Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00176 003852 21719204 na godz. na dobę w sumie

autor: Donata Dominik Stawicka

NOWOŚCI dodane od twojej poprzedniej wizyty: +1
2016-09-19
Jul, syn Sally - Juliusz Słowacki - monografia - ebook/epub
Jul, syn Sally - Juliusz Słowacki - monografia - ebook/epub
Donata Dominik Stawicka
Wydawnictwo Perspektywa
Mo­no­gra­fia Do­na­ty Do­mi­nik-Sta­wic­kiej Jul, syn Sal­ly do­sko­na­le wpi­su­je się w nurt mo­no­gra­fii na­uko­wych, któ­re są po­świę­co­ne na­szym wiesz­czom. Pra­ca au­tor­ki ma jed­nak do­dat­ko­wy wa­lor: pre­zen­tu­je wy­miar oso­bi­sty, su­biek­tyw­ny. Po­zwa­la to na ta­ki ogląd Sło­wac­kie­go, ja­ki tyl­ko mo­że być ogra­ni­czo­ny wła­sną wy­obraź­nią...