Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00384 011061 15960072 na godz. na dobę w sumie
ORDYNACJA PODATKOWA, NIP 2019 - ebook/pdf
ORDYNACJA PODATKOWA, NIP 2019 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Biznes Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-409-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W 2019 r. zaczynają obowiązywać ważne dla podatników zmiany w Ordynacji podatkowej mające na celu przeciwdziałanie optymalizacjom podatkowym. Mają temu służyć m.in.:
• zobowiązanie doradców podatkowych do raportowania o takich optymalizacjach, 
• możliwość odmowy wydania interpretacji indywidualnych w sprawach, w których jest podejrzenie takich optymalizacji (w tym w połączonych stanach faktycznych), 
• wyłączenie mocy ochronnej objaśnień MF, utrwalonej linii orzeczniczej i interpretacji ogólnych w przypadku ich wykorzystywania w procesie unikania opodatkowania, 
• możliwość nakładania dodatkowych zobowiązań podatkowych na podatników osiągających korzyści z unikania opodatkowania, 
• nowe procedury pozwalające na wycofanie się ze schematów unikania opodatkowania. 
Publikacja zawiera komplet podstawowych przepisów podatkowych:
• Ordynację podatkową,
• ustawę o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP),
• wybrane przepisy wykonawcze (rozporządzenia w sprawach podatkowych) obowiązujące w 2019 r., wydane na podstawie przepisów ustaw podatkowych.
W publikacji zamieszczono również przewodniki po zmianach w przepisach Ordynacji podatkowej i NIP. Przewodniki omawiają poszczególne zmiany przepisów w układzie tematycznym. Dzięki temu łatwo można dowiedzieć się nie tylko, na czym polega każda zmiana, lecz także dlaczego została wprowadzona i czemu ma służyć.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ZMIANY W USTAWACH ORDYNACJA PODATKOWA I O EWIDENCJI I IDENTYFIKACJI PODATNIKÓW I PŁATNIKÓW Ordynacja podatkowa + Zwrot nadpłaty podatku wynikającej z zeznania podatkowego osoby fizycznej W dalszym ciągu podstawowym terminem zwrotu nadpłaty jest termin 3 miesięcy, liczony od  dnia złożenia zeznania lub deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2 pkt 1–3 Ordynacji podatko- wej (dalej: O.p.). Ta regulacja nie uległa zmianie. Zmiana polega na tym, że jeśli roczne zeznanie  podatkowe zostanie złożone przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za po- mocą środków komunikacji elektronicznej, termin zwrotu nadpłaty podatku wynosi 45 dni. Nato- miast jeżeli zeznanie podatkowe osoby fizycznej zostało skorygowane za pomocą środków ko- munikacji elektronicznej, nadpłata podlega zwrotowi w terminie 45 dni od dnia jej skorygowania. Ustawodawca uregulował również zasady oprocentowania nadpłaty w odniesieniu do skróco - nego terminu zwrotu nadpłaty (art. 78 § 3 pkt 4a O.p.). KOMENTARZ: Jest to zmiana korzystna dla podatników (osób fizycznych) składających roczne  zeznania podatkowe drogą elektroniczną. Dotychczas naczelnik urzędu skarbowego mógł zwró- cić nadpłacony podatek w terminie do 3 miesięcy. Na skutek zmiany przepisów termin ten został  istotnie skrócony. Należy jednak podkreślić, że 45-dniowy termin nie dotyczy osób fizycznych,  które  swoje  roczne  zeznania  podatkowe  złożyły  w wersji  papierowej.  Tych  podatników  w dal- szym ciągu obejmuje 3-miesięczny termin zwrotu nadpłaty podatku. PODSTAWA PRAWNA: ● art. 77 § 1 pkt 5, pkt 5a, pkt 6 i § 2, art. 78 § 3 pkt 4a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – j.t. Dz.U. z 2018 r.  poz. 800; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2354 + Wezwanie osoby przez organ podatkowy nie powinno być uciążliwe Zmiana polega na dodaniu przepisu, w myśl którego organ podatkowy obowiązany jest doło- żyć starań, aby zadośćuczynienie wezwaniu nie było uciążliwe. KOMENTARZ: Skutkiem nowej regulacji będzie wymóg, aby w każdym indywidualnym przypadku  organ podatkowy dokonywał wezwania w taki sposób, aby jego realizacja była możliwie najprost- sza (wyznaczenie odpowiedniej pory stawienia się, dokonanie wezwania ze stosownym wyprze- dzeniem) i jak najbardziej dogodna dla osoby wzywanej. Dotyczy  to  wszystkich  procedur  podatkowych,  w  których  stosuje  się  instytucję  wezwania  (czynności sprawdzające, kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe). WWW.INFOR.PL 5 PRZEWODNIK PO ZMIANACH PODSTAWA PRAWNA: ● art. 155 § 1a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 800; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2354 +/– Ceny transferowe – nowa definicja W Ordynacji podatkowej zamiast definicji ceny transakcyjnej pojawiła się definicja ceny trans- ferowej. Termin ten odnosi się bezpośrednio do definicji zawartych w ustawach o PIT i o CIT. Zgodnie z nową definicją ceną transferową jest cena transferowa w rozumieniu: ■■ art. 23m ust. 1 pkt 1 updof oraz ■■ art. 11a ust. 1 pkt 1 updop. Znowelizowano także definicje podmiotu zagranicznego i podmiotu krajowego. W nowych de- finicjach odwołano się do definicji zawartych w ustawach o PIT i o CIT. Zmiana nazwy została uwzględniona w treści Działu IIA. Od 1 stycznia 2019 r. dział ten nosi na- zwę „Porozumienia w sprawach ustalenia cen transferowych”.   KOMENTARZ: Zmiana ma charakter porządkujący i organizacyjny. Porządkuje relacje pomiędzy  ustawami o podatkach dochodowych a Ordynacją podatkową. PODSTAWA PRAWNA: ● art. 3 pkt 10, pkt 11 i 12, dział IIA ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 800; ost.zm. Dz.U.  z 2018 r. poz. 2354 – Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania W Ordynacji podatkowej w słowniczku definicji ustawowych pojawiły się definicje legalne wy- jaśniające pojęcia korzyści podatkowej (dotychczas pojęcie to regulowane było w art. 119e O.p.)  i środków ograniczających umowne korzyści. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycz- nia 2019 r. korzyść podatkowa to: a)   niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie powstania zobowiązania po- datkowego lub obniżenie jego wysokości, b)   powstanie lub zawyżenie straty podatkowej, c)   powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo zawyżenie kwoty nadpłaty lub zwrotu  podatku, d)   brak obowiązku pobrania podatku przez płatnika, jeżeli wynika on z okoliczności wskazanych  w lit. a. Środki ograniczające umowne korzyści to postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospo- litą  Polską  umów  o unikaniu  podwójnego  opodatkowania  oraz  ratyfikowanych  przez  Rzeczpo- spolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej lub inne  środki ograniczające bądź odmawiające korzyści wynikających z tych umów. Przedstawione definicje mają bezpośrednie odniesienie i zastosowanie w dziale IIIA „Przeciw- działanie unikaniu opodatkowania”.  Ze zmienionej definicji unikania opodatkowania zawartej w art. 119a dział IIIA O.p. wynika, że  z unikaniem opodatkowania mamy do czynienia, gdy osiągnięcie korzyści podatkowej: ■■ jest sprzeczne w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej  przepisu, ■■ było głównym lub jednym z głównych celów dokonania danej czynności, a sposób działania był  sztuczny. Jeżeli wszystkie te warunki są spełnione łącznie, dokonana czynność nie skutkuje osiągnię- ciem korzyści podatkowej. Oznacza to, że podatnik nie osiągnie wówczas założonego celu, czy- li nie uniknie opodatkowania albo nie uzyska innego rodzaju korzyści podatkowej. Przy ocenie,  6 PODATKI – PRZEWODNIK PO ZMIANACH NR 3 ORDYNACJA PODATKOWA, NIP 2019 czy  osiągnięcie  korzyści  podatkowej  było  głównym  lub  jednym  z głównych  celów  dokonania  czynności, bierze się pod uwagę cele ekonomiczne czynności wskazane przez stronę. Przed  nowelizacją  przepisy  dotyczące  klauzuli  przeciwko  unikaniu  opodatkowania  nie  mia- ły  zastosowania,  jeżeli  korzyść  podatkowa  w danym  okresie  rozliczeniowym  nie  przekraczała  100  000 zł.  Od  1  stycznia  2019 r.  ustawodawca  zrezygnował  z tego  ograniczenia.  Tym  samym  wartość  korzyści  podatkowej  nie  ma  obecnie  znaczenia.  Istotne  jest,  że  podatnik  ją  uzyskał  (art. 119b O.p.) W art. 54 § 1 pkt 7b O.p. zostało wprowadzone ograniczenie co do naliczania odsetek za okres  od  dnia  złożenia  wniosku  o wydanie  decyzji  określającej  warunki  cofnięcia  skutków  unikania  opodatkowania do dnia cofnięcia skutków unikania opodatkowania, od zaległości podatkowych  związanych z osiągnięciem korzyści podatkowej. W związku  ze  zmianami  w przepisach  o unikaniu  opodatkowania  zostały  też  wprowadzone  zmiany: ■■ w przepisach o zasadach naliczania odsetek (art. 54 § 1 pkt 7b O.p.), ■■ w przepisach o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia (art. 70 § 6 pkt 6 O.p.),  ■■ w zakresie wymaganych elementów decyzji (art. 210 § 2b O.p.), ■■ w przepisach dotyczących nadawania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności (art. 239d § 2 O.p.), ■■ w przepisach dotyczących możliwości wznowienia postępowania (art. 240 § 1 pkt 5a i 12, art. 241  § 2 pkt 4, art. 244 § 4). KOMENTARZ: Wprowadzone zmiany miały na celu przede wszystkim uszczelnienie systemu po- datkowego i zapobieganie optymalizacjom podatkowym. Przyjęte przez ustawodawcę definicje  pozwalają jednak na dość dużą dowolność oceny, czy podatnik podejmując określone działania,  działa w sposób sztuczny i jego działanie jest racjonalne. Tym samym, czy unika opodatkowa- nia czy też nie. Przypomnijmy, że chodzi tu o takie działania podatników, które są podejmowane  w granicach prawa, a jednak zostają uznane przez państwo za nieskuteczne, jeżeli zmierzają do  osiągnięcia korzyści podatkowych. PODSTAWA PRAWNA: ● art. 3 pkt 18 i 19, art. 54 § 1 pkt 7b, art. 70 § 6 pkt 6, art. 119a–119f, art. 210 § 2b, art. 239d, art. 240 i art. 214 ustawy z 29 sierp- nia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 800; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2354 +/– Postępowanie w sprawie unikania opodatkowania Od 1 stycznia 2019 r. Szef KAS będzie mógł przejmować postępowanie podatkowe w przed- miocie  unikania  opodatkowania  na  wniosek  organu  podatkowego.  Ustawodawca  umożliwił  przekazanie w ten sposób również kontroli podatkowej, która dotychczas nie była uwzględnio- na w tej procedurze (art. 119g O.p.). Procedura w sprawach unikania opodatkowania może być  obecnie stosowana również wobec płatników, których odpowiedzialność za podatek niepobrany  lub podatek pobrany, ale niewpłacony została z dniem 1 stycznia 2019 r. rozszerzona. Ustawodawca uregulował też procedurę korygowania deklaracji przez osoby, które uczestni- czyły w czynności, której skutki podatkowe zostały określone w decyzji wydanej z zastosowa- niem klauzuli o unikaniu opodatkowania. Osoby te w ciągu miesiąca otrzymają powiadomienie  o możliwości złożenia korekty. Osoba, która otrzyma takie pouczenie, będzie miała miesiąc na  dokonanie korekty deklaracji, złożenie wniosku o zwrot nadpłaty podatku lub wniosku o zwrot  podatku (art. 119j O.p.). Ponadto w procedurze podatkowej zapisano wprost, że: ■■ w postępowaniu w sprawie unikania opodatkowania organy podatkowe są obowiązane do udziela- nia pomocy prawnej (art. 157a O.p.); WWW.INFOR.PL 7 PRZEWODNIK PO ZMIANACH
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ORDYNACJA PODATKOWA, NIP 2019
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: