Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00323 005931 20489854 na godz. na dobę w sumie
Angielski World Today Nature & The Environment - audio kurs
Angielski World Today Nature & The Environment - audio kurs
Autor: Długość nagrania: 01:05:00
Wydawca: EDGARD Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-60415-10-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: audiobooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Angielski World Today to seria Audio Kursów przeznaczona dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych. World Today przygotowano specjalnie z myślą o osobach, które chcą poznać i poszerzyć słownictwo związane ze współczesnością - tak, aby rozumieć każdy przekaz informacyjny i móc dyskutować na tematy związane ze światem współczesnym. Ze względu na dobór tematów szczególnie polecamy ją wszystkim przygotowującym się do matury oraz egzaminów FCE, CAE i CPE oraz wyjeżdżającym za granicę na studia.

Angielski World Today Nature & The Environment obejmuje 12 lekcji (65 min.), m.in. zmieniający się klimat, system ostrzegania przed tsunami, lasy Amazonii, zagrożone gatunki, ptasia grypa, alergie i ich przyczyny, głód na świecie, żywność modyfikowana genetycznie.

Kurs w przyjemny i interesujący sposób uczy setek słów i zwrotów niezbędnych do zrozumienia wiadomości telewizyjnych, radiowych i internetowych oraz wszelkich newsów poświęconych przyrodzie i środowisku naturalnemu. Kurs uczy nie tylko specjalistycznego słownictwa, ale też doskonali rozumienie ze słuchu i umiejętność komunikowania się. Na płycie znajdują się nagrania słówek i dialogów w wykonaniu rodowitych Anglików (native speakerów).

Nature and The Environment - spis treści:

1. Sustainable development
2. Climate change debate
3. Greenhouse effect
4. Drought and water issue
5. The tsunami early warning system
6. The Amazon rainforest
7. Endangered species
8. Bird flu
9. Allergies
10. Cloning and transplants
11. GM Food
12. Hunger in the world

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Nature Environment_3 5/10/06 14:33 Page 1 (Black plate) Audio Kurs Angielski World Today Nature The Environment Dodatkowe materia∏y do kursu na p∏ycie CD © Copyright Edgard, Warszawa 2006 Nature Environment_3 5/10/06 14:33 Page 2 (Black plate) Autorzy: Kevin Hadley (lekcje 1, 2, 3, 4, 7, 9), Anna Treger (lekcje 5, 6, 12), Zofia Ugarow (lekcje 8, 10, 11). Redaktor serii: Marta Kosiƒska Lektorzy: Victoria Atkinson, Sharon Chorbadjian, Dominic Edwards, Andy Edwins, Mi∏ogost Reczek Muzyka: Dariusz Kaliƒski Mastering p∏yty: Bart∏omiej Lewczuk Projekt ok∏adki: Piotr Fajker, Emilia Szulewa Sk∏ad i ∏amanie: Studio 27 © Copyright Edgard, Warszawa 2006 www.edgard.pl www.jezykiobce.pl Nature Environment_3 5/10/06 14:33 Page 3 (Black plate) ANGIELSKI NATURE THE ENVIRONMENT Spis treÊci Wst´p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Jak si´ uczyç? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Kurs w wersji mp3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 Lesson 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Sustainable development Lesson 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Climate change debate Lesson 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Greenhouse effect Lesson 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Drought and water issue Lesson 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 The tsunami early warning system Lesson 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 The Amazon rainforest Lesson 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Endangered species Lesson 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Bird flu Lesson 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Allergies Lesson 10. Cloning and transplants Lesson 11. GM Food Lesson 12. Hunger in the world Odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 www.jezykiobce.pl 3 Nature Environment_3 5/10/06 14:33 Page 4 (Black plate) Audio Kurs Wst´p „Angielski World Today” doskonali rozumienie ze s∏uchu oraz uczy s∏ów i zwrotów wyst´pujàcych w artyku∏ach, doniesieniach prasowych, Internecie, w wiadomoÊciach radiowych i telewizyjnych. Cz´Êç „Nature The Environment” zawiera 12 lekcji prezentujàcych ró˝ne zagadnienia zwiàzane z ekologià, wp∏ywem dzia∏alnoÊci cz∏owieka na Êrodowisko naturalne oraz istotne i aktualne problemy wspó∏czesnego Êwiata: g∏ód, kl´ski ˝ywio∏owe, epidemie. Kurs przeznaczony jest dla osób Êrednio zaawansowanych i zaawansowanych. Ze wzgl´du na dobór tematów szczególnie polecamy go wszystkim przygotowu- jàcym si´ do egzaminów FCE, CAE, CPE i matury. P∏yt´ mo˝na odtwarzaç w dowolnym odtwarzaczu CD lub w komputerze. Do∏àczony podr´cznik zawiera transkrypcje wszystkich nagraƒ, t∏umaczenia oraz odpowiedzi do çwiczeƒ. Wszystkich U˝ytkowników Audio Kursów goràco zach´camy do zarejestro- wania si´ – zarejestrowani Klienci otrzymujà atrakcyjne zni˝ki na wydawnictwa firmy Edgard. Rejestracji mo˝na dokonaç poprzez wys∏anie wype∏nionej karty rejestracyjnej lub na stronie internetowej www.edgard.pl Jak si´ uczyç? Seria Audio Kurs s∏u˝y do samodzielnej nauki j´zyka angielskiego. Audio Kursów wystarczy s∏uchaç, nie jest konieczne wykonywanie dodatkowych çwiczeƒ. Ka˝da lekcja zawiera nauk´ nowych s∏ówek, nagranie zwiàzane z danym tematem oraz pytania sprawdzajàce zrozumienie treÊci. Z Audio Kursem mo˝na uczyç si´ na wiele sposobów. Przede wszystkim nale˝y uwa˝nie i wielokrotnie pos∏uchaç wszystkich tekstów i dialogów. Nawet, je˝eli przy pierwszym ods∏uchaniu wydadzà si´ one za trudne lub niezrozumia∏e, to za ka˝dym kolejnym razem b´dziemy rozumieç coraz wi´cej. Scenki i dialogi zosta∏y tak opracowane, by w sposób aktywny wzbogacaç zasób s∏ownictwa, zarówno specjalistycznego, jak i ogólnego. Je˝eli nie jesteÊmy pewni, co us∏yszeliÊmy, mo˝emy zajrzeç do niniejszej ksià˝eczki i porównaç nagranie z tekstem. Warto przy tej okazji zwróciç uwag´ na pisowni´ oraz na wszystkie nieznane s∏ówka wyst´pujàce w tekÊcie i spróbowaç zrozumieç ich znaczenie z kontekstu. Ksià˝eczka mo˝e okazaç si´ bardzo pomocna dla wzrokowców i osób poczàtkujàcych, ale nie tylko. 4 Nature Environment_3 5/10/06 14:33 Page 5 (Black plate) ANGIELSKI NATURE THE ENVIRONMENT Nowych s∏ów i zwrotów uczymy si´ przede wszystkim s∏uchajàc listy s∏ówek (wraz z t∏umaczeniami) na poczàtku ka˝dej lekcji. Dodatkowo, powtarzajàc na g∏os za lektorem çwiczymy prawid∏owà wymow´ i jeszcze skuteczniej zapami´tujemy nowe zwroty. Ostatnià cz´Êcià ka˝dej lekcji jest zestaw pytaƒ sprawdzajàcych zrozumienie treÊci nagrania. Po ka˝dym pytaniu nale˝y podaç odpowiedê. W przypadku, gdy mamy trudnoÊç z udzieleniem odpowiedzi na któreÊ z pytaƒ, nale˝y ods∏uchaç nagrania jeszcze raz i odszukaç odpowiednià informacj´. Swoje odpowiedzi mo˝na porównaç z rozwiàzaniami podanymi na koƒcu ksià˝eczki. Po przerobieniu ca∏ego materia∏u warto odtwarzaç p∏yt´ jeszcze co kilka dni lub tygodni. Radzimy s∏uchaç jej na zmian´ z innymi p∏ytami wydawnictwa Edgard, na przyk∏ad „World Today - News Society” i „World Today - Technology Science”. Zapraszamy i ˝yczymy przyjemnej nauki! Kurs w wersji mp3 „Angielski World Today – Nature The Environment” w wersji mp3 zawiera pliki mp3 z nagraniami, podr´cznik z transkrypcjà wszystkich nagraƒ oraz program komputerowy Vocabulary Trainer do utrwalenia znajomoÊci s∏ówek. Pliki mp3 znajdujà si´ w katalogu g∏ównym na p∏ycie CD-ROM. ZawartoÊç plików odpowiada podzia∏owi na lekcje i Êcie˝ki w ksià˝eczce. Program do nauki s∏ówek – Vocabulary Trainer Vocabulary Trainer jest programem komputerowym, który pozwala utrwaliç i przeçwiczyç znajomoÊç wszystkich s∏ówek z kursu. Oprócz nauki ze s∏uchu z Audio Kursem, zach´camy do korzystania z programu Vocabulary Trainer i sprawdzenia swojej znajomoÊci nowego s∏ownictwa. Wi´cej informacji znajduje si´ w Pomocy do programu (dost´pna zawsze pod F1). Pomoc techniczna do programu – www.edgard.pl www.jezykiobce.pl 5 Nature Environment_3 5/10/06 14:33 Page 6 (Black plate) Lesson 1. Sustainable development 2 In this lesson you will hear part of a lecture concerning the modern concept of sustainable development. Listen to the recording but first listen to the words and phrases that appear in this text. Listen carefully: to pass reference to – odnosiç si´ do sustainability – trwa∏oÊç by far – zdecydowanie sustainable development – zrównowa˝ony rozwój to highlight – podkreÊliç to maintain – podtrzymywaç, utrzymywaç improvement – poprawa to involve – zawieraç, obejmowaç to ensure – zapewniaç entity – jednostka, podmiot to cause harm – szkodziç sceptic – sceptyk 3 And now listen to the lecture about the concept of sustainable development. It seems that every conference, lecture, course or seminar these days includes a paper on the subject of, or passing a reference to, sustainability. By far the most popular related concept now is sustainable development. But what, we ask, does the term ‘sustainable development’ actually mean? To really get to the bottom of things, let’s consider what the word sustain means. In truth it has two or three similar meanings. It can mean: • ‘to cause to continue in a certain state’ • or ‘to maintain at the proper level or standard’ • or ‘to keep from failing’ A couple of very simple examples will highlight the general idea. Newly- built roads provide excellent driving conditions for cars. If we don’t maintain them, they will develop holes and we will end up with a lot of unhappy drivers and very poor roads. If we employ someone to work for us, they generally start off happy in their job; it is a good idea to try and maintain their level of happiness with their job, or they might well start looking for another job and leave. 6
Pobierz darmowy fragment (mp3)

Gdzie kupić całą publikację:

Angielski World Today Nature & The Environment
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: