Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00367 005192 20934097 na godz. na dobę w sumie

C++11 Zrozumieć Wyrażenia Regularne - ebook/epub

C++11 Zrozumieć Wyrażenia Regularne - ebook/epub
C++11 Zrozumieć Wyrażenia Regularne - ebook/epub
Adam Majczak
AKMAJCZAK
 Bibliteka weszła w skład Standardowej Biblioteki C++ (The C++11 Standard Library), dlatego C++11 i C++14 obsługują wyrażenia regularne wykorzystując szablony (template). W skład bibliteki wchodzą algorytmy regex_search(), regex_match() oraz regex_replace, i dwa nowe iteratory: regex_iterator oraz regex_token_iterator. Działanie tych algorytmów i iteratorów został opisane w książce i przedstawione na ponad 140 przykładach. Ksiązka omawia równiez zaawansowane techniki oparte o referencje (looking forward). Dla porównania, ksiązka zawiera takze przykładowe kody C (PCRE) i PHP. SPIS LISTINGÓW:   Listing 1.1a. ”Hello World” niby w C, ale działa w C++11. Listing 1.1b. Strumień cout zamiast funkcji printf(). Listing 1.2. Odczytujemy parametry środowiska na zdalnym serwerze.   Listing 2.3. Namespace po raz pierwszy (kod bez std::). Listing 2.4. Każdy programista może mieć własną przestrzeń namespace. Listing 2.5. Klauzuli using namespace wystarczy użyć raz. Listing 2.6. Przykład komunikatu o błędzie Visual C++. Listing 2.7. Operator sizeof() pozwala sprawdzić ile miejsca zajmuje zmienna w pamięci. Listing 2.8. Słowo kluczowe auto (automatyczna dedukcja typu). Listing 2.9. Domyślny typ double, rezultat dodawania. Listing 2.10. Sprawdzamy wielkość podstawowych typów numerycznych. Listing 2.11. Liczby ósemkowe i szesnastkowe, wymuszona konwersja typu. Listing 2.12. Różne zastosowania typu char. Listing 2.13. Liczby typu signed char i unsigned char. Listing 2.14. Typ long long oraz long double w 32-bitowym środowisku operacyjnym. Listing 2.15. Logiczna interpretacja wartości stało- i zmiennoprzecinkowych. Listing 2.16. Kilka sposobów definiowania stałych numerycznych. Listing 2.17. Jak zmienić dokładność (precyzję na) wydruku. Listing 2.18. Zastosowanie metody cout.precision(). Listing 2.19. Jak uzyskać maksymalną dokładność dla typu double. Listing 2.20. Zastosowanie numeric_limits. Listing 2.21. Wyrażenie stałowartościowe constexpr. Listing 2.22. Zastosowanie typu porządkowego enum. Listing 2.23. Predefiniowane stałe matematyczne z grupy M_.   Listing 3.24. Jednowymiarowa statyczna tablica znakowa. Listing 3.25. Uwzględnienie znaku końca łańcucha (format ASCIIZ). Listing 3.26. Obsługa łańcuchów znaków w formacie ASCIIZ. Listing 3.27. Kopiowanie i dodawanie (konkatenacja) łańcuchów znaków jak w języku C. Listing 3.27b. Kopiowanie i dodawanie łańcuchów znaków typu string (C++11). Listing 3.28. Zliczanie znaków w łańcuchu przy pomocy funkcji C. Listing 3.29. C++11: zliczanie znaków w łańcuchu typu string przy pomocy metody length(). Listing 3.30. Zmienna typu string automatycznie dostosuje swoją wielkość. Listing 3.31. Wektor i metoda push_back(). Listing 3.33. Wskaźnik (raw pointer) jako adres zmiennej. Listing 3.34. Komunikat o błędzie, nie da się pobrać adresu R-wartości. Listing 3.35. Nieprawidłowa deklaracja wskaźnika (typowy, częsty błąd). Listing 3.36. Prawidłowa deklaracja wskaźnika. Listing 3.37. Przestawienie wskaźnika tak, by wskazał inna zmienna. Listing 3.38. Przestawienie wskaźnika o 1 bajt Listing 3.39. Przestawienie wskaźnika o 4 bajty. Listing 3.40. Obsługa wskaźnika - funkcja printf() i strumień cout. Listing 3.41. Wskaźnik do struktury i do pól struktury. Listing 3.42. Rozmiar wskaźnika. Listing 3.43. Numeryczna tablica statyczna zgodna z konwencją C. Listing 3.44. Odwołanie do elementów tablicy przy pomocy wskaźnika. Listing 3.45. Błędne odwołanie do nieistniejących elementów tablicy. Listing 3.46. Błędne odwołanie do tablicy poprzez wskaźnik. Listing 3.47. Odwołanie do elementów dynamicznej tablicy o zmiennej wielkości. Listing 3.48.Tworzymy tablicę o zadanej wielkości w ruchu programu (operator new).   Listing 4.49. Wyznaczamy rozmiar tablicy dla pętli for w ruchu programu. Listing 4.50. Identyfikacja typu w ruchu programu, C++11: typeid(). Listing 4.51. Identyfikacja typu danych użytkownika w ruchu programu. Listing 4.52. Inicjujemy tablicę w nagłówku sterującym pętli for. Listing 4.53. C++11 liczy automatycznie powtórzenia pętli for. Listing 4.54. Automatyczna adaptacja inteligentnej pętli orogramowej. Listing 4.55.Funkcja for_each(). Listing 4.56. Zamiana liczby na postać binarną przy pomocy funkcji. Listing 4.57. Zamiana liczby na postać binarną przy pomocy klasy. Listing 4.58. Konwersja na postać dwójkową z wykorzystaniem STL (). Listing 4.59. Tablice statyczne typu array oraz array. Listing 4.60. Dwubajtowe i czterobajtowe kodowanie znaków w C++11.   Listing 5.61. Pierwsze wyrażenie regularne szuka w tekście łańcucha znaków ”kot”. Listing 5.62. Dopasowanie do wzorca i funkcja regex_search(). Listing 5.63. Klasyczna składnia języka C (PCRE, kompilator GNU GCC). Listing 5.64. Wyrażenie regularne: regex r('(kot)(ek)?'); Listing 5.65. Wyrażenie regularne: regex r('....(ko)(t)?(cisko)?(ek)?.'); Listing 5.66. Demonstracja działania wyrażenia regex r('[b-z\+\\d{3}'); Listing 5.66. Jak realizować funkcję sumy logicznej (OR) w wyrażeniach regularnych. Listing 5.67. Określamy długość łańcucha znakowego w dopasowaniu. Listing 5.68.  Wyrażenie regex r('[a-z\+\\s[a-z\\\s\\W\\s\\d+\\W'); Listing 5.69. Wykluczamy znaki niepożądane. Listing 5.70. Wyrażenie ”((...4)|(.9..)|(..8.)).+)”. Listing 5.70b. Porównanie działania znaków [?\ oraz [*\. Listing 5.71. Wyrażenie my_regex = ”^-?\d+(\\.\\d+)?((e|E)-?\\d+)?$”; Listing 5.71. Kod PHP wychwytujący liczby szesnastkowe: $my_regex = '/(0x)?#?[A-Fa-f0-9\+/'; Listing 5.72. Dzia.lanie wyrażenia my_regex = “^(0x)?#?([A-Fa-f0-9\\\s?)+$”; Listing 5.73. Działanie znaków [^\ oraz [$\. Listing 5.73b. Działanie znaków [\\b\. Listing 5.74. Działanie wyrażeń regex r1('l+o\\b'), r2('\\s.+o.+[^!\');   Listing 6.75. Działanie wyrażenia reg1('[[:digit:\\+'); Listing 6.76. Porównanie dzialania funkcji regex_search() oraz regex_mach(). Listing 6.77. Działanie wyrażenia ”(\\+|-)?[[:digit:\\+(\\.)?[[:digit:\\*”. Listing 6.78. Działanie wyrażenia regex r('\\++');. Listing 6.79. Działanie wyrażenia wzorzec = '\\\\';, Listing 6.80. Znaki Unicode, wyrażenie: wzorzec = '\\u0050';. Listing 6.81. Działanie wyrażenia: '\\b(k|s)[a-zA-Z\*t\\b'. Listing 6.81b. Zastosowanie wyrażenia: wzorzec = '(a|b|c)\\1';. Listing 6.82. Podwójne wsteczne odwołanie do grupy (backreference): wzorzec = '([a-c\)X\\1Y\\1';. Listing 6.83. Zastosowanie wyrażenia: r('(A\\d{2})|(\\b\\d{3})');. Listing 6.84. Zastosowanie tablicy wzorców: {'[abc\{2}','(a|b|c){2}','(a|b|c)\\1'};. Listing 6.85. Wykrywanie powtarzajacych się słów: wzorzec = '([a-zA-Z\+)\\s\\1'; Listing 6.86. Działanie wyrażenia: wzorzec = '\\b(\\w)?(\\w)\\w?\\2\\1';. Listing 6.87. Wyrażenie: r('^((0x)|#)?([[:xdigit:\\\\s?)+$');   Listing 7.88. Działanie wyrażenia: '\\b(\\w)?(\\w)\\w?\\2\\1'; Listing 7.89. Działanie wyrażenia: ”([A-Za-z\+) \\1” == '(\\w+)\\s\\1';. Listing 7.90. Działanie wyrażenia: wzorzec = '(\\w+)\\s?\\1';. Listing 7.91. Wystarczy, jeśli funkcja regex_search() znajdzie pierwsze dopasowanie. Listing 7.92. Określamy pozycję w przeszulkiwanym łańcuchu znaków. Obiekt smatch. Listing 7.93. Określamy pozycję w przeszulkiwanym łańcuchu znaków ASCIIZ. Listing 7.94. Działanie wyrażenia: wzorzec = '\\b(\\w)?(\\w)(\\w)?\\2\\1';.   Listing 8.95. Działanie iteratora (dwa iteratory). Listing 8.95b. Działanie iteratora (pojedynczy iterator). Listing 8.96. Działanie iteratora i wyrażenia: '\\b(\\w)?(\\w)\\w?\\2\\1';. Listing 8.97. Działanie iteratora i wyrażenia: R ('\\b([a|A\l)([^ \*)'); Listing 8.98. Zastosowanie metody suffix().   Listing 9.99. Zastępowanie – funkcja regex_replace(). Listing 9.100. Działanie wyrażenia: string replace = '$1';. Listing 9.101. Działanie wyrażeń: wzorzec = '(\\w+)\\s[i\\\s(\\w+)'; replace = '$2 i $1';. Listing 9.102. Zastępowanie wybranych znaków w słowach, wyrażenie: 'a|e|i|o|u|y'. Listing 9.103. Wyszukiwanie i zastępowanie przy pomocy wzorców: [B+\, [$`\, [$'\.   Listing 10.104. Podziuał na tokeny, funkcja strtok(). Listing 10.105. Zastosowanie regex_token_iterator z separatorem '[-\\s,\\.\+';. Listing 10.106. Podział na słowa przy pomocy iteratora. Listing 10.107. Zastosowanie wzorca: wzorzec = '\\b(pod)([^\\s\*)'; Listing 10.108. Wykorzystujemy podział na grupy: \\1: (pod) oraz \\2: ([^\\s\*) Listing 10.109. Dopasowania częściowe. Listing 10.110. Wychwytywanie separatorów (split). Listing 10.111. Podział na tokeny przy pomocy funkcji regerx_search(). Listing 10.112. Zastosowanie wzorca: '(\\w+)?(\\.)?(\\w+)'. Listing 10.113. Typowa obsługa wyjątków w C++11. Listing 10.114. Schemat obsługi wyjątków dla wyrażeń regularnych C++11. Listing 10.115. Obsługa wyjątków w działaniu. Listing 10.116. Reakcja Visual C++ na błąd formalny w wyrażeniu regularnym.   Listing 11.117. Działanie wyrażenia: '\\d+[,\\.\?(\\d)*((?=\\sdol)|(?=\\seur))'. Listing 11.118. Działanie wyrażenia: R ('(\\w+)[,\\\s');. Listing 11.119. Działanie wyrażenia: R ('(\\w+)[,\\\s\\1');. Listing 11.120. Działanie wyrażenia: R ('(\\b\\w+)(?=\\s(\\w+\\s)+\\1)');. Listing 11.121. Zastosowanie metody swap(). Listing 11.122. Zastosowanie metody compare(). Listing 11.123. Zastosowanie wyrażenia w = '^(?!.*vat).*';. Listing 11.124. Działanie wyrażenia: w = '^([^V\|V[^A\|VA[^T\)*$'; (odpowiednik: ”^(?:[^V\|f(?!AT))*$”). Listing 11.125. Zastosowanie metody size() do zliczania znaków. Listing 11.126. Zastosowanie metody size() do automatyzacji pętli programowej. Listing 11.127. Metoda empty() oraz wyrażenia: R( '([abc\*)[1234\' );.   Listing 12.128. Walidacja adresów email: R( '(\\w+)(.*)(\\w*)@(\\w+)(\\.(\\w+))+', icase ); alternatywnie: r = '\\b([A-Z0-9\\._%+-\+)(.*)(\\w*)@(\\w+)(\\.(\\w+))+$'; Listing 12.129. Jednoczesne wykorzystanie obiektów typu cmatch oraz smatch. Wyrażenie: R ('(sub)(.*)'); Listing 12.130. Walidacja na wejściu: R('(\\+|-)?\\d+'); Listing 12.131. Wyrażenia: r1('\\w{10,15}'), r2('\\w*\\d+\\w*\\d+\\w*');. Listing 12.132. Wyrażenia: r1('\\w{10,15}'), r2('\\w*\\d+\\w*\\d+\\w*'), r3('\\w*[A-Z\\\w*'); Listing 12.133. Wyrażenia: r1('\\w{10,15}'), r2('\\d(?=\\d)'), r3('[A-Z\');. Listing 12.134. Wyrażenie: r1('([0-9\{4})-([0-9\{1,2})-([0-9\{1,2})'); Listing 12.135. Wyrażenie: '(.*)'. Listing 12.136. Wyrażenie: '(.*)' (XML). Listing 12.137. Wyrażenia: '(\\w+)\\s[i\\\s(\\w+)'; oraz '$2 oraz $1; ';. Listing 12.137. Wyrażenie:'(.*)' (HTML). Listing 12.138. Wyrażenie: '[\n\?(.*)' (HTML). Listing 12.139. Usuwanie niepożądanych znaków: '\\b[[:alpha:\\+\\d\\,?' . Listing 12.140. Wyrażenie: '((?=.*\\d)(?=.*[a-z\)(?=.*[A-Z\)(?=.*[@#_$%\).{6,20})';. Listing 12.141. Przy formatowaniu metodą format() stosujemy takie same wzorce, jak przy zamianie regex_replace(). Listing 12.142. Zliczanie słów i znaków. Wyrażenia: , (\\S+), (\\w{7,}). Listing 12.143. Dopasowania grup smatch M[n\ (sub-match). Listing 12.144. Działanie wyrażenia R('(T.*)\\s(?:T.*)\\s(H.*)\\s(?:W.*)');.
Wszystkie kategorie Tylko komputery i informatyka Tylko pozostałe kategorie
Książki podobne do wybranej publikacji
C++11: Zrozumieć Wyrażenia Regularne, wydanie II - ebook/epub
C++11: Zrozumieć Wyrażenia Regularne, wydanie II - ebook/epub
Adam Majczak
SELF-PUBLISHER
Published: Jan, 2015
Language: Polish

 
Informacje zawarte w niniejszej publikacji są udostępniane na zasadzie „As Is” bez jakichkolwiek gwarancji. Autor dołożył wszelkich starań, by informacje zawarte w niniejszej książce pozostawały poprawne, precyzyjne, aktualne i prawidłowe, Autor nie ponosi jednakże żadnego rodzaju odpowiedzialności, ani bezpośredniej, ani pośredniej, za jakiekolwiek szkody wynikłe w rezultacie wykorzystania...

<(.*)>
<(.+)>
<(.+)>
<.+><(.+)>
<.+><<<<

<<<<<
<=

<<<<
Wyrażenia regularne. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II - książka
Wyrażenia regularne. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II - książka
Tony Stubblebine
Helion

Poznaj wyrażenia regularne, aby wykorzystać moc ich możliwości
w najpopularniejszych językach programowania!

 • Chcesz poznać przepisy na wyrażenia regularne?
 • Chcesz wykorzystywać możliwości Unicode w języku Ruby, Java, Perl, PHP, Pyton, C oraz .NET?
 • Chcesz wiedzieć, jak stosować wyrażenia regularne zaimplementowane w różnych językach programowania?

Wyrażenia regularne są narzędziem umożliwiającym analizę i modyfikowanie...


Wyrażenia regularne. Receptury - książka
Wyrażenia regularne. Receptury - książka
Jan Goyvaerts, Steven Levithan
Helion

Poznaj i wykorzystaj możliwości regexpów w codziennej pracy!

 • Jak wyrażenia regularne mogą przyśpieszyć Twoją pracę?
 • Jak sprawdzić poprawność danych?
 • Jak wykorzystać wyrażenia regularne w pracy z plikami XML?

Wyrażenie regularne (ang. regexp) to inaczej wzorzec, który określa zbiór dopasowanych łańcuchów znaków. Brzmi to prosto. Jednak przy pierwszym spotkaniu z wyrażeniami wcale tak nie jest...

Wyrażenia regularne. Wprowadzenie - książka
Wyrażenia regularne. Wprowadzenie - książka
Michael Fitzgerald
Helion

Wyrażenia regularne to wzorce, które pozwalają opisać łańcuchy znaków. Brzmi to groźnie, wygląda jeszcze gorzej, ale każdy programista prędzej czy później się z nimi spotka i... doceni ich potęgę! Ciężko sobie wyobrazić wyszukiwanie, zastępowanie oraz sprawdzanie poprawności danych bez wykorzystania potencjału wyrażeń regularnych. Czas poświęcony na ich opanowanie zwróci się błyskawicznie i z nawiązką...

Wyrażenia regularne od podstaw - książka
Wyrażenia regularne od podstaw - książka
Ben Forta
Helion

Wyrażenia regularne (RegEx) służą do dopasowywania ciągów znaków i manipulowania tekstem. Umożliwiają proste rozwiązywanie wielu złożonych problemów programistycznych. Szczególnie często są wykorzystywane przez twórców aplikacji. Nie istnieje jakiś specjalny język do obsługiwania wyrażeń regularnych, jednak znakomita większość języków programowania wspiera ich stosowanie...

Windows PowerShell. Leksykon kieszonkowy - książka
Windows PowerShell. Leksykon kieszonkowy - książka
Lee Holmes
Helion

Częste zadania wykonuj szybciej!

 • Jakie polecenia i wyrażenia dostępne są w PowerShell?
 • Jak zarządzać błędami?
 • Jak wykorzystać klasy .NET oraz .COM?

PowerShell powstał w 2006 roku jako następca takich interpreterów jak command.com czy też cmd.exe, znanych z czasów systemu operacyjnego MS DOS czy też pierwszych wydań Windows XP. Aktualnie dostępny jest dla następujących platform: Windows XP SP2...

Wyrażenia regularne. Leksykon kieszonkowy - książka
Wyrażenia regularne. Leksykon kieszonkowy - książka
Tony Stubblebine
Helion

Wyrażenia regularne są niezwykle potężnym mechanizmem służącym do dopasowywania i manipulowania tekstami. Choć są one dostępne w wielu nowoczesnych językach programowania, to jednak w każdym z nich posiadają one nieco inne możliwości, a subtelne różnice w ich składni sprawiają, że nie są one w pełni zgodne z wyrażeniami stosowanymi w innych językach. Wiele języków programowania implementuje wyrażenia regularne...

JavaScript. Wyrażenia regularne dla programistów - książka
JavaScript. Wyrażenia regularne dla programistów - książka
Tomasz Sochacki
Helion

Świadomie stosuj wzorce - to ułatwi Ci pracę!

Wyrażenia regularne w JavaScripcie, podobnie ja we wszystkich innych językach programowania, wymyślono po to, żeby ułatwić programistom pracę. Są one niezastąpione chociażby przy walidacji informacji wprowadzanych przez użytkowników, przeszukiwaniu zbiorów danych czy automatyzacji wielu zadań. Niestety, duża część programistów - wcale nie tylko początkujących - omija je szerokim...

Java. Kompendium programisty. Wydanie IX - ebook/pdf
Java. Kompendium programisty. Wydanie IX - ebook/pdf
Herbert Schildt
Helion

Kompletny przewodnik po języku programowania Java

Niniejsza książka, Java. Kompendium programisty. Wydanie IX. została zaktualizowana o nowości wprowadzone w Java SE 8 i prezentuje sposoby programowania, kompilacji, testowania i uruchamiania programów w języku Java. Herbert Schildt, autor wielu bestsellerowych książek programistycznych, opisuje w niej cały język Java — jego składnię...Kompletny przewodnik po DAX - ebook/pdf
Kompletny przewodnik po DAX - ebook/pdf
Alberto Ferrari, Marco Russo
Promise

Kompletny przewodnik po DAX to najbardziej wyczerpujący i autorytatywny podręcznik języka Microsoft DAX w zastosowaniach BI i analityce. Podczas gdy inne książki omawiają tylko podstawy, ten przewodnik zapewnia wiedzę na poziomie eksperckim potrzebnych średnio i wysoko zaawansowanym użytkownikom Excela i profesjonalistom BI, od podstaw po innowacyjne techniki wysokiej wydajności.
Dwaj czołowi konsultanci i wykładowcy Microsoft BI przedstawiają...

Linux. Komendy i polecenia. Praktyczne przykłady - książka
Linux. Komendy i polecenia. Praktyczne przykłady - książka
Kazimierz Lal, Tomasz Rak
Helion

Poznaj zastosowanie powłok tekstowych Linuksa

 • Składnia poleceń
 • Wyrażenia regularne
 • Tworzenie skryptów powłoki

Rosnąca popularność Linuksa pociągnęła za sobą rozwój środowisk graficznych, dzięki którym możliwe jest korzystanie z systemu bez jakiejkolwiek znajomości konsoli tekstowej i jej poleceń. Narzędzia oferowane przez środowiska graficzne takie jak KDE czy Gnome umożliwiają również administrowanie systemem...

Wyrażenia regularne - książka
Wyrażenia regularne - książka
Jeffrey E. F. Friedl
Helion
Wyrażenia regularne to niezwykle skuteczny mechanizm przetwarzania tekstów i innych danych. Ci, którzy do tej pory nie zetknęli się z tym pojęciem, odkryją dzięki tej książce nowe, potężne narzędzia, pozwalające w pełni zapanować nad danymi. Prezentowana tu wiedza jest tak szczegółowa i obszerna, że nawet komputerowi weterani znajdą coś nowego dla siebie.

Umiejętne stosowanie wyrażeń regularnych pozwala radykalnie uprościć...


C++17 STL. Receptury - książka
C++17 STL. Receptury - książka
Jacek Galowicz
Helion

C++ pozwala zarówno na tworzenie interfejsów wysokiego poziomu, jak i na pisanie kodu działającego na niskim poziomie. Sprawdza się, gdy trzeba zapewnić wysoką wydajność i niskie obciążenie. Język ten jest konsekwentnie rozwijany: kolejne jego specyfikacje, C++14 i C++17, przyniosły wiele znakomitych udoskonaleń. Aby w pełni wykorzystać ten potencjał, należy korzystać z C++ łącznie z biblioteką STL...

Ruby. Programowanie - książka
Ruby. Programowanie - książka
David Flanagan, Yukihiro Matsumoto
Helion

Poznaj możliwości Ruby!

 • Dlaczego Ruby zdobył tak dużą popularność?
 • Jak wykorzystać wyrażenia regularne w tym języku?
 • Jak tworzyć w Ruby aplikacje sieciowe?

Zaprojektowany i stworzony w 1995 roku język Ruby dzięki swym unikalnym możliwościom zdobywa sobie coraz większe uznanie programistów na całym świecie. Jak udało mu się wkupić w łaski tego nieufnego środowiska? Przyczyniła się do tego między innymi prosta składnia...

Podstawy języka T-SQL Microsoft SQL Server 2016 i Azure SQL Database - ebook/pdf
Podstawy języka T-SQL Microsoft SQL Server 2016 i Azure SQL Database - ebook/pdf
Itzik Ben-Gan
Promise

Skuteczne zapytania i modyfikowanie danych przy użyciu Transact-SQL
Opanuj podstawy języka T-SQL i pisz niezawodny kod dla Microsoft SQL Server i Azure SQL Database. Itzik Ben-Gan wyjaśnia kluczowe koncepcje języka T-SQL i pomaga w wykorzystaniu tej wiedzy w praktycznych zastosowaniach. Książka przedstawia zasady działania T-SQL i logikę działającą w tle. Następnie prowadzi czytelnika poprzez kluczowe zagadnienia...
Język ANSI C. Programowanie. Wydanie II - książka
Język ANSI C. Programowanie. Wydanie II - książka
Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie
Helion

Zobacz ćwiczenia do tej książki >

Drogi Czytelniku, właśnie trzymasz w rękach nowe wydanie książki zaliczanej do klasyki literatury informatycznej. Napisana przez autorów języka ANSI C w najlepszy możliwy sposób przedstawia arkana tego języka. A co można powiedzieć o samym języku? To też klasyka. To język wymagający systematyczności i skupienia, ale dający w zamian wiele możliwości i świetne wyniki...

Edytory vi i Vim. Leksykon kieszonkowy - książka
Edytory vi i Vim. Leksykon kieszonkowy - książka
Arnold Robbins
Helion

Wszystkie funkcje zawsze pod ręką!

 • Jak wygenerować losowy ciąg znaków?
 • Posadzić nowego użytkownika przed vi i kazać mu wyłączyć edytor.

To jeden z dowcipów obrazujących specyficzną składnię edytorów vi i Vim. Prawdopodobnie edytory te są trudne dla początkującego użytkownika, ale jeżeli tylko opanujesz ich elementarną obsługę, nie zamienisz ich na nic innego. Oba sprawdzą się idealnie przy edycji różnego rodzaju plików...

PHP i MySQL. Od podstaw. Wydanie IV - książka
PHP i MySQL. Od podstaw. Wydanie IV - książka
W. Jason Gilmore
Helion

Świat zaawansowanych stron WWW w zasięgu Twoich rąk!

 • Jak przygotować środowisko pracy?
 • Jak wykorzystać technologię AJAX w połączeniu z PHP?
 • Jak połączyć PHP i MySQL w jedną całość?

PHP i MySQL to duet, na którym opiera się ogromna większość ciut bardziej zaawansowanych stron w sieci. Czemu zawdzięcza on swą popularność? Niezwykłemu dopasowaniu do potrzeb, łatwej konfiguracji oraz ogromnej społeczności...

JavaScript. Praktyczny kurs - książka
JavaScript. Praktyczny kurs - książka
Marcin Lis
Helion

Zostań specjalistą w tworzeniu interaktywnych stron internetowych!

 • Jak zapewnić interaktywne zachowanie stron WWW?
 • Jak korzystać ze zmiennych, operatorów, instrukcji oraz pętli?
 • Jak stworzyć atrakcyjną, bezawaryjną witrynę?

JavaScript od ponad dziesięciu lat jest jednym z podstawowych języków programowania, służących do tworzenia interaktywnych stron WWW. Jego wyjątkowo elastyczna struktura...

Algorytmy. Wydanie IV - książka
Algorytmy. Wydanie IV - książka
Robert Sedgewick, Kevin Wayne
Helion

Nie odkrywaj koła na nowo - sprawdź gotowe rozwiązania!

 • Jak oceniać wydajność algorytmów?
 • Jak wydajnie sortować elementy?
 • Jak kompresować dane?

Algorytmy od zawsze porównywane były do przepisów kucharskich. Z celnością tego porównania trudno dyskutować, na pewno jednak przesolenie zupy ma zupełnie inne konsekwencje niż błędnie opracowany lub zaimplementowany algorytm. To właśnie algorytmy decydują o czasie wykonania skomplikowanych...

Zrozumieć Excela. Funkcje i wyrażenia - książka
Zrozumieć Excela. Funkcje i wyrażenia - książka
Maciej Gonet
Helion

Funkcje i wyrażenia Excela? Nic prostszego!

 • Naucz się podstaw
 • Poznaj funkcje
 • Zrozum Excela

Na rynku nie brakuje książek opisujących obsługę i zastosowania arkusza kalkulacyjnego MS Excel, żadna jednak nie wprowadzi Cię w tę tematykę tak skutecznie jak ta! Omiń rafy i białe plamy dokumentacji, skorzystaj z doświadczenia autora i śmiało wkrocz w świat niesamowitych możliwości Excela...

JavaScript - mocne strony - książka
JavaScript - mocne strony - książka
Douglas Crockford
Helion

Poznaj doskonałą użyteczność języka JavaScript!

 • Jak efektywnie wykorzystać najlepsze funkcje JavaScript?
 • Jak pisać programy, aby ustrzec się błędów?
 • Jak zdefiniować podzbiór języka i tworzyć idealne aplikacje?

Warto poznać język JavaScript, ponieważ stanowi on jedno z ważniejszych narzędzi w informatyce -- dzięki temu, że jest jednocześnie podstawowym i domyślnym językiem przeglądarek internetowych oraz językiem programowania...

PHP. Praktyczne projekty - książka
PHP. Praktyczne projekty - książka
Włodzimierz Gajda
Helion

Wykorzystaj w praktyce potęgę możliwości PHP!

 • Podstawy języka PHP, pierwsze skrypty, instrukcje i elementy
 • Funkcje i ich biblioteki, przetwarzanie tablic i tworzenie plików
 • Przykłady praktycznego zastosowania skryptów PHP

Język PHP nie od dziś stanowi jeden z najłatwiejszych w nauce i najelastyczniejszych języków programowania. Jego ogromne możliwości wykorzystywane są na ogół przy tworzeniu interaktywnych stron internetowych...

Sztuka dobrego programowania - ebook/epub
Sztuka dobrego programowania - ebook/epub
Krzysztof Jassem, Andrzej Ziemkiewicz
Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka przeznaczona jest dla programistów, którzy chcą, aby ich programy działały dobrze, czyli szybko zwracały wyniki, zużywały mało pamięci i obejmowały szeroki zakres danych wejściowych. Programista początkujący znajdzie tutaj wyjaśnienia podstawowych elementów języka C, a czytelnik zaawansowany dowie się, jak może udoskonalić swój warsztat. Czytelnik tej książki nauczy się pisać funkcje działające oszczędnie i wydajnie...
Przetwarzanie danych dla programistów - książka
Przetwarzanie danych dla programistów - książka
Greg Wilson
Helion

Przetwarzanie danych to czynność, którą programiści na całym świecie wykonują niemal codziennie. Konwersja danych pomiędzy systemami informatycznymi, zmiana formatów plików tekstowych, przeszukiwanie logów serwerów WWW -- to wszystko można nazwać przetwarzaniem danych. Znajomość technik, dzięki którym takie procesy odbywają się szybko i efektywnie, to jedna z najważniejszych umiejętności programisty...

JavaScript dla webmasterów. Zaawansowane programowanie - książka
JavaScript dla webmasterów. Zaawansowane programowanie - książka
Nicholas C. Zakas
Helion

Kompendium wiedzy na temat języka JavaScript

 • Model DOM i programowanie obiektowe
 • Tworzenie dynamicznych interfejsów użytkownika
 • Mechanizmy komunikacji klient-serwer

JavaScript to język programowania interpretowany po stronie przeglądarki i wykorzystywany do tworzenia elementów stron WWW. Opracowany w firmie Netscape, początkowo służył wyłącznie do weryfikowania poprawności danych wprowadzanych w formularzach...


Optymalizacja Oracle SQL. Leksykon kieszonkowy - książka
Optymalizacja Oracle SQL. Leksykon kieszonkowy - książka
Mark Gurry
Helion
Niezoptymalizowane polecenia SQL są jednym z głównych czynników powodujących mało wydajne działanie systemu bazy danych. W niniejszej książce Mark Gurry dzieli się z Czytelnikiem swoimi przemyśleniami dotyczącymi problemu optymalizacji. Autor prezentuje rozwiązania wielu typowych problemów za pomocą wbudowanych w Oracle'a optymalizatorów. Omawia między innymi:
 • Problem wyboru optymalizatora
 • Działanie optymalizatora regułowego...
PHP4. Podręcznik programisty - książka
PHP4. Podręcznik programisty - książka
Sterling Hughes
Helion
Od teorii do praktyki prowadzi długa droga. Nie inaczej jest w przypadku PHP4, popularnego języka służącego do tworzenia aplikacji WWW. Oficjalna dokumentacja stanowi jedynie wstęp -- w praktyce programista często staje wobec problemów, których rozwiązań nie zawiera sam opis języka.

Książka ta stanowi kombinację podręcznika i instrukcji. Przedstawia treści, które nie znalazły się w dokumentacji...

Active Server Pages 2.0 dla każdego - książka
Active Server Pages 2.0 dla każdego - książka
Sanjaya Hettihewa
Helion
Dzięki tej pozycji czytelnik w bardzo krótkim czasie nabędzie umiejętności, które pozwolą rozpocząć efektywną pracę z Active Server Pages 2.0. Książka ukazuje funkcje i działanie ASP 2.0 od podstaw aż do bardziej zaawansowanych funkcji i pojęć. Czytając tę książkę można:
 • Zrozumieć podstawy tworzenia dynamicznych i interaktywnych stron internetowych
 • Nauczyć się tworzenia aplikacji niezależne od typu przeglądarki internetowej...
C# 3.0 i .NET 3.5. Technologia LINQ - książka
C# 3.0 i .NET 3.5. Technologia LINQ - książka
Jacek Matulewski
Helion

Poznaj technologię LINQ

aby uzyskać swobodny dostęp do danych z SQL Server, pliku XML lub kolekcji z poziomu swoich programów
 • Bezpieczny dostęp do danych przy zachowaniu kontroli typów
 • Tworzenie zapytań LINQ
 • Budowanie, analiza i pobieranie danych z plików XML

Zastosowanie technologii LINQ (ang. Language-Integrated Query, zintegrowany język zapytań) w zasadniczy sposób upraszcza projektowanie aplikacji bazodanowych...

Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie IV - książka
Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie IV - książka
Mark Lutz
Helion
 • Jakie możliwości kryją standardowe moduły biblioteczne?
 • Jak wykonywać operacje na plikach?
 • Jak stworzyć graficzny interfejs użytkownika?

Python to wyjątkowo praktyczny język programowania, idealnie nadający się do szybkiego rozwiązywania niecodziennych problemów, z którymi często borykają się koderzy. Nie wymusza on stosowania jednego stylu programowania, co pozwala na dużo większą elastyczność w trakcie pisania kodu...

Wskaźniki w języku C. Przewodnik - książka
Wskaźniki w języku C. Przewodnik - książka
Richard Reese
Helion

Jeśli chcesz błyskawicznie opanować programowanie w języku C, sięgnij po tę książkę! Gdy już poznasz podstawy, nauczysz się także korzystać ze wskaźników. To prawdziwa zmora wszystkich programistów, bowiem błędne wykorzystanie wskaźnika może w okamgnieniu zrujnować Twój program. Zobacz, jak tego uniknąć i zaprzyjaźnić się ze wskaźnikami.

Inne książki opisują wskaźniki w jednym lub dwu rozdziałach...

XHTML, CSS i JavaScript. Pierwsza pomoc - książka
XHTML, CSS i JavaScript. Pierwsza pomoc - książka
Maria Sokół, Radosław Sokół
Helion
 • Początki - tworzenie szkieletu strony WWW i struktury dokumentu HTML
 • Wygląd strony - kodowanie znaków, krój pisma i kaskadowe arkusze stylów
 • Elementy witryny - listy, tabele, obrazy, odnośniki, formularze
 • Komunikacja z użytkownikiem - podstawy kodu JavaScript

Masz świetne pomysły i chciałbyś pokazać je światu? A może założyłeś firmę i chcesz się zareklamować? Najlepszą współczesną wizytówką jest interesująca...