Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00252 007310 19978547 na godz. na dobę w sumie
Najpiękniejsze stolice w Europie - ebook/pdf
Najpiękniejsze stolice w Europie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 81
Wydawca: Wydawnictwo e-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-62480-36-4 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Najpiękniejsze stolice w  Europie to publikacja zawierająca subiektywny wybór miast europejskich, które, zdaniem Autora, warte są zobaczenia. Patryk Daniel Garkowski stworzył własną Listę Najpiękniejszych Stolic.

Jego e-book jest przesycony ciekawostkami, informacjami i nowinkami. Młody wiekiem Autor stworzył dojrzałą publikację, do której warto zajrzeć nie tylko wybierając się w podróż po Europie. Pozycja idealna dla wszystkich miłośników geografii, Europy oraz uczniów poszukujących materiałów naukowych do swoich prac.

Wprowadzenie: 'Czym są stolice gdy rozwijała się państwowość na terenie Europy (głównie w czasach wczesnego i późnego średniowiecza) władcy państw ustanawiali swoje siedziby w określonych miastach czyniąc je głównym ośrodkiem państwowym, siedzibą rządu lub innego organu władzy wykonawczej. Administracyjno-polityczna funkcja stolicy opierała się na kontroli terytorium i obrony państwa przed wpływami zewnętrznymi. W głównym mieście kraju często znajdowały się placówki organizacji międzynarodowych i dyplomatycznych, które zajmowały się określonymi dziedzinami funkcjonowania kraju. Stolice krajów często zmieniały się wraz z upadkiem dynastii, destruktywnymi w skutkach wojnami oraz ambicjami niektórych władców. Jednym z przykładów zmienności stolic są karty historii Polski. Pierwotną stolicą państwa polskiego było Gniezno. Na skutek wojen z państwami ościennymi zostało zniszczone, czego następstwem było przeniesienie siedziby władcy do Krakowa. W wiekach XVI i XVII, gdy elekcyjni królowie rządzili naszą ojczyzną stolica została przeniesiona do Warszawy - przeżywającej okres świetności i bujnego rozkwitu. Niektóre państwa, takie jak Francja zachowały jedną, niezmienną stolicę (Paryż) przez cały okres burzliwej historii.'

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

1 P . D. G ar kowski - Najpi ękni ejsz e St ol i ce w E ur opie www.e-bookowo.pl P. D. Garkowski Najpiękniejsze stolice w Europie © Copyright by Patryk Daniel Garkowski e-bookowo 2010 Grafika i projekt okładki: Paweł Wójcik ISBN: 978-83-62480-36-4 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo www.e-bookowo.pl Kontakt: wydawnictwo@e-bookowo.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie części lub całości bez zgody wydawcy zabronione Wydanie I 2010 P . D. G ar kowski - Najpi ękni ejsz e St ol i ce w E ur opie Spis treści: 4 WPROWADZENIE - CZYM SĄ STOLICE ...................................................................................................................... 5 ROZDZIAŁ I: NAJPIĘKNIEJSZE STOLICE EUROPY ZACHODNIEJ ............................................................................ 6 WIEDEO – DAWNE MIASTO CESARZY ...................................................................................................................... 7 BRUKSELA – STOLICA UNII EUROPEJSKIEJ ............................................................................................................... 11 PARYŻ – MIASTO MODY I ELEGANCJI ..................................................................................................................... 17 BERLIN – NIEMIECKA STOLICA ............................................................................................................................. 22 MALOWNICZY LUKSEMBURG .............................................................................................................................. 26 BERNO – OWOC ŚREDNIOWIECZA ........................................................................................................................ 28 ROZDZIAŁ II: NAJPIĘKNIEJSZE STOLICE EUROPY WSCHODNIEJ ........................................................................ 31 CZESKA PRAGA ............................................................................................................................................... 32 MOSKWA – DAWNA SIEDZIBA CARÓW .................................................................................................................. 36 WĘGIERSKI BUDAPESZT..................................................................................................................................... 42 ROZDZIAŁ III: NAJPIĘKNIEJSZE STOLICE EUROPY PÓŁNOCNEJ ......................................................................... 48 RYGA – STOLICA ŁOTWY .................................................................................................................................... 49 LONDYN – DAWNE MIASTO KRÓLÓW .................................................................................................................... 55 ROZDZIAŁ IV: NAJPIĘKNIEJSZE STOLICE EUROPY POŁUDNIOWEJ .................................................................... 61 SŁONECZNY MADRYT ....................................................................................................................................... 62 RZYM – WIECZNE MIASTO .................................................................................................................................. 69 WATYKAN – SIEDZIBA PAPIEŻY ............................................................................................................................ 74 GRECKIE ATENY .............................................................................................................................................. 77 www.e-bookowo.pl P . D. G ar kowski - Najpi ękni ejsz e St ol i ce w E ur opie WWpprroowwaaddzzeenniiee -- CCzzyymm ssąą ssttoolliiccee 5 Gdy rozwijała się paostwowośd na terenie Europy (głównie w czasach wczesnego i późnego średniowiecza) władcy paostw ustanawiali swoje siedziby w określonych miastach czyniąc je głównym ośrodkiem paostwowym, siedzibą rządu lub innego organu władzy wy- konawczej. Administracyjno-polityczna funkcja stolicy opierała się na kontroli terytorium i obrony paostwa przed wpływami zewnętrznymi. W głównym mieście kraju często znajdo- wały się placówki organizacji międzynarodowych i dyplomatycznych, które zajmowały się określonymi dziedzinami funkcjonowania kraju. Stolice krajów często zmieniały się wraz z upadkiem dynastii, destruktywnymi w skutkach wojnami oraz ambicjami niektórych władców. Jednym z przykładów zmienności stolic są kar- ty historii Polski. Pierwotną stolicą paostwa polskiego było Gniezno. Na wskutek wojen z paostwami ościennymi zostało zniszczone, czego następstwem było przeniesienie siedziby władcy do Krakowa. W wiekach XVI i XVII, gdy elekcyjni królowie rządzili naszą ojczyzną stoli- ca została przeniesiona do Warszawy – przeżywającej okres świetności i bujnego rozkwitu. Niektóre paostwa, takie jak Francja zachowały jedną, niezmienną stolicę (Paryż) przez cały okres burzliwej historii. www.e-bookowo.pl P . D. G ar kowski - Najpi ękni ejsz e St ol i ce w E ur opie 6 Rozdział I: Najpiękniejsze stolice Europy Zachodniej www.e-bookowo.pl P . D. G ar kowski - Najpi ękni ejsz e St ol i ce w E ur opie 7 WWiieeddeeńń –– ddaawwnnee mmiiaassttoo cceessaarrzzyy Wiedeo z punktu geograficznego i terytorialnego jest największym miastem i stolicą paostwa austriackiego. Zachwyca dworskim przepychem, muzyką Beethovena oraz Mozarta. Znajduje się w północno-wschodniej części kraju nad rzeką Dunaj. Miasto to obfituje w rozmaite ośrodki kulturalne, turystyczne, usługowo-handlowe oraz przemysłowe tworząc różnorodną mozaikę organizacji. Wiedeo posiada długą, ciekawą i barwną historię pełną wzlotów i upadków. W VI w. p.n.e. stolica Austrii była celtycką osadą, która została zjednoczona pod berłem im- perium rzymskiego w 15 roku p.n.e. Wiedeo pełnił wówczas funkcję rzymskiego posterunku granicznego (Vindobona) strzegącego północnych granic antycznego cesarstwa. źródło:http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:IMG_0089_-_Wien_- _Kunsthistorisches_Museum.JPG filetimestamp=20070903214111 www.e-bookowo.pl P . D. G ar kowski - Najpi ękni ejsz e St ol i ce w E ur opie BBeerrnnoo –– oowwoocc śśrreeddnniioowwiieecczzaa 28 Rzeka Aare dzieli stolicę Szwajcarów na dwie części połączone mostami. Niedaleko Berna dominują góry Alpy, które są jednym z symboli Szwajcarii. Nazwa stolicy według legendy po- chodzi od słowa Bern, czyli niedźwiedź. Podobno Berno założył książę Bertold V, który w tym miejscu podczas polowania zabił ogromnego niedźwiedzia. Obecnie miś jest zwierzęciem heraldycznym, występuje w herbie miasta, które w 1848 r. wybrane zostało na stolicę Szwaj- carii. Źródło:http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Zytglogg_Bern.jpg filetimestamp=20061117094036 www.e-bookowo.pl P . D. G ar kowski - Najpi ękni ejsz e St ol i ce w E ur opie Za największą atrakcję turystyczną Berno można uznad stare, średniowiecznie miasto, wpisa- 29 ne na światową listę dziedzictwa kultury Unesco. Najstarsze, drewniane zabudowania po- chodzące z roku 1405 zostały doszczętnie spalone. Mieszkaocy zdołali odbudowad budynki przy użyciu piaskowca, co nadało miastu oryginalny charakter. Źródło:http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Bern_luftaufnahme.png filetimestamp=20080120155314 Najcenniejszym zabytkiem Berna jest późnogotycka katedra pod wezwaniem św. Wincente- go, której portal zdobi płaskorzeźba z 1940 roku, przedstawiająca scenę Sądu Ostatecznego. Na jednej z uliczek miasta znajduje się jedenaście fontann z XVI w, ozdobionych figurami i pięknymi wzorami. Najpopularniejsza z nich przedstawia olbrzyma pożerającego dzieci. Kolejną atrakcję stanowi berneoskie rozarium, które olśniewa olbrzymim zbiorem ok. 200 gatunków róż, oraz przepiękną panoramą. Rzeka Aare cieszy nie tylko oczy turystów. W let- nie dni mieszkaocy Berna i turyści lubią spływad w dół rzeki, rozpoczynając swą podróż w dzielnicy Sandrain i płynąc niesieni wartkim nurtem do Marzili, gdzie znajdują się odkryte baseny. www.e-bookowo.pl P . D. G ar kowski - Najpi ękni ejsz e St ol i ce w E ur opie W stolicy znajdują się wieża zegarowa oraz liczne muzea z dziełami szwajcarskich i włoskich mistrzów. Można tam również zobaczyd dom, w którym w 1905 r. znany fizyk Albert Einstein sformułował teorię względności. W stolicy działa klub hokejowy SC Bern, a także BSC Young Boys - klub piłkarski. Dzięki temu młodzi ludzie mogą doskonalid swoje umiejętności sportowe. 30 Źródło:http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Aare_river_in_Bern.jpg filetimestamp=20041115230006 www.e-bookowo.pl P . D. G ar kowski - Najpi ękni ejsz e St ol i ce w E ur opie 31 Rozdział II: Najpiękniejsze Stolice Europy Wschodniej www.e-bookowo.pl P . D. G ar kowski - Najpi ękni ejsz e St ol i ce w E ur opie 32 CCzzeesskkaa PPrraaggaa Praga - stolica Czech znajduje się w centralnej części kraju, nad rzeką Wełtawą. Jest naszym południowo-zachodnim sąsiadem, który uchodzi za perłę wśród miast europejskich. W Pra- dze możemy zobaczyd zabytki różnych stylów architektonicznych, gotyckie i romaoskie ko- ścioły, pałace w stylu barokowym i renesansowym, secesyjne kamienice. Oprócz tego Praga jest też ważnym ośrodkiem kulturalnym i naukowym, siedzibą firm usługowo-handlowych oraz rozmaitych organizacji. W roku 1993 po odłączeniu się Słowacji, miasto zostało stolicą Republiki Czeskiej. Źródło:http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Prag_altstaedter_ring_st_nikolaus.jpg filetimestamp=20060327165847 www.e-bookowo.pl P . D. G ar kowski - Najpi ękni ejsz e St ol i ce w E ur opie 60 Źródło:http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:442px_-_London_Lead_Image.jpg filetimestamp=20090508220842 www.e-bookowo.pl P . D. G ar kowski - Najpi ękni ejsz e St ol i ce w E ur opie 61 Rozdział IV: Najpiękniejsze Stolice Eu- ropy Południowej www.e-bookowo.pl P . D. G ar kowski - Najpi ękni ejsz e St ol i ce w E ur opie 62 SSłłoonneecczznnyy MMaaddrryytt Madryt – stolica Hiszpanii jest położona w środkowej części kraju u podnóża Wyżyny Kaspij- skiej, nad rzeką Manzanares. Historia Madrytu jest bardzo ciekawą, wielobarwną opowieścią, która zaczyna się w roku 1561. Wtedy to Madryt był spokojną, wiejską osadą, która na polecenie ówczesnego króla Hiszpanii Filipa II stała się stolicą paostwa. Ludzie pośpiesznie budowali tu rezydencje kró- lewskie, domy i kościoły, karczując lasy i eksploatując pobliskie surowce naturalne. Na wsku- tek wyrębu lasów Madryt dosięgły susze i częste erozje. Miasto zyskało przydomek: brzyd- kiego i zaniedbanego. Dopiero początek wieku XX diametralnie zmienił obraz miasta, po- wstały szerokie bulwary, parki oraz monumentalne budynki i fontanny. Po II wojnie świato- wej nastąpił szybki wzrost i rozbudowa miasta. Obecnie wiele firm przenosi swe siedziby właśnie do Madrytu, ze względu na jego centralne położenie i dynamiczny rozwój gospodar- czy oraz przemysłowy. Stolica Hiszpanii otrzymała tytuł „Miasta i Dworu”, którym ta trzymilionowa metropolia po- sługuje się do dziś. Współcześnie w Madrycie istnieje pikantna i smaczna kuchnia, przesycona przyprawami. Typową madrycką potrawą są callos (czyli flaki) a także cocido madrileño – gulasz z grochem, jarzynami, mięsem oraz peklowiną. Podawane jest również besugo al horno, bacalao, chule- tones oraz kastylijska zupa z czosnkiem. www.e-bookowo.pl P . D. G ar kowski - Najpi ękni ejsz e St ol i ce w E ur opie 63 Źródło:http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Catedral_de_la_Almudena_(Madrid)_09.jpg filetimestamp=20080731154556 Źródło:http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Fuente_de_Cibeles_(Madrid)_01.jpg filetimestamp=20070603031251 www.e-bookowo.pl P . D. G ar kowski - Najpi ękni ejsz e St ol i ce w E ur opie GGrreecckkiiee AAtteennyy 77 Ateny to stolica i najważniejsze miasto Grecji, przybywają tutaj rzesze turystów, którzy są zachwyceni tysiącem starożytnych zabytków. Stolica Grecji obfituje w różne, zachwycające bogatą ornamentyką cuda architektoniczne. To tutaj znajduje się Akropol, starożytne amfiteatry, brama Propyleje i wiele innych olśniewają- cych konstrukcji. W obrębie Aten wznosi się osiem wzgórz, największe z nich to Likavitos i Akropol, a na Pnyks i Filopappos w dzieo wielkiego postu Ateoczycy puszczają duże latawce. Źródło:http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Acropole1.jpg filetimestamp=20050206064305 www.e-bookowo.pl P . D. G ar kowski - Najpi ękni ejsz e St ol i ce w E ur opie Źródła: Dorota Kokurewicz: Stolice Europejskie, EGMONT, 2009. 81 Wirtualna Encyklopedia Wikipedia http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiedeo http://pl.wikipedia.org/wiki/Bruksela http://pl.wikipedia.org/wiki/Paryż http://pl.wikipedia.org/wiki/Berlin http://pl.wikipedia.org/wiki/Luksemburg http://pl.wikipedia.org/wiki/Berno http://pl.wikipedia.org/wiki/Praga http://pl.wikipedia.org/wiki/Moskwa http://pl.wikipedia.org/wiki/Budapeszt http://pl.wikipedia.org/wiki/Ryga http://pl.wikipedia.org/wiki/Londyn http://pl.wikipedia.org/wiki/Madryt http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzym http://pl.wikipedia.org/wiki/Watykan http://pl.wikipedia.org/wiki/Ateny www.e-bookowo.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Najpiękniejsze stolice w Europie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: