Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00048 005484 20987770 na godz. na dobę w sumie
Uchwały właścicieli lokali. Studium prawne - ebook/pdf
Uchwały właścicieli lokali. Studium prawne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 338
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9685-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja Uchwały właścicieli lokali. Studium prawne to pierwsza w literaturze polskiej kompleksowa monografia obejmująca prawne aspekty podejmowania, wykonywania oraz zaskarżania uchwał przez wspólnoty mieszkaniowe. Zawiera wiele rozważań natury teoretycznoprawnej, rys historyczny oraz prezentacje zwłaszcza praktycznych aspektów omawianej materii z uwzględnieniem analizy prawnoporównawczej reprezentatywnych obcych systemów prawnych. Autorka rozważa teoretyczne zagadnienia dotyczące charakteru prawnego uchwał właścicieli lokali, ich kwalifikacji w prawie cywilnym oraz bada normatywne przesłanki prawidłowości podjęcia uchwał wynikające zwłaszcza z przepisów ustawy o własności lokali oraz Kodeksu cywilnego. Na szczególną uwagę zasługuje pogłębiona analiza jurydyczna występujących w praktyce poszczególnych typów wadliwości uchwał. Gruntownej analizie poddane zostały przesłanki oraz tryb zaskarżania uchwały powództwem, wraz ze skutkami prawomocnego wyroku, w szczególności w płaszczyźnie temporalnej. W monografii sformułowane zostały liczne wnioski w przedmiocie kierunków prawidłowej interpretacji obowiązujących przepisów oraz postulaty de lege ferenda w odniesieniu do wymaganych potrzebami praktyki zmian stanu prawnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE UCHWAŁY WŁAŚCICIELI LOKALI STUDIUM PRAWNE ALEKSANDRA SIKORSKA-LEWANDOWSKA Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ALEKSANDRA SIKORSKA-LEWANDOWSKA • UCHWAŁY WŁAŚCICIELI LOKALI. STUDIUM PRAWNE Polecamy inne nasze publikacje z tej serii: Emil Pływaczewski, Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Diana Dajnowicz-Piesiecka (red.) WSPÓŁCZESNA PRZESTĘPCZOŚĆ I PATOLOGIE SPOŁECZNE Z PERSPEKTYWY INTERDYSCYPLINARNYCH BADAŃ KRYMINOLOGICZNYCH Małgorzata Sieradzka OPŁATY PÓŁKOWE JAKO CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI Jarosław Grykiel UPRAWNIENIA WIERZYCIELA Z UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ W RAZIE JEJ NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEZ DŁUŻNIKA Katarzyna Samulska ZASADA SZYBKOŚCI POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W PRAWIE POLSKIM Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Jerzy Menkes, Władysław Pęksa, Wojciech Staszewski, Joanna Nowakowska-Małusecka (red.) IDEE, NORMY I INSTYTUCJE KONGRESU WIEDEŃSKIEGO – 200 LAT PÓŹNIEJ – PERSPEKTYWA MIĘDZYNARODOWA www.ksiegarnia.beck.pl UCHWAŁY WŁAŚCICIELI LOKALI STUDIUM PRAWNE ALEKSANDRA SIKORSKA-LEWANDOWSKA WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Wydawca: Katarzyna Karnas Recenzja naukowa: prof. UŚ dr hab. Piotr Pinior © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-9684-2 ISBN e-book 978-83-255-9685-9 Spis treści Przedmowa ................................................................................................................. Wykaz skrótów .......................................................................................................... Wykaz literatury ....................................................................................................... Wykaz orzeczeń ........................................................................................................ Rozdział I. Status prawny wspólnoty mieszkaniowej ...................................... § 1. Podmiotowość prawna wspólnoty mieszkaniowej .............................. § 2. Wspólnota mieszkaniowa a właściciele lokali ...................................... § 3. Organy wspólnoty mieszkaniowej .......................................................... § 4. Kompetencje zgromadzenia właścicieli lokali ...................................... 1. Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu .................. 2. Ograniczenie zakresu zdolności prawnej wspólnoty mieszkaniowej do spraw związanych z zarządzaniem nieruchomością wspólną ................................................................ § 5. Charakter prawny uchwały właścicieli lokali ....................................... 1. Pojęcie uchwały w prawie cywilnym ............................................ 2. Ustawowa regulacja uchwały właścicieli lokali ........................... 3. Orzeczenie zastępujące sądu w przypadku niepodjęcia uchwały .............................................................................................. 4. Zaskarżalność uchwały a jej charakter prawny ........................... 5. Uchwała właścicieli lokali w ujęciu doktryny oraz orzecznictwa ...................................................................................... § 6. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział II. Ustawowe wymogi prawidłowości uchwały właścicieli lokali .. § 1. Rys historyczny .......................................................................................... § 2. Tryb podjęcia uchwały ............................................................................. 1. Podjęcie uchwały podczas zebrania .............................................. 2. Podjęcie uchwały w drodze indywidualnego zbierania głosów 3. Podjęcie uchwały w trybie mieszanym ......................................... § 3. Zasady obliczania ilości głosów .............................................................. 1. Głosowanie udziałami ..................................................................... 2. Głosowanie jeden właściciel – jeden głos .................................... 3. Wymóg głosowania jednomyślnego ............................................. § 4. Wymogi materialnoprawne ..................................................................... XI XV XIX XXIX 1 1 9 11 18 19 22 30 31 34 38 40 41 44 47 47 49 50 53 58 61 62 63 67 68 V Spis treści § 5. Wymogi o charakterze formalnoprawnym ........................................... § 6. „Uchwała” niepodjęta ............................................................................... § 7. Uchwała małej wspólnoty mieszkaniowej ............................................. § 8. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział III. Cywilnoprawne sankcje wadliwych uchwał właścicieli lokali § 1. Sankcje cywilnoprawne – krótka charakterystyka ............................... 1. Wadliwość czynności prawnej ....................................................... 2. Pojęcie i istota sankcji ..................................................................... 3. Rodzaje sankcji wadliwych czynności prawnych ........................ 4. Sankcja nieważności bezwzględnej ............................................... 4.1. Przesłanki sankcji nieważności bezwzględnej ...................... 4.2. Zastosowanie sankcji nieważności bezwzględnej ................. 5. Sankcja nieważności względnej (wzruszalność) .......................... 5.1. Charakterystyka sankcji wzruszalności ................................. 5.2. Zastosowanie sankcji wzruszalności ...................................... § 2. Rys historyczny .......................................................................................... § 3. Obowiązująca regulacja ustawy o własności lokali .............................. 1. Prawo spółdzielcze jako wzorzec regulacji .................................. 2. Poglądy doktryny oraz stanowisko judykatury ........................... 3. Artykuł 25 WłLokU – źródłem sankcji nieważności bezwzględnej czy wzruszalności .................................................... § 4. Zastosowanie Kodeksu cywilnego do kwestii nieuregulowanych w ustawie ..................................................................................................... 1. Mechanizm stosowania przepisów KC do ustawy o własności lokali ................................................................................................... 2. Zakres stosowania przepisów KC do ustawy o własności lokali ................................................................................................... 3. Dopuszczalność stosowania przepisów KC w odniesieniu do sankcji wadliwych uchwał właścicieli lokali ................................ § 5. Stosowanie per analogiam przepisów innych ustaw do spraw nieuregulowanych w ustawie ................................................................... 1. Dopuszczalność stosowania analogii w prawie cywilnym – uwagi ogólne ..................................................................................... 2. Stosowanie per analogiam przepisów innych aktów prawnych do zagadnień nieuregulowanych ustawą ..................................... § 6. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział IV. Przesłanki wadliwości uchwał właścicieli lokali związane z treścią lub celem uchwały ............................................................................. § 1. Sprzeczność uchwały z przepisami materialnoprawnymi .................. 1. Sprzeczność treści uchwały z ustawą ............................................ VI 69 72 74 81 83 83 83 85 86 87 89 93 94 95 96 97 98 99 104 110 111 112 114 116 118 119 121 126 129 130 130 Spis treści 2. Sprzeczność uchwały z umową właścicieli .................................. 3. Sprzeczność uchwały ze statutem (regulaminem) wspólnoty mieszkaniowej ................................................................................... § 2. Podjęcie uchwały z naruszeniem pozostałej regulacji art. 58 § 1 i 2 KC ................................................................................................................. 1. Podjęcie uchwały w celu obejścia ustawy .................................... 2. Sprzeczność uchwały z zasadami współżycia społecznego ........ § 3. Naruszenie pozostałych ustawowo określonych przesłanek wadliwości uchwały właścicieli lokali .................................................... 1. Naruszenie zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną .............................................................................................. 2. Naruszenie „w inny sposób” interesów właściciela lokalu ........ § 4. Przekroczenie kompetencji wspólnoty mieszkaniowej ....................... § 5. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział V. Przesłanki wadliwości uchwał właścicieli lokali związane z trybem podjęcia uchwały .............................................................................. § 1. Przesłanki związane z etapem przygotowania procesu głosowania .. 1. Zwołanie zebrania właścicieli przez nieuprawniony podmiot .. 2. Zwołanie zebrania z naruszeniem terminów .............................. 3. Pominięcie zaproszenia niektórych właścicieli lokali ................ 4. Inne uchybienia na etapie zwołania zebrania właścicieli lokali § 2. Przesłanki dotyczące przebiegu zebrania .............................................. 1. Brak kworum .................................................................................... 2. Niedopuszczenie właściciela do udziału w zebraniu lub do głosowania ......................................................................................... 3. Zmiana porządku obrad ................................................................. 4. Uchybienia w toku indywidualnego zbierania głosów ............... 5. Głosowanie łączne ........................................................................... § 3. Wadliwość procesu głosowania .............................................................. 1. Brak większości głosów ................................................................... 2. Nieważność głosów (w ogólności) ................................................ 3. Głosy osób nieuprawnionych ........................................................ 4. Wadliwość pełnomocnictwa .......................................................... 5. Nieważność głosu spowodowana wadami oświadczenia woli .. 6. Głos nieistniejący ............................................................................. § 4. Przesłanki związane z utrwalaniem i publikowaniem wyniku głosowania .................................................................................................. 1. Brak protokołu ................................................................................. 2. Niepowiadomienie o podjętej uchwale ........................................ 3. Sfałszowanie uchwały ...................................................................... 136 137 141 141 144 146 146 149 153 161 163 164 164 167 168 171 173 173 176 179 181 184 185 186 190 190 193 196 200 201 201 203 204 VII Spis treści § 5. Przesłanki związane z brakiem działania ogółu właścicieli lokali jako organu wspólnoty mieszkaniowej .................................................. § 6. Kryterium wpływu uchybienia na treść uchwały ................................. § 7. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział VI. Nieistniejąca uchwała właścicieli lokali ...................................... § 1. Nieistniejąca czynność prawna ............................................................... § 2. Regulacja prawna nieistniejących uchwał właścicieli lokali ............... 1. Rys historyczny ................................................................................ 2. Regulacja prawna ............................................................................. § 3. Uchwała „nieistniejąca” w doktrynie prawa cywilnego ...................... § 4. Nieistniejąca uchwała właścicieli lokali w orzecznictwie SN i sądów apelacyjnych ............................................................................................... § 5. Postacie „nieistniejących” uchwał właścicieli lokali ............................ § 6. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział VII. Zaskarżanie uchwał właścicieli lokali ........................................ § 1. Określenie rodzaju powództwa ............................................................... 1. Uwagi ogólne .................................................................................... 2. Właściwość sądu oraz wartość przedmiotu sporu ..................... 3. Majątkowy lub niemajątkowy charakter sprawy ........................ 4. Zaskarżanie uchwał „negatywnych” ............................................. § 2. Powództwo o uchylenie uchwały właścicieli lokali .............................. 1. Legitymacja procesowa ................................................................... 2. Termin do wniesienia powództwa o uchylenie uchwały ........... 3. Ciężar dowodu i zakres kognicji sądu .......................................... 4. Uchylenie uchwały w części ........................................................... 5. Charakter prawny i skutki orzeczenia sądowego uchylającego uchwałę .............................................................................................. § 3. Powództwo o stwierdzenie nieważności lub nieistnienia uchwały właścicieli lokali ......................................................................................... 1. Interes prawny oraz legitymacja procesowa ............................... 2. Przedmiot powództwa .................................................................... 3. Termin do zaskarżenia uchwały .................................................... 4. Zarzut nieważności uchwały .......................................................... 5. Uwzględnienie przez sąd z urzędu nieważności uchwały .......... 6. Stwierdzenie nieważności uchwały w części ................................ 7. Charakter prawny i skutki wyroku stwierdzającego nieważność lub nieistnienie uchwały ........................................... § 4. Wstrzymanie wykonania uchwały właścicieli lokali w postępowaniu zabezpieczającym ......................................................... § 5. Wnioski ....................................................................................................... 206 207 211 213 213 215 215 217 219 224 227 230 231 231 231 237 239 242 247 248 251 255 257 261 264 265 270 272 273 276 278 281 283 287 VIII Spis treści Podsumowanie .......................................................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 291 301 IX Przedmowa Ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali1 ustanowiła nowoczesne ramy prawne dla funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych. Nastąpił intensywny wzrost wykorzystania instytucji odrębnej własności lokali skutkujący zwiększeniem ilości wspólnot mieszka- niowych. Ogół właścicieli lokali stał się istotnym potencjalnym uczestnikiem obrotu prawnego, mogącym wchodzić w liczne relacje z podmiotami trzecimi. Lokale mieszkalne stanowią większość wyodrębnionych spośród wszystkich lokali, spełniają doniosłą funkcję zaspakajania potrzeb bytowych osób fizycznych. Wspólnoty mieszkaniowe stały się więc w polskich realiach po transformacji ustrojowej, alterna- tywnym elementem wobec spółdzielni mieszkaniowych. Zadaniem zarówno wspólnot, jak i spółdzielni mieszkaniowych jest przede wszystkim szeroko rozumiane zarządza- nie zasobami mieszkaniowymi osób wchodzących w ich skład. Istotną różnicą jest jed- nak formuła prawna tych podmiotów – spółdzielnie mieszkaniowe to osoby prawne, zaś wspólnoty mieszkaniowe nie posiadają osobowości prawnej. Odmienność można zauważyć także w zasadach i trybie zarządzania nieruchomościami we wspólnotach oraz w spółdzielniach mieszkaniowych. Wspólnoty mieszkaniowe cechują się większym stopniem samorządności i bezpośredniości zarządzania oraz brakiem sformalizowa- nej struktury. Podstawową różnicą jest jednak to, że we wspólnocie mieszkaniowej siła głosu właściciela lokalu jest zależna od wielkości jego udziału we współwłasności, pod- czas gdy w spółdzielni mieszkaniowej każdy członek ma tylko jeden głos, bez względu na wielkość i ilość lokali, które mu przysługują. Ustawodawca nie wyposażył wspólnoty mieszkaniowej w osobowość prawną, co stanowi w doktrynie i judykaturze przedmiot rozbieżnych ocen prawnych. Noweliza- cja Kodeksu cywilnego z 2003 r.2 wprowadzająca w art. 331 KC pojęcie jednostki orga- nizacyjnej, niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, stała się przyczynkiem do formułowania kolejnych teorii odnośnie do określenia podmioto- wości cywilnoprawnej wspólnot mieszkaniowych. Nieprecyzyjność WłLokU w kwestii charakteru prawnego wspólnoty mieszkaniowej, czy zakresu jej zdolności prawnej, nie ułatwia formułowania jednolitych teorii. Tymczasem kwestia tego statusu wspólnoty stanowi punkt wyjścia dla prawidłowych wniosków w przedmiocie pozostałych aspek- tów ich funkcjonowania. 1 Ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1892). 2 Ustawa z 14.2.2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2003 r. Nr 49 poz. 408). XI Przedmowa Podejmowanie uchwał przez właścicieli lokali jest jednym z elementów ustawowego modelu zarządzania nieruchomością wspólną. Regulacja zawierająca katalog spraw, dla których wymagana jest uchwała poddana została szerokiej krytyce. Jurydyczne ujęcie tej tematyki, a zwłaszcza sposób określenia poszczególnych czynności prawnych, po- zostaje dalece nieprecyzyjne. Wymóg udzielenia przez wspólnotę mieszkaniową peł- nomocnictwa zarządowi do zawierania umów, obok samej uchwały właścicieli wyra- żającej zgodę na dokonanie tej czynności wywołuje liczne kontrowersje. Koniecznym jest jednoznaczne rozstrzygnięcie charakteru prawnego uchwał podejmowanych przez właścicieli lokali; zaliczenie ich bowiem do katalogu czynności cywilnoprawnych prze- sądza o konieczności stosowania odpowiednich regulacji Kodeksu cywilnego. Zakres zastosowania przepisów Kodeksu cywilnego do stanów faktycznych mają- cych za przedmiot zarządzanie nieruchomością wspólną także budzi wątpliwości, a sta- nowi doniosłe prawnie zagadnienie. Posługiwanie się przez ustawodawcę pojęciami niezdefiniowanymi, takimi jak: zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną oraz spraw przekraczających ten zakres, skutkują poważnymi wątpliwościami interpreta- cyjnymi. W pewnych aspektach, nieuregulowanych w WłLokU, takich jak: pełnomoc- nictwo, status właściciela lokalu, współwłasność, konieczność bezpośredniego stoso- wania przepisów Kodeksu cywilnego jest bezdyskusyjna. Wątpliwości powstają jednak w przypadku określonego w art. 25 WłLokU uprawnienia każdego właściciela do za- skarżenia uchwały do sądu. W tej regulacji nie została określona cywilnoprawna sank- cja wadliwej uchwały, nie określono też rodzaju powództwa. Kluczowe jest więc usta- lenie, czy zawarta w WłLokU podstawa prawna zaskarżenia uchwały do sądu stanowi kompleksową regulację, czy też nie, a w konsekwencji wymaga posiłkowania się innymi aktami prawnymi. Liczne rozbieżności interpretacyjne rysują się w odniesieniu do określenia pojęcia uchwały nieistniejącej wspólnoty mieszkaniowej. W orzecznictwie częste są nawiązania do tego pojęcia, nie stanowiącego w istocie przesłanki wadliwości uchwały, lecz wska- zującego na brak oświadczenia woli uprawnionego podmiotu. Kontrowersje wywołuje szerokie ujęcie przypadków, w których identyfikowane jest wystąpienie uchwały nie- istniejącej, zaś brak regulacji prawnej utrudnia jednolitą interpretację tego zagadnienia. Szereg wątpliwości budzi, wynikająca z uchw. SN(7) z 21.12.2007 r., III CZP 65/073 mającej moc zasady prawnej, koncepcja ograniczonego zakresu zdolności prawnej wspólnot mieszkaniowych jedynie do spraw związanych z zarządzaniem nieruchomo- ścią wspólną. Część doktryny, wbrew stanowisku wyrażonemu przez Sąd Najwyższy w tej uchwale akceptuje tezę o nieograniczonej zdolności prawnej wspólnot mieszka- niowych. Kwestia ta przekłada się bezpośrednio na zagadnienie ważności uchwał wła- ścicieli lokali. Konieczne jest bowiem postawienie pytania o prawne konsekwencje ak- ceptacji tezy o ograniczonym zakresie zdolności prawnej wspólnoty mieszkaniowej. W okresie ponad dwudziestu lat obowiązywania ustawy z 24.6.1994 r. o własno- ści lokali doktryna wypracowała pewne koncepcje dotyczące podmiotowości prawnej 3 Uchw. SN(7), III CZP 65/07, OSNC 2008, Nr 7–8, poz. 69. XII Przedmowa wspólnoty mieszkaniowej, charakteru prawnego uchwał, a także kryteriów i instrumen- tów prawnych służących kontroli prawidłowości uchwał. W orzecznictwie, wskutek wytoczonych powództw o uchylenie uchwały, zapadło wiele wyroków, a ustawowe kry- teria kontroli prawidłowości uchwał były wielokrotnie przedmiotem wykładni i inter- pretacji judykatury. Liczne zagadnienia pozostają jednak nadal sporne i są przedmio- tem rozważań teoretycznych, w wielu aspektach nie ma jednolitości poglądów. Kwestia prawidłowości podjęcia uchwały przez wspólnotę mieszkaniową jest istot- nym zagadnieniem. Jego doniosłość nie odnosi się jedynie do aspektów formalnopraw- nych, lecz przede wszystkim ma wymiar materialnoprawny, podjęte uchwały stanowią bowiem źródło uprawnień i obowiązków właścicieli lokali. Należy postawić pytanie, czy WłLokU zawiera kompleksową regulację prawną, a więc czy zawiera spójny sys- tem kontroli uchwał właścicieli lokali. W przypadku negatywnej odpowiedzi na to py- tanie, koniecznym jest ustalenie które regulacje należy stosować w przypadku wadli- wości uchwały właścicieli lokali. Celem niniejszej monografii jest kompleksowa charakterystyka aktualnie istnieją- cej regulacji uchwał właścicieli lokali i dokonanie jej oceny. Przedmiotem analizy są ustawowe przesłanki podjęcia uchwały, postacie wadliwości uchwały, sankcje cywilno- prawne oraz system sądowej kontroli uchwał właścicieli lokali. Dla pełnego ujęcia te- matu koniecznym było określenie charakteru prawnego uchwał wspólnot mieszkanio- wych, przeanalizowanie jurydycznej regulacji przesłanek wadliwości tych uchwał, cha- rakteru sankcji cywilnoprawnych oraz rodzaju powództw służących sądowej kontroli tych uchwał. W pracy zawarto krótki rys historyczny oraz analizę porównawczą prawodaw- stw wybranych krajów europejskich tj. niemieckiego, austriackiego, brytyjskiego oraz w ograniczonym zakresie wybranych krajów pozaeuropejskich tj. australijskiego i po- łudniowoafrykańskiego, których celem jest przedstawienie podstawowych tendencji w zakresie konstrukcji normatywnej wspólnoty mieszkaniowej oraz charakteru praw- nego uchwał wraz z systemem ich zaskarżania w obcych systemach prawnych. Wyrazy wdzięczności kieruję do dr. hab. Zbigniewa Kwaśniewskiego, prof. UMK, sędziego Sądu Najwyższego, za życzliwe wsparcie podczas opracowania niniejszej mo- nografii. Dziękuję także recenzentowi dr. hab. Piotrowi Piniorowi, prof. UŚ, za cenne uwagi, które pozwoliły nadać tej pracy ostateczny kształt. Niniejsza monografia uwzględnia stan prawny na kwiecień 2017 r. Toruń, kwiecień 2017 r. dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska XIII Wykaz skrótów 1. Akty prawne GospNierU ..................................... Ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomo- ściami (tekst jedn. Dz.U. 2016 r. poz. 2147 ze zm.) KC .................................................... ustawa z 23.4.2964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. KH ................................................... Dz.U. z 2017 r. poz. 459) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Pol- skiej z 27.6.1934 – Kodeks handlowy (Dz.U. z 1934 r. Nr 57, poz. 502 ze zm.) – akt nie obowią- zuje Konstytucja RP .............................. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KPC ................................................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.) KRO ................................................. ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuń- czy (tekst jedn. Dz.U. 2017 r. poz. 682) KSH ................................................. ustawa 15.9.2000 – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) Ö/WEG ........................................... Bundesgesetz über das Wohnungseigentum (BGB1 PrSpółdz .......................................... Ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst z 2002 r. pos. 70 ze zm.), jedn. Dz.U. 2016 r. poz. 21 ze zm.) WEG ................................................ Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dau- erwohnrecht z 15.3.1951, BGBl. I S. 175 ze zm. WłLokR ........................................... rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Pol- skiej z 24.10.1934 r. o własności lokali (Dz.U. z 1934 r. Nr 94, poz. 848 ze zm.) – akt nie obowią- zuje WłLokU .......................................... ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1892) 2. Czasopisma BSN .................................................. Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw XV Wykaz skrótów Gl. .................................................... Glosa GdSP ................................................ Gdańskie Studia Prawnicze KPP .................................................. Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP ................................................. Monitor Prawniczy M. Spół. .......................................... Monitor Spółdzielczy NP .................................................... Nowe Prawo OSN ................................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNAPiUS ..................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Urzędowy. Izba Adminstracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecz- nych OSP .................................................. Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo OSPiKA ........................................... Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażo- Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych (1957−1989), Orzecznictwo Sądów Polskich (od 1990) wych (1957–1989) Pal. ................................................... Palestra PG .................................................... Przegląd Gospodarczy PiP ................................................... Państwo i Prawo PN .................................................... Przegląd Notarialny PPH ................................................. Przegląd Prawa Handlowego Pr. Sp. .............................................. Prawo Spółek PS ..................................................... Przegląd Sądowy R. Pr. ............................................... Radca Prawny Rej. ................................................... Rejent RPEiS ............................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SC ..................................................... Studia Cywilistyczne SIS .................................................... Studia Iuridica Silesiana SIT ................................................... Studia Iuridica Toruniensa SP ..................................................... Studia Prawnicze ZNUWr ........................................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego 3. Organy orzekające SA .................................................... Sąd Apelacyjny SN .................................................... Sąd Najwyższy SN(PSIC) ........................................ Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Cywilnej (w latach 1988–1989: Izby Cywilnej i Administra- cyjnej) SN(7) ............................................... Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny XVI Wykaz skrótów 4. Inne skróty art. .................................................... artykuł cyt. ................................................... cytowany (-a, -e) dot. ................................................... dotyczy jw. .................................................... jak wyżej m.in. ................................................ między innymi n. ...................................................... następny (-a, -e) niepubl. ........................................... niepublikowany nin. ................................................... niniejszy np. .................................................... na przykład Nr ................................................... numer orz. ................................................... orzeczenie pkt .................................................... punkt por. .................................................. porównaj post. ................................................. postanowienie poz. ................................................. pozycja pr. zbior. ......................................... praca zbiorowa r. ....................................................... (red.) ................................................ redakcja (red. nauk.) ..................................... redaktor naukowy RM ................................................... Rada Ministrów rozp. ................................................. rozporządzenie s. ....................................................... S.A. .................................................. sp. z o.o. .......................................... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uchw. ............................................... uchwała ust. ................................................... ustęp uw. ................................................... uwaga uzas. ................................................. uzasadnienie w zw. ............................................... w związku wyr. .................................................. wyrok t. ....................................................... tekst jedn. ....................................... tj. ...................................................... tzw. .................................................. z. ....................................................... zeszyt ZN .................................................... Zeszyty Naukowe zarz. ................................................. zd. .................................................... ze zm. .............................................. ze zmianami zob. .................................................. zobacz tom tekst jednolity to jest tak zwany (-a, -e) zarządzenie zdanie rok strona (-y) spółka akcyjna XVII Wykaz literatury Allerhand M., Kodeks handlowy, komentarz, Bielsko-Biała 1997 Antoszek P., Cywilnoprawny charakter uchwał wspólników spółek kapitałowych, War- Antoszek P., Charakter prawny aktu głosowania wspólnika spółki kapitałowej, Pr. Sp. Antoszek P., Charakter prawny uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni, Gl. 2006, szawa 2009 2005, Nr 9 Nr 3 Antoszek P., Dopuszczalność uchylenia się od skutków prawnych wadliwego aktu gło- sowania wspólnika spółki kapitałowej, Pr. Sp. 2005, Nr 11 Antoszek P., Wpływ niektórych uchybień przy podejmowaniu uchwał przez zgroma- dzenie wspólników na skuteczność prawną tych uchwał, Pr. Sp. 2010, Nr 11 Baker C., Commonhold, London 2005 Biel Ł., Memorandum of Association: terminologia związana z zawiązaniem i rejestracją spółki company limited by shares, Lingua Legis 2008, Nr 16 Bielski P., Zakres zdolności prawnej wspólnoty mieszkaniowej, Pr. Sp. 2011, Nr 11 Bielski P., Zdolność prawna wspólnoty mieszkaniowej – problem modelu regulacji prawnej, Rej. 2007, Nr 3 Bielski P., Zasady stosowania kodeksu cywilnego w sprawach ze stosunków prawnych spółki handlowej i spółdzielni, (cz. 2), Pr. Sp. 2010, Nr 10 Bieniek G., Marmaj Z., Własność lokali. Komentarz, Warszawa 2007 Bieniek G., Rudnicki S., Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa 2013 Bieniek G., Ustawa o własności lokali w praktyce, Bydgoszcz 2010 Bilewska K., Przesłanki powzięcia uchwały rady nadzorczej spółki kapitałowej a jej za- skarżanie, MoP 2010, Nr 6 Bilewska K., Sankcja sprzeczności uchwały walnego zgromadzenia z normami dyspo- Bilewska K., Wymóg quorum a wybór rady nadzorczej spółki przez walne zgromadzenie zytywnymi – polemika, PPH 2011, Nr 6 oddzielnymi grupami, MoP 2008, Nr 21 Bilewska K., Zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników przez odwołanych człon- ków organów spółki, MoP 2007, Nr 19 Bilewska K., Warzecha M., Dopuszczalność stosowania art. 58 § 3 k.c. do uchwał zgro- madzeń spółek kapitałowych – polemika, PPH 2010, Nr 7 Błaszczyk P., Znaczenie prawne absolutorium w świetle odpowiedzialności cywilnej członków organów spółek kapitałowych, PPH 2009, Nr 3 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Uchwały właścicieli lokali. Studium prawne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: