Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00453 009178 20644145 na godz. na dobę w sumie

C++11 Zrozumieć Wyrażenia Regularne - ebook/epub

C++11 Zrozumieć Wyrażenia Regularne - ebook/epub
C++11 Zrozumieć Wyrażenia Regularne - ebook/epub
Adam Majczak
AKMAJCZAK
 Bibliteka weszła w skład Standardowej Biblioteki C++ (The C++11 Standard Library), dlatego C++11 i C++14 obsługują wyrażenia regularne wykorzystując szablony (template). W skład bibliteki wchodzą algorytmy regex_search(), regex_match() oraz regex_replace, i dwa nowe iteratory: regex_iterator oraz regex_token_iterator. Działanie tych algorytmów i iteratorów został opisane w książce i przedstawione na ponad 140 przykładach. Ksiązka omawia równiez zaawansowane techniki oparte o referencje (looking forward). Dla porównania, ksiązka zawiera takze przykładowe kody C (PCRE) i PHP. SPIS LISTINGÓW:   Listing 1.1a. ”Hello World” niby w C, ale działa w C++11. Listing 1.1b. Strumień cout zamiast funkcji printf(). Listing 1.2. Odczytujemy parametry środowiska na zdalnym serwerze.   Listing 2.3. Namespace po raz pierwszy (kod bez std::). Listing 2.4. Każdy programista może mieć własną przestrzeń namespace. Listing 2.5. Klauzuli using namespace wystarczy użyć raz. Listing 2.6. Przykład komunikatu o błędzie Visual C++. Listing 2.7. Operator sizeof() pozwala sprawdzić ile miejsca zajmuje zmienna w pamięci. Listing 2.8. Słowo kluczowe auto (automatyczna dedukcja typu). Listing 2.9. Domyślny typ double, rezultat dodawania. Listing 2.10. Sprawdzamy wielkość podstawowych typów numerycznych. Listing 2.11. Liczby ósemkowe i szesnastkowe, wymuszona konwersja typu. Listing 2.12. Różne zastosowania typu char. Listing 2.13. Liczby typu signed char i unsigned char. Listing 2.14. Typ long long oraz long double w 32-bitowym środowisku operacyjnym. Listing 2.15. Logiczna interpretacja wartości stało- i zmiennoprzecinkowych. Listing 2.16. Kilka sposobów definiowania stałych numerycznych. Listing 2.17. Jak zmienić dokładność (precyzję na) wydruku. Listing 2.18. Zastosowanie metody cout.precision(). Listing 2.19. Jak uzyskać maksymalną dokładność dla typu double. Listing 2.20. Zastosowanie numeric_limits. Listing 2.21. Wyrażenie stałowartościowe constexpr. Listing 2.22. Zastosowanie typu porządkowego enum. Listing 2.23. Predefiniowane stałe matematyczne z grupy M_.   Listing 3.24. Jednowymiarowa statyczna tablica znakowa. Listing 3.25. Uwzględnienie znaku końca łańcucha (format ASCIIZ). Listing 3.26. Obsługa łańcuchów znaków w formacie ASCIIZ. Listing 3.27. Kopiowanie i dodawanie (konkatenacja) łańcuchów znaków jak w języku C. Listing 3.27b. Kopiowanie i dodawanie łańcuchów znaków typu string (C++11). Listing 3.28. Zliczanie znaków w łańcuchu przy pomocy funkcji C. Listing 3.29. C++11: zliczanie znaków w łańcuchu typu string przy pomocy metody length(). Listing 3.30. Zmienna typu string automatycznie dostosuje swoją wielkość. Listing 3.31. Wektor i metoda push_back(). Listing 3.33. Wskaźnik (raw pointer) jako adres zmiennej. Listing 3.34. Komunikat o błędzie, nie da się pobrać adresu R-wartości. Listing 3.35. Nieprawidłowa deklaracja wskaźnika (typowy, częsty błąd). Listing 3.36. Prawidłowa deklaracja wskaźnika. Listing 3.37. Przestawienie wskaźnika tak, by wskazał inna zmienna. Listing 3.38. Przestawienie wskaźnika o 1 bajt Listing 3.39. Przestawienie wskaźnika o 4 bajty. Listing 3.40. Obsługa wskaźnika - funkcja printf() i strumień cout. Listing 3.41. Wskaźnik do struktury i do pól struktury. Listing 3.42. Rozmiar wskaźnika. Listing 3.43. Numeryczna tablica statyczna zgodna z konwencją C. Listing 3.44. Odwołanie do elementów tablicy przy pomocy wskaźnika. Listing 3.45. Błędne odwołanie do nieistniejących elementów tablicy. Listing 3.46. Błędne odwołanie do tablicy poprzez wskaźnik. Listing 3.47. Odwołanie do elementów dynamicznej tablicy o zmiennej wielkości. Listing 3.48.Tworzymy tablicę o zadanej wielkości w ruchu programu (operator new).   Listing 4.49. Wyznaczamy rozmiar tablicy dla pętli for w ruchu programu. Listing 4.50. Identyfikacja typu w ruchu programu, C++11: typeid(). Listing 4.51. Identyfikacja typu danych użytkownika w ruchu programu. Listing 4.52. Inicjujemy tablicę w nagłówku sterującym pętli for. Listing 4.53. C++11 liczy automatycznie powtórzenia pętli for. Listing 4.54. Automatyczna adaptacja inteligentnej pętli orogramowej. Listing 4.55.Funkcja for_each(). Listing 4.56. Zamiana liczby na postać binarną przy pomocy funkcji. Listing 4.57. Zamiana liczby na postać binarną przy pomocy klasy. Listing 4.58. Konwersja na postać dwójkową z wykorzystaniem STL (). Listing 4.59. Tablice statyczne typu array oraz array. Listing 4.60. Dwubajtowe i czterobajtowe kodowanie znaków w C++11.   Listing 5.61. Pierwsze wyrażenie regularne szuka w tekście łańcucha znaków ”kot”. Listing 5.62. Dopasowanie do wzorca i funkcja regex_search(). Listing 5.63. Klasyczna składnia języka C (PCRE, kompilator GNU GCC). Listing 5.64. Wyrażenie regularne: regex r('(kot)(ek)?'); Listing 5.65. Wyrażenie regularne: regex r('....(ko)(t)?(cisko)?(ek)?.'); Listing 5.66. Demonstracja działania wyrażenia regex r('[b-z\+\\d{3}'); Listing 5.66. Jak realizować funkcję sumy logicznej (OR) w wyrażeniach regularnych. Listing 5.67. Określamy długość łańcucha znakowego w dopasowaniu. Listing 5.68.  Wyrażenie regex r('[a-z\+\\s[a-z\\\s\\W\\s\\d+\\W'); Listing 5.69. Wykluczamy znaki niepożądane. Listing 5.70. Wyrażenie ”((...4)|(.9..)|(..8.)).+)”. Listing 5.70b. Porównanie działania znaków [?\ oraz [*\. Listing 5.71. Wyrażenie my_regex = ”^-?\d+(\\.\\d+)?((e|E)-?\\d+)?$”; Listing 5.71. Kod PHP wychwytujący liczby szesnastkowe: $my_regex = '/(0x)?#?[A-Fa-f0-9\+/'; Listing 5.72. Dzia.lanie wyrażenia my_regex = “^(0x)?#?([A-Fa-f0-9\\\s?)+$”; Listing 5.73. Działanie znaków [^\ oraz [$\. Listing 5.73b. Działanie znaków [\\b\. Listing 5.74. Działanie wyrażeń regex r1('l+o\\b'), r2('\\s.+o.+[^!\');   Listing 6.75. Działanie wyrażenia reg1('[[:digit:\\+'); Listing 6.76. Porównanie dzialania funkcji regex_search() oraz regex_mach(). Listing 6.77. Działanie wyrażenia ”(\\+|-)?[[:digit:\\+(\\.)?[[:digit:\\*”. Listing 6.78. Działanie wyrażenia regex r('\\++');. Listing 6.79. Działanie wyrażenia wzorzec = '\\\\';, Listing 6.80. Znaki Unicode, wyrażenie: wzorzec = '\\u0050';. Listing 6.81. Działanie wyrażenia: '\\b(k|s)[a-zA-Z\*t\\b'. Listing 6.81b. Zastosowanie wyrażenia: wzorzec = '(a|b|c)\\1';. Listing 6.82. Podwójne wsteczne odwołanie do grupy (backreference): wzorzec = '([a-c\)X\\1Y\\1';. Listing 6.83. Zastosowanie wyrażenia: r('(A\\d{2})|(\\b\\d{3})');. Listing 6.84. Zastosowanie tablicy wzorców: {'[abc\{2}','(a|b|c){2}','(a|b|c)\\1'};. Listing 6.85. Wykrywanie powtarzajacych się słów: wzorzec = '([a-zA-Z\+)\\s\\1'; Listing 6.86. Działanie wyrażenia: wzorzec = '\\b(\\w)?(\\w)\\w?\\2\\1';. Listing 6.87. Wyrażenie: r('^((0x)|#)?([[:xdigit:\\\\s?)+$');   Listing 7.88. Działanie wyrażenia: '\\b(\\w)?(\\w)\\w?\\2\\1'; Listing 7.89. Działanie wyrażenia: ”([A-Za-z\+) \\1” == '(\\w+)\\s\\1';. Listing 7.90. Działanie wyrażenia: wzorzec = '(\\w+)\\s?\\1';. Listing 7.91. Wystarczy, jeśli funkcja regex_search() znajdzie pierwsze dopasowanie. Listing 7.92. Określamy pozycję w przeszulkiwanym łańcuchu znaków. Obiekt smatch. Listing 7.93. Określamy pozycję w przeszulkiwanym łańcuchu znaków ASCIIZ. Listing 7.94. Działanie wyrażenia: wzorzec = '\\b(\\w)?(\\w)(\\w)?\\2\\1';.   Listing 8.95. Działanie iteratora (dwa iteratory). Listing 8.95b. Działanie iteratora (pojedynczy iterator). Listing 8.96. Działanie iteratora i wyrażenia: '\\b(\\w)?(\\w)\\w?\\2\\1';. Listing 8.97. Działanie iteratora i wyrażenia: R ('\\b([a|A\l)([^ \*)'); Listing 8.98. Zastosowanie metody suffix().   Listing 9.99. Zastępowanie – funkcja regex_replace(). Listing 9.100. Działanie wyrażenia: string replace = '$1';. Listing 9.101. Działanie wyrażeń: wzorzec = '(\\w+)\\s[i\\\s(\\w+)'; replace = '$2 i $1';. Listing 9.102. Zastępowanie wybranych znaków w słowach, wyrażenie: 'a|e|i|o|u|y'. Listing 9.103. Wyszukiwanie i zastępowanie przy pomocy wzorców: [B+\, [$`\, [$'\.   Listing 10.104. Podziuał na tokeny, funkcja strtok(). Listing 10.105. Zastosowanie regex_token_iterator z separatorem '[-\\s,\\.\+';. Listing 10.106. Podział na słowa przy pomocy iteratora. Listing 10.107. Zastosowanie wzorca: wzorzec = '\\b(pod)([^\\s\*)'; Listing 10.108. Wykorzystujemy podział na grupy: \\1: (pod) oraz \\2: ([^\\s\*) Listing 10.109. Dopasowania częściowe. Listing 10.110. Wychwytywanie separatorów (split). Listing 10.111. Podział na tokeny przy pomocy funkcji regerx_search(). Listing 10.112. Zastosowanie wzorca: '(\\w+)?(\\.)?(\\w+)'. Listing 10.113. Typowa obsługa wyjątków w C++11. Listing 10.114. Schemat obsługi wyjątków dla wyrażeń regularnych C++11. Listing 10.115. Obsługa wyjątków w działaniu. Listing 10.116. Reakcja Visual C++ na błąd formalny w wyrażeniu regularnym.   Listing 11.117. Działanie wyrażenia: '\\d+[,\\.\?(\\d)*((?=\\sdol)|(?=\\seur))'. Listing 11.118. Działanie wyrażenia: R ('(\\w+)[,\\\s');. Listing 11.119. Działanie wyrażenia: R ('(\\w+)[,\\\s\\1');. Listing 11.120. Działanie wyrażenia: R ('(\\b\\w+)(?=\\s(\\w+\\s)+\\1)');. Listing 11.121. Zastosowanie metody swap(). Listing 11.122. Zastosowanie metody compare(). Listing 11.123. Zastosowanie wyrażenia w = '^(?!.*vat).*';. Listing 11.124. Działanie wyrażenia: w = '^([^V\|V[^A\|VA[^T\)*$'; (odpowiednik: ”^(?:[^V\|f(?!AT))*$”). Listing 11.125. Zastosowanie metody size() do zliczania znaków. Listing 11.126. Zastosowanie metody size() do automatyzacji pętli programowej. Listing 11.127. Metoda empty() oraz wyrażenia: R( '([abc\*)[1234\' );.   Listing 12.128. Walidacja adresów email: R( '(\\w+)(.*)(\\w*)@(\\w+)(\\.(\\w+))+', icase ); alternatywnie: r = '\\b([A-Z0-9\\._%+-\+)(.*)(\\w*)@(\\w+)(\\.(\\w+))+$'; Listing 12.129. Jednoczesne wykorzystanie obiektów typu cmatch oraz smatch. Wyrażenie: R ('(sub)(.*)'); Listing 12.130. Walidacja na wejściu: R('(\\+|-)?\\d+'); Listing 12.131. Wyrażenia: r1('\\w{10,15}'), r2('\\w*\\d+\\w*\\d+\\w*');. Listing 12.132. Wyrażenia: r1('\\w{10,15}'), r2('\\w*\\d+\\w*\\d+\\w*'), r3('\\w*[A-Z\\\w*'); Listing 12.133. Wyrażenia: r1('\\w{10,15}'), r2('\\d(?=\\d)'), r3('[A-Z\');. Listing 12.134. Wyrażenie: r1('([0-9\{4})-([0-9\{1,2})-([0-9\{1,2})'); Listing 12.135. Wyrażenie: '(.*)'. Listing 12.136. Wyrażenie: '(.*)' (XML). Listing 12.137. Wyrażenia: '(\\w+)\\s[i\\\s(\\w+)'; oraz '$2 oraz $1; ';. Listing 12.137. Wyrażenie:'(.*)' (HTML). Listing 12.138. Wyrażenie: '[\n\?(.*)' (HTML). Listing 12.139. Usuwanie niepożądanych znaków: '\\b[[:alpha:\\+\\d\\,?' . Listing 12.140. Wyrażenie: '((?=.*\\d)(?=.*[a-z\)(?=.*[A-Z\)(?=.*[@#_$%\).{6,20})';. Listing 12.141. Przy formatowaniu metodą format() stosujemy takie same wzorce, jak przy zamianie regex_replace(). Listing 12.142. Zliczanie słów i znaków. Wyrażenia: , (\\S+), (\\w{7,}). Listing 12.143. Dopasowania grup smatch M[n\ (sub-match). Listing 12.144. Działanie wyrażenia R('(T.*)\\s(?:T.*)\\s(H.*)\\s(?:W.*)');.
Wszystkie kategorie Tylko komputery i informatyka Tylko pozostałe kategorie
Książki podobne do wybranej publikacji
Itérativité dans la traduction automatique. Analyse orientée objets des verbes de mouvement français traduits en polonais par „jechać / jeździć” (sur la base des formes du présent) - ebook/pdf
Itérativité dans la traduction automatique. Analyse orientée objets des verbes de mouvement français traduits en polonais par „jechać / jeździć” (sur la base des formes du présent) - ebook/pdf
Michał Hrabia
Uniwersytet Śląski

Przedmiotem rozprawy jest zorientowany obiektowo opis złożonego problemu iteratywności czasowników ruchu dla celów przekładu automatycznego z języka francuskiego na język polski.

Opierając się na wnikliwej analizie konkretnych przykładów użyć zaczerpniętych z obszernego korpusu, autor konstruuje 38 schematów syntaktyczno-semantycznych warunkujących tłumaczenie badanych czasowników za pomocą formy semelfaktywnej (jechać) i...

Sprzedaż. Jak sprzedać (prawie) wszystko (prawie) każdemu - ebook/epub
Sprzedaż. Jak sprzedać (prawie) wszystko (prawie) każdemu - ebook/epub
Fredrik Eklund
OSM CONSULT
Najskuteczniejszy agent nieruchomości i charyzmatyczna gwiazda telewizyjnego programu Million Dollar Listing New York Fredrik Eklund zdradza swoją receptę na osiągnięcie sukcesu – nie jest ważne, kim jesteś ani co robisz!Sprzedaż pokaże ci, jak krok po kroku wpłynąć na innych, by przekonać ich do kupna tego, cokolwiek im oferujesz – czy to wart miliony apartament, czy uliczny fast food...
Sprzedaż. Jak sprzedać (prawie) wszystko (prawie) każdemu - ebook/pdf
Sprzedaż. Jak sprzedać (prawie) wszystko (prawie) każdemu - ebook/pdf
Fredrik Eklund
OSM CONSULT
Najskuteczniejszy agent nieruchomości i charyzmatyczna gwiazda telewizyjnego programu Million Dollar Listing New York Fredrik Eklund zdradza swoją receptę na osiągnięcie sukcesu – nie jest ważne, kim jesteś ani co robisz!

Sprzedaż pokaże ci, jak krok po kroku wpłynąć na innych, by przekonać ich do kupna tego, cokolwiek im oferujesz – czy to wart miliony apartament, czy uliczny fast food...

C++11: Zrozumieć Wyrażenia Regularne, wydanie II - ebook/epub
C++11: Zrozumieć Wyrażenia Regularne, wydanie II - ebook/epub
Adam Majczak
SELF-PUBLISHER
Published: Jan, 2015
Language: Polish

 
Informacje zawarte w niniejszej publikacji są udostępniane na zasadzie „As Is” bez jakichkolwiek gwarancji. Autor dołożył wszelkich starań, by informacje zawarte w niniejszej książce pozostawały poprawne, precyzyjne, aktualne i prawidłowe, Autor nie ponosi jednakże żadnego rodzaju odpowiedzialności, ani bezpośredniej, ani pośredniej, za jakiekolwiek szkody wynikłe w rezultacie wykorzystania...

<(.*)>
<(.+)>
<(.+)>
<.+><(.+)>
<.+><<<<

<<<<<
<=

<<<<
Twój Ruch! - ebook/epub
Twój Ruch! - ebook/epub
Josh Altman
OSM CONSULT
Gwiazda programu Million Dollar Listing Los Angeles, dzieli się swoimi strategiami, sekretami oraz najlepszymi doświadczeniami w zakresie sprzedaży i nie tylko. Jego sposób pracy, pozwolił mu wypracować sobie pozycję jednego z najlepszych agentów nieruchomości na świecie tuż obok Fredrika Eklunda. W swojej książce opisał swoją strategię, która pozwoliła mu na prześcignięcie konkurencji i stanie się numerem jeden w swojej branży...
Wyrażenia regularne. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II - książka
Wyrażenia regularne. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II - książka
Tony Stubblebine
Helion

Poznaj wyrażenia regularne, aby wykorzystać moc ich możliwości
w najpopularniejszych językach programowania!

 • Chcesz poznać przepisy na wyrażenia regularne?
 • Chcesz wykorzystywać możliwości Unicode w języku Ruby, Java, Perl, PHP, Pyton, C oraz .NET?
 • Chcesz wiedzieć, jak stosować wyrażenia regularne zaimplementowane w różnych językach programowania?

Wyrażenia regularne są narzędziem umożliwiającym analizę i modyfikowanie...


Wyrażenia regularne. Receptury - książka
Wyrażenia regularne. Receptury - książka
Jan Goyvaerts, Steven Levithan
Helion

Poznaj i wykorzystaj możliwości regexpów w codziennej pracy!

 • Jak wyrażenia regularne mogą przyśpieszyć Twoją pracę?
 • Jak sprawdzić poprawność danych?
 • Jak wykorzystać wyrażenia regularne w pracy z plikami XML?

Wyrażenie regularne (ang. regexp) to inaczej wzorzec, który określa zbiór dopasowanych łańcuchów znaków. Brzmi to prosto. Jednak przy pierwszym spotkaniu z wyrażeniami wcale tak nie jest...

Wyrażenia regularne. Wprowadzenie - książka
Wyrażenia regularne. Wprowadzenie - książka
Michael Fitzgerald
Helion

Wyrażenia regularne to wzorce, które pozwalają opisać łańcuchy znaków. Brzmi to groźnie, wygląda jeszcze gorzej, ale każdy programista prędzej czy później się z nimi spotka i... doceni ich potęgę! Ciężko sobie wyobrazić wyszukiwanie, zastępowanie oraz sprawdzanie poprawności danych bez wykorzystania potencjału wyrażeń regularnych. Czas poświęcony na ich opanowanie zwróci się błyskawicznie i z nawiązką...

Wyrażenia regularne od podstaw - książka
Wyrażenia regularne od podstaw - książka
Ben Forta
Helion

Wyrażenia regularne (RegEx) służą do dopasowywania ciągów znaków i manipulowania tekstem. Umożliwiają proste rozwiązywanie wielu złożonych problemów programistycznych. Szczególnie często są wykorzystywane przez twórców aplikacji. Nie istnieje jakiś specjalny język do obsługiwania wyrażeń regularnych, jednak znakomita większość języków programowania wspiera ich stosowanie...

Windows PowerShell. Leksykon kieszonkowy - książka
Windows PowerShell. Leksykon kieszonkowy - książka
Lee Holmes
Helion

Częste zadania wykonuj szybciej!

 • Jakie polecenia i wyrażenia dostępne są w PowerShell?
 • Jak zarządzać błędami?
 • Jak wykorzystać klasy .NET oraz .COM?

PowerShell powstał w 2006 roku jako następca takich interpreterów jak command.com czy też cmd.exe, znanych z czasów systemu operacyjnego MS DOS czy też pierwszych wydań Windows XP. Aktualnie dostępny jest dla następujących platform: Windows XP SP2...

Angielski dla kierowców międzynarodowych - audiobook
Angielski dla kierowców międzynarodowych - audiobook
Arkadiusz Sawa
Audio Books

Angielski dla kierowców międzynarodowych” to specjalistyczny kurs językowy adresowany do osób pracujących w transporcie międzynarodowym, a w szczególności do kierowców.

Kurs zawiera słownictwo niezbędne kierowcy w codziennej pracy w anglojęzycznym środowisku:

- zwroty i wyrażenia potrzebne na załadunku i rozładunku,

- zwroty i wyrażenia potrzebne podczas kontroli drogowej...


Wyrażenia regularne. Leksykon kieszonkowy - książka
Wyrażenia regularne. Leksykon kieszonkowy - książka
Tony Stubblebine
Helion

Wyrażenia regularne są niezwykle potężnym mechanizmem służącym do dopasowywania i manipulowania tekstami. Choć są one dostępne w wielu nowoczesnych językach programowania, to jednak w każdym z nich posiadają one nieco inne możliwości, a subtelne różnice w ich składni sprawiają, że nie są one w pełni zgodne z wyrażeniami stosowanymi w innych językach. Wiele języków programowania implementuje wyrażenia regularne...

JavaScript. Wyrażenia regularne dla programistów - książka
JavaScript. Wyrażenia regularne dla programistów - książka
Tomasz Sochacki
Helion

Świadomie stosuj wzorce - to ułatwi Ci pracę!

Wyrażenia regularne w JavaScripcie, podobnie ja we wszystkich innych językach programowania, wymyślono po to, żeby ułatwić programistom pracę. Są one niezastąpione chociażby przy walidacji informacji wprowadzanych przez użytkowników, przeszukiwaniu zbiorów danych czy automatyzacji wielu zadań. Niestety, duża część programistów - wcale nie tylko początkujących - omija je szerokim...

Java. Kompendium programisty. Wydanie IX - ebook/pdf
Java. Kompendium programisty. Wydanie IX - ebook/pdf
Herbert Schildt
Helion

Kompletny przewodnik po języku programowania Java

Niniejsza książka, Java. Kompendium programisty. Wydanie IX. została zaktualizowana o nowości wprowadzone w Java SE 8 i prezentuje sposoby programowania, kompilacji, testowania i uruchamiania programów w języku Java. Herbert Schildt, autor wielu bestsellerowych książek programistycznych, opisuje w niej cały język Java — jego składnię...Kompletny przewodnik po DAX - ebook/pdf
Kompletny przewodnik po DAX - ebook/pdf
Alberto Ferrari, Marco Russo
Promise

Kompletny przewodnik po DAX to najbardziej wyczerpujący i autorytatywny podręcznik języka Microsoft DAX w zastosowaniach BI i analityce. Podczas gdy inne książki omawiają tylko podstawy, ten przewodnik zapewnia wiedzę na poziomie eksperckim potrzebnych średnio i wysoko zaawansowanym użytkownikom Excela i profesjonalistom BI, od podstaw po innowacyjne techniki wysokiej wydajności.
Dwaj czołowi konsultanci i wykładowcy Microsoft BI przedstawiają...

Angielski w samochodzie. Niezbędne zwroty i wyrażenia - audiobook
Angielski w samochodzie. Niezbędne zwroty i wyrażenia - audiobook
EDGARD
Edgard

Angielski w samochodzie Niezbędne zwroty i wyrażenia to:
- doskonałe repetytorium leksykalne dla początkujących i znających podstawy
- zwroty konwersacyjne niezbędne do swobodnego porozumiewania się w języku angielskim
- 350 zwrotów i wyrażeń angielskich
- zdania i krótkie dialogi ukazujące użycie słów w kontekście
- ponad 70 minut nagrań native speakerów
- wyrażenia przydatne na co dzień m...

Linux. Komendy i polecenia. Praktyczne przykłady - książka
Linux. Komendy i polecenia. Praktyczne przykłady - książka
Kazimierz Lal, Tomasz Rak
Helion

Poznaj zastosowanie powłok tekstowych Linuksa

 • Składnia poleceń
 • Wyrażenia regularne
 • Tworzenie skryptów powłoki

Rosnąca popularność Linuksa pociągnęła za sobą rozwój środowisk graficznych, dzięki którym możliwe jest korzystanie z systemu bez jakiejkolwiek znajomości konsoli tekstowej i jej poleceń. Narzędzia oferowane przez środowiska graficzne takie jak KDE czy Gnome umożliwiają również administrowanie systemem...

Angielski w samochodzie. Poziom podstawowy. Niezbędne zwroty i wyrażenia - audiobook
Angielski w samochodzie. Poziom podstawowy. Niezbędne zwroty i wyrażenia - audiobook
Praca zbiorowa
Edgard
Repetytorium leksykalne dla początkujących i znających podstawy angielskiego. Z kursem „Angielski w samochodzie” zaczniesz swobodnie rozmawiać, poznasz słówka i idiomy, poprawisz wymowę oraz akcent.

„Angielski w samochodzie. Poziom podstawowy. Niezbędne zwroty i wyrażenia” to:
– zwroty konwersacyjne niezbędne do swobodnego porozumiewania się w języku angielskim,
– 350 zwrotów i wyrażeń angielskich...


Wyrażenia regularne - książka
Wyrażenia regularne - książka
Jeffrey E. F. Friedl
Helion
Wyrażenia regularne to niezwykle skuteczny mechanizm przetwarzania tekstów i innych danych. Ci, którzy do tej pory nie zetknęli się z tym pojęciem, odkryją dzięki tej książce nowe, potężne narzędzia, pozwalające w pełni zapanować nad danymi. Prezentowana tu wiedza jest tak szczegółowa i obszerna, że nawet komputerowi weterani znajdą coś nowego dla siebie.

Umiejętne stosowanie wyrażeń regularnych pozwala radykalnie uprościć...


C++17 STL. Receptury - książka
C++17 STL. Receptury - książka
Jacek Galowicz
Helion

C++ pozwala zarówno na tworzenie interfejsów wysokiego poziomu, jak i na pisanie kodu działającego na niskim poziomie. Sprawdza się, gdy trzeba zapewnić wysoką wydajność i niskie obciążenie. Język ten jest konsekwentnie rozwijany: kolejne jego specyfikacje, C++14 i C++17, przyniosły wiele znakomitych udoskonaleń. Aby w pełni wykorzystać ten potencjał, należy korzystać z C++ łącznie z biblioteką STL...

Hiszpański Niezbędne zwroty i wyrażenia - audiobook
Hiszpański Niezbędne zwroty i wyrażenia - audiobook
Praca zbiorowa
EDGARD

Hiszpański Niezbędne zwroty i wyrażenia uczy 550 zwrotów niezbędnych do swobodnego porozumiewania się. Wszystkie wyrażenia zilustrowano zdaniem lub krótkim dialogiem pokazującym ich użycie w kontekście. Kurs to unikalne zestawienie zwrotów konwersacyjnych, koniecznych do naturalnego komunikowania się. Każdy uczący się języka hiszpańskiego powinien je znać, aby płynnie i swobodnie mówić...

Angielski. Nauka zdarza się wszędzie! Część 2 - ebook/epub
Angielski. Nauka zdarza się wszędzie! Część 2 - ebook/epub
Iwona Więckowska
Lingo
Ebook dostępny tylko w aplikacjach Woblink. Pierwszy interaktywny i multimedialny kurs języka angielskiego na urządzenia mobilne! Dzięki współpracy Wydawnictwa Lingo i Woblinka powstał 5-częściowy kurs językowy, przygotowany w oparciu o popularną serię RAZ A DOBRZE. Został stworzony z myślą o użytkownikach tabletów, smartfonów i komputerów PC. Teraz nauka może być o wiele wygodniejsza i bardziej efektywna...
Polish Essential Words and Phrases - audiobook
Polish Essential Words and Phrases - audiobook
Praca zbiorowa
EDGARD

Polski Niezbędne zwroty i wyrażenia - Polish Essential Words and Phrases uczy 700 zwrotów niezbędnych do swobodnego porozumiewania się. Wszystkie wyrażenia zilustrowano zdaniem lub krótkim dialogiem pokazującym ich użycie w kontekście. Kurs to unikalne zestawienie zwrotów konwersacyjnych, koniecznych do naturalnego komunikowania się. Każdy, kto poważnie traktuje naukę języka polskiego...

Francuski. Nauka zdarza się wszędzie! Część 2 - ebook/epub
Francuski. Nauka zdarza się wszędzie! Część 2 - ebook/epub
Katarzyna Węzowska
Lingo
Ebook dostępny tylko w aplikacjach Woblink. Pierwszy interaktywny i multimedialny kurs języka francuskiego na urządzenia mobilne! Dzięki współpracy Wydawnictwa Lingo i Woblinka powstał 5-częściowy kurs językowy, przygotowany w oparciu o popularną serię RAZ A DOBRZE. Został stworzony z myślą o użytkownikach tabletów, smartfonów i komputerów PC. Teraz nauka może być o wiele wygodniejsza i bardziej efektywna...
Ruby. Programowanie - książka
Ruby. Programowanie - książka
David Flanagan, Yukihiro Matsumoto
Helion

Poznaj możliwości Ruby!

 • Dlaczego Ruby zdobył tak dużą popularność?
 • Jak wykorzystać wyrażenia regularne w tym języku?
 • Jak tworzyć w Ruby aplikacje sieciowe?

Zaprojektowany i stworzony w 1995 roku język Ruby dzięki swym unikalnym możliwościom zdobywa sobie coraz większe uznanie programistów na całym świecie. Jak udało mu się wkupić w łaski tego nieufnego środowiska? Przyczyniła się do tego między innymi prosta składnia...

Podstawy języka T-SQL Microsoft SQL Server 2016 i Azure SQL Database - ebook/pdf
Podstawy języka T-SQL Microsoft SQL Server 2016 i Azure SQL Database - ebook/pdf
Itzik Ben-Gan
Promise

Skuteczne zapytania i modyfikowanie danych przy użyciu Transact-SQL
Opanuj podstawy języka T-SQL i pisz niezawodny kod dla Microsoft SQL Server i Azure SQL Database. Itzik Ben-Gan wyjaśnia kluczowe koncepcje języka T-SQL i pomaga w wykorzystaniu tej wiedzy w praktycznych zastosowaniach. Książka przedstawia zasady działania T-SQL i logikę działającą w tle. Następnie prowadzi czytelnika poprzez kluczowe zagadnienia...
Włoski Niezbędne zwroty i wyrażenia - audiobook
Włoski Niezbędne zwroty i wyrażenia - audiobook
Praca zbiorowa
EDGARD

Włoski Niezbędne zwroty i wyrażenia uczy 520 zwrotów niezbędnych do swobodnego porozumiewania się. Wszystkie wyrażenia zilustrowano zdaniem lub krótkim dialogiem pokazującym ich użycie w kontekście. Kurs to unikalne zestawienie zwrotów konwersacyjnych, koniecznych do naturalnego komunikowania się. Każdy uczący się języka włoskiego powinien je znać, aby płynnie i swobodnie mówić...

Angielski Niezbędne zwroty i wyrażenia - audiobook
Angielski Niezbędne zwroty i wyrażenia - audiobook
Opracowanie zbiorowe
Edgard

Angielski Niezbędne zwroty i wyrażenia

Audio Kurs Angielski Niezbędne zwroty i wyrażenia uczy 700 zwrotów niezbędnych do swobodnego porozumiewania się. Wszystkie wyrażenia zilustrowano zdaniem lub krótkim dialogiem pokazującym ich użycie w kontekście. Kurs to unikalne zestawienie zwrotów konwersacyjnych, koniecznych do naturalnego komunikowania się. Każdy, kto poważnie traktuje naukę języka angielskiego powinien je znać...

Język ANSI C. Programowanie. Wydanie II - książka
Język ANSI C. Programowanie. Wydanie II - książka
Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie
Helion

Zobacz ćwiczenia do tej książki >

Drogi Czytelniku, właśnie trzymasz w rękach nowe wydanie książki zaliczanej do klasyki literatury informatycznej. Napisana przez autorów języka ANSI C w najlepszy możliwy sposób przedstawia arkana tego języka. A co można powiedzieć o samym języku? To też klasyka. To język wymagający systematyczności i skupienia, ale dający w zamian wiele możliwości i świetne wyniki...

Angielski. Nauka zdarza się wszędzie! Część 4 - ebook/epub
Angielski. Nauka zdarza się wszędzie! Część 4 - ebook/epub
Iwona Więckowska
Lingo
Ebook dostępny tylko w aplikacjach Woblink. Pierwszy interaktywny i multimedialny kurs języka angielskiego na urządzenia mobilne! Dzięki współpracy Wydawnictwa Lingo i Woblinka powstał 5-częściowy kurs językowy, przygotowany w oparciu o popularną serię RAZ A DOBRZE. Został stworzony z myślą o użytkownikach tabletów, smartfonów i komputerów PC. Teraz nauka może być o wiele wygodniejsza i bardziej efektywna...
Edytory vi i Vim. Leksykon kieszonkowy - książka
Edytory vi i Vim. Leksykon kieszonkowy - książka
Arnold Robbins
Helion

Wszystkie funkcje zawsze pod ręką!

 • Jak wygenerować losowy ciąg znaków?
 • Posadzić nowego użytkownika przed vi i kazać mu wyłączyć edytor.

To jeden z dowcipów obrazujących specyficzną składnię edytorów vi i Vim. Prawdopodobnie edytory te są trudne dla początkującego użytkownika, ale jeżeli tylko opanujesz ich elementarną obsługę, nie zamienisz ich na nic innego. Oba sprawdzą się idealnie przy edycji różnego rodzaju plików...

Angielski. Nauka zdarza się wszędzie! Część 3 - ebook/epub
Angielski. Nauka zdarza się wszędzie! Część 3 - ebook/epub
Iwona Więckowska
Lingo
Ebook dostępny tylko w aplikacjach Woblink. Pierwszy interaktywny i multimedialny kurs języka angielskiego na urządzenia mobilne! Dzięki współpracy Wydawnictwa Lingo i Woblinka powstał 5-częściowy kurs językowy, przygotowany w oparciu o popularną serię RAZ A DOBRZE. Został stworzony z myślą o użytkownikach tabletów, smartfonów i komputerów PC. Teraz nauka może być o wiele wygodniejsza i bardziej efektywna...
PHP i MySQL. Od podstaw. Wydanie IV - książka
PHP i MySQL. Od podstaw. Wydanie IV - książka
W. Jason Gilmore
Helion

Świat zaawansowanych stron WWW w zasięgu Twoich rąk!

 • Jak przygotować środowisko pracy?
 • Jak wykorzystać technologię AJAX w połączeniu z PHP?
 • Jak połączyć PHP i MySQL w jedną całość?

PHP i MySQL to duet, na którym opiera się ogromna większość ciut bardziej zaawansowanych stron w sieci. Czemu zawdzięcza on swą popularność? Niezwykłemu dopasowaniu do potrzeb, łatwej konfiguracji oraz ogromnej społeczności...