Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00108 013160 17009778 na godz. na dobę w sumie

Model wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa szpitalnego - ebook/pdf

Model wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa szpitalnego - ebook/pdf
Model wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa szpitalnego - ebook/pdf
Magdalena Kludacz-Alessandri
Wolters Kluwer
Książka przedstawia propozycję modelu wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa stacjonarnego w Polsce. Obejmuje on zarówno zasady ustalania kosztów świadczeń zdrowotnych na poziomie szpitala, jak i rekomendacje w zakresie sposobu wyceny świadczeń zdrowotnych na poziomie centralnym - przez co może stanowić praktyczne narzędzie do gromadzenia, monitorowania kosztów, w szczególności analizy porównawczej, w procesie planowania strategicznego, a także do inicjowania działań prowadzących do optymalizacji kosztów i dostępności zasobów. W opracowaniu szczegółowo omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: ustalanie wartości oraz metod wyceny świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem metod kosztowych, analiza porównawcza metod wyceny świadczeń zdrowotnych w oparciu o system Jednorodnych Grup Pacjentów (ang. DRG), rozwiązania w zakresie rachunku kosztów z uwzględnieniem stopnia wykorzystania informacji kosztowych przez kierownictwo szpitali funkcjonujących w wybranych krajach europejskich, wpływ stosowanych rozwiązań w zakresie rachunku kosztów na dokonania szpitali i określenie czynników, które wpływają na jakość wyceny procesu leczenia pacjenta w szpitalach. Publikacja przeznaczona jest dla menedżerów szpitali publicznych i niepublicznych odpowiedzialnych za wycenę procesu leczenia pacjenta i wszelkie decyzje, których trafność zależy od prawidłowo dokonanej wyceny. Zainteresuje także analityków oraz pracowników Ministerstwa Zdrowia i NFZ odpowiedzialnych za finansowanie podmiotów leczniczych, kształtowanie cen świadczeń zdrowotnych i regulacje prawne w tym zakresie. Adresatem książki są również główni księgowi i pracownicy działów finansowo-ekonomicznych odpowiedzialni za przetwarzanie informacji finansowych i medycznych na potrzeby wyceny świadczeń zdrowotnych.
Wszystkie kategorie Tylko biznes Tylko pozostałe kategorie
Książki podobne do wybranej publikacji
Nowe zasady zatrudniania pielęgniarek. Praktyczne sposoby obliczania liczby etatów - ebook/pdf
Nowe zasady zatrudniania pielęgniarek. Praktyczne sposoby obliczania liczby etatów - ebook/pdf
Jarosław Rosłon
Wiedza i Praktyka

Od 1 kwietnia 2014 r. do ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych uwzględnia się łącznie kilka kryteriów, m.in. zakres i rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych, właściwą kategorię opieki ustaloną dla pacjenta, liczbę pacjentów zakwalifikowanych do danej kategorii opieki oraz stan zatrudnienia i organizacji pracy w jednostkach lub komórkach organizacyjnych nieudzielających świadczeń zdrowotnych...

Rachunek kosztów. Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach - ebook/pdf
Rachunek kosztów. Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach - ebook/pdf
Joanna Sawicka, Anna Stronczek, Anna Surowiec
C. H. Beck

Niniejsze opracowanie obejmuje genezę i istotę rachunku kosztów, przybliżając pojęcie kosztów i ich klasyfikację. Następnie prezentuje wynik finansowy jako wyraz księgowego ujęcia rachunku przychodów i kosztów. W dalszej części skupia się na problemie kalkulacji kosztów i wyceny produktów oraz przybliża tradycyjne i nowoczesne systemy rachunku kosztów. Ponadto w książce podjęto problematykę wykorzystania kosztów jako...

Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ebook/pdf
Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ebook/pdf
Tamara Zimna
Wolters Kluwer
W książce przedstawiono prawne aspekty kontraktowania usług zdrowotnych na tle systemu opieki zdrowotnej finansowanego ze środków publicznych. Scharakteryzowano podstawowe rodzaje umów funkcjonujących na rynku usług zdrowotnych pod względem ich treści, trybu zawarcia oraz kontroli ich realizacji. Dodatkowo omówiono takie zagadnienia, jak:
 • wybór najkorzystniejszego rodzaju umowy ze świadczeniodawcą...

System pomiaru i oceny dokonań szpitala - ebook/pdf
System pomiaru i oceny dokonań szpitala - ebook/pdf
Maria Hass-Symotiuk
Wolters Kluwer
Prezentowana publikacja, przygotowana przez zespół pracowników naukowych Katedry Rachunku Kosztów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego pod kierunkiem prof. Marii Hass-Symotiuk, stanowi kompendium wiedzy o zintegrowanym systemie pomiaru i oceny dokonań szpitali. Ukazane w niej zostały zasadnicze problemy związane z budową tego systemu, a wynikające ze specyfiki działalności szpitali oraz wielorakości...

Zarządzanie jakością w podmiotach ochrony zdrowia - ebook/pdf
Zarządzanie jakością w podmiotach ochrony zdrowia - ebook/pdf
Piotr Celej
Wyższa Szkoła Humanitas
Zadaniem niniejszej monografii jest dokonanie przyczynku do analizy wzajemnych relacji między systemem opieki zdrowotnej a znaczeniem jakości usług oraz identyfikacja czynników wpływających na efektywność i skuteczność zarządzania typologii podstawowych metod i technik poprawy jakości w zakresie świadczeń zdrowotnych oraz wypracowanie rozwiązań aplikacyjnych służących optymalizacji funkcjonowania podmiotów leczniczych i zwiększaniu...
Racjonalizacja kosztów w ochronie zdrowia - ebook/pdf
Racjonalizacja kosztów w ochronie zdrowia - ebook/pdf
Ewelina Nojszewska
Wolters Kluwer

Książka stanowi cenne źródło wiedzy o kosztach ponoszonych w systemie ochrony zdrowia. Jej walorem jest interdyscyplinarny charakter, zawiera bowiem opinie i analizy dyrektorów i menedżerów szpitali, prawników, ekonomistów, specjalistów od zdrowia publicznego, organizacji i zarządzania, finansów, marketingu, rachunkowości oraz ubezpieczeń.

Publikacja składa się z trzech części...
Strategia, finanse i koszty szpitala - ebook/pdf
Strategia, finanse i koszty szpitala - ebook/pdf
Jan Stępniewski
Wolters Kluwer
Książka - praca zespołu badawczego UJ - pokazuje jak lepiej i efektywniej zarządzać placówkami opieki zdrowotnej oraz jak wykorzystać dostępne narzędzia zarządzania z korzyścią dla pacjentów.

Omówiono w niej m.in. takie zagadnienia, jak:
 • określenie i wdrażanie w zakładach opieki zdrowotnej strategii oraz analizowanie otoczenia konkurencyjnego
 • system finansowania świadczeń na oddziałach intensywnej terapii
 • rachunek kosztów...


 • Prawa lekarza. Zarys problematyki - ebook/pdf
  Prawa lekarza. Zarys problematyki - ebook/pdf
  Stefan Poździoch, Maciej Gibiński
  Wolters Kluwer
  W książce omówiono całokształt regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu lekarza, przywołano kluczowe wyroki sądowe w tym zakresie oraz wybrane opinie wybitnych znawców tej problematyki. .. Zarówno lekarze, jak i prawnicy odnajdą tu uporządkowany opis kilkudziesięciu praw związanych ze specyfi ką udzielanych świadczeń zdrowotnych, a więc praw stanowiących istotę zawodu lekarza...
  Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa „refundacyjna”. Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz praktyczny ze wzorami - ebook/pdf
  Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa „refundacyjna”. Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz praktyczny ze wzorami - ebook/pdf
  Michał Rojewski, Milena Szuchnik
  C. H. Beck

  Komentarz dotyczy podstaw prawnych funkcjonowania służby zdrowia w Polsce. Autorzy skupiając się na wybranych zagadnieniach ustaw:  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o działalności leczniczej oraz ustawy „refundacyjnej” omawiają m.in. kwestie dotyczące:

  • składek na ubezpieczenia zdrowotne,
  • zasad udzielania świadczeń...

  Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Ujęcie wewnątrzsystemowe - ebook/pdf
  Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Ujęcie wewnątrzsystemowe - ebook/pdf
  Beata Janiszewska
  C. H. Beck

  Monografia podejmuje kwestie zgody pacjenta w aspekcie wewnątrzsystemowym – korelacji norm, określających zasady udzielania świadczeń zdrowotnych oraz wykonywania tych świadczeń mimo nieuzyskania zgody pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego albo sądu opiekuńczego. Opracowanie składa się z trzech podstawowych części, prezentujących zagadnienie zgody w polskim porządku prawnym w ujęciu historycznym oraz w obowiązujących obecnie...

  Świadczenia nieodpłatne na rzecz pracowników – koszty, przychody, VAT - ebook/pdf
  Świadczenia nieodpłatne na rzecz pracowników – koszty, przychody, VAT - ebook/pdf
  Tomasz Krywan
  INFOR

  Wielu pracodawców przekazuje swoim pracownikom nieodpłatnie różnego rodzaju świadczenia. Jest to najpopularniejszy z pozapłacowych elementów wynagradzania pracowników. W związku z tym pracodawcy mają liczne wątpliwości związane z prawidłowym rozliczaniem tego rodzaju świadczeń. Dotyczą one w szczególności konieczności rozpoznawania z tego tytułu przychodu po stronie pracownika...

  Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej - ebook/pdf
  Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej - ebook/pdf
  Jadwiga Suchecka
  Wolters Kluwer
  Opracowanie poświęcone jest zastosowaniom teorii ekonomicznych do analiz problemów występujących we współczesnych systemach zdrowotnych ze zwróceniem szczególnej uwagi na:
  • specyfikę proponowanych ujęć teoretycznych i praktycznych odnoszących się np. do takich kategorii jak podaż i popyt na opiekę zdrowotną i ich wpływu na równowagę ekonomiczną,
  • wykorzystanie metod ewaluacji ekonomicznej i ich zastosowanie w analizie efektywności...
  Rachunek efektywności inwestycji - ebook/pdf
  Rachunek efektywności inwestycji - ebook/pdf
  Waldemr Rogowski
  Wolters Kluwer

  Książka umożliwia zrozumienie zasad prowadzenia rachunku efektywności inwestycji, poznanie zakresu i metodyki oceny efektywności inwestycji, założeń, algorytmów, interpretacji oraz kryteriów decyzyjnych metod oceny opłacalności, a także metod analizy ryzyka inwestycji. Wskazuje zalety i wady metod oceny opłacalności oraz metod analizy ryzyka inwestycji.
  Trzecie wydanie zostało wzbogacone o charakterystykę...
  Standardy i procedury pielęgniarskiej praktyki klinicznej - ebook/epub
  Standardy i procedury pielęgniarskiej praktyki klinicznej - ebook/epub
  Alicja Szewczyk, Natasza Tobiasz-Kałkun
  PZWL
  Edukacja diabetologiczna jest elementem całościowego postępowania terapeutycznego w cukrzycy. Jej głównym celem jest kształtowanie kompetencji pacjenta do samozarządzania cukrzycą, we współpracy z zespołem interdyscyplinarnym, rodziną i najbliższym otoczeniem, zorientowanych na osiągnięcie indywidualnych celów leczenia oraz zadowalającej jakości życia. Przygotowanie pacjenta do samoopieki...
  Zarządzanie kosztami jakości. Sposób na poprawę efektywności przedsiębiorstwa - ebook/pdf
  Zarządzanie kosztami jakości. Sposób na poprawę efektywności przedsiębiorstwa - ebook/pdf
  Agnieszka Kister
  Wolters Kluwer

  Jakość i koszty jej uzyskania to czynniki, które w znacznym stopniu decydują o efektywności przedsiębiorstwa, kształtując zarazem jego konkurencyjność. Dlatego też analiza kosztów związanych z jakością dostarcza informacji, które mogą przyczynić się do racjonalizacji działań podejmowanych w zakresie zarządzania.

  Prezentując problematykę zarządzania kosztami jakości, autorka szczegółowo omawia:

  - zarządzanie jakością w...  Zarządzanie produktami leczniczymi. Teoria i praktyka - ebook/pdf
  Zarządzanie produktami leczniczymi. Teoria i praktyka - ebook/pdf
  Urszula Religioni
  Wolters Kluwer
  W publikacji kompleksowo omówiono problematykę gospodarowania lekiem w podmiotach leczniczych począwszy od zamówienia leków aż do ich podania pacjentom ze szczególnym uwzględnieniem metod optymalizujących ten proces.
  Zawarto w niej m.in.:
  praktyczne wskazówki dotyczące poprawy efektywności zarządzania lekiem,
  przykładowe formularze niezbędne w procesie szpitalnej gospodarki lekiem...  Wycena nieruchomości. Operat szacunkowy. Rzeczoznawstwo majątkowe - ebook/pdf
  Wycena nieruchomości. Operat szacunkowy. Rzeczoznawstwo majątkowe - ebook/pdf
  Dorota Wilkowska-Kołakowska
  Lexis Nexis
  Wycena nieruchomości. Operat szacunkowy. Rzeczoznawstwo majątkowe przedstawia tematykę wyceny nieruchomości i zawodu rzeczoznawcy majątkowego w ujęciu administracyjnoprawnym.
  Przedmiotem analizy jest przede wszystkim określenie charakteru prawnego operatu szacunkowego i jego roli w postępowaniu przed organami administracji, prawna regulacja dostępu do zawodu rzeczoznawcy majątkowego oraz perspektywy powstania i rozwoju samorządu zawodowego...
  Kontraktowanie świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przepisy, praktyka i orzecznictwo - ebook/pdf
  Kontraktowanie świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przepisy, praktyka i orzecznictwo - ebook/pdf
  Agnieszka Pietraszewska-Macheta
  Wolters Kluwer
  W książce przedstawiono zasady kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W publikacji, poza szczegółowym omówieniem zasad kontraktowania na wszystkich etapach oraz realizacji umów, zawarto wskazówki dotyczące interpretacji obowiązujących przepisów oraz analizę orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego...

  Koszty procesu i koszty sądowe w postępowaniu cywilnym - ebook/pdf
  Koszty procesu i koszty sądowe w postępowaniu cywilnym - ebook/pdf
  Małgorzata Manowska, Anna Rafalska
  Wolters Kluwer
  Książka zawiera kompleksowe omówienie problematyki kosztów procesu i kosztów sądowych w postępowaniu procesowym i nieprocesowym regulowanych przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, a także akty prawne wykonawcze do tych ustaw.

  W opracowaniu przedstawiono m.in. takie zagadnienia jak:
  • przesłanki i skutki zwolnienia od kosztów sądowych...


  Koszty procesu i koszty sądowe w postępowaniu cywilnym - ebook/pdf
  Koszty procesu i koszty sądowe w postępowaniu cywilnym - ebook/pdf
  Małgorzata Manowska, Anna Rafalska
  Wolters Kluwer
  Książka zawiera kompleksowe omówienie problematyki kosztów procesu i kosztów sądowych w postępowaniu procesowym i nieprocesowym regulowanych przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, a także akty prawne wykonawcze do tych ustaw.

  W opracowaniu przedstawiono m.in. takie zagadnienia jak:
  • przesłanki i skutki zwolnienia od kosztów sądowych...


  Wycena przedsiębiorstwa - ebook/epub
  Wycena przedsiębiorstwa - ebook/epub
  Karolina Daszyńska-Żygadło
  Wydawnictwo Naukowe PWN
  Książka prezentuje proces wyceny, integrujący prognozowanie sprzedaży, oraz pokazuje zależności między poszczególnymi etapami tych procesów. Stanowi głos w dyskusji nad standaryzacją procedur wyceny.

  Książka prezentuje proces wyceny zintegrowany z procesem prognozowania sprzedaży, wykorzystujący metodę scenariuszy do określenia przedziału wartości, oraz pokazuje zależności między poszczególnymi etapami tych procesów...

  Koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego - ebook/pdf
  Koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego - ebook/pdf
  Katarzyna Kamińska-Krawczyk
  Wolters Kluwer
  Katarzyna Kamińska-Krawczyk doktor nauk prawnych; sędzia z kilkunastoletnim
  stażem, orzeka w Sądzie Okręgowym w Łodzi; autorka publikacji na temat kosztów
  egzekucji.

  Książka zawiera kompleksową analizę wielokrotnie nowelizowanych i budzących liczne
  wątpliwości przepisów o kosztach egzekucji prowadzonej przez komornika.
  W opracowaniu omówiono takie zagadnienia jak m.in.:
  pojęcie i rodzaje koszów egzekucji...
  Pacjent w sieci zależności. Społeczny kontekst praw i autonomii pacjenta - ebook/pdf
  Pacjent w sieci zależności. Społeczny kontekst praw i autonomii pacjenta - ebook/pdf
  Alicja Łaska-Formejster
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Publikacja mieści się w obszarze nauk społecznych i porusza istotne zagadnienia z perspektywy odbiorcy świadczeń zdrowotnych. Obszar analizy łączy ,,nietypowe” dla tej problematyki ujęcia teoretyczne i oprócz zasadniczego kontekstu społecznego został w niej uwzględniony także kontekst etyczny, moralny, prawny i marketingowy. W książce opisano sieć podstawowych zależności, w które uwikłany jest współczesny odbiorca świadczeń...
  Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania - ebook/pdf
  Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania - ebook/pdf
  Marcin Kautsch
  Wolters Kluwer
  Książka w przystępny sposób przedstawia złożoną rzeczywistość ochrony zdrowia. Podaje sposoby rozwiązywania problemów organizacyjnych ochrony zdrowia, opisuje istotne elementy składające się na organizację ochrony zdrowia oraz wskazuje różnorodne przykłady narzędzi zarządczych.

  W publikacji zaprezentowano m.in.:
  • system ochrony zdrowia oraz instytucje funkcjonujące w jego ramach;
  • charakterystykę podmiotów leczniczych...
  Świadczenia na rzecz pracowników – skutki dla rozliczenia VAT - ebook/pdf
  Świadczenia na rzecz pracowników – skutki dla rozliczenia VAT - ebook/pdf
  Aneta Szwęch
  INFOR

  Publikacja omawia zasady rozliczeń VAT od świadczeń na rzecz pracowników. Pracodawcy dokonują na rzecz swoich pracowników różnego rodzaju świadczeń. Na sposób rozliczenia VAT z tego tytułu wpływa m.in. to, czy obowiązek spełnienia danego świadczenia wynika z odrębnych przepisów (głównie prawa pracy), czy też jest to świadczenie wynikające z dobrej woli pracodawcy. Nie bez znaczenia...

  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Komentarz - ebook/pdf
  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Komentarz - ebook/pdf
  Tomasz Niedziński
  C. H. Beck

   

  Planowany termin wydania 13 maja 2011r.


  Przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych konkretyzują prowadzenie działalności socjalnej oraz przyznawania pracownikom świadczeń bytowych, socjalnych i kulturalnych przez pracodawców.

  Prezentowany komentarz przedstawia poszczególne instytucje i zagadnienia istotne w działalności socjalnej pracodawców.

  W komentarzu omówiono:

  ● zasady tworzenia i prowadzenia zakładowego...

  Zastosowanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce - ebook/pdf
  Zastosowanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce - ebook/pdf
  Tomasz Wnuk-Pel
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  Wnioski z przeprowadzonych badań mają znaczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Z teoretycznego punktu widzenia przeprowadzone badania potwierdzają ogólną tendencję: modyfikacje systemów rachunku kosztów w przedsiębiorstwach, w Polsce, oraz wdrażanie nowoczesnych metod rachunkowości zarządczej, takich jak ABC, zmierzają w podobnym kierunku, jak praktyka rachunkowości zarządczej na świecie...

  Od 1 stycznia 2016 r. zmiany w ordynacji leków refundowanych - ebook/pdf
  Od 1 stycznia 2016 r. zmiany w ordynacji leków refundowanych - ebook/pdf
  Aneta Naworska, Katarzyna Bekier, Łukasz Siudak
  Wiedza i Praktyka

  Lekarze nie muszą już zawierać umów z wojewódzkim oddziałem NFZ na wystawianie recept na leki refundowane. Dotychczas taką receptę można było wystawić jedynie wówczas, gdy medycy podpisali umowę z odpowiednim oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Zmiany wprowadziła ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Celem zmian jest zwiększenie dostępności pacjentów do świadczeń...

  Społeczne ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe. Komentarz - ebook/pdf
  Społeczne ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe. Komentarz - ebook/pdf
  Małgorzata Gersdorf, Beata Gudowska, Daniel Eryk Lach
  C. H. Beck

  Niniejsza publikacja zawiera komentarz do Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz do Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentowane ustawy regulują kluczowe zagadnienia z zakresu systemu zabezpieczeń społecznych, realizując tym samym jedną z ważnych funkcji państwa – zapewnienia obywatelom poczucia bezpieczeństwa socjalnego...

  Nieruchomości. Wycena nieruchomości do celów kredytowych - ebook/pdf
  Nieruchomości. Wycena nieruchomości do celów kredytowych - ebook/pdf
  Jan Konowalczuk
  Poltext

  Profesjonalna i rzetelna wycena wartości nieruchomości to podstawa funkcjonowania rynku nieruchomości. Książka stanowi cenne źródło wiedzy niezbędnej do zamawiania, wykonywania i odbioru wyceny.

  W publikacji przedstawione są współczesne metody szacowania nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności kredytodawców. W kolejnych rozdziałach omówiono następujące zagadnienia:

  • nieruchomość w ujęciu ekonomicznym i prawnym...


  ZFŚS 2018. Komentarz - ebook/pdf
  ZFŚS 2018. Komentarz - ebook/pdf
  Mariusz Pigulski
  Infor

   

  ZFŚS 2018. KOMENTARZ zawiera praktyczne objaśnienia do każdego artykułu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Są one poparte przykładami, wzorami dokumentów, stanowiskami urzędowymi i orzecznictwem sądowym.

  W przystępny sposób, a zarazem szczegółowo omówiono ważne dla pracodawców obowiązki w zakresie prowadzenia działalności socjalnej. Zwrócono także uwagę na problematykę składek ZUS i podatku dochodowego...

  Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników - obowiązki pracodawcy i płatnika składek - ebook/pdf
  Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników - obowiązki pracodawcy i płatnika składek - ebook/pdf
  Monika Krywańska
  Wiedza i Praktyka

  Po uzyskaniu zgody na podnoszenie kwalifikacji pracownik ma prawo ubiegać się o urlop szkoleniowy albo zwolnienie na czas zajęć i dojazdu na nie (jeżeli podnosi kwalifikacje w formie, która uprawnia do takich świadczeń). Jeśli jednak pracodawca chce przyznać mu dodatkowe świadczenia i sfinansować np. czesne, noclegi lub podręczniki, powinien to ustalić w umowie. Może w niej także zobowiązać podwładnego do odpracowania kosztów tych...

  Obliczanie wynagrodzenia i innych świadczeń-8 problemów z praktyki - ebook/pdf
  Obliczanie wynagrodzenia i innych świadczeń-8 problemów z praktyki - ebook/pdf
  Izabela Nowacka, Katarzyna Kalata
  Infor

  W publikacji  „Obliczenie wynagrodzenia i innych świadczeń – 8 problemów z praktyki” znajdziesz tutaj omówienie rozwiązań bezpiecznych dla pracodawcy, które nie narażą go na roszczenia pracowników i nie zostaną zakwestionowane podczas ewentualnej kontroli, bowiem w wielu przypadkach przepisy nie regulują sposobu ustalania wysokości przysługującego pracownikowi wynagrodzenia, a stanowiska urzędowe w danym zakresie są rozbieżne...