Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00070 010824 15970423 na godz. na dobę w sumie
Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 7 - ebook/pdf
Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 7 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 613
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8158-631-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Orzecznictwo Aplikanta – Kodeks spółek handlowych, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów tego Kodeksu.

W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych. Pełną treść orzeczenia wraz z uzasadnieniem możesz następnie wyszukać w dostępnym na egzaminie komputerze.

Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe ponieważ nasze materiały możesz spokojnie zabrać na egzamin, a ponadto artykuły i przyporządkowane im tezy pozwolą Ci na szybkie znalezienie właściwego orzeczenia. Dzięki temu unikniesz kolejek do komputerów w trakcie egzaminu.

Co więcej, nie martw się, że przed egzaminem zostaną opublikowane nowe orzeczenia, których niniejsza książka nie zawiera, a które będą podstawa do prawidłowego rozwiązania kazusów. Gwarantujmy aktualność stanu prawnego do dnia egzaminu zawodowego w 2020 r. Zbiór będzie aktualizowany przez dodawanie nowych, ważnych tez do orzeczeń oraz przez aktualizację stanu prawnego – szukaj aktualizacji na stronie www.aktualizacje.beck.pl.

Jeśli zatem jesteś aplikantem tuż przed końcowym egzaminem prawniczym zawodowym oto zestaw książek z Orzecznictwem aplikanta, które musisz mieć każdego dnia pod ręką, aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski w 2020 r.

Pozycja ta przyda się również Aplikantom, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa w trakcie aplikacji.

Seria Orzecznictwo Aplikanta składa się z 9 zbiorów:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) (wyciąg) Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] § 1. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łącze- nie, podział i przekształcanie spółek handlowych. § 2. Spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandyto- wa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pro- sta spółka akcyjna i spółka akcyjna. Spółka akcyjna prowadząca działalność społecznie użyteczną w sferze zadań pu- blicznych określonych w ustawie z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) i niedziałająca w celu osiągnięcia zysku może nabyć status organizacji pożytku publicznego. (uchwała SN z 13.1.2006 r., III CZP 122/05) Artykuł 2. [Odesłanie do KC] W sprawach określonych w art. 1 § 2 nieuregulowanych w ustawie stosuje się prze- pisy KC. Jeżeli wymaga tego właściwość (natura) stosunku prawnego spółki handlo- wej, przepisy KC stosuje się odpowiednio. Stosowanie przepisów o uchyleniu się od skutków złożonego oświadczenia woli – dopuszczalność uchylenia się przez wspólnika spółki handlowej od skutków oświadczenia woli złożonego tej spółce Teza I (opubl. Legalis): Potrzeba ochrony przed nieuczciwym zachowaniem uczestnika obrotu gospo- darczego, jakim jest wspólnik (wspólnicy) spółki handlowej, przemawia za zastoso- waniem wobec niego przez osobę dotkniętą tą nieuczciwością wszelkich środków, jakie przewiduje prawo. Nie można więc tej osobie odbierać najprostszej możliwo- ści uwolnienia się od skutków złożonego oświadczenia woli, jakim jest na podstawie 1 Artykuł 2 . [Odesłanie do KC] przepisów Kodeksu cywilnego uchylenie się od tych skutków przez złożenie odpo- wiedniego oświadczenia, ze względu na działanie pod wpływem błędu lub zwłasz- cza podstępu (art. 88 § 1 w zw. z art. 84 i 86 KC oraz art. 2 KSH). Teza II (opubl. Biuletyn SN 2017, Nr 5): Strona może uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego w wyniku podstępu także wtedy, gdy oświadczenie to dotyczy przystąpienia do spół- ki z ograniczoną odpowiedzialnością, objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki lub wniesienia wkładów na pokrycie obejmowanych udziałów, w tym praw do nieruchomości (art. 86 KC w zw. z art. 2 KSH). (wyrok SN z 2.2.2017 r., I CSK 92/16) Stosowanie przepisów KC przy regulacjach dotyczących obrotu akcjami Skoro umowa spółki przyznająca wspólnikom pierwszeństwo zakupu udzia- łów nie zawiera żadnych postanowień precyzujących zasady obrotu udziałami, dla pewności obrotu przyjąć trzeba, że obrót ten powinien się odbywać w sposób prze- widziany przepisami art. 596 i n. KC. Takie stanowisko, odwołujące się do ure- gulowania przepisów KC, uzasadnione jest w świetle art. 2 KSH, który to przepis odsyła do stosowania KC w sprawach nieuregulowanych przepisami KSH. Jeśli więc art. 182 KSH zezwala na ograniczenie obrotu udziałami, a sama umowa spółki takie ograniczenie wprowadza, nie precyzując jednocześnie zasad obrotu udziałami, w szczególności zaś w sposób odmienny niż czynią to przepisy KC regulujące pra- wo pierwokupu, to jedynym logicznym wnioskiem jest, że przyznane wspólnikom prawo pierwszeństwa zakupu udziałów należy utożsamiać z prawem pierwokupu uregulowanym w art. 596 i n. KC. (wyrok SA w Katowicach z 9.11.2006 r., I ACa 392/06) Umowa opcji jako element spółki z o.o. Celem gospodarczym opcji put nie jest zwykła sprzedaż udziałów dla osiągnię- cia zysku, ale przede wszystkim wyjście ze spółki w odpowiednim z punktu widze- nia sprzedającego momencie. Odmienność konstrukcyjna prawa opcji i roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej nie przesądza o niedopuszczalności kwalifikacji opcji jako jednostronnie zobowiązującej umowy przedwstępnej. (wyrok SN z 11.3.2016 r., I CSK 161/15) 2 Granice orzekania o nieważności uchwał Artykuł 2 . [Odesłanie do KC] Podstawy stwierdzenia nieważności oraz uchylenia uchwały walnego zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1. Nie ulega wątpliwości, że stwierdzenie nieważności uchwały mieści się w za- kresie spraw dotyczących funkcjonowania spółki w rozumieniu art. 2 KSH, zaś prze- pis art. 252 KSH wyczerpująco określa podstawę stwierdzenia nieważności uchwały w postaci jej sprzeczności z prawem. Kwestia podstaw, w oparciu o które można do- magać się stwierdzenia nieważności uchwały walnego zgromadzenia wspólników, nie jest jednolicie postrzegana zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie, a miano- wicie sporne jest, czy przesłankę tę może stanowić sprzeczność uchwały z zasada- mi współżycia społecznego lub to, że uchwala zamierza do obejścia prawa (art. 58 § 1 KC). W tym kontekście należy wskazać, że w myśl art. 2 w zw. z art. 1 § 1 KSH w sprawie tworzenia, organizacji, funkcjonowania, rozwiązywania, łączenia, po- działu i przekształcania spółek handlowych w kwestiach nieuregulowanych w usta- wie stosuje się przepisy KC, a jeżeli wymaga tego właściwość (natura) stosunku prawnego spółki handlowej, przepisy KC stosuje się odpowiednio. 2. W świetle art. 249 § 1 KSH podstawą uchylenia uchwały może być po pierw- sze – sprzeczność uchwały z dobrymi obyczajami i godzenie w interesy spółki łącznie oraz po drugie – sprzeczność uchwały z dobrymi obyczajami i podjęcie jej w celu pokrzywdzenia wspólnika łącznie. (wyrok SA w Gdańsku z 9.10.2012 r., V ACa 705/12) Nierozpoznanie istoty sprawy ze względu na przyjęcie braku interesu prawnego; możliwość zaskarżenia uchwały również w przypadku zawieszenia w prawach członka zarządu 1. Oparcie rozstrzygnięcia sprawy na braku interesu prawnego – podobnie jak przy przyjęciu przedawnienia – bez przeprowadzenia postępowania dowodowego na istotne okoliczności sprawy i bez rozpoznania zasadniczych zarzutów w sprawie, stanowi klasyczny przypadek nierozpoznania istoty sprawy skutkujący uchyleniem zaskarżonego orzeczenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. 2. Tak samo jak w sytuacji odwołania z funkcji członka zarządu, również w przy- padku zawieszenia w prawach członka zarządu ma on interes prawny w zaskarżaniu danej uchwały, skoro z zawieszeniem wiąże się niemożność sprawowania tej funkcji. (wyrok SA w Krakowie z 17.11.2015 r., I ACa 1074/15) Zobacz również: – wyrok SN z 29.11.2001 r., V CKN 536/00. 3 Artykuł 3 . [Umowa spółki handlowej] Artykuł 3. [Umowa spółki handlowej] Przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób. Brak możliwości żądania stwierdzenia nieważności decyzji w przypadku wadliwości czynności wniesienia wkładu przez wspólnika Organ właściwy w sprawie obowiązany jest ustalić krąg podmiotowy w sprawie pozwolenia na budowę na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane. Przy ustalaniu związany jest przepisami o następstwie prawnym, którego skutkiem praw- nym jest utrata interesu prawnego. Ustalając interes prawny sąd nie może wywodzić interesu prawnego z wadliwych czynności wniesienia wkładu (art. 3 KSH), które ma konsekwencje prawne przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych. Z tych konsekwencji prawnych nie ma podstaw prawnych do wywodzenia interesu prawnego do żądania stwierdzenia nieważności decyzji, przyznającej określonemu podmiotowi uprawnienie na podstawie przepisów materialnego prawa administra- cyjnego. (wyrok NSA z 6.2.2019 r., II OSK 602/17) Usługi świadczone bez wynagrodzenia nie mogą być traktowane jako przychód spółki z nieodpłatnego świadczenia Jeżeli obowiązki wspólników zostały na nich nałożone w sposób zgodny z prze- pisem art. 159 KSH, należy uznać, że także służą osiągnięciu wspólnego celu, o któ- rym mowa w art. 3 KSH, a ich wypełnianie przez zobowiązanego do tego wspólnika wynagradzane jest udziałem w zysku spółki. Ta zaś okoliczność nie pozwala uznać, że mamy w sprawie do czynienia ze świadczeniem bez ekwiwalentu, które należy kwalifikować jako przychód i opodatkować. (wyrok WSA w Warszawie z 31.1.2014 r., III SA/Wa 1083/13) Niemożliwość osiągnięcia przez wspólników celu spółki jako ważna przyczyna uzasadniająca rozwiązanie spółki przez sąd Celem każdej spółki handlowej zarówno osobowej, jak i kapitałowej, podob- nie zresztą jak każdej korporacji, czyli zrzeszenia osób, jest dążenie do osiągnięcia wspólnego celu (art. 3 KSH). Chodzi tu zresztą nie tylko o cel gospodarczy, ale również społeczny, zaś podstawową cechą każdej spółki jest idea współdziałania wspólników (akcjonariuszy). Wspólnicy spółki z o.o. powinni dążyć do osiągnięcia 4 Artykuł 4 . [Słowniczek] wspólnego celu w całym okresie jej istnienia. Konsekwentnie więc sytuacja, gdy osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe, została w ustawie wskazana jako pod- stawowa „ważna przyczyna” rozwiązania spółki przez sąd (art. 271 pkt 1 KSH). W piśmiennictwie podkreśla się, że niemożność osiągnięcia celu spółki może być spowodowana konfliktem istniejącym między wspólnikami, gdy wskutek tarć mię- dzy dwiema grupami wspólników o zrównoważonej liczbie głosów nie jest możliwe podejmowanie uchwał, co utrudnia prawidłowe funkcjonowanie spółki. (wyrok SN z 10.4.2008 r., IV CSK 20/08) Dopuszczalność zawarcia w umowie spółki wzajemnych zobowiązań wspólników. Charakter takich zapisów Umowa spółki kreuje stosunek cywilnoprawny i jest umową cywilnoprawną, za- wierającą cechy szczególne, właściwe dla regulacji prawa handlowego. Nie zmienia to jednak tego, że jest to umowa zawierająca oświadczenia woli i jak każda czynność prawna podlega wykładni, stosownie do reguły określonej w art. 65 KC (…). Nie można wykluczyć sytuacji, w której w umowie spółki zawarte są także inne postanowienia, określające zobowiązania wspólników wobec siebie, a nie wobec spółki. Takie postanowienia nie są z reguły integralną częścią umowy spółki, mogą stanowić część odrębnej umowy, jednak z różnych względów zamieszczane są w tym samym dokumencie. Strony mają bowiem – co do zasady – swobodę w wybo- rze formy, w jakiej oświadczenie woli zostaje wyrażone (art. 60 KC). Postanowienia takie, jak każde postanowienie umowne, podlegają ocenie w świetle art. 65 i 3531 KC, przy czym do takich postanowień nie mają zastosowania ograniczenia określo- ne w art. 304 § 3 i 4 KSH. (wyrok SN z 20.4.2011 r., I CSK 391/10) Glosa aprobująca: – J. Dubiński, MoP 2012, Nr 5, s. 273 i n. Zobacz również: – postanowienie SN z 28.4.1997 r., II CKN 133/97; – wyrok SA w Białymstoku z 23.4.2014 r., I ACa 26/14 – tezy do art. 163. Artykuł 4. [Słowniczek] § 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) spółka osobowa – spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spół- kę komandytowo-akcyjną; 2) spółka kapitałowa – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, prostą spółkę ak- cyjną i spółkę akcyjną; 3) spółka jednoosobowa – spółkę kapitałową, której wszystkie udziały albo akcje należą do jednego wspólnika albo akcjonariusza; 5 Artykuł 4 . [Słowniczek] 4) spółka dominująca – spółkę handlową w przypadku, gdy: a) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użyt- kownik, bądź w zarządzie innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub b) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków za- rządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub c) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spół- dzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub d) członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), lub e) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w  spółce oso- bowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub f) wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej albo spółdzielni zależnej, w  szczególności na podstawie umów określonych w art. 7, 5) spółka powiązana – spółkę kapitałową, w  której inna spółka handlowa albo spółdzielnia dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20 głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastaw- nik lub użytkownik, albo na podstawie porozumień z innymi osobami lub która posiada bezpośrednio co najmniej 20 udziałów albo akcji w innej spółce kapi- tałowej, 6) spółka publiczna – spółkę w rozumieniu przepisów o ofercie publicznej i warun- kach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, 7) instytucja finansowa – bank, fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwe- stycyjnych, alternatywną spółkę inwestycyjną zarządzaną przez zarządzającego ASI w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alterna- tywnymi funduszami inwestycyjnymi, prowadzącego działalność na podstawie zezwolenia oraz takiego zarządzającego, zakład ubezpieczeń, zakład reaseku- racji, towarzystwo emerytalne, fundusz emerytalny lub dom maklerski, mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie należącym do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), 8) rejestr – rejestr przedsiębiorców, 9) głosy – głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymujące się” oddane podczas głosowa- nia w sposób zgodny z ustawą, umową albo statutem spółki, 10) bezwzględna większość głosów – więcej niż połowę głosów oddanych, 11) sprawozdanie finansowe – sprawozdania finansowe w  rozumieniu przepisów o rachunkowości, 6 Artykuł 4 . [Słowniczek] 12) wzorzec umowy – wzorzec umowy spółki udostępniony w systemie teleinforma- tycznym, 13) (uchylony) 14) postanowienia zmienne umowy – postanowienia umowy spółki zawartej przy wykorzystaniu wzorca umowy, które zgodnie z wzorcem mogą być modyfiko- wane przez wybór odpowiednich wariantów poszczególnych postanowień albo przez wprowadzenie odpowiednich danych w określone pola wzorca, umożli- wiające ich wprowadzenie, 15) spółka, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy – spółkę, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, z wy- łączeniem spółki utworzonej przy wykorzystaniu wzorca, której umowa została zmieniona w inny sposób niż przy wykorzystaniu wzorca. § 2. Ilekroć w ustawie mowa jest o „umowie spółki”, należy przez to rozumieć także akt założycielski sporządzony przez jedynego wspólnika albo akcjonariusza spółki kapitałowej. § 21. Ilekroć w niniejszej ustawie, z wyłączeniem art. 30052–30067, albo odrębnej usta- wie mowa jest o zarządzie lub członku zarządu spółki, w przypadku prostej spółki akcyjnej, w której powołano radę dyrektorów, należy przez to rozumieć, odpowied- nio, radę dyrektorów lub dyrektora. § 22. Ilekroć w niniejszej ustawie mowa jest o: 1) udziale akcjonariusza w kapitale zakładowym spółki – w przypadku prostej spół- ki akcyjnej należy przez to rozumieć stosunek liczby akcji przysługujących temu akcjonariuszowi do liczby wszystkich akcji wyemitowanych w tej spółce; 2) wpisie zmiany wysokości kapitału zakładowego do rejestru – w przypadku pro- stej spółki akcyjnej należy przez to rozumieć wpis zmiany liczby akcji do rejestru; § 3. W przypadku gdy dwie spółki handlowe dysponują wzajemnie większością gło- sów obliczoną zgodnie z § 1 pkt 4 lit. a, za spółkę dominującą uważa się spółkę han- dlową, która posiada większy procent głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu drugiej spółki (spółki zależnej). W przypadku gdy każda ze spółek handlowych posiada równy procent głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu drugiej spółki, za spółkę dominującą uważa się tę spół- kę, która wywiera wpływ na spółkę zależną także na podstawie powiązania przewi- dzianego w § 1 pkt 4 lit. b–f. § 4. W przypadku gdy stosując kryteria przewidziane w § 3, nie można ustalić sto- sunku dominacji i zależności między dwiema spółkami handlowymi, za spółkę do- minującą uważa się tę spółkę handlową, która może wywierać wpływ na inną spółkę na podstawie większej liczby powiązań, o których mowa w § 1 pkt 4 lit. b–f. § 5. W przypadku niemożności ustalenia na podstawie § 3 i 4, która ze spółek jest spółką dominującą, obie spółki są spółkami wzajemnie dominującymi i zależnymi. Spółka komandytowa jako spółka osobowa Przepis art. 4 § 1 pkt 1 KSH, wymienia podmioty zaliczone do kategorii spółek osobowych (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka koman- 7 Artykuł 4 . [Słowniczek] dytowo­akcyjna), zatem polski ustawodawca konsekwentnie traktuje spółkę koman- dytową jako spółkę osobową. Uwzględniając obowiązujące przepisy prawa unijne- go oraz prawa krajowego stwierdzić należy, że polska spółka komandytowa, jako niespełniająca kryteriów spółki kapitałowej, nie podlega przepisom dyrektywy Rady 2008/7/WE z 12.2.2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz.Urz. UE L Nr 46 z 21.2.2008 r., s. 11). W świetle natomiast przepisów prawa krajowego nie ma podstaw prawnych do nieobejmowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych wniesienia lub podwyższenia wkładów do tej spółki. (wyrok WSA w Szczecinie z 21.2.2018 r., I SA/Sz 1040/17) Ustawowa definicja głosu i bezwzględnej większości a przebieg zgromadzenia wspólników Ustalony sposób głosowania na zgromadzeniu wspólników nie może ograniczać wykonywania uprawnień wspólnika wynikających z udziału. (wyrok SN z 24.6.2005 r., V CK 779/04) Z uzasadnienia: 1. Głos na zgromadzeniu wspólników polega na tym, że wspólnik powinien mieć możliwość wyrażenia woli tak, aby mógł głosować za uchwałą, przeciw niej lub wstrzymać się od głosu. 2. Jeżeli przyjęte zasady głosowania na zgromadzeniu wspólników (…) nie stwa- rzały dla pełnomocnika powódki możliwości wyrażenia w ten sposób swojej woli, a tylko mógł on głosować za zgłoszoną kandydaturą, to należy uznać, iż nie tylko zostały naruszone wspomniane przepisy KSH, ale w istocie naruszono w ten sposób także art. 242 KSH, gdyż ograniczono prawo głosu powodowej spółki, związane z posiadanymi przez nią udziałami. 3. Przewodniczący zgromadzenia wspólników nie ma prawa do decydowania, czy osobie zgłoszonej jako kandydat do zarządu przysługuje bierne prawo wybor- cze. Tylko w sytuacjach wyjątkowych i w istocie jednoznacznych (np. zgłosze- nia małoletniego czy osoby prawnej) przewodniczący mógłby odmówić podda- nia takiego kandydata pod głosowanie. 4. Gdy pomiędzy wspólnikami istnieje spór co do tego, czy zgłoszony kandydat może być członkiem zarządu, przewodniczący nie ma prawa odmówić poddania pod głosowanie zgłoszonej kandydatury. O tym, czy zgłoszony kandydat może być wybrany do zarządu, rozstrzygnąć bowiem może ostatecznie sąd, gdyby uchwała o jego wyborze do zarządu została zaskarżona. Takie zachowanie prze- wodniczącego zgromadzenia wspólników także w istocie ogranicza uprawnienia korporacyjne wspólnika składające się na jego udział. 8 Artykuł 5 . [Ogłaszanie dokumentów, organ publikacyjny] Artykuł 5. [Ogłaszanie dokumentów, organ publikacyjny] § 1. Dokumenty i informacje o spółce kapitałowej oraz spółce komandytowo-akcyj- nej wymagają ogłoszenia lub złożenia dokumentu lub informacji do sądu rejestro- wego, z uwzględnieniem przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym. § 2. Ogłoszeniu podlegają również informacje o osiągnięciu lub utracie przez spół- kę handlową pozycji dominującej w spółce akcyjnej. Statut może przewidywać, że zamiast ogłoszenia wystarczy zawiadomić wszystkich akcjonariuszy listami poleco- nymi. § 3. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Umowa spółki albo statut może nałożyć obowiązek ogłoszenia również w inny sposób. § 4. Złożenie przez spółkę wniosku o ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodar- czym o zdarzeniu podlegającym obowiązkowi publikacji zgodnie z § 2 powinno być dokonane w terminie dwóch tygodni od zajścia zdarzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej. Harmonizacja art. 5 KSH z przepisami UE Obowiązek ogłaszania wpisów do Rejestru w MSiG mieści się w ramach wy- mogu ogłaszania dokumentów i informacji o spółce kapitałowej oraz spółce koman- dytowo­akcyjnej – wprowadzonego art. 5 § 1 KSH. Przepis ten z kolei jest wyra- zem harmonizacji KSH z przepisami UE, w szczególności z pierwszą dyrektywą z 9.3.1968 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek, w rozumieniu art. 58 ak. 2 Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności w całej Wspólnocie, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich (68/151 EWG) (Dz.Urz. WE L Nr 65 z 14.3.1968 r., s. 8 ze zm.) Jak wynika z preambuły tego aktu, Rada Wspólnot Europejskich miała na uwadze, że koordynacja przepisów prawa krajowego dotyczących jawności, ważno- ści zobowiązań spółek oraz ich nieważności ma szczególne znaczenie, w szczegól- ności w celu zapewnienia ochrony interesów osób trzecich; że ochrona osób trzecich musi być zapewniona w drodze przepisów ograniczających w możliwie najszerszym zakresie przyczyny nieważności zobowiązań zaciągniętych w imieniu spółki oraz że w celu zapewnienia pewności prawnej w stosunkach między spółką a osobami trze- cimi, jak też między wspólnikami, niezbędne staje się ograniczenie przypadków nie- ważności oraz retroaktywnego skutku orzeczenia nieważności i ustalenie krótkiego terminu dla sprzeciwu osoby trzeciej wobec takiego orzeczenia. (postanowienie NSA z 15.12.2010 r., II GSK 1407/10) 9 Artykuł 6 . [Spółka dominująca i zależna] Artykuł 6. [Spółka dominująca i zależna] § 1. Spółka dominująca ma obowiązek zawiadomić spółkę kapitałową zależną o po- wstaniu stosunku dominacji w terminie dwóch tygodni od dnia powstania tego sto- sunku, pod rygorem zawieszenia wykonywania prawa głosu z akcji albo udziałów spółki dominującej reprezentujących więcej niż 33 kapitału zakładowego spółki zależnej. § 2. Nabycie lub wykonywanie praw z akcji albo udziałów przez spółkę albo spół- dzielnię zależną uważa się za nabycie albo wykonywanie praw przez spółkę domi- nującą. § 3. Uchwała zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, powzięta z naruszeniem § 1, jest nieważna, chyba że spełnia wymogi kworum oraz większości głosów bez uwzględnienia głosów nieważnych. § 4. Akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu albo rady nadzorczej spółki kapitało- wej może żądać, aby spółka handlowa, która jest wspólnikiem albo akcjonariuszem w tej spółce, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub za- leżności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej wspólnikiem, albo akcjonariuszem w tej samej spółce kapitałowej. Uprawniony może żądać rów- nież ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie spółka handlowa posiada w spółce kapitałowej, o której mowa w zdaniu pierwszym, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie. § 5. Odpowiedzi na pytania określone w § 4 należy udzielić uprawnionemu oraz wła- ściwej spółce kapitałowej w terminie dziesięciu dni od dnia otrzymania żądania. Je- żeli żądanie udzielenia odpowiedzi doszło do adresata później niż na dwa tygodnie przed dniem, na który zwołano zgromadzenie wspólników albo walne zgromadze- nie, bieg terminu do jej udzielenia rozpoczyna się w dniu następującym po dniu, w którym zakończyło się zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie. Od dnia rozpoczęcia biegu terminu udzielenia odpowiedzi do dnia jej udzielenia zobo- wiązana spółka handlowa nie może wykonywać praw z akcji albo udziałów w spółce kapitałowej, o której mowa w § 4 zdanie pierwsze. § 6. Przepisy § 1, 2, 4 i 5 stosuje się odpowiednio w razie ustania stosunku zależno- ści. Obowiązki określone w tych przepisach spoczywają na spółce, która przestała być spółką dominującą. § 7. Przepisy § 1–6 nie naruszają przepisów odrębnych ustaw dotyczących obowiąz- ku zawiadomienia o nabyciu akcji, udziałów lub o uzyskaniu pozycji dominującej w spółce handlowej albo spółdzielni. W razie zbiegu przepisów, które nie mogą być stosowane łącznie, stosuje się przepisy tej ustawy, która przewiduje surowsze obo- wiązki lub sankcje. 10 Artykuł 6 . [Spółka dominująca i zależna] Niemożliwość wykonywania praw z akcji; uprawnienie przewodniczącego walnego zgromadzenia do decydowania o niedopuszczeniu akcjonariusza do udziału w walnym zgromadzeniu 1. Wąska interpretacja art. 6 § 5 zd. 3 KSH, utożsamiająca przewidzianą w nim sankcję z wyłączeniem możliwości wykonywania prawa głosu, jest sprzeczna z jego literalną treścią. W przepisie jest wszak mowa o niemożliwości „wykonywania praw z akcji”, czyli nie tylko „wykonywania prawa głosu” (jak w art. 6 § 1 KSH), lecz – zgodnie z trafnym poglądem panującym w doktrynie – wykonywania wszystkich praw udziałowych (w tym prawa uczestnictwa w zgromadzeniu udziałowców, prawa żądania informacji od zarządu spółki czy też prawa zaskarżenia uchwały). 2. W sytuacji, w której istnieje spór co do tego, czy akcjonariusz otrzymał z od- powiednim wyprzedzeniem skierowane do niego zapytanie, o którym mowa w art. 6 § 4 KSH, oraz czy akcjonariusz, który z takim zapytaniem wystąpił, był do tego uprawniony, nie ma podstaw do tego, aby zarząd spółki oraz przewodniczący wal- nego zgromadzenia sami mogli decydować o niedopuszczeniu akcjonariusza do udziału w walnym zgromadzeniu. Jeżeli członkowie zarządu lub uczestnicy walnego zgromadzenia uważają, że akcjonariusz nie mógł skutecznie uczestniczyć w wal- nym zgromadzeniu, chociaż spełniał warunki formalne uczestnictwa, jedyną drogą kwestionowania prawa do udziału w walnym zgromadzeniu jest zaskarżanie uchwał podjętych z jego udziałem. W sytuacjach spornych ryzyko związane z błędnym nie- dopuszczeniem akcjonariusza do udziału w walnym zgromadzeniu jest większe niż w razie błędu przeciwnego: o ile bowiem przyjmuje się, iż uchwała podjęta bez udziału bezpodstawnie wyłączonego akcjonariusza jest sprzeczna z prawem w ro- zumieniu art. 425 § 1 KSH, o tyle uznaje się, że udział w głosowaniu akcjonariusza pozbawionego możliwości wykonywania praw z akcji nie powoduje nieważności uchwały w przypadkach określonych w art. 6 § 3 KSH (stosowanym per analogiam). 3. Niezależnie od dyskusyjności możliwości wyróżnienia i szczególnej oceny kategorii przypadków „oczywistych”, w ramach których przewodniczący walnego zgromadzenia powinni mieć (na podstawie art. 410 KSH) kompetencję do decydo- wania o niedopuszczeniu akcjonariusza do udziału w walnym zgromadzeniu, nie powinno być wątpliwości, że tego rodzaju przypadek nie zachodzi wówczas, gdy podstawą decyzji przewodniczącego o niedopuszczeniu akcjonariusza do udziału w zgromadzeniu na podstawie art. 6 § 5 zd. 3 KSH było jedynie zawiadomienie pochodzące od innego akcjonariusza, o bezskutecznym skierowaniu w dość odległej przeszłości żądania udzielenia informacji określonych w art. 6 § 4 KSH, a adresa- towi żądania (i sankcji) nie zapewniono odpowiedniej możliwości ustosunkowania się do tego zarzutu. (wyrok SN – Izba Cywilna z 14.2.2019 r., IV CSK 57/18) 11 Artykuł 7 . [Umowa o zarządzanie spółką zależną] Wpływ spółki na jej strukturę kapitałową Sąd zauważa natomiast, że spółka prawa handlowego nie ma w świetle przepi- sów KH prawnych możliwości dochodzenia od swojego właściciela (udziałowca w 100 ) rozporządzenia kapitałem spółki wg ustalonych celów, jakie winna lub zamierza zrealizować. Nie można więc od niej wymagać, żeby przekształciła swoją strukturę kapitałową, gdyż z formalnego punktu widzenia nie ma na to wpływu. Taką decyzję mógł podjąć tylko podmiot, do którego należały udziały. (wyrok NSA z 3.9.2001 r., II SA 1563/00) Charakter obowiązku akcjonariusza wynikającego z art. 6 KSH Przepis art. 6 KSH nakłada na akcjonariusza obowiązek informacyjny, którego niespełnienie wiąże się z sankcją powstającą ex lege w postaci zawieszenia wyko- nywania prawa głosu z akcji. Powyższy obowiązek nie stanowi dobrowolnie zacią- gniętego zobowiązania, lecz zbliżony jest do norm o charakterze publicznopraw- nym, mających na celu ochronę interesów spółki. (postanowienie SN – Izba Cywilna z 26.1.2011r., IV CSK 284/10) Artykuł 7. [Umowa o zarządzanie spółką zależną] §  1. W  przypadku zawarcia między spółką dominującą a  spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spół- kę, złożeniu do akt rejestrowych spółki zależnej podlega wyciąg z umowy zawierają- cy postanowienia, które określają zakres odpowiedzialności spółki dominującej za szkodę wyrządzoną spółce zależnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wyko- nania umowy oraz zakres odpowiedzialności spółki dominującej za zobowiązania spółki zależnej wobec jej wierzycieli. § 2. Ujawnieniu podlega także okoliczność, że umowa nie reguluje lub wyłącza od- powiedzialność spółki dominującej, o której mowa w § 1. § 3. Zgłoszenia do sądu rejestrowego okoliczności wymagających ujawnienia zgod- nie z § 1 i 2 dokonuje zarząd spółki dominującej lub spółki zależnej albo wspólnik prowadzący sprawy spółki dominującej lub spółki zależnej. Niezgłoszenie okolicz- ności wymagających ujawnienia w terminie trzech tygodni od dnia zawarcia umowy powoduje nieważność postanowień ograniczających lub wyłączających odpowie- dzialność spółki dominującej wobec spółki zależnej lub jej wierzycieli. Opodatkowanie przychodów z umowy o zarządzanie zawartej pomiędzy dwiema spółkami Jeżeli stroną umowy o zarządzanie jest spółka jawna, a nie wspólnik, to ona jest stroną wykonującą czynności zlecone i to ona otrzymuje z tego tytułu wynagrodze- 12 Artykuł 8 . [Zdolność; firma] nie. Przychody wspólników spółki jawnej, która zarządza inną spółką, mogą podle- gać opodatkowaniu podatkiem liniowym. (wyrok WSA w Gliwicach z 19.5.2009 r., I SA/Gl 35/09) Artykuł 71. [Zawarcie umowy spółki lub dokonanie innych czynności z wykorzystaniem wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym] § 1. Jeżeli przepis ustawy tak stanowi, zawarcie umowy spółki lub wykonanie innej czynności dotyczącej spółki może nastąpić także przy wykorzystaniu wzorca umo- wy lub innych wzorców udostępnionych w systemie teleinformatycznym. § 2. Czynności, o których mowa w § 1, są wykonywane w systemie teleinformatycz- nym za pośrednictwem konta, o którym mowa w art. 126 § 6 Kodeksu postępowania cywilnego, służącego do wnoszenia pism procesowych w  postępowaniu rejestro- wym. Artykuł 8. [Zdolność; firma] § 1. Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozy- wana. § 2. Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Spółka osobowa a sytuacja prawna wspólników; pozwolenie na budowę a interes prawny wspólników 1. Zgodnie z art. 8 KSH, spółki osobowe są podmiotami prawa, mają zatem zdolność prawną. Spółka jawna jest spółką osobową (art. 22 ust. 1 KSH). Z tego wynikają określone konsekwencje prawne polegające przede wszystkim na tym, że należy ją traktować jako osobny od wspólników podmiot. 2. Z artykułu 28 KSH regulującego majątek spółek nie ma podstaw do wyprowa- dzenia interesu prawnego wspólników do wniesienia odwołania od decyzji w spra- wie stwierdzenia w części nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę i odmawia- jącej w pozostałym zakresie stwierdzenia jej nieważności. Mienie wniesione jako wkład do spółki w czasie jej powstawania i istnienia spółki jest majątkiem spół- ki, a nie jej wspólników. Nie można zatem na tej podstawie wyprowadzić interesu prawnego wspólników. (wyrok NSA z 6.2.2019 r., II OSK 1101/17) 13 Artykuł 8 . [Zdolność; firma] Spółka osobowa jako podmiot postępowania procesowego Z przepisu art. 8 § 1 KSH w powiązaniu z art. 331 § 1 KC wynika wyraźnie, że spółka jawna jest odrębnym od wspólników podmiotem procesowym, wobec czego proces spółki jawnej nie jest równocześnie procesem jej wspólników. (postanowienie NSA z 3.11.2011 r., I FZ 268/11) Z uzasadnienia: 1. Zgodnie z art. 8 § 1 KSH spółka jawna posiada zdolność sądową (może pozywać i być pozywana). 2. Prawo do reprezentacji spółki jawnej obejmuje w świetle art. 29 § 1 KSH wszel- kie czynności sądowe i pozasądowe. 3. Wzajemne, osobiste relacje wspólników spółki nie mogą usprawiedliwiać braku działań tego podmiotu w stosunkach zewnętrznych. Spółka osobowa jako podmiot uprawniony do uzyskania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności Zgodzić się należy ze stroną skarżącą, że przepisy art. 1 ust. 1 i 3 ustawy o prze- kształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na- leży stosować, mając na uwadze treść art. 331 KC. Przepis ten nakazuje bowiem odpowiednie stosowanie przepisów o osobach prawnych do jednostek organizacyj- nych, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (…). Posługując się argumentami wykładni celowościowej, wskazać bowiem należy, że brak jest racjonalnych pod- staw do wyłączenia spółek osobowych, w tym spółek komandytowych z zakresu działania ustawy o przekształceniu. (wyrok WSA w Gliwicach z 3.4.2014 r., II SA/Gl 1825/13) Spółka komandytowa – umowa z własnym wspólnikiem Spółka komandytowa, zawierając umowę ze swoim wspólnikiem, nie kontraktu- je z samym sobą, gdyż spółka ta posiada prawną, korporacyjną i majątkową odręb- ność od podmiotów posiadających w niej udziały. (wyrok NSA z 26.5.2015 r., II FSK 995/13) Przedstawienie do potrącenia wierzytelności spółki przez wspólnika swojemu wierzycielowi Spółka jawna jest odrębnym podmiotem prawa, mającym zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych, zdolność sądową, swój własny, niezależny od 14 Artykuł 8 . [Zdolność; firma] wspólników majątek i jest od nich wyodrębniona również organizacyjnie. Wspólnik nie może przedstawić do potrącenia wierzytelności spółki swojemu wierzycielowi. Brak podstaw do dochodzenia roszczeń spółki jawnej wobec jej dłużników przez jednego z jej wspólników na swoją rzecz. (wyrok SA we Wrocławiu z 20.11.2012 r., I ACa 1180/12) Spółka osobowa jako strona postępowania podatkowego i jako podatnik Skoro właścicielem nieruchomości jest spółka jawna, to ona – jako podatnik – jest stroną postępowania podatkowego, prowadzonego na podstawie przepisów OrdPU w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości i to na jej adres winny być kierowane wydane w toku tego postępowania rozstrzy- gnięcia. (wyrok WSA w Gliwicach z 16.9.2009 r., I SA/Gl 1170/08) Z uzasadnienia: 1. Co do zasady, przez stronę postępowania podatkowego, zgodnie z art. 133 OrdPU, należy rozumieć podatnika, płatnika, inkasenta lub ich następcę praw- nego, a także osoby trzecie, o których mowa w art. 110–117a, które z uwagi na swój interes prawny żądają czynności organu podatkowego, do której czynność organu podatkowego się odnosi, lub której interesu prawnego działanie organu podatkowego dotyczy. 2. Jednak ustawowa definicja podatnika podatku od nieruchomości, a w konse- kwencji strony postępowania prowadzonego w sprawie wymierzenia tego po- datku, jest zawarta w art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jed- nostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące m.in. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 3 (art. 3 ust. 1 pkt 1). 3. Spółki osobowe prawa handlowego (w tym spółka jawna) mogą nabywać we własnym imieniu prawa majątkowe, mogą też być właścicielem nieruchomości. 4. Skoro zatem właścicielem nieruchomości jest spółka jawna, to ona – jako po- datnik – jest stroną postępowania podatkowego, prowadzonego na podstawie przepisów OrdPU w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości i to na jej adres winny być kierowane wydane w toku tego postępowania rozstrzygnięcia. 15
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 7
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: