Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00516 008760 20903592 na godz. na dobę w sumie
Proś a będzie ci dane - ebook/pdf
Proś a będzie ci dane - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 284
Wydawca: Studio Astropsychologii Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8171-127-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jeśli pragniesz spełnienia swoich marzeń i jednocześnie wierzysz, że jutro może być lepsze niż dziś – oto karty dla Ciebie. Piękne, utrzymane w optymistycznych barwach pomogą Ci w zauważeniu, jak niewiele Ci brakuje do stanu, który mógłbyś określić mianem dobrobytu. Ich grafiki zostały opracowane specjalnie po to, by ułatwić Ci synchronizację z Prawem Przyciągania i skorzystanie z jego potencjału. Proste sentencje sprawią, że szybko osiągniesz stan ducha idealny do spełniania życzeń, a ich wyjaśnienia umożliwią Ci pełne zrozumienie każdej z tych złotych myśli. Esther i Jerry Hicks dzięki książkom pomogli już tysiącom osób w Polsce. Dzięki tym kartom pomogą Tobie w odnalezieniu prawdziwego szczęścia i samorealizacji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ESTHER I JERRY HICKS Bestseller New York Timesa Ponad 1 000 000 sprzedanych ezgemplarzy! Proś, a będzie ci dane Esther i Jerry Hicks (Nauki Abrahama) Proś, a będzie ci dane NAUKI SŁUŻĄCE SPEŁNIANIU PRAGNIEŃ Słuchaj Radia HayHouse na www.hayhouseradio.com Redakcja: Ewa Karczewska Skład komputerowy: Maciej Grycz Projekt okładki: Piotr Sobolewski Tłumaczenie: Paweł Karpowicz Korekta: Anna Pietruczuk Wydanie VIII – edycja specjalna BIAŁYSTOK 2019 ISBN 978-83-8171-127-2 ASK AND IT IS GIVEN By Esther and Jerry Hicks Copyright © 2005 by Esther and Jerry Hicks Original English Language Publication 2005 by Hay House, Inc., California, USA. © Copyright for the Polish edition by Studio Astropsychologii, Białystok, 2008. All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form. Wszelkie prawa zastrzeżone. żadna część tej publikacji nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadaczy praw autorskich. 15-762 Białystok ul. Antoniuk Fabr. 55/24 85 662 92 67 – redakcja 85 654 78 06 – sekretariat 85 653 13 03 – dział handlowy – hurt 85 654 78 35 – www.talizman.pl – detal Więcej informacji znajdziesz na portalu www.psychotronika.pl PRINTED IN POLAND Spis treści S³owo wstêpne – Dr Wayne W. Dyer ...................................................... 11 Przedmowa – Jerry Hicks ........................................................................ 13 Wprowadzenie do Nauk Abrahama – Esther Hicks ............................... 16 CZÊŒÆ I. To, o czym my wiemy, a o czym ty mog³eœ zapomnieæ, a jest wa¿ne, abyœ o tym pamiêta³ ........................................................ 25 1. Potêga dobrego samopoczucia w chwili obecnej .................................. 27 2. Dotrzymujemy danej ci obietnicy. Przypominamy ci, kim jesteœ ....... 30 3. Tworzysz w³asn¹ rzeczywistoœæ .......................................................... 33 4. W jaki sposób mogê to otrzymaæ? ....................................................... 37 5. Prosta podstawa zrozumienia. Dopasuj wszystkie czêœci .................... 41 6. Prawo Przyci¹gania – najpotê¿niejsze prawo Wszechœwiata ................ 44 7. Znajdujesz siê w twórczym punkcie myœli .......................................... 50 8. Jesteœ przekaŸnikiem oraz odbiorc¹ wibracji ........................................ 55 9. Wartoœci, które kryj¹ siê za twoimi emocjonalnymi reakcjami........... 59 10. Trzy kroki, które wiod¹ do spe³nienia pragnieñ ............................... 62 11. Dziêki praktyce staniesz siê radosnym i rozwa¿nym twórc¹ ................ 67 12. Twoja równowaga emocjonalna podlega twojej kontroli ...................... 72 13. Pozwól, by twoje uczucia by³y twoimi przewodnikami ........................ 77 14. Rzeczy, o których wiedzia³eœ, zanim pojawi³eœ siê w tym ciele ............. 82 15. Jesteœ wspania³¹, rozwijaj¹c¹ siê Istot¹ we wspania³ym, rozwijaj¹cym siê Świecie ................................................................... 86 16. Jesteœ twórc¹ w tym wspania³ym, ró¿norodnym Wszechœwiecie ...... 88 17. W jakim znajdujesz siê miejscu, a w jakim pragniesz byæ? ................ 94 18. Mo¿esz stopniowo zmieniæ czêstotliwoœæ swoich wibracji ............... 98 19. Tylko ty mo¿esz wiedzieæ, jak siê czujesz ....................................... 100 20. Próba ograniczania wolnoœci drugiej osoby zawsze ogranicza nasz¹ wolnoœæ ................................................................................. 103 21. 68 sekund, które prowadz¹ do spe³nienia ........................................ 112 22. Zró¿nicowane poziomy twojej Skali Emocjonalnej Orientacji ......... 114 CZÊŒÆ II. Procesy, które pomagaj¹ ci w osi¹gniêciu tego, o czym pamiêtasz ............................................................... 123 Wprowadzenie. 22 sprawdzone procesy, które wspomagaj¹ twoje centrum przyci¹gania .................................................................... 125 Czy mo¿esz podejœæ do tego pozytywnie? .............................................. 130 Proces nr 1: Uznanie .......................................................................................... 137 Proces nr 2: Magiczna szkatu³ka ........................................................................ 144 Proces nr 3: Twórczy warsztat ........................................................................... 148 Proces nr 4: Rzeczywistoœæ wirtualna ................................................................ 157 Proces nr 5: Gra w prosperowanie ..................................................................... 165 Proces nr 6: Proces medytacji ............................................................................. 169 Proces nr 7: Praca ze snami ............................................................................... 177 Proces nr 8: Ksiêga pozytywnych aspektów ....................................................... 183 Proces nr 9: Uk³adanie scenariusza ................................................................... 189 Proces nr 10: Proces Papierowej Serwetki.......................................................... 193 Proces nr 11: Planowanie segmentowe .............................................................. 197 Proces nr 12: Czy¿ nie by³oby mi³e, gdyby...? .................................................... 204 Proces nr 13: Któr¹ myœl odczuwasz lepiej? ...................................................... 208 Proces nr 14: Proces usuwania nie³adu ............................................................. 214 Proces nr 15: Proces portfela .............................................................................. 219 Proces nr 16: Przesuwanie wibracji ................................................................... 223 Proces nr 17: Proces Ko³a Koncentracji .............................................................. 230 Proces nr 18: Miejsce odczuwania ..................................................................... 238 Proces nr 19: Uwalnianie oporu, by uwolniæ siê od d³ugów ............................. 241 Proces nr 20: Przeka¿ to managerowi ................................................................ 247 Proces nr 21: Odzyskiwanie naturalnego stanu zdrowia ................................... 250 Proces nr 22: Posuwanie siê w górê emocjonalnej skali ................................... 258 Zakoñczenie .........................................................................................268 S³ownik .................................................................................................269 O Autorach ...........................................................................................272 Wyrazy Uznania dla Nauk Abrahama i ksi¹¿ki Proœ, a Bêdzie Ci Dane *** „Jest to jasna i prosta, a jednoczeœnie jedna z najbardziej skutecznych ksi¹¿ek, jakie kiedykolwiek czyta³em. Za- warte w niej treœci mog¹ zmieniæ ca³kowicie ludzkie ¿ycie. Wszystko zaœ jest przekazane z tak¹ mi³oœci¹! Ta ksi¹¿ka jest ¯yciowym Skarbem”. Neale Donald Walsch, autor Rozmów z Bogiem *** „Od dziesiêciu lat jestem entuzjast¹ nauk Abrahama. Te nauki ogromnie pomog³y osobiœcie mnie oraz mojej rodzinie”. Christiane Northrup, autorka Women’s Dobies, Women’s Wisdom *** „Jedn¹ z najbardziej wartoœciowych rzeczy, jak¹ daje nam ksi¹¿ka Proœ, a Bêdzie Ci Dane, s¹ przekazane przez Abrahama dwadzieœcia dwa potê¿nie dzia³aj¹ce proce- sy. S³u¿¹ one osi¹ganiu celów. Niezale¿nie od tego, w ja- kim miejscu siê znajdujemy, te procesy mog¹ poprawiæ jakoœæ naszego ¿ycia. Kocham tê ksi¹¿kê, kocham te¿ Esther i Jerry’ego Hicks!” Louise L. Hay, autorka Pokochaj swoje ¿ycie *** „To jest wspania³a ksi¹¿ka! Ja wraz z moj¹ ¿on¹ korzysta- liœmy przez wiele lat z tych wa¿nych i niezwykle praktycz- nych nauk Abrahama. Wierzymy, ¿e ty tak¿e skorzystasz. Polecamy tê ksi¹¿kê wszystkim naszym przyjacio³om!” Dr John Gray, autor Mê¿czyŸni s¹ z Marsa, Kobiety s¹ z Wenus „...ta publikacja to kamieñ milowy... masz szczêœcie po- znaæ myœlenie osób, które s¹ na sta³e po³¹czone ze Źró- d³em Energii. Ponadto autorzy s¹ g³osami Ducha i pos³uguj¹ siê zrozumia³ym jêzykiem, który natychmiast mo¿esz prze³o¿yæ na dzia³ania. Otrzymujesz wzorzec, za pomoc¹ którego mo¿esz zrozumieæ i kszta³towaæ swój w³asny los”. Dr Wayne W. Dyer autor The Power of Intention *** „Nauki Abraham-Hicks zainspirowa³y mnie do osi¹- gniêcia nowego, wspania³ego poziomu: jasnoœci, pew- noœci, pasji, nowych celów. Studiujê te przekazy ci¹gle i polecam je ka¿demu. S¹ one niezwykle skuteczne i s³u¿¹ transformacji. Zastosuj je w praktyce, a twoje ¿ycie odnowi siê i stanie szczêœliwe”. Alan Cohen autor A Deep Breath of Life *** „Te niezwykle g³êbokie, a jednoczeœnie proste i praktycz- ne nauki Abrahama pozwol¹ ci zaufaæ twemu wewnêtrz- nemu kompasowi i skieruj¹ ciê ku najwspanialszej przygodzie. Proœ, a Bêdzie Ci Dane jest map¹, dziêki której mo¿esz podró¿owaæ ku radosnemu ¿yciu”. Jack Canfield wspó³autor serii ksi¹¿ek Balsam dla duszy *** „Jest to jedna z najlepszych ksi¹¿ek, dotycz¹cych spe³- nienia pragnieñ, jakie uda³o mi siê przeczytaæ. Podoba mi siê, ¿e ksi¹¿ka ukazuje g³êbokie prawdy w tak prosty sposób! Ksi¹¿ka rozbrzmiewa dŸwiêkami mi³oœci, wspar- cia i pozytywnej energii. Rozdajê egzemplarze Proœ, a Bê- dzie Ci Dane wszystkim swoim znajomym. Kocham tê ksi¹¿kê i zdecydowanie polecam”. Dr Doreen Virtue autorka bestselleru Uzdrawianie z Anio³ami m Ta ksi¹¿ka dedykowana jest wszystkim, którzy poszukuj¹ zdrowia i oœwiecenia; którzy zadaj¹ pytania; jak równie¿ trzem czaruj¹cym dzieciom naszych dzieci, które s¹ przyk³adem tego, czego ta ksi¹¿ka naucza: Laurel (l. 5), Kevin (l. 3), Kate (l. 2), które jeszcze nie pytaj¹, poniewa¿ jeszcze nie zapomnia³y. Te nauki s¹ równie¿ specjalnie dedykowane Louise Hay, która szerzy na ca³ym œwiecie zasady Dobrego Samopoczucia, Zdrowia i Pomyœlnoœci. To ona poprosi³a nas o napisanie tej obszernej ksi¹¿ki, która zawiera Nauki Abrahama. 10 MS łowo wstępne Dr Wayne W. Dyer autor bestselleru „The Power of Intention” si¹¿ka, któr¹ trzymasz w rêku, zawiera najbardziej potê¿ne na- uki, które s¹ dostêpne dzisiaj na tej planecie. Osobiœcie zosta- ³em g³êboko poruszony przekazem, który prezentuje Abraham na kartach tej ksi¹¿ki, jak równie¿ na kasetach, dostarczanych przez Esther i Jerry’ego przez ostatnie 18 lat. Czujê siê zaszczycony tym, ¿e Abraham poprosi³ mnie o napisanie krótkiej przedmowy do ksi¹¿ki, któr¹ uwa¿a³ za kamieñ milowy. Jest to wyj¹tkowa publikacja. Masz szczêœcie poznaæ myœlenie osób, które s¹ na sta³e po³¹czone ze Źró- d³em Energii. Ponadto autorzy s¹ g³osami Ducha i pos³uguj¹ siê zrozumia³ym jêzykiem, który natychmiast mo¿esz prze³o¿yæ na dzia³ania. Otrzymujesz wzorzec, za pomoc¹ którego mo¿esz zrozumieæ i kszta³towaæ swój w³asny los. Je¿eli nie jesteœ w tej chwili gotów do czytania i stosowania tej wielkiej m¹- droœci, to zachêcam ciê, abyœ po prostu nosi³ tê ksi¹¿kê przy sobie przez kilka tygodni. Pozwól, by energia, któr¹ zawiera ksi¹¿ka, rozpuœci³a wszelki opór, pojawiaj¹cy siê w twoim ciele i umyœle. Pozwól, by wesz³a ona w rezonans z we- wnêtrzn¹ przestrzeni¹, która pozbawiona jest formy oraz granic – z twoj¹ dusz¹. Abraham nazwie to wibracyjnym po³¹czeniem z twoim Źród³em. Istniejemy w wibruj¹cym Wszechœwiecie. Einstein stwierdzi³, ¿e: „Nic siê nie wydarza, dopóki nie pojawi siê ruch”. Oznacza to, ¿e wszystko wibruje w obszarze specyficznej, mierzalnej czêstotliwoœci. Je¿eli rozbije- my ten trwa³y, materialny œwiat na mniejsze, drobniejsze komponenty – ujrzymy, ¿e ta trwa³a materia jest tylko tañcem cz¹steczek w pustej prze- strzeni. Kiedy zejdziemy na poziom najdrobniejszych cz¹stek, odkryjemy, 11 ¿e emanuj¹ one ze Ÿród³a o niezwykle szybkiej wibracji. Ta najwy¿sza i najszybsza energia zwana jest Źród³em Energii. Z tej wibracji wy³aniasz siê ty, ka¿da osoba i ca³a rzeczywistoœæ: cia³a, rzeczy, umys³y i ego. Kiedy oddzielamy siê od tego Źród³a Energii, wkraczamy w œwiat na- szych problemów, chorób, niedostatków i lêków. Nauki Abrahama pomagaj¹ nam wróciæ do Źród³a, z którego pochodz¹ i do którego powracaj¹ wszelkie rzeczy. Poda³em przybli¿ony opis tego Źród³a Energii w mojej ksi¹¿ce The Power of Intention. Abraham przeka- zuje ci tê oœwiecaj¹c¹ m¹droœæ i podkreœla korzyœci, które p³yn¹ z pe³nego po³¹czenia ze Źród³em. Z tego powodu prezentowan¹ ksi¹¿kê nazywam wydawniczym kamieniem milowym. Pozostajesz w bezpoœrednim, œwiadomym kontakcie z grup¹ uczciwych Istot, które maj¹ na uwadze jedynie twoje dobro. One przypominaj¹ ci, ¿e pochodzisz ze Ÿród³a dobra. Te Istoty informuj¹ ciê, ¿e do ciebie nale¿y wybór. Mo¿esz wybraæ przywo³anie energii o wysokich wibracjach i pozwo- liæ jej swobodnie wp³yn¹æ w ka¿dy aspekt swego ¿ycia. Mo¿esz te¿ oprzeæ siê jej, a wtedy pozostaniesz oddzielony od tego, co ¿ywi i dostarcza mi³oœci. Przekaz jest zaskakuj¹cy, a jednoczeœnie prosty: pochodzisz ze Źród³a mi³o- œci i dobrobytu. Kiedy dostosowujesz siê do tej energii pokoju i mi³oœci, wów- czas odzyskujesz moc swego Źród³a. Ta moc pozwala ci spe³niaæ pragnienia, przywo³uje pomyœlnoœæ, przyci¹ga obfitoœæ. Obdarza ciê tak¿e Boskim prze- wodnictwem w formie w³aœciwych ludzi i w³aœciwych okolicznoœci. Tak w³a- œnie dzia³a twoje Źród³o. Poniewa¿ ty sam pochodzisz z tego Źród³a, mo¿esz czyniæ to samo. Spêdzi³em ca³y dzieñ z Esther i Jerrym i wys³ucha³em setek przekazów, pochodz¹cych od Abrahama. S¹ to przekazy z pierwszej rêki. Rozpoczynacie podró¿, która mo¿e odmieniæ wasze ¿ycie. Tê podró¿ ofe- ruj¹ wam dwie najbardziej autentyczne i czyste duchowo osoby, jakie kiedy- kolwiek napotka³em. Jerry i Esther Hicks s¹ pod ogromnym wra¿eniem roli, jak¹ odgrywaj¹ w przekazie nauk. Podobnie jak ja, pisz¹c tê przedmowê. Zachêcam was do uwa¿nego czytania tych s³ów i do natychmiastowego ich stosowania. Te s³owa potwierdzaj¹ pewn¹ obserwacjê, któr¹ dzielê siê od wielu lat: „Kiedy zmienisz swój sposób patrzenia na rzeczy, zobaczysz, ¿e rzeczy zmieniaj¹ siê”. Bêdziesz móg³ zobaczyæ i doœwiadczyæ, jak œwiat zmienia siê na twoich oczach. Jest to œwiat tworzony przez Źród³o Energii, które chce, byœ siê z nim ponownie po³¹czy³ i ¿y³ zdrowo i radoœnie. Dziêkujê, Abraham, ¿e pozwoli³eœ mi napisaæ kilka s³ów do tej cennej, bardzo cennej ksi¹¿ki. Kocham ciê – KOCHAM WAS WSZYSTKICH – Wayne 12 MPrzedmowa Jerry Hicks chwili, gdy zaczynam pisaæ przedmowê, œwiat³o s³oñca rozlewa siê wzd³u¿ wybrze¿a. Wody Oceanu Spokojnego maj¹ o tej porze dnia odcieñ indygo. Ten obraz odpowiada g³êbokiej przyjemno- œci, któr¹ odczuwam, gdy wyobra¿am sobie wartoœci, które stan¹ siê wa- szym udzia³em w trakcie lektury tej ksi¹¿ki. Proœ, a Bêdzie Ci Dane jest z pewnoœci¹ ksi¹¿k¹, która ukazuje, ¿e „pro- szenie” zawsze spotyka siê z odpowiedzi¹ Wszystkiego-Co-Jest. Ksi¹¿ka przede wszystkim mówi o tym, jak mamy prosiæ, by otrzymywaæ. Jest to pierwsza ksi¹¿ka, która pos³uguje siê tak jasn¹ terminologi¹. Daje nam proste i praktyczne formu³y okreœlaj¹ce, w jaki sposób nale¿y prosiæ i jak otrzymywaæ. Mo¿emy otrzymaæ wszystko, czego pragniemy. Jakiœ czas temu poszukiwa³em wiarygodnej odpowiedzi na pytanie o sens tego wszystkiego. Odkry³em wówczas s³owo niewys³owiony (niewypowie- dziany), co oznacza „niemo¿liwy do ujêcia przy pomocy s³ów”. To s³owo wspó³gra³o z wnioskiem, do którego doszed³em. Zauwa¿y³em, ¿e im bar- dziej zbli¿amy siê do poznania rzeczywistoœci „Nie-Fizycznej”, tym mniej jest s³ów, przy pomocy których mo¿emy j¹ jasno opisaæ. Dlatego ka¿dy stan pe³nego poznania jest te¿ stanem niewyra¿alnym. Inaczej mówi¹c, przebywaj¹c w rzeczywistoœci przestrzenno-czasowej nie mo¿emy wyraziæ przy pomocy s³ów rzeczywistoœci Nie-Fizycznej. W ci¹gu naszej historii mieliœmy okazjê przechodziæ przez szereg filozo- fii, religii, opinii i przekonañ. Tysi¹ce tysiêcy myœlicieli wyci¹ga³o wnioski 13 i przekazywa³o swoje przekonania nastêpnym pokoleniom. Nie potrafili- œmy jednak znaleŸæ fizycznych s³ów, które pozwoli³yby nam wyraziæ rze- czywistoœæ Nie-Fizyczn¹. W pisanej historii ludzkoœci znajduj¹ siê dokumenty potwierdzaj¹ce, ¿e pewne osoby œwiadomie komunikowa³y siê z Nie-Fizyczn¹ Inteligencj¹. Niektóre z tych osób by³y czczone, inne zaœ wyklinane. Jednak wiêkszoœæ z nich (prawdopodobnie z powodu obawy przed potêpieniem, a nawet uwiê- zieniem) decydowa³a siê nie przekazywaæ innym swoich objawieñ. Moj¿esz, Jezus, Mahomet, Joanna d’Arc, Joseph Smith (by wymieniæ kilka postaci dobrze znanych w krêgu kultury zachodniej) byli odbiorcami przekazów pochodz¹cych od Nie-Fizycznej Inteligencji. Wiêkszoœæ z nich dozna³a przedwczesnej i okrutnej œmierci. Choæ ka¿dy z nas doœwiadcza jakiejœ formy Nie-Fizycznego przewodnictwa, tylko niewiele osób otrzy- muje przekazy dostatecznie jasne, by mo¿na je prze³o¿yæ na nasze fizyczne s³owa. Spoœród tych osób jedynie kilka decyduje siê na podzielenie siê swymi doœwiadczeniami z innymi. Przekazujê wam tê informacjê jako wprowadzenie do lektury ksi¹¿ki. Moja ¿ona, Esther, jest jedn¹ z tych rzadko spotykanych osób, które potra- fi¹ odprê¿yæ swój œwiadomy umys³ na tyle, by otworzyæ siê na przyjêcie Nie-Fizycznych odpowiedzi na wszelkie stawiane pytania. Esther otrzy- ma³a szereg myœli (a nie s³ów). Podobnie jak t³umacz jêzyka hiszpañskiego na angielski s³yszy myœl ujêt¹ w hiszpañskie s³owa, a nastêpnie przek³ada myœl (a nie s³owa) na s³owa angielskie, Esther bezpoœrednio przek³ada Nie-Fizyczn¹ myœl na fizyczne, s³owne odpowiedniki, istniej¹ce w jêzyku angielskim. Zauwa¿cie, proszê, ¿e nie zawsze mo¿na znaleŸæ fizyczne, angielskie s³owa, przy pomocy których mo¿na wyraziæ Nie-Fizyczne myœli, które otrzymuje Esther. Dlatego czasami wprowadza ona nowe kombinacje s³ów, jak równie¿ u¿ywa standardowych s³ów w inny sposób (na przyk³ad pisz¹c je wielk¹ liter¹). Chce poprzez to uzyskaæ mo¿liwoœæ œwie¿ego spojrzenia na ¿ycie. Z tego wzglêdu przygotowaliœmy na koñcu ksi¹¿ki krótki S³ow- nik. Pomaga on w wyjaœnieniu nietypowego u¿ycia typowych s³ów. Przyk³adowo, istnieje powszechnie u¿ywane s³owo well-being = stan bycia szczêœliwym, zdrowym, zasobnym. Natomiast niecodzienna filozo- fia, któr¹ przekazuje Abraham, jest prze³o¿ona na jêzyk angielski jako Well-Being. To pojêcie odnosi siê do Uniwersalnego, Nie-Fizycznego Do- brostanu, który w naturalny sposób p³ynie w kierunku ka¿dego z nas, jeœli tylko nie stawiamy temu procesowi przeszkód. W tekœcie ksi¹¿ki 14 pocz¹tkowo bierzemy w cudzys³ów ukute przez nas terminy, których nie mo¿na znaleŸæ w ¿adnym s³owniku, lecz których znaczenie jest oczywiste – jak „emocjonalne przeci¹¿enie” („overhelment”) czy „koniec, koñcze- nie” („endedness”). Od 1986 roku jeŸdzimy z Esther do oko³o piêædziesiêciu miast, prowa- dz¹c warsztaty. Ka¿dy uczestnik mo¿e dyskutowaæ czy stawiaæ pytania na ka¿dy temat. Nie istniej¹ zakazane zagadnienia. Przychodzi tysi¹ce ludzi: z ró¿nych grup etnicznych, reprezentuj¹cych ró¿ne style ¿ycia i o ró¿nej orientacji œwiatopogl¹dowej... Wszyscy oni w jakiœ sposób chc¹ poprawiæ swoje ¿ycie lub pomóc innym w osi¹gniêciu tego. Dla tysiêcy osób, które prosi³y o wiêcej, zosta³y przekazane odpowiedzi od Nie-Fizycznej Inteli- gencji poprzez Esther Hicks. Rozwinê³a siê filozofia Dobrostanu i w ten sposób powsta³a ta ksi¹¿ka (tak¿e ze wzglêdu na proœby wielu osób takich jak ty). Serce tych nauk stanowi najbardziej potê¿ne prawo, jakie dzia³a we Wszechœwiecie – Prawo Przyci¹gania. W ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat opublikowaliœmy wiêkszoœæ nauk Abrahama w naszym kwartalniku Na- uka Œwiadomego Stwarzania (The Science of Deliberate Creation). Podej- mowaliœmy tam tematy, które wynika³y z pytañ stawianych nam przez uczestników Warsztatów Sztuki Przyzwalania. Ta filozofia znajduje siê w procesie ci¹g³ego rozwoju, poniewa¿ pojawiaj¹ siê z waszej strony kolej- ne pytania. Ta ksi¹¿ka jest podrêcznikiem praktycznej duchowoœci. Jest to ksi¹¿ka informuj¹ca, jak nale¿y to robiæ: w jaki sposób mo¿esz mieæ wszystko, czego potrzebujesz. Ta ksi¹¿ka równie¿ informuje ciê, jak unikaæ tego, czego nie chcesz. Jerry 15 do Nauk Abrahama MWprowadzenie Esther Hicks na rozmawia z duchami!” – powiedzieli nasi przyjaciele. „Ona bê- dzie tutaj w nastêpnym tygodniu i mo¿ecie siê z ni¹ umówiæ na spotkanie; mo¿ecie wtedy pytaæ, o co chcecie”. „ O nie, to jest ostatnia rzecz, na któr¹ siê chcê zdecydowaæ – pomyœla³am. W tym samym momencie us³ysza³am, jak mój m¹¿, Jerry, mówi: „Chêtnie siê z wami spotkamy. Co wy na to?”. Zdarzy³o siê to w 1984 roku, cztery lata po naszym œlubie. W tym czasie nie by³o miêdzy nami ¿adnych sprzeczek czy nieporozumieñ. Byliœmy dwiema radosnymi osobami, które ¿yj¹ szczêœliwie ze sob¹ i które zga- dzaj¹ siê ze sob¹ na wszelkie tematy. Odczuwa³am jedynie dyskomfort w sytuacji, gdy Jerry zaczyna³ opowiadaæ przyjacio³om historiê sprzed dwudziestu lat, dotycz¹c¹ jego doœwiadczeñ z magicznym stolikiem. Kie- dy zdarza³o siê to w restauracji, uprzejmie (lub czasami mniej uprzejmie) przeprasza³am towarzystwo i sz³am do toalety, do baru lub te¿ do samo- chodu. Czeka³am przez pewien czas, a¿ by³am pewna, ¿e Jerry zakoñczy³ swoj¹ opowieœæ. Na szczêœcie Jerry wreszcie przesta³ opowiadaæ te historie, kiedy znajdowa³am siê w jego pobli¿u. Nie by³am w m³odoœci osob¹, któr¹ mo¿na nazwaæ religijn¹. Chodzi³am jednak na lekcje religii, gdzie powsta³ we mnie bardzo silny strach przed z³em oraz diab³em. Nie jestem pewna, czy to osoby ucz¹ce nas religii koncentrowa³y siê g³ównie na takich tematach. Doœæ powiedzieæ, ¿e ten strach utrwali³ siê w moim umyœle. 16 Zgodnie z tym, czego zosta³am nauczona, starannie unika³am kontaktu z wszelkimi zjawiskami, które mog³yby mieæ zwi¹zek z diab³em. Pewnego razu jako m³oda kobieta ogl¹da³am film w samochodzie, na wolnej prze- strzeni. W pewnym momencie spojrza³am na ekran, który znajdowa³ siê z ty³u za mn¹. Zobaczy³am przera¿aj¹c¹ scenê z filmu Egzorcysta (jest to film, którego celowo unika³am). To, co zobaczy³am, tak bardzo wp³ynê³o na mnie, ¿e przez kilka tygodni œni³y mi siê koszmary. „Ma na imiê Sheila” – powiedzia³ pewien nasz przyjaciel do Jerry’ego. – „Umówiê was na spotkanie i wtedy powiadomiê”. Przez kilka nastêpnych dni Jerry zapisywa³ pytania. Powiedzia³, ¿e nie- które z nich pochodz¹ jeszcze z okresu, kiedy by³ dzieckiem. Ja nie napisa- ³am swojej listy. Odwrotnie, walczy³am z myœl¹, czy w ogóle tam jechaæ. ZnaleŸliœmy siê na drodze prowadz¹cej do piêknego domu w centrum Phoenix, w Arizonie. Pamiêtam, ¿e myœla³am: W co ja siê pakujê? Pode- szliœmy do drzwi wejœciowych. Przywita³a nas bardzo mi³a kobieta i wpro- wadzi³a do ³adnego pokoju, gdzie mieliœmy poczekaæ na nasz¹ rozmowê. Dom by³ du¿y i piêknie, choæ prosto umeblowany. Panowa³ w nim spo- kój. Pamiêtam, ¿e by³a to atmosfera pe³na czci, niczym w koœciele. W pewnym momencie otworzy³y siê drzwi wejœciowe i wesz³y dwie mi³e kobiety, ubrane w jasne, kolorowe bawe³niane koszule i spódnice. Wygl¹- da³y one na szczêœliwe, rzeœkie osoby. Poczu³am siê nieco lepiej. Byæ mo¿e nie bêdzie tak Ÿle. Wkrótce zostaliœmy zaproszeni do przyjemnej sypialni. W pobli¿u ³ó¿ka ustawiono trzy krzes³a. Sheila siedzia³a na jego krawêdzi. Jej asystent sie- dzia³ na jednym z krzese³. Na ma³ym stoliku by³ umieszczony magneto- fon. Ja oraz Jerry usiedliœmy na dwóch pozosta³ych krzes³ach. W myœlach dodawa³am sobie odwagi. Asystent wyjaœni³, ¿e Sheila wejdzie w stan relaksu i uwolni siê od swo- jej œwiadomoœci. Wówczas Theo, istota Nie-Fizyczna, bêdzie z nami roz- mawiaæ. Mo¿emy wtedy stawiaæ wszelkie pytania. Sheila le¿a³a na ³ó¿ku w pobli¿u nas i g³êboko oddycha³a. Wkrótce nie- zwykle brzmi¹cy g³os powiedzia³: „To jest pocz¹tek. Czy macie pytania?”. Spojrza³am na Jerry’ego, maj¹c nadziejê, ¿e on zacznie. Jerry pochyli³ siê do przodu. By³ gotów zadaæ pierwsze pytanie. RozluŸni³am siê, kiedy pierwsze s³owa Theo pop³ynê³y z ust Sheili. Wiedzia³am, ¿e s³yszymy g³os Sheili. Zdawa³am jednoczeœnie sobie spra- wê z tego, ¿e Ÿród³em tych wspania³ych odpowiedzi by³a jakaœ inna istota. 17 Jerry powiedzia³, ¿e gromadzi³ te pytania od pi¹tego roku ¿ycia. Stawia³ je tak szybko, jak potrafi³. Czas 30 minut, przeznaczony na spotkanie, min¹³ bardzo szybko. Nie powiedzia³am ani jednego s³owa, jednak poczu- ³am ogromne odprê¿enie. Doœwiadcza³am tak dobrego samopoczucia jak nigdy przedtem. Kiedy znaleŸliœmy siê w naszym samochodzie, powiedzia³am do Jer- ry’ego: „Chcê tu jutro wróciæ. Chcia³abym zadaæ kilka pytañ”. Jerry by³ zadowolony, ¿e mo¿emy spotkaæ siê jeszcze raz. Mia³ bowiem na swojej liœcie jeszcze wiêcej pytañ. Nastêpnego dnia w po³owie spotkania Jerry niechêtnie odda³ mi g³os. Wtedy zapyta³am Theo: „W jaki sposób mo¿emy bardziej skutecznie osi¹- gaæ nasze cele?”. OdpowiedŸ brzmia³a: „Medytacja i afirmacje”. Pomys³ medytacji w ogóle mi nie pasowa³. Nie zna³am te¿ ¿adnych osób, które by siê zajmowa³y medytacj¹. To s³owo przywodzi³o mi na myœl ludzi, którzy le¿¹ na ³ó¿kach z gwoŸdziami, chodz¹ po ¿arze, stoj¹ przez ca³e lata na jednej nodze lub ¿ebrz¹ na lotniskach. Dlatego zapyta³am: „Co rozumiesz przez medytacjê?”. OdpowiedŸ by³a krótka, a s³owa odczu³am w przyjemny sposób: „Usi¹dŸ w spokojnym miejscu, w³ó¿ luŸne ubranie i skoncentruj siê na oddechu. Twój umys³ bêdzie wêdrowa³. Uwolnij siê od myœli i skup siê na oddechu. Korzystnie bêdzie, jeœli wykonywaæ bêdziecie to razem. Bêdzie w tym wiê- cej mocy”. „Czy mo¿esz przekazaæ nam afirmacjê, której moglibyœmy z powodze- niem u¿ywaæ?” – poprosiliœmy. Ja (wypowiedz swoje imiê) widzê i przyci¹gam do siebie, poprzez bosk¹ mi³oœæ, Istoty, które poszukuj¹ oœwiecenia. Dzielenie siê podniesie nas na wy¿szy poziom. Kiedy us³ysza³am te s³owa, poczu³am, ¿e przeniknê³y one do g³êbi mojej istoty. Przep³ynê³o przeze mnie, nieznane wczeœniej, uczucie mi³oœci. Znikn¹³ strach. Ja oraz Jerry poczuliœmy siê doskonale. „Czy powinniœmy przywieŸæ na spotkanie z tob¹ nasz¹ córkê?” – zapy- ta³am. „Je¿eli ona tego chce, ale nie jest to konieczne, poniewa¿ wy jesteœcie kana³ami przekazu”. To stwierdzenie nie mia³o dla mnie w ogóle ¿adnego sensu. Mia³am ju¿ ponad 30 lat, a nie pojawi³y siê ¿adne sygna³y œwiadcz¹ce o podobnych zdolnoœciach. 18 Magnetofon wy³¹czy³ siê i poczuliœmy siê nieco rozczarowani, ¿e to niezwyk³e spotkanie dobieg³o koñca. Asystent zapyta³, czy mamy jesz- cze jakieœ ostatnie pytanie. „Czy chcecie znaæ imiê waszego duchowego przewodnika?” Osobiœcie nigdy bym o to nie zapyta³a, poniewa¿ nigdy nie s³ysza³am okreœlenia duchowy przewodnik. Wyda³o mi siê jednak, ¿e jest to dobre pytanie. Wierzy³am bowiem w ideê anio³a stró¿a. Dlatego powiedzia³am: „Tak, proszê, podaj mi imiê mego duchowego przewodnika”. Theo odpowiedzia³: „Powiedziano nam, ¿e bêdzie ci to przekazane bezpo- œrednio. Bêdziesz mia³a doœwiadczenie jasnos³yszenia i wtedy dowiesz siê”. Co to jest doœwiadczenie jasnos³yszenia? – zastanawia³am siê. Zanim zd¹¿y³am zapytaæ o to, Theo powiedzia³ na zakoñczenie: „Bóg b³ogos³awi was swoj¹ mi³oœci¹”. Po czym Sheila otworzy³a oczy i usiad³a na brzegu ³ó¿ka. Nasza niezwyk³a rozmowa z Theo zakoñczy³a siê. Opuœciliœmy ten dom i ruszyliœmy w kierunku punktu widokowego, po³o¿onego na wzgórzach, które otaczaj¹ Phoenix. Oparliœmy siê o samo- chód i wpatrywaliœmy siê w zachodz¹ce s³oñce. Nie rozpoznawaliœmy jesz- cze g³êbokiej przemiany, która w nas zachodzi³a. Wiedzieliœmy tylko, ¿e czujemy siê wspaniale. Po powrocie do domu mia³am dwie silne potrzeby: chcia³am medyto- waæ, cokolwiek mia³oby to znaczyæ; chcia³am te¿ poznaæ imiê mego du- chowego przewodnika. Przebraliœmy siê, zas³oniliœmy okna i siedliœmy w dwóch bujanych fote- lach naprzeciwko siebie. Oddziela³a nas eta¿erka. Theo zachêci³ nas, aby- œmy medytowali razem. Wydawa³o mi siê to dziwne. Ta eta¿erka pomaga³a nieco ukryæ tê niewygodê. Pamiêta³am instrukcjê, której udzieli³ Theo: Usi¹dŸ w spokojnym po- mieszczeniu, w³ó¿ wygodne ubranie i skoncentruj siê na oddechu. Nasta- wiliœmy stoper na 15 minut, zamknê³am oczy i zaczê³am œwiadomie oddychaæ. W umyœle utrzymywa³am pytanie: „Kto jest moim duchowym przewodnikiem?”. Liczy³am swoje oddechy. W pewnej chwili moje cia³o zaczê³o drêtwieæ. Nie mog³am odró¿niæ nosa od palców stóp. By³o to dziw- ne, lecz interesuj¹ce uczucie i podoba³o mi siê. Zaczê³am czuæ, jakby moje cia³o powoli obraca³o siê, chocia¿ ca³y czas siedzia³am w fotelu. Stoper w³¹czy³ siê i zaskoczy³ nas. Powiedzia³am: „Zróbmy to znowu”. Ponownie zamknê³am oczy, liczy³am oddechy i poczu³am odrêtwienie ca³ego cia³a. Ponownie w³¹czy³ siê stoper. „Zróbmy to jeszcze raz” – po- wiedzia³am. 19 Ponownie nastawiliœmy stoper na 15 minut. Ponownie poczu³am drê- twienie ca³ego cia³a. Tym razem jednak odnios³am wra¿enie, jakby coœ „oddycha³o poprzez moje cia³o”. Poczu³am to jako gwa³towne uczucie mi³oœci, które rozszerza³o siê ze œrodka mego cia³a na zewn¹trz. Co za wspania³e wra¿enie! Jerry s³ysza³, jak wydajê dŸwiêki doznawanej przy- jemnoœci. PóŸniej powiedzia³, ¿e wygl¹da³o to, jakby moje cia³o wykrêca³o siê w ekstazie. Kiedy zadzwoni³ stoper i wysz³am z medytacji, moje zêby uderza³y o siebie. Chocia¿ w³aœciwym s³owem wydaje siê byæ – dzwoni³y. Trwa³o to prawie godzinê. W tym czasie próbowa³am powróciæ do normal- nego stanu œwiadomoœci. W tamtym momencie nie rozumia³am, co siê dzieje. Teraz jednak wiem, ¿e by³ to mój pierwszy kontakt z Abrahamem. Wiedzia³em jednak, ¿e to doœwiadczenie by³o bardzo dobre! Chcia³am je powtórzyæ. Podjêliœmy decyzjê, ¿e bêdziemy medytowaæ ka¿dego dnia przez 15 minut. Nie opuœciliœmy ani jednego dnia przez nastêpne 9 miesiêcy. Za ka¿dym razem odczuwa³am odrêtwienie i uczucie wyzwolenia. Nie zdarzy³o siê jednak nic nadzwyczajnego. W 1985 roku bezpoœrednio przed Œwiêtem Dziêkczynienia podczas medytacji moja g³owa zaczê³a delikatnie ko³ysaæ siê z jednej strony na drug¹. Trwa³o to przez kilka nastêpnych medytacji. To uczucie przypomi- na³o latanie. Trzeciego dnia zorientowa³am siê, ¿e g³owa nie porusza siê w sposób przypadkowy. Wydawa³o siê, ¿e mój nos pisze w powietrzu lite- ry: „M – N – O – P”. „Jerry” – krzyknê³am – „piszê moim nosem litery!”. Te s³owa wywo³a³y gwa³towne uczucia. Ca³e cia³o pokry³o siê gêsi¹ skórk¹. Jerry siêgn¹³ po notes i zacz¹³ zapisywaæ litery, które mój nos pisa³ w po- wietrzu: JESTEM ABRAHAM. JESTEM TWOIM DUCHOWYM PRZE- WODNIKIEM. Ta Istota mówi³a o sobie w liczbie mnogiej, poniewa¿ by³a wyrazem Œwiadomoœci Zbiorowej. Dowiedzia³am siê, ¿e pocz¹tkowo przemawia³ do mnie w liczbie pojedynczej, poniewa¿ spodziewa³am siê, ¿e mój przewod- nik duchowy jest pojedyncz¹ istot¹. Jednak jest to grono Istot, które prze- mawiaj¹ jednym g³osem po uzgodnieniu swoich myœli. Cytujê: Abraham nie jest pojedyncz¹ œwiadomoœci¹, któr¹ mo¿na po- równaæ do was, którzy przebywacie w pojedynczych cia³ach fizycznych. Abraham jest Œwiadomoœci¹ Zbiorow¹. Jest to Nie – Fizyczny Strumieñ Œwiadomoœci. Kiedy zadajesz pytanie, odpowiedŸ nap³ywa z wielu punk- tów. Skupia siê ona w jednej osobie – Esther – która interpretuje i artyku- 20 ³uje nasz przekaz. Wydaje siê, ¿e jest to pojedyncza odpowiedŸ. Jednak my jesteœmy Istotami wielowymiarowymi, o wielu obliczach. Jesteœmy wielo- ma œwiadomoœciami. Abraham wyjaœni³, ¿e nie szepc¹ do mego ucha poszczególnych s³ów, lecz przekazuj¹ zespó³ myœli podobnych do sygna³ów radiowych. Przekaz ten odbieram na poziomie nieœwiadomym. Nastêpnie przek³adam ten ze- spó³ myœli na odpowiedniki s³owne. Abraham wyjaœni³, ¿e ju¿ od d³u¿szego czasu przesy³a³ mi ten zespó³ myœli. Ja jednak zbyt œciœle stosowa³am siê do instrukcji Theo, która brzmia- ³a: Kiedy twój umys³ wêdruje, uwolnij siê od myœli i skoncentruj na odde- chu. Kiedy nadchodzi³a myœl od Abrahama, ja szybko od niej siê uwalnia³am i powraca³am do oddechu. Wydaje mi siê, ¿e jedyn¹ drog¹, któr¹ mogli do mnie dotrzeæ, by³o pisanie nosem liter w powietrzu. Abraham powiedzia³ te¿, ¿e uczucie radoœci, które pojawi³o siê we mnie, by³o spowodowane rozpoznaniem, ¿e nawi¹zaliœmy wzajemny kontakt. Proces komunikacji miêdzy nami szybko rozwija³ siê w ci¹gu nastêp- nych tygodni. Pisanie liter przy pomocy nosa by³o bardzo wolnym proce- sem. Jednak Jerry by³ tak zafascynowany mo¿liwoœci¹ korzystania z tego jasnego Ÿród³a informacji, ¿e budzi³ mnie w nocy, by postawiæ Abrahamo- wi pytanie. Pewnego wieczoru odczu³am silne wra¿enia, które objê³y moje ramiona, rêce i palce. Moja rêka zaczê³a rytmicznie uderzaæ w pierœ Jerry’ego, kiedy razem le¿eliœmy w ³ó¿ku ogl¹daj¹c telewizjê. Rêce nadal rytmicznie poru- sza³y siê. Poczu³am w tym momencie potrzebê, by pójœæ do mojej elek- trycznej maszyny do pisania. Po³o¿y³am d³onie na klawiaturze. Dzia³o siê to tak, jakby ktoœ wiedzia³, w jaki sposób mo¿na wykorzystaæ maszynê do pisania. Moje rêce zaczê³y pisaæ: Jestem Abraham. Jestem przewodnikiem duchowym. Jestem, by z tob¹ wspó³pracowaæ. Kocham ciê. Napiszemy wspólnie ksi¹¿kê. Odkryliœmy, ¿e mogê po³o¿yæ rêce na klawiaturze, a potem zrelaksowaæ siê jak w czasie medytacji. Wtedy Abraham mo¿e odpowiadaæ na wszelkie pytania, jakie stawia Jerry. By³o to wspania³e doœwiadczenie. (Od tej chwili bêdê zwracaæ siê do Abrahama w liczbie mnogiej). Byli oni niezwykle inte- ligentni, kochaj¹cy i dostêpni! W ka¿dym czasie, dniem i noc¹, byli obec- ni, by rozmawiaæ z nami. Pewnego popo³udnia jecha³am szerok¹ tras¹ poprzez Phoenix. Zaczê- ³am odczuwaæ specyficzne wra¿enia w ustach i karku zbli¿one do ziewa- nia. By³ to bardzo silny impuls, którego nie mog³am pohamowaæ. 21 Znajdowaliœmy siê pomiêdzy dwiema ciê¿arówkami i wydawa³o siê, ¿e one na nas wjad¹. W tym momencie z moich ust po raz pierwszy wyrwa³y siê s³owa Abrahama: „ZjedŸ na bok!”. Zjechaliœmy z autostrady i zaparkowaliœmy obok. Mia³am zamkniête szczelnie oczy, a moja g³owa porusza³a siê rytmicznie. Abraham odpowia- da³ na pytania, które stawia³ Jerry. Jak to siê sta³o, ¿e tak wspania³e rzeczy mog³y mi siê przydarzyæ? Cza- sami, kiedy o tym myœlê, nie wydaje mi siê to mo¿liwe. Wydaje siê to baœniow¹ opowieœci¹, niczym wypowiadanie ¿yczeñ w trakcie pocierania magicznej lampy. Innym razem wydaje siê to byæ najbardziej naturalnym i logicznym doœwiadczeniem, jakie mo¿e istnieæ w tym œwiecie. Czasami trudno mi sobie uœwiadomiæ, jak wygl¹da³o moje ¿ycie przed nawi¹zaniem kontaktu z Abrahamem. Mogê powiedzieæ, ¿e poza kilkoma wyj¹tkami, zawsze by³am szczêœliw¹ osob¹. Mia³am wspania³e dzieciñ- stwo, wolne od ciê¿kich prze¿yæ. Rodzice kochali mnie i moje dwie siostry. Jak wspomnia³am, pobraliœmy siê z Jerrym przed czterema laty, ¿yliœmy szczêœliwie. Nie odbiera³am siebie jako osoby, która mia³a wiele pytañ. Nie stawia³am wielu pytañ i nie formu³owa³am zdecydowanych opinii. Natomiast Jerry mia³ wiele gor¹cych pytañ. Bardzo du¿o czyta³ i szuka³ narzêdzi oraz technik, przy pomocy których móg³by pomagaæ innym. Nie znam ¿adnej innej osoby, która tak jak Jerry pragnê³aby pomagaæ innym w osi¹ganiu szczêœliwego ¿ycia. Abraham wyjaœni³, ¿e stanowimy doskona³e po³¹czenie cech, które gwa- rantuj¹ dobr¹ wspó³pracê. Potê¿ne pragnienie Jerry’ego, by pomagaæ innym, przywo³a³o uwagê Abrahama. Ja natomiast by³am wolna od opinii i strachu, a dziêki temu mog³am odbieraæ informacje, których potrzebowa³ Jerry. Jerry odczuwa³ entuzjazm podczas pierwszych spotkañ z Abrahamem. Zrozumia³ bowiem g³êbiê ich m¹droœci i jasnoœæ przekazu. W ci¹gu wszyst- kich tych lat jego entuzjazm ani trochê nie os³ab³. Na pocz¹tku nie rozumieliœmy, o co chodzi. Nie wiedzieliœmy, z kim rozmawiam. To doœwiadczenie by³o poruszaj¹ce, zachwycaj¹ce i tajemni- cze. By³o te¿ tak dziwne, ¿e wiêkszoœæ ludzi nie mog³aby tego zrozumieæ. Ludzie prawdopodobnie nie chcieliby tego zrozumieæ. Dlatego prosi³am Jerry’ego, by nikomu nie mówi³ o naszej tajemnicy. Jest oczywistym, ¿e Jerry nie dotrzyma³ danego s³owa, ale nie mam do niego o to ¿alu. Bardzo czêsto s³yszeliœmy od ludzi, którzy spotkali siê 22 z Abrahamem poprzez nasze ksi¹¿ki, video, nagrania i warsztaty: „Dziê- kujê, ¿e przypomnieliœcie mi o tym, o czym zawsze wiedzia³em. To pomo- g³o mi zebraæ razem wszystkie czêœci prawdy, które napotka³em w ci¹gu mego ¿ycia. Pomog³o mi to odnaleŸæ ogólny sens!”. Abraham nie jest zainteresowany przepowiadaniem naszej przysz³oœci, choæ s¹dzê, ¿e wiedz¹ o niej. S¹ oni nauczycielami, którzy prowadz¹ nas ku naszym celom. Wyjaœniaj¹, ¿e nie jest ich zadaniem decydowanie o na- szych pragnieniach. Ich praca polega na pomaganiu nam w realizacji na- szych pragnieñ. Abraham mówi: Abraham nie kieruje was ku okreœlonym celom. Chcemy, abyœcie samodzielnie podejmowali decyzje odnoœnie w³a- snych pragnieñ. Chcemy tylko, abyœcie odkryli drogê realizacji w³asnych pragnieñ. Najbardziej podoba mi siê wypowiedŸ pewnego nastolatka. Zada³ on Abrahamowi pewne pytania. Mówi on: „Na pocz¹tku nie wierzy³em, ¿e Esther rzeczywiœcie dokonuje przekazu od Abrahama. Wys³ucha³em jed- nak odpowiedzi, które zosta³y nagrane na taœmê. Wiem, ¿e Abraham jest rzeczywistoœci¹. W wypowiedziach bowiem nie by³o ¿adnego os¹dzania. ¯adna osoba nie mo¿e byæ tak m¹dra, uczciwa i wolna od os¹dzania”. Dla mnie ta przygoda z Abrahamem jest tak piêkna, ¿e brak mi s³ów, by to wyraziæ. Osi¹gnê³am dziêki temu wspania³e samopoczucie. Uwielbiam to subtelne przewodnictwo, które daje mi poczucie mocy. Lubiê patrzeæ na to, jak uleg³o poprawie ¿ycie wielu naszych drogich przyjació³ (i nowych przyjació³), dziêki zastosowaniu tego, czego uczy³ ich Abraham. Lubiê, kiedy te wspania³e Istoty przekazuj¹ mi swoje myœli, kiedy tylko stawiam im pytania. Chc¹ bowiem nam pomagaæ w rozumieniu. (Na marginesie: Po up³ywie wielu lat od naszego spotkania z Sheil¹ i Theo, Jerry spojrza³ do s³ownika. Z radoœci¹ oznajmi³: „Theo oznacza »Bóg«. Jakie to jest doskona³e!”. Uœmiechnê³am siê, wspominaj¹c dzieñ, który by³ tak wa¿nym punktem zwrotnym w naszym ¿yciu. Obawia³am siê spo- tkania ze z³em, dozna³am natomiast rozmowy z Bogiem!) W pocz¹tkowym okresie naszej pracy z Abrahamem nasi s³uchacze chcieli, abyœmy wyjaœnili nasz¹ relacjê z tymi Nie-Fizycznymi Istotami. „Jak dosz³o do tego spotkania? Jak wygl¹da wasz kontakt? Dlaczego wy- brali w³aœnie was? Jak siê czujecie jako osoby, które przekazuj¹ tak g³ê- bok¹ m¹droœæ?”. Ja i Jerry przeznaczamy jakiœ czas na pocz¹tku ka¿dego wyk³adu czy wywiadu radiowego lub telewizyjnego, by odpowiedzieæ na te pytania. 23 Niecierpliwiê siê jednak. Chcê siê odprê¿yæ, by pozwoliæ p³yn¹æ Œwiado- moœci Abrahama. Jest to bowiem prawdziwy powód naszej aktywnoœci. W koñcu nagraliœmy Wprowadzenie do Nauk Abrahama, gdzie podaje- my szczegó³y dotycz¹ce tego, w jaki sposób powsta³o i rozwinê³o siê nasze doœwiadczenie (znajdziecie to na www.abraham-hicks.com). Cieszymy siê bardzo, ¿e mogliœmy otrzymaæ i wykorzystaæ ten przekaz. Tego ranka Abraham powiedzia³ do mnie: Esther, jesteœmy œwiadomi tego, jakie pytania promieniuj¹ z masowej œwiadomoœci planety. Tutaj, poprzez ciebie, z radoœci¹ odpowiadamy na te kwestie. Odprê¿ siê i ciesz siê ze wspania³ych treœci tej ksi¹¿ki. Dlatego chcê siê teraz zrelaksowaæ i pozwoliæ Abrahamowi, by pisa³ dla was tê ksi¹¿kê. Myœlê, ¿e oni wyjaœni¹ wam, kim s¹. Wa¿niejsze jest jednak to, ¿e pomog¹ wam zrozumieæ, kim jesteœcie. Moim ¿yczeniem pozostaje, by wasze spotkanie z Abrahamem by³o tak dla was znacz¹ce jak dla nas. Z mi³oœci¹ Esther 24 CZÊŒÆ I To, o czym my wiemy, a o czym ty mogłeś zapomnieć, a jest ważne, abyś o tym pamiętał 25
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Proś a będzie ci dane
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: