Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00297 003831 21330069 na godz. na dobę w sumie
100 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące VAT - stan prawny na 2016r - ebook/pdf
100 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące VAT - stan prawny na 2016r - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 140
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-4549-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
 Publikacja pozwoli Państwu na sprawne rozliczanie VAT. Nasi eksperci wyjaśniają m.in. jak poprawiać nieprawidłowości w fakturze i czy brak polskiego odpowiednika „reverse charge” to błąd, omawiają także różne przypadki rozliczeń transakcji wewnątrzwspólnotowych. Po przeczytaniu książki znikną wątpliwości dotyczące odliczeń VAT od samochodów. Wyjaśnienia w formie pytań i odpowiedzi w przystępny sposó przybliżą Państwu zawiłości związane z rozliczaniem podatku od towarów i usług.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

1 0 0 O D P O W I E D Z I N A N A J C Z Ę Ś C I E J Z A D A W A N E P Y T A N I A D O T Y C Z Ą C E V A T p o l e c a ! ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 100 DOTYCZĄCEVAT Sprawdź nasze publikacje na: ISBN 978-83-269-4549-6 UOM89 Cena 69,00 zł UOM89 100 odpowiedzi VAT.indd 1 22.02.2016 13:34:08 Najszybszy sposób na bezbłędne rozliczenia VAT • Najnowsze zmiany w VAT • Praktyczne skutki wprowadzanych zmian • Gotowe rozwiązania rzeczywistych problemów Przykłady księgowań • Rozliczenia podatkowe • ZUS i płace   JEŚLI TAK, Zamów na www.serwisvat.wip.pl lub pod nr. tel. 22 518 29 29 Zobacz więcej na www.rachunkowoscipodatki.wip.pl Skontaktuj się z naszym Centrum Obsługi Klienta i zamów prenumeratę już dziś: telefonicznie: 22 518 29 29, e-mailem: cok@wip.pl lub na www.fabrykawiedzy.com UOM89 100 odpowiedzi VAT.indd 2 22.02.2016 13:34:09 100 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące VAT UOM 63.indd 1 22.02.2016 16:02 Redaktor prowadzący: Sylwia Maliszewska Wydawca: Katarzyna Bednarska Zespół Korekta: Dariusz Ziach Skład i łamanie: Projekt okładki: Piotr Fedorczyk MDruk Druk: 978-83-269-4549-6 ISBN Wydawnictwo: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z .o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a Adres: Telefon 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: portalfk@wip.pl Kontakt: 526-19-92-256 NIP: Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakłado- wego: 200.000 zł Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2016 tel. 22 518 29 29 faks. 22 617 60 10 e-mail: cok@wip.pl Copyright © by Dystrybucja: 100 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące VAT, wydanie drugie wraz z przysługujący- mi Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona www i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w 100 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące VAT, wydanie drugie oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja 100 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące VAT, wydanie drugie została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji 100 odpo- wiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące VAT, wydanie drugie oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych kon- sultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko orga nów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzial- ności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji 100 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące VAT, wydanie drugie lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wska- zówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem publika- cji oraz interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. UOM 63.indd 2 22.02.2016 16:02 SpiS treści WSTĘP ....................................................................................................................................... WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW ............................................................................ OBOWIĄZEK PODATKOWY, PODSTAWA OPODATKOWANIA ............................ 1. Sumy otrzymane na poczet przyszłych dostaw nie zawsze skutkują powstawaniem obowiązku podatkowego .............................................................. 2. Obowiązek podatkowy przy usługach odśnieżania ............................................. 3. Przy darowiźnie połowy przedsiębiorstwa kuzynowi trzeba liczyć się z zapłatą VAT ............................................................................................................... 4. Pośrednictwo w sprzedaży biletów lotniczych, ubezpieczeń i hoteli bez procedury opodatkowania marży .................................................................... 5. Sprzedaż całego przedsiębiorstwa gminie bez VAT ............................................. 6. Darowizna przekazana na wsparcie grupy sportowej bez skutków w VAT .... DOSTAWA TOWARÓW I ŚWIADCZENIE USŁUG ....................................................... 7. Przy sprzedaży samochodów stanowiących środki trwałe w firmie trzeba liczyć się z zapłatą podatków ........................................................................ 8. Sprzedaż samochodu stanowiącego współwłasność podatnika to dostawa towarów ................................................................................................... 9. Rabat udzielony w związku z prowadzoną działalnością bez VAT ................... 10. Prezenty o wartości 100 zł bez preferencji .............................................................. 11. Przekazanie licencji przez jednostkę samorządu terytorialnego bez zwolnienia z VAT ................................................................................................. 12. Zakup kartek świątecznych dla kontrahentów bez VAT ...................................... OBRÓT WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWY I TRANSGRANICZNY ............................. 13. Przy rozpoznaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów ważny jest moment powstania obowiązku podatkowego ....................................................... 14. Niemiecki VAT płacony niemieckiemu kontrahentowi należy uwzględnić w podstawie opodatkowania .................................................................................... 15. Eksport pośredni towarów z 0 stawką VAT ........................................................ 16. Do zastosowania 0 stawki VAT w eksporcie konieczny jest dokument potwierdzający wywóz towaru poza UE ................................................................ 17. Opłaty za transakcje kartami płatniczymi to import usług ................................ 7 9 10 10 12 13 14 15 18 19 19 20 22 23 24 25 26 26 27 28 30 31 3 UOM 63.indd 3 22.02.2016 16:02 100 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące VAT 18. Nabycie udziału w zagranicznych targach jest importem usług ........................ 19. Zakup od niemieckiej firmy usługi naprawy maszyny trzeba rozliczyć w deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D ........................................................................ 20. Sprzedaż towarów wywożonych do innego państwa członkowskiego niż państwo nabywcy jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów ............... 21. Rozpoznawanie wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów do brytyjskich magazynów konsygnacyjnych ................................................................................. 22. Zakup akcesoriów w Niemczech trzeba rozliczyć jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ......................................................................................................... 23. Wysłanie maszyny kupionej w Belgii do Pakistanu nie jest eksportem towaru ........................................................................................................................... 24. Wywóz towarów z Polski na terytorium Turcji to eksport .................................. 25. Spółka cywilna może po spełnieniu warunków skorzystać z uproszczeń ....... 26. Import towarów podlega VAT tylko w jednym państwie UE ............................. 27. Przy eksporcie towarów wywóz sprzedanego towaru poza UE musi być potwierdzony przez urząd celny ............................................................................. 28. Na Węgrzech należy mieć numer EKAER .............................................................. 29. Przy dostawie towaru z Chin do USA nie powstanie obowiązek rozliczania VAT ........................................................................................................... 30. Nie zawsze trzeba obowiązkowo rejestrować się na potrzeby VAT w Polsce ..... MIEJSCE ŚWIADCZENIA .................................................................................................... 31. Przedsiębiorca zarejestrowany jako niemiecki podatnik rozlicza VAT w Polsce ........................................................................................................................ 32. Faktura dokumentująca usługę transportową dla podatnika szwajcarskiego bez VAT ......................................................................................................................... 33. Rozliczenie złomowania wyrobów na polecenie zamawiającego ...................... STAWKI PODATKU ............................................................................................................... 34. Opłaty ewidencyjne Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców ze stawką NP ............................................................................................................... 35. Kukurydza pastewna z 8 stawką VAT ................................................................. 36. Grób ziemny wraz z wykonaniem katakumby podlega opodatkowaniu według 8 stawki podatku ....................................................................................... 37. Sprzedaż aut firmowych jest objęta 23 VAT ........................................................ 38. Usługa montażu stolarki i bram z preferencyjną stawką VAT ............................ 39. Rolety wewnętrzne są objęte podstawową stawką VAT ....................................... 40. Usługa transportowa z 23 stawką VAT ................................................................ ZWOLNIENIA OD PODATKU ............................................................................................ 41. Sprzedaż mieszkania przejętego w ramach umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie bez VAT ....................................................................................... 42. Sprzedaż kotłowni nabytej bez prawa do odliczenia jest zwolniona z VAT ..... 43. Biuro rachunkowe nie może powrócić do zwolnienia podmiotowego w trakcie roku .............................................................................................................. 44. Usługi zarządzania nieruchomościami są zwolnione z podatku ....................... 45. Niektórych usług stomatologicznych dentysta nie wlicza do limitu uprawniającego do zwolnienia podmiotowego ..................................................... 32 34 35 36 37 38 40 41 43 44 45 47 48 50 50 52 53 55 55 56 57 58 59 63 64 65 65 66 68 69 70 4 UOM 63.indd 4 22.02.2016 16:02 (cid:54)pi(cid:86) t(cid:85)eści 46. Sprzedaż pojazdów wykorzystywanych wyłącznie do działalności zwolnionej bez VAT .................................................................................................... 47. Samochód służący wyłącznie do prowadzeniu przedszkola przy sprzedaży będzie zwolniony z VAT ............................................................................................ 48. Rolnik ryczałtowy nie musi być podatnikiem VAT .............................................. 49. Podatnik zwolniony nie musi składać zgłoszenia do VAT ................................... ODLICZANIE VAT ............................................................................................................. 50. Rozliczenie w VAT-7 wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego i jego sprzedaży firmie leasingowej .................................................... 51. Od świadczeń w postaci kart multisport dla pracowników można odliczyć podatek ......................................................................................................................... 52. Z faktury za naprawę powypadkową samochodu „z kratką” można odliczyć 50 VAT ........................................................................................................ 53. Wspólnicy spółki cywilnej odliczą VAT od usług związanych z eksploatacją aut ........................................................................................................ 54. W niektórych sytuacjach odliczanie VAT jest możliwe tylko w drodze korekty deklaracji ....................................................................................................... 55. Prawo do odliczenia VAT z faktury zaliczkowej ................................................... 56. Odliczenie podatku naliczonego przy nabyciu motocykla w 2009 roku nie było błędem ........................................................................................................... 57. Odliczenie VAT od kosztów przesyłki części do samochodu osobowego jest ograniczone ........................................................................................................... 58. Po spełnieniu ustawowych warunków samochód kupiony wyłącznie do używania w firmie pozwala na pełne odliczenie VAT ................................... 59. Od 1 lipca 2015 r. przedsiębiorca odlicza VAT od zakupu paliwa ...................... 60. Agencja PR odliczy 50 od VAT wydatków związanych z eksploatacją samochodów ................................................................................................................ 61. VAT niepodlegający odliczeniu będzie kosztem podatkowym .......................... 62. Dodatkowe badanie techniczne jest niezbędne, aby móc odliczać cały VAT ... 63. VAT-1 pozwala na odliczenie podatku od zakupu paliwa .................................. 64. VAT od usług gastronomicznych i hotelowych nie odliczymy ........................... ODLICZANIE CZĘŚCIOWE I KOREKTA ........................................................................ 65. Korekta odliczonego VAT w przypadku faktury zarachowanej w koszty w późniejszym terminie niż data zakupu .............................................................. 66. W proporcji nie uwzględnia się transakcji zakupu złomu, od których podatnik jako nabywca rozliczył podatek .............................................................. 67. W niektórych sytuacjach nie można rozliczyć faktury korygującej bez potwierdzenia ...................................................................................................... 68. Przy zmianie zakresu prawa do odliczenia konieczna jest korekta ................... 69. Do rozliczenia faktury korygującej potrzebne jest potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę ......................................................................... 70. Ze zmianą przeznaczenia samochodu podatnik nabywa prawo do skorygowania nieodliczonego VAT .................................................................... 71 73 74 76 78 78 79 80 81 83 84 84 85 86 87 90 91 92 93 95 97 97 98 99 100 101 103 5 UOM 63.indd 5 22.02.2016 16:02 100 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące VAT DEKLARACJE PODATKOWE ............................................................................................. 71. Kupionego w Niemczech używanego samochodu osobowego od prywatnej osoby nie wykazuje się w deklaracji VAT-7 ................................... 72. Świadczenie usługi transportowej niemieckiej firmie spedycyjnej trzeba wykazać w poz. 11 i 12 deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D ................................... 73. W przypadku działalności rolniczej i gospodarczej wystarczy jedna ewidencja VAT ............................................................................................................. 74. Transakcje wykazywane w pozycji 11 i 12 deklaracji VAT .................................. 75. Przy rozliczaniu usługi wykonanej w Niemczech na rzecz angielskiego nabywcy trzeba stosować niemieckie prawo podatkowe ........................................ FAKTURY VAT ........................................................................................................................ 76. Korygowanie faktur wystawionych z VAT przez podatnika korzystającego ze zwolnienia podmiotowego może być ryzykowne ............................................ 77. Z faktury oznaczonej wyrazem „niefiskalny” można odliczyć VAT ................. 78. Błędną nazwę firmy należy poprawić fakturą korygującą .................................. 79. Sprzedaż samochodu na złom to dostawa towaru, dla której podatnikiem jest nabywca ................................................................................................................. 80. Wystawienie faktury za korzystanie przez dyrektora zarządu z auta służbowego do celów prywatnych nie jest błędem ............................................... 81. Brak polskiego odpowiednika reverse charge na fakturze jest błędem ............... 82. Tylko niektóre rodzaje blach objęte są odwrotnym obciążeniem ....................... 83. Pomyłkę w nazwie podatnika można poprawić notą korygującą ...................... 84. Faktura dla słowackiego kontrahenta z „odwrotnym obciążeniem ................... 85. Rozliczanie zakupu złomu w jednostce budżetowej ............................................ 86. Przy rozliczaniu faktury korygującej in minus potwierdzenie odbioru nie jest konieczne ........................................................................................................ 87. Od towarów sklasyfikowanych w PKWiU 24.44.13.0. VAT rozlicza nabywca ......................................................................................................... KASA FISKALNA ................................................................................................................... 88. Usługi dietetyczne z kasą po przekroczeniu obrotów ......................................... 89. Kasa fiskalna w biurze tłumaczeń jest konieczna ................................................. 90. Po wznowieniu działalności kasa jest konieczna .................................................. 91. Kasa dla weterynarza dopiero po przekroczeniu obrotów ................................. 92. Przy niewielkich obrotach nie ma obowiązku instalowania kasy fiskalnej ..... 93. Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych wymaga kasy ................................... 94. Jedna przenośna kasa dla lekarza wystarczy ......................................................... 95. Kasy mogą być przemieszczane między poszczególnymi autobusami ............ 96. Naprawa klimatyzacji w samochodach wymaga ewidencji na kasie ................ 97. Przy obrocie poniżej 20.000 zł nie ma obowiązku posiadania kasy ................... 98. Jednorazowa usługa prawnicza świadczona nieodpłatnie nie wymaga instalacji kasy .............................................................................................................. 99. Kopie raportów fiskalnych trzeba przechowywać przez 5 lat ............................ 100. Gdy brak sprzedaży, raportu nie trzeba drukować .............................................. 105 105 107 108 109 111 114 114 117 117 118 120 121 122 123 124 126 126 128 130 130 130 131 132 133 134 134 135 136 137 138 140 141 6 UOM 63.indd 6 22.02.2016 16:02 WStęp Podatek od towarów i usług stanowi główne źródło dochodów budżetu państwa. I to ten podatek sprawia podatnikom najwięcej kłopotów. O czym świadczy cho- ciażby to, że resort finansów w ubiegłym roku wydał blisko 16 tysięcy interpretacji podatkowych dotyczących właśnie VAT1). Częste zmiany przepisów z pewnością nie ułatwiają życia podatnikom. Przypo- mnijmy, że wraz z początkiem 2015 roku obowiązują nowe zasady rozliczania usług elektronicznych, telekomunikacyjnych i nadawczych. Wprowadzono też obowiązek ewidencji sprzedaży na kasach rejestrujących dla nowych grup podatników. Mini- ster finansów rozszerzył bowiem w nowym rozporządzeniu kategorie przedsiębior- ców, którzy muszą bezwzględnie zainstalować kasy fiskalne. Ale to nie wszystko. Kolejne zmiany weszły w życie 1 lipca 2015 r. za sprawą ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamó- wień publicznych. Zmienione przepisy mają przede wszystkim ograniczyć naduży- cia związane z odliczaniem VAT, a w szczególności przypadki wyłudzeń i unikania opodatkowania. Zmienione regulacje dostosowują ponadto polskie przepisy do pra- wa unijnego. Nowelizacja rozszerzyła tzw. mechanizm odwróconego obciążenia dla niektó- rych towarów. Oznacza to, że obowiązek rozliczenia podatku zostaje przesunięty z dostawcy na nabywcę. Po zmianach odwrotnym obciążeniem zostały objęte m.in.: telefony komórkowe, laptopy, tablety i konsole do gier. Zmienione przepisy zmodyfikowały ponadto listę towarów objętych solidarną odpowiedzialnością podatkową i obowiązkiem stosowania rozliczeń miesięcznych. Po zmianach solidarną odpowiedzialnością zostały objęte srebro i platyna w posta- ci surowca lub półproduktu. W niektórych sytuacjach można uniknąć zastosowania wobec nabywców od- powiedzialności solidarnej. Będzie to możliwe w przypadku nabycia towarów od podmiotu wymienionego w wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną. 1) Dane na podstawie wyliczeń firmy Grant Thornton. 7 UOM 63.indd 7 22.02.2016 16:02 100 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące VAT Nowelizacja podwyższyła wysokość kaucji gwarancyjnej w przypadku dostaw paliw: minimalnej do 1 mln zł (z 200 tys. zł) i maksymalnej do 10 mln zł (z 3 mln zł) Warto też pamiętać, że od 1 lipca 2015 r. podatnicy mogą korzystać z prawa do odliczania 50 wydatków na paliwo wykorzystywane do samochodów osobowych wykorzystywanych do celów mieszanych. Od tego dnia przestał bowiem obowią- zywać czasowo wprowadzony zakaz odliczania VAT od tych wydatków. Natomiast wraz z początkiem 2016 roku weszły w życie przepisy o tzw. prewspół- czynniku (preproporcji). Muszą je stosować ci podatnicy, którzy oprócz sprzedaży opodatkowanej wykonują również czynności leżące poza zakresem VAT. Jak w praktyce stosować te przepisy, jakie warunki muszą być spełnione, aby za- stosować 0 stawkę VAT w eksporcie, jak opodatkować sprzedaż firmowych aut, czy biuro rachunkowe może powrócić do zwolnienia podmiotowego w trakcie roku, czy VAT niepodlegający odliczeniu można zaliczyć do kosztów podatkowych, jak poprawiać błędy w fakturze i czy brak polskiego odpowiednika reverse charge na fakturze jest błędem? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdą Państwo w naszej publikacji. Sylwia Maliszewska redaktor Portalu FK 8 UOM 63.indd 8 22.02.2016 16:02 Wykaz StoSoWanych SkrótóW PKPiR – podatkowa księga przychodów i rozchodów WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ustawa o VAT – ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.), ustawa nowelizująca – ustawa z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 312), rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących – rozporządzenie ministra finan- sów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r. poz. 363), rozporządzenie w sprawie zwolnień od kas rejestrujących – rozporządzenie ministra finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowa- dzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544), rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku – rozporządzenie ministra fi- nansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 736), ustawa o PIT – ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz- nych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), ustawa o CIT – ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób praw- nych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.), Ordynacja podatkowa – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.), ustawa o rachunkowości – ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.). 9 UOM 63.indd 9 22.02.2016 16:02 oboWiązek podatkoWy, podStaWa opodatkoWania 1. Sumy otrzymane na poczet przyszłych dostaw nie zawsze skutkują powstawaniem obowiązku podatkowego Pytanie: Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. Niemiecki kontrahent zapłacił mi więcej za wykonane przeze mnie usługi niż na fakturze (usługi konsultingowe). Umawialiśmy się, że będzie to jakby akonto przyszłych usług. Na razie nie ma zlecenia na te usługi. Jak zakwalifikować taką wpłatę, jakimi dokumentami ująć to zdarzenie w PKPiR oraz w rejestrze VAT? W jakiej pozycji rozliczyć w deklaracji VAT oraz VAT-UE? Odpowiedź: Kwoty opisanej w pytaniu nie należy na razie księgować ani dla celów podatku dochodowego (w PKPiR), ani dla celów VAT. rozliczenie Vat Na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególno- ści: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odnie- sieniu do otrzymanej kwoty (przepis ten stosuje się z nieistotnym w omawianej sy- tuacji z zastrzeżeniem art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT). Na gruncie tego przepisu (podobnie jak na gruncie poprzedzającego art. 19 ust. 11 ustawy o VAT) nie każde otrzymanie wpłaty pieniężnej przez sprzedawcę stanowi otrzymanie zapłaty skutkujące powstaniem obowiązku podatkowego. Czynnościami podlegającymi opodatkowaniu VAT są bowiem dostawy towa- rów i świadczenie usług (oraz pozostałe czynności wymienione w art. 5 ustawy o VAT), a nie płatności dokonane z tytułu tych czynności (zob. przykładowo wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 9 października 2001 r. w sprawie C-108/99). 10 UOM 63.indd 10 22.02.2016 16:02
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

100 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące VAT - stan prawny na 2016r
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: