Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00443 005909 19019859 na godz. na dobę w sumie
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - procedura i obowiązki pracodawcy - ebook/pdf
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - procedura i obowiązki pracodawcy - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 81
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-379-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja omawia cały proces zatrudnienia i rozliczania cudzoziemca spoza Unii Europejskiej: jego przyjazd i pobyt, podjęcie pracy (zezwolenie na pracę, procedury uproszczone), obowiązki pracodawców wobec cudzoziemców w zakresie podatków i składek ZUS.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – procedura i obowiązki pracodawcy Zatrudnianie cudZoZiemców w polSce – procedura i obowiąZki pracodawcy wStęp Zatrudnienie osoby z innego państwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej, jest znacznie bardziej skomplikowane i czasochłonne niż zatrudnienie Polaka. Niniejsza publikacja oma- wia cały proces zatrudnienia i rozliczania cudzoziemca spoza UE: jego przyjazd i pobyt, podjęcie pracy (zezwolenie na pracę, procedury uproszczone), obowiązki pracodawców wo- bec cudzoziemców w zakresie podatków i składek ZUS. Za cudzoziemca uważa się każdą osobę, która nie posiada polskiego obywatelstwa. Jed- nak cudzoziemców w zakresie zatrudnienia w Polsce trzeba podzielić na dwie grupy. Jedną grupę będą stanowili obywatele Unii Europejskiej (oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego – EOG, czyli Islandii, Norwegii, Liechtensteinu), a także Szwajcarii, gdyż w ich przypadku mamy daleko idące ułatwienia i brak barier, jeżeli chodzi o przyjazd, pobyt i podejmowanie pracy w Polsce. Drugą grupę stanowią obywatele państw trzecich (spoza UE i EOG). W ich przypadku procedury są dużo bardziej skomplikowane. Znacznie więcej obowiązków czeka też praco- dawców. Sam przyjazd takiej osoby do Polski w większości przypadków będzie uzależniony od uzyskania wizy przez cudzoziemca. 4 20 września 2018 r. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – procedura i obowiązki pracodawcy prZyjaZd i pobyt cudZoZiemców w polSce wjazd i pobyt w polsce obywateli unii europejskiej Jedną z zasad, na których opiera się Unia Europejska, jest zasada przepływu osób wewnątrz Wspólnoty. Oznacza to, że osoba mieszkająca w jednym z państw Unii Europejskiej może swobodnie przemieszczać się po terytorium Wspólnoty i przebywać na terytorium innego państwa do 3 miesięcy. Dłuższy pobyt musi być uzasadniony np. faktem wykonywania pracy. Zasadę tę implementuje do polskich przepisów ustawa o wjeździe na terytorium Rzeczypo- spolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin wraz z aktami wykonawczymi. Zgodnie z jej przepisami, obywatele Unii mogą przebywać w Polsce przez okres do 3 miesięcy bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków pobytu (do 6 miesięcy może przebywać osoba, która poszukuje pracy, a po upływie tego okresu może nadal prze- bywać w Polsce, jeśli wykaże, że aktywnie kontynuuje poszukiwanie pracy i ma rzeczywi- ste szanse na zatrudnienie). Pobyt powyżej 3 miesięcy Dłuższy pobyt w naszym kraju obywatela innego państwa UE musi być uzasadniony i wyma- ga zarejestrowania. Organem rejestrującym jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu obywatela innego państwa UE. Obywatelowi UE przysługuje prawo pobytu przez okres dłuższy niż 3 miesiące, w przypadku gdy spełnia jeden z następujących warunków: ■■ jest pracownikiem lub osobą pracującą na własny rachunek na terytorium Rzeczy- pospolitej Polskiej; ■■ posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak aby nie stanowić obciążenia dla po- mocy społecznej, oraz jest objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym (bądź uprawnionym do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego); ■■ studiuje lub odbywa szkolenie zawodowe w Rzeczypospolitej Polskiej oraz posia- da wystarczające środki finansowe i jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym; ■■ jest małżonkiem obywatela polskiego. Obywatel UE zatem najpóźniej z upływem 3 miesięcy pobytu na terytorium RP powinien zarejestrować fakt przebywania w Polsce, wskazując przyczynę uzasadniającą dłuższy pobyt. Rejestracji dokonuje się w urzędzie wojewódzkim. Niedopełnienie obowiązku rejestracji jest zagrożone karą grzywny (art. 20 i art. 81 ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin). 20 września 2018 r. 5 Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – procedura i obowiązki pracodawcy Obowiązek zarejestrowania pobytu został nałożony na obywatela Unii. Pracodawca nie ma w tej kwestii żadnych obowiązków. Nie musi też sprawdzać, czy zatrudniony pracownik będący obywatelem UE dokonał takiej rejestracji. Przykład Polska firma zatrudnia na czas nieokreślony obywatela Hiszpanii. Może on bez przeszkód wje- chać na terytorium Polski i podjąć pracę u polskiego pracodawcy. Jednak z upływem 3 mie- sięcy od przyjazdu powinien dopełnić obowiązku zarejestrowania swojego pobytu, wskazując przyczynę uzasadniającą pobyt na okres dłuższy niż 3 miesiące (może to być np. umowa o pracę). Obywatel UE, który przestał być pracownikiem lub osobą pracującą na własny rachunek, zachowuje prawo pobytu przysługujące pracownikowi lub osobie pracującej na własny rachu- nek w następujących przypadkach: ■■ nieświadczenia pracy lub niewykonywania innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek wskutek okresowej niezdolności do pracy z powodu choro- by lub wypadku; ■■ niezamierzonego bezrobocia wynikającego z rejestru bezrobotnych prowadzonego przez powiatowy urząd pracy; ■■ podjęcia kształcenia lub szkolenia zawodowego. Prawo stałego pobytu Po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Polski obywatel UE nabywa prawo stałego pobytu. Mimo że ustawa o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeź- dzie z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin jest dość obszerna, jednak w praktyce należy uznać, że przyjazd i pobyt obywatela UE związany z zatrudnieniem w Polsce nie podlega żadnym ograniczeniom, nie nakłada też żad- nych obowiązków na pracodawcę, który zatrudnia cudzoziemca. przyjazd i pobyt w polsce obywateli państw trzecich W przypadku obywateli państw nienależących do Unii Europejskiej (oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego – EOG, czyli Islandii, Norwegii, Liechtensteinu, a także Szwajca- rii) przekroczenie granicy i przebywanie na terytorium Polski jest uzależnione od posiada- nia przez cudzoziemca wizy (lub innego dokumentu pobytowego). Wyjątkiem są obywate- le państw, z którymi obowiązuje Polskę ruch bezwizowy (m.in. obywatele Albanii, Argentyny, Australii, Brazylii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Meksyku, USA, Ukrainy, Mołdawii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich – listę państw, których oby- watele mogą podróżować do Polski bez wiz, można znaleźć m.in. na stronie Ministerstwa 6 20 września 2018 r. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – procedura i obowiązki pracodawcy Spraw Zagranicznych (http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/przyjazd_do_pol- ski/lista_panstw/). Ruch bezwizowy Całkowity pobyt na terytorium wszystkich państw członkowskich obszaru Schengen (w tym Polski) bez konieczności uzyskania wizy nie może przekroczyć 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. W trakcie pobytu bez konieczności uzyskania wizy cudzoziemiec powinien spełniać na- stępujące warunki: ■■ posiadać ważny dokument podróży (w przypadku niektórych państw wymagany jest paszport biometryczny); ■■ potrafić uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu oraz ■■ posiadać wystarczające środki utrzymania lub możliwość ich uzyskania zgodnie z prawem; ■■ nie być uważanym za osobę stanowiącą zagrożenie dla porządku publicznego, bezpie- czeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żad- nego z państw członkowskich (w szczególności nie może to być osoba, wobec której dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw człon- kowskich). Ruch bezwizowy dla obywateli Ukrainy Od 11 czerwca 2017 r. obywatele Ukrainy posiadający ważne paszporty biometryczne i speł- niający inne warunki wjazdu określone w odrębnych przepisach zostali zwolnieni z obowiąz- ku posiadania wizy przy przekraczaniu granic zewnętrznych, gdy ich całkowity pobyt nie przekroczy 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu (liberalizacja ta nie dotyczy wjazdu do Wielkiej Brytanii i Irlandii). Należy pamiętać, że do tego okresu wliczane są rów- nież wcześniejsze pobyty krótkoterminowe cudzoziemca. Zgodnie z regulacjami unijnymi, wszystkie pobyty krótkoterminowe są sumowane. Zniesienie obowiązku wizowego nie oznacza zwolnienia z konieczności spełnienia pozo- stałych warunków wjazdu, o których wspomniano wcześniej. A zatem obywatele Ukrainy muszą m.in. posiadać ważny paszport biometryczny oraz uzasadnić cel i warunki planowane- go pobytu. Przekraczając granicę w ruchu bezwizowym obywatele Ukrainy mogą wykonywać pracę na terytorium Polski pod warunkiem posiadania odpowiednich dokumentów do realizacji tego celu, np. oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy lub odpowiedniego zezwolenia na pracę (o tych procedurach napiszemy w dalszej części książki – patrz roz- dział II. Podejmowanie pracy przez cudzoziemców). Wprowadzenie ruchu bezwizowego dla obywateli Ukrainy jest konsekwencją wejścia w ży- cie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/850 z 17 maja 2017 r. zmie- niającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywa- tele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu. 20 września 2018 r. 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - procedura i obowiązki pracodawcy
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: