Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00494 012450 20627830 na godz. na dobę w sumie
Marnotrawny świat - ebook/epub
Marnotrawny świat - ebook/epub
Autor: Liczba stron: 208
Wydawca: W drodze Język publikacji: polski
ISBN: 9788379062188 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Marnotrawny świat' to cykl rozważań z lat 1935–1936, prezentowanych w nocnym programie radiowym The Catholic Hour (Godzina Katolicka), którego Fulton J. Sheen przez ponad dwie dekady był gospodarzem. Amerykański duchowny zaskakuje czytelnika oryginalną interpretacją ewangelicznej przypowieści o synu marnotrawnym. Rolę młodszego syna przypisuje cywilizacji zachodniej, która po wiekach błądzenia powróci do domu Ojca, na łono Kościoła. Odrzuciliśmy Pismo Święte i wiarę w istnienie Boga, zanegowaliśmy konieczność istnienia religii, ale za chwilę dojrzejemy do tego, by powrócić do Ojca – przekonuje autor. Dopełnienie stanowi druga część książki. Arcybiskup dowodzi w niej, że ostatnie słowa Chrystusa na krzyżu korespondują z siedmioma częściami Mszy Świętej, która tym samym staje się odzwierciedleniem dramatu odkupienia świata.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...marnotrawny.pdf 1 2018-03-09 10:36:21 C M Y CM MY CY CMY K Tytuł oryginału Th e Prodigal World Copyright permission was granted by Th e Estate of Fulton J. Sheen/ Th e Society for the Propagation of the Faith/www.missio.org © Copyright for this edition by Wydawnictwo W drodze, 2018 Redaktor prowadzący Lidia Kozłowska Redakcja Agnieszka Czapczyk Korekta Paulina Jeske-Choińska, Agnieszka Czapczyk Projekt okładki i stron tytułowych Radosław Krawczyk Ilustracja na okładce Pompeo Batoni, Powrót syna marnotrawnego (1773), Muzeum Sztuki w Wiedniu Redaktor techniczny Justyna Nowaczyk ISBN 978-83-7906-218-8 Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze sp. z o.o. Wydanie I, 2018 ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań tel. 61 852 39 62, faks 61 850 17 82 sprzedaz@wdrodze.pl www.wdrodze.pl Niepokalanej Maryi, Ucieczce Grzeszników, Matce Dzieci Marnotrawnych Szczególne słowa podziękowania kierujemy do Ojców Oblatów Maryi Niepokalanej z Lesmur- die w Australii Zachodniej oraz do Stowarzysze- nia Fultona J. Sheena w Perth w Australii Za- chodniej za udostępnienie nam tego znakomitego dzieła i zachętę do jego publikacji. I PONOWNE NARODZINY ŚWIATA 29 grudnia 1935 roku1 Żyjemy w  niebezpiecznych czasach, w  których serca i dusze ludzi poddawane są ciężkim próbom. Przyszłość nigdy jeszcze nie była tak całkowicie nieprzewidywalna; nie tyle weszliśmy w  okres przejściowy, przez który przebrniemy dzięki wierze w postęp, co wkraczamy w nieznane rejony – bez radości, bez złudzeń, bez nadziei. Można odnieść wrażenie, że cały świat znajduje się w stanie ducho- wego wdowieństwa i przytłoczony jest dręczącym 1 Niniejszy tom zawiera cykl rozważań z lat 1935–1936, głoszonych w nocnym programie radiowym Th e Catholic Hour (Godzina Katolicka) w NBC. Fulton J. Sheen przez ponad dwie dekady był gospodarzem tego programu, który w szczytowym momencie popularności miał szacunkowo 4 miliony słuchaczy – przyp. red. 10 Marnotrawny świat poczuciem opuszczenia, niczym człowiek, który wyruszył w drogę życia, ciesząc się bliskością do- brego towarzysza, a teraz na zawsze został pozba- wiony jego obecności. W tym stanie zamętu i  ogólnego osłupienia współcześni prorocy przekonują nas, że zawiodła ekonomia. Otóż nie! To nie ekonomia zawiodła, lecz człowiek. Człowiek, który zapomniał o Bogu. Dlatego żadne polityczne czy gospodarcze po- prawki nie uratują naszej cywilizacji, uratować nas może jedynie wewnętrzna odnowa – oczyszczenie serc i dusz. Tylko wtedy bowiem, gdy szukać za- czniemy królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, wszystko inne zostanie nam dodane. W ten spo- sób dwa tysiące lat temu świat został zbawiony od pogaństwa i egoizmu. W ten sam sposób zostanie zbawiony na nowo. Chcąc dotrzeć do sedna tej prawdy, przypomnijmy krótko, w jaki sposób nasz Pan zbawił świat, aby zrozumieć, jak świat może zostać zbawiony raz jeszcze. Czy kiedykolwiek zwróciliście uwagę na zdu- miewający fakt, że w czasie, kiedy narodził się nasz Pan, sytuacja społeczna i gospodarcza była bardzo podobna do tej, w której my żyjemy? Nie sposób wręcz znaleźć dwie inne historyczne epoki tak bar- dzo podobne do siebie. Na przykład, w tamtych Ponowne narodziny świata 11 czasach w Izraelu występowały bardzo silne ten- dencje nacjonalistyczne, a w Rzymie panował wy- niosły militaryzm. Od czasów Cezara dyktatura ograniczała prawa jednostki. W dziedzinie gospo- darki dochodziło do wyzysku robotników i istniał stan niewolniczy. Podatki były zbyt wysokie i przy- tłaczające. Religia znajdowała się w odwrocie; po- ganie stracili wiarę w swoich bogów, a w Izraelu nie było proroka od czasów Machabeuszy. Bogactwo znajdowało się w rękach niewielkiej grupy osób. Sens życia dla wielu stawał się zagadką; do osa- motnionych serc ludzi wkradał się lęk, który od- bierał im ochotę do płodzenia pieśni, a w znacznej mierze również dzieci; byli znużeni starą kulturą, a obawiali się nowych bogów, losu, gwiazd nad gło- wami i niewidzialnego świata. Wergiliusz, który żył w tamtych czasach, opisywał to następująco: Nieb i ziemi zburzone prawa: w świecie tyle Wojen. Zbrodni tak liczne postacie, a w pyle, W bezcześci pług: ugorem łan ległm w bój rolnicy Wzięci, w miecz krzywe kosy przekują w kuźnicy2. Do tego świata, pełnego rozpaczy, przygnębie- nia i zniechęcenia, przyszedł Bóg. Przyszedł po to, 2 Publiusz Wergiliusz Maro, Georgiki, ks. I, w 505–508, przeł. A.L. Czerny, PIW, Warszawa 1956, s. 35. 12 Marnotrawny świat aby naprawić relacje ludzi z Bogiem; aby wprowa- dzić porządek nie tylko w ich sercach i duszach, lecz również w  interesach, świeckich sprawach, rządach – we wszystkim, co ludzkie. W jaki sposób Bóg rozwiązał społeczne, polityczne i ekonomicz- ne problemy świata? Nie przedstawił przecież no- wego systemu gospodarczego, nie uczył ludzi zasad popytu i podaży, nie prowadził szeroko zakrojo- nych badań, które miałyby ujawnić liczne aspek- ty ludzkich problemów, nie dał światu gotowej formuły dotyczącej fi nansów, umów handlowych, uzbrojenia, niewolnictwa, imperializmu i wojen. Co więc zrobił? Otóż Bóg uleczył bolączki świata, rodząc się jako ludzkie dziecię w mało znaczącej mieścinie, w Betlejem. To pozornie trywialne wy- darzenie, tak prozaiczne i powszechne, że właści- ciel gospody odmówił pokoju Jego Najświętszej Matce, dało początek rewolucji, która wprowa- dziła w świecie zamęt, i stało się rozwiązaniem, które przyniosło temu światu pokój. Jego Matka, przepędzona z powierzchni ziemi, którą On przy- szedł zbawić, szukała schronienia w grocie pasterzy. W takim miejscu narodził się Ten, który – jak Samson – wstrząsnął fi larami świata i zburzył wa- lący się budynek, a na jego miejsce wzniósł nową Ponowne narodziny świata 13 świątynię, gdzie ludzie ponownie mogli śpiewać pieśni, ponieważ odnaleźli swego Boga. Zapytacie jednak: co wspólnego mają narodzi- ny Boga jako ludzkiego dziecka ze społecznymi, politycznymi i ekonomicznymi warunkami Jego epoki lub epoki, w której my żyjemy? Jaki może być związek pomiędzy dzieckiem leżącym na sianie w żłóbku a Cezarem zasiadającym na tronie ze zło- ta? Odpowiedź jest następująca: narodziny Bożego Syna w ciele człowieka oznaczały wprowadzenie nowego życia do historycznego porządku świata. Chodziło o  przekazanie światu wiadomości, że odnowa społeczna łączy się z duchowym odrodze- niem; że narody mogą być zbawione tylko przez ludzi, którzy mają się ponownie narodzić w Bogu – tak jak teraz Bóg rodzi się w człowieku. Kiedy Bóg pojawił się w stworzonym świecie w ludzkiej po- staci i włączył się w bieg historii, dał człowiekowi nową siłę: do ludzkiej mocy dodał moc Bożą. Krót- ko mówiąc, Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł się upodobnić do Boga. Chrystus przyszedł na świat jako ludzkie dziecię właśnie po to, aby na- uczyć nas, że wybawienie od społecznych i ekono- micznych problemów można osiągnąć wyłącznie drogą narodzin. 14 Marnotrawny świat Ludzkość była zmęczona psychicznie i wyczer- pana duchowo; od czterech tysięcy lat prowadziła wielki eksperyment humanizmu i w tamtej chwili była jak chory człowiek, który nie potrafi sam sie- bie uleczyć. Jej ówczesny stan przypominał stan, w jakim znajduje się nasz świat, który od czasów renesansu próbuje zbudować cywilizację bez Boga – na fundamencie samowystarczalności człowieka. Ludzkość pozostawiona sama sobie powoli stacza się i powraca do stanu Adamowego. Teoria mó- wiąca o nieodzowności postępu jest mitem. Mamy wystarczająco dużo dowodów na to, że ludzie, których kultura osiągnęła wysoki poziom rozwo- ju, mogą przemienić się w dzikusów, podobnie jak chełpliwa cywilizacja XX wieku w swojej depra- wacji umożliwiła masakrę wojny światowej. Nie ma natomiast ani jednego przykładu na to, że rasa dzikusów może własnymi siłami wspiąć się na cy- wilizowany poziom. Bez nadprzyrodzonej pomocy następuje stopniowa degeneracja społeczeństwa, aż do chwili, w której zepsucie staje się zjawiskiem powszechnym. Nie progres, lecz regres charak- teryzuje życie człowieka bez Boga, zupełnie jak życie słonecznika bez słońca. Mimo całej chełp- liwości naszej wspaniałej, technicznej cywilizacji, może się zdarzyć, że pewnego dnia nikt nie będzie Ponowne narodziny świata 15 pamiętał o współczesnych wieżach Babel, tak jak nikt nie pamięta o ich pierwowzorze; nie będzie Amerykanów, tak jak nie ma już Babilończyków czy Medów; istnienie Waszyngtonu będzie kwestiono- wane, tak jak istnienie stolicy cywilizacji Azteków, a konstytucja Stanów Zjednoczonych stanie się przedmiotem bezowocnych poszukiwań archeo- logów z całego świata. Chociaż w tej chwili może się wydawać, że mówimy o odległej przyszłości, to podobne rzeczy zdarzały się wcześniej setki razy i mogą wydarzyć się znowu. Ludzkość nie może sama wyciągnąć się z kło- potów. Nie ma czegoś takiego jak spontaniczne po- wstawanie życia; żywe organizmy nie wyłaniają się z kryształów; poezja nie pochodzi od osłów; pokój między narodami nie rodzi się z wojen; sprawied- liwość społeczna nie jest budowana na egoizmie. Cała chemiczna wiedza dostępna ludzkości nie uzdalnia nas do tworzenia ludzkiego życia w labo- ratoriach. Brakuje nam bowiem jednoczącej, oży- wiającej zasady dotyczącej duszy, która pochodzi tylko od Boga. Życie nie jest wynikiem oddolnego pędu, lecz darem z góry. Nie jest rezultatem nie- uniknionego procesu wstępowania człowieka, lecz miłosnego aktu zstąpienia Boga. Nie jest ukorono- waniem postępu, lecz owocem wcielenia. I właśnie 16 Marnotrawny świat dlatego nasz świat, podobnie jak świat, w którym narodził się Chrystus, nie potrzebuje nowego roz- dania starych idei, nie potrzebuje nowego systemu ekonomicznego i fi nansowego. Nasz świat potrze- buje ponownych narodzin. Porządek tego świata potrzebuje tchnienia nowego życia i nowego ducha, które może nam dać tylko Bóg. Ludzkość sama nie jest zdolna do ponownych narodzin, podobnie jak żaden człowiek nie może ponownie urodzić się na- turalnie. Jeżeli mamy się narodzić do nowego życia, zasada umożliwiająca to odrodzenie musi być nam dana z góry. I właśnie takie jest znaczenie wciele- nia: na poziomie ludzkiej natury wprowadza ono do świata życie Boga, który przyszedł na świat nie po to, aby go sądzić, lecz po to, aby go zbawić. To właśnie mam na myśli, gdy mówię, że Bóg roz- wiązał nasze problemy, przychodząc na świat jako ludzkie dziecię. Odrodzenie społeczne ma bowiem w sobie coś z narodzin. Z pewnością zaraz znajdzie się ktoś, kto po- wie: „To tylko teoria”. Wcielenie Syna Bożego miało miejsce tysiąc dziewięćset lat temu i należy do przeszłości, tak samo jak bitwa pod Waterloo. Bynajmniej! Wcielenie nie jest sprawą przeszło- ści. Czy Bóg może być przeszłością? Wcielenie dokonuje się w  tej chwili. To, co Bóg uczynił Ponowne narodziny świata 17 z konkretną, indywidualną, ludzką naturą, którą przyjął od swojej Matki, Maryi, pragnie również uczynić, w mniejszym stopniu, z naturą każde- go człowieka. Pragnie mianowicie, abyśmy mieli udział w Jego boskim życiu. Ten, który w wiecz- ności narodził się z Ojca Przedwiecznego, przy- szedł na świat w określonym czasie, w Betlejem. On pragnie, abyśmy my, zrodzeni w czasie z ziem- skich ojców, ponownie narodzili się w wieczności z Ojca Niebieskiego. On pragnie, abyśmy się stali nowymi istotami, abyśmy mieli udział w nowym życiu i królestwie Bożym. Pozwólcie, że wyjaśnię to na przykładzie. Kiedy rząd zamierza emitować monetę, najpierw musi przygotować oryginalną matrycę. Jej wykonanie wymaga pracy wytrawne- go artysty. Kiedy jednak pierwotna forma jest już odlana, można z niej wybijać miliony monet, a każ- da z nich będzie podobna do oryginału. Betlejem jest zatem miejscem, gdzie powstała matryca, któ- rą jest sam Chrystus. Wszyscy ludzie, którzy kiedy- kolwiek żyli i będą żyli na ziemi, są surowym ma- teriałem, oczekującym na wybicie pieczęci Boskie- go Oryginału. Abyśmy jednak mogli się do Niego upodobnić, czyli mieć udział w Jego boskim życiu, musimy zostać odbici z tej matrycy. Chrzcielnica jest nowym Betlejem, w którym wytwarzane są 18 Marnotrawny świat kopie, tam bowiem ludzie rodzą się ponownie do życia w Bogu. Ach, nie myślcie, że chrzest to tyl- ko polanie czoła wodą. Tak mogą sądzić jedynie ci, którzy patrzą oczami zaślepionymi przez pył! Czy uważacie, że monety są tylko mechanicznie wykonywanym produktem metalowej matrycy, czy raczej jesteście gotowi uznać, że każda z nich ma swoją wartość, potwierdzoną autorytetem rządu? Czy zatem nie można powiedzieć, że chrzest z zewnątrz jest oczyszczeniem, ale wewnętrznie są to ponowne narodziny, nowe życie, potwierdzo- ne boskością Chrystusa? Wcielenie jest wzorem, a chrzcielnica jego przedłużeniem i rozszerzeniem. W obydwu przypadkach mamy bowiem do czy- nienia z narodzinami: narodzinami Boga w ciele i narodzinami ciała w Bogu. Czy rozumiecie już, dlaczego Bóg rozwiązał ekonomiczne, polityczne i społeczne problemy swojej epoki przez narodzi- ny? Otóż dlatego, że człowiek nie mógł być zba- wiony inaczej, jak tylko przez odrodzenie. Oto jedyny sposób rozwiązania ekonomicznych, politycznych i społecznych problemów: powtórne narodziny do życia w Bogu, zjednoczenie z Tym, który udziela mocy potężniejszej niż ludzka wola, mądrości przewyższającej rozum i siły większej niż siła ramion. Boże życie, które tysiąc dziewięćset Ponowne narodziny świata 19 lat temu włączyło się w przemianę świata, musi do niego powrócić. Jeśli nie narodzimy się ponownie, zginiemy. W rozwoju przeszkadzają nam złama- ne serca, a tylko Chrystus może dać człowieko- wi nowe serce. Nasze serca stały się zatwardziałe; w umysłach panuje zamęt; przytłaczają nas stare nawyki. Musimy zacząć od nowa, potrzeba nam nowej formacji, nowego ożywiającego ducha. Im więcej będzie ludzi wybitych ze wspaniałej, ory- ginalnej, boskiej matrycy Chrystusa, tym lepszy będzie świat. Nie gospodarka nas zawiodła, lecz człowiek, który odrzucił naznaczenie znakiem Chrystusa. Odbudowa gospodarcza zależy więc od odrodzenia duchowego; bolączki naszych czasów mają charakter religijno-moralny, a nie polityczny czy ekonomiczny. Nie zbawią nas fi nanse i uzbro- jenie, tak jak narodu wybranego nie zbawiła liczeb- ność jeźdźców czy siła koni. Dobrą Nowinę o duchowym odrodzeniu, któ- re jest dla nas jedynym ratunkiem, będę prezen- tował w świetle przypowieści o marnotrawnym synu. Od niej zacznę w przyszłą niedzielę. Ufam, że moje wykłady nie będą wyłącznie ogólnikowym wezwaniem do podążania za Chrystusem. Chciał- bym, aby stały się one zachętą do ponownych narodzin w Chrystusie, do życia duchowego, do 20 Marnotrawny świat przeniknięcia życiem Bożym. Koncepcja ponow- nych narodzin idealnie nadaje się do radosnego rozpoczęcia nowego roku. Życzę wam więc szczęś- liwego nowego roku, ale mówiąc „nowy”, nie mam na myśli kolejnego. Jeśli bowiem nowy rok ma być tylko kolejnym rokiem, nie będzie szczęśliwy – nie ma nic szczęśliwego w tym, że dodajemy do siebie kolejne lata i się starzejemy. Mówiąc „nowy”, mam na myśli odnowiony, odmłodzony, nowo narodzo- ny. Wielkim szczęściem jest bowiem perspektywa życia, zwłaszcza życia wiecznego w Bogu. Właś- nie tak głębokie i serdeczne życzenia pragnę wam przekazać, kiedy zwracając się do każdego z osob- na, mówię: Szczęśliwego Nowego Roku! Bóg cię kocha! SPIS TREŚCI I. Ponowne narodziny świata . . . . . . . . . . 9 II. Duchowe bankructwo. . . . . . . . . . . . . . 21 III. Ostatni wróg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 IV. Godność człowieka. . . . . . . . . . . . . . . . 49 V. Chleb domu Ojca . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 VI. Fundamentalna wolność . . . . . . . . . . . . 73 VII. Świadomość grzechu . . . . . . . . . . . . . . 83 VIII. Powrót z wygnania . . . . . . . . . . . . . . . . 95 IX. Golgota i ofi ara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 X. Pierwsze słowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 XI. Drugie słowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 206 Marnotrawny świat XII. Trzecie słowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 XIII. Czwarte słowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 XIV. Piąte słowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 XV. Szóste słowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 XVI. Siódme słowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 XVII. Odnalezienie zaginionego. . . . . . . . . . . 191
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Marnotrawny świat
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: