Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00119 005545 20987853 na godz. na dobę w sumie
Firma w rodzinie - ebook/pdf
Firma w rodzinie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 102
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-578-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja w przekrojowy i uporządkowany sposób przedstawia zagadnienia związane z prowadzeniem firmy w rodzinie. Omawia możliwe formy jej prowadzenia, zasady odpowiedzialności i sukcesji.
Członkowie rodziny – zazwyczaj współmałżonek i dzieci – często pomagają i faktycznie uczestniczą w działalności przedsiębiorcy, choć to on firmuje tę działalność swoim nazwiskiem i on ponosi odpowiedzialność. Nawet, jeśli tego nie robią, dotyczą ich – bezpośrednio lub pośrednio – skutki decyzji biznesowych, sukcesów i niepowodzeń firmy. Z kolei na jej byt i zakres działania wpływają zdarzenia losowe w życiu prywatnym.
Podstawową kwestią do rozstrzygnięcia jest zatem wybór odpowiedniej formy prawnej rodzinnego biznesu. Musi być dostosowana do jego skali oraz do ryzyka, z którym wiąże się określony zakres odpowiedzialności majątkowej. W parze z tą decyzją powinno pójść świadome ukształtowanie ustroju majątkowego w małżeństwie.
Najprostszym sposobem realizowania rodzinnego biznesu jest prowadzenie jednoosobowej firmy rodzinnej na podstawie wpisu do CEIDG. Biznes rodzinny może być jednak prowadzony w różnych formach: jako spółka cywilna, jawna, partnerska, komandytowa bądź z spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Uczestnictwo członków rodziny w działalności gospodarczej może przybrać formę sporadycznej pomocy, współpracy lub zatrudnienia na podstawie umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej. Członkowie rodziny mogą też być wspólnikami w spółkach osobowych bądź udziałowcami w spółce z o.o. To, w jakiej formie członkowie rodziny biorą udział w rodzinnym biznesie, ma znaczenie choćby na gruncie obowiązku ubezpieczenia i odprowadzania składek do ZUS.
Publikacja jest skierowana do wszystkich osób prowadzących działalność biznesową lub planujących jej podjęcie. Zawarte w niej informacje zainteresują zarówno samych przedsiębiorców, jak i ich rodziny. Czytelnicy dowiedzą się z niej m.in.:
● w jakim zakresie i w jakiej formie członkowie rodziny mogą uczestniczyć w działalności przedsiębiorcy,
● jakie konsekwencje prawne niesie za sobą pomoc doraźna, a jakie współpraca w przedsiębiorcą,
● jaki jest wpływ ustroju majątkowego na zakres odpowiedzialności właściciela przedsiębiorstwa,
● jaki jest wpływ formy prowadzonej działalności na zakres odpowiedzialności właściciela przedsiębiorstwa,
● jakie problemy wiążą się ze śmiercią przedsiębiorcy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Firma rodzinna kojarzy się przeważnie z małym przedsiębiorstwem – prowadzonym przez małżonków sklepikiem osiedlowym, restauracją prowadzoną przez ojca i syna. Taki stereo- typ nie jest bezpodstawny. Niemniej jednak sprowadzanie biznesu rodzinnego do małego sklepiku czy zakładu usługowego może być mylące, ponieważ firmy rodzinne to także wielo- pokoleniowe przedsięwzięcia o rozbudowanej strukturze. Mówiąc o firmie rodzinnej, mam na myśli przede wszystkim przedsiębiorstwo, które należy do rodziny. Przynajmniej część członków rodziny w takim biznesie pracuje – w różnej formie prawnej i w różnym charakterze. Przedsiębiorstwo jest głównym źródłem utrzymania rodzi- ny, często jest też przekazywane z pokolenia na pokolenie. Oczywiste jest silne zaangażowa- nie członków rodziny we wspólne przedsięwzięcie. Firmy rodzinne nie stanowią odrębnej formy działalności. Mogą być prowadzone w każdej formie prawnej. Pojęcie firmy rodzinnej pojawia się w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 9 listopada 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2256). Firma rodzinna została tu zdefiniowana (§ 2 pkt 5) jako „przed- siębiorstwo prowadzone w oparciu o osobistą pracę co najmniej dwóch członków rodziny, gdzie co najmniej jeden z nich ma istotny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem, oraz członkowie rodziny łącznie posiadają większościowy udział w strukturze własnościowej”. To wyjątkowe odniesienie się wprost do „firmy rodzinnej” w akcie prawnym. Generalnie firma jest po prostu narzędziem, które ma służyć rodzinie, nie ma potrzeby jej normatywnego okre- ślania, a to z uwagi na wspomnianą różnorodność form, w jakich biznes rodzinny może być prowadzony. Niniejsza publikacja zawiera wskazówki, w jakich właśnie formach warto prowadzić rodzin- ne interesy, począwszy od działalności jednoosobowej opartej na wpisie do CEIDG, przez spółkę cywilną, handlowe spółki osobowe, a skończywszy na spółce z ograniczoną odpowie- dzialnością. Każda z tych form charakteryzuje się różnym stopniem formalizmu i w rzeczy- wistości decyzja o wyborze odpowiedniej z nich w rodzinnym biznesie powinna zależeć m.in. od zasięgu działalności, stopnia ryzyka, nakładów finansowych, a często też liczby członków rodziny zaangażowanych w tę działalność. Stąd wystarczające np. dla rodzinnego sklepiku 7 będzie prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej z udziałem małżonka i zstęp- nych. Natomiast dla prowadzenia kilkupokoleniowej sieci restauracji odpowiednie może oka- zać się zawarcie umowy spółki osobowej bądź kapitałowej. „Firma w rodzinie” zawiera opis tych – najbardziej typowych moim zdaniem – form, ich ele- menty charakterystyczne, sposób rozpoczęcia i prowadzenia działalności. Dalsza część pu- blikacji jest poświęcona temu, co w każdej działalności – obok zysków – jest najistotniejsze, a mianowicie kwestii odpowiedzialności. Wybór odpowiedniej formy działalności – z jednej strony – zależy bowiem od rodzaju i zasięgu prowadzonej działalności rodzinnej, natomiast z drugiej strony – wiąże się z różnymi zasadami ponoszenia odpowiedzialności za zobowią- zania. W przypadku firm rodzinnych prowadzonych z udziałem osoby pozostającej w związku małżeńskim odpowiedzialność za zobowiązania należy rozpatrywać z uwzględnieniem za- sad dotyczących ustrojów majątkowych określonych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zmniejszeniu uciążliwości związanych z odpowiedzialnością służy umowa majątkowa mał- żeńska – także przedstawiona w niniejszej publikacji. Na koniec omówiona została także istotna kwestia sukcesji przedsiębiorstwa, z uwzględnie- niem przepisów stosunkowo nowej ustawy z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przed- siębiorstwem osoby fizycznej. Adam Sroga 8 Firma w rodzinie
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Firma w rodzinie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: