Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00376 008490 20927015 na godz. na dobę w sumie

C++11 Zrozumieć Wyrażenia Regularne - ebook/epub

C++11 Zrozumieć Wyrażenia Regularne - ebook/epub
C++11 Zrozumieć Wyrażenia Regularne - ebook/epub
Adam Majczak
AKMAJCZAK
 Bibliteka weszła w skład Standardowej Biblioteki C++ (The C++11 Standard Library), dlatego C++11 i C++14 obsługują wyrażenia regularne wykorzystując szablony (template). W skład bibliteki wchodzą algorytmy regex_search(), regex_match() oraz regex_replace, i dwa nowe iteratory: regex_iterator oraz regex_token_iterator. Działanie tych algorytmów i iteratorów został opisane w książce i przedstawione na ponad 140 przykładach. Ksiązka omawia równiez zaawansowane techniki oparte o referencje (looking forward). Dla porównania, ksiązka zawiera takze przykładowe kody C (PCRE) i PHP. SPIS LISTINGÓW:   Listing 1.1a. ”Hello World” niby w C, ale działa w C++11. Listing 1.1b. Strumień cout zamiast funkcji printf(). Listing 1.2. Odczytujemy parametry środowiska na zdalnym serwerze.   Listing 2.3. Namespace po raz pierwszy (kod bez std::). Listing 2.4. Każdy programista może mieć własną przestrzeń namespace. Listing 2.5. Klauzuli using namespace wystarczy użyć raz. Listing 2.6. Przykład komunikatu o błędzie Visual C++. Listing 2.7. Operator sizeof() pozwala sprawdzić ile miejsca zajmuje zmienna w pamięci. Listing 2.8. Słowo kluczowe auto (automatyczna dedukcja typu). Listing 2.9. Domyślny typ double, rezultat dodawania. Listing 2.10. Sprawdzamy wielkość podstawowych typów numerycznych. Listing 2.11. Liczby ósemkowe i szesnastkowe, wymuszona konwersja typu. Listing 2.12. Różne zastosowania typu char. Listing 2.13. Liczby typu signed char i unsigned char. Listing 2.14. Typ long long oraz long double w 32-bitowym środowisku operacyjnym. Listing 2.15. Logiczna interpretacja wartości stało- i zmiennoprzecinkowych. Listing 2.16. Kilka sposobów definiowania stałych numerycznych. Listing 2.17. Jak zmienić dokładność (precyzję na) wydruku. Listing 2.18. Zastosowanie metody cout.precision(). Listing 2.19. Jak uzyskać maksymalną dokładność dla typu double. Listing 2.20. Zastosowanie numeric_limits. Listing 2.21. Wyrażenie stałowartościowe constexpr. Listing 2.22. Zastosowanie typu porządkowego enum. Listing 2.23. Predefiniowane stałe matematyczne z grupy M_.   Listing 3.24. Jednowymiarowa statyczna tablica znakowa. Listing 3.25. Uwzględnienie znaku końca łańcucha (format ASCIIZ). Listing 3.26. Obsługa łańcuchów znaków w formacie ASCIIZ. Listing 3.27. Kopiowanie i dodawanie (konkatenacja) łańcuchów znaków jak w języku C. Listing 3.27b. Kopiowanie i dodawanie łańcuchów znaków typu string (C++11). Listing 3.28. Zliczanie znaków w łańcuchu przy pomocy funkcji C. Listing 3.29. C++11: zliczanie znaków w łańcuchu typu string przy pomocy metody length(). Listing 3.30. Zmienna typu string automatycznie dostosuje swoją wielkość. Listing 3.31. Wektor i metoda push_back(). Listing 3.33. Wskaźnik (raw pointer) jako adres zmiennej. Listing 3.34. Komunikat o błędzie, nie da się pobrać adresu R-wartości. Listing 3.35. Nieprawidłowa deklaracja wskaźnika (typowy, częsty błąd). Listing 3.36. Prawidłowa deklaracja wskaźnika. Listing 3.37. Przestawienie wskaźnika tak, by wskazał inna zmienna. Listing 3.38. Przestawienie wskaźnika o 1 bajt Listing 3.39. Przestawienie wskaźnika o 4 bajty. Listing 3.40. Obsługa wskaźnika - funkcja printf() i strumień cout. Listing 3.41. Wskaźnik do struktury i do pól struktury. Listing 3.42. Rozmiar wskaźnika. Listing 3.43. Numeryczna tablica statyczna zgodna z konwencją C. Listing 3.44. Odwołanie do elementów tablicy przy pomocy wskaźnika. Listing 3.45. Błędne odwołanie do nieistniejących elementów tablicy. Listing 3.46. Błędne odwołanie do tablicy poprzez wskaźnik. Listing 3.47. Odwołanie do elementów dynamicznej tablicy o zmiennej wielkości. Listing 3.48.Tworzymy tablicę o zadanej wielkości w ruchu programu (operator new).   Listing 4.49. Wyznaczamy rozmiar tablicy dla pętli for w ruchu programu. Listing 4.50. Identyfikacja typu w ruchu programu, C++11: typeid(). Listing 4.51. Identyfikacja typu danych użytkownika w ruchu programu. Listing 4.52. Inicjujemy tablicę w nagłówku sterującym pętli for. Listing 4.53. C++11 liczy automatycznie powtórzenia pętli for. Listing 4.54. Automatyczna adaptacja inteligentnej pętli orogramowej. Listing 4.55.Funkcja for_each(). Listing 4.56. Zamiana liczby na postać binarną przy pomocy funkcji. Listing 4.57. Zamiana liczby na postać binarną przy pomocy klasy. Listing 4.58. Konwersja na postać dwójkową z wykorzystaniem STL (). Listing 4.59. Tablice statyczne typu array oraz array. Listing 4.60. Dwubajtowe i czterobajtowe kodowanie znaków w C++11.   Listing 5.61. Pierwsze wyrażenie regularne szuka w tekście łańcucha znaków ”kot”. Listing 5.62. Dopasowanie do wzorca i funkcja regex_search(). Listing 5.63. Klasyczna składnia języka C (PCRE, kompilator GNU GCC). Listing 5.64. Wyrażenie regularne: regex r('(kot)(ek)?'); Listing 5.65. Wyrażenie regularne: regex r('....(ko)(t)?(cisko)?(ek)?.'); Listing 5.66. Demonstracja działania wyrażenia regex r('[b-z\+\\d{3}'); Listing 5.66. Jak realizować funkcję sumy logicznej (OR) w wyrażeniach regularnych. Listing 5.67. Określamy długość łańcucha znakowego w dopasowaniu. Listing 5.68.  Wyrażenie regex r('[a-z\+\\s[a-z\\\s\\W\\s\\d+\\W'); Listing 5.69. Wykluczamy znaki niepożądane. Listing 5.70. Wyrażenie ”((...4)|(.9..)|(..8.)).+)”. Listing 5.70b. Porównanie działania znaków [?\ oraz [*\. Listing 5.71. Wyrażenie my_regex = ”^-?\d+(\\.\\d+)?((e|E)-?\\d+)?$”; Listing 5.71. Kod PHP wychwytujący liczby szesnastkowe: $my_regex = '/(0x)?#?[A-Fa-f0-9\+/'; Listing 5.72. Dzia.lanie wyrażenia my_regex = “^(0x)?#?([A-Fa-f0-9\\\s?)+$”; Listing 5.73. Działanie znaków [^\ oraz [$\. Listing 5.73b. Działanie znaków [\\b\. Listing 5.74. Działanie wyrażeń regex r1('l+o\\b'), r2('\\s.+o.+[^!\');   Listing 6.75. Działanie wyrażenia reg1('[[:digit:\\+'); Listing 6.76. Porównanie dzialania funkcji regex_search() oraz regex_mach(). Listing 6.77. Działanie wyrażenia ”(\\+|-)?[[:digit:\\+(\\.)?[[:digit:\\*”. Listing 6.78. Działanie wyrażenia regex r('\\++');. Listing 6.79. Działanie wyrażenia wzorzec = '\\\\';, Listing 6.80. Znaki Unicode, wyrażenie: wzorzec = '\\u0050';. Listing 6.81. Działanie wyrażenia: '\\b(k|s)[a-zA-Z\*t\\b'. Listing 6.81b. Zastosowanie wyrażenia: wzorzec = '(a|b|c)\\1';. Listing 6.82. Podwójne wsteczne odwołanie do grupy (backreference): wzorzec = '([a-c\)X\\1Y\\1';. Listing 6.83. Zastosowanie wyrażenia: r('(A\\d{2})|(\\b\\d{3})');. Listing 6.84. Zastosowanie tablicy wzorców: {'[abc\{2}','(a|b|c){2}','(a|b|c)\\1'};. Listing 6.85. Wykrywanie powtarzajacych się słów: wzorzec = '([a-zA-Z\+)\\s\\1'; Listing 6.86. Działanie wyrażenia: wzorzec = '\\b(\\w)?(\\w)\\w?\\2\\1';. Listing 6.87. Wyrażenie: r('^((0x)|#)?([[:xdigit:\\\\s?)+$');   Listing 7.88. Działanie wyrażenia: '\\b(\\w)?(\\w)\\w?\\2\\1'; Listing 7.89. Działanie wyrażenia: ”([A-Za-z\+) \\1” == '(\\w+)\\s\\1';. Listing 7.90. Działanie wyrażenia: wzorzec = '(\\w+)\\s?\\1';. Listing 7.91. Wystarczy, jeśli funkcja regex_search() znajdzie pierwsze dopasowanie. Listing 7.92. Określamy pozycję w przeszulkiwanym łańcuchu znaków. Obiekt smatch. Listing 7.93. Określamy pozycję w przeszulkiwanym łańcuchu znaków ASCIIZ. Listing 7.94. Działanie wyrażenia: wzorzec = '\\b(\\w)?(\\w)(\\w)?\\2\\1';.   Listing 8.95. Działanie iteratora (dwa iteratory). Listing 8.95b. Działanie iteratora (pojedynczy iterator). Listing 8.96. Działanie iteratora i wyrażenia: '\\b(\\w)?(\\w)\\w?\\2\\1';. Listing 8.97. Działanie iteratora i wyrażenia: R ('\\b([a|A\l)([^ \*)'); Listing 8.98. Zastosowanie metody suffix().   Listing 9.99. Zastępowanie – funkcja regex_replace(). Listing 9.100. Działanie wyrażenia: string replace = '$1';. Listing 9.101. Działanie wyrażeń: wzorzec = '(\\w+)\\s[i\\\s(\\w+)'; replace = '$2 i $1';. Listing 9.102. Zastępowanie wybranych znaków w słowach, wyrażenie: 'a|e|i|o|u|y'. Listing 9.103. Wyszukiwanie i zastępowanie przy pomocy wzorców: [B+\, [$`\, [$'\.   Listing 10.104. Podziuał na tokeny, funkcja strtok(). Listing 10.105. Zastosowanie regex_token_iterator z separatorem '[-\\s,\\.\+';. Listing 10.106. Podział na słowa przy pomocy iteratora. Listing 10.107. Zastosowanie wzorca: wzorzec = '\\b(pod)([^\\s\*)'; Listing 10.108. Wykorzystujemy podział na grupy: \\1: (pod) oraz \\2: ([^\\s\*) Listing 10.109. Dopasowania częściowe. Listing 10.110. Wychwytywanie separatorów (split). Listing 10.111. Podział na tokeny przy pomocy funkcji regerx_search(). Listing 10.112. Zastosowanie wzorca: '(\\w+)?(\\.)?(\\w+)'. Listing 10.113. Typowa obsługa wyjątków w C++11. Listing 10.114. Schemat obsługi wyjątków dla wyrażeń regularnych C++11. Listing 10.115. Obsługa wyjątków w działaniu. Listing 10.116. Reakcja Visual C++ na błąd formalny w wyrażeniu regularnym.   Listing 11.117. Działanie wyrażenia: '\\d+[,\\.\?(\\d)*((?=\\sdol)|(?=\\seur))'. Listing 11.118. Działanie wyrażenia: R ('(\\w+)[,\\\s');. Listing 11.119. Działanie wyrażenia: R ('(\\w+)[,\\\s\\1');. Listing 11.120. Działanie wyrażenia: R ('(\\b\\w+)(?=\\s(\\w+\\s)+\\1)');. Listing 11.121. Zastosowanie metody swap(). Listing 11.122. Zastosowanie metody compare(). Listing 11.123. Zastosowanie wyrażenia w = '^(?!.*vat).*';. Listing 11.124. Działanie wyrażenia: w = '^([^V\|V[^A\|VA[^T\)*$'; (odpowiednik: ”^(?:[^V\|f(?!AT))*$”). Listing 11.125. Zastosowanie metody size() do zliczania znaków. Listing 11.126. Zastosowanie metody size() do automatyzacji pętli programowej. Listing 11.127. Metoda empty() oraz wyrażenia: R( '([abc\*)[1234\' );.   Listing 12.128. Walidacja adresów email: R( '(\\w+)(.*)(\\w*)@(\\w+)(\\.(\\w+))+', icase ); alternatywnie: r = '\\b([A-Z0-9\\._%+-\+)(.*)(\\w*)@(\\w+)(\\.(\\w+))+$'; Listing 12.129. Jednoczesne wykorzystanie obiektów typu cmatch oraz smatch. Wyrażenie: R ('(sub)(.*)'); Listing 12.130. Walidacja na wejściu: R('(\\+|-)?\\d+'); Listing 12.131. Wyrażenia: r1('\\w{10,15}'), r2('\\w*\\d+\\w*\\d+\\w*');. Listing 12.132. Wyrażenia: r1('\\w{10,15}'), r2('\\w*\\d+\\w*\\d+\\w*'), r3('\\w*[A-Z\\\w*'); Listing 12.133. Wyrażenia: r1('\\w{10,15}'), r2('\\d(?=\\d)'), r3('[A-Z\');. Listing 12.134. Wyrażenie: r1('([0-9\{4})-([0-9\{1,2})-([0-9\{1,2})'); Listing 12.135. Wyrażenie: '(.*)'. Listing 12.136. Wyrażenie: '(.*)' (XML). Listing 12.137. Wyrażenia: '(\\w+)\\s[i\\\s(\\w+)'; oraz '$2 oraz $1; ';. Listing 12.137. Wyrażenie:'(.*)' (HTML). Listing 12.138. Wyrażenie: '[\n\?(.*)' (HTML). Listing 12.139. Usuwanie niepożądanych znaków: '\\b[[:alpha:\\+\\d\\,?' . Listing 12.140. Wyrażenie: '((?=.*\\d)(?=.*[a-z\)(?=.*[A-Z\)(?=.*[@#_$%\).{6,20})';. Listing 12.141. Przy formatowaniu metodą format() stosujemy takie same wzorce, jak przy zamianie regex_replace(). Listing 12.142. Zliczanie słów i znaków. Wyrażenia: , (\\S+), (\\w{7,}). Listing 12.143. Dopasowania grup smatch M[n\ (sub-match). Listing 12.144. Działanie wyrażenia R('(T.*)\\s(?:T.*)\\s(H.*)\\s(?:W.*)');.
Wszystkie kategorie Tylko komputery i informatyka Tylko pozostałe kategorie
Książki podobne do wybranej publikacji
Itérativité dans la traduction automatique. Analyse orientée objets des verbes de mouvement français traduits en polonais par „jechać / jeździć” (sur la base des formes du présent) - ebook/pdf
Itérativité dans la traduction automatique. Analyse orientée objets des verbes de mouvement français traduits en polonais par „jechać / jeździć” (sur la base des formes du présent) - ebook/pdf
Michał Hrabia
Uniwersytet Śląski

Przedmiotem rozprawy jest zorientowany obiektowo opis złożonego problemu iteratywności czasowników ruchu dla celów przekładu automatycznego z języka francuskiego na język polski.

Opierając się na wnikliwej analizie konkretnych przykładów użyć zaczerpniętych z obszernego korpusu, autor konstruuje 38 schematów syntaktyczno-semantycznych warunkujących tłumaczenie badanych czasowników za pomocą formy semelfaktywnej (jechać) i...

Sprzedaż. Jak sprzedać (prawie) wszystko (prawie) każdemu - ebook/epub
Sprzedaż. Jak sprzedać (prawie) wszystko (prawie) każdemu - ebook/epub
Fredrik Eklund
OSM CONSULT
Najskuteczniejszy agent nieruchomości i charyzmatyczna gwiazda telewizyjnego programu Million Dollar Listing New York Fredrik Eklund zdradza swoją receptę na osiągnięcie sukcesu – nie jest ważne, kim jesteś ani co robisz!Sprzedaż pokaże ci, jak krok po kroku wpłynąć na innych, by przekonać ich do kupna tego, cokolwiek im oferujesz – czy to wart miliony apartament, czy uliczny fast food...
Sprzedaż. Jak sprzedać (prawie) wszystko (prawie) każdemu - ebook/pdf
Sprzedaż. Jak sprzedać (prawie) wszystko (prawie) każdemu - ebook/pdf
Fredrik Eklund
OSM CONSULT
Najskuteczniejszy agent nieruchomości i charyzmatyczna gwiazda telewizyjnego programu Million Dollar Listing New York Fredrik Eklund zdradza swoją receptę na osiągnięcie sukcesu – nie jest ważne, kim jesteś ani co robisz!

Sprzedaż pokaże ci, jak krok po kroku wpłynąć na innych, by przekonać ich do kupna tego, cokolwiek im oferujesz – czy to wart miliony apartament, czy uliczny fast food...

Twój Ruch! - ebook/epub
Twój Ruch! - ebook/epub
Josh Altman
OSM CONSULT
Gwiazda programu Million Dollar Listing Los Angeles, dzieli się swoimi strategiami, sekretami oraz najlepszymi doświadczeniami w zakresie sprzedaży i nie tylko. Jego sposób pracy, pozwolił mu wypracować sobie pozycję jednego z najlepszych agentów nieruchomości na świecie tuż obok Fredrika Eklunda. W swojej książce opisał swoją strategię, która pozwoliła mu na prześcignięcie konkurencji i stanie się numerem jeden w swojej branży...
Angielski dla kierowców międzynarodowych - audiobook
Angielski dla kierowców międzynarodowych - audiobook
Arkadiusz Sawa
Audio Books

Angielski dla kierowców międzynarodowych” to specjalistyczny kurs językowy adresowany do osób pracujących w transporcie międzynarodowym, a w szczególności do kierowców.

Kurs zawiera słownictwo niezbędne kierowcy w codziennej pracy w anglojęzycznym środowisku:

- zwroty i wyrażenia potrzebne na załadunku i rozładunku,

- zwroty i wyrażenia potrzebne podczas kontroli drogowej...


Angielski w samochodzie. Niezbędne zwroty i wyrażenia - audiobook
Angielski w samochodzie. Niezbędne zwroty i wyrażenia - audiobook
EDGARD
Edgard

Angielski w samochodzie Niezbędne zwroty i wyrażenia to:
- doskonałe repetytorium leksykalne dla początkujących i znających podstawy
- zwroty konwersacyjne niezbędne do swobodnego porozumiewania się w języku angielskim
- 350 zwrotów i wyrażeń angielskich
- zdania i krótkie dialogi ukazujące użycie słów w kontekście
- ponad 70 minut nagrań native speakerów
- wyrażenia przydatne na co dzień m...

Angielski w samochodzie. Poziom podstawowy. Niezbędne zwroty i wyrażenia - audiobook
Angielski w samochodzie. Poziom podstawowy. Niezbędne zwroty i wyrażenia - audiobook
Praca zbiorowa
Edgard
Repetytorium leksykalne dla początkujących i znających podstawy angielskiego. Z kursem „Angielski w samochodzie” zaczniesz swobodnie rozmawiać, poznasz słówka i idiomy, poprawisz wymowę oraz akcent.

„Angielski w samochodzie. Poziom podstawowy. Niezbędne zwroty i wyrażenia” to:
– zwroty konwersacyjne niezbędne do swobodnego porozumiewania się w języku angielskim,
– 350 zwrotów i wyrażeń angielskich...


Hiszpański Niezbędne zwroty i wyrażenia - audiobook
Hiszpański Niezbędne zwroty i wyrażenia - audiobook
Praca zbiorowa
EDGARD

Hiszpański Niezbędne zwroty i wyrażenia uczy 550 zwrotów niezbędnych do swobodnego porozumiewania się. Wszystkie wyrażenia zilustrowano zdaniem lub krótkim dialogiem pokazującym ich użycie w kontekście. Kurs to unikalne zestawienie zwrotów konwersacyjnych, koniecznych do naturalnego komunikowania się. Każdy uczący się języka hiszpańskiego powinien je znać, aby płynnie i swobodnie mówić...

Angielski. Nauka zdarza się wszędzie! Część 2 - ebook/epub
Angielski. Nauka zdarza się wszędzie! Część 2 - ebook/epub
Iwona Więckowska
Lingo
Ebook dostępny tylko w aplikacjach Woblink. Pierwszy interaktywny i multimedialny kurs języka angielskiego na urządzenia mobilne! Dzięki współpracy Wydawnictwa Lingo i Woblinka powstał 5-częściowy kurs językowy, przygotowany w oparciu o popularną serię RAZ A DOBRZE. Został stworzony z myślą o użytkownikach tabletów, smartfonów i komputerów PC. Teraz nauka może być o wiele wygodniejsza i bardziej efektywna...
Polish Essential Words and Phrases - audiobook
Polish Essential Words and Phrases - audiobook
Praca zbiorowa
EDGARD

Polski Niezbędne zwroty i wyrażenia - Polish Essential Words and Phrases uczy 700 zwrotów niezbędnych do swobodnego porozumiewania się. Wszystkie wyrażenia zilustrowano zdaniem lub krótkim dialogiem pokazującym ich użycie w kontekście. Kurs to unikalne zestawienie zwrotów konwersacyjnych, koniecznych do naturalnego komunikowania się. Każdy, kto poważnie traktuje naukę języka polskiego...

Francuski. Nauka zdarza się wszędzie! Część 2 - ebook/epub
Francuski. Nauka zdarza się wszędzie! Część 2 - ebook/epub
Katarzyna Węzowska
Lingo
Ebook dostępny tylko w aplikacjach Woblink. Pierwszy interaktywny i multimedialny kurs języka francuskiego na urządzenia mobilne! Dzięki współpracy Wydawnictwa Lingo i Woblinka powstał 5-częściowy kurs językowy, przygotowany w oparciu o popularną serię RAZ A DOBRZE. Został stworzony z myślą o użytkownikach tabletów, smartfonów i komputerów PC. Teraz nauka może być o wiele wygodniejsza i bardziej efektywna...
Włoski Niezbędne zwroty i wyrażenia - audiobook
Włoski Niezbędne zwroty i wyrażenia - audiobook
Praca zbiorowa
EDGARD

Włoski Niezbędne zwroty i wyrażenia uczy 520 zwrotów niezbędnych do swobodnego porozumiewania się. Wszystkie wyrażenia zilustrowano zdaniem lub krótkim dialogiem pokazującym ich użycie w kontekście. Kurs to unikalne zestawienie zwrotów konwersacyjnych, koniecznych do naturalnego komunikowania się. Każdy uczący się języka włoskiego powinien je znać, aby płynnie i swobodnie mówić...

Angielski Niezbędne zwroty i wyrażenia - audiobook
Angielski Niezbędne zwroty i wyrażenia - audiobook
Opracowanie zbiorowe
Edgard

Angielski Niezbędne zwroty i wyrażenia

Audio Kurs Angielski Niezbędne zwroty i wyrażenia uczy 700 zwrotów niezbędnych do swobodnego porozumiewania się. Wszystkie wyrażenia zilustrowano zdaniem lub krótkim dialogiem pokazującym ich użycie w kontekście. Kurs to unikalne zestawienie zwrotów konwersacyjnych, koniecznych do naturalnego komunikowania się. Każdy, kto poważnie traktuje naukę języka angielskiego powinien je znać...

Angielski. Nauka zdarza się wszędzie! Część 4 - ebook/epub
Angielski. Nauka zdarza się wszędzie! Część 4 - ebook/epub
Iwona Więckowska
Lingo
Ebook dostępny tylko w aplikacjach Woblink. Pierwszy interaktywny i multimedialny kurs języka angielskiego na urządzenia mobilne! Dzięki współpracy Wydawnictwa Lingo i Woblinka powstał 5-częściowy kurs językowy, przygotowany w oparciu o popularną serię RAZ A DOBRZE. Został stworzony z myślą o użytkownikach tabletów, smartfonów i komputerów PC. Teraz nauka może być o wiele wygodniejsza i bardziej efektywna...
Angielski. Nauka zdarza się wszędzie! Część 3 - ebook/epub
Angielski. Nauka zdarza się wszędzie! Część 3 - ebook/epub
Iwona Więckowska
Lingo
Ebook dostępny tylko w aplikacjach Woblink. Pierwszy interaktywny i multimedialny kurs języka angielskiego na urządzenia mobilne! Dzięki współpracy Wydawnictwa Lingo i Woblinka powstał 5-częściowy kurs językowy, przygotowany w oparciu o popularną serię RAZ A DOBRZE. Został stworzony z myślą o użytkownikach tabletów, smartfonów i komputerów PC. Teraz nauka może być o wiele wygodniejsza i bardziej efektywna...
Niemiecki - Niezbędne zwroty i wyrażenia - ebook/epub
Niemiecki - Niezbędne zwroty i wyrażenia - ebook/epub
autor zbiorowy
Edgard

Niemiecki Niezbędne zwroty i wyrażenia przeznaczony jest dla osób znających język na poziomie początkującym i średnio zaawansowanych. Kurs uczy zwrotów i zdań niezbędnych podczas płynnego porozumiewania się.

Kurs uczy ponad 500 zwrotów niezbędnych do swobodnej komunikacji. Wszystkie wyrażenia zilustrowano zdaniem lub krótkim dialogiem pokazującym ich użycie w kontekście. Teraz już samodzielnie kupisz bilet...

Wyrażenia przyimkowe w języku angielskim - ebook/pdf
Wyrażenia przyimkowe w języku angielskim - ebook/pdf
Sylwia Bartkowiak
Złote Myśli

Najczęściej używane wyrażenia przyimkowe w 10 zestawach ćwiczeń wraz

z odpowiedziami!

Wyrażenia przyimkowe zawsze wywoływały frustrację wśród ludzi uczących się języka angielskiego. Załamywali ręce, mówiąc: „Ja się chyba nigdy tego nie nauczę!”. Sylwia Bartkowiak, która prowadzi kursy języka angielskiego, wpadła na pomysł, aby notować podczas lekcji zwroty przyimkowe...

Java. Uniwersalne techniki programowania - ebook/epub
Java. Uniwersalne techniki programowania - ebook/epub
Krzysztof Barteczko
Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka przedstawia sposoby i techniki programowania użyteczne we wszelkich zastosowaniach języka Java. W publikacji akcentowany jest kontekst praktyczny: jak i do czego poszczególnych narzędzi językowych używać. Specjalna uwaga zwracana jest na nowe elementy języka, dostępne w wersjach 8 i 9. Rozbudowane rozdziały o kolekcjach, wejściu-wyjściu, programowaniu współbieżnym i dynamicznym stanowią swoiste kompendia...
Rosyjski Niezbędne zwroty i wyrażenia - audiobook
Rosyjski Niezbędne zwroty i wyrażenia - audiobook
Praca zbiorowa
EDGARD

Rosyjski Niezbędne zwroty i wyrażenia przeznaczony jest dla osób znających język na poziomie początkującym i średnio zaawansowanych. Kurs uczy zwrotów i zdań niezbędnych podczas płynnego porozumiewania się. Kurs uczy 550 zwrotów niezbędnych do swobodnej komunikacji. Wszystkie wyrażenia zilustrowano zdaniem lub krótkim dialogiem pokazującym ich użycie w kontekście...


Niemiecki w samochodzie - Niezbędne zwroty i wyrażenia - audiobook
Niemiecki w samochodzie - Niezbędne zwroty i wyrażenia - audiobook
EDGARD
Edgard

Niemiecki w samochodzie Niezbędne zwroty i wyrażenia to:
- doskonałe repetytorium leksykalne dla początkujących i znających podstawy
- ponad 70 minut nagrań native speakerów - słuchaj, powtarzaj, zapamiętuj
- blisko 300 zwrotów i wyrażeń oraz dialogi wraz z tłumaczeniami ukazujące użycie słów w kontekście
- wyrażenia przydatne na co dzień, m.in: podróż...Angielski - Niezbędne zwroty i wyrażenia - ebook/epub
Angielski - Niezbędne zwroty i wyrażenia - ebook/epub
autor zbiorowy
Edgard

Angielski Niezbędne zwroty i wyrażenia

- 750 słów i zwrotów niezbędnych do swobodnej komunikacji,

- 17 lekcji tematycznych z ćwiczeniami,

- współczesne dialogi i zdania uczące płynnej konwersacji,

- testy sprawdzające,

- słowniczek najważniejszych słówek.

Angielski Niezbędne zwroty i wyrażenia przeznaczony jest dla osób znających język angielski na poziomie początkującym i średnio zaawansowanym oraz dla wszystkich przygotowujących...

Edumemo Vocabulary - podstawowe angielskie zwroty i wyrażenia - audio kurs + ebook
Edumemo Vocabulary - podstawowe angielskie zwroty i wyrażenia - audio kurs + ebook
Praca zbiorowa
Edumemo

Edumemo Vocabulary – podstawowe angielskie zwroty i wyrażenia to pierwsza część serii kursów do nauki języka angielskiego dla osób początkujących i średnio-zaawansowanych, które chcą powtórzyć najważniejsze słownictwo i w łatwy sposób opanować przydatne zwroty i wyrażenia niezbędne w aktywnej i swobodnej konwersacji z rodzimymi użytkownikami języka

Wraz z e-bookiem otrzymujesz za darmo 30-dniowy...


Sprawdziany. Matematyka. Klasa V. Sukces w nauce - ebook/pdf
Sprawdziany. Matematyka. Klasa V. Sukces w nauce - ebook/pdf
Agnieszka Figat-Jeziorska
Literat

Tematycznie ułożone sprawdziany z matematyki dla klasy piątej opracowane przez doświadczoną nauczycielkę. Zadania zawarte w tej książce są zgodne z nową podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej; nadają się do samodzielnej pracy dziecka; ułatwiają powtórzenie wiadomości przed pracą klasową; mogą być wykorzystywane podczas przygotowań do konkursu przedmiotowego; umożliwiają powtórzenie wiadomości przed sprawdzianem...

Angielski. Nauka zdarza się wszędzie! Część 1 - ebook/epub
Angielski. Nauka zdarza się wszędzie! Część 1 - ebook/epub
Iwona Więckowska
Lingo
Ebook dostępny tylko w aplikacjach Woblink. Pierwszy interaktywny i multimedialny kurs języka angielskiego na urządzenia mobilne! Dzięki współpracy Wydawnictwa Lingo i Woblinka powstał 5-częściowy kurs językowy, przygotowany w oparciu o popularną serię RAZ A DOBRZE. Został stworzony z myślą o użytkownikach tabletów, smartfonów i komputerów PC. Teraz nauka może być o wiele wygodniejsza i bardziej efektywna...
Elektroakupunktura do użytku domowego i praktyki terapeutycznej. Bezbolesna i bezpieczna metoda samouzdrawiania - ebook/epub
Elektroakupunktura do użytku domowego i praktyki terapeutycznej. Bezbolesna i bezpieczna metoda samouzdrawiania - ebook/epub
Gunter Harnisch
Vital

Leczenie prądem o niskim natężeniu znane jest już od dziesiątek lat. Lekarze i specjaliści wykorzystują go w fizjoterapii, kosmetologii czy onkologii. Teraz dzięki elektroakupunkturze, Ty również możesz poznać jego dobroczynne, bezpieczne i całkowicie bezbolesne działanie. Dzięki informacjom zawartym w tej książce odkryjesz konkretne propozycje terapii ponad 100 chorób i dolegliwości takich jak alergie...

ANGIELSKI Najważniejsze kolokacje - ebook/epub
ANGIELSKI Najważniejsze kolokacje - ebook/epub
Praca zbiorowa
EDGARD

Angielski Najważniejsze kolokacje to:

  • przykłady użycia wyrażeń w zdaniach
  • aktualny, współczesny język

Angielski Najważniejsze kolokacje umożliwia poznanie kolokacji, czyli wyrażeń czasownikowych, rzeczownikowych i przymiotnikowych, niezbędnych do swobodnego porozumiewania się w języku angielskim.

Książka jest adresowana do osób posługujących się angielskim na poziomie średnio zaawansowanym (B1-B2 wg klasyfikacji...

Niemiecki - Niezbędne zwroty i wyrażenia - audiobook
Niemiecki - Niezbędne zwroty i wyrażenia - audiobook
Opracowanie zbiorowe
Edgard

Audio Kurs uczy 520 zwrotów niezbędnych do swobodnego porozumiewania się. Wszystkie wyrażenia zilustrowano zdaniem lub krótkim dialogiem pokazującym ich użycie w kontekście. Kurs jest unikalnym zestawieniem zwrotów konwersacyjnych, koniecznych do naturalnego komunikowania się. Niezbędne zwroty i wyrażenia polecamy jako repetytorium leksykalne dla wszystkich uczących się języka niemieckiego...

Angielski - Niezbędne zwroty i wyrażenia 2 - audiobook
Angielski - Niezbędne zwroty i wyrażenia 2 - audiobook
Opracowanie zbiorowe
Edgard

Audio Kurs uczy 650 zwrotów niezbędnych do swobodnego porozumiewania się. Wszystkie wyrażenia zilustrowano zdaniem lub krótkim dialogiem pokazującym ich użycie w kontekście. Niezbędne zwroty i wyrażenia część 2 to doskonałe repetytorium leksykalne dla osób początkujących i średnio zaawansowanych - łącznie z częścią 1 uczy ponad 1300 wyrażeń. Kurs jest unikalnym zestawieniem zwrotów konwersacyjnych...

Niemiecki w podróży - ebook/pdf
Niemiecki w podróży - ebook/pdf
Justyna Paruch
Wymownia

„Niemiecki w podróży” stanowi must have każdego, kto chce doskonale poznać słownictwo związane z podróżowaniem. Samouczek przyda się nie tylko turystom, stanie się doskonałą pomocą także dla maturzystów i studentów przygotowujących się do egzaminów. Autorka przeprowadza nas przez niuanse słownictwa i przybliża najbardziej niezbędne w danych sytuacjach frazy. Dzięki samouczkowi poradzimy sobie na dworcu...Słownik rosyjsko-polski, polsko-rosyjski. Gramatyka języka rosyjskiego. 2 w 1 - ebook/pdf
Słownik rosyjsko-polski, polsko-rosyjski. Gramatyka języka rosyjskiego. 2 w 1 - ebook/pdf
Julia Piskorska, Elżbieta Szczygielska, Maria Wójcik
Literat

Aktualny i nowoczesny słownik łączący bogaty zasób leksykalny i gramatykę. Kompleksowa pomoc w nauce języka rosyjskiego – współczesne, powszechnie używane wyrażenia i zwroty, najważniejsze zagadnienia gramatyczne z praktycznymi przykładami. Przy wszystkich wyrazach rosyjskich znajduje się akcent.

Francuski Niezbędne zwroty i wyrażenia - audiobook
Francuski Niezbędne zwroty i wyrażenia - audiobook
Praca zbiorowa
EDGARD

Audio Kurs uczy 650 zwrotów niezbędnych do swobodnego porozumiewania się. Wszystkie wyrażenia zilustrowano zdaniem lub krótkim dialogiem pokazującym ich użycie w kontekście. Kurs jest unikalnym zestawieniem zwrotów konwersacyjnych, koniecznych do naturalnego komunikowania się. Niezbędne zwroty i wyrażenia polecamy jako repetytorium leksykalne dla wszystkich uczących się języka francuskiego...

Metoda projektów w nauczaniu języków obcych - ebook/pdf
Metoda projektów w nauczaniu języków obcych - ebook/pdf
Małgorzata Niemiec-Knaś
Oficyna Wydawnicza Impuls
'Bardzo istotne jest zwrócenie przez autorkę uwagi na to, że przestrzeń uczenia się powinna być tak ukształtowana, aby mogła odpowiadać rzeczywistości. Funkcja komunikatywna języka […] jawi się szczególnie wyraźnie, gdy staramy się opanować jakiś nieznany nam język. Wówczas musimy się nauczyć jego używania, tak jak musimy się nauczyć używania innych narzędzi. Trzeba wiedzieć...
Angielski Niezbędne zwroty i wyrażenia - audiokurs + ebook
Angielski Niezbędne zwroty i wyrażenia - audiokurs + ebook
EDGARD
EDGARD

Audio Kurs Angielski Niezbędne zwroty i wyrażenia uczy 700 zwrotów niezbędnych do swobodnego porozumiewania się. Wszystkie wyrażenia zilustrowano zdaniem lub krótkim dialogiem pokazującym ich użycie w kontekście. Kurs to unikalne zestawienie zwrotów konwersacyjnych, koniecznych do naturalnego komunikowania się. Każdy, kto poważnie traktuje naukę języka angielskiego powinien je znać...