Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00325 005405 20480123 na godz. na dobę w sumie
1001 sposobów na nagradzanie pracowników - książka
1001 sposobów na nagradzanie pracowników - książka
Autor: , Liczba stron: 272
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0097-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zasoby ludzkie (hr)
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dlaczego przełożeni tak rzadko nagradzają podwładnych? Otóż brakuje im czasu, a niekiedy też pomysłowości. I trudno się dziwić: są zagonieni i sami nie dostają nagród tak często, jak by chcieli. Przełożeni nie nagradzają, bo nie rozumieją, jaka siła drzemie w pochwałach. Tymczasem każdy lubi być doceniany, każdy ma ambicję i chce mieć motywującą pracę, w której widziałby sens. Zapewnij to swoim pracownikom, a otrzymasz od nich wspaniałą nagrodę. Nie zaczynaj od podwyższania pensji -- przemyślane, osobiste i szczere wyrazy uznania motywują bardziej niż pieniądze.

Autor omawia wiele sprawdzonych metod nagradzania pracowników: od prostych spontanicznych gestów do formalnych programów motywacyjnych, podwyżek i awansów. Radzi, jak dostosowywać nagrody do rzeczywistych osiągnięć i systemu wartości w firmie. Uczy, jak utrwalać pożądane zachowania pracowników. Wyjaśnia, jak stosować następujące rodzaje nagród:

Przeczytaj tę książkę i stwórz dobry system nagradzania pracowników w swojej organizacji. Mów 'dziękuję' na wiele różnych sposobów. Daj pracownikom to, czego chcą, i oczekuj od nich tego samego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

1001 sposobów na nagradzanie pracowników Autorzy: Ken Blanchard, Bob Nelson, Stephen Schudlich T³umaczenie: Micha³ Dadan, Micha³ Szolc ISBN: 83-246-0097-3 Tytu³ orygina³u: 1001 Ways to Reward Employees Format: A5, stron: 266 Dlaczego prze³o¿eni tak rzadko nagradzaj¹ podw³adnych? Otó¿ brakuje im czasu, a niekiedy te¿ pomys³owoœci. I trudno siê dziwiæ: s¹ zagonieni i sami nie dostaj¹ nagród tak czêsto, jak by chcieli. Prze³o¿eni nie nagradzaj¹, bo nie rozumiej¹, jaka si³a drzemie w pochwa³ach. Tymczasem ka¿dy lubi byæ doceniany, ka¿dy ma ambicjê i chce mieæ motywuj¹c¹ pracê, w której widzia³by sens. Zapewnij to swoim pracownikom, a otrzymasz od nich wspania³¹ nagrodê. Nie zaczynaj od podwy¿szania pensji — przemyœlane, osobiste i szczere wyrazy uznania motywuj¹ bardziej ni¿ pieni¹dze. Autor omawia wiele sprawdzonych metod nagradzania pracowników: od prostych spontanicznych gestów do formalnych programów motywacyjnych, podwy¿ek i awansów. Radzi, jak dostosowywaæ nagrody do rzeczywistych osi¹gniêæ i systemu wartoœci w firmie. Uczy, jak utrwalaæ po¿¹dane zachowania pracowników. Wyjaœnia, jak stosowaæ nastêpuj¹ce rodzaje nagród: (cid:129) wiele pomys³ów, jak powiedzieæ „dziêkujê”; (cid:129) nagrody rzeczowe; (cid:129) publiczne wyrazy uznania; (cid:129) premie za wydajnoœæ; (cid:129) nagrody za szczególne osi¹gniêcia; (cid:129) nagrody za zg³aszanie dobrych pomys³ów; (cid:129) nagrody zespo³owe; (cid:129) programy punktowej oceny pracy; (cid:129) motywuj¹ce imprezy integracyjne. Przeczytaj tê ksi¹¿kê i stwórz dobry system nagradzania pracowników w swojej organizacji. Mów „dziêkujê” na wiele ró¿nych sposobów. Daj pracownikom to, czego chc¹, i oczekuj od nich tego samego. sPis treści wProwadzenie częśĆ i: nagrody nieformalne Wyrazy uznania — skuteczne darmowe rozwiązania Pomysły na niedrogie nagrody Publiczne wyrazy uznania Dzielenie się wiadomościami Czas wolny Gotówka i bony towarowe Nagrody rzeczowe, w tym j­edzenie i odzież Puchary, tabliczki i inne pamiątki Rozrywki i imprezy firmowe Studium przypadku: wyrazy uznania częśĆ ii: nagrody za szczególne osiągnięcia Nagrody dla wybitnych pracowników Nagrody za wydaj­ność, j­akość lub dobre wyniki pracy Nagrody za sugestie zgłaszane przez pracowników Nagrody za wzorową obsługę klienta Nagrody za zrealizowanie planu sprzedaży Nagrody grupowe i zespołowe Nagrody za frekwencj­ę i bezwypadkowość częśĆ iii: nagrody formalne Programy wielopoziomowe, systemy punktowe Konkursy Wycieczki, imprezy okolicznościowe, podróże Edukacj­a, rozwój­, samodoskonalenie Postęp, odpowiedzialność, wyróżnienie Akcj­e, współwłasność Jubileusze pracownika i firmy Dodatki, zdrowie, rekreacj­a Działalność charytatywna, odpowiedzialność społeczna 13 19 21 27 43 48 60 65 76 85 91 102 105 107 115 122 131 145 160 170 177 179 190 197 206 212 214 219 224 233 1001-NA_00.indd 11 23-01-2006 19:08:08 dodatki Dodatek I Dodatek II Dodatek III Dodatek IV skorowidz O Bobie Nelsonie 237 239 240 241 242 261 265 1001-NA_00.indd 12 23-01-2006 19:08:08 C Z Ę Ś Ć I NAGRODY NIEFORMALNE W tej części książki przedstawiam szereg nieformalnych, spontanicz­ nych sposobów nagradzania pracowników i wyrażania uznania dla ich pracy. Może je stosować dosłownie każdy menedżer przy mini­ malnym nakładzie czasu. Wyniki ostatnich badań przeprowadzonych przez doktora Geralda H. Gra hama, wykładowcę z dziedziny zarządzania na Wichita State Univers­ ity, na grupie 1500 osób wykazały, że najlepszą motywacją jest świadomość, że kierownictwo docenia osobisty wkład poszczególnych pracowników. Gra­ ham dodaje, iż „Menedżerowie odkryli, że już samo poproszenie pracowni­ ka o większe zaangażowanie działa bardzo motywująco”. W jednym z badań przeprowadzanych przez tego uczonego ankietowa­ ni stwierdzili, że w ich firmach bardzo rzadko zdarza się, żeby ktoś otrzymał nagrodę za zasługi bezpośrednio od swoje­ nagrodę za zasługi bezpośrednio od swoje­ go przełożonego. Zamiast tego w większości firm nagrody przyznawane są przez kierow­ nictwo najwyższego szczebla i to wszystkim pracownikom, niezależnie od ich zasług. Aby je otrzymać, w zasadzie wystarczy być za trud nionym w danej firmie. Jest to o tyle zaskakujące, że nagrody należące do pierw­ szej kategorii są najskuteczniejsze, a te drugie mają znacznie mniejszą moc oddziaływania. 1001-NA_01.indd 19 22-01-2006 15:24:25 20 1001 sposobów NA NAgrAdzANiE prAcowNików Na podstawie wyników badań Grahama można wyróżnić pięć najlepszych technik motywacyjnych: 1. Składanie przez menedżera osobistych gratulacji pracownikom, którzy dobrze się spisali. 2. Pisanie przez menedżera krótkich notatek, które są skierowane do kon­ kretnej osoby i wyrażają uznanie dla jej pracy. 3. Polityka kadrowa, w której pracownicy awansowani są przede wszystkim za wyniki. 4. Chwalenie dobrze spisujących się pracowników w obecności innych osób. 5. Organizowanie przez menedżera spotkań motywacyjnych, na których świętowane są sukcesy zespołu. Tylko 42 respondentów stwierdziło, że w ich firmach menedżerowie stosują skuteczną technikę, jaką jest osobiste składanie podziękowań za do­ bre wyniki w pracy. Pozostałe spośród pięciu wymienionych przeze mnie rozwiązań były stosowane w mniej niż 25 badanych firm. Nagrody nieformalne są nie tylko tańsze, ale i bardziej skuteczne. Zgod­ nie z wynikami badania „Ludzie, wydajność i płace” przeprowadzonego w 1987 roku przez American Productivity Center z Houston oraz Ameri­ can Compensation Association, zazwyczaj, aby zmotywować pracownika do kontynuowania pożądanych zachowań, trzeba przyznać mu premię wyno­ szącą od 5 do 8 jego podstawowego wynagrodzenia. Jednak takie same re­ zultaty można uzyskać, stosując nagrody niepieniężne o wartości 4 podsta­ wowego wynagrodzenia. Wszystkie rozwiązania opisywane przeze mnie w tej i w pozostałych częś­ ciach książki sprawdzają się najlepiej, gdy są dostosowywane do cech charak­ teru i zainteresowań osób, które chcemy nagrodzić. Dlatego warto zacząć od zapytania pracowników wprost, jak najlepiej możemy wyrazić im wdzięcz­ ność za dobrze wykonaną pracą. 1001-NA_01.indd 20 22-01-2006 15:24:25 NAgrody NiEformAlNE 21 Wyrazy uznania — skuteczne darmowe rozwiązania Wśród najskuteczniejszych sposobów wyrażania uznania dla pracow­ ników znajdują się i takie, które nic nie kosztują. Szczere podzięko­ wania wygłoszone przez właściwą osobę we właściwym czasie mogą znaczyć dla pracownika więcej niż podwyżka, oficjalna nagroda czy tuzin tabliczek pamiątkowych i certyfikatów. Skuteczność takich słownych nagród bierze się po części stąd, że są one przejawem tego, że ktoś z kierownictwa za­ dał sobie trud i poświęcił swój czas, aby dostrzec i przeanalizować osiągnię­ cia zespołu, sprawdzić, czyj wkład jest największy, i osobiście przekazać tej osobie wyrazy uznania. Badania doktora Geralda Grahama prowadzone w Stanach Zjednoczo­ nych dowiodły, że większość pracowników marzy właśnie o takiej nagrodzie — pochwale wyrażonej przez bezpośredniego zwierzchnika tuż po dobrym wykonaniu zadania. W niedawno przeprowadzanej ankiecie 63 amerykań­ skich robotników wyraziło zdanie, że zwykłe „klepnięcie przez kierownika po plecach” jest dla nich motywacją. Wiele innych badań dowiodło, że największy wpływ na to, czy pracownik odczuwa satysfakcję ze swojej pracy, czy nie, ma zwierzchnik. Jednocześnie okazało się, że dosłownie każdy menedżer ma wszystko, czego potrzeba, aby jego podwładni byli zadowoleni, a tym samym pracowali naprawdę wydajnie. Joe Floren z firmy Tektronix, Inc., producenta oscylo­ skopów i innych urządzeń elektronicznych, lubi opo­ wiadać historię nagrody „Dobrze Się Spisałeś”. Wiele lat temu Floren pracował jako menedżer ds. łączności. Kiedyś musiał odbyć rozmowę ze swoim szefem, wi­ ceprezesem firmy. Szef żalił się, że stoi przed dużym 1001-NA_01.indd 21 22-01-2006 15:24:26 22 1001 sposobów NA NAgrAdzANiE prAcowNików Wezwij pracownika do  swojego biura tylko po to, żeby mu podziękować. Nie omawiaj przy tym żadnych innych spraw. Przyklej notatkę z po-  dziękowaniami na drzwiach biura pracownika. Zaproponuj, że przez je-  den dzień będziesz wyko- nywał za nagradzanego pracownika jego najmniej ulubione zajęcie. Przez jeden dzień odbie-  raj za wybranego pracowni- ka telefony. Poproś prezesa firmy lub  szefa Twojego przełożone- go, żeby zadzwonił do wy- branego pracownika i po- dziękował mu za dobrze wykonaną pracę lub osobi- ście odwiedził go w tym celu w jego biurze. Podczas przerwy na  lunch umyj na parkin- gu samochód wybranego pracownika. problemem, który pojawił się na skutek gwałtow­ nego rozwoju firmy. Musiał on opracować oficjalny program nagradzania pracowników. Po przeczyta­ niu kilku książek na ten temat doszedł do wniosku, że zmodyfikuje nieco dotychczas stosowane rozwiązanie, które polegało na tym, że za długi staż pracy w firmie wręczano pracownikowi złoty zegarek. Wszystkie pro­ pozycje szefa wydały się Florenowi śmieszne. Wice­ prezes poprosił go więc o wymyślenie czegoś lepsze­ go. Floren zasugerował narysowanie na kartoniku tak zwanej nagrody „Dobrze Się Spisałeś”; każdy pracow­ nik mógłby przekazywać ją innym, którzy jego zda­ niem zasłużyli na wyróżnienie. Ku zaskoczeniu Florena szef się zgodził. Flo­ ren wydrukował więc kilka takich nagród i zaczął je rozdawać. Pomysł szybko chwycił, a tego rodza­ ju nieformalne wyróżnienia stały się częścią trady­ cji firmy. Jak mawia Floren, „Nawet gdy ktoś mówi nam miłe rzeczy, to nie to samo, co dostać je na piś­ mie i zobaczyć na papierze swoje imię. Pracownicy obdarowani takimi listami zazwyczaj umieszczają je w widocznym miejscu na swoich biurkach”. Peggy Noonan (autorka przemówień prezydenta Reagana) pisze w swojej książce What I Saw at the Revolution o uwadze, jaką otrzymała bezpośred­ nio od prezydenta. Pracowała wówczas dla niego od ponad 4 miesięcy i jeszcze nie miała okazji go spotkać. Pewnego dnia zauważyła, że na próbnej wersji jedne­ go z przemówień prezydent umieścił adnotację „Bar­ dzo dobrze”. Peggy z początku nie mogła oderwać od niej wzroku, a potem wzięła nożyczki, wycięła ten fragment papieru i przymocowała go sobie szpilką do bluzki niczym medal. Przez cały dzień pozostali pra­ cownicy Białego Domu zwracali na nią uwagę, a ona dumnie odpowiadała na ich spojrzenia. 1001-NA_01.indd 22 22-01-2006 15:24:26 NAgrody NiEformAlNE 23 pochwały kosztujące zaledwie minutę      Z góry zapowiedz lu- dziom, że będziesz in- formował ich, jak Twoim zdaniem sobie radzą. Chwal natychmiast wszystkich, którzy na to zasługują. Mów ludziom, co zro- bili dobrze. Bądź pre- cyzyjny. Informuj pracowników, jak wielką przyjemność sprawili Ci, dobrze wy- konując swoje zada- nia, i jak bardzo poma- gają w ten sposób całej fi rmie i ludziom, którzy w niej pracują. Zachęcaj pracowników do robienia tego same- go w przyszłości. Kenneth Blanchard i Spencer Johnson, rady zaczerpnięte z książki The One Minute Manager w nieco zmienionej postaci Jak poinformowali mnie pracownicy działu orga­ nizacji, rozwoju i szkoleń firmy Busch Gardens­ Tampa, mają oni w zwyczaju przyznawać wyróż­ niającym się w pracy osobom nagrody „Poklepania po plecach”. Dodatkowo umieszczają informację o przyznaniu takiego wyróżnienia w aktach nagro­ dzonego pracownika. John Plunkett, dyrektor działu rekrutacji i szko­ lenia w firmie Cobb Electric Membership Cor­ poration, mówi: „Ludzie uwielbiają zbierać wizy­ tówki. Po prostu noś ze sobą kilka własnych i gdy tylko zauważysz kogoś, kto dobrze się spisuje, na­ pisz natychmiast na odwrocie: ‘Dzięki! Dobrze się spisujesz. Tak trzymaj!’. Napisz też w dwóch albo trzech słowach, co dokładnie zasłużyło według Cie­ bie na uznanie. Nie zapomnij umieścić na wizytów­ ce imienia osoby, którą chcesz wyróżnić, i własne­ go podpisu”. Wszyscy pracownicy firmy Apple Computer, którzy pracowali nad pierwszym kompute­ rem z serii Macintosh, mogli umieścić w jego wnę­ trzu swoje podpisy. W Metro Motors nazwisko Pracownika Miesią­ ca umieszczane jest na elektronicznej tablicy ogłoszeniowej zamontowanej nad salonem sprze­ daży. W podobny sposób władze Filadelfii wyraziły uznanie dla szefowej lokalnego wydziału edukacji, umieszczając jej nazwisko na tablicach ogłoszenio­ wych okalających ze wszystkich stron szczyt jedne­ go z drapaczy chmur. Napis głosił: „Filadelfia gratu­ luje Dr Constance Clayton z okazji 10­lecia pracy”. 1001-NA_01.indd 23 22-01-2006 15:24:26 24 1001 sposobów NA NAgrAdzANiE prAcowNików Federal Express, gdy kupuje nowy samolot, na jego dziobie umieszcza imię dziecka jednego ze swoich pracowników. Firma organizuje w tym celu specjalną loterię, a rodzinę zwycięskiego pracow­ nika transportuje na swój koszt do zakładów lotni­ czych na oficjalny chrzest samolotu. lefony komórkowe nadaje stawianym przez siebie masztom nazwy na cześć pracowników. Dział firmy Bell Atlantic odpowiedzialny za te­ Sam Colin, założyciel firmy dozorującej obiekty Colin Service Systems, miał w zwyczaju odwie­ dzać pracowników i wręczać im dropsy Life Savers. Ten zwyczaj, sięgający początków firmy, przerodził się w trwającą po dziś dzień strategię nagradzania pracowników. Obecnie firma przyznaje nagrody ta­ kie jak Najbardziej Pomocny Pracownik czy Najmil­ szy Pracownik. Osoby zatrudnione w firmie same głosują na swoich kolegów, a zwycięzcy są chwaleni przez kierowników. Firma Xerox Corporation przyznaje Nagrody Dzwoneczka — gdy kadra kierownicza dostrze­ że wysiłki któregoś z pracowników, na korytarzu za­ czyna rozbrzmiewać specjalny dzwoneczek. Pacific Gas Electric dzwoni dzwonem okrętowym, gdy któraś z zatrudnionych osób zasłuży na pochwałę. Dobrym sposobem na Najmilszy dźwięk dla ucha… Nasze własNe imię  podniesienie skuteczno- ści każdego motywatora jest uwzględnienie w nim imienia nagradzanej oso- by. Napisz na przykład krót- ką notatkę stwierdzającą, że zachowanie czy osiągnię- cia danej osoby są dla Cie- bie ważne. Gdy przechodzisz obok  biurek swoich pracowni- ków lub mijasz ich na ko- rytarzach, witaj się z nimi, wplatając w powitania ich imiona. Gdy omawiasz z ko-  legami lub kierownikami wyższego szczebla pomy- sły zgłoszone przez Two- ich pracowników, nie zapo- mnij powiedzieć, kto jest ich autorem. Dziękuj poszczególnym  pracownikom za ich osiąg- nięcia, umieszczając ich na- zwiska w przygotowywa- nych przez siebie raportach. Nazwij nagrodę przy-  znawaną za wyjątkowe osiągnięcia imieniem szcze- gólnie wyróżniającego się pracownika. 1001-NA_01.indd 24 22-01-2006 15:24:27 NAgrody NiEformAlNE 25 karty „Brawo!” Janis Allen, konsultantka ds. zarządzania wydaj­ nością pracy, opowiedziała mi historię, jaka przy­ darzyła jej się podczas pracy z grupą oficerów Armii USA. Zwłaszcza jeden z nich, w stopniu pułkowni­ ka, był wyjątkowo niechętny do stosowania wszel­ kiego rodzaju motywatorów. Mniej więcej tydzień po zakończeniu seminarium szef pułkownika, ge­ nerał, postanowił nagrodzić go za wzorowe prze­ prowadzenie pewnej prezentacji. Ponieważ miał pod ręką kawałek eleganckiej, żółtej tektury, złożył ją w pół i napisał z przodu „Brawo!”, w środku zaś umieścił swoje uwagi, które miały zachęcić pułkow­ nika do podobnych zachowań w przyszłości. Generał zawołał pułkownika do siebie, pochwa­ lił go i wręczył mu kartę. Jak opowiedziała mi Al­ len, „Pułkownik wziął ją, przeczytał, a gdy skończył, nie podniósł nawet wzroku, tylko szybko wstał, od­ wrócił się i wyszedł z biura generała”. Ten pomyślał sobie: „Kurczę, musiałem zrobić coś nie tak”. Przy­ szło mu do głowy, że może obraził w ten sposób pułkownika. Gdy wyszedł, żeby sprawdzić, jak się sprawy mają, zobaczył, że pułkownik zatrzymuje się przy każdych drzwiach na korytarzu i pokazuje wszyst­ kim swoją nagrodę. Był uśmiechnięty, a wszyscy składali mu gratulacje. Wkrótce potem pułkownik kazał wydruko­ wać swoje własne karty uznania z napisem „Wspa­ niale!”, które zaczął wręczać swoim podwładnym. W ten sposób przekonał się do zasadności stosowa­ nia motywatorów. „Pracuję w zawodzie już ponad 20 lat. Odby- łam rozmowy z tysiącami pracowników w setkach różnych firm. Gdybym miała wybrać jedną, jedyną rzecz, która od razu nasuwa mi się na myśl po przeana- lizowaniu tych wszystkich wywiadów, powiedziała- bym, że to zadziwiające, jak niewiele firm docenia zaangażowanie swoich pracowników. To pierwsza rzecz, na którą skarżą się pracownicy. Im nie chodzi już nawet o pieniądze, tylko o to, żeby szef powiedział im ‘Dziękuję’, żeby dostrzegł to, że istnieją. Jedna z an- kietowanych przeze mnie osób powiedziała: ‘Jedyne komentarze na temat mojej pracy padają wówczas, gdy coś mi nie wyjdzie. Nikt nigdy nie chwali mnie za dobrą robotę’. Pamiętaj- my więc, że w programie nagradzania pracowników bardzo ważne miejsce po- winno zajmować dawanie wyrazów uznania za dobrze wykonywaną pracę„ Catherine Meek Prezes Meek and Associates 1001-NA_01.indd 25 22-01-2006 15:24:27 26 1001 sposobów NA NAgrAdzANiE prAcowNików W firmie General Mills każdy nowy pracow­ nik może sobie wybrać z dużej firmowej ko­ lekcji dowolne dzieło sztuki, które chce umieścić na swoim stanowisku pracy. Na podobnej zasadzie pracownicy firmy Mary Kay Cosmetics, którzy mają własne biura, mogą zamówić sobie dowolne meb­ le i ozdoby. 1001-NA_01.indd 26 22-01-2006 15:24:27 NAgrody NiEformAlNE 27 Pomysły na niedrogie nagrody Jak przekonałeś się, czytając poprzedni podrozdział, wiele wysoce sku­ tecznych motywatorów tak naprawdę nic nie kosztuje. Gdy jednak zwięk­ szysz przeznaczony na ten cel budżet z zera do jakiejś niewielkiej kwoty (powiedzmy 20 dolarów), liczba potencjalnych prezentów bardzo się wydłu­ ży. Zaś gdy zdecydujesz się wydać do 50 dolarów, będziesz miał już naprawdę bardzo duży wybór. Poświęcając rozsądną ilość czasu i energii na przemyśle­ nia, każdy menedżer jest w stanie wymyślić unikatowe i zapadające w pa­ mięć nagrody. „Są tylko dwie rzeczy, których ludzie pragną bar- dziej od seksu i pieniędzy… wyrazy uznania i nagrody”. Mary Kay Ash założycielka Mary Kay Cosmetics Pewnego razu jeden z inżynierów firmy Hewlett­ Packard wpadł do biura swojego szefa i oznajmił mu tryumfalnie, że rozwiązał problem, nad którym cały zespół głowił się przez kilka tygodni. Kierow­ nik rozejrzał się szybko po swoim biurku w poszu­ kiwaniu czegoś, co nadawałoby się na natychmia­ stową nagrodę, chwycił banana, który wchodził w skład jego drugiego śniadania, a następnie wrę­ czył go pracownikowi, oznajmiając: „Gratuluję! Do­ bra robota!”. Początkowo inżynier był nieco zmie­ szany, ale z czasem Nagroda Złotego Banana stała się jednym z największych zaszczytów, jakich krea­ tywni pracownicy mogą dostąpić w tej firmie. Podczas Tygodnia Sekretarek w firmie Mary Kay Cosmetics wszystkie sekretarki otrzymu­ ją kwiaty. 1001-NA_01.indd 27 22-01-2006 15:24:27 28 1001 sposobów NA NAgrAdzANiE prAcowNików „Naszym zdaniem wydanie 1 dolara na coś przemyślanego i nietypo- wego jest znacznie lepszym rozwiązaniem niż wydanie 50 dolarów na zakup czegoś banalnego, o czym każdy szybko zapomni„ Richard File wspólnik w firmie Amrigon Tom Tate, menedżer w dziale szkolenia perso­ nelu w Federalnym Biurze Zarządzania Per­ sonelem w Waszyngtonie, opowiedział mi historię Nagrody Obiegowej. Jest to pięknie grawerowana tabliczka, którą po raz pierwszy wręczono wyróż­ niającemu się pracownikowi działu. Następnie ta osoba przekazała ją innej, która jej zdaniem również w pełni na nią zasługiwała. Od tamtej pory nagro­ dę tę zaczęto bardzo cenić, ponieważ jest przyzna­ wana bezpośrednio przez kolegów, którzy doceniają trud swoich współpracowników. Obdarowana oso­ ba może zatrzymać ją tak długo, jak zechce, do cza­ su aż sama nie odkryje jakiegoś „wyróżniającego się pracownika”. Gdy planowane jest przekazanie tab­ liczki nowej osobie, w firmie organizowana jest spe­ cjalna ceremonia i uroczysty obiad. W firmie Claire’s Boutiques szefowie poszcze­ gólnych okręgów nagradzają kierowników sklepów w ten sposób, że przez jedną sobotę wy­ ręczają ich w pracy. Z kolei kierownicy regionalni mają przechodni puchar, który wypełniają cennymi nagrodami i przekazują wybranemu kierownikowi okręgowemu. Noreen Wahl, menedżer w dziale zasobów ludz­ kich w firmie Sherpa Corporation zajmującej się oprogramowaniem, podkreśla, że chodzi nie tyle o samą nagrodę, co o fakt dostrzeżenia wysiłków da­ nej osoby. „Kupiliśmy do firmy stary puchar z krę­ gielni, który pełni u nas rolę przechodniej nagrody za szczególne osiągnięcia. Jest duży, brzydki i nie­ co odpustowy, a mimo to każdy pracownik, które­ go nim obdarowujemy, z dumą umieszcza go w wi­ docznym miejscu”. 1001-NA_01.indd 28 22-01-2006 15:24:27 NAgrody NiEformAlNE 29 Chris Giangrasso, prezes zarządu w filadelfijskiej firmie ARA Services zajmującej się caterin­ giem, animowaniem czasu wolnego i wypożycza­ niem ubrań, sugeruje, że dobrym pomysłem jest or­ ganizowanie Dnia Uznania Zasług wybranej osoby. Firma ARA ogłasza na przykład, że dzisiejszy dzień będzie Dniem Boba Jonesa, i rozsyła wszystkim pra­ cownikom pisemną informację na temat wkładu tej osoby w rozwój firmy. Dla laureatów nagrody fir­ ma przygotowała różnego rodzaju atrakcje, takie jak darmowe obiady czy specjalnie przygotowane kom­ puterowe pozdrowienia. studium przypadku: NieFormalNe wyrazy uzNaNia Elsie Tamayo wyjaśnia, w jaki sposób udało się jej podnieść morale, poczucie dumy i wydaj­ ność pracowników działu szkoleń, któremu prze­ wodziła w Wydziale Spraw Socjalnych Urzędu Mia­ sta San Diego. Gdy Tamayo dołączyła do zespołu, jego morale było niskie, podobnie zresztą jak poczucie tożsamo­ ści. Tamayo spotkała się ze wszystkimi trzynastoma pracownikami i zapytała ich, jak chcieliby być po­ strzegani w ramach całego urzędu. Członkowie gru­ py okrzyknęli wówczas swój zespół mianem Cen­ trum Szkoleń i Rozwoju, zaprojektowali sobie logo i umieścili je na zewnątrz, a także w poczekalni swo­ jego budynku. Po raz pierwszy każdy otrzymał wi­ zytówkę, na której widniało logo jego wydziału. Tamayo ogłosiła też, że co miesiąc członkowie grupy poświęcą cztery godziny w ramach „Dnia Nagród i Wyrazów Uznania” na zajęcia, w których Zawieś na wybranej ścia- uchwyć chwilę  nie Tablicę Sław, na której będziesz umieszczał zdjęcia najlepszych pracowników. Zrób zdjęcie nagra-  dzanemu pracownikowi w chwili, gdy jego szef skła- da mu gratulacje. Następ- nie opraw je w ramkę i po- wieś w holu, obok zdjęć innych dobrze spisujących się pracowników. Stwórz kolaż ukazujący  poszczególne stadia pracy nad jakimś ważnym projek- tem, od pomysłu do za- kończenia, oraz wszystkich pracowników, którzy brali w nim udział. Stwórz księgę pamiątko-  wą, w której umieścisz zdję- cia wszystkich pracowników wraz z informacjami na te- mat ich największych osiąg- nięć. Przechowuj ją w miej- scu, w którym każdy będzie miał do niej dostęp. Wydziel specjalne miej-  sce, w którym będą umiesz- czane informacje, plaka- ty, zdjęcia i inne materiały świadczące o zbliżaniu się zespołu do wyznaczonych celów, a także podziękowa- nia dla pracowników za ich pomoc przy poszczególnych projektach. 1001-NA_01.indd 29 22-01-2006 15:24:28 30 1001 sposobów NA NAgrAdzANiE prAcowNików „Zdecydowanie zbyt rzadko dostrzega się zna- czenie stałego, wspierające- go dialogu z pracownikami, jaki powinien prowadzić każdy kierownik, menedżer i dyrektor. To naprawdę bar- dzo motywuje załogę!„ Jim Moultrup konsultant w Management Perspectives Group Następnym razem, gdy  będziesz wręczał pracowni- kowi wynagrodzenie, napisz na kopercie parę zdań na te- mat tego, że doceniasz jego wkład w rozwój firmy. Poproś pięć osób ze swo-  jej firmy lub działu, żeby po- szły w ciągu dnia do wy- branego pracownika i powiedziały „(Twoje imię) prosił mnie, żebym podzię- kował Ci za (osiągnięcie). Dobra robota!”. Weź pięć lub więcej żół-  tych, przyklejanych karte- czek i napisz na nich po- dziękowania za dobrze wykonaną pracę. Następnie ukryj je wśród papierów za- legających na biurku pra- cownika, którego chcesz nagrodzić. chcieliby wspólnie uczestniczyć. Wybrali się już po­ ciągiem do muzeum w Los Angeles, pojechali na zakupy do Tijuany i odwiedzili zoo. Nie było tego w planach budżetowych urzędu, więc każdy płacił za siebie. Na każdym zebraniu Tamayo prosiła wybrane­ go pracownika o wymyślenie zabawnego sposobu nagradzania pozostałych członków zespołu. Gdy któryś z nich dostawał awans, grupa organizowała paradę, która przechodziła przez cały budynek. Je­ den z pracowników otrzymał od kolegów króliczka firmy Energizer, ponieważ ciągle „działał i działał, i działał”, pomagając innym. Tamayo rozpoczynała każde zebranie od czytania listów zawierających po­ chwały Wydziału lub jego pracowników. Przez cały czas dostarczała też pracownikom wyczerpujących informacji na temat spraw, jakimi w danym mo­ mencie zajmował się urząd. Tamayo postanowiła wyrażać uznanie dla osiąg­ nięć zespołu poprzez liczby. Śledziła liczbę osób, któ­ re jej zespół szkolił każdego miesiąca, a także pienią­ dze zaoszczędzone dzięki zgłoszonym pomysłom. Wyniki jej wydziału były następnie obwieszczane w całym urzędzie. Członkowie zespołu otrzymywa­ li wykresy, na których zaznaczone były ich postępy w dążeniu do wyznaczonego celu, a trenerzy i kie­ rownicy mający na swoim koncie ponad 1000 go­ dzin szkoleń otrzymywali „dyplomy mistrzów”. Tamayo zorganizowała też współpracę z innymi ośrodkami szkoleniowymi, w których jej trenerzy mogli wykładać w czasie wolnym od zajęć w urzę­ dzie. Ponadto zorganizowała prywatną bibliotekę z książkami na temat rozwoju osobowego, którymi nagradzała swoich podwładnych. Często wręczała nagrody całkowicie spontanicz­ nie. Były to ręcznie napisane podziękowania w ro­ dzaju „Wczoraj naprawdę dobrze poprowadziłeś to 1001-NA_01.indd 30 22-01-2006 15:24:28 NAgrody NiEformAlNE 31 „Ludzie lubią czuć, że to, nie„ co robią, ma duże znacze- Frances Hesselbein prezes Fundacji Druckera Wprowadź nagrody  w postaci fundowanych obiadów. Szczególne prze- jawy zaangażowania, takie jak przychodzenie do pra- cy podczas dni wolnych czy praca w czasie przerw, na- gradzaj, wykupując pra- cownikowi obiad dla dwóch osób. Wprowadź nagrodę Za-  kulisowych Bohaterów wrę- czaną osobom, których działania pozostają zazwy- czaj niewidoczne. Nazwij wybrane miejsce  na cześć zasłużonego pra- cownika i umieść w nim sto- sowną tabliczkę (na przy- kład Korytarz Suzy Jones). Dziękuj swoim szefom,  kolegom i pracownikom za każdym razem, gdy zrobią coś dobrze lub gdy Ci w jakiś sposób pomogą. spotkanie”, zawierające dodatkowe wskazówki na temat tego, dlaczego to było tak ważne. Tamayo wieszała je na drzwiach do biura nagradzanego pra­ cownika. Często pozwalała też pracownikom spóź­ niać się do pracy, jeżeli poprzedniego dnia bardzo długo prowadzili szkolenia. Raz w tygodniu każdy członek jej zespołu spo­ tykał się z nią, żeby porozmawiać przez godzi­ nę o wszystkim, co leżało mu na sercu. Początko­ wo większość takich spotkań trwała zaledwie kilka minut, ale w miarę upływu czasu przerodziły się w dłuższe, godzinne pogawędki. Każdy mógł omó­ wić z szefową wyniki ostatnich sesji szkoleniowych, pomysły na usprawnienie swojej pracy, problemy z innymi pracownikami oraz potencjalne możliwo­ ści dalszego rozwoju zawodowego. Tamayo urządzała też maratony fantazji, pod­ czas których najciekawsze pomysły nagradzane były koszulkami, starymi płytami gramofonowymi i ro­ bionymi na zamówienie, specjalnymi kurtkami. Wszystkie te innowacje udało się wprowadzić bardzo małym kosztem i bez skracania czasu pra­ cy. Każdy członek zespołu wiedział, że musi zrobić swoje. Już po paru miesiącach morale zespołu oraz poczucie dumy i zasoby energii poszczególnych jego członków bardzo wzrosły, a wydział Tamayo zaczął być bardzo poważany w całym urzędzie. W firmie Busch Gardens–Tampa pracownicy, którzy oferują klientom wyjątkowo wysoki poziom obsługi, otrzymują specjalne zdrapki. Me­ nedżerowie wręczają je, gdy tylko zauważą, że któ­ ryś z pracowników robi coś godnego nagrodzenia. Pod zdrapkami kryją się bardzo różne nagrody, któ­ re można odbierać w centrali firmy. 1001-NA_01.indd 31 22-01-2006 15:24:28 32 1001 sposobów NA NAgrAdzANiE prAcowNików Kup pracownikowi lunch. chodźmy Na oBiad  Niech to będzie rodzaj po- dziękowania lub sposób na upamiętnienie jakiegoś szczególnego wydarzenia. Sekretarka z pewnej firmy ubezpieczeniowej powie- działa mi, że jej szef zabie- ra ją na obiad zawsze wte- dy, kiedy dostaje awans. W ten sposób chce jej po- dziękować za pomoc, ja- kiej mu udzielała. Innym dobrym pomysłem jest opła- canie sekretarce lunchu lub wybranych przez nią zajęć doszkalających. Upoważnij menedżerów  w swojej firmie do noszenia kuponów na obiad, które będą mogli wręczać wyróż- niającym się pracownikom. Opłać obiad wybranemu  pracownikowi oraz trzem in- nym osobom z jego działu, które sam wybierze. Umów pracownika na  obiad z prezesem firmy. Zostaw pracownikowi  kupon obiadowy, który bę- dzie mógł zrealizować w do- wolnym, wybranym przez siebie dniu. Przez cały tydzień przy-  noś pracownikowi obiad do biura. Wybierz się na kawę lub  obiad z jednym lub kilkoma pracownikami, z którymi zwykle się nie spotykasz. Robin Horder–Koop, menedżer ds. programów i usług w firmie Amway Corporation, która zajmuje się dystrybucją środków czystości i higieny osobistej, docenia wkład swoich dwustu podwład­ nych w następujący, niedrogi sposób:   W dni, w których jej podwładni nie mają zbyt wiele do zrobienia, pomagają pracownikom in­ nych działów — gdy przepracują w ten sposób osiem godzin, otrzymują od Horder­Koop list z podziękowaniami, a gdy nadal pomagają kole­ gom, są zapraszani na uroczysty lunch z szefami firmy do ich własnej jadalni. Każdy pracownik ma swoje pięć minut. Co mie­ siąc na specjalnej tablicy ogłoszeń pojawiają się fotografie pracowników wraz z opiniami na ich temat wyrażanymi przez ich kolegów. Gdy któryś z pracowników spisze się napraw­ dę dobrze, Horder­Koop wysyła list z podzięko­ waniami do jego domu. Gdy ktoś bierze bardzo dużo nadgodzin lub odbywa wiele podróży służ­ bowych, szefowa dziękuje jego rodzinie za wy­ rozumiałość. Na spotkaniach firmowych pracownicy grają w takie gry, jak „21 pytań” czy „Ile to kosztuje?”, zadając sobie pytania na temat produktów firmy. Zwycięzcy otrzymują nagrody w postaci toreb na zakupy i koszulek. Do innych niedrogich rozwiązań stosowanych przez Horder–Koop można zaliczyć wręczanie kwiatów pracownikom, których klienci chwalą w nadsyłanych przez siebie listach, czy na przykład odprowadzanie przez szefów samochodów swoich podwładnych na parking. W ramach nagrody firma pozwala też cza­ sem wybranym pracownikom przychodzić później do pracy lub ubierać się bardziej na luzie.   1001-NA_01.indd 32 22-01-2006 15:24:28 NAgrody NiEformAlNE 33 Wykonaj własnoręcznie  kartkę z podziękowaniami. Udekoruj biurko pracow-  nika balonikami. Dowiedz się, jakie jest  hobby danego pracowni- ka, i wręcz mu odpowied- ni prezent. Kup pracownikowi za-  bawkę dla jego dziecka. Dr Jo–Anne Pitera, dyrektor działu rozwoju i szkoleń w firmie Florida Power and Light, su­ geruje, że dobrym rozwiązaniem jest umieszczenie przy drzwiach do windy specjalnej tablicy, na któ­ rej pracownicy będą mogli umieszczać podzięko­ wania dla swoich kolegów i opisy swoich sukcesów. Pitera zaleca też, aby członkowie każdego zespo­ łu nominowali swoich kolegów do nagród pienięż­ nych i rzeczowych za wyjątkowy wysiłek wkładany w pracę. Lista wyłonionych w ten sposób kandyda­ tów powinna być następnie ogłaszana publicznie na zebraniach personelu. wyrazy uzNaNia i Nagrody wręczaNe z iNicjatywy meNedżerów Poniższa lista nagród została opracowana przez menedżerów ds. sprzedaży z firmy przewozo­ wej American President Lines i przekazana mi przez Lairda D. Matthewsa, dyrektora ds. szkoleń z zakre­ su sprzedaży. Większość pozycji znajdujących się na tej liście kosztuje poniżej 100 dolarów, a za ich przy­ znawanie w całości odpowiadają menedżerowie po­ szczególnych zespołów, dzięki czemu zarząd firmy nie musi w ogóle interesować się tą kwestią. Niektó­ re nagrody mają wyraźnie na celu rozbawienie ob­ darowywanej osoby. Inne proponowane nagrody: list od menedżera, dyrektora, wiceprezesa, lub prezesa; telefon od dyrektora, wiceprezesa lub prezesa; specjalne miejsce parkingowe dla Przedstawicie­ la Handlowego Miesiąca; wolny dzień, pół dnia lub piątek;     1001-NA_01.indd 33 22-01-2006 15:24:29 34 1001 sposobów NA NAgrAdzANiE prAcowNików coś słodkiego  pracownika całą blachę cze- koladowych ciasteczek. Upiecz dla wybranego Przygotuj i przynieś  pracownikowi kosz pełen owoców. Podejdź do stenotypist-  ki w trakcie dyktowania dłu- giego raportu, połóż przed nią batonik i powiedz „Poło- wa już za nami!”.                          prenumerata czasopisma; certyfikat sprzedawcy miesiąca z grawerowaną tabliczką z nazwiskiem laureata; obiad z innym pracownikiem, wiceprezesem lub prezesem; e­mail z podziękowaniami; upominek promocyjny, wyjątkowa pamiątka; kartka urodzinowa, tort lub prezent urodzi­ nowy; honorowa przypinka; obiad dla całego zespołu lub zafundowanie jego członkom wspólnego wyjścia; udział w nagrywanych przez firmę filmach szko­ leniowych; nagroda Przedstawiciela Handlowego Miesiąca, Kwartału lub Roku; prawo do zajęcia na jakiś czas stanowiska szefa sprzedaży; opłacenie uczestnictwa w wybranej konferencji; bilety na różne imprezy; butelka szampana lub wina; nagroda za uczestniczenie w szkoleniu lub jego poprowadzenie; opłacona podróż po wszystkich oddziałach fir­ my w kraju w celu zaprezentowania się jako „pracownik roku”; wycieczka po nadmorskich miejscowościach; wyjazd na wycieczkę z przedstawicielem działu księgowości; wycieczka na weekend; pochwała wygłoszona przy innych; list z wyrazami uznania; nagrody w postaci towarów sprzedawanych przez firmę; zaproszenie na obiad w ramach uznania zasług. Inne proponowane nagrody: artykuł wyrażający uznanie; 1001-NA_01.indd 34 22-01-2006 15:24:29 NAgrody NiEformAlNE 35 „Wyrażanie pracowni- kom uznania jest tak łatwe i kosztuje tak niewiele, że nie ma naprawdę żadnego powodu, żeby tego nie robić„ Rosabeth Moss Kanter autorka książek i konsultantka do spraw zarządzania Kup pracownikowi naj-  nowszy bestseller książko- wy z dziedziny biznesu lub zarządzania lub wykup mu prenumeratę czasopisma o tej tematyce. Zafunduj pracowniko-  wi egzemplarz swojej ulu- bionej książki i umieść w niej dedykację.                       tytuł Lidera Miesiąca (przyznawany na przykład podczas spotkań); przydział śliwek; dyspozycja przelewania wynagrodzenia pracow­ nika na oprocentowany rachunek bankowy; większa przestrzeń do pracy; opłacony miesiąc czyszczenia butów; wpłata na rzecz ulubionej organizacji charyta­ tywnej pracownika; notatka na tablicy ogłoszeń; baloniki, kwiatek lub cały bukiet; miesięczny karnet do wybranego klubu; możliwość reprezentowania firmy podczas wy­ branej imprezy targowej; obiad na mieście z małżonkiem/małżonką; szkolenie realizowane w wybranym ośrodku; szkolenie zagraniczne; sportowy żakiet lub marynarka; wymiana monitora na nowszy model; podziękowania na spotkaniu handlowców; lunch dla wszystkich podwładnych wybranego pracownika; dzień wolny od pracy dla całego zespołu; masaż, wizyta u kosmetyczki lub manikiur, partyjka golfa; komputer, który pracownik może zabrać do domu; drukarka, którą pracownik może zabrać do domu. 1001-NA_01.indd 35 22-01-2006 15:24:29 36 1001 sposobów NA NAgrAdzANiE prAcowNików „Uposażenie to pieniądze, które dajesz ludziom za to, że wykonują czynności, do jakich zostali zatrudnieni. Zaś nagrody i wyrazy uznania to coś, czym dziękujesz im za dodatkowy wysiłek, jaki podjęli z własnej inicjaty- wy„ Z opracowania How to Profi t from Merchandise Incentives fi rmy Incentive                    Inne proponowane nagrody: obiad z dyrektorem; lot balonem; przejażdżka limuzyną; przyznanie lepszego samochodu służbowego; rejs statkiem; tatuaż z logo firmy; bon towarowy; magnetofon samochodowy; własne biuro; biuro w lepszej lokalizacji; drugie śniadanie z szampanem; 50 dolarów w gotówce; zgrzewka piwa; zabawki dla dzieci; przedstawienie laureata przedstawicielom zarzą­ du wizytującym dział; zaproszenie pracownika do domu; artykuł na temat pracownika w firmowym biule­ tynie rozsyłanym do wszystkich działów; przedstawienie pracownika głównym dyrekto­ rom firmy; wyręczenie pracownika w uciążliwych zajęciach takich jak mycie samochodu czy strzyżenie traw­ nika przed domem. 1001-NA_01.indd 36 22-01-2006 15:24:30 NAgrody NiEformAlNE 37 Działania wyrażające uznanie Wiele skutecznych form wyrażania pracownikom uznania ma charak­ ter jednorazowy. Najczęściej są to działania, które mają uczcić jakieś znaczące osiągnięcie. Muszą one być starannie zaplanowane i prze­ myślane, tak aby były dostosowane zarówno do sytuacji, jak i do upodobań osoby, którą chcemy pochwalić. Niedawne badania przeprowadzone przez Departament Surowców Mi­ neralnych Stanu Minnesota dowiodły, że tego rodzaju działania znacząco przyczyniają się do usatysfakcjonowania pracą. Większość respondentów odpowiedziała, że bardzo ceni sobie codzienne wyrazy uznania dawane im przez kolegów i zwierzchników. Poniżej zamieszczam inne wnioski płynące z tych samych badań: • 68 respondentów twierdziło, że ma dla nich duże znaczenie to, czy inni doceniają ich pracę. • 63 było zdania, że większość pracowników pragnęłaby być częściej doceniana. • 67 badanych wyraziło opinię, że większości pracowników potrzebne są słowa uznania. • Tylko 8 respondentów stwierdziło, że ludzie nie powinni pracować dla pochwał. Nancy Branton, menedżer nadzorujący przeprowadzanie tej ankiety, po­ wiedziała w rozmowie ze mną: „Docenianie wkładu pracowników jest teraz znacznie ważniejsze niż w przeszłości. Coraz więcej z nich hołduje bowiem poglądowi, że na satysfakcję z pracy składają się nie tylko odpowiednio wy­ sokie zarobki, ale i pochwały za włożony trud. Odnosi się to zwłaszcza do osób, które naprawdę interesują się daną dziedziną i czerpią satysfakcję ze swoich osiągnięć na tym polu”. 1001-NA_01.indd 37 22-01-2006 15:24:30 38 1001 sposobów NA NAgrAdzANiE prAcowNików „Gdy kierownictwo daje wyraz temu, że ceni danego pracownika, nie tylko sło- wami, ale też czynami, gdy pokazuje, że jego wkład jest bardzo cenny, niezależnie od tego, jakie stanowisko zajmuje, to działa to bardzo motywująco„ Aaron Melick szef promocji i marketingu Playboy Enterprises Hunter Simpson, prezes firmy Physio­Control Corp. zajmującej się wytwarzaniem aparatu­ ry medycznej, stawia sobie za punkt honoru, żeby spędzić z każdym nowym pracownikiem, niezależ­ nie od zajmowanego przez niego stanowiska, co naj­ mniej jedną godzinę. W firmie Viking Freight System każdy nowy zespół pracowników odbywa godzinne spot­ kanie z prezesem lub innym wysoko postawionym dyrektorem podczas całodniowej sesji wprowadza­ jącej. Każdy, kto dołącza do zespołu Mary Kay Cos­ metics, również musi się spotkać z założycielką fir­ my — Mary Kay Ash. Jak twierdzi Cheryle Jaggers, koordynator szko­ leń w firmie szkoleniowo­konsultingowej Mana­ gement 21, wyróżniający się pracownicy otrzymują u nich specjalną kartę VIP, która pozwala im przez pewien czas (miesiąc lub kwartał) cieszyć się okre­ ślonymi przywilejami. Mogą liczyć na przykład na darmowe posiłki w firmowej restauracji, darmowy wstęp do siłowni czy miejsce na parkingu. Joan Cawley, dyrektor działu zasobów ludzkich w firmie Advanta Corporation zajmującej się świadczeniem usług finansowych, wyraża uzna­ nie w następujący sposób: robi pracownikom we­ wnętrznych działów usługowych (takich jak księ­ gowość czy recepcja) prezenty w postaci cukierków i pączków; w okresach szczególnie wytężonej pra­ cy funduje wszystkim zatrudnionym kobietom bez­ płatny manikiur w przerwie na lunch; kupuje ze­ stawy Wojowniczych Żółwi Ninja pracownikom, którzy są zbyt zajęci, aby samodzielnie rozejrzeć się za prezentem urodzinowym dla swojego dziecka. 1001-NA_01.indd 38 22-01-2006 15:24:30 NAgrody NiEformAlNE 39 „Zarówno mężczyźni, jak i kobiety chcą dobrze wykonywać swoją pracę i podchodzić do niej w spo- sób twórczy. Trzeba im tylko zapewnić właściwe, sprzyjające temu warun- ki„ Bill Hewlett współzałożyciel firmy Hewlett-Packard Pracownikom awansowanym na kierownicze stanowiska daje w prezencie płócienną teczkę z monogramem. Zaskakuje pracowników wybra­ nego działu, zabierając ich do pobliskiego parku na piknik z szampanem i upieczonym przez siebie ciastem truskawkowym zamiast na cotygodniowe spotkanie personelu. Wręcza Nagrody Life Saver — tuzin opakowań cukierków Life Saver plus bon towarowy do lokalnego supermarketu w ramach podziękowań za wzmożoną pracę w okresie przejściowym. Catherine Meek z firmy Meek and Associates pomagająca w uzyskiwaniu odszkodowań opo­ wiedziała mi o pewnym szpitalu, z którym kiedyś współpracowała. „Przez cały czas funkcjonowało u nich ponad 12 różnych programów doceniania wy­ siłków pracowników. Wszystkie zostały wymyślone przez nich samych. Dozorcy i sprzątaczki zapropo­ nowali Nagrodę Złotej Miotły. Nosili przy sobie kar­ teczki z narysowaną małą złotą miotłą i wręczali je wszystkim pracownikom innych działów, których przyuważyli na sprzątaniu śmieci. Z chwilą gdy któ­ ryś z nich otrzymał dziesięć takich karteczek, mógł wymienić je na wybrany przez siebie prezent. Nie było to nic szczególnego ani drogiego, ale dawało wyraźny sygnał, że sprzątanie popłaca. Drugi program nazywał się Programem Gwa­ rantowanej Satysfakcji. Jeżeli pacjent nie był w peł­ ni zadowolony z obsługi (z wyjątkiem operacji chi­ rurgicznych), szpital zwracał mu pobraną od niego opłatę. Co roku na ten cel była przewidziana określo­ na pula pieniędzy w budżecie. Jedna czwarta wszyst­ kich niewykorzystanych środków była rozdzielana między pracowników. W ten sposób motywowa­ no ich do maksymalnej dbałości o klienta. Każdy 1001-NA_01.indd 39 22-01-2006 15:24:30 40 1001 sposobów NA NAgrAdzANiE prAcowNików „Najważniejszym czynnikiem jest wyraża- nie uznania konkretnym osobom. Ma to znacznie lepszy wpływ na morale pracowników niż pod- wyżki, premie czy awanse. Większość ludzi, niezależnie od tego, czy są inżynierami, menedżerami czy opera- torami urządzeń, chce być kreatywna, chce identyfiko- wać się z sukcesem swojej firmy i czynić ją miejscem bardziej przyjaznym, zdrowszym i inspirującym. Największą nagrodą jest dla nich potwierdzenie, że zrobili dla firmy coś ważnego„ Paul M. Cook założyciel i dyrektor generalny Raychem Corporation wiedział, że im lepiej będzie wypełniał swoje zada­ nia, tym więcej pieniędzy trafi do jego kieszeni. Jeszcze inny program nazywa się Przyłapany na Dobrym Uczynku. Jeżeli dowolny pracownik za­ uważył, że ktoś robi coś z serca dla pacjenta, dawał mu małą karteczkę z napisem „Przyłapano mnie na dobrym uczynku”. Po zebraniu określonej liczby ta­ kich karteczek można było wymienić je na różne nagrody, w tym na sprzęt elektroniczny. Meek powiedziała nam: „Prowadzenie tych wszystkich programów nie zabiera wcale tak dużo czasu, jak by się mogło wydawać. Poza tym szpital nie myśli o tym w takich kategoriach. To po prostu jego sposób na prowadzenie interesów”. W South Carolina Federal Financial Services prezes i inni menedżerowie najwyższego szczebla dziękują pracownikom za dobrze wykona­ ne zadanie, zabierając ich na lunch. Firma produkcyjna Tennant Company powo­ łała u siebie Komitet Optymistycznego Podej­ ścia, który sponsoruje co roku Dzień Optymistycz­ nego Podejścia. Każdy pracownik otrzymuje wtedy specjalne notesy, baloniki, plakietki i długopisy, na których jest napisane „Tylko dobre wiadomości”. W okresie urlopowym komitet zachęca wszystkich pracowników do odwiedzania jego siedziby w wy­ znaczonych porach, kiedy to serwuje darmowy ja­ błecznik i ciastka. 1001-NA_01.indd 40 22-01-2006 15:24:30 NAgrody NiEformAlNE 41 Bank Rezerw Federalnych wymyślił Tydzień Uznania dla Kasjerów, podczas którego są oni zasypywani bukietami kwiatów, bombonierkami i cukierkami. Dostają też specjalne koszulki i certy­ fikaty uznania, a firma organizuje śniadania i przy­ jęcia na ich cześć. Patricia L. Keeley, menedżer ds. szkoleń w firmie Spectrum Emergency Care z St. Louis, zaleca, aby przez jeden miesiąc w roku zawozić i odbierać za pracownika pranie z pralni albo przez tydzień zamawiać mu obiady do biura w wybranej firmie cateringowej. w spotach reklamowych swoich pracowników. Ford Motor Company i AT T wykorzystują Carla Levy, specjalistka ds. szkoleń w firmie In­ dianapolis Power and Light Company, zaleca, aby przez jeden miesiąc w roku opłacać pracowni­ kom parking. McDonald’s stosuje różne techniki motywacyj­ ne skierowane do różnych grup pracowników, na przykład nastolatki zachęcane są do wydajnej pracy inaczej niż ludzie starsi. Jak mówi Dan Gil­ len, dyrektor personalny, „Trzydzieści lat temu, aby zadowolić pracowników, wystarczyło zorganizować zakładowe rozgrywki softballa. Dziś musimy dobie­ rać imprezy do profilów naszych pracowników”. Firma organizuje na przykład dla seniorów dan­ cingi pozwalające im lepiej się poznać i spędzić ze sobą trochę czasu po pracy, a także specjalne poczę­ stunki w restauracji lub w domu kierownika, na któ­ rych wszyscy dzielą się tym, co sami przynieśli. Z myślą o swoich najmłodszych pracownikach firma zmodyfikowała swą politykę planowania czasu dziesięć najlepszych sposobów nagradzania pracowników Nagroda nr 1: Pieniądze Nagroda nr 2: Wyrazy uznania Nagroda nr 3: Czas wolny Nagroda nr 4: Udziały w zyskach Nagroda nr 5: Przydział do ulubionych zajęć Nagroda nr 6: Awans Nagroda nr 7: Przyznanie większej swobody Nagroda nr 8: Umożliwienie rozwoju osobistego Nagroda nr 9: Zapewnienie rozrywki Nagroda nr 10: Nagrody rzeczowe Cytat z książki The Greatest Management Principle in the World Michaela LeBoeufa 1001-NA_01.indd 41 22-01-2006 15:24:31 42 1001 sposobów NA NAgrAdzANiE prAcowNików pracy tak, aby mogli oni uczęszczać na szkolne zaję­ cia i egzaminy. Gillen wspomina, że gdy był kapita­ nem drużyny piłkarskiej i jednocześnie godził pracę w firmie z nauką w liceum, w szczycie sezonu pił­ karskiego pozwolono mu wziąć miesiąc wolnego. Gdy któryś z pracowników chce iść na bal matural­ ny, zastępuje go starszy kolega z innego regionu. Warren F. Doane, starszy wiceprezes firmy Fo­ unders Title Company, zaleca stosowanie zróżnicowanych nagród wyrażających uznanie: od przejażdżek limuzynami, przez zabieranie pracow­ ników na obiad aż po opłacanie im miejsc hotelo­ wych. Sugeruje też fundowanie podwładnym wy­ cieczek nad morze, rejsów jachtami, wspólnych wypadów na rozgrywki sportowe, a nawet serwo­ wanie im posiłków. „Pochlebne myśli, nia„ których nie wypowiadamy, nie mają żadnego znacze- Kenneth Blanchard autor książek i konsultant z zakresu zarządzania Wypożycz pracowni-  kowi na tydzień sportowy samochód. Wykup miejsce na bil-  lboardzie i umieść na nim podziękowania dla pra- cownika — nie zapomnij zamieścić jego zdjęcia i nazwiska. Stwórz na wewnętrzne  potrzeby firmy książeczkę zatytułowaną „Dobre pró- by”. Będziesz w niej zamiesz- czał informacje o działa- niach pracowników, które są wartościowe, choć nie od- niosły takiego sukcesu, jak się spodziewano. Pamiętaj, żeby napisać, czego wszyscy się dzięki nim nauczyliście. Zabierz pracownika  w środku dnia do kina. Zaproś pracownika na  partyjkę golfa. 1001-NA_01.indd 42 22-01-2006 15:24:31
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

1001 sposobów na nagradzanie pracowników
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: