzedziła epokę, w której została na- O długie lata wyprzedziła epokę, w której została na- pisana, ponieważ wyraziła to, co pozostaje wieczne. pisana, ponieważ wyraziła to, co pozostaje wieczne. W namyśle nad małżeństwem autor najpierw wy- W namyśle nad małżeństwem autor najpierw wy- powiedział to, co głęboko ludzkie, prawdziwe w do- powiedział to, co głęboko ludzkie, prawdziwe w do- świadczeniu kolejnych pokoleń i każdego małżonka, świadczeniu kolejnych pokoleń i każdego małżonka, a następnie to, co boskie, a więc istotne i trwałe w sa- a następnie to, co boskie, a więc istotne i trwałe w sa- kramencie. W obu częściach eseju o małżeństwie jawi kramencie. W obu częściach eseju o małżeństwie jawi się nam jako platoński idealista w najlepszym sensie się nam jako platoński idealista w najlepszym sensie tego określenia. Nie jest oderwanym od rzeczywistości tego określenia. Nie jest oderwanym od rzeczywistości pięknoduchem, lecz kierując się pięknem ducha, chwy- pięknoduchem, lecz kierując się pięknem ducha, chwy- ta to, co najbardziej wzniosłe, a zarazem na wskroś ta to, co najbardziej wzniosłe, a zarazem na wskroś prawdziwe. Opisując ideę, nie zagłębia się w szeregi prawdziwe. Opisując ideę, nie zagłębia się w szeregi praktycznych rad, które dla jednych są przydatne, a dla praktycznych rad, które dla jednych są przydatne, a dla innych nużące, nie ucieka w moralizatorski ton, nie innych nużące, nie ucieka w moralizatorski ton, nie zniechęca czytelników ideałem, który w codzienności zniechęca czytelników ideałem, który w codzienności pozostanie niedościgniony. Przeciwnie, medytując nad pozostanie niedościgniony. Przeciwnie, medytując nad istotą więzi i sakramentu, pociąga jego pięknem, inspi- istotą więzi i sakramentu, pociąga jego pięknem, inspi- ruje do wysiłku, nie skupiając się na nim; wskazuje bez- ruje do wysiłku, nie skupiając się na nim; wskazuje bez- 66 OD WYDAWCY kres, jaki otwiera się przed osobami, które chcą za- kres, jaki otwiera się przed osobami, które chcą za- ryzykować podróż do wewnętrznego sensu tajemnicy ryzykować podróż do wewnętrznego sensu tajemnicy małżeństwa. małżeństwa. Lekturę warto zacząć od słowa wstępnego żony au- Lekturę warto zacząć od słowa wstępnego żony au- tora, Alice von Hildebrand, która wprowadza w spo- tora, Alice von Hildebrand, która wprowadza w spo- sób myślenia swojego męża i dopowiada jego myśl sób myślenia swojego męża i dopowiada jego myśl osobistymi spostrzeżeniami. Oparła je nie tylko na re- osobistymi spostrzeżeniami. Oparła je nie tylko na re- fl eksji, którą przez lata współtworzyła z autorem, ale fl eksji, którą przez lata współtworzyła z autorem, ale również na doświadczeniu życia z nim w małżeństwie. również na doświadczeniu życia z nim w małżeństwie. Stąd choć niniejsza książka jest przede wszystkim wy- Stąd choć niniejsza książka jest przede wszystkim wy- kładem teologii małżeństwa, przykład autorów jest kładem teologii małżeństwa, przykład autorów jest dowodem zastosowania dobrej teorii do codziennej dowodem zastosowania dobrej teorii do codziennej praktyki życia. praktyki życia. WstępWstęp „Miłość jest niebem; małżeństwo – piekłem” – iłość jest niebem; małżeństwo – piekłem” – napisał lord Byron sto pięćdziesiąt lat temu napisał lord Byron sto pięćdziesiąt lat temu11. . Nie mógł wówczas przewidzieć, jak niezmiernie po- Nie mógł wówczas przewidzieć, jak niezmiernie po- pularna byłaby dziś jego myśl. pularna byłaby dziś jego myśl. W naszym społeczeństwie wielkość i piękno miło- W naszym społeczeństwie wielkość i piękno miło- ści małżeńskiej zostały tak zaciemnione, że większość ści małżeńskiej zostały tak zaciemnione, że większość ludzi postrzega małżeństwo jako więzienie – nudny, ludzi postrzega małżeństwo jako więzienie – nudny, konwencjonalny układ prawny, konwencjonalny układ prawny, który zagraża miłości który zagraża miłości i niszczy wolność i niszczy wolność.. Mój mąż, Dietrich von Hildebrand, miał całko- Mój mąż, Dietrich von Hildebrand, miał całko- wicie przeciwne poglądy. Długi czas przed nawróce- wicie przeciwne poglądy. Długi czas przed nawróce- niem na religię rzymskokatolicką był przekonany, że niem na religię rzymskokatolicką był przekonany, że wspólnota miłości w małżeństwie jest najgłębszym wspólnota miłości w małżeństwie jest najgłębszym źródłem szczęścia człowieka. Widział wspaniałość źródłem szczęścia człowieka. Widział wspaniałość Wstęp Alice von Hildebrand pochodzi z brytyjskiego wydania Mał-Mał- 1 1 Wstęp Alice von Hildebrand pochodzi z brytyjskiego wydania z 1984 r., a cytat z wydanego w 1806 r. poematu Byrona Do Elizy Do Elizy żeństwa żeństwa z 1984 r., a cytat z wydanego w 1806 r. poematu Byrona – przyp. red. – przyp. red. 99 WSTĘP WSTĘP i piękno jedności małżonków, którą symbolizuje jed- i piękno jedności małżonków, którą symbolizuje jed- ność cielesna, prowadząca w tak tajemniczy sposób ność cielesna, prowadząca w tak tajemniczy sposób do powstania nowej osoby ludzkiej. Zauważał, że mi- do powstania nowej osoby ludzkiej. Zauważał, że mi- łość ze swej istoty tęskni za nieskończonością i wiecz- łość ze swej istoty tęskni za nieskończonością i wiecz- nością. Osoba prawdziwie zakochana pragnie zatem nością. Osoba prawdziwie zakochana pragnie zatem związać się na wieki z ukochanym, a właśnie to jest związać się na wieki z ukochanym, a właśnie to jest darem, który daje jej małżeństwo. darem, który daje jej małżeństwo. Natomiast miłość pozbawioną bezwarunkowego Natomiast miłość pozbawioną bezwarunkowego oddania postrzegał jako zdradę samej istoty miłości. oddania postrzegał jako zdradę samej istoty miłości. Ten, kto odmawia oddania siebie samego (lub łamie Ten, kto odmawia oddania siebie samego (lub łamie to zobowiązanie, by wejść w nowy związek), oszukuje to zobowiązanie, by wejść w nowy związek), oszukuje siebie. Myli ekscytację płynącą z nowości z autentycz- siebie. Myli ekscytację płynącą z nowości z autentycz- nym szczęściem. nym szczęściem. Ten uczuciowy defetyzm – tak typowy dla dwu- Ten uczuciowy defetyzm – tak typowy dla dwu- dziestego stulecia – jest objawem poważnej niedojrza- dziestego stulecia – jest objawem poważnej niedojrza- łości emocjonalnej, która osłabia prawdziwe funda- łości emocjonalnej, która osłabia prawdziwe funda- menty społeczeństwa. Jego korzenie tkwią częściowo menty społeczeństwa. Jego korzenie tkwią częściowo w błędnym rozumieniu wolności. Wielu ludzi kry- w błędnym rozumieniu wolności. Wielu ludzi kry- tykuje małżeństwo, ponieważ nie potrafi zdać sobie tykuje małżeństwo, ponieważ nie potrafi zdać sobie sprawy z tego, że osoba realizuje swą wolność tak- sprawy z tego, że osoba realizuje swą wolność tak- że przez to, iż dobrowolnie wiąże się z drugą osobą że przez to, iż dobrowolnie wiąże się z drugą osobą w małżeństwie. w małżeństwie. Owi krytycy małżeństwa nie rozumieją, że stałość – Owi krytycy małżeństwa nie rozumieją, że stałość – a zwłaszcza wierność – to podstawowe cechy prawdzi- a zwłaszcza wierność – to podstawowe cechy prawdzi- wie wielkiej osobowości – wybiera ona wierność temu, wie wielkiej osobowości – wybiera ona wierność temu, co ujrzała, choć w późniejszym czasie jej wzrok może co ujrzała, choć w późniejszym czasie jej wzrok może stracić ostrość. stracić ostrość. 1010 WSTĘP WSTĘP Wracając do Byronowskiego stanowiska na temat Wracając do Byronowskiego stanowiska na temat małżeństwa i miłości – „piekło” nie bierze się z wier- małżeństwa i miłości – „piekło” nie bierze się z wier- ności; bierze się z braku wierności, który sprawia, że ności; bierze się z braku wierności, który sprawia, że mężczyzna być może formalnie nie jest związany, lecz mężczyzna być może formalnie nie jest związany, lecz jest samotny: zamknięty w pułapce płytkiej samowoli jest samotny: zamknięty w pułapce płytkiej samowoli i dusznego subiektywizmu. i dusznego subiektywizmu. W istocie, w przeciwieństwie do opinii lorda Byro- W istocie, w przeciwieństwie do opinii lorda Byro- na i popularnych poglądów, małżeństwo jest przyjacie- na i popularnych poglądów, małżeństwo jest przyjacie- lem i obrońcą miłości między mężczyzną i kobietą. lem i obrońcą miłości między mężczyzną i kobietą. Nadaje miłości strukturę, stanowi schronienie i za- Nadaje miłości strukturę, stanowi schronienie i za- pewnia jedyny w swoim rodzaju klimat, w którym mi- pewnia jedyny w swoim rodzaju klimat, w którym mi- łość może wzrastać. łość może wzrastać. Małżeństwo uczy małżonków pokory i sprawia, Małżeństwo uczy małżonków pokory i sprawia, że zdają sobie sprawę z tego, jak słabo kocha istota że zdają sobie sprawę z tego, jak słabo kocha istota ludzka. Pomimo tęsknoty, by kochać i być kochanym, ludzka. Pomimo tęsknoty, by kochać i być kochanym, nieustannie sprawiamy zawód i desperacko potrze- nieustannie sprawiamy zawód i desperacko potrze- bujemy pomocy. Musimy wiązać się świętą przysię- bujemy pomocy. Musimy wiązać się świętą przysię- gą, która obdarzy naszą miłość mocą konieczną do gą, która obdarzy naszą miłość mocą konieczną do zmierzenia się ze wzburzonym morzem ludzkiej kon- zmierzenia się ze wzburzonym morzem ludzkiej kon- dycji. dycji. Żadna miłość nie jest bowiem wolna od okreso- Żadna miłość nie jest bowiem wolna od okreso- wych trudności. Jednak – jak trafnie zauważa Kierke- wych trudności. Jednak – jak trafnie zauważa Kierke- gaard – ponieważ małżeństwo zakłada wolę, oddanie, gaard – ponieważ małżeństwo zakłada wolę, oddanie, obowiązek i odpowiedzialność, krzepi ono małżon- obowiązek i odpowiedzialność, krzepi ono małżon- ków do walki, by chronić cenny dar wzajemnej miłości. ków do walki, by chronić cenny dar wzajemnej miłości. Daje im chwalebną pewność, że z Bożą pomocą prze- Daje im chwalebną pewność, że z Bożą pomocą prze- zwyciężą trudności i wyjdą z nich zwycięsko. A za- zwyciężą trudności i wyjdą z nich zwycięsko. A za- 1111 WSTĘP WSTĘP tem, przez dodanie pierwiastka formalnego do mate- tem, przez dodanie pierwiastka formalnego do mate- rialnego pierwiastka miłości, małżeństwo gwarantuje rialnego pierwiastka miłości, małżeństwo gwarantuje miłości przyszłość i chroni przed pokusami, które na miłości przyszłość i chroni przed pokusami, które na pewno przyniesie ludzka egzystencja. pewno przyniesie ludzka egzystencja. W związku bez zobowiązań najmniejsza przeszko- W związku bez zobowiązań najmniejsza przeszko- da i niewiele znacząca trudność stanowi uprawnio- da i niewiele znacząca trudność stanowi uprawnio- ne usprawiedliwienie rozstania. Niestety, człowiek, tak ne usprawiedliwienie rozstania. Niestety, człowiek, tak skory to zwyciężania w walce z innymi, wykazuje nie- skory to zwyciężania w walce z innymi, wykazuje nie- wielką chęć, lub zupełny jej brak, by zwyciężać same- wielką chęć, lub zupełny jej brak, by zwyciężać same- go siebie. Jest mu znacznie łatwiej zrezygnować z bycia go siebie. Jest mu znacznie łatwiej zrezygnować z bycia w związku, niż walczyć z tym, co Kierkegaard nazywa w związku, niż walczyć z tym, co Kierkegaard nazywa „lenistwem, które często ma w zwyczaju dążyć do speł- „lenistwem, które często ma w zwyczaju dążyć do speł- niania życzeń”. niania życzeń”. Małżeństwo wzywa każdego z małżonków do wal- Małżeństwo wzywa każdego z małżonków do wal- ki z samym sobą na rzecz ukochanej osoby. Dlatego ki z samym sobą na rzecz ukochanej osoby. Dlatego w dzisiejszych czasach stało się tak mało popularne. w dzisiejszych czasach stało się tak mało popularne. Ludzie nie mają już dłużej ochoty na odnoszenie naj- Ludzie nie mają już dłużej ochoty na odnoszenie naj- większego ze wszystkich zwycięstw – zwycięstwa nad większego ze wszystkich zwycięstw – zwycięstwa nad sobą. sobą. Zerwanie małżeństwa jest – jak mówi nam Kier- Zerwanie małżeństwa jest – jak mówi nam Kier- kegaard – „samopobłażaniem”. Tylko tchórze szkalu- kegaard – „samopobłażaniem”. Tylko tchórze szkalu- ją małżeństwo. Uciekają z pola bitwy, pokonani jeszcze ją małżeństwo. Uciekają z pola bitwy, pokonani jeszcze przed rozpoczęciem walki. Jedynie małżeństwo może przed rozpoczęciem walki. Jedynie małżeństwo może ocalić miłość mężczyzny i kobiety, stawiając ją ponad ocalić miłość mężczyzny i kobiety, stawiając ją ponad przypadkowością i zmiennością życia i nastrojów. Bez przypadkowością i zmiennością życia i nastrojów. Bez tej więzi nie ma powodów, by pragnąć przemiany tru- tej więzi nie ma powodów, by pragnąć przemiany tru- dów codzienności w poetycką pieśń. dów codzienności w poetycką pieśń. 1212 WSTĘP WSTĘP Małżeństwo sakramentalne Małżeństwo sakramentalne W książce Małżeństwo. Tajemnica wiernej miłości W książce Małżeństwo. Tajemnica wiernej miłości22 mój mój mąż poruszył kwestie, które rzucają światło na war- mąż poruszył kwestie, które rzucają światło na war- tość i ważność małżeństwa naturalnego, i wskazują na tość i ważność małżeństwa naturalnego, i wskazują na rolę, jaką odgrywa ono w służbie wiernej miłości. Za- rolę, jaką odgrywa ono w służbie wiernej miłości. Za- razem mój mąż zauważył, że nawet w najszczęśliw- razem mój mąż zauważył, że nawet w najszczęśliw- szym małżeństwie naturalnym śmiertelny człowiek, szym małżeństwie naturalnym śmiertelny człowiek, „stworzenie jednego dnia”, jak nazywa go Platon, po- „stworzenie jednego dnia”, jak nazywa go Platon, po- zostaje straszliwie skończony i ograniczony. Wskutek zostaje straszliwie skończony i ograniczony. Wskutek tego, każda miłość jedynie naturalna jest z konieczno- tego, każda miłość jedynie naturalna jest z konieczno- ści tragiczna: nigdy nie osiągnie wiecznej jedności, za ści tragiczna: nigdy nie osiągnie wiecznej jedności, za którą z natury tęskni. którą z natury tęskni. Lecz gdy mój mąż nawrócił się na katolicyzm, od- Lecz gdy mój mąż nawrócił się na katolicyzm, od- krył cudowny nowy wymiar małżeństwa: jego sakra- krył cudowny nowy wymiar małżeństwa: jego sakra- mentalny charakter będący zdrojem łaski. Święty Paweł mentalny charakter będący zdrojem łaski. Święty Paweł rzucił światło na wzniosłą godność małżeństwa sa- rzucił światło na wzniosłą godność małżeństwa sa- kramentalnego, nazywając je „wielką tajemnicą”, po- kramentalnego, nazywając je „wielką tajemnicą”, po- równywalną z miłością Chrystusa do Kościoła (zob. równywalną z miłością Chrystusa do Kościoła (zob. Ef 5,32 Ef 5,3233). Miłość naturalna blednie w porównaniu ). Miłość naturalna blednie w porównaniu z pięknem miłości mającej korzenie w Chrystusie. z pięknem miłości mającej korzenie w Chrystusie. ukazało się pod tytułem Marriage. The Mystery of Faithful Love ukazało się pod tytułem 2 Brytyjskie wydanie książki Dietricha von Hildebranda z roku 1984 Brytyjskie wydanie książki Dietricha von Hildebranda z roku 1984 Marriage. The Mystery of Faithful Love – przyp. red. – przyp. red. 3 Cytaty z Pisma Świętego podano według Biblii Tysiąclecia, wyd. Cytaty z Pisma Świętego podano według Biblii Tysiąclecia, wyd. piąte na nowo opracowane i poprawione, Pallottinum, Poznań 2003 – piąte na nowo opracowane i poprawione, Pallottinum, Poznań 2003 – przyp. red. przyp. red. 1313 WSTĘP WSTĘP Małżeństwo, będąc sakramentem, daje ludziom nad- Małżeństwo, będąc sakramentem, daje ludziom nad- naturalną siłę konieczną do walki „w dobrych za- naturalną siłę konieczną do walki „w dobrych za- wodach” (Tm 6,12). Każde odniesione wspólnie zwy- wodach” (Tm 6,12). Każde odniesione wspólnie zwy- cięstwo nad przyzwyczajeniem, rutyną i nudą umacnia cięstwo nad przyzwyczajeniem, rutyną i nudą umacnia więź między małżonkami i sprawia, że ich miłość więź między małżonkami i sprawia, że ich miłość okrywa się nowym kwiatem. okrywa się nowym kwiatem. Ponadto, ponieważ bezpośrednio i sakramentalnie Ponadto, ponieważ bezpośrednio i sakramentalnie wiąże każdego z małżonków z nieskończoną miło- wiąże każdego z małżonków z nieskończoną miło- ścią, jaką ma dla nich Chrystus, przezwycięża tragicz- ścią, jaką ma dla nich Chrystus, przezwycięża tragicz- ne ograniczenia małżeństwa naturalnego i osiąga cha- ne ograniczenia małżeństwa naturalnego i osiąga cha- rakter nieskończony i wieczny, do jakiego dąży każda rakter nieskończony i wieczny, do jakiego dąży każda miłość. miłość. Jest zatem zrozumiałe, że po nawróceniu na rzym- Jest zatem zrozumiałe, że po nawróceniu na rzym- ski katolicyzm mąż mój, wielki rycerz strzegący miłości ski katolicyzm mąż mój, wielki rycerz strzegący miłości naturalnej, stał się gorliwym rycerzem strzegącym mi- naturalnej, stał się gorliwym rycerzem strzegącym mi- łości nadnaturalnej, żyjącej w sakramencie małżeństwa. łości nadnaturalnej, żyjącej w sakramencie małżeństwa. Jego entuzjazm dla piękna i tajemnicy wiernej miłości Jego entuzjazm dla piękna i tajemnicy wiernej miłości małżeńskiej doprowadził do napisania tej książki. małżeńskiej doprowadził do napisania tej książki. Historia tej książki Historia tej książki Przygotowanie do Małżeństwa Przygotowanie do Małżeństwa zaczęło się właści- zaczęło się właści- wie w roku 1923, gdy mąż mój wygłosił wykład na wie w roku 1923, gdy mąż mój wygłosił wykład na temat małżeństwa na Kongresie Katolickiego Związ- temat małżeństwa na Kongresie Katolickiego Związ- ku Akademickiego w Ulm, w Niemczech. Wykład od- ku Akademickiego w Ulm, w Niemczech. Wykład od- niósł sukces i zyskał duży rozgłos. niósł sukces i zyskał duży rozgłos. 1414 WSTĘP WSTĘP W wykładzie tym stwierdzał, że powinno się roz- W wykładzie tym stwierdzał, że powinno się roz- różniać między sensem małżeństwa (którym jest mi- różniać między sensem małżeństwa (którym jest mi- łość) a jego celem (czyli prokreacją). Odmalował obraz łość) a jego celem (czyli prokreacją). Odmalował obraz małżeństwa jako wspólnoty miłości, która dzięki god- małżeństwa jako wspólnoty miłości, która dzięki god- nej podziwu Bożej ekonomii osiąga kres w prokreacji. nej podziwu Bożej ekonomii osiąga kres w prokreacji. Pomimo że ówcześnie ofi cjalna nauka Kościoła Pomimo że ówcześnie ofi cjalna nauka Kościoła kładła nacisk niemal wyłącznie na prokreację jako cel kładła nacisk niemal wyłącznie na prokreację jako cel małżeństwa, w praktyce Kościół zawsze w sposób małżeństwa, w praktyce Kościół zawsze w sposób możliwy do wywnioskowania uznawał miłość za sens możliwy do wywnioskowania uznawał miłość za sens małżeństwa. Zawsze aprobował małżeństwo osób, małżeństwa. Zawsze aprobował małżeństwo osób, które ze względu na wiek czy inne trudności nie mo- które ze względu na wiek czy inne trudności nie mo- gły cieszyć się błogosławieństwem posiadania dzieci. gły cieszyć się błogosławieństwem posiadania dzieci. Świadom jednak tego, że dokonuje przełomu, czy- Świadom jednak tego, że dokonuje przełomu, czy- niąc w tak bezpośredni sposób rozróżnienie mię- niąc w tak bezpośredni sposób rozróżnienie mię- dzy dzy sensem sensem a a celemcelem małżeństwa, mąż szukał akceptacji małżeństwa, mąż szukał akceptacji władz kościelnych. Zwrócił się więc do jego Eminen- władz kościelnych. Zwrócił się więc do jego Eminen- cji kardynała Pacellego, wówczas nuncjusza papie- cji kardynała Pacellego, wówczas nuncjusza papie- skiego w Monachium. Wyłożył swe poglądy owemu skiego w Monachium. Wyłożył swe poglądy owemu przyszłemu papieżowi (Piusowi XII), i ku swej rado- przyszłemu papieżowi (Piusowi XII), i ku swej rado- ści, otrzymał dla nich pełne poparcie. ści, otrzymał dla nich pełne poparcie. Aprobata kardynała Pacellego oraz sukces, jaki od- Aprobata kardynała Pacellego oraz sukces, jaki od- niósł wykład o małżeństwie, zachęciły mojego męża niósł wykład o małżeństwie, zachęciły mojego męża do poszerzenia i rozwinięcia wykładu do rozmiarów do poszerzenia i rozwinięcia wykładu do rozmiarów tomu, który Czytelnik trzyma w swoich rękach. tomu, który Czytelnik trzyma w swoich rękach. emieckim44, , Od pierwszego wydania w języku ni Od pierwszego wydania w języku niemieckim Małżeństwo zostało przetłumaczone na większość ję- Małżeństwo zostało przetłumaczone na większość ję- Wydanie monachijskie z 1929 r. – Die Ehe 4 Wydanie monachijskie z 1929 r. – Die Ehe – przyp. red. – przyp. red. 1515 WSTĘP zyków Europy, i nigdy nie straciło popularności na zyków Europy, i nigdy nie straciło popularności na tym kontynencie. Gdy po raz pierwszy przetłumaczo- tym kontynencie. Gdy po raz pierwszy przetłumaczo- no je na jezyk angielski podczas drugiej wojny świato- no je na jezyk angielski podczas drugiej wojny świato- wej, spotkało się z pochlebnym przyjęciem krytyków wej, spotkało się z pochlebnym przyjęciem krytyków i cieszyło się wielkim powodzeniem; książka doczeka- i cieszyło się wielkim powodzeniem; książka doczeka- ła się czterech wznowień w ciągu czternastu lat. ła się czterech wznowień w ciągu czternastu lat. Z wielką radością przyjmuję to nowe wydanie, któ- Z wielką radością przyjmuję to nowe wydanie, któ- re po raz kolejny czyni książkę dostępną dla czytel- re po raz kolejny czyni książkę dostępną dla czytel- ników anglojęzycznych po niemal trzydziestoletniej ników anglojęzycznych po niemal trzydziestoletniej przerwie. przerwie. Zwłaszcza dzisiaj książka ukazująca wzniosłe po- Zwłaszcza dzisiaj książka ukazująca wzniosłe po- wołanie chrześcijańskiej miłości jest lekturą obowiąz- wołanie chrześcijańskiej miłości jest lekturą obowiąz- kową dla każdego, kto w wartościowy sposób pragnie kową dla każdego, kto w wartościowy sposób pragnie przeżywać tę wielką tajemnicę. przeżywać tę wielką tajemnicę. Tomasz à Kempis mówi nam, że „miłość to wielka Tomasz à Kempis mówi nam, że „miłość to wielka rzecz”. Tak samo małżeństwo. rzecz”. Tak samo małżeństwo. ALICE VON HILDEBRAND ALICE VON HILDEBRAND Spis treści Spis treści Od Wydawcy Od Wydawcy Alice von Hildebrand) Wstęp (Alice von Hildebrand Wstęp ( ) Małżeństwo Małżeństwo 5 5 9 9 17 17
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Małżeństwo
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: