Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00369 007590 20317808 na godz. na dobę w sumie
Gromadzenie i udostępnianie danych telekomunikacyjnych - ebook/pdf
Gromadzenie i udostępnianie danych telekomunikacyjnych - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 251
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9043-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach.

Niniejsza publikacja stanowi kompleksowe omówienie zagadnienia gromadzenia i udostępniania danych telekomunikacyjnych przez operatorów telefonicznych, jak również związanego z nim konstytucyjnego prawa do prywatności. Autorzy poddają analizie zarówno przepisy Konstytucji RP, jak i orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, a także tzw. orzeczenie ,,specjalistyczne” z 30.7.2014 r., dotyczące bilingów i podsłuchów. Na uwagę zasługuje również fakt, że w Komentarzu przeanalizowane zostały nie tylko podstawy konstytucyjne omawianego zagadnienia, lecz także uregulowania prawno-międzynarodowe.

Do najważniejszych problemów poruszanych w Monografii należą m.in.: zabezpieczenie danych telekomunikacyjnych oraz żądanie ich udostępnienia, a także realizacja zasady subsydiarności w zakresie uzyskiwania danych telekomunikacyjnych przez uprawnione podmioty. Analiza została pogłębiona również o takie kwestie jak: udostępnianie treści sms-ów oraz przekazywanie danych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w szerszym niż żądanym we wniosku zakresie.

W części zamykającej wywód, autorzy przedstawiają konstrukcyjne założenia nowego modelu zbierania i udostępniania danych telekomunikacyjnych, które mają na celu m.in. skuteczną kontrolę danych, a także obowiązek sprawozdawczości czy też pozbywanie się zbędnych danych.


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Gromadzenie i udostępnianie danych telekomunikacyjnych Piotr Brzeziński Bartłomiej oPaliński maCiej rogalski Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE PIOTR BRZEZIŃSKI, BARTŁOMIEJ OPALIŃSKI, MACIEJ ROGALSKI • GROMADZENIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH TELEKOMUNIKACYJNYCH Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: K. Czaplicki DOKUMENTY TOŻSAMOŚCI. ADMINISTRACYJNOPRAWNE ASPEKTY WYKORZYSTYWANIA TECHNIK BIOMETRYCZNYCH P. Czarnecki POSTĘPOWANIE KARNE A INNE POSTĘPOWANIA REPRESYJNE R. Flejszar ZASADA DYSPOZYCYJNOŚCI W PROCESIE CYWILNYM J. Gołaczyński WYBRANE DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH S. Koczur AKSJOLOGIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ PRACOWNIKA M. Sitek PRAWA (POTRZEBY) CZŁOWIEKA W PONOWOCZESNOŚCI A. Stangret-Smoczyńska ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA W UJĘCIU PRAWA POLSKIEGO A. Trubalski PRAWNE ASPEKTY IMPLEMENTACJI PRAWA UE DO SYSTEMU PRAWNEGO RP T. Ziński DOMNIEMANIE KONSTYTUCYJNOŚCI USTAW W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI www.ksiegarnia.beck.pl GROMADZENIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH TELEKOMUNIKACYJNYCH PIOTR BRZEZIŃSKI BARTŁOMIEJ OPALIŃSKI MACIEJ ROGALSKI WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Wydawca: Dagna Kordyasz Recenzja naukowa: prof. UR dr hab. Monika Klejnowska, prof. Uczelni Łazarskiego dr hab. Przemysław Szustakiewicz Publikacja dofinansowana przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-9042-0 ISBN e-book 978-83-255-9043-7 Spis treści Wstęp ........................................................................................................................... Wykaz skrótów .......................................................................................................... Bibliografia ................................................................................................................ Rozdział I. Tajemnica komunikowania się w Konstytucji RP (Bartłomiej Opaliński) ......................................................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Prawo do prywatności – ujęcie ogólne .................................................. § 3. Tajemnica komunikowania się w polskim prawie konstytucyjnym .. § 4. Wolnościowy charakter komunikowania się ........................................ § 5. Ochrona tajemnicy komunikowania się ................................................ § 6. Konstytucyjne ograniczenie wolności komunikowania się ................ Rozdział II. Gromadzenie i udostępnianie danych telekomunikacyjnych w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego (Bartłomiej Opaliński) ......................................................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Ustawowy zakres obowiązku retencji danych telekomunikacyjnych § 3. Wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 30.7.2014 r. dotyczący retencji danych telekomunikacyjnych ................................. I. Treść wniosków Rzecznika Praw Obywatelskich ....................... II. Treść wniosku Prokuratora Generalnego .................................... III. Rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego .............................. Rozdział III. Ochrona danych o ruchu i lokalizacji w prawie Unii Europejskiej (Piotr Brzeziński) ......................................................................... § 1. Przyczyny uchwalenia dyrektywy 2006/24/WE ................................... § 2. Relacja dyrektywy 2006/24/WE do dyrektywy 95/46/WE i dyrektywy 2002/58/WE .......................................................................... Rozdział IV. Stanowisko Trybunału Sprawiedliwości w sprawach połączonych Digital Rights Ireland i Kärntner Landesregierung (Piotr Brzeziński) ................................................................................................. § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Wymagania dotyczące zakresu podmiotowego .................................... I. Zbyt szeroki zakres danych podlegających zatrzymaniu ........... II. Brak związku z działalnością przestępczą .................................... IX XI XVII 1 1 2 3 5 7 8 11 11 12 16 17 21 24 29 29 35 43 43 48 48 53 V Spis treści III. Brak związku z bezpieczeństwem publicznym ............................ § 2. Wymagania dotyczące zakresu przedmiotowego ................................ I. Zatrzymywanie danych objętych tajemnicą zawodową ............. II. Okres zatrzymywania danych ........................................................ § 3. Wymagania dotyczące legalności i przewidywalności ......................... I. Pojęcie dostępu i korzystania z danych ........................................ II. Dostęp do danych osób autoryzowanych .................................... § 4. Wymagania dotyczące niezależnej kontroli .......................................... I. Niezależna kontrola dostępu do danych ...................................... II. Kontrola dostępu na terytorium Unii Europejskiej ................... § 5. Wymagania dotyczące przestrzegania praw jednostek ....................... I. Notyfikacja ........................................................................................ II. Bezpieczeństwo danych i usuwanie danych ................................ Rozdział V. Wpływ wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawach Digital Rights Ireland i Kärntner Landesregierung na prawo wewnętrzne państw członkowskich UE (Piotr Brzeziński) ........................ Rozdział VI. Obowiązujące w Polsce przepisy w zakresie gromadzenia i udostępniania danych telekomunikacyjnych (Maciej Rogalski) ............ § 1. Kodeks postępowania karnego ............................................................... § 2. Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu ..................................................................................................... § 3. Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym ................................. § 4. Ustawa o Policji ......................................................................................... § 5. Ustawa o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego ............................................................................. § 6. Ustawa o Straży Granicznej ..................................................................... § 7. Ustawa o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych ............................................................................................ § 8. Ustawa o Służbie Celnej ........................................................................... § 9. Ustawa o kontroli skarbowej ................................................................... § 10. Prawo telekomunikacyjne ........................................................................ § 11. Akty wykonawcze do Kodeksu postępowania karnego oraz Prawa telekomunikacyjnego ................................................................................ Rozdział VII. Praktyczne problemy stosowania przepisów w zakresie gromadzenia i udostępniania danych telekomunikacyjnych (Maciej Rogalski) .................................................................................................. § 1. Zasada subsydiarności w pozyskiwaniu danych telekomunikacyjnych ................................................................................ § 2. Żądanie udostępnienia danych telekomunikacyjnych za okres wykraczający poza przewidziany prawem czas ich przetrzymywania ........................................................................................ VI 57 62 62 68 73 73 78 83 83 86 91 91 95 103 109 109 123 136 141 145 150 152 154 157 160 171 177 177 179 Spis treści § 3. Żądanie przez sądy billingów w sprawach innych niż karne ............. § 4. Żądanie danych i przekazów telekomunikacyjnych w sprawach o wykroczenia ............................................................................................. § 5. Sposób i forma doręczenia postanowienia wydanego w trybie art. 218 § 1 KPK ........................................................................................ § 6. Informowanie abonenta ........................................................................... § 7. Usuwanie zbędnych danych telekomunikacyjnych ............................. § 8. Koszty udostępnienia danych telekomunikacyjnych ........................... § 9. Mechanizm nadzoru ................................................................................. Rozdział VIII. Model zbierania i udostępniania danych telekomunikacyjnych (Maciej Rogalski) ......................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 184 187 189 193 195 197 206 211 223 VII Wstęp Zakres ingerencji państwa w prawa i wolności obywateli jest jednym z fundamen- talnych zagadnień w państwach demokratycznych. Państwo na podstawie przepisów prawa, ingeruje w różne obszary aktywności obywateli. Obszarem ingerencji Państwa w sferę praw i wolności obywateli, a w szczególności prawo do prywatności, jest do- stęp poprzez uprawnione do tego podmioty do danych telekomunikacyjnych obywa- teli. Uzasadnieniem dla pozyskiwania przekazów i danych telekomunikacyjnych jest konieczność zapewnienia skutecznego zapobiegania i zwalczania przestępczości. Za- trzymywanie (retencja) przekazów i danych telekomunikacyjnych jest ważnym narzę- dziem wykorzystywanym przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Zagadnienie udostępniania danych i przekazów telekomunikacyjnych, w szczegól- ności tzw. billingów telefonicznych budzi zawsze duże zainteresowanie ze strony oby- wateli, mediów i organizacji społecznych. Społeczeństwo jest żywo zainteresowane, czy w związku z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych telekomunikacyjnych nie do- chodzi do naruszania praw i wolności obywatelskich. Szczególnego znaczenia nabiera ta problematyka w Polsce z uwagi na bardzo dużą ilość pozyskiwanych danych billingowych. Po stwierdzeniu nieważności dyrektywy 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15.3.2006 r. w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostęp- nych usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności, która była podstawą prawną do implementacji do polskiego porządku prawnego uregu- lowań w zakresie gromadzenia i udostępniania danych telekomunikacyjnych, powstaje pytanie o podstawy prawne do zbierania i udostępniania danych telekomunikacyjnych. Monografia jest efektem realizacji projektu badawczego Nr 2015/17/B/HS5/00472 pt. „Gromadzenie i udostępnianie danych telekomunikacyjnych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Monografia jest również współfinansowana ze środków pochodzących z tego projektu. Celem prowadzonych badań w ramach tego projektu badawczego było doko- nanie analizy istniejących obecnie obowiązków wynikających z postanowień ustawy z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne oraz uprawnień podmiotów działających na podstawie odrębnych ustaw żądających udostępnienia danych i przekazów teleko- munikacyjnych, dla ustalenia: 1) czy obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące pozyskiwania przekazów i danych telekomunikacyjnych chronią dostatecznie prawa i wolności obywatelskie przed nadmierną ingerencją państwa; IX Wstęp 2) 3) 4) 5) 6) 7) czy współczesne uregulowania prawne, w zakresie udostępniania przekazów i danych telekomunikacyjnych są właściwe, zgodne z prawem Unii Europejskiej, czy też pozwalają na pozyskiwanie tych danych nieadekwatnie do celów jakim służą, zarówno pod względem ilościowym jak i zakresu, przekazów i danych te- lekomunikacyjnych, w szczególności tzw. billingów; czy proces pozyskiwania i przetwarzania przez uprawnione podmioty danych z billingów oraz innych danych jest prawidłowy, czy też powinien on ulec zmia- nie; czy obecnie funkcjonujące mechanizmy prawne i rozwiązania organizacyjne za- pewniają wystarczającą kontrolę nad udostępnianiem przekazów i danych tele- komunikacyjnych, czy też powinna być ona lepiej rozwinięta i bardziej ścisła, aby ograniczyć liczbę i zakres udostępnianych danych i przekazów; czy obecnie, po stwierdzeniu nieważności dyrektywy 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15.3.2006 r. w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności istnieją podstawy prawne do zbierania i udostępniania danych telekomunikacyjnych; czy powinien być stworzony nowy model zbierania i udostępniania danych te- lekomunikacyjnych; jakie powinny być założenia i jak powinien wyglądać nowy model zbierania i udostępniania danych telekomunikacyjnych. W pracy zostały przeprowadzone niezbędne analizy w celu udzielenia odpowiedzi na postawione pytania. W oparciu o przeprowadzone analizy został wypracowany mo- del gromadzenia i udostępniania danych telekomunikacyjnych. Prace nad stworzeniem modelu uwzględniały w szczególności wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 8.4.2014 r., który stwierdził nieważność dyrektywy 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15.3.2006 r. w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub udo- stępnianiem publicznych sieci łączności oraz wyrok polskiego Trybunału Konstytucyj- nego z 30.7.2014 r. w sprawie „billingów i podsłuchów”. Autorzy X Wykaz skrótów 1. Źródła prawa BezpWewnU .................................. ustawa z 24.5.2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1929 ze zm.) CBAU .............................................. ustawa z 9.6.2006 r. o Centralnym Biurze Antyko- rupcyjnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1310) dyrektywa 95/46/WE .................... Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24.10.1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych oso- bowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.Urz. UE L Nr 281, s. 31) dyrektywa 2002/58/WE ................ Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12.7.2002 r. dotycząca przetwarzania da- nych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) (Dz.Urz. UE L Nr 201, s. 37) dyrektywa 2006/24/WE ................ Dyrektywa 2006/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15.3.2006 r. w sprawie zatrzymywania ge- nerowanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączno- ści elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności oraz zmieniająca dyrektywę 2002/58/ WE (dyrektywa o retencji) (Dz.Urz. UE L Nr 105, s. 54) EKPCz ............................................. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podsta- wowych Wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) KK .................................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1137) KKS .................................................. ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.) Konstytucja marcowa ................... ustawa z 17.3.1921 r. – Konstytucja Rzeczypospoli- tej Polskiej (Dz.U. Nr 44, poz. 267) XI Wykaz skrótów Konstytucja PRL ............................ Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 22.7.1952 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 232 ze zm.) Konstytucja RP .............................. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. KontrSkarbU .................................. ustawa z 28.9.1991 r. o kontroli skarbowej (tekst (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 720 ze zm.) KontrwywiadU .............................. ustawa z 9.6.2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Woj- skowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1318) KPA ................................................. ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania ad- ministracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) KPC ................................................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) KPK ................................................. ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania kar- KPP .................................................. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, nego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) Dz.Urz. UE C z 2010 r. Nr 83, s. 389 KPW ................................................ ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowa- jedn. nia w sprawach o wykroczenia (tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 395 ze zm.) KW .................................................. ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1094 ze zm.) MPPOiP .......................................... Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Po- litycznych z 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) OchrDanychU ................................ ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych OchrZwierzU ................................. ustawa z 21.8.1997 r. o ochronie zwierząt (tekst (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 856) OgrDziałGospU ............................. ustawa z 21.8.1997 r. o ograniczeniu prowadze- nia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584) PolicjaU .......................................... ustawa z 6.4.1990 r. o Policji (tekst jedn. PrŁow .............................................. ustawa z 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie (tekst Dz.U. z 2015 r. poz. 355 ze zm.) jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2168) PrPoczt ............................................ ustawa z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.) PrPras .............................................. ustawa z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24) XII Wykaz skrótów PrTelekom ...................................... ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne PrTelekom00 .................................. ustawa z 21.7.2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1489 ze zm.) SłużbaCelnaU ................................. ustawa z 27.8.2009 r. o służbie celnej (tekst jedn. (Dz.U. Nr 73, poz. 852 ze zm.) Dz.U. z 2015 r. poz. 990 ze zm.) StrGranU ........................................ ustawa z 12.10.1990 r. o Straży Granicznej z 12.10.1990 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1643) SubChemMieszU ........................... ustawa z 25.2.2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1203) ŚwiadUsłElektU ............................. ustawa z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.) TFUE ............................................... Wersja skonsolidowana Traktatu o Funkcjonowa- niu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C z 2012 r. Nr 326, s. 47) WyrobBudowU .............................. ustawa z 16.4.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1570) ZmPolicjaU z 15.1.2016 r. ............ ustawa z 15.1.2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 147) ŻandarWojskU .............................. ustawa z 24.1.2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1483) 2. Organy i instytucje ABW ................................................ Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego AW .................................................. Agencja Wywiadu CBA ................................................. Centralne Biuro Antykorupcyjne CBŚP ................................................ Centralne Biuro Śledcze Policji ETPC ............................................... Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu ETS .................................................. Europejski Trybunał Sprawiedliwości GIODO ........................................... Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych MON ............................................... Ministerstwo Obrony Narodowej NIK .................................................. Najwyższa Izba Kontroli NSA ................................................. Naczelny Sąd Administracyjny RPO ................................................. Rzecznik Praw Obywatelskich SKW ................................................ Służba Kontrwywiadu Wojskowego SWW ............................................... Służba Wywiadu Wojskowego SZ RP .............................................. Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej SA .................................................... Sąd Apelacyjny XIII Wykaz skrótów SC ..................................................... Służba Celna SG .................................................... Straż Graniczna SKW ................................................ Służba Kontrwywiadu Wojskowego SN .................................................... Sąd Najwyższy SWW ............................................... Służba Wywiadu Wojskowego TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny TSUE ............................................... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej UE .................................................... Unia Europejska UKE ................................................. Urząd Komunikacji Elektronicznej WSA ................................................ Wojewódzki Sąd Administracyjny ŻW ................................................... Żandarmeria Wojskowa 3. Publikatory i czasopisma Biul. SN ........................................... Biuletyn Sądu Najwyższego CLSR ................................................ Computer Law Security Report Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. ............................................ Dziennik Urzędowy ELR .................................................. European Law Review EPS ................................................... Europejski Przegląd Sądowy KZS .................................................. Krakowskie Zeszyty Sądowe (Biuletyn Sądu Apela- cyjnego w Krakowie w sprawach karnych) MoP ................................................. Monitor Prawniczy OSA ................................................. Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSAB ............................................... Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej OSN ................................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNC .............................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNKW .......................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna OSNPG ........................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Prokuratura Ge- OSP .................................................. Orzecznictwo Sądów Polskich OTK ZU ......................................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór i Wojskowa neralna Urzędowy PiP ................................................... Państwo i Prawo PPE .................................................. Przegląd Prawa Europejskiego Prob. Pr. .......................................... Problemy Praworządności Prok. i Pr. ....................................... Prokuratura i Prawo PS ..................................................... Przegląd Sądowy R. Pr. ............................................... Radca Prawny XIV Wykaz skrótów 4. Inne skróty DSL .................................................. Digital Subscriber Line IMEI ................................................ IMSI ................................................. p. ...................................................... przeciwko strona s. ....................................................... tekst jedn. ....................................... tekst jednolity ze zm. .............................................. ze zmianami International Mobile Equipment Identity International Mobile Subscriber Identity XV Bibliografia Adamski D., Retencja danych telekomunikacyjnych – uwagi de lege ferenda wynikające z przepisów wspólnotowych, MP 2007, Nr 4 – dodatek Prawo Mediów Elektro- nicznych 2007 Anderson D., References to the European Court, London 1995 Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009 Barta P., Litwiński P., Dane objęte tajemnicą zawodową, [w:] E. Traple (red.), Prawo reklamy i promocji, Warszawa 2007 Barta P., Litwiński P., Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2015 Prok. i Pr. 2007, Nr 11 Baworowski A., Doręczenia elektroniczne w toku postępowania przygotowawczego, Bazzoccho V., The European Charter of Fundamental Rights and the Area of Freedom, Security and Justice, [w:] G. di Federico (red.), The EU Charter of Fundamental Rights. Ius Gentium. Comparative Perspectives on Law and Justice 8, Springer 2011 Bernatt M., Turno B., Zasada legal professional privilege w projekcie zmiany ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Internetowy Kwartalnik Antymonopo- lowy i Regulacyjny 2013, Nr 1(2) Birnhack M., Elkin-Koren N., Does Law Matter Online? Empirical Evidence on Privacy Law Compliance, Michigan Telecomunications Technology Law Review 2011, Nr 17 Blakeney S., The Data Retention Directive: combating terrorism or invading privacy? Computer and Telecommunications Law Review 2007, Nr 13(5) Boehm F., Information Sharing and Data Protection in the Area of Freedom, Secu- rity and Justice. Towards Harmonised Data Protection Principles for Information Exchange at EU-level, Springer 2012 Bruno T., Ciąg dalszy sporu o zakres zasady legal professional privilege – glosa do wy- roku SPI z dnia 17.9.2007 r. w połączonych sprawach: T-125/03 i T-253/03 Akzo Nobel Chemicals Ltd i Agros Chemicals Ltd przeciwko Komisji WE, EPS 2008, Nr 6 Chrzczonowicz P., Społeczeństwo inwigilowane w państwie prawa, [w:] P. Chrzczono- wicz, V. Kwiatkowska-Darul, K. Skowroński (red.), Materiały z konferencji nauko- wej, Toruń 2003 Clarke R., Data retention as mass surveillance: the need for an evaluative framework, International Data Privacy Law 2015, Nr 5 XVII Bibliografia Corbett S., The retention of personal information online: A call for international regu- lation of privacy law, Computer Law Security Review 2013, Nr 29 Craig P., The Jurisdiction of the Community Courts, [w:] G. de Búrca, J.H.H. Weiler (red.), The European Court of Justice, Oxford-New York 2001 Dąbrowska P., Skutki orzeczenia wstępnego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Warszawa 2004 Law Quarterly 1999, Nr 2 Denza E., Two Legal Orders: Divergent or Convergent? International and Comparative Długosz J., Obowiązki prawników wykonujących wolne zawody w zakresie przeciw- działania praniu pieniędzy. Komentarz do wyroku ETS z 26 czerwca 2007 r. (sygn. C-305/05) i do wyroku TK z 2 lipca 2007 r. (sygn. K 41/05), R. Pr. 2008, Nr 4 Dudka K., Kontrola korespondencji i podsłuch w polskim procesie karnym, Lublin 1998 Dudka K. Zatrzymanie korespondencji w projekcie kodeksu postępowania karnego z 1995 r. na tle przepisów obowiązujących, Prok. i Pr. 1996, Nr 4 Eichstaedt K., Zarządzenie przez sąd kontroli operacyjnej w ujęciu procesowym, Prok. i Pr. 2003, Nr 9 Di Frederico G., Fundamental Rights in the EU: Legal Pluralism and Multi-Lever Pro- tection After the Lisbon Treaty, [w:] G. di Federico (red.), The EU Charter of Fun- damental Rights. Ius Gentium. Comparative Perspectives on Law and Justice 8, Springer 2011 Di Federico G., Case C-550/07 P, Akzo Nobel Chemicals Ltd and Akcros Chemicals Ltd v. European Commission, Judgment of the European Court of Justice (Grand Chamber) of 14 September 2010, Common Market Law Review 2011, Nr 2 Garlicki L., Uwaga Nr 3 do art. 49 Konstytucji RP, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, Warszawa 2002 Goodall J., Data retention: transposition of the data retention directive into law, Data Protection Law and Policy 2005, Nr 4(4) Gostyński Z. (red.), Bratoszewski J., Gardocki L., Przyjemski S.M., Stefański R.A., Za- błocki S., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I, Warszawa 1998 Gostyński Z. (red.), Bratoszewski J., Gardocki L., Przyjemski S., Stefański R., Zabłocki S., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I, Warszawa 2003 Gostyński Z. (red.), Bratoszewski J., Gardocki L., Przyjemski S., Stefański R., Zabłocki S., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. III, Warszawa 2004 Górski M., Skutki wyroku Digital Rights Ireland w płaszczyźnie krajowej, R. Pr. 2014, Nr 154 tarz, Kraków 2006 Grajewski J. (red.), Paprzycki L.K., Steinborn S., Kodeks postępowania karnego. Komen- Grajewski J. (red.), Paprzycki L.K., Steinborn S., Komentarz aktualizowany do art. 1–424 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postepowania karnego, Lex/el. 2014 Granger M.P., Irion K., The Court of Justice and the Data Retention Directive in Digital Rights Ireland: telling off the EU legislator and teaching a lesson in privacy and data protection, ELR 2014, Nr 39(6) XVIII Bibliografia Hala S., Dowód z kontroli i rejestracji rozmów telefonicznych – aspekty praktyczne i teoretyczne, Prob. Pr. 1989, Nr 1 Hanausek T., Kryminalistyka. Zarys wykładu, Kraków 1996 De Hert P., A Human Rights Perspective on Privacy and Data Protection Impact Assessments, [w:] D. Wright, P. De Hert (red.), Privacy Impact Assessment, Sprin- ger 2012 Hoc S., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 2003 r., PS 2003, Hoc S., Postępowania sprawdzające ABW lub SKW, Informacja w Administracji Pu- Nr 11−12 blicznej 2015, Nr 3 Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., [w:] P. Hofmański (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz do artykułów 1–296, t. I, Warszawa 2011 Kierkegaard P., Medical data breaches: Notification delayed is notification, Computer Law Security Review 2012, Nr 28 Kiziński M., Retencja danych telekomunikacyjnych, Prok. i Pr. 2016, Nr 1 Kolasiński M.K., Dopuszczalność ograniczenia tajemnicy adwokacko-radcowskiej w imię zapewnienia skuteczności prawa konkurencji Unii Europejskiej, Gl. 2012, Nr 2 Konstadinides T., Wavering between centers of gravity: comment on Ireland v Parlia- ment and Council, ELR 2010, Nr 30(1) Kosta E., Valcke P., Telecommunications – the EU data retention directive Retaining the data retention directive, CLSR 2006, Nr 22 Kotowski W., Ustawa o Policji. Komentarz, Warszawa 2012 Kowalik-Bańczyk K., Konsekwencje przyjęcia protokołu polsko-brytyjskiego dotyczą- cego stosowania Karty Praw Podstawowych, [w:] A. Wróbel (red.), Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym, Warszawa 2009 Kozielewicz W., Postępowanie w przedmiocie zarządzenia kontroli operacyjnej, [w:] L. Paprzycki, Z. Rau (red.), Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna, War- szawa 2009 Kühling J., Heitzer S., Returning through the national back door? The future of data retention after the ECJ judgment on Directive 2006/24/ in the UK and elsewhere, ELR 2015, Nr 40(2) Kudła J., Wybrana problematyka czynności operacyjno-rozpoznawczych na tle uwag de lege ferenda projektu ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, [w:] L. Paprzycki, Z. Rau (red.), Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna, War- szawa 2009 Kunkiel-Kryńska A., Metody harmonizacji prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej i ich wpływ na procesy implementacyjne w państwach członkowskich, Warszawa 2013 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Gromadzenie i udostępnianie danych telekomunikacyjnych
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: