Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00093 005789 19037047 na godz. na dobę w sumie
Doprawdy litość to zbrodnia. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Bogusława Sygita - ebook/pdf
Doprawdy litość to zbrodnia. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Bogusława Sygita - ebook/pdf
Autor: , , , , Liczba stron: 937
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8142-222-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

Prezentowana księga jubileuszowa powstała dla uczczenia kariery naukowej i zawodowej Profesora Bogusława Sygita - wybitnego prawnika i wielkiej postaci polskiej kryminalistyki. Zaproszenie do udziału w tworzeniu publikacji przyjęło znamienite grono Autorów - przyjaciół, współpracowników i uczniów Jubilata. Wśród nich są przedstawiciele nauk penalnych oraz innych dziedzin, w szczególności prawa medycznego i medycyny. Stanowią oni szeroką reprezentację sędziów, prokuratorów, lekarzy, funkcjonariuszy policji i innych służb. Wielu z nich, tak jak Profesor, przez lata udanie łączy pasję badawczą z praktyką. W dobie postępującej specjalizacji, także wśród przedstawicieli dyscyplin akademickich, Profesor pozostał bowiem prawdziwym humanistą o niezwykle rozległych zainteresowaniach naukowych i zawodowych, potrafiącym dostrzegać złożone problemy naukowe i odnosić je do praktyki.

Księga, obejmująca ponad sześćdziesiąt artykułów, stanowi wyraz najwyższego uznania dla dokonań Profesora Bogusława Sygita.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Brunon Hołyst – Uczelnia Łazarskiego, Instytut Kryminalistyki i Kryminologii Katedra Prawa Karnego, 02-622 Warszawa, ul. Świeradowska 43 Piotr Grzegorczyk, Zbigniew Wardak– Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki, 90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12 Jerzy Duży, Damian Wąsik – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Wydział Nauk o Zdrowiu Zakład Podstaw Prawa Medycznego, 85-077 Bydgoszcz, ul. Świętojańska 20 RECENZENT Tomasz Grzegorczyk REDAKTOR INICJUJĄCY Monika Borowczyk OPRACOWANIE REDAKCYJNE Ewa Siwińska SKŁAD I ŁAMANIE AGENT PR PROJEKT OKŁADKI Katarzyna Turkowska © Copyright by Authors, Łódź 2018 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.08745.18.0.K Ark. wyd. 46,0; ark. druk. 58,5 ISBN 978-83-8142-221-5 e-ISBN 978-83-8142-222-2 Spis treści Życiorys odręczny ........................................................................................ 11 List gratulacyjny Rektora Uniwersytetu Łódzkiego ............................... 35 List gratulacyjny Prokuratora Krajowego ................................................ 37 List gratulacyjny Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji....................................................................................................... 39 List gratulacyjny Komendanta Wojewódzkiego ..................................... 41 List gratulacyjny Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych ...................................................................................... 43 Dorobek naukowy, popularnonaukowy i organizacyjny prof. dr. hab. Bogusława Sygita .................................................................................. 45 7 Andrzej Bałandynowicz – Transkulturowa i interdyscyplinarna demarka- cja normatywna systemicznego określenia zjawiska przemocy w rodzinie .... 75 Ewa Gruza – Status i ochrona prawna biegłego sądowego ........................... 91 Marek Harat, Kamil Krystkiewicz – Czy śmierć mózgu jest śmiercią człowieka? Spojrzenie lekarza neurochirurga.......................................... 105 Brunon Hołyst – Model myślenia kryminalistycznego ................................ 117 Jerzy Kasprzak – Dowód naukowy – dzieje i współczesność ....................... 135 Hubert Kołecki – Szare plamy w obrazie zakresu i sposobu uprawiania kryminalistyki uniwersyteckiej w Polsce ................................................. 147 Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Andrzej Tretyn, Mariusz Dubiel, Michał Dubiel – Eksmisja osoby obłożnie chorej z mieszkaniowego zasobu gminy – problemy natury praktycznej i teoretycznej .......................................................................... 165 Lech K. Paprzycki – Sam ślad DNA nie wystarcza dla ustalenia kto pro- wadził pojazd ........................................................................................... 175 Wiesław Pływaczewski, Piotr Chlebowicz – Wersja kryminalistyczna na tle problematyki operacyjnej analizy kryminalnej .............................. 181 Bronisław Sitek – Typy czynów przestępczych i ich typizacja w świetle postanowień lex Iulia de vi publica ...................................................... 193 Michał Szpinda – Nowoczesne metody ilościowe w badaniach anatomicznych płodu człowieka – nasze 20-letnie doświadczenie, wyniki i wyzwania ... 207 Tomasz Bekrycht – Między dowodzeniem a prawdziwością ....................... 213 Zbigniew Bukowski – Administracyjnoprawne uwarunkowania sportu powszechnego .......................................................................................... 227 Jerzy Duży – Konsekwencje nadinterpretacji pośredniego zakazu reforma- tionis in peius ........................................................................................ 237 Wojciech Filipkowski – Zakres kryminalistycznych badań nad przestępstwa- mi o charakterze terrorystycznym – przyczynek do dyskusji .................. 249 Mieczysław Goc – Dlaczego jest potrzebna ustawa o dokumentach publicz- nych ......................................................................................................... 261 Mariusz J. Golecki – Regulacja i deregulacja z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej ....................................................................................... 281 Radosław Krajewski – Pornografia jako przedmiot czynności wykonaw- czych przestępstw z nią związanych ....................................................... 291 8 Tomasz Kuczur – Szpiegostwo jako kategoria prawnokarna – wprowadzenie do problematyki ....................................................................................... 301 Jarosław Moszczyński – Daktyloskopia – rozwój i nowe wyzwania ........... 317 Radosław Olszewski – Podstawy ponownego prowadzenia umorzonego postępowania przygotowawczego ............................................................ 333 Przemysław Palka – O prawnokarnej ochronie prawdy historycznej – zaga- dnienia wybrane ....................................................................................... 345 Denis Solodov, Illia Solodov – Kontradyktoryjność biegłych w procesie karnym: aspekty prawne i etyczne ........................................................... 367 Maciej Słupski – Przygotowanie chorych do zabiegu przeszczepienia wątroby .... 383 Adam Sudoł, Magdalena Bierzyńska-Sudoł – Wojenne losy i powojenne dokonania Edwarda Franciszka Szczepanika – ostatniego premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie ............................................... 387 Adrianna Szczechowicz, Elżbieta Żywucka-Kozłowska – Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec skazanych przewlekle chorych .............. 405 Spis treści Jarosław Szczechowicz – Wybrane zagadnienia ochrony dóbr osobistych na tle regulacji art. 13 ust 2 prawa prasowego ........................................ 421 Krystyna Szczechowicz – Postępowanie w przedmiocie umorzenia postępo- wania i orzeczenia środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia sprawcy w zakładzie psychiatrycznym .................................................... 433 Małgorzata Szwejkowska – Model postępowania wobec niepoczytalnych sprawców czynów zabronionych w Republice Federalnej Niemiec ......... 447 Dariusz Świecki – Odpowiedzialność karna za przedstawienie nieumyślnie fałszywej opinii (art. 233 § 4a k.k.).......................................................... 457 Grzegorz Wiciński – Przedmiot i zakres polityki karania ............................ 471 Bartosz Wojciechowski – Sprawdzalność rozstrzygnięcia sądowego jako element jego racjonalizacji ....................................................................... 485 Wojciech Zalewski – Policja – w poszukiwaniu optymalnego modelu ........ 503 Michał Błoński – Eliminacyjny zbieg przepisów ustawy (art. 9 § 1 k.w.). Zagadnienia wybrane .............................................................................. 515 Anita Gałęska-Śliwka, Marcin Śliwka – Praktyki naruszające zbiorowe prawa pacjentów do dokumentacji medycznej – uwagi na tle orzecznictwa sądów administracyjnych ........................................................................ 525 9 Krzysztof Gieburowski, Piotr Guzewski – Oględziny miejsca pożaru – założenia i praktyka .............................................................................. 541 Adam Grajewski – Zastosowanie analizy stratygrafii jako narzędzia przy kryminalistycznym wydobyciu zakopanych zwłok ................................. 553 Józef Gurgul – O „niezagrożonej” przyszłości Archiwów X kilka zdań ...... 571 Wiesław Juchacz – Przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości ................ 589 Michał Kurowski – Eliminowanie śladów pozostawionych na miejscu zda- rzenia przez organy oględzinowe. Tryb oraz zaskarżalność .................... 599 Bogdan Lach – Zabójstwa maskowane dokonywane na tle emocjonalnym .... 609 Włodzimierz Majewski – Prawno-kryminologiczna problematyka korupcji w Polsce .................................................................................................... 621 Norbert Malec – Wyzwania biometrycznych metod bezpieczeństwa ........... 649 Piotr Mierzwa – Uwarunkowania prawne doboru członków Komisji Nadzoru Finansowego ............................................................................................ 673 Anna Nowakowska – Status cesjonariusza w postępowaniach przygotowaw- czych prowadzonych w sprawach o przestępstwa przeciwko wierzycielom ... 681 Spis treści 10 Agata Opalska, Wojciech Kasprzak – Procedura przeszukania systemów komputerowych ........................................................................................ 695 Justyna Ożóg – Kryminologiczne uwarunkowania zjawiska handlu narządami ludzkimi – wybrane aspekty .................................................................... 709 Izabela Rosiak, Andrzej Baranowski, Problem nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości w aspekcie przeprowadzania realizacji procesów inwestycyjnych ........................................................................................ 727 Marta Romańczuk-Grącka – Odpowiedzialność karna za szkody powstałe w wyniku usług paramedycznych ........................................................... 737 Alfred Staszak – Karnoprocesowe możliwości zapoznania się z informacjami objętymi tajemnicą telekomunikacyjną i tajemnicą korespondencji ........ 753 Ewa Sygit-Kowalkowska, Roman Ossowski – Empatia a psychopatia. O obliczach regulacji stosunków międzyludzkich ................................... 773 Damian Wąsik, Natalia Wąsik – Wyłączenie biegłego na podstawie art. 193 § 3 k.p.k. na przykładzie spraw karnych o błędy w sztuce lekarskiej ...... 787 Marek Żmuda – Maksyma Vox populi, vox Dei w rozważaniach politycznych Francisa Liebera ....................................................................................... 797 Małgorzata Maria Żołna – Kto zabija człowieka wskutek manewru wyprze- dzania… ................................................................................................... 805 Jarosław Duś – Formy zjawiskowe zbrodni ludobójstwa w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii i Między- narodowego Trybunału Karnego dla Rwandy ......................................... 829 Jacek Joachimowski – Początki sądownictwa administracyjnego na ziemiach polskich .................................................................................................... 843 Hanna Karge, Przemysław Palka – Życie i zdrowie jako wartość – pro- legomena .................................................................................................. 855 Paweł Kołodziejski, O zasadzie legalizmu w kontekście przestępczości skarbowej .................................................................................................. 873 Wojciech Kotowski – O podniesienie poziomu postępowań w sprawach wy- padków drogowych .................................................................................. 883 Oliwa Mieczysław – Stosowanie warunkowego przedterminowego zwolnie- nia wobec sprawców młodocianych – wybrane zagadnienia ................... 903 Adam Sygit – Zatarcie skazania w przypadku orzeczenia kary z warunko- wym zawieszeniem jej wykonania ........................................................... 915 Bartosz Wieczorek – Istota katastrofy budowlanej w świetle art. 73 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ......................................... 923 Spis treści 11 12 Odręczny życiorys B. Sygita 35 43 Dorobek naukowy, popularnonaukowy i organizacyjny prof. dr. hab. Bogusława Sygita I. Książki – skrypty – inne opracowania zwarte Materiały do ćwiczeń z medycyny zapobiegawczej (skrypt), Szczecin 1978. Przestępstwo sprowadzenia pożaru w teorii prawa karnego oraz w praktyce organów ściga- nia woj. bydgoskiego, Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1978, 412 s. Rola ofiary w genezie rozboju (skrypt), Instytut Problematyki Przestępczości, War- Upozorowanie rozboju, Instytut Problematyki Przestępczości, Warszawa 1978, 85 s. Geneza nielegalnego gorzelnictwa. Badania nad rozmiarami i geografią zjawiska, [w:] Materiały z badań, Instytut Psychoneurologiczny, Warszawa 1981, 253 s. Pożary w aspekcie prawnokarnym i kryminologicznym, PWN, Warszawa–Poznań 45 szawa 1978. 1981, 200 s. Ocena wykrywalności nielegalnego gorzelnictwa oraz przyczyn niepowodzeń w tym zakresie, [w:] Materiały z badań, Instytut Psychoneurologiczny, Warszawa 1982, 120 s. Ocena stanu potajemnego gorzelnictwa w okresie reglamentacji alkoholu, [w:] Materiały z badań, Instytut Psychoneurologiczny w Warszawie, Warszawa 1983, 117 s. Nielegalne gorzelnictwo w okresie reglamentacji alkoholu, (skrypt), Społeczny Ko- mitet Przeciwalkoholowy, Warszawa 1984, 127 s. [druk wstrzymany przez cenzurę]. Potajemne gorzelnictwo w Polsce, [w:] Materiały z badań, Instytut Psychoneurolo- giczny w Warszawie, Warszawa 1984, 226 s. Zwalczanie potajemnego gorzelnictwa w Polsce, Komitet Rady Ministrów ds. Prze- strzegania Prawa, Materiały z badań, Warszawa 1984, 230 s., zdjęcia. Pitawal bydgoski: czyli zbiór opisów najgłośniejszych procesów o zabójstwa (współautor J. Derenda), Pomorze, Bydgoszcz 1985, 168 s. Prognoza nielegalnego wyrobu spirytusu do roku 2000, [w:] Materiały z badań, Instytut Psychoneurologiczny w Warszawie, Warszawa 1985, 78 s. Zachowania pozorujące przestępstwa i ich zwalczanie. Studium z dziedziny kryminali- styki, PWN, Warszawa–Poznań 1985, 158 s. Nielegalny wyrób spirytusu, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1987, 88 s. Kto zabija człowieka. Najgłośniejsze procesy w powojennej Polsce, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1989, 211 s. Ludzie starzy na wsi. Studium medyczno-prawne (skrypt), PAM w Szczecinie, Byd- goszcz–Szczecin 1989 (współautor), 248 s. Ocena, przyczyny i źródła wzrostu przestępczości kryminalnej, [w:] Materiały z badań, współautor, Instytut Problematyki Przestępczości, Warszawa 1989. Przez czarta opętane. Pitawal bydgoski, t. II (współautor J. Derenda), Pomorze, Byd- goszcz 1989, 130 s. Cudzołóstwo. Zdrada i kara, Comer, Toruń 1992, 208 s. Zbrodnie XX wieku. Mordercy seksualni, t. I, Janus, Bydgoszcz 1992, 60 s. Zbrodnie XX wieku. Mordercy seksualni, t. II, Janus, Bydgoszcz 1992, 56 s. Przestępcy i ich ofiary, Ławica, Poznań 1995, 170 s. Dodatki mieszkaniowe (współautor), Branta, Bydgoszcz 1995, 165 s. Potajemne gorzelnictwo. Studium z zakresu polityki kryminalnej i kryminologii, Wyż- sza Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1996, 213 s. Rozwiązywanie problemów ochrony środowiska w gminach wiejskich, UGiGOK, Byd- Dzieje Głowy Państwa w Rzeczypospolitej 1918–2000, wyd. I, Zapolex, Toruń 2001, goszcz–Jeziora Wielkie 1996, 213 s. wyd. II, Zapolex, Toruń 2003, 1526 s. Historia prawa kryminalnego, t. I, Pierwotne prawo kryminalne, Wyższa Szkoła Biz- nesu, Piła 2005. 46 Historia prawa kryminalnego, t. II, Czyny zabronione w religijnych systemach praw- nych, Wyższa Szkoła Biznesu, Piła 2005. Zbrodnia jako kategoria przestępstwa. Studium prawno-karne i politycznokryminalno- -kryminalne, TNOiK, Toruń 2005, 500 s. Historia prawa kryminalnego, Zapolex, Toruń 2007, 520 s. Exposè premierów polskich, wyd. I dot. lat 1918–1997, Zapolex, Toruń 1998, 999 s.; wyd. II (zmienione i uzupełnione), Zapolex, Toruń 2000, 964 s.; wyd. III, dot. lat 1918–2000, Toruń 2001, 982 s.; wyd. IV dot. lat 1918–2009, Toruń 2010, 1087 s. Istota przestępnego pożaru w świetle orzecznictwa sądowego (współautorzy Piotr Gu- zewski, Tomasz Sawicki), Polskie Towarzystwo Ekspertów Dochodzeń Po- pożarowych, Poznań 2013, 123 s. Kontrola podmiotów leczniczych (współautor Damian Wąsik), Wolters Kluwer, Warszawa 2015, 248 s. Prawo karne judaizmu (współautor Tomasz Kuczur, Damian Wąsik), Wydawnic- two Adam Marszałek, Toruń 2015, 231 s. Prawo ochrony zdrowia (współautor Damian Wąsik), Difin, Warszawa 2016, 256 s. Leksykon prawa medycznego (współautor Damian Wąsik), Wolters Kluwer, War- szawa 2017, 256 s. Pomoc finansowa państwa na rzecz dzieci (współautor), Gut berg [w druku]. Dorobek naukowy, popularnonaukowy i organizacyjny prof. dr. hab. Bogusława Sygita II. Artykuły w książkach/opracowaniach zwartych Nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółek prawa handlowego (współautor), [w:] Pa- tologia społeczna w dobie transformacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedago- gicznej w Bydgoszczy 1994. Kilka uwag na temat praktycznego stosowania pozakodeksowych przepisów prawa kar- nego, [w:] Nauczanie prawa policjantów, Wydawnictwo Szkoły Policji w Pile, Piła 1995. Pozyskiwanie przez policję poparcia społecznego w zwalczaniu przestępczości zorga- nizowanej (współautor), [w:] S. Lelental i M. Zajder (red.), Kryminalistyczne i prawne problemy współczesnej przestępczości, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 1995. Hunger motivated thefts and legal protection of life and health as provided for in the constitution, [w:] N. Gozdek, M. Sygit (eds), Health Promotion, Theoretical and Practical Aspects, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin 2005, 520 s. Kwalifikacja spraw o pożary, [w:] P. Guzewski (red.), Badania przyczyn powstawania pożarów, Poznań 2005. Zoones threat in the process of migration of the population. Sanitary veterinary and law pro- blems, [w:] Health Promotion, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin 2006. The protection of human life and Health with respekt to law and punishment against the conseguences of improper use of chemical substances (współautor), [w:] Health Promotion, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin 2006. Pojęcie pożaru w nowoczesnym polskim ustawodawstwie karnym. Ewolucja jego wykład- ni i uwagi de lege ferenda, [w:] Reforma prawa karnego. Propozycje i komentarze. Księga pamiątkowa Profesor Barbary Kunickiej-Michalskiej, Wydawnictwo Na- ukowe Scholar, Warszawa 2008, s. 266–277. Konstrukcja przepisów karnych penalizujących zachowania sprowadzające pożar, [w:] J. Kasprzak, B. Młodziejowski (red.), Kryminalistyka i inne nauki pomosto- we w postępowaniu karnym, Print Group, Olsztyn 2009, s. 401–437. Nowe metody i środki ustalania ogniska pożaru (współautor P. Guzewski) [w:] J. Ka- sprzak, B. Młodziejowski (red.), Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postę- powaniu karnym, Print Group, Olsztyn 2009, s. 795–798. Ograniczenia w realizacji przez Samorządowe Kolegia Odwoławcze funkcji gwaran- ta prawa dla dobrej administracji (współautor T. Jędrzejewski, M. Żmuda), [w:] K. Sieniawski (red.), Samorządowe Kolegia Odwoławcze jako gwarant pra- wa do dobrej administracji, Wydawnictwo Municipium. S.A, Kraków 2009, s. 184–195. Czas wydawania postanowień o przeprowadzeniu sekcji zwłok, a możliwości ustalenia przyczyny zgonu (współautor Z. Wardak i J. Berent), [w:] J. Warylewski (red.), Czas i jego znaczenie w prawie karnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskie- go, Gdańsk 2010, s. 363–370. Dochodzenie czasu i kolejności śmierci ofiar zdarzeń masowych (współautor E. Sygit), [w:] J. Warylewski (red.), Czas i jego znaczenie w prawie karnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 347–356. 47 Dorobek naukowy, popularnonaukowy i organizacyjny prof. dr. hab. Bogusława Sygita 1Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz* Transkulturowa i interdyscyplinarna demarkacja normatywna systemicznego określenia zjawiska przemocy w rodzinie Drogiemu Jubilatowi Profesorowi Bogusławowi Sygitowi życzę, aby ,,za- wsze był dzielnym dla siebie samego i dla dumy będącej w tym, aby dzier- żyć swe męstwo w statecznej i niezłomnej postawie wbrew wszystkim ciosom fortuny. Prawdziwa i mądra wielkość duszy uważa, że owa cnota, do której najbardziej dąży natura, polega na czynach, nie na słowie”. Michael de Montaigne, Próby, t. II, Warszawa 1985, s. 294 75 Przemoc w środowisku familijnym wiąże się z działalnością intencjonal- ną, skierowana jest przeciwko pozostałym członkom rodziny, narusza pra- wa i dobra osobiste ofiar, wykorzystuje wyraźną asymetrię stron oraz powo- duje ból i cierpienie poprzez narażanie zdrowia i życia na poważne szkody. System normatywny w praktycznym krwiobiegu społecznym powi- nien w sposób efektywny kontrolować i zmieniać zachowania niedojrzałe i nierozważne oparte na naruszaniu praw i swobód człowieka. Aktual- nie relacje wspólnotowe charakteryzują się ogromną anomią, reifikacją i postantropologią i są znacząco zatomizowane. Ten stan rzeczy z kolei prowadzi do zacierania granic między sferą życia prywatnego a publicz- nego. W oparciu o środki komunikacji masowej i przy wykorzystaniu cyberprzestrzeni wykształciła się powszechna gotowość do zachowań desensytyzacyjnych i podważających pięści, lekceważących osoby słabe i nieodporne na sytuacje stresowe. Zjawisku temu towarzyszy otwarte i publiczne artykułowanie sta- nów emocjonalnych przybierających postać wrogich zniekształceń atry- bucyjnych, a tym samym wykształca się zdeformowany obraz przeżyć psychicznych i duchowych jednostki jako wzór do naśladowania. Wkra- czanie w niekontrolowane relacje interpersonalne, desensytyzacja we- * Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie, Katedra Pedagogiki Pokoju i Probacji. 1Prof. dr hab. n. med. Marek Harat*, Kamil Krystkiewicz** Czy śmierć mózgu jest śmiercią człowieka? Spojrzenie lekarza neurochirurga Koncepcja śmierci mózgu jest przykładem wpływu rozwoju medycy- ny i technologii na podstawowe elementy dotyczące życia człowieka jako jednostki. Śmierć osobnicza jest wydarzeniem, które jest głęboko osadzo- ne w społeczeństwie i każdej kulturze. Jest zawsze związana z emocjami, otoczona szeregiem zwyczajów charakterystycznych dla danej populacji. Przed erą intensywnej terapii i mechanicznej wentylacji oczywistym mo- mentem, który uznawany był za śmierć człowieka, było nieodwracalne zatrzymanie oddechu i bicia serca. W ujęciu ideologicznym był to punkt, granica odcięcia, po przekroczeniu której można było uznać człowieka za zmarłego. Naturalny rozwój technologii i idący za tym rozwój sztuki leczenia wymusił zmianę tej instynktownej i dość oczywistej definicji. 105 Historia Impulsem do rozwoju respiratoroterapii stała się wirusowa choroba, której celem były motoneurony α rdzenia kręgowego – polio. Powodo- wała ona niewydolność oddechową na poziomie mięśni wdechowych. Początkowo wspomaganie wentylacji oparte było na generowaniu ujem- nego ciśnienia atmosferycznego na zewnątrz klatki piersiowej, co biernie powodowało jej rozprężenie i wdech. Aparatury te, nazywane kolokwial- nie „żelaznymi płucami”, miały wiele wad, które uniemożliwiały ich za- stosowanie na szeroką skalę w medycynie. Przełomem okazały się lata pięćdziesiąte XX w., kiedy zastosowano inne podejście do wentylacji płuc. Motorem była olbrzymia, prawie 80 , śmiertelność chorych na polio. * Kierownik Kliniki Neurochirurgii, Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy. ** Klinika Neurochirurgii, Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy. Z uwagi na niewielką dostępność ówczesnych respiratorów o ujemnym ciśnieniu zaproponowano wentylację dodatnimi wartościami ciśnień po wykonaniu tracheostomii. Miało to miejsce w Blegdams Infectious Dise- ase Hospital, gdzie ok. 1500 studentów brało udział w manualnej wenty- lacji nawet do 70 pacjentów naraz1. Z uwagi na ogromny nakład pracy, trudność w jej organizacji oraz znaczącą poprawę przeżycia pacjentów, koncepcja wentylacji dodatnimi ciśnieniami wymagała usprawnienia sa- mej metody jej prowadzenia. Dzięki postępowi technicznemu powstały oddziały intensywnej terapii oraz szeroko dostępne, cały czas ulepszane respiratory. Od tej pory zmieniła się skala problemu niewydolności odde- chowej spowodowanej przez uszkodzenie m.in. ośrodka oddechowego. Nagle pojawiła się populacja pacjentów nie podejmujących samodzielnie akcji oddechowej z powodu uszkodzenia mózgu, z zachowaną akcją ser- ca. Z tego powodu rozwój intensywnej terapii wymusił skupienie się nad problemem uszkodzenia mózgu, definicją śmierci mózgu i jej wpływie na śmierć człowieka. Kulminacyjnym momentem dla rozwoju definicji śmierci mózgu była data 5 sierpnia 1968 r. Ukazała się wtedy publikacja w „Journal of the American Medical Association” Komisji Harwardzkiej dotycząca definicji nieodwracalnej śpiączki2 oraz miała miejsce deklara- cja z Sydney podczas 22. Światowego Zjazdu Towarzystw Medycznych3. Podkreślono w nich fakt, iż do kryteriów krążeniowych śmierci osob- niczej należy dołączyć jeszcze jeden element – śmierć mózgu, która jest ekwiwalentem śmierci człowieka. Obydwa dokumenty podkreśliły to za- gadnienie, stając się motorem rozwoju badań w tym zakresie i udoskona- lenia rozwijających się kryteriów diagnostycznych. Podstawy anatomiczne Podstawą do zrozumienia patofizjologii śmierci mózgu jest znajo- mość anatomii funkcjonalnej mózgowia. Mózgowie dzieli się na mózg, pień mózgu i móżdżek. Mózg zbudowany jest z kresomózgowia i mię- dzymózgowia. Do pnia mózgu należy śródmózgowie, most i rdzeń prze- 106 1 M.K. Sykes, J.P.Bunker, The anaesthetist and the fever hospital, [w:] M.K. Sykes, J.P. Bunker (eds), Anaesthesia and the Practice of Medicine: Historical Perspectives, London 2007, s. 161. 2 A definition of irreversible coma Report of the Ad Hoc Committee of the Harvard Medical School to Examine the Definition of Brain Death, JAMA 1968, vol. 205, s. 337–340. 3 S.S.B. Gilder, Twenty-second World Medical Assembly, Br Med J 1968, vol. 3(5616), s. 493–494. Marek Harat, Kamil Krystkiewicz
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Doprawdy litość to zbrodnia. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Bogusława Sygita
Autor:
, , , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: