Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00255 004723 18976247 na godz. na dobę w sumie
Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe. Wydanie 5 - ebook/pdf
Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe. Wydanie 5 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 360
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-812-8869-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka ,,Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe' zawiera zagadnienia dotyczące m.in.:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Arkadiusz Bieliński Maciej Pannert Prawo cywilne – część ogólna Prawo rzeczowe 5. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo cywilne – część ogólna. Prawo rzeczowe W sprzedaży: PRAWO CYWILNE – CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 6 Repetytoria Becka PRAWO CYWILNE W PIGUŁCE, wyd. 5 Prawo w pigułce Z. Radwański, A. Olejniczak PRAWO CYWILNE – CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 14 Podręczniki Prawnicze A. Kawałko, H. Witczak PRAWO CYWILNE – CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 6 Skrypty Becka E. Gniewek, P. Machnikowski ZARYS PRAWA CYWILNEGO, wyd. 3 Studia Prawnicze dr Arkadiusz Bieliński dr Maciej Pannert Prawo cywilne – część ogólna. Prawo rzeczowe 5. wydanie WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2018 Poszczególne rozdziały opracowali: Część I Dr Arkadiusz Bieliński: Dr Maciej Pannert: Część II Dr Arkadiusz Bieliński: Dr Maciej Pannert: rozdz. I § 1, 2, 3 rozdz. III rozdz. V § 16, 17, 18, 19, 20 pkt I i II, 21, 23 rozdz. I § 4 rozdz. II rozdz. IV rozdz. V § 20 pkt III, 22, 24 rozdz. VI rozdz. II § 44, 45, 46 rozdz. III rozdz. V rozdz. VI rozdz. I rozdz. II § 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 rozdz. IV Wydawca: Wioletta Żelazowska © Wydawnictwo C.H.Beck 2018 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TiM-Print, Warszawa Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-812-8868-2 ISBN e-book 978-83-812-8869-3 SPIS TREŚCI Przedmowa .................................................................................................................. XI Wstęp ............................................................................................................................ XIII Wykaz skrótów ............................................................................................................. XV Skróty powoływanej literatury ................................................................................... XIX CZĘŚĆ I. PRAWO CYWILNE – CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I. Zagadnienia wstępne ............................................................................... § 1. Podziały systemu prawa i pojęcie prawa cywilnego ......................................... § 2. Prawo cywilne – systematyka i inne wybrane pojęcia ...................................... I. Uwagi ogólne ............................................................................................. II. Stosunek cywilnoprawny .......................................................................... III. Ciężar dowodu ........................................................................................... IV. Domniemanie dobrej wiary ...................................................................... § 3. Źródła prawa cywilnego ..................................................................................... § 4. Obowiązywanie przepisów prawa cywilnego w czasie ..................................... I. Początek obowiązywania ......................................................................... II. Koniec obowiązywania ............................................................................ III. Kolizja norm prawa cywilnego w czasie ................................................. Rozdział II. Prawo podmiotowe i jego nadużycie ..................................................... § 5. Prawo podmiotowe ............................................................................................. I. Pojęcie prawa podmiotowego .................................................................... II. Normatywne postacie praw podmiotowych ............................................. III. Rodzaje i typy praw podmiotowych ........................................................ IV. Nabycie prawa podmiotowego .................................................................. V. Wygaśnięcie prawa podmiotowego .......................................................... VI. Wykonywanie prawa podmiotowego ....................................................... VII. Nadużycie prawa podmiotowego .............................................................. Rozdział III. Podmioty stosunku cywilnoprawnego ................................................ § 6. Uwagi wstępne ................................................................................................... § 7. Osoby fizyczne ................................................................................................... I. Początek zdolności prawnej osoby fizycznej ............................................ II. Koniec zdolności prawnej osoby fizycznej ............................................... § 8. Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych ........................................... 3 3 5 5 6 7 8 9 10 10 11 11 13 13 13 13 14 16 17 17 18 21 21 22 22 24 26 VI Spis treści I. Uwagi wstępne .......................................................................................... II. Ubezwłasnowolnienie ............................................................................... III. Brak zdolności do czynności prawnych .................................................... IV. Ograniczona zdolność do czynności prawnych ........................................ V. Pełna zdolność do czynności prawnych.................................................... VI. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej ..................................................... § 9. Pojęcie dóbr osobistych osoby fizycznej i ich ochrona ...................................... I. Pojęcie dobra osobistego ........................................................................... II. Ochrona dóbr osobistych ........................................................................... § 10. Osoby prawne ..................................................................................................... I. Pojęcie osoby prawnej ............................................................................... II. Powstanie osoby prawnej .......................................................................... III. Organy osób prawnych .............................................................................. IV. Kategorie i rodzaje osób prawnych ........................................................... V. Zdolność prawna osób prawnych .............................................................. VI. Zdolność do czynności prawnych osób prawnych ................................... VII. Siedziba osoby prawnej ............................................................................. § 11. Dobra osobiste osób prawnych i ich ochrona..................................................... § 12. Jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną ................................................................................ § 13. Konsumenci i przedsiębiorcy ............................................................................. I. Uwagi ogólne ............................................................................................. II. Konsumenci ............................................................................................... III. Przedsiębiorcy ........................................................................................... IV. Oznaczenia przedsiębiorców, firma, zasady prawa firmowego ................ Rozdział IV. Przedmioty stosunków cywilnoprawnych .......................................... § 14. Uwagi ogólne o przedmiocie .............................................................................. § 15. Rzeczy ................................................................................................................ I. Pojęcie rzeczy ............................................................................................ II. Klasyfikacja rzeczy .................................................................................. III. Część składowa rzeczy ............................................................................. IV. Przynależności .......................................................................................... V. Pożytki rzeczy i prawa .............................................................................. VI. Przedmioty stosunków cywilnoprawnych inne niż rzeczy ..................... Rozdział V. Czynności prawne ................................................................................... § 16. Zdarzenia cywilnoprawne .................................................................................. § 17. Czynności prawne .............................................................................................. I. Pojęcie czynności prawnej ........................................................................ II. Klasyfikacja czynności prawnych ............................................................ § 18. Oświadczenie woli ............................................................................................. I. Pojęcie i elementy składowe oświadczenia woli....................................... II. Składanie oświadczeń woli ....................................................................... III. Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej .............................. IV. Zgoda osoby trzeciej na dokonanie czynności prawnej ........................... V. Orzeczenie sądu zastępujące oświadczenie woli ...................................... 26 27 28 29 32 32 34 34 35 38 38 39 40 43 46 46 47 47 48 50 50 51 52 53 59 59 60 60 60 63 65 66 67 71 71 74 74 75 78 78 79 82 84 85 VI. Wykładnia oświadczeń woli ..................................................................... § 19. Sposoby zawierania umów ................................................................................. I. Uwagi wstępne .......................................................................................... II. Negocjacje ................................................................................................. III. Oferta i jej przyjęcie .................................................................................. IV. Aukcja i przetarg ....................................................................................... § 20. Treść czynności prawnej .................................................................................... I. Pojęcie treści czynności prawnej .............................................................. II. Elementy treści czynności prawnej .......................................................... III. Warunek i termin ...................................................................................... § 21. Forma czynności prawnych ............................................................................... I. Uwagi ogólne ............................................................................................. II. Forma pisemna zwykła ............................................................................. III. Forma elektroniczna .................................................................................. IV. Forma dokumentowa oraz pojęcie dokumentu ......................................... V. Forma pisemna z urzędowo poświadczonym podpisem .......................... VI. Forma pisemna z urzędowym poświadczeniem daty (data pewna) ......... VII. Znakowanie czasem (elektroniczna data pewna) ...................................... VIII. Forma aktu notarialnego ........................................................................... IX. Skutki niezachowania formy czynności prawnej ..................................... X. Forma tzw. czynności następczych ........................................................... § 22. Wady oświadczeń woli ....................................................................................... I. Uwagi ogólne ............................................................................................. II. Brak świadomości lub swobody ................................................................ III. Pozorność .................................................................................................. IV. Błąd ........................................................................................................... V. Podstęp ...................................................................................................... VI. Groźba ....................................................................................................... VII. Uchylenie skutków prawnych oświadczenia złożonego pod wpływem groźby lub błędu ........................................................................................ § 23. Sankcje wadliwych czynności prawnych .......................................................... § 24. Przedstawicielstwo ............................................................................................. I. Istota i rodzaje przedstawicielstwa ........................................................... II. Pełnomocnictwo ........................................................................................ III. Prokura ...................................................................................................... Rozdział VI. Przedawnienie ....................................................................................... § 25. Istota przedawnienia .......................................................................................... § 26. Przedmiot przedawnienia ................................................................................... § 27. Skutki przedawnienia ......................................................................................... § 28. Terminy przedawnienia ...................................................................................... § 29. Zawieszenie biegu przedawnienia ..................................................................... § 30. Przerwanie biegu przedawnienia ....................................................................... § 31. Terminy zawite (prekluzyjne) ............................................................................ VII 87 89 89 90 92 98 101 101 102 102 107 107 108 110 112 113 113 114 115 117 120 122 122 123 124 126 127 128 129 130 134 134 136 141 147 147 147 148 149 151 153 154 Spis treści VIII Spis treści CZĘŚĆ II. PRAWO RZECZOWE Rozdział I. Zagadnienia ogólne .................................................................................. § 32. Pojęcie prawa rzeczowego .................................................................................. § 33. Rzecz jako przedmiot praw rzeczowych ........................................................... § 34. Bezwzględny charakter praw rzeczowych......................................................... § 35. Rodzaje praw rzeczowych .................................................................................. Rozdział II. Własność .................................................................................................. § 36. Charakterystyka pojęcia ..................................................................................... § 37. Rodzaje własności ze względu na jej podmiot ................................................... § 38. Przedmiot własności........................................................................................... § 39. Przestrzenne granice własności ........................................................................ § 40. Treść prawa własności ........................................................................................ I. Pozytywny sposób określenia zakresu prawa własności ......................... II. Negatywny sposób określenia zakresu prawa własności ......................... § 41. Granice własności .............................................................................................. § 42. Prawo sąsiedzkie ................................................................................................ I. Uwagi ogólne ............................................................................................. II. Immisje ...................................................................................................... III. Zakaz wykonywania robót ziemnych grożących nieruchomościom sąsiednim utratą oparcia ........................................................................... IV. Korzystanie z przygranicznych pasów gruntu ......................................... V. Służebność drogi koniecznej ................................................................... VI. Służebność budynkowa ............................................................................. VII. Stosunki graniczne .................................................................................... § 43. Nabycie i utrata własności .................................................................................. I. Uwagi wstępne .......................................................................................... II. Sposoby nabycia własności ....................................................................... III. Przeniesienie własności ............................................................................. IV. Nabycie własności od osoby nieuprawnionej ........................................... V. Zasiedzenie ................................................................................................ VI. Inne sposoby nabycia i utraty własności .................................................. § 44. Współwłasność ................................................................................................... I. Pojęcie współwłasności ............................................................................. II. Rodzaje współwłasności ........................................................................... III. Pojęcie prawne udziału we współwłasności ............................................. IV. Treść współwłasności ................................................................................ V. Zarząd rzeczą wspólną .............................................................................. VI. Współposiadanie i korzystanie z rzeczy wspólnej ................................... VII. Pożytki i przychody, wydatki i ciężary .................................................... VIII. Ochrona współwłasności. Czynności zachowawcze ................................ IX. Zniesienie współwłasności ........................................................................ § 45. Własność lokali .................................................................................................. I. Istota, funkcja i charakter prawny ............................................................ II. Przedmiot własności ................................................................................. III. Ustanowienie odrębnej własności lokalu .................................................. 157 157 158 158 159 161 161 162 162 162 164 164 165 165 166 166 167 168 169 169 171 172 174 174 174 175 186 188 192 200 200 201 203 203 204 207 208 209 210 214 214 216 217 IV. Nieruchomość wspólna ............................................................................. V. Prawa i obowiązki właścicieli lokali ......................................................... VI. Wspólnota mieszkaniowa .......................................................................... VII. Zarząd nieruchomością wspólną ............................................................... § 46. Ochrona własności ............................................................................................. I. Zagadnienia ogólne ................................................................................... II. Roszczenie windykacyjne i negatoryjne ................................................... III. Roszczenia uzupełniające ......................................................................... IV. Budowa na cudzym gruncie ...................................................................... Rozdział III. Użytkowanie wieczyste ......................................................................... § 47. Uwagi wstępne ................................................................................................... § 48. Charakter prawny użytkowania wieczystego .................................................... § 49. Treść i konstrukcja prawna użytkowania wieczystego ..................................... § 50. Nabycie i przeniesienie użytkowania wieczystego ............................................ § 51. Wygaśnięcie użytkowania wieczystego ............................................................. § 52. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności ........................ Rozdział IV. Ograniczone prawa rzeczowe ............................................................... § 53. Zagadnienia ogólne ............................................................................................ I. Charakterystyka ogólna ograniczonych praw rzeczowych ...................... II. Powstanie ograniczonych praw rzeczowych ............................................. III. Zmiana treści ograniczonych praw rzeczowych ....................................... IV. Przeniesienie ograniczonych praw rzeczowych ....................................... V. Pierwszeństwo ograniczonych praw rzeczowych ..................................... VI. Wygaśnięcie ograniczonych praw rzeczowych ........................................ § 54. Użytkowanie ....................................................................................................... I. Ogólna charakterystyka użytkowania ...................................................... II. Przedmiot użytkowania ............................................................................ III. Treść użytkowania – uprawnienia użytkownika ...................................... IV. Obowiązki użytkownika związane z używaniem rzeczy ........................ V. Wygaśnięcie użytkowania......................................................................... VI. Użytkowanie przez osoby fizyczne i inne wypadki użytkowania ........... § 55. Służebności ........................................................................................................ I. Pojęcie ....................................................................................................... II. Służebności gruntowe ............................................................................... 1. Uwagi ogólne ........................................................................................ 2. Tryb powstania ..................................................................................... 3. Treść służebności .................................................................................. 4. Wykonywanie służebności ................................................................... 5. Zmiana treści lub sposobu wykonywania służebności ........................ 6. Wygaśnięcie służebności ...................................................................... III. Służebności osobiste ................................................................................. IV. Służebność przesyłu .................................................................................. § 56. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ..................................................... I. Pojęcie i cele działalności spółdzielni mieszkaniowej ............................. II. Istota i przedmiot spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ....... IX 218 219 220 222 223 223 224 225 229 233 233 234 234 237 239 240 243 243 243 244 245 246 247 248 249 249 249 250 250 253 253 258 258 259 259 260 261 261 263 263 264 266 270 270 271 Spis treści X Spis treści III. Podmiot spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu a członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej ............................................ IV. Treść i charakter spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ......... V. Ochrona spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ...................... VI. Wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ............... § 57. Zastaw ................................................................................................................ I. Uwagi ogólne ............................................................................................. II. Treść zastawu ............................................................................................ III. Przedmiot zabezpieczenia ......................................................................... IV. Ustanowienie zastawu ............................................................................... V. Sposób zaspokojenia wierzyciela (zastawnika) ........................................ VI. Wygaśnięcie zastawu ................................................................................ VII. Zastaw na prawach .................................................................................... VIII. Zastaw rejestrowy ..................................................................................... § 58. Hipoteka ............................................................................................................. I. Uwagi ogólne ............................................................................................. II. Treść hipoteki ............................................................................................ III. Przedmiot hipoteki .................................................................................... IV. Wierzytelność zabezpieczona hipoteką .................................................... V. Powstanie hipoteki .................................................................................... VI. Realizacja wierzytelności zabezpieczonej hipoteką ................................. VII. Ochrona hipoteki ....................................................................................... VIII. Wygaśnięcie hipoteki ................................................................................ IX. Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym ............................ Rozdział V. Posiadanie ................................................................................................ § 59. Pojęcie posiadania .............................................................................................. § 60. Rodzaje posiadania ............................................................................................. § 61. Nabycie, przeniesienie i utrata posiadania ......................................................... § 62. Domniemania związane z posiadaniem ............................................................ § 63. Ochrona posiadania ............................................................................................ Rozdział VI. Księgi wieczyste .................................................................................... § 64. Uwagi ogólne ...................................................................................................... § 65. Realny system ksiąg wieczystych ...................................................................... § 66. Prawa ujawniane w księgach wieczystych ......................................................... § 67. Zakładanie ksiąg wieczystych ........................................................................... § 68. Struktura księgi wieczystej ................................................................................ § 69. Postępowanie wieczystoksięgowe ...................................................................... § 70. Wpisy do ksiąg wieczystych oraz zasady ksiąg wieczystych ............................ § 71. Domniemania związane z wpisem w księdze wieczystej ................................. § 72. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych .................................................. § 73. Pierwszeństwo praw rzeczowych ograniczonych wpisanych do księgi wieczystej ........................................................................................................... § 74. Samodzielny zbiór dokumentów ........................................................................ § 75. Ewidencja gruntów i budynków......................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................... 271 271 272 273 274 274 275 276 277 278 279 280 280 286 286 287 287 289 290 292 293 294 294 299 299 302 304 306 307 311 311 312 313 314 314 315 318 319 319 322 322 323 325 PRZEDMOWA Opracowanie dr. Arkadiusza Krzysztofa Bielińskiego i dr. Macieja Pannerta „Prawo cywilne – część ogólna. Prawo rzeczowe” stanowi omówienie podstawowych zagadnień ob- jętych zakresem dwóch pierwszych części (działów) prawa cy wil nego, według interesującej i oryginalnej formuły. Pod względem systematyki i zakresu materiału odpowiada wprawdzie układowi typowego podręcznika akademickiego, jednak dzięki zastosowanej przez Autorów metodologii, mamy do czynienia nie tylko z klasycznym źródłem wiedzy o prawie cywil- nym. Wzbogacając i ilustrując treści teoretyczne kazusami oraz rozstrzygnięciami Sądu Naj- wyższego, Autorzy w sposób umiejętny pokazują zastosowanie przepisów prawa cywilnego w praktyce. Dzięki temu studenci lepiej zrozumieją cele i funkcje instytucji cywilnopraw- nych oraz uświadomią sobie, że prawo cywilne stanowi nie tylko zbiór zasad i twierdzeń, lecz również instrumentarium służące rozwiązywaniu różnych, nierzadko trudnych i skom- plikowanych sytuacji praktycznych. Prezentacja niektórych zagadnień w ujęciu tabelarycz- nym ułatwia Czytelnikowi uchwycenie (a także zapamiętanie) elementów składających się na określone struktury, podziałów i klasyfikacji, porównawczych zestawień cech ukazujących podobieństwa i różnice pomiędzy określonymi instytucjami prawnymi, związków i zależ- ności pomiędzy nimi itd., co nadaje opracowaniu istotnego waloru dydaktycznego. W konkluzji można stwierdzić, że przygotowane przez Autorów opracowanie stano- wi wartościowy materiał dydaktyczny, będący swoistym uzupełnieniem klasycznego pod­ ręcznika akademickiego. Białystok Prof. dr hab. Mieczysław Goettel WSTĘP Oddajemy do rąk Czytelnika piąte już wydanie podręcznika naszego autorstwa. Jest nam niezwykle miło i czerpiemy z tego dużą satysfakcję, iż cieszy się on zainteresowaniem i życzliwym przyjęciem wśród studentów. Sama formuła podręcznika nie uległa zmianie, dokonano natomiast jego uzupełnienia i aktualizacji w związku ze zmieniającymi się regu- lacjami. Aktualizacja objęła m.in. obowiązującą od 9.7.2018 r. zmianę w zakresie instytucji przedawnienia roszczeń; odnosi się także do projektowanej ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów; omawia także nowelizację instytucji prokury. Mamy nadzieję, iż nowe, aktualne wydanie podręcznika będzie przyczyniało się do zainteresowania oraz pogłębiania wiedzy z zakresu prawa cywilnego. Białystok, lipiec 2018 r. Autorzy WYKAZ SKRÓTÓW 1. Źródła prawa CEiDGiPIPU ................. ustawa z 6.3.2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia- łalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 r. poz. 647) GospNierU .................... ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) KC ................................. ustawa z 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. Konstytucja RP ............. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. poz. 1025 ze zm.) KPC ............................... ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst KRejSU ......................... ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst KRO .............................. ustawa z 25.2.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. KSH ............................... ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.) jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 986 ze zm.) Dz.U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.) Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.) KWU ............................. ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1007 ze zm.) OchrLokU ..................... ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkanio- wym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1234 ze zm.) eIDAS ............................ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z 23.7.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług za- ufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku we- wnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.Urz. UE L Nr 257, poz. 73) PPU ............................... ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst PrASC ........................... ustawa z 28.11.2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst PrGeod .......................... ustawa z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 2152) jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.) jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.) XVI Wykaz skrótów PrGeoliGór .................... ustawa z 9.6.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2126 ze zm.) PrAut ............................. ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.) PrBank .......................... ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. PrBud ............................ ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1876 ze zm.) z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) ProwKsWieczR ............. rozporządzenie MS z 17.9.2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz.U. Nr 102, poz. 1122 ze zm.) PrNot ............................. ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. PrPrywM ....................... ustawa z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (tekst PrSpółdz ........................ ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. PrWod ........................... ustawa z 20.7.2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 PWKC ........................... ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks cywil- z 2017 r. poz. 2291 ze zm.) jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1792) z 2018 r. poz. 1285) ze zm.) ny (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.) poz. 397 ze zm.) z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) Dz.U. z 2018 r. poz. 913 ze zm.) RzZnalU ........................ ustawa z 20.02.2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2015 r. SamGminU ................... ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. SamPowU ..................... ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. SamWojU ...................... ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. SpMieszkU .................... ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst PrPrzedU ........................ ustawa z 6.3.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 845 ze zm.) poz. 646 ze zm.) z 2018 r. poz. 716) TimeshareU ................... ustawa z 16.9.2011 r. o timeshare (Dz.U. Nr 230, poz. 1370) WłLokU ........................ ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. ZasRejU ........................ ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zasta- wów (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1278 ze zm.) ZasZarzMieniemPU ..... ustawa z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem pań- stwowym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 ze zm.) ZNKU ........................... ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.) ZTP ............................... rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20.6.2002 r. w spra- wie „Zasad techniki prawodawczej” (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 283) Wykaz skrótów XVII 2. Organy orzekające ETS ............................... Europejski Trybunał Sprawiedliwości NSA ............................... Naczelny Sąd Administracyjny SA ................................. Sąd Apelacyjny SN ................................. Sąd Najwyższy SN (7) ............................ Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów TK ................................. Trybunał Konstytucyjny WSA .............................. Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Czasopisma i publikatory Dz.U. ............................. Dziennik Ustaw KPP ............................... Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP ............................... Monitor Prawniczy M.P. ............................... Monitor Polski NP ................................. Nowe Prawo OSN ............................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej OSP ............................... Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych (1957–1989) OTK .............................. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A .......................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Seria A PL .................................. Przegląd Legislacyjny Pal. ................................ Palestra PiP ................................. Państwo i Prawo PPH ............................... Przegląd Prawa Handlowego PS .................................. Przegląd Sądowy Rej. ................................ Rejent 4. Inne skróty cyt. ................................ cytowane (­a, ­y) ks. .................................. księga lit. .................................. litera n. .................................... następny (­a, ­e) Nb. ................................. numer brzegowy orz. ................................ orzeczenie por. ................................ porównaj RM ................................ Rada Ministrów rozp. .............................. rozporządzenie s. .................................... strona SP .................................. Skarb Państwa tzw. ................................ tak zwany uchw. ............................. uchwała UE ................................. Unia Europejska wyr. ............................... wyrok vol. ................................. volumen ze zm. ............................ ze zmianami SKRÓTY POWOŁYWANEJ LITERATURY Podręczniki: A. Brzozowski, W.J. Kocot, W. Opalski, Prawo rzeczowe – A. Brzozowski, W.J. Kocot, W. Opalski, Prawo rzeczowe. Zarys wykładu, wyd. 2, Warszawa 2016 A. Brzozowski, W.J. Kocot, E. Skowrońska-Bocian, Prawo cywilne. Część ogólna – A. Brzo- zowski, W.J. Kocot, E. Skowrońska-Bocian, Prawo cywilne. Część ogólna, wyd. 3, War- szawa 2015 K.A. Dadańska, Prawo rzeczowe – K.A. Dadańska, Prawo rzeczowe, wyd. 3, Warszawa 2012 A. Doliwa, Prawo cywilne – część ogólna – A. Doliwa, Prawo cywilne – część ogólna, wyd. 3, Warszawa 2012 A. Doliwa, Prawo rzeczowe – A. Doliwa, Prawo rzeczowe, wyd. 3, Warszawa 2012 U. Ernst, A. Rachwał, F. Zoll, Prawo cywilne. Część ogólna – U. Ernst, A. Rachwał, F. Zoll, Prawo cywilne. Część ogólna, wyd. 2, Warszawa 2013 E. Gniewek, Prawo rzeczowe – E. Gniewek, Prawo rzeczowe, wyd. 10, Warszawa 2014 E. Gniewek, P. Machnikowski, Zarys prawa cywilnego – M. Drela, E. Gniewek, K. Go- łębiewski, K. Górska, J. Jezioro, A. Kołodziej, J. Kremis, J. Kuźmicka-Sulikowska, P. Machnikowski, A. Stangret-Smoczyńska, J. Strzebińczyk, K. Zagrobelny, Zarys pra- wa cywilnego, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2014 M. Goettel, Prawo cywilne – A. Bieranowski, P. Bogalski, M. Goettel, Prawo cywilne. Za- rys wykładu, wyd. 4, red. M. Goettel, Warszawa 2012 J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe – J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, wyd. 4, Warszawa 2012 A. Kawałko, H. Witczak, Prawo cywilne – część ogólna – A. Kawałko, H. Witczak, Prawo cywilne – część ogólna, wyd. 5, Warszawa 2014 A. Kawałko, H. Witczak, Prawo rzeczowe – A. Kawałko, H. Witczak, Prawo rzeczowe, wyd. 3, Warszawa 2012 A. Kidyba, Prawo handlowe – A. Kidyba, Prawo handlowe, wyd. 17, Warszawa 2015 T. Mróz, M. Stec, Prawo gospodarcze prywatne – K. Bagan-Kurluta, E. Bieniek-Koronkie- wicz, A. Doliwa, A. Malarewicz-Jakubów, T. Mróz, M. Stec, Prawo gospodarcze prywat- ne, wyd. 3, red. T. Mróz, M. Stec, Warszawa 2012 Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna – Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna, wyd. 13, Warszawa 2015 A. Stankowska, M. Szuba, C. Kowalczyk, D. Konieczny, M. Pannert, P. Konik, Infrastruktu- ra liniowa – służebność przesyłu, red. A. Stankowska, Warszawa 2014 A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe. Wydanie 5
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: