Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01430 024223 23587531 na godz. na dobę w sumie
HISZPAŃSKI raz a dobrze + nagrania Audio. Intensywny kurs w 30 lekcjach - audio kurs + e-book
HISZPAŃSKI raz a dobrze + nagrania Audio. Intensywny kurs w 30 lekcjach - audio kurs + e-book
Autor: Długość nagrania: 01:15:00
Wydawca: Wydawnictwo Lingo Sp. J. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-60287-62-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: audiobooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kurs Lingo to skuteczny i szybki sposób na opanowanie nowoczesnego języka hiszpańskiego zarówno dla początkujących, jak i dla tych, co już nieraz zaczynali. Aktualna tematyka: turystyka, biznes, internet, poszukiwanie pracy.

Kurs obejmuje poziomy A1 i A2 zgodnie z klasyfikacją Rady Europy. Dialogi i słownictwo nagrane z udziałem rodowitych Hiszpanów i polskiego lektora. Miejsca w podręczniku odwołujące się do nagrań zostały oznaczone ikonkami z numerem ścieżki.

 

Do publikacji dołączony jest ebook w PDF.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Małgorzata Szczepanik HISZPAŃSKI raz a dobrze Intensywny kurs języka hiszpańskiego w 30 lekcjach Konsultacja językowa: W.D. Juan Projekt okładki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27, biuro@studio27.pl Zdjęcie na okładce: Stockxpert Redakcja i korekta: Paweł Pokora Lektorzy: Ana Fornet, W.D. Juan, Miłogost Reczek © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp.j., Warszawa 2009 www.WydawnictwoLingo.pl ISBN: 978-83-60287-22-4 Skład i łamanie: Studio 27 Druk i oprawa: Pozkal Spis treści S ł o w n i c z e k Wstęp 6 Lección 1 8 El encuentro por coincidencia – Przypadkowe spotkanie. Zaimki osobowe, odmiana czasowników w presente, odmiana czasowników zwrotnych, odmiana czasownika ser, estar, ir, rodzaj męski i żeński rzeczowników. Lección 2 16 Control de pasaportes – Kontrola paszportów. Konstrukcja peryfrastyczna estar + gerundio, tworzenie gerundio, odmiana czasowników tener, coger, tworzenie przeczenia, użycie nada, ningún, nadie, nunca, rodzajniki określone i nieokreślone, tworzenie liczby mnogiej rzeczownika. 24 Lección 3 En el hotel – W hotelu. Zaimki wskazujące, zaimki dzierżawcze, czasowniki nietypowe volver, dotmir, acostarse, costar, podawanie godzin, liczby. 32 Lección 4 Llamada telefónica – Rozmowa telefoniczna. Tworzenie pytań, użycie czasowników parecer/gustar, konstrukcja ir a+bezokolicznik, czasowniki poder, querer. 40 Lección 5 En taxi – W taksówce. Tworzenie rodzaju żeńskiego i liczby mnogiej przymiotników, użycie también, tampoco, przyimek de, czasowniki pedir, reir, servir. Lección 6 Sprawdź się! 46 48 Lección 7 ¡Vamos al Rastro! – Idziemy na Rastro! Czasownik ir i przyimki en, de i a, konstrukcja tener + que, czasownik haber, czasowniki nietypowe conocer, traducir, merecer. 54 Lección 8 ¡Qué rico! – Jakie pyszne! Dopełnienie bliższe i dalsze, zdania wykrzyknikowe, odmiana czasownika saber, liczby porządkowe. 62 Lección 9 Correo electrónico – Poczta elektroniczna. Czasowniki nietypowe empezar, pensar, entender, itd., dni i miesiące, podawanie daty, stopniowanie przymiotników, użycie muy, i mucho, przyimek a. www.WydawnictwoLingo.pl 3 S p i s t r e ś c i 70 Lección 10 Vamos de compras – Idziemy na zakupy. Przyimek en, czas przeszły preterito perfecto, tworzenie participio, czasownik nieregularny caber, tworzenie stopnia najwyższego absolutnego poprzez końcówkę -ísimo, kolory. 78 Lección 11 El cine – Kino. Zaimki używane z przyimkami, przyimek por i para, tryb rozkazujący, czasowniki zwrotne w trybie rozkazującym. Lección 12 Sprawdź się! 86 88 Lección 13 Un día corriente – Zwyczajny dzień. Czas przeszły preterito indefinido, użycie czasownika hacer do określenia przedziału czasu, użycie tan, tanto, konstrukcja acabar + bezokolicznik. 104 Lección 15 Invitación – Zaproszenie. Czas preterito imperfecto de indicativo, określniki czasu, które łączą się z imperfecto, tworzenie przysłówków od przymiotników, użycie czasownika przy opisywaniu pogody, pory roku. 110 Lección 16 En la estación de trenes – Na stacji kolejowej. Czasownik pensar z przyimkami en i de, użycie bueno, bien, czas futuro imperfecto, zdanie warunkowe I stopnia, określniki czasu, spójnik. Lección 17 116 En la comisaría – Na komisariacie. Tryb łączący subjuntivo, przeczenie w trybie rozkazującym, użycie subjuntivo, opis wyglądu przy pomocy czasownika ser, opis wyglądu przy pomocy czasownika estar. Lección 18 Sprawdź się! 124 96 Lección 14 Nuevo trabajo – Nowa praca. Konstrukcja haber que, użycie zaimka mismo, czasowniki ser i estar przy podawaniu zawodów, dejar de + bezokolicznik, konstrukcja a lo mejor, Curriculum Vitae. 126 Lección 19 Vamos a la playa – Idziemy na plażę. Użycie subjuntivo w zdaniach wyrażających życzenie, pragnienie, użycie subjuntivo przy wyrażaniu emocji, użycie przyimków, desde, hasta i sobre. 4 S p i s t r e ś c i 132 Lección 20 La familia – Rodzina. Czas preterito pluscuamperfecto de indicativo, użycie rodzajników określonych i nieokreślonych, el, la, los, las, un, una, unos, unas, część II. Lección 26 168 Nuevo ordenador – Nowy komputer. Czas przeszły perterito pluscuamperfecto de subjuntivo, potencial pompuesto, zdania warunkowego III typu. 140 Lección 21 De visita – W odwiedzinach. Czas przeszły preterito perfecto de subjuntivo, użycie subjuntivo w zdaniach wyrażających nakaz, prośbę, użycie subjuntivo w zdaniach wyrażających radę, użycie subjuntivo w zdaniach wyrażających wątpliwość, pasiva refleja. Lección 22 En el bar – W barze. Czas przeszły preterito imperfecto de subjuntivo, potencial simple, zdanie warunkowe II typu. 146 Lección 23 Despedida – Pożegnanie. Użycie subjuntivo po czasownikach i konstrukcjach wyrażających osąd, użycie w zdaniach przeczących. 154 Lección 24 Sprawdź się! 160 162 Lección 25 Piso compartido – Wspólnie wynajmowane mieszkanie. Użycie trybu subjuntivo i indicativo po cuando, użycie antes de, użycie después de, futuro perfecto, użycie subjuntivo w zdaniach przeczących. www.WydawnictwoLingo.pl www.WydawnictwoLingo.pl www.WydawnictwoLingo.pl 174 Lección 27 De visita al médico – Wizyta u lekarza. Użycie aunque, użycie salvo que, a menos que, excepto que, konstrukcja seguir + gerundio, części ciała. Lección 28 En el banco – W banku. Mowa niezależna i mowa zależna, tabela zmiany czasów. 180 186 Lección 29 Cómo nos conocimos – Jak się poznaliśmy. Mowa zależna II część Subjuntivo, mowa zależna i tryb imperativo, tworzenie pytań w mowie zależnej. Lección 30 Sprawdź się! Tabele gramatyczne Słowniczek 192 194 203 5 Wstęp Na ucz się raz a do brze! J eśli chcesz samodzielnie poznać język hiszpański w stopniu umożliwiającym po- rozumiewanie się w zakresie codziennych zda- rzeń i sytuacji, „HISZPAŃSKI raz a dobrze” jest książką właśnie dla Ciebie! K siążka dzieli się na trzydzieści lekcji. Jednostka lekcyjna składa się z dialogu lub czytanki wraz z tłumaczeniem, słownic- twa, objaśnień gramatycznych i językowych („Jak to działa?”) oraz ćwiczeń wraz z klu- czem. Ćwiczenia najlepiej rozwiązywać po zapoznaniu się z dialogiem, słownictwem i częścią poświęconą gramatyce. Najpełniej wykorzystasz ćwiczenia wykonując je zarówno ustnie jak i pisemnie. Po przerobieniu pięciu regularnych jed- nostek lekcyjnych masz szansę samodzielnie sprawdzić swoje postępy. Lekcja powtórkowa („Sprawdź się!”) ćwiczenia na rozumienie ze słuchu, obszerny test wyboru z zagadnień językowych i gramatycznych przedstawionych w poprzednich lekcjach, a na koniec krzyżówka, żebyś się trochę rozerwał. N ieocenioną pomocą w przyswajaniu pra- widłowej wymowy czy nauce rozumienia ze słuchu są umieszczone na płycie audio CD nagrania, dokonane przez rodowitych Hiszpanów. Naukę słownictwa z pewnością uła- twi Ci to, że słówka czytane są najpierw przez A może już kiedyś uczyłeś się hiszpań- skiego, a teraz wydaje Ci się, że wszystko za- pomniałeś, albo wstydzisz się mówić w języku obcym w obawie przed popełnieniem błędu? Dzięki naszej książce przekonasz się, jak wiele zostało Ci jednak w głowie i wreszcie pójdziesz dalej, osiągając poziom pozwalający na swo- bodną komunikację (zakres materiału odpowiada poziomom A1, A2 i przygotowuje do poziomu B1 zgodnie ze skalą poziomów kompetencji języko- wej Rady Europy). Proponowany przez nas kurs jest inten- sywny, co znaczy, że ucząc się z nami nie tra- cisz czasu i możesz robić szybkie postępy nie- zależnie od tego, czy po raz pierwszy stykasz się z językiem, czy jest to już Twoje kolejne podej- ście. O tempie i sposobie nauki decydujesz jed- nak samodzielnie, zależnie od własnych potrzeb, możliwości i chęci. Ułatwia to struktura całego kursu, jak i poszczególnych lekcji. 6 W s t ę p polskiego, a potem hiszpańskiego lektora, dzięki czemu łatwo można je sobie powtarzać, słucha- jąc nagrań choćby w samochodzie. Przy wszyst- kich fragmentach książki, które zostały nagrane, umieściliśmy symbole 02 z numerami odpo- wiadających im ścieżek – wreszcie nie musisz skakać po płycie w poszukiwaniu właściwego nagrania. Symbole odsyłają do towarzyszące- go książce programu multimedialnego, który poszerza możliwości kursu o interaktywne sposoby nauki z wykorzystaniem komputera (dotyczy pełnego pakietu multimedialnego z dołą- czoną płytą CD-ROM; jeśli kupiłeś wersję z samą płytą audio, CD-ROM możesz zamówić w interne- cie na stronie http://www.WydawnictwoLingo.pl). N ajważniejsze jednak jest to, że korzy- stając z naszego kursu poznajesz żywy język, czytasz i słuchasz dialogów na aktual- ne tematy, uczysz odnajdywać się w życio- wych sytuacjach. Z życzeniami sukcesów w nauce Zespół autorów i redaktorów Lingo www.WydawnictwoLingo.pl 7 E l e n c u e n t r o p o r c o i n c i d e n c i a 1. El encuentro por coincidencia Juan: Buenos días, ania: Buenos días, Juan: Estoy aquí por mis documentos, hoy es mi último día en el trabajo. ania: De acuerdo. ¿Cómo se llama usted? Juan: Me llamo Juan Gutierrez, soy profesor de español. ania: Un momento, por favor... Ah, aquí están sus documentos. Juan: Muchas gracias. ania: Entonces, ¿hoy es su último día en nuestra escuela? Juan: Sí, me voy de Polonia. ania: Ah. ¿Y adónde se va usted? Juan: Voy a España, a mi ciudad natal. ania: ¿Ah sí? Yo también voy a España este verano. ¿Y de dónde es usted? Juan: Soy de Madrid. ania: Ah, entonces usted es madrileño. Juan: Sí, exacto. ¿Y usted, cuando se va a España y adónde exactamente? ania: Pues, el viernes por la mañana tomo el avión a Madrid y luego el tren al Escorial. Juan: ¿Ah, sí? Entonces tomamos el mismo avión. ania: ¡Qué coincidencia! Juan: Bueno, como viajamos juntos, ¿me puede decir cómo se llama? ania: Sí, por supuesto, me llamo Anna Nowak, pero puede llamarme Ania. Juan: Encantado de conocerte Ania. Y yo soy Juan. ania: Igualmente Juan. Juan: Y, ¿ por qué el Escorial...? Słownictwo buenos días – dzień dobry ¿Cómo se llama usted? – Jak się pan nazywa? me llamo – nazywam się estoy aquí por... – jestem tu po... mis documentos – moje dokumenty hoy – dziś mi último día – mój ostatni dzień de trabajo – pracy 01 02 03 8 un momento por favor – moment soy profesor de español – jestem nauczycielem języka hiszpańskiego muchas gracias – bardzo dziękuję nuestra escuela – nasza szkoła me voy de Polonia – wyjeżdżam ¿A dónde se va usted? – Dokąd z Polski pan jedzie? me voy a España – jadę do Hiszpanii este verano – w to lato la ciudad natal – rodzinne miasto jest? soy de Madrid – jestem z Madrytu madrileño – madrytczyk entonces – a więc exacto/exactamente – dokładnie L e c c i ó n 1 ¿Cuándo se va usted? – Kiedy pani wyjeżdża? por la mañana – rano el viernes – w piątek tomar – mieć, brać el avión – samolot el tren – pociąg viajar – podróżować juntos – razem el mismo – ten sam ¡Qué coincidencia! – Co za zbieg okoliczności! simplemente – zwyczajnie el nombre – imię por supuesto – oczywiście encantado de conocerte – miło me puedes decir... – możesz mi powiedzieć... igualmente – mnie również pues por qué – więc dlaczego ¿De dónde es usted? – Skąd pan mi cię poznać Tłumaczenie Przypadkowe spotkanie. J: Dzień dobry. A: Dzień dobry. J: Przyszedłem odebrać moje dokumenty, dziś jest mój ostatni dzień w pracy. A: Dobrze, jak się pan nazywa? J: Nazywam się Juan Gutierrez, jestem nauczycielem języka hiszpańskiego. A: Moment... ach, tutaj są pańskie dokumenty. J: Bardzo dziękuję. A: A więc dzisiaj jest pana ostatni dzień w naszej szkole. J: Tak, wyjeżdżam z Polski. A: Ach, i dokąd pan jedzie? J: Jadę do Hiszpanii, do mojego rodzinnego miasta. A: Ach tak? Ja też jadę do Hiszpanii w to lato. A skąd pan jest? J: Jestem z Madrytu. A: A więc jest pan madrytczykiem. J: Tak, dokładnie. A pani kiedy jedzie do Hiszpanii i gdzie dokładnie? A: Otóż, w piątek rano mam samolot do Madrytu, a potem pociąg do Eskurial. J: Ach tak? A więc, lecimy tym samym samolotem. A: Co za zbieg okoliczności! J: No cóż, skoro mamy razem podróżować, może mi pani powiedzieć jak się nazywa? A: Tak, oczywiście. Nazywam się Anna Nowak, ale może mnie pan nazywać Ania. J: Miło mi cię poznać Aniu. A ja jestem Juan. A: Mnie również, Juan. J: I dlaczego Eskurial...? www.WydawnictwoLingo.pl 9 E l e n c u e n t r o p o r c o i n c i d e n c i a Więcej słówek i zwrotów buenas tardes – dzień dobry (popołudniu) buenas noches – dobry wieczór/dobranoc hola – cześć hasta luego – do zobaczenia hasta pronto/hasta hora – do szybkiego zobaczenia Adiós – żegnaj te presento a... – przedstawiam ci... a mi amigo Juan – mojego kolegę Juan soy polaco – jestem Polakiem vivo en... – mieszkam w... en un pueblo cerca de... – w miasteczku blisko... soy estudiante... – jestem studentem... estudio en la universidad – studiuję na uniwersytecie trabajo en ... – pracuję w... en la oficina – w biurze Jak to działa? n Zaimki osobowe yo – ja tú – ty él – on ella – ona usted – pani/pan nosotros – my vosotros – wy ellos – oni ellas – one ustedes – panie/panowie W języku hiszpańskim przy odmianie czasownika zazwyczaj opuszczamy zaimki osobowe, ponieważ, tak jak w języku polskim, odmienione formy czasownika posiadają rożne końcówki dla każdej osoby. Zaimki są używane, gdy chcemy podkreślić, że chodzi nam o konkretną osobę: Soy yo, no tú. (Ja jestem, nie ty.) 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

HISZPAŃSKI raz a dobrze + nagrania Audio. Intensywny kurs w 30 lekcjach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: