Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00327 007157 20958165 na godz. na dobę w sumie
Nieznane Tatry. Tom 3 - ebook/pdf
Nieznane Tatry. Tom 3 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Góry Books Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-62301-06-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> przewodniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przewodnik wysokogórski Nieznane Tatry to doskonała propozycja zarówno dla turystów, którzy już dobrze zapoznali się z tatrzańskimi szczytami i dolinami, jak i dla tych, którzy dopiero zamierzają odkryć mniej znane zakątki naszych najwyższych gór. Prezentuje 30 szczytów (w tym pięć najwyższych w Tatrach) i ponad 60 tras, którym poświęcono dokładne opisy topograficzne, wzbogacone o ciekawostki historyczne i informacje turystyczne. Opisowi każdej trasy towarzyszy ocena stopnia jej trudności i przybliżony czas przejścia. Dla lepszej orientacji dodano również mapki graniowe z zaznaczonym przebiegiem dróg wejściowych. Przewodnik ilustruje ponad 100 kolorowych fotografii szczytów i dolin oraz doskonałe zdjęcia panoram szczytowych z pełnym opisem.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Leszek Jaćkiewicz Tatry Przewodnik wysokogórski Tom 3 Piękno i trud GÓRY 2009 Od Autora Oddajemy do rąk Czytelników trzeci i ostatni z serii przewodników wysokogórskich zaty- tułowanych Nieznane Tatry. Podobnie jak w przypadku dwóch pierwszych tomików, nie jest to przewodnik przeznaczony dla początkujących turystów, lecz dla tych, którzy zdążyli już dobrze poznać Tatry, wędrując dziesiątkami kilometrów wytyczonych w tych górach szlaków. Opisuję w nim niedostępne za pomocą znakowanych ścieżek najpiękniejsze doliny oraz szczy- ty, na które można się udać pod opieką uprawnionego przewodnika tatrzańskiego. Nie jest to tylko wymóg formalny, zgodny z prawem obowiązującym na terenie parków narodowych, ale również warunek niezbędny dla bezpieczeństwa w trudnym górskim terenie. Trudności, jakie napotkacie na prezentowanych trasach, są na ogół dużo większe niż te, znane Wam ze szlaków znakowanych, nawet tych uchodzących za wyjątkowo trudne dla turysty (np. Orla Perć). Rolą tego przewodnika jest zachęcenie Czytelników do wyboru odpowiedniej trasy wedle własnego upodobania oraz możliwości, tak aby wyprawa pod fachową opieką tatrzańskiego przewodni- ka była wspaniała i ekscytująca jak nigdy dotąd. Układ i forma przewodnika W pierwszym tomie zatytułowanym Wśród najwyższych szczytów opisałem 62 trasy wio- dące na 30 szczytów, w tym pięć najwyższych. W tomiku drugim, noszącym tytuł Najpięk- niejsze rejony, przedstawiłem kolejne 25 szczytów z całych Tatr, w tym wszystkie położone w najdzikszym rejonie tych gór, czyli we wschodniej części Tatr Wysokich i w Tatrach Biel- skich. Ostatniemu tomikowi, który trzymacie w rękach, nadałem podtytuł Piękno i trud. Nieprzypadkowo – opisałem w nim bowiem kolejne 25 szczytów w tym między innymi uważaną za najpiękniejszy szczyt Tatr Wysoką oraz uchodzące za symbol trudności Ostry Szczyt i Mnicha. W sumie w trzech tomach zostało opisanych 80 szczytów i turni znajdują- 5 Od Autora cych się poza szlakiem, które moim skromnym zdaniem zasługują na odwiedzenie. Jedno- cześnie zdaję sobie sprawę, że nie wyczerpałem całkowicie tematu i są jeszcze szczyty, na których byłem, zasługujące na ich opisanie (np. Śnieżny Szczyt czy Spiska Grzęda). Znajdą się one zapewne w kolejnych wydaniach tomików, a ich opisy doczekają się swojej premie- ry na łamach magazynu GÓRY. Układ i forma trzeciego tomu jest analogiczna do dwóch pierwszych. Poszczególne roz- działy otwiera portretowe zdjęcie tytułowego szczytu, a treść jest bogato ilustrowana pano- ramami oraz widokami z wierzchołka i tras prowadzących na niego. Zachowana też została forma kołonotatnika oraz poręczny format, dzięki któremu książeczka bez trudu mieści się w plecaku. Dla ułatwienia orientacji w terenie na końcu przewodnika zamieszczamy również mapki każdego opisywanego rejonu. Rzymska cyfra w nawiasie, umieszczona w tekście obok numeru danej trasy, oznacza stronę (osobna numeracja), na której znajdziemy mapkę z za- znaczonym orientacyjnie przebiegiem drogi. Skala trudności i opisy tras Każda z opisywanych tras ma podany stopień trudności w tatrzańskiej skali wspinaczko- wej, którą posługiwał się Witold Henryk Paryski w swoim rewelacyjnym przewodniku Tatry Wysokie kolejno: „0-” – „bez trudności” „0” – „bardzo łatwo” „0+” – „łatwo” „I” – „nieco trudno” „II” – „dość trudno” „III” – „trudno” Oprócz tego dodałem moją indywidualną ocenę, wynikającą z własnych wrażeń po przej- ściu każdej z dróg. Wynika ona nie tylko z trudności technicznych (wielkości oraz rozmiesz- czenia chwytów i stopni), ale także kruchości i ekspozycji oraz trudności orientacyjnych (obecność kopczyków, przejrzystość rzeźby terenu, naturalny wybór kierunku), jakie napo- tkamy na trasach. Numeracja tras ma charakter ciągły względem dwóch pierwszych tomów przewodnika. W tym tomie, podobnie jak w „dwójce”, pojawiły się również trasy dostęp- ne w zasadzie jedynie dla taterników, na które mogą się jednak wybrać również wyjątkowo wprawni turyści o takich aspiracjach. Są one opisane jako „wyjątkowo trudno dostępne”. I tak poszczególne symbole oznaczają: szczyt łatwo dostępny szczyt trudno dostępny szczyt bardzo trudno dostępny szczyt wyjątkowo trudno dostępny Podstawą opisów tras był wspomniany przewodnik Tatry Wysokie Paryskiego, jednak każ- dą z dróg przeszedłem osobiście, wery(cid:22) kując aktualny stan i dodając własne spostrzeżenia. 6 Od Autora Czas przejścia Czas przejścia opisywanych tras nie uwzględnia odpoczynków i jest dostosowany do kon- dycji dobrego turysty górskiego. Wszystkie czasy obejmują tylko część trasy od momentu opuszczenia znakowanego szlaku. Trasy niedopuszczone do ruchu turystycznego i taternickiego W moim autorskim założeniu przewodnik wysokogórski Nieznane Tatry ma spełniać nie- tylko zadanie praktyczne (czyli ułatwić wybór celu turystycznego i trasy oraz pomóc w orien- tacji w terenie), ale jest również próbą inwentaryzacji opisów najłatwiejszych i najciekaw- szych dróg na ważniejsze szczyty i turnie tatrzańskie. Jest też próbą opisu topogra(cid:24) cznego tychże szczytów (w tym dokumentacji fotogra(cid:24) cznej – panoramy i widoki z wierzchołków). Z tego też powodu zdecydowałem się zamieścić także trasy, które – według przepisów obo- wiązujących obecnie w parkach narodowych – nie są dostępne dla ruchu taternickiego ani dla przewodników tatrzańskich (na przykład dlatego, że znajdują się na terenie rezerwatów ścisłych). Można na nie wejść tylko po otrzymaniu zgody władz parku, zwykle w celach na- ukowych. O szczegóły dotyczące aktualnej dostępności danych miejsc w Tatrach należy pytać przewodników lub pracowników TPN lub TANAP. Dodatkowe uwagi Jak wspomniałem na wstępie, przewodnik ten jest przeznaczony dla doświadczonych tu- rystów górskich. Dlatego też – podobnie jak w pierwszym tomie – rezygnujemy z obowiąz- kowego w „zwykłym” przewodniku turystycznym rozdziału poświęconego ubiorowi, sprzę- towi i zachowaniu się w górach oraz czyhających na trasach niebezpieczeństwach. Pragnę jednak ponownie podkreślić, że opisane trasy są często dużo trudniejsze od każdej ze szlako- wanych tras turystycznych, co sprawia, że udający się na nie turysta musi wykazać się znajo- mością podstaw asekuracji oraz techniki wspinaczkowej, a także winien posiadać niezbędny sprzęt. Wasze umiejętności zwery(cid:24) kuje przewodnik. Jego zadaniem jest również wyposaże- nie klienta w brakujący sprzęt. Gorąco polecam używanie na wszystkich trasach tak rzadko widywanego na głowach turystów tatrzańskich (w przeciwieństwie do alpejskich) kasku. Wynajęcie przewodnika i koszty usługi przewodnickiej W Polsce na opisane trasy można się udać tylko z przewodnikiem zrzeszonym w Polskim Stowarzyszeniu Przewodników Wysokogórskich (www.pspw.pl). Informacje i kontakty moż- na znaleźć na stronach: 31, 55, 67. Na Słowacji o wynajęcie przewodnika można pytać w siedzibie HZS (Horska Zahranna Služba) w centrum Starego Smokowca: HZS Vysoké Tatry Starý Smokovec 23 , 059 60 Vysoké Tatry Tel. 052/4422820, fax: 052/4422855 Kom: 0903624869 e-mail: vtatry@hzs.sk Koszt usługi przewodnickiej jest uzależniony od stopnia trudności trasy warunkującej liczbę turystów, których może bezpiecznie prowadzić jeden przewodnik. I tak np. łatwą trasą na Sławkowską Kopę jeden przewodnik prowadzi nawet 10 osób, ale najtrudniejszymi opi- 7 Od Autora sanymi w tym przewodniku trasami wiodącymi na Ostry Szczyt czy Mnicha weźmie pod opiekę tylko jedną osobę, więc w tym wypadku koszt jednostkowy jest wysoki, ale też wrażenia niewspół- miernie wspanialsze. Uwagi końcowe dotyczące wyboru trasy i szczytu Z pewnością wielu z Was zadaje sobie pytanie, na które szczyty i jakimi trasami naprawdę warto się wybrać, aby koszt usługi przewodnickiej się opłacił i wrażenia z wyprawy były niezapomnia- ne. Pozwolę sobie na kilka osobistych uwag. Po pierwsze, należy tak dobrać trasę, aby droga na szczyt była inna niż trasa zejściowa. Po drugie, w miarę możliwości, powinna prowadzić niezna- nymi Wam dolinami, gdyż ważne są nie tylko wejścia szczytowe, ale również poznanie nowych cu- downych tatrzańskich zakątków. Po trzecie, należy starać się wybierać drogi graniowe, gdyż taka wędrówka (podobnie jak przejście znanej każdemu turyście tatrzańskiemu Orlej Perci) sprawi najwięcej satysfakcji i ob(cid:23) tuje we wspaniałe i zmieniające się cały czas widoki. Wybierając trasę, można posłuchać podpowiedzi przewodnika tatrzańskiego, ale mam nadzieję, że pomocne będą również opisy tras, a przede wszystkim zdjęcia i panoramy szczytowe opublikowane w trzech to- mach Nieznanych Tatr. Wszystkim Czytelnikom życzę niezapomnianych i bezpiecznych wypraw pod opieką wspania- łych przewodników tatrzańskich. Leszek Jaćkiewicz 8 01. ŻÓŁTA TURNIA 02. MIEDZIANE 03. LIPTOWSKIE MURY 04. KOPY LIPTOWSKIE 05. ŻABI SZCZYT NIŻNI 06. CUBRYNA 07. MIĘGUSZOWIECKI SZCZYT 08. MŁYNARZ 09. NIŻNIE RYSY 10. CIĘŻKA TURNIA 11. HRUBA TURNIA 12. DZIKA TURNIA 13. ŚWISTOWY SZCZYT 14. MAŁY JAWOROWY SZCZYT 15. JAWOROWY SZCZYT 16. LODOWY SZCZYT 17. MAŁY LODOWY SZCZYT 18. DURNY SZCZYT 19. ŁOMNICA 20. POŚREDNIA GRAŃ 21. WIELICKI SZCZYT 22. LITWOROWY SZCZYT 23. ZADNI GIERLACH 24. GIERLACH 25. KOŃCZYSTA 26. SZATAN 27. HLIŃSKA TURNIA 28. SZCZYRBSKI SZCZYT 29. WIELKIE SOLISKO 30. HAWRAŃ 01. ZADNI KOŚCIELEC 02. KOSZYSTA 03. WOŁOSZYN 04. MURAŃ 05. NOWY WIERCH 06. PŁACZLIWA SKAŁA 07. SZALONY WIERCH 08. SZEROKA JAWORZYŃSKA 09. KOZIA TURNIA 10. JASTRZĘBIA TURNIA 11. KOŁOWY SZCZYT 12. CZARNY SZCZYT 13. BARANIE ROGI 14. HUNCOWSKI SZCZYT 15. KIEŻMARSKI SZCZYT 16. WIELKI SZCZYT WIDEŁ 17. STAROLEŚNY SZCZYT 18. POPRADZKA KOPA 19. ŻABI KOŃ 20. WOŁOWIEC MIĘGUSZOWIECKI 21. ŻABIA TURNIA MIĘGUSZOWIECKA 22. WOŁOWA TURNIA 23. HIŃCZOWA TURNIA 24. OSTRA 25. KAMIENISTA Wydawnictwo GÓRY 14. RUMANOWY SZCZYT 15. ŻŁOBISTY SZCZYT 16. ZACHODNI SZCZYT ŻELAZNYCH 01. WALENTKOWY WIERCH 02. HRUBY WIERCH 03. ŻABI MNICH 04. ŻABI SZCZYT WYŻNI 05. CIEMNOSMRECZYŃSKA TURNIA 06. ZADNI MNICH 07. MNICH 08. MIĘGUSZOWIECKI SZCZYT Red Pantone 485 POŚREDNI 09. MIĘGUSZOWIECKI SZCZYT CZARNY 10. CIĘŻKI SZCZYT 11. WYSOKA 12. SMOCZY SZCZYT 13. GANEK WRÓT 17. ŚNIEŻNA KOPA 18. WSCHODNI SZCZYT ŻELAZNYCH Nieznane Tatry 3 to kontynuacja dwóch tomów przewodnika wyso- kogórskiego, które ukazały się w latach 2007 (tom 1) i 2008 (tom 2). Przewodnik przeznaczony jest zarówno dla turystów, którzy już do- brze zapoznali się z tatrzańskimi szczytami i dolinami, jak i dla tych, którzy dopiero zamierzają odkryć mniej znane zakątki naszych naj- wyższych gór. Tom 3 prezentuje 25 szczytów, którym poświęcono do- kładne opisy topogra(cid:24) czne, wzbogacone o ciekawostki krajoznaw- cze. W przypadku każdego ze szczytów przedstawiono opis dróg wiodących na jego wierzchołek z podaniem stopnia ich trudności i przybliżonego czasu przejścia. Dla lepszej orientacji dodano rów- nież mapki graniowe z zaznaczonym przebiegiem dróg wejściowych. Przewodnik ilustruje około 100 kolorowych fotogra(cid:24) i szczytów i do- lin oraz doskonałe zdjęcia panoram szczytowych z pełnym opisem. WRÓT 19. ZMARZŁY SZCZYT 20. KACZY SZCZYT 21. BATYŻOWIECKI SZCZYT 22. WIELKA JAWOROWA TURNIA 23. OSTRY SZCZYT 24. SŁAWKOWSKA KOPA 25. ŻÓŁTY SZCZYT Adresy sklepów na stronie: www.thenorthface.com/eu www.thenorthface.com www.thenorthface.com www.thenorthface.com Patronat przewodnika: Cena detaliczna: 29,90 zł www.thenorthface.com Tatry Leszek Jaćkiewicz 3 GÓRY y r t a T 3 PRZEWODNIK WYSOKOGÓRSKI TOM 3 BATYŻOWIECKI WYSOKA RUMANOWY OSTRY ŻABI WYŻNI MNICH ZADNI MNICH GANEK MIĘGUSZOWIECKIE KACZY ŻABI MNICH SMOCZY HRUBY WIERCH I INNE GÓRY
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nieznane Tatry. Tom 3
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: