Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00495 007552 20661808 na godz. na dobę w sumie
Wynagrodzenia po 1 sierpnia 2019 r. Rozliczanie płac w praktyce - ebook/pdf
Wynagrodzenia po 1 sierpnia 2019 r. Rozliczanie płac w praktyce - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 100
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-616-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wynagrodzenie pracownika może składać się z wielu elementów. Najczęściej są to: stały składnik – określany jako wynagrodzenie zasadnicze – oraz zmienne lub stałe dodatki albo premie. Są one różne u poszczególnych pracodawców, co często wynika ze specyfiki prowadzonej działalności. Ze względu na tę różnorodność, a także zdarzenia, które powodują utratę prawa do wynagrodzenia i zastępczo powstanie prawa do innych świadczeń, ustalanie pensji pracowniczej oraz innych świadczeń związanych z zatrudnieniem i w konsekwencji dokonywanie rozliczeń, w tym w zakresie składek ZUS i podatku, stwarza istotne problemy dla służb kadrowo-płacowych.
W książce szczegółowo wyjaśniono kwestie związane z obliczaniem wynagrodzenia za okresy nieobecności, m.in. z powodu urlopu wypoczynkowego, zwolnień okolicznościowych czy niezdolności do pracy z powodu choroby i macierzyństwa. Omówiono także zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Najtrudniejsze zagadnienia zostały zaprezentowane na przykładach.
Przedstawiono również zasady obliczania wynagrodzeń wynikające z nowych przepisów. Dotyczą one:
• obliczania podatku i składek ZUS od wynagrodzeń po wejściu w życie od 1 sierpnia 2019 r. nowego zwolnienia dla osób do 26 roku życia,
• dokonywania wpłat w ramach pracowniczych planów kapitałowych, których utworzenie jest obowiązkowe dla największych podmiotów od 1 lipca 2019 r.,
• dokonywania wypłaty wynagrodzeń pracowniczych oraz potrąceń z pensji począwszy od 1 stycznia 2019 r.
Publikacja zawiera m.in.:
• wykaz dokumentów niezbędnych do sporządzenia listy płac,
• przykładowe wzory list płac dla pracowników i rozliczeń ze zleceniobiorcami,
• instrukcje obliczania wynagrodzenia za część miesiąca w przypadku nieobecności w pracy z różnych przyczyn,
• instrukcję ustalania wysokości nieperiodycznych obowiązkowych składników wynagrodzenia,
• zasady obliczania odpraw i odszkodowań ze stosunku pracy,
• zestawienia tabelaryczne zawierające niezbędne wskaźniki.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Wynagrodzenie pracownika może składać się z wielu elementów. Najczęściej stanowi je stały składnik (określony jako wynagrodzenie zasadnicze) oraz zmienne lub stałe do- datki albo premie. Ze względu na różnorodność (często wynikającej ze specyfiki prowa- dzonej działalności) zdarzeń, które powodują utratę prawa do wynagrodzenia i zastęp- czo powstanie prawa do innych świadczeń, ustalanie pensji pracowniczej, a także innych świadczeń związanych z zatrudnieniem i w konsekwencji sporządzanie z tego rozliczeń, w tym w zakresie składek ZUS i podatku, stwarza istotne problemy dla służb kadrowo- -płacowych. W niniejszej publikacji wyjaśniono kwestie związane z obliczaniem wynagrodzenia za okresy nieobecności, takich jak m.in. urlopy wypoczynkowe i zwolnienia okolicznościo- we, czy świadczeń przysługujących z tytułu niezdolności do pracy. Omówiono również m.in. zasady: ■■ obliczania podatku i składek ZUS od wynagrodzeń po wejściu w życie od 1 sierp- nia 2019 r. nowego zwolnienia dla osób do 26 roku życia, ■■ dokonywania wpłat w ramach pracowniczych planów kapitałowych (nowej formy do- browolnego oszczędzania), których obowiązek utworzenia dotyczy największych pod- miotów od 1 lipca 2019 r., ■■ wypłaty wynagrodzeń pracowniczych oraz dokonywania potrąceń z pensji począwszy od 1 stycznia 2019 r. Opracowanie zawiera ponadto istotne praktyczne wskazówki w zakresie sporządzania li- sty płac dla pracowników i zleceniobiorców poparte licznymi przykładami, stanowiskami urzędowymi, orzecznictwem. 6 Wynagrodzenie za pracę Wynagrodzenie za pracę Wynagrodzenie to wypłacane okresowo świadczenie za umówioną pracę. Jest ono usta- lane odpowiednio do rodzaju, ilości i jakości wykonywanych zadań, a także stosownie do kwalifikacji pracownika. Powinno zawierać wszystkie składniki przewidziane w przepisach Kodeksu pracy bądź przepisach odrębnych ustaw, a także w przepisach wewnątrzzakła- dowych oraz w umowie o pracę (uchwała Sądu Najwyższego z 30 grudnia 1986 r., III PZP 42/86, OSNC 1987/8/106). Wynagrodzenie mogą stanowić różne składniki, zarówno o charakterze stałym, jak i zmiennym. Zastosowanie w wynagrodzeniu elementów stałych i zmiennych podyktowane jest zróżni- cowaniem wykonywanych prac, właściwościami czy warunkami, w jakich one przebiega- ją, jednak nie może naruszać kilku ważnych zasad w zakresie wynagradzania. Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą ustalają: ■■ Kodeks pracy, układy zbiorowe pracy (art. 771 ustawy – Kodeks pracy; dalej: k.p.), ■■ regulaminy wynagradzania (art. 772 k.p.) – u tych pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 50 pracowników i nie są objęci zakładowym lub ponadzakładowym układem zbiorowym, ■■ umowy o pracę – u pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników. Pracodawca zatrudniający: ■■ co najmniej 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania, ■■ mniej niż 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani po- nadzakładowym układem zbiorowym pracy, może ustalić warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania, ■■ co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbioro- wym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, ustala warunki wynagra- dzania za pracę w regulaminie wynagradzania, jeżeli zakładowa organizacja związko- wa wystąpi z wnioskiem o jego ustalenie. Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia związane z wynagrodzeniem za pracę jest Kodeks pracy. Ogranicza on jednak swoje postanowienia do: ■■ przekazania kompetencji pracodawcy w zakresie określenia zasad wynagradzania za pracę, sady wynagradzania, ■■ wskazania kryteriów, jakimi jest zobowiązany kierować się pracodawca, ustalając za- ■■ wskazania sytuacji, w których pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia mimo nieświadczenia pracy, oraz sposobów obliczania takiego wynagrodzenia, ■■ ustanowienia norm ochronnych dla wynagrodzenia za pracę (np. zakaz zrzekania się prawa do wynagrodzenia, zakaz potrąceń ponad ustaloną granicę, minimalna czę- stotliwość wypłaty, minimalna wysokość wynagrodzenia), ustanowienia obligatoryj- nych składników wynagrodzenia (np. dodatku za pracę w nocy, za pracę w godzinach nadliczbowych), ■■ wskazania zasad ustalania i wypłacania należności z tytułu podróży służbowej. 7 Wynagrodzenia po 1 sierpnia 2019 r. Rozliczanie płac w praktyce Pozostałe zasady wynagradzania w firmie powinny określać regulaminy wynagradzania, układy zbiorowe oraz umowy o pracę. Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę Pracodawcy, tworząc przepisy wewnątrzzakładowe, powinni kierować się następują- cymi zasadami: ■■ wszyscy pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków, w szczególności do równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu, a zatem także w wynagradzaniu (art. 112, art. 183e k.p.), ■■ każdy pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę, a realizacja tej zasady powinna nastąpić m.in. przez politykę państwa w dziedzinie płac, w szcze- gólności przez ustalanie minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 13 k.p.), ■■ postanowienia umów o pracę (np. w zakresie wynagradzania) nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy zawarte m.in. w Kodeksie pracy czy regulaminie wynagradzania obowiązującym w firmie (art. 18 § 1 k.p.). Wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało rodzajowi wy- konywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględ- niało ilość i jakość świadczonej pracy (art. 78 § 1 k.p.). Wynagrodzenie za pracę podlega ochronie, która przejawia się m.in. w zobowiązaniu pra- codawcy do wypłacania wynagrodzenia systematycznie i terminowo. Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Składniki wynagrodzenia za pracę, przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc (za kwartał, półrocze, rok), wypłaca się z dołu w termi- nach określonych w przepisach prawa pracy (np. regulaminie pracy). Informację o terminie wypłat pracodawca umieszcza w: ■■ układzie zbiorowym pracy lub ■■ regulaminie pracy – jeżeli jest obowiązany do UWAGA! Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym. jego utworzenia, tj. zatrudnia co najmniej 50 pracowników, ■■ piśmie o warunkach zatrudnienia wręczanym pracownikowi na podstawie art. 29 § 3 k.p., jeżeli pracodawca nie ma regulaminu pracy. Termin wypłaty wynagrodzeń powinien być określony jako konkretny dzień. Może to być ostatni dzień miesiąca za dany miesiąc lub dzień miesiąca następnego np. 5, 7 czy 10 dzień. Termin powinien być stały, oznaczony. W przypadku rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę przed oficjalnym terminem wypłaty wynagrodzeń – np. w trakcie miesiąca lub w ostatnim dniu miesiąca, gdy płace są realizowane w miesiącu następnym – należne wynagrodzenie za pracę wraz z po- zostałymi świadczeniami, jak: ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop, odprawy (emerytalna, rentowa, pieniężna z tytułu zwolnień grupowych, odszkodowanie z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia), powinno być wypłacone w dniu ustania stosunku pracy. Dniem wymagalności tych świadczeń, a więc i terminem ich spełnienia (wypłaty), 8 Wynagrodzenie za pracę jest dzień, w którym kończy się zatrudnienie. Przez ten fakt dochodzi do zerwania więzi prawnej między stronami i to zobowiązuje je do wzajemnego rozliczenia się z obowiąz- ków wynikających z rozwiązanej umowy, w tym finansowych. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej. Częściowe spełnienie wyna- grodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy (art. 86 § 2 k.p.). Do końca 2018 r. obowiązek wypłacenia wynagrodzenia mógł być spełniony w inny spo- sób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowił układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzed- nio wyraził na to zgodę na piśmie. Kodeks pracy wyróżniał więc gotówkową formę jako podstawową, a w razie gdy pracownik lub pracodawca chciał, by wypłata była dokony- wana na konto, to potrzebna była pisemna zgoda pracownika. Od 1 stycznia 2019 r. jest odwrotnie. Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wska- zany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papie- rowej lub elektronicznej wniosek o jego wypłatę do rąk własnych. Oznacza to, że wyna- grodzenia są wpłacane na konto pracownika z urzędu, a gdyby ten wybrał jednak formę gotówkową, musi złożyć pisemną dyspozycję w tym zakresie. Wypłata wynagrodzenia w formie bezgotówkowej skutkuje tym, że pracodawca ma prawo żądać podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie dokonywał wypłaty wyna- grodzenia (jeżeli pracownik nie złoży wniosku o wypłatę do rąk własnych). Jest to dodat- kowa informacja, którą trzeba pracodawcy udostępnić oprócz numeru PESEL i innych danych osobowych, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci – jeżeli podanie ta- kich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy. Przy formie bezgotówkowej wynagrodzenie pracownika musi być obliczone i przekazane odpowiednio wcześniej (pracodawca powinien przed terminem wypłaty złożyć dyspozy- cję przelewu, uwzględniając czas na rozliczenia międzybankowe), tak aby w dniu wypłaty, ustalonym np. w regulaminie pracy, wpłynęło na konto pracownika. Pensja podstawowa Wynagrodzenie pracownika może składać się z wielu elementów. Najczęściej wypłata pracownicza ma postać pensji podstawowej powiększonej o ewentualne dodatki lub premie. Wynagrodzenie zasadnicze Wynagrodzenie zasadnicze jest najważniejszym, stałym i obligatoryjnym składnikiem wy- nagrodzenia. Pracownik musi je otrzymywać regularnie, w stałych odstępach czasu. Na- leży jednak podkreślić, że wynagrodzenie zasadnicze nie musi odpowiadać stawce mini- malnego wynagrodzenia za pracę. Jego wysokość zależy przede wszystkim od: ■■ kategorii zaszeregowania pracownika, ■■ rodzaju i ilości wykonywanej pracy, ■■ zajmowanego stanowiska, ■■ pełnionej funkcji. 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wynagrodzenia po 1 sierpnia 2019 r. Rozliczanie płac w praktyce
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: