Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
02553 008857 22995418 na godz. na dobę w sumie
Węgierski Kurs Podstawowy - audio kurs + ebook
Węgierski Kurs Podstawowy - audio kurs + ebook
Autor: Długość nagrania: 02:24:00
Wydawca: EDGARD Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-60415-58-0 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: audiobooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Węgierski Kurs Podstawowy przeznaczony jest dla osób początkujących, zaczynających naukę węgierskiego oraz wszystkich którzy chcą nauczyć się podstaw tego języka. Kurs polecamy wyjeżdżającym do Węgier do pracy, na studia i w celach turystycznych.

Obejmuje 12 lekcji (144 minuty nagrań) uczących blisko 1500 najbardziej potrzebnych słów i zwrotów, np. pytanie o drogę, zakupy, restauracja, rozmowa o pracę, nagłe zdarzenia oraz podręcznik (68 s.) zawierający najważniejsze informacje gramatyczne, pełen zapis nagrań nagrań, ćwiczenia i tłumaczenia.

W materiałach audio, oprócz nauki słówek metodą powtarzania, znajdują się także dialogi oraz ćwiczenia utrwalające.

Z Audio Kursem szybko nauczysz porozumiewać się w języku węgierskim w praktycznych sytuacjach, osłuchasz się z jego brzmieniem oraz poznasz wymowę słówek. Unikalna metoda kursu pozffwala na naukę nie tylko w domu, ale również podczas podróży, w samochodzie i w drodze do pracy. Spróbuj - efekty Cię zaskoczą!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

wegierski /3 22/11/08 14:33 Page 1 Audio Kurs W´gierski Kurs podstawowy Dodatkowe materia∏y do kursu na p∏ycie CD © Copyright Edgard, Warszawa 2007 wegierski /3 22/11/08 14:33 Page 2 Audio Kurs Opracowanie w´gierskiej wersji j´zykowej oraz gramatyki: Dorottya ˚urawska Redakcja: Karolina Kostrz´bska Lektorzy: Mi∏ogost Reczek, Barnabás Tóth, Dorottya ˚urawska Muzyka: Dariusz Kaliƒski Monta˝ i mastering p∏yty: Eliza Lewczuk Projekt graficzny, sk∏ad i ∏amanie: Studio 27 © Copyright Edgard, Warszawa 2007 www.edgard.pl www.jezykiobce.pl 2 wegierski /3 22/11/08 14:33 Page 3 Spis treÊci Wst´p . . . . . . . . . . 4 Jak si´ uczyç . . . . 4 Gramatyka . . . . . . 6 W´gierski alfabet . . . 7 Zasady pisowni i wymowy . . . . . . . . . 8 Przedimek . . . . . . . 10 Liczebnik . . . . . . . . 10 Czasownik i czasy 12 Rzeczownik . . . . . . 17 Przymiotnik . . . . . . . 18 Zaimek . . . . . . . . . . 19 Spójniki . . . . . . . . . 20 Pytania . . . . . . . . . . 21 2 8 15 21 27 32 2 8 14 20 26 32 26 CD 1 Lekcja 1 Podstawowe zwroty i wyra˝enia Lekcja 2 Liczebniki, dni tygodnia, pory roku i czas . . . . . . . . . . . . . . 31 Lekcja 3 Cz∏owiek i rodzina . . . . . . . . . . . . 34 Lekcja 4 Cz´Êci cia∏a, cechy charakteru, opis osoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Lekcja 5 Kolory, cz´Êci garderoby, sklep i zakupy . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Lekcja 6 ˚ywnoÊç, jedzenie, restauracja 43 CD 2 Lekcja 7 Komunikacja i podró˝owanie . . . 47 Lekcja 8 Wakacje, czas wolny i hobby . . . 51 Lekcja 9 W mieÊcie, pytanie o drog´ . . . . 54 Lekcja 10 ˚ycie codzienne: dom, szko∏a . . 57 Lekcja 11 Wypadki, nag∏e zdarzenia, pomoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Lekcja 12 Praca i zawody . . . . . . . . . . . . . . . 62 Odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 www.jezykiobce.pl 3 wegierski /3 22/11/08 14:33 Page 4 Audio Kurs Wst´p „W´gierski Kurs podstawowy” to kolejny tytu∏ z serii Audio Kursów – kursów na p∏ytach CD, przeznaczonych do samodzielnej nauki j´zyków obcych. „W´gierski Kurs podstawowy powsta∏ z myÊlà o osobach poczàtkujàcych i zaczynajàcych nauk´ oraz tych, które chcia∏yby szybko przypomnieç sobie podstawy j´zyka w´gierskiego. Kurs zawiera 12 lekcji uczàcych najbardziej potrzebnych s∏ówek i zwrotów oraz podr´cznik wyjaÊniajàcy podstawy gramatyki w´gierskiej. Na p∏ycie, oprócz s∏ówek, znajdujà si´ tak˝e dialogi oraz pytania sprawdzajàce. Zakres tematów sprawia, ˝e kurs potraktowaç mo˝na jako „rozmówki przydatne osobom planujàcym wyjazd za granic´. Wszystkich U˝ytkowników Audio Kursów goràco zach´camy do zareje- strowania si´ – tylko zarejestrowani Klienci otrzymujà informacje o atrak- cyjnych zni˝kach i promocjach na wydawnictwa firmy Edgard. Rejestracji mo˝na dokonaç poprzez wype∏nienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej www.edgard.pl Jak si´ uczyç? P∏yt z serii Audio Kurs wystarczy s∏uchaç, nie jest konieczne wykonywanie dodatkowych çwiczeƒ. Ka˝da lekcja w kursie podstawowym uczy s∏ówek i zwrotów zwiàzanych z danym tematem, zawiera dialog, pokazujàcy ich u˝ycie oraz pytania sprawdzajàce, które pozwalajà samodzielnie przeçwiczyç omawiane zagadnienia. Z Audio Kursem mo˝na uczyç si´ na wiele sposobów. Przede wszystkim, nale˝y uwa˝nie s∏uchaç s∏ów, zdaƒ i dialogów, a nast´pnie powtarzaç poszczególne zwroty za w´gierskimi lektorami. Nawet, je˝eli przy pierwszym ods∏uchaniu wydadzà si´ one zbyt trudne do wymówienia, to podczas kolejnych prób nasza wymowa b´dzie coraz lepsza. 4 wegierski /3 22/11/08 14:33 Page 5 W¢GIERSKI KURS PODSTAWOWY Scenki i dialogi zosta∏y tak opracowane, by w sposób aktywny wzbogacaç zasób s∏ownictwa oraz uczyç typowych zwrotów, u˝ywanych w j´zyku mówio- nym. Polecamy uczenie si´ kwestii z dialogów na pami´ç! Je˝eli nie jesteÊmy pewni, co us∏yszeliÊmy, mo˝emy zajrzeç do niniejszej ksià˝eczki i porównaç nagranie z tekstem. Przy tej okazji warto zwróciç uwag´ na w´gierskà pisowni´. Ostatnià cz´Êcià ka˝dej lekcji jest zadanie pozwalajàce przeçwiczyç nowo poznane zwroty. Na ka˝de zadane pytanie nale˝y odpowiedzieç po w´giersku, u˝ywajàc zwrotów z danej lekcji. W przypadku, gdy mamy trudnoÊci z w∏aÊci- wym sformu∏owaniem odpowiedzi, dobrze jest wys∏uchaç lekcji jeszcze raz. Swoje odpowiedzi mo˝na porównaç z rozwiàzaniami podanymi na koƒcu podr´cznika. Ksià˝eczka zawiera dodatkowe materia∏y do kursu. Przede wszystkim wydrukowane sà w niej transkrypcje wszystkich nagraƒ, których czytanie mo˝e okazaç si´ szczególnie pomocne dla wzrokowców, ale nie tylko! Bardzo wa˝nà cz´Êcià ksià˝eczki jest podr´cznik gramatyki, w przyst´pny sposób wyjaÊniajàcy najwa˝niejsze zasady rzàdzàce j´zykiem w´gierskim. Po zapozna- niu si´ z ca∏ym materia∏em, warto odtwarzaç p∏yt´ co kilka dni lub tygodni, a nawet po kilku miesiàcach w celu przypomnienia sobie s∏ówek i zwrotów. Pe∏na i aktualna oferta kursów i programów naszego wydawnictwa znajduje si´ na stronie internetowej www.jezykiobce.pl Zapraszamy i ˝yczymy przyjemnej nauki! www.jezykiobce.pl 5 wegierski /3 22/11/08 14:33 Page 6 Gramatyka Pochodzenie j´zyka w´gierskiego J´zyk w´gierski nale˝y do grupy j´zyków ugrofiƒskich, która wchodzi w sk∏ad uralskiej rodziny j´zykowej. J´zyka w´gierskiego na ca∏ym Êwiecie u˝ywa oko∏o 14 milionów osób. Przede wszystkim oczywiÊcie na W´grzech, ale tak˝e na S∏owacji, Ukrainie oraz w Rumu- nii, Serbii, S∏owenii i Austrii. Najwa˝niejsze cechy j´zyka w´gierskiego to: 1. Brak rodzajów gramatycznych. Wszystkie rzeczowniki, przymiotniki, liczebniki i zaimki sà jednego rodzaju. 2. Przyrostki. Stosunek jednych wyrazów do drugich wyra˝a si´ w j´zyku w´gierskim za pomocà przy- rostków dodawanych na koƒcu wyrazów. 3. Przyrostki osobowo-dzier˝awcze. Posiadanie w j´zyku w´gierskim równie˝ wyra˝a si´ przez przyrostki osobowo-dzier˝aw- cze do∏àczone do wyrazu. 4. DwoistoÊç koniugacji. W j´zyku w´gierskim istniejà dwa rodzaje koniugacji tych samych czasowników. Jednej koniugacji u˝ywamy wtedy, gdy przedmiot, którym rzàdzi czasownik i o którym mowa w zdaniu, jest znany obojgu rozmówcom (okreÊlony). Nazywa si´ ona przedmiotowà, poniewa˝ zdanie zawiera w sobie przedmiot (dope∏nienie). W innych wypadkach, jeÊli przedmiot jest nieokreÊlony lub nie ma go, u˝ywamy koniugacji zwanej bezprzed- miotowà. Nazywa si´ jà równie˝ podmiotowà, poniewa˝ wyra˝a ona tylko czynnoÊç wykonywanà przez podmiot. 5. Harmonia samog∏osek. W j´zyku w´gierskim istnieje podzia∏ samog∏osek na tylne (wymawiane przy tylnym po∏o˝eniu j´zyka) i przednie (wymawiane przy przednim po∏o˝eniu j´zyka). Wyrazy zbu- dowane sà zazwyczaj przy pomocy samog∏osek tego samego typu. Dlatego te˝ koƒców- ki gramatyczne posiadajà zwykle dwie postacie: z samog∏oskà tylnà, np. a lub o, oraz z samog∏oskà przednià np. ö. Przy dodawaniu koƒcówki do wyrazu nale˝y pami´taç o zachowaniu harmonii samog∏osek. 6
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Węgierski Kurs Podstawowy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: