Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00290 006851 18478843 na godz. na dobę w sumie
sed i awk - książka
sed i awk - książka
Autor: , Liczba stron: 392
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-540-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> unix
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Jest to książka o narzędziowych programach UNIX, nazywanych dziwnie sed i awk. Programy te mają ze sobą wiele wspólnego, zwłaszcza użycie wyrażeń regularnych dla dopasowywania wzorców. Ponieważ dopasowywanie wzorców jest tak ważne w stosowaniu obydwu programów, książka bardzo wyczerpująco wyjaśnia składnię wyrażeń regularnych UNIX. Skoro w uczeniu się naturalny jest postęp od grep, poprzez sed do awk, więc będziemy zajmować się wszystkimi trzema programami, choć skupimy się na sed i awk.

Sed i awk są narzędziami stosowanymi przez użytkowników, programistów i administratorów -- przez każdego, kto pracuje z plikami tekstowymi. Sed, nazywany tak ze względu na to, że jest edytorem strumieniowym, doskonale nadaje się wprowadzania ciągu poprawek (ang. edits) do wielu plików. Awk, którego twórcami są Aho, Weinberger i Kernighan (skąd pochodzi nazwa) jest językiem programowania umożliwiającym łatwe działania na danych, które mają strukturę i tworzenie sformatowanych raportów. Książka kładzie nacisk na definicję POSIX dla awk. Prócz tego opisuje krótko pierwszą wersję awk przed omówieniem trzech wersji awk dostępnych bezpłatnie oraz dwóch będących w sprzedaży, z których wszystkie są implementacjami POSIX awk.

Książka skupia uwagę na pisaniu dla sed i awk skryptów, stanowiących szybkie rozwiązanie wybranych problemów użytkownika. Wiele ze skryptów tego rodzaju można określić jako 'doraźne rozwiązanie'. Prócz tego opiszemy skrypty, które rozwiązują większe problemy, wymagają więc bardziej starannego projektowania i programowania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI sed i awk KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG Autorzy: Dale Dougherty, Arnold Robbins T‡umaczenie: Wojciech Derechowski ISBN: 83-7197-540-6 Tytu‡ orygina‡u: Format: B5, stron: 384 sed awk, Second Edition TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Jest to ksi„¿ka o narzŒdziowych programach UNIX, nazywanych dziwnie sed i awk. Programy te maj„ ze sob„ wiele wsp(cid:243)lnego, zw‡aszcza u¿ycie wyra¿eæ regularnych dla dopasowywania wzorc(cid:243)w. Poniewa¿ dopasowywanie wzorc(cid:243)w jest tak wa¿ne w stosowaniu obydwu program(cid:243)w, ksi„¿ka bardzo wyczerpuj„co wyja(cid:156)nia sk‡adniŒ wyra¿eæ regularnych UNIX. Skoro w uczeniu siŒ naturalny jest postŒp od grep, poprzez sed do awk, wiŒc bŒdziemy zajmowa(cid:230) siŒ wszystkimi trzema programami, cho(cid:230) skupimy siŒ na sed i awk. Sed i awk s„ narzŒdziami stosowanymi przez u¿ytkownik(cid:243)w, programist(cid:243)w i(cid:160) administrator(cid:243)w -- przez ka¿dego, kto pracuje z plikami tekstowymi. Sed, nazywany tak ze wzglŒdu na to, ¿e jest edytorem strumieniowym, doskonale nadaje siŒ wprowadzania ci„gu poprawek (ang. edits) do wielu plik(cid:243)w. Awk, kt(cid:243)rego tw(cid:243)rcami s„(cid:160) Aho, Weinberger i Kernighan (sk„d pochodzi nazwa) jest jŒzykiem programowania umo¿liwiaj„cym ‡atwe dzia‡ania na danych, kt(cid:243)re maj„ strukturŒ i tworzenie sformatowanych raport(cid:243)w. Ksi„¿ka k‡adzie nacisk na definicjŒ POSIX dla awk. Pr(cid:243)cz(cid:160) tego opisuje kr(cid:243)tko pierwsz„ wersjŒ awk przed om(cid:243)wieniem trzech wersji awk dostŒpnych bezp‡atnie oraz dw(cid:243)ch bŒd„cych w sprzeda¿y, z kt(cid:243)rych wszystkie s„ implementacjami POSIX awk. Ksi„¿ka skupia uwagŒ na pisaniu dla sed i awk skrypt(cid:243)w, stanowi„cych szybkie rozwi„zanie wybranych problem(cid:243)w u¿ytkownika. Wiele ze skrypt(cid:243)w tego rodzaju mo¿na okre(cid:156)li(cid:230) jako (cid:132)dora(cid:159)ne rozwi„zanie(cid:148). Pr(cid:243)cz tego opiszemy skrypty, kt(cid:243)re rozwi„zuj„ wiŒksze problemy, wymagaj„ wiŒc bardziej starannego projektowania i(cid:160) programowania. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl 6/.3;+ Zakres podręcznika ...................................................d...................................................d.............. 7 Dostępność sed i awk...................................................d...................................................d........... 8 Jak uzyskać przykładowy kod źródłowy ...................................................d.............................. 12 Konwencje stosowane w podręczniku...................................................d.................................. 14 O drugim wydaniu ...................................................d...................................................d............. 15 Podziękowania z pierwszego wydania ...................................................d................................. 16 3.+o 983+8-2/2+6(cid:23).+/.- Obyś rozwiązywał ciekawe zadania ...................................................d..................................... 17 Edytor strumieniowy ...................................................d...................................................d......... 19 Język programowania z dopasowaniem wzorców...................................................d................ 20 Cztery przeszkody w mistrzostwach sed i awk ...................................................d.................... 21 3.+o 639/2/43.78+;3;-.+o+q Od ed poprzez grep i sed do awk...................................................d.......................................... 23 Składnia wiersza poleceń...................................................d...................................................d... 28 Użycie sed...................................................d...................................................d.......................... 30 Użycie awk ...................................................d...................................................d........................ 33 Użycie sed wraz z awk...............................d...................................................d........................... 36 3.+o 639/2/7o+.2;6+ /q6/19+62- To jest wyrażenie ...................................................d...................................................d............... 40 Znaki w szyku...................................................d...................................................d............ ........ 42 Mnie podoba się wszystko...................................................d...................................................d.65 7/.+; 3.+o 7+2/7648 ;7/. Stosowanie poleceń w skrypcie ...................................................d............................................ 68 Adresowanie w perspektywie globalnej ...................................................d............................... 70 Testowanie i zapis danych wyjścia...................................................d....................................... 72 Cztery typy skryptów sed ...................................................d...................................................d.. 75 W drodze do Ziemi Obiecanej ...................................................d............................................. 86 3.+o 3.78+;3;/43/-/2+7/. O składni poleceń sed ...................................................d...................................................d........ 89 Komentarz...................................................d...................................................d.......................... 90 Podstawianie ...................................................d...................................................d............. ......... 91 usuń ...................................................d...................................................d.................................... 96 dopisz, wstaw i zamień ...................................................d...................................................d...... 97 wylistuj...................................................d...................................................d................. ............ 100 transformuj...................................................d...................................................d....................... 103 drukuj ...................................................d...................................................d................... ............ 103 drukuj numer wiersza ...................................................d...................................................d...... 104 następny ...................................................d...................................................d................. .......... 105 Odczyt i zapis do plików ...................................................d...................................................d.106 zakończ ...................................................d...................................................d............................ 113 3.+o ++;+273;+2/43/-/2+7/. Wielowierszowa przestrzeń wzorca ...................................................d................................... 116 Przypadek do zbadania ...................................................d...................................................d....124 Utrzymuj wiersz...................................................d...................................................d.......... ..... 127 Zaawansowane polecenia sterowania przepływem ...................................................d............ 134 Szkoda słów ...................................................d...................................................d............. ....... 139 3.+o 7+2/7648 ;.++; Zasady gry...................................................d...................................................d........................ 143 Witajcie wszyscy ...................................................d...................................................d......... .... 144 Model programowania awk ...................................................d................................................ 145 Dopasowanie wzorca ...................................................d...................................................d.......146 Rekordy i pola...................................................d...................................................d........... ....... 148 Wyrażenia ...................................................d...................................................d........................ 152 Zmienne systemowe ...................................................d...................................................d........156 Operatory relacyjne i logiczne...................................................d............................................ 161 #4786/- Drukowanie formatowane ...................................................d.................................................. 167 Przekazywanie parametrów do skryptu ...................................................d.............................. 169 Pobieranie informacji...................................................d...................................................d....... 171 3.+o 327869-/;+6923;/+4(cid:23)8/8+,-/ Instrukcje warunkowe...................................................d...................................................d...... 175 Pętle ...................................................d...................................................d.................... ............. 177 Inne instrukcje wpływające na sterowanie przepływem ...................................................d.... 182 Tablice ...................................................d...................................................d............................. 184 Procesor akronimów ...................................................d...................................................d........ 194 Zmienne systemowe, które są tablicami...................................................d............................. 199 3.+o 92-/  Funkcje arytmetyczne ...................................................d...................................................d...... 203 Funkcje łańcuchów ...................................................d...................................................d.......... 208 Pisanie własnych funkcji ...................................................d...................................................d.216 3.+o 32+790+.+ Funkcja getline...................................................d...................................................d................. 225 Funkcja close()...................................................d...................................................d.......... ....... 229 Funkcja system()...................................................d...................................................d......... ..... 230 Generator poleceń oparty na systemie menu ...................................................d...................... 232 Kierowanie wyjścia do plików i potoków ...................................................d.......................... 236 Generowanie raportów w kolumnach...................................................d................................. 239 Debugging...................................................d...................................................d................ ........ 242 Ograniczenia ...................................................d...................................................d.................... 246 Wywołanie awk za pomocą składni #! ...................................................d............................... 247 3.+o /7++; Oryginalny awk...................................................d...................................................d........... ..... 251 Bezpłatnie dostępne wersje awk ...................................................d......................................... 254 Komercyjne wersje awk ...................................................d...................................................d.. 267 Epilog...................................................d...................................................d............................... 271 3.+o  /o2/+4+-/ Interaktywny program do sprawdzania pisowni...................................................d................. 273 Generowanie formatowanego indeksu ...................................................d............................... 285 Dalsze szczegóły programu masterindex ...................................................d........................... 308 7/.+; 3.+o  , 67648 ;  utot.awk — podaj statystykę UUCP...................................................d................................... 313 phonebill — nadzoruj użycie telefonu...................................................d................................ 316 combine — odzyskaj binaria z wieloczęściowej postaci uuencode ...................................... 319 mailavg — sprawdź wielkość skrzynek pocztowych ...................................................d......... 320 adj — nastaw wiersze plików tekstowych...................................................d.......................... 321 readsource — Formatuj pliki źródłowe programu dla troff .................................................. 327 gent — pobierz wpis termcap ...................................................d............................................. 332 plpr — preprocesor lpr...................................................d...................................................d..... 334 transpose — wykonaj transpozycję macierzy ...................................................d.................... 336 m1 — prosty makroprocesor ...................................................d.............................................. 338 3.+8/ 6/;3.27/. 3.+8/ 6/;3.2+; 3.+8/#94//28.363.+o9  #363;. Zaczynając naukę sed i awk, warto zobaczyć, jak wieule wspólnych cech mają oba programy. Uruchamiane są przy użyciu podobnej składni. Oba są zorientowane strumieniowo, odczytują dane weujściowe z plików tekstowych po jednym wierszu na raz i kierują wynik na wyjście standardouwe. Używają wyrażeń regularnych przy dopasowywaniu wzorcóuw. Pozwalają użytkownikowi na dostarczanie instrukcji wu postaci skryptu. Jednym z powodów tylu podobieństw jest to, że źródeł obydwu programów należy szukać w tym samym edytorze wierszowym ed. Rozdział zaczynamy rzutem oka na ed i pokazujemy, że sed i awk zmierzały logicznie do stworzenia edytora programowualnego. Tym, co różni sed i awk, jest rodzaj instrukcji, które kontrolują ich pracę. Nie łudźmy się — jest to wielka różnica i ma wpływ na rodzaje zadań, jakie najlepiej jest wykonywać za pomocą tych pro- gramów. Obecny rozdział dotyczy składni wiersza poleceń sed i uawk, oraz podstawowej struktury skryptów. Zawiera także ćwiczenie z użyciem listy adresowej, w którym będziemy mogli popróbować pisa- nia skryptów. Warto przyjrzeć się skryptom sed i awk obok siebie, zanim skupimy się na którymś z tych programów. Rodowód awk można wywieść od sed i grep, i poprzez oba te programy — od ed, pierwszego edytora wierszowego UNIX. Czy kiedykolwiek Czytelnik używał edytora wierszowego? Jeżeli tak, łatwiej zrozumie wierszową orientację sed i awk. Czytelnik, który używał vi, edytora ekranowego, zna liczne polecenia wywo- dzące się z leżącego u podłoża vi edytora wierszowego ex (który jest nadzbiorem własności nale- żących do ed). 2.6/ 7/.+; .3-  3.+o 639/2/43.78+;3;-.+o+q Przyjrzyjmy się pewnym podstawowym operacjom, używając edytora wierszowego ed. Bez obaw — jest to ćwiczenie, które ma nam pomóc w nauce sed i awk, a nie być próbą przekonania nas o urokach edytorów wierszowych. Polecenia ed, pokazane w tym ćwiczeniu, są identyczne z pole- ceniami sed, których Czytelnik nauczy się później. Można oczywiście eksperymentować z ed na własną rękę, aby przekonać się jak on działa. (Jeśli Czytelnik zna już ed, może pominąć poniższy punkt rozdziału.) W edytorze wierszowym pracujemy nad jednym wierszem naraz. Ważne jest, by wiedzieć, przy którym wierszu w pliku jesteśmy. Kiedy otwieramy plik za pomocą ed, wyświetla on liczbę zna- ków pliku i ustawia się w ostatnim wierszu: $ ed test 339 Nie ma zgłoszenia gotowości. Jeśli napiszemy polecenie, którego ed nie rozumie, drukowany jest znak zapytania jako komunikat o błędzie. Można napisać polecenie drukuj, p, by wyświetlić bie- żący wiersz: p label on the first box. Polecenie edytuje domyślnie tylko wiersz bieżący. Żeby zrobić poprawkę przechodzimy do wier- sza, który chcemy edytować, a następnie stosujemy polecenie. Aby przejść do wiersza, podajemy jego adres. Adres może składać się z numeru wiersza, z symbolu wskazującego pewne miejsce w pliku bądź z wyrażenia regularnego. Do pierwszego wiersza przechodzimy, wpisując numer wiersza 1. Następnie możemy napisać polecenie usuń, abuy ten wiersz usunąć: 1 You might think of a regular expression d Wpisanie “1” sprawia, że pierwszy wiersz staje się wierszem bieżącym i jest wyświetlany na ekra- nie. Poleceniem usuń w ed jest d, usuwa więc powyżej wiersz bieżący. Zamiast przechodzić do wiersza i następnie edytować ten wiersz, można zaopatrzyć polecenie edycji w przedrostek, adres, który wskazuje, jaki wiersz lub zakres wierszy jest przedmiotem polecenia. Jeżeli napiszemy “1d”, zostanie usunięty pierwszy wiersz. Jako adres można także podać wyrażenie regularne. Aby usunąć wiersz zawierający słowo “regular”, wydajemy takie polecenie: /regular/d gdzie prawe ukośniki ograniczają wyrażenie regularne, a “regular” jest łańcuchem, który chcemy dopasowywać. Polecenie to usuwa pierwszy wiersz, który zawiera “regular”, oraz sprawia, że wiersz następujący po nim staje się wierszem bieżącym. Ważne jest, by rozumieć, że polecenie usuń usuwa wi,ersz w całości. Nie usuwa samego tylko słowa “regular” z tego wiersza. 2.6/ 7/.+; .3- ./.4346/16/47/..3+; Aby usunąć wszystkie wiersze zawierające wyrażenie regularne, polecenie zaopatruje się w przed- rostek, literę g jak globalnie: g/regular/d Polecenie globalne sprawia, że wszystkie wiersze, które pasują do wyrażenia regularnego, stają się przedmiotem wyspecyfikowanych poleceń. Oto, gdzie najdalej może nas doprowadzić usuwanie tekstu. Podstawianie tekstu (zastępowanie jednej cząstki tekstu przez inną) jest znacznie cieukawsze. Poleceniem podstaw, s, w ed jest: [adres]s/wzorzec/zamiennik/znacznik_operacji wzorzec jest wyrażeniem regularnym, które w bieżącym wierszu dopasowuje łańcuch, jaki należy zastąpić zamiennikiem. Na przykład, poniższe polecenie zastępuje pierwsze wystąpienie łańcucha “regular” przez “complex” w bieżącym wierszu: s/regular/complex/ Adres nie jest wyspecyfikowany, więc to polecenie edytuje tylko pierwsze wystąpienie łańcucha w bieżącym wierszu. Jeśli “regular” nie daje się odszukać w bieżącym wierszu, jest to błąd. Aby wyszukiwać wielokrotne wystąpienia łańcucha w tym samym wierszu, należy podać g jako znacz- nik operacji (ang. flag): s/regular/complex/g Polecenie to zmienia wszystkie wystąpienia w bieżącym wierszu. Aby działanie tego polecenia skierować na więcej wierszy, niż tylko wiersz bieżący, należy wyspecyfikować adres. Następujące polecenie podstaw specyfikuje adres: /regular/s/regular/complex/g Polecenie to edytuje pierwszy wiersz, który w pliku pasuje do adresu. Należy pamiętać, że pierw- szy łańcuch “regular” jest adresem, a drugi wzorcem do dopasowania przez polecenie podstaw. Aby zastosować je do wszystkich wierszy trzeba użyć polecenia globalnego, wstawiając g przed adresem. g/regular/s/regular/complex/g Teraz podstawienie wykonywane jest wszędzie — obejmuje wszystkie wystąpienia we wszystkich wierszach. Zwróćmy uwagę na różne znaczenia “g”. Na początku “g” je,st poleceniem globalnym oznaczającym: zrób zmiany we wszystkich wierszach dopas,owanych przez adres. Na końcu “g” jest znacznikiem operacji, który oznacza: zmień k,ażde wystąpienie w wierszu, nie tylko pierwsze. Adres i wzorzec nie muszą być identyczne: g/regular expression/s/regular/complex/g 2.6/ 7/.+; .3-  3.+o 639/2/43.78+;3;-.+o+q W każdym wierszu, który zawiera łańcuch “regular expression” zastąp “regular” przez “complex”. Jeżeli adres i wzorzec są identyczne, mówimy o tym ed, podając kolejno dwa ograniczniki (//). g/regular/s//complex/g W tym przykładzie “regular” specyfikuje się jako adres, a wzorzec, który ma być dopasowany przy podstawianiu, jest identyczny z adresem. Jeśli Czytelnikowi wydaje się, że omówiliśmy te polecenia pośpiesznie, a trzeba przyswoić sobie bardzo wiele, nie musi się martwić. Wrócimy do nich później. Znane narzędzie systemu UNIX, grep, wywodzi się z następującego polecenia globalnego uw ed: g/re/p na oznaczenie „global regular expression print”. Grep jest poleceniem edycji wierszowej, wy- dzielonym z ed i udostępnionym jako zewnętrzny program. Jest przeznaczone do wykonywania pojedynczego polecenia edycji. Jako argument przyjmuje w wierszu poleceń wyrażenie regularne i używa go jako adresu wierszy do wydrukowania. Oto przykład wyszukiwania wierszy pasują- cych do “box”: $ grep box test You are given a series of boxes, the first one labenled A , label on the first box. Drukuje on wszystkie wiersze pasujące do wyrażenia ruegularnego. Jedną z ciekawszych cech ed jest to, że możemy napisać skrypt z poprawkami, umieścić je w osobnym pliku i skierować ten plik na wejście edytora wierszowego. Na przykład, jeżeli ciąg poleceń zostałby umieszczony w pliku o nazwie ed-script, następujące polecenie wykonywałoby ten skrypt. ed test ed-script Własność ta sprawia, że ed jest edytorem programowalnym, to znaczy, że możemy napisać skrypt dowolnych działań, które moglibyśmy wykonać ręcznie. Sed został stworzony jako wyspecjalizowany edytor, wyłącznie do wykonywania skryptów; w prze- ciwieństwie do ed nie może być używany interaktywnie. Sed różni się od ed tym, że jest zoriento- wany strumieniowo. Domyślnie wszelkie dane wejścia przepływają przez sed i są kierowane na wyjście standardowe. Sam plik wejściowy nie jest poddawany zmianom. Jeżeli rzeczywiście chcemy zmodyfikować plik wejściowy, stosujemy na ogół mechanizm shella do przekierowania wyjścia i gdy stwierdzimy, że poprawki są zadowalające, zastępujemy pierwotny plik wersją zmo- dyfikowaną. ed nie jest zorientowany strumieniowo i zmiany przeprowadzane są w samym pliku. Skrypt ed musi zawierać polecenia zapisania pliku i zakończenia pracy edytora. Nie wyprowadza na ekran nic poza tym, co może być generowane przez któreś z upoleceń. Strumieniowa orientacja sed ma znaczny wpływ na sposób, w jaki stosowane jest adresowanie. W ed polecenie bez adresu edytuje tylko bieżący wiersz. Sed przechodzi poprzez plik wiersz za wierszem, tak że każdy z wierszy staje się wierszem bieżącym i do niego stosowane są polecenia. W rezultacie sed stosuje polecenie bez adresu do każdego wiersza w pliku. 2.6/ 7/.+; .3- ./.4346/16/47/..3+; Spójrzmy na następujące polecenie podstaw: s/regular/complex/ Jeżeli wpiszemy to polecenie w trybie interaktywnym ed, podstawimy “complex” za pierwsze wy- stąpienie “regular” w bieżącym wierszu. W przypadku skryptu ed, jeśli byłoby to pierwsze pole- cenie skryptu, zostałoby zastosowane tylko do ostatniego wiersza pliku (domyślnego wiersza bie- żącego ed). W skrypcie sed natomiast to samo polecenie stosuje się do wszystkich wierszy. Oznacza to, że polecenia sed są domyślnie globalne. W sed ostatni przykład daje taki sam wynik, jak następujące globalne polecenie w ed: g/regular/s//complex Zrozumienie różnicy pomiędzy adresowaniem bieżącego wie,rsza w ed i adresowaniem wierszy globalnie w sed jest bardzo ważne. W ed używa się adresowania, aby powiększyć liczbę wierszy, które są przedmiotem polecenia — w sed ,adresowania używa się, by ograniczyć liczbę wierszy edytowanych przez polecenie. Sed został ponadto wyposażony w liczne, dodatkowe polecenia, które wspomagają pisanie skryp- tów. Wieloma z tych poleceń zajmiemy się w rozdzialeu 6., Zaawansowane polecenia sed. Awk został opracowany jako programowalny edytor, który podobnie jak sed, jest zorientowany strumieniowo i interpretuje skrypt poleceń edycji. To, w czym awk odchodzi od sed, polega na za- niedbaniu zbioru poleceń edytora wierszowego. Zamiast tego awk oferuje język programowania, wzorowany na języku C. Instrukcja print zastępuje na przykład polecenie p. Pojęcie adresowania przenoszone jest tak, że: /regular/ { print } drukuje wiersze pasujące do “regular”. Nawiasy klamrowe ({}) okalają ciąg jednej lub więcej in- strukcji, które są stosowane do jednego adresu. Zaletą użycia w skryptach języka programowania jest to, że oferuje on znacznie więcej sposobów kontrolowania, co może robić programowalny edytor. Awk oferuje wyrażenia, instrukcje warun- kowe, pętle i inne konstrukcje programowe. Jedną z najbardziej znamiennych cech awk jest to, iuż analizuje on syntaktycznie (ang. parses), albo inaczej mówiąc rozdziela, każdy wiersz wejścia i umożliwia przetwarzanie za pomocą skryptu po- szczególnych słów. (Edytor taki jak vi również rozpoznaje słowa, pozwalając poruszać się od sło- wa do słowa bądź zrobić słowo przedmiotem działania, lecz te własności mogą być wykorzysty- wane tylko interaktywnie). Chociaż awk był projektowany jako programowalny edytor, użytkownicy przekonali się, że skrypty awk równie dobrze mogły spełnić szeroki zakres innych zadań. Autorzy awk nigdy nie są- dzili, że będzie się go stosować do pisania dużych programów. Lecz wobec faktu, że awk był używany w taki sposób, autorzy dokonali rewizji języka, tworząc nawk, który zapewniał lepsze wsparcie przy pisaniu większych programów i rozwiązywaniu zadań programowania ogólnego. Ta nowa wersja z drobnymi poprawkami jest skodyfikowanua przez standard POSIX. 2.6/ 7/.+; .3-  3.+o 639/2/43.78+;3;-.+o+q Sed i awk uruchamia się w bardzo podobny sposób. Otou składnia wiersza poleceń: polecenie [opcje] skrypt nazwa_pliku Jak niemal wszystkie programy UNIX, sed i awk mogą czytać z wejścia standardowego i wysyłać dane wyjścia na wyjście standardowe. Jeżeli wyspecyfikowana jest nazwa pliku, wejście pobierane jest z tego pliku. Wyjście zawiera przetworzoną informację. Wyjściem standardowym jest ekran wyświetlacza i na ogół tam kierowane jest wyjście programów. Można je wysłać również do pliku za pomocą przekierowania wejścia-wyjścia w shellu, lecz nie wolno kierować go do tego samego pliku, który dostarcza programowi danych wejścia. Dla każdego z poleceń opcje są różne. Wiele z nich przedstawimy w kolejnych punktach rozdzia- łu. (Pełna lista opcji wiersza poleceń sed znajduje się w dodatku A, Przewodnik sed; pełna lista opcji awk jest w dodatku B, Przewodnik awk.) Instrukcje do wykonania specyfikuje skrypt. Jeżeli skrypt zapisywany jest w wierszu poleceń, mu- si być otoczony pojedynczymi cudzysłowami, o ile zawiera spację lub jakikolwiek znak, który mógłby być interpretowany przez shell (na przykład $ luub *). Opcją wspólną sed i awk jest opcja -f, która pozwala wyspecyfikować nazwę pliku ze skryptem. Kiedy skrypt się rozrasta, dogodnie jest umieścić go w pliku. Tak więc sed można uruchamiać w na- stępujący sposób: sed -f plik_skryptu plik_wejściowy Rysunek 2.1 przedstawia podstawowe działanie sed i awk. Każdy z programów czyta z pliku wej- ściowego jeden wiersz wejścia naraz, robi kopię tego wiersza i wykonuje instrukcje wyspecyfiko- wane w skrypcie na tej kopii. Tak więc zmiany dokonane w wierszu wejścia faktycznie nie doty- czą pliku wejściowego. 792/ +.+o+7/.+; 2.6/ 7/.+; .3- #o+.2+;/67+43/-/q 7+2/7648(cid:13); Skrypt jest miejscem, w którym mówimy programowi, co ma robić. Niezbędny jest przynajmniej jeden wiersz zawierający instrukcję. Krótkie skrypty mogą być zapisane w wierszu poleceń; dłuż- sze skrypty umieszczane są zwykle w pliku, w którym można je łatwo poprawiać i testować. Pisząc skrypt, należy pamiętać o kolejności, w której instrukcje będą wykonywane i o tym, jak każda instrukcja zmienia wiersz wejścia. W sed i awk każda instrukcja ma dwie części: wzorzec i procedurę. Wzorzec jest wyrażeniem re- gularnym ograniczonym prawymi ukośnikami (/). Procedura specyfikuje jedno lub więcej działań, które mają być wykonane. Kiedy czytany jest każdy wiersz wejścia, program czyta pierwszą instrukcję w skrypcie i sprawdza wzorzec w odniesieniu do bieżącego wiersza. Jeśli wzorzec nie pasuje, procedura jest pomijana i odczytywana jest następna instrukcja. Jeśli wzorzec pasuje, przeprowadzane jest działanie lub działania wyspecyfikowane przez procedurę. Czytane są wszystkie instrukcje, nie tylko pierwsza, która dopasowała wiersz wejścia. Gdy wszystkie odpowiednie instrukcje są zinterpretowane i zastosowane do pojedynczego wier- sza, sed wyprowadza ten wiersz na wyjście i powtarza cykl dla każdego wiersza wejścia. Awk, przeciwnie, nie wyprowadza tego wiersza automatycznie; instrukcje w skrypcie kontrolują to, co ostatecznie się z nim robi. Treść procedury jest bardzo różna w sed i w awk. W sed procedura składa się z poleceń edycji, takich jak w edytorze wierszowym. Większość poleceń sukłada się z pojedynczej litery. W awk procedura składa się z instrukcji języka i funkcji. Procedura musi być ujęta w nawiasy klamrowe. W kolejnych punktach rozdziału przyjrzymy się kilku skryptom, które przetwarzają prostą listę adresową. 6(cid:13),+78+.6/73;/ Przykłady w poniższych podpunktach rozdziału wykorzystują plik o nazwie list. Zawiera on listę nazwisk i adresów, pokazaną poniżej: $ cat list John Daggett, 341 King Road, Plymouth MA Alice Ford, 22 East Broadway, Richmond VA Orville Thomas, 11345 Oak Bridge Road, Tulsa OK Terry Kalkas, 402 Lans Road, Beaver Falls PA Eric Adams, 20 Post Road, Sudbury MA Hubert Sims, 328A Brook Road, Roanoke VA Amy Wilde, 334 Bayshore Pkwy, Mountain View CA Sal Carpenter, 73 6th Street, Boston MA Czytelnik, jeśli chce, może utworzyć powyższy plik w swoim systemie albo użyć podobnego pliku własnego pomysłu. Ponieważ liczne przykłady w tym rozdziale są krótkie i interaktywne, można wprowadzać je z klawiatury i sprawdzać wyniki. 2.6/ 7/.+; .3-  3.+o 639/2/43.78+;3;-.+o+q Są dwa sposoby wywołania sed: specyfikujemy instrukcje edycji w wierszu poleceń lub umiesz- czamy je w pliku i dostarczamy nazwę pliku. #4/-0+-+46378-27869- Proste polecenia edycji możemy specyfikować w wierszuu poleceń: sed [-e] instrukcja plik Opcja -e jest niezbędna tylko wtedy, gdy w wierszu poleceń specyfikuje się więcej niż jedną in- strukcję edycji. Opcja ta mówi sed, że następny argument powinien być interpretowany jako in- strukcja. Przy pojedynczej instrukcji sed jest w stanie ustalić to samodzielnie. Przyjrzyjmy się kil- ku przykładom. Następujący przykład stosuje polecenie s przy podstawieniu, w którym “MA” jest zastępowane przez “Massachussets” w przykładowym pliku wejściowym ulist: $ sed s/MA/Massachusetts/ list John Daggett, 341 King Road, Plymouth Massachusetts Alice Ford, 22 East Broadway, Richmond VA Orville Thomas, 11345 Oak Bridge Road, Tulsa OK Terry Kalkas, 402 Lans Road, Beaver Falls PA Eric Adams, 20 Post Road, Sudbury Massachusetts Hubert Sims, 328A Brook Road, Roanoke VA Amy Wilde, 334 Bayshore Pkwy, Mountain View CA Sal Carpenter, 73 6th Street, Boston Massachusetts Trzy wiersze są edytowane przez instrukcję, lecz wsuzystkie wiersze zostają wyświetlone. Ujmowanie instrukcji w pojedyncze cudzysłowy nie we wszystkich przypadkach jest obowiązko- we, powinniśmy jednak przyzwyczaić się do tego. Pojedyncze cudzysłowy okalające powstrzy- mują shell od interpretowania znaków specjalnych lub spacji znajdujących się w instrukcji edycji. (Shell używa spacji do rozróżniania poszczególnych argumentów przekazywanych do programu; znaki, które są specjalne z punktu widzenia shella,u rozwijane są przed wywołaniem polecenia.) Tak więc pierwszy przykład mógł być uruchomiony bez nich. Lecz w następnym przykładzie są obowiązkowe, gdyż polecenie podstaw zawiera spację.u $ sed s/MA/, Massachusetts/ list John Daggett, 341 King Road, Plymouth, Massachusetts Alice Ford, 22 East Broadway, Richmond VA Orville Thomas, 11345 Oak Bridge Road, Tulsa OK Terry Kalkas, 402 Lans Road, Beaver Falls PA Eric Adams, 20 Post Road, Sudbury, Massachusetts Hubert Sims, 328A Brook Road, Roanoke VA Amy Wilde, 334 Bayshore Pkwy, Mountain View CA Sal Carpenter, 73 6th Street, Boston, Massachusetts W celu umieszczenia przecinka pomiędzy miastem i stanem instrukcja zastąpiła spację przed dwuliterowym skrótem przez przecinek i spację. 2.6/ 7/.+; .3- -/7/. Są trzy sposoby, by wyspecyfikować wiele instrukcji uw wierszu poleceń: 1. Rozdzielić instrukcje średnikiem: sed s/ MA/, Massachusetts/; s/ PA/, Pennsylvania/ list 2. Poprzedzić każdą z instrukcji przez -e: sed -e s/ MA/, Massachusetts/ -e s/ PA/, Pennsylvania/ lnist 3. Skorzystać ze zwielokrotnienia wiersza poleceń w sheullu Bourne a1. Naciskamy RETURN po wpisaniu pojedynczego cudzysłowu i pojawia się wteduy pomocnicze zgłoszenie gotowości ( ) wejścia dla wielu wierszy. $ sed s/ MA/, Massachusetts/ s/ PA/, Pennsylvania/ s/ CA/, California/ John Daggett, 341 King Road, Plymouth, Massachusetts Alice Ford, 22 East Broadway, Richmond VA Orville Thomas, 11345 Oak Bridge Road, Tulsa OK Terry Kalkas, 402 Lans Road, Beaver Falls, Pennsylvania Eric Adams, 20 Post Road, Sudbury, Massachusetts Hubert Sims, 328A Brook Road, Roanoke VA Amy Wilde, 334 Bayshore Pkwy, Mountain View, California Sal Carpenter, 73 6th Street, Boston, Massachusetts Technika ta nie będzie działać w shellu C. Zamiast niej należy użyć średników na końcu każdej z instrukcji, a polecenia wpisuje się w wielu wierszach, kończąc każdy nich lewym ukośnikiem. (Można też tymczasowo przejść do shellu Bourne a wpisująuc sh a potem polecenie.) W powyższym przykładzie zmiany dokonały się w pięciu wierszach i oczywiście wszystkie wier- sze zostały wyświetlone. Pamiętajmy, że nic nie zmieniuło się w pliku wejściowym. 3+2.1+6,/. Składnia polecenia sed może być nieugięta i łatwo jest zrobić błąd albo pominąć obowiązkowy element. Popatrzmy, co się stanie, gdy użyjemy niekoumpletnej składni: $ sed -s s/MA/Massachusetts list sed: command garbled: s/MA/Massachusetts Sed wyświetla na ogół każdy wiersz, którego nie może wykonać, nie mówi jednak, co jest nie w porządku z samym poleceniem2. Tutaj na końcu polecenia podstaw brakuje prawego ukośnika, który oznacza w poleceniu części wyszukiwania i zasutępowania. Bardziej pomaga nam GNU sed: $ gsed -e s/MA/Massachusetts list gsed: Unterminated s command 1 Obecnie istnieje wiele interpreterów, kóre są kompatybilne z shellem Bourne a i działają w opisany tutaj sposób: ksh, bash, pdksh i zsh, by wymienić tylko kilka z nich. 2 Pewni producenci starają się to najwyraźniej poprawić., Na przykład w SunOS4.1.x sed komunikuje “sed: Ending delimiter missing on substitution: s/MA/Massac,hussetts”. 2.6/ 7/.+; .3-  3.+o 639/2/43.78+;3;-.+o+q 7648(cid:13); Zapisywanie dłuższych skryptów w wierszu poleceń jest niepraktyczne. Dlatego najlepiej jest stworzyć plik skryptu zawierający instrukcje edycji. Skrypt edycji jest po prostu listą poleceń sed, które są wykonywane w porządku występowania. Forma taka, z użyciem opcji -f, wymaga, aby- śmy wyspecyfikowali w wierszu poleceń nazwę pliku ze uskryptem: sed -f plik_skryptu plik Wszystkie polecenia edycji, jakie chcemy wykonać umieszczone są w pliku. Przestrzegamy kon- wencji tworzenia pod nazwą sedscr tymczasowych plików ze skryptami. $ cat sedscr s/ MA/, Massachusetts/ s/ PA/, Pennsylvania/ s/ CA/, California/ s/ VA/, Virginia/ s/ OK/, Oklahoma/ Poniższe polecenie odczytuje wszystkie polecenia podstaw w sedscr i stosuje je do każdego wier- sza pliku wejściowego list: $ sed -f sedscr list John Daggett, 341 King Road, Plymouth, Massachusetts Alice Ford, 22 East Broadway, Richmond, Virginia Orville Thomas, 11345 Oak Bridge Road, Tulsa, Oklahoma Terry Kalkas, 402 Lans Road, Beaver Falls, Pennsylvania Eric Adams, 20 Post Road, Sudbury, Massachusetts Hubert Sims, 328A Brook Road, Roanoke, Virginia Amy Wilde, 334 Bayshore Pkwy, Mountain View, California Sal Carpenter, 73 6th Street, Boston, Massachusetts Raz jeszcze wynik jest ulotny, wyświetlany na ekranie. W pliku wejściowym nie robi się żadnych zmian. Jeżeli skrypt z sed nadaje się do użytku, powinniśmy zapisać go pod nową nazwą. Skrypty o spraw- dzonej wartości można przechowywać w osobistej lub ogólnie dostępnej bibliotece. +47;-+ Jeśli nie stosujemy przekierowania wyjścia sed do innego programu, będziemy chcieli przechwy- cić dane wyjścia do pliku. Robi się to przez wyspecyfikowanie nazwy pliku poprzedzonej jednym z symboli shella, oznaczających przekierowanie wejśucia-wyjścia: $ sed -f sedscr list newlist Nie powinniśmy kierować wyjścia do pliku, który jest edytowany pod groźbą uszkodzenia tego pliku. (Operator przekierowania “ ” obcina plik, zanim shell zrobi cokolwiek innego.) Jeżeli chcemy, by plik wyjściowy zastąpił plik wejściowy możemy to uzyskać w osobnym kroku, za pomocą polecenia mv. Przedtem musimy jednak dobrze sprawdzić, czy skrypt edycji działa po- prawnie! 2.6/ 7/.+; .3- -/+; W rozdziale 4., Pisanie skryptów sed, przyjrzymy się skryptowi shell o nazwie runsed, który au- tomatyzuje proces tworzenia pliku tymczasowego oraz użycia mv w celu zatarcia (ang. overwrite) pierwotnego pliku. 3;786+2/+983+8-2/13;;/8+2+;/67;,/-+ Sed domyślne wyprowadza na wyjście każdy wiersz wejścia. Opcja -n powstrzymuje automatycz- ne wyprowadzanie. Kiedy specyfikujemy tę opcję, każda instrukcja, która powinna wyprowadzać wynik, musi zawierać polecenie drukuj, p. Spójrzmy na następujący przykład: $ sed -n -e s/MA/Massechusetts/p list John Daggett, 341 King Road, Plymouth Massachusetts Eric Adams, 20 Post Road, Sudbury Massachusetts Sal Carpenter, 73 6th Street, Boston Massachusetts Porównajmy to wyjście z pierwszym przykładem w tym punkcie rozdziału. Teraz drukowane są tylko wiersze, które były edytowane przez polecenieu. /7+2/34-(cid:27) # Możemy zbudować skrypt, łącząc użycie opcji -e i -f. Skrypt stanowi kombinację wszystkich poleceń w podanym porządku. Funkcjonują tak wersje UNIX sed, ale własność ta nie jest jasno udokumen- towana na stronie podręcznikowej. Standard POSIX wyraźniue uprawomocnia to postępowanie. 3.793;+2/34- Tabela 2.1 podsumowuje opcje wiersza poleceń sed. $+,/+ 4-/;/67+43/-/q7/. Opcja Opis -e -f -n Poprzedza instrukcję edycji. Poprzedza nazwę pliku ze skryptem. Powstrzymaj automatyczne wyprowadzanie wierszy wejśc,ia. Awk, podobnie jak sed, wykonuje zbiór instrukcji dla każdego wiersza wejścia. Możemy specyfi- kować instrukcje w wierszu poleceń bądź stworzyć pliuk ze skryptem. 69-++2/+; Dla wierszy poleceń składnia jest następująca: awk instrukcje pliki 2.6/ 7/.+; .3-  3.+o 639/2/43.78+;3;-.+o+q Dane wejścia czytane są po jednym wierszu naraz, z jednego lub więcej plików lub z wejścia stan- dardowego. Dla ochrony przed shellem instrukcje muszą być ujęte w pojedyncze cudzysłowy. (In- strukcje niemal zawsze zawierają nawiasy klamrowe i(lub) znaki dolara, które interpretowane są przez shell jako znaki specjalne.) Można wpisywać wiele wierszy poleceń w taki sam sposób, jak dla sed, rozdzielając polecenia średnikami lub stosując zwielokrotnienie wiersza poleceń w shellu Bourne a. Programy awk umieszcza się zwykle w pliku, gdzie można je testować i zmieniać. Składnia dla wywołania awk z plikiem skryptu jest następująca: awk -f skrypt pliki Opcja -f działa tak samo jak w sed. Mimo że instrukcje awk mają tę samą budowę jak w sed, składając się z części wzorca i części procedury, procedury są zupełnie inne. Awk wygląda w nich mniej jak edytor, a bardziej jak język programowania. Występują tu instrukcje i funkcje zamiast jedno- lub dwuliterowych sekwencji poleceń. Używamy na przykład instrukcji print, aby wydrukować wartość wyrażenia albo zawar- tość bieżącego wiersza wejścia. W zwykłym przypadku awk interpretuje każdy wiersz wejścia jako rekord i każde słowo w tym wierszu, ograniczane znakami spacji lub tabulacji, jako pole. (To zachowanie domyślne można zmienić.) Jeden lub więcej znaków spacji lub tabulacji, występujących kolejno, liczy się jako je- den ogranicznik. Awk pozwala odwoływać się do tych pól we wzorcach bądź procedurach. $0 oznacza cały wiersz wejścia. $1, $2... odnoszą się do poszczególnych pól w wierszu wejścia. Awk rozdziela rekord wejścia przed zastosowaniem skryptu. Przyjrzyjmy się kilku przykładom z uży- ciem prostego pliku wejściowego list. Pierwszy przykład zawiera pojedynczą instrukcję, która drukuje pierwsze pole każdego wiersza pliku wejściowego: $ awk { print $1 } list John Alice Orville Terry Eric Hubert Amy Sal “$1” odnosi się do wartości pierwszego pola w każdym wierszu wejścia. Ponieważ nie specyfikuje się żadnego wzorca, instrukcja drukowania jest stosowana do wszystkich wierszy. W następnym przykładzie wyspecyfikowany jest wzorzec “/MA/”, ale brakuje procedury. Działanie domyślne to drukowanie każdego wiersza, który pasuje do wzorca.u $ awk /MA/ list John Daggett, 341 King Road, Plymouth MA Eric Adams, 20 Post Road, Sudbury MA Sal Carpenter, 73 6th Street, Boston MA Drukowane są trzy wiersze. Jak wspomnieliśmy w pierwszym rozdziale, program awk może być używany trochę jak język zapytań, wyciągający użyteczne informacje z pliku. Można powiedzieć, 2.6/ 7/.+; .3- -/+; że wzorzec nakłada warunek na wybór rekordów, które ma zawierać raport, a mianowicie, że po- winny zawierać łańcuch “MA”. Teraz możemy również wyspecyfikować, jaką część rekordu ma zawierać raport. Następny przykład stosuje instrukcję print, by ograniczyć dane wyjścia do pierw- szego pola każdego rekordu: $ awk /MA/ { print $1 } list John Eric Sal Powyższe polecenie łatwiej zrozumieć, jeśli przeczyta się je na głos: drukuj pierwsze słowo każde- go wiersza zawierającego łańcuch “MA”. Możemy powiedzieć „słowo”, ponieważ domyślnie awk rozdziela wejście na pola, używając znaków spacji luub tabulacji jako ograniczników pola. W następnym przykładzie stosujemy opcję -F, by zamienić ogranicznik pola na przecinek. Po- zwala to nam wyszukać każde z trzech pól: nazwisko, uulicę lub miasto ze stanem: $ awk -F, /MA/ { print $1 } list John Daggett Eric Adams Sal Carpenter Nie należy mylić opcji -F, która zmienia ogranicznik pola, z opcją -f, która specyfikuje nazwę pli- ku ze skryptem. W następnym przykładzie drukujemy każde pole w osobnym wierszu. Polecenia są rozdzielane średnikiem: $ awk -F, { print $1; print $2; print $3 } list John Daggett 341 King Road Plymouth MA Alice Ford 22 East Broadway Richmond VA Orville Thomas 11345 Oak Bridge Road Tulsa OK. Terry Kalkas 402 Lans Road Beaver Falls PA Eric Adams 20 Post Road Sadbury MA Hubert Sims 328A Brook Road Roanoke VA Amy Vilde 334 Bayshore Pkwy Mountain View CA Sal Carpenter 73 6th Street Boston MA Przykłady z użyciem sed zmieniały treść przychodzących danych. Przykłady z użyciem awk zmie- niają ich uporządkowanie. Zauważmy, że w powyższym przykładzie początkowy odstęp uważany jest teraz za część drugiego i trzeciego pola. 2.6/ 7/.+; .3-  3.+o 639/2/43.78+;3;-.+o+q 392+83,o(cid:29)./ Każda z implementacji awk podaje inne komunikaty o błędzie, gdy napotka problemy w napisa- nym przez nas programie. Nie będziemy tutaj cytować komunikatów żadnej wersji; będzie oczywi- ste, że mamy problem. Komunikaty mogą być wywołane pruzez dowolną z następujących przyczyn: procedury nie są umieszczone pomiędzy nawiasami klaumrowymi ({}); instrukcje nie są objęte pojedynczymi cudzysłowami u( ); wyrażenia regularne nie są umieszczone pomiędzy prauwymi ukośnikami (//). 3.793;+2/34- Tabela 2.2 podsumowuje opcje wiersza poleceń awk. $+,/+ 4-/;/67+43/-/q+; Opcja Opis -f -F -v Po niej nazwa pliku ze skryptem. Zmień separator pola. Po niej zmienna=wartość Opcja -v, określająca parametry w wierszu poleceń, jest omówiona w rozdziale 7., Pisanie skryp- tów dla awk. W systemie UNIX używa się potoku (ang. pipe), by przekazać wyjście z jednego programu jako wejście do następnego. Przyjrzyjmy się kilku przykładom, które łączą użycie sed i awk przy two- rzeniu raportu. Skrypt sed, który zastępował pocztowy skrót stanu jego pełną nazwą, jest na tyle ogólny, że może być ponownie użyty jako plik skryptu upod nazwą nameState: $ cat nameState s/ CA/, California/ s/ MA/, Massachusetts/ s/ OK/, Oklahoma/ s/ PA/, Pennsylvania/ s/ VA/, Virginia/ Oczywiście, warto byłoby uwzględnić wszystkie stany, nie tylko pięć, a uruchamiając ten skrypt z dokumentami innymi niż listy adresowe, upewnić siuę, że nie wykonuje niechcianych podstawień. Wyjście tego programu dla wejściowego pliku list już widzieliśmy. W następnym przykładzie da- ne wyjścia produkowane przez nameState przekazywane są przez potok do programu awk, który wyciąga nazwę stanu z każdego rekordu: 2.6/ 7/.+; .3- -/7/.;6++; $ sed -f nameState list | awk -F, { print $4 } Massachusetts Virginia Oklahoma Pennsylvania Massachusetts Virginia California Massachusetts Program awk przetwarza dane wyjścia wyprodukowane przez skrypt sed. Pamiętajmy, że skrypt sed zastępuje skrót przez przecinek i pełną nazwę stanu. Tym samym rozdziela trzecie pole, które zawiera miasto i stan, na dwa pola. “$4” jest odniesieuniem do czwartego pola. Wszystko, co tu robimy można by wykonać całkowicie w sed, lecz prawdopodobnie z dużo mniej- szą ogólnością i ze znacznie większym trudem. Ponadto, skoro awk pozwala nam zastąpić dopa- sowany łańcuch znaków, wynik ten moglibyśmy osiągnąć ucałkowicie za pomocą skryptu awk. Chociaż wynik tego programu nie jest szczególnie przydatny, można by go przekazać do sort | uniq -c, który posortowałby stany w postaci alfabetycznej lisuty z liczbą wystąpień każdego stanu. Teraz zrobimy coś bardziej interesującego. Chcemy stworzyć raport, który sortuje nazwiska ze względu na stan i wymienia nazwę każdego stanu, a po niej nazwisko każdej z osób zamieszka- łych w tym stanie. Poniższy przykład przedstawia progruam byState: #! /bin/sh awk -F, { print $4 , $0 } $* | sort | awk -F, $1 == LastState { print $2 } $1 != LastState { LastState = $1 print $1 print $2 } Ten skrypt shell ma trzy części. Wywołuje awk, aby wytworzyć wejście dla programu sort, a na- stępnie wywołuje awk ponownie, aby przetestować posortowane wejście i stwierdzić, czy w bie- żącym rekordzie nazwa stanu jest identyczna, jak w upoprzednim. Obejrzyjmy ten skrypt w akcji: $ sed -f nameState list | bySate California Amy Wilde Massachusetts Eric Adams John Dagett Sal Carpenter Oklahoma Orville Thomas Pennsylvania Terry Kalkas Virginia Alice Ford Hubert Sims 2.6/ 7/.+; .3-  3.+o 639/2/43.78+;3;-.+o+q Nazwiska są posortowane ze względu na stan. Jest to typowy przykład użycia awk do tworzenia raportu z danych, które mają strukturę. Aby zobaczyć, jak działa program byState, przyjrzyjmy się każdej części oddzielnie. Program jest przygotowany do czytania wejścia z programu nameState i spodziewa się, że “$4” będzie nazwą stanu. Popatrzmy na dane wyjścia produkowane przez puierwszy wiersz programu: $ sed -f nameState list | awk -F, { print $4 , $0 } Massachusetts, John Daggett, 341 King Road, Plymouth, Massnachusetts Virginia, Alice Ford, 22 East Broadway, Richmond, Virginia Oklahoma, Orville Thomas, 11345 Oak Bridge Road, Tulsa, Oklnahoma Pennsylvania, Terry Kalkas, 402 Lans Road, Beaver Falls, Pennnsylvania Massachusetts, Eric Adams, 20 Post Road, Sudbury, Massachunsetts Virginia, Hubert Sims, 328A Brook Road, Roanoke, Virginia California, Amy Wilde, 334 Bayshore Pkwy, Mountain View, Calinfornia Massachusetts, Sal Carpenter, 73 6th Street, Boston, Massnachusetts Program sort domyślnie sortuje wiersze w porządku alfabetycznym, rozpatrując znaki od lewej do prawej. W celu posortowania rekordów ze względu na stan, a nie nazwiska, wstawiamy stan na początku rekordu jako klucz sortowania. Teraz program sort może wykonać swoje zadanie. (Za- uważmy, że użycie narzędzia sort oszczędza nam pisania w awk programów sortujących.u) Gdy za drugim razem wywoływany jest awk, wykonujemy zadanie programistyczne. Skrypt sprawdza pierwsze pole każdego rekordu (stan), aby stwierdzić, czy jest ono identyczne, jak w po- przednim rekordzie. Jeśli nie jest identyczne, drukowana jest nazwa stanu, a po niej nazwisko oso- by. Jeśli jest identyczne, drukowane jest tylko nazwuisko. $1 == LastState { print $2 } $1 != LastState { LastState = $1 print $1 print $2 } Jest tu kilka ważnych rzeczy, jak przypisanie do zmiennej, badanie pierwszego pola każdego z wierszy wejścia, żeby zobaczyć, czy zawiera zmienny łańcuch i drukowanie znaków tabulacji dla wyrównania wydruku danych. Zauważmy, że przypisanie przed użyciem zmiennej nie jest ko- nieczne (gdyż zmienne awk są inicjowane łańcuchem pustym). To jest niewielki skrypt, ale zoba- czymy program podobnego typu, stosowany do porównywania haseł indeksu w znacznie więk- szym programie indeksującym z rozdziału 12., Pełne aplikacje. Jednak na razie nie przejmujmy się zbytnio tym, jak należy rozumieć każdą z instrukcji. Teraz chodzi nam raczej o to, by pokazać w ogólnych zarysach, do czego mogą służyć sed i awk.u W tym rozdziale omówiliśmy podstawowe działania sed i awk. Zrobiliśmy przegląd ważnych opcji wiersza poleceń i zapoznaliśmy Czytelnika z pisaniem skryptów. W następnym rozdziale przyjrzymy się wyrażeniom regularnym, czyli temu, czego używają obydwa programy, by dopa- sowywać wzorce w strumieniu wejściowym. 2.6/ 7/.+; .3-
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

sed i awk
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: