Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00051 010085 20261920 na godz. na dobę w sumie
100 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące kadr, płac i ZUS - ebook/pdf
100 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące kadr, płac i ZUS - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-4012-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).
 Publikacja została podzielona na 3 działy: KADRY, PŁACE I ZUS. W dziale KADRY Czytelnik znajdzie:  5 rozdziałów poświęconych najważniejszym zagadnieniom w prawie pracy. Dowie się m.in.:

Przeczyta także o tym, że rozliczenie kosztów podróży zagranicznej może być dokonane w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej. Jak prawidłowo wypełnić dokumenty ubezpieczeniowe? Kiedy występuje zbieg do ubezpieczeń i kto podlega podwójnej składce zdrowotnej?

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

p o l e c a ! 100 ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE KADR, PŁAC, ZUS 1 0 0 O D P O W I E D Z I N A N A J C Z Ę Ś C I E J Z A D A W A N E P Y T A N I A D O T Y C Z Ą C E K A D R , P Ł A C , Z U S Sprawdź nasze publikacje na: ISBN 978-83-269-4012-5 UOM62 Cena 69,00 zł UOM62 Kadry, Płace i ZUS G8.indd 1 2015-06-10 15:09:20 Nowości VAT PIT CIT Inne podatki Ordynacja i KKS Rachunkowość Kadry Płace ZUS Szkolenia Video Zapewnij sobie stały, niczym nieograniczony dostęp do indywidualnych konsultacji z ekspertami! (cid:49)(cid:50)(cid:58)(cid:50)Ś(cid:264)(cid:29) (cid:54)zkolenia (cid:57)ideo(cid:4) Ponadto skorzystaj z: Ponadto skorzystaj z: (cid:114) bieżących informacji o zmianach przepisów, (cid:114) kalkulatorów i wska(cid:307)ników, które są na bieżąco uaktualniane oraz (cid:114) wzorów umów, dokumentów, deklaracji i formularzy, które obowiązują obecnie lub niebawem wejdą w życie. Przykłady księgowań • Rozliczenia podatkowe • ZUS i płace   JEŚLI TAK, Zobacz więcej na www.rachunkowoscipodatki.wip.pl Skontaktuj się z naszym Centrum Obsługi Klienta i zamów prenumeratę już dziś: telefonicznie: 22 518 29 29, e-mailem: cok@wip.pl lub na www.fabrykawiedzy.com Internetow(cid:92) serwis dla księ(cid:74)ow(cid:92)ch www.portalfk.pl UOM62 Kadry, Płace i ZUS G8.indd 2 2015-06-10 15:09:21 100 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące KADR, PŁAC, zus 100 odpowiedzi.indd 1 12.06.2015 12:36 Redaktor prowadzący: Anna Kostecka Wydawca: Korekta: Skład i łamanie: Projekt okładki: Druk: ISBN Wydawnictwo: Adres: Kontakt: NIP: Numer KRS: Natalia Gowin Zespół Dariusz Ziach Piotr Fedorczyk MDruk 978-83-269-4012-5 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z .o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a Telefon 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: portalfk@wip.pl 526-19-92-256 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakłado- wego: 200.000 zł Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2015 tel. 22 518 29 29 Copyright © by Dystrybucja: faks. 22 617 60 10 e-mail: cok@wip.pl 100 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące kadr, płac i zus wraz z przysługującymi Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona www i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w 100 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące kadr, płac i zus oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja 100 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące kadr, płac i zus została przy- gotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wie- dzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji 100 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące kadr, płac i zus oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zasto- sowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzę- dów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji 100 odpowiedzi na najczęściej zadawane pyta- nia dotyczące kadr, płac i zus lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem publikacji oraz interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. 100 odpowiedzi.indd 2 12.06.2015 12:36 SpiS treści K adry .................................................................................................................................... I rozdział – Czas pracy ............................................................................................................ Limit godzin ponadwymiarowych może zostać zapisany w różny sposób ........... Ryczałt za nadgodziny i za pracę w nocy może być proporcjonalnie pomniejszany za okres absencji zdrowotnej i urlopu bezpłatnego .......................... Przepisy nie nakładają na pracodawców obowiązku wprowadzania 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego czasu pracy ............................................... Pracownik młodociany powinien mieć w tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin odpoczynku ..................................................................................................... Nienormowany czas pracy nie oznacza pracy po 15 godzin na dobę ...................... Pracownik za pracę w sobotę powinien otrzymać cały dzień wolny ...................... Pracodawca wliczy do czasu pracy szkolenie pracownika, jeżeli pokrywa się z jego dniówką ................................................................................................................... Pracownik niepełnosprawny może pracować dłużej na własne życzenie .............. Przepisy nie wskazują, jak kontrolować czas pracy pracownika w podróży służbowej ............................................................................................................................ 15-minutową przerwę dla pracownika można wydłużyć .......................................... Aby rozliczyć nadgodziny, trzeba najpierw ustalić, kiedy powstały ....................... II rozdział – Urlopy wypoczynkowe ................................................................................... Ile dni pierwszego urlopu udzielić pracownikowi ...................................................... Wniosek urlopowy należy wypisać również na sobotę .............................................. Pół roku pracy młodocianego liczy się od dnia nawiązania pierwszego stosunku pracy .................................................................................................................................... Umowa zlecenia nie ma wpływu na staż pracy .......................................................... Zasadnicza służba wojskowa a staż urlopowy ............................................................ W związku ze śmiercią pracownika ekwiwalent za urlop wypoczynkowy obliczany jest proporcjonalnie ........................................................................................ Zaległy urlop za 2011 rok należy wykorzystać do 30 września 2015 r. .................... Pracownika, który nie wykorzystuje zaległego urlopu, można nie dopuścić do pracy .............................................................................................................................. Urlop wypoczynkowy musi obejmować cały dzień pracy ........................................ 9 10 10 11 13 14 14 15 16 18 19 20 21 23 23 24 25 26 27 27 28 29 30 3 100 odpowiedzi.indd 3 12.06.2015 12:36 (cid:20)(cid:19)(cid:19) odpowiedzi na na(cid:77)częście(cid:77) zadawane pytania dotyczące VA(cid:55) Kiedy zasada ustalania urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym nie ma zastosowania ........................................................................ Przeniesienie urlopu wypoczynkowego do innego pracodawcy ............................. Niesłuszny urlop na żądanie ........................................................................................... Planowana przerwa urlopowa – pracownicy powinni złożyć wnioski urlopowe .... Prawo do urlopu wypoczynkowego w przypadku podjęcia pierwszej pracy ....... Wymiar urlopu przy zmianie etatu ............................................................................... Problem z udzieleniem urlopu dla pracownicy, która nie ma obowiązku świadczenia pracy i harmonogramu czasu pracy ....................................................... Pracownica przed pójściem na wychowawczy może wykorzystać zaległy oraz bieżący urlop wypoczynkowy ............................................................................... III rozdział – Urlopy rodzicielskie i inne zwolnienia od pracy .................................... Ojciec dziecka może wykorzystać urlop rodzicielski ................................................. Pracodawca matki dziecka powinien wydać zaświadczenie o korzystaniu przez nią z urlopu rodzicielskiego ................................................................................. Pobyt dziecka w szpitalu nie przerywa urlopu rodzicielskiego ............................... Ojciec dziecka ma prawo do dni na opiekę nawet wtedy, gdy żona przebywa na urlopie macierzyńskim ............................................................................................... Jaka forma wniosku o korzystanie z przerw na karmienie dziecka piersią ........... IV rozdział – Zatrudnianie pracowników i obowiązki pracodawcy ........................... Zatrudniony na umowę o pracę nie może wykonywać tej samej pracy jako samozatrudniony .............................................................................................................. Lepiej zawrzeć umowę o pracę 30 kwietnia zamiast 1 maja ...................................... Nie zawsze aneksowanie umów o pracę jest konieczne ............................................. Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu ............................................................. Jakie obowiązki ma pracodawca, który przyjmuje ucznia na praktyki ................... W zleceniu można określić wynagrodzenie ze stawką godzinową ......................... W czasie urlopu macierzyńskiego można pracować na zlecenie .............................. Firma zatrudniająca 5 pracowników ma obowiązek przygotować informację o warunkach zatrudnienia i obwieszczenie ................................................................. Przepisy prawa pracy nie zabraniają zatrudnienia córki ........................................... Zatrudnianie tylko jednego pracownika nie zwalnia pracodawcy z obowiązku dokonania oceny i udokumentowania ryzyka zawodowego ................................................ Pracodawca może nie uznać zaświadczenia wystawionego przez poradnię, z którą nie ma podpisanej umowy ................................................................................. Nowe wytyczne dla pracodawców w sprawie kierowania na badania lekarskie po 1 kwietnia 2015 r. ........................................................................................ V rozdział – Rozwiązanie umowy o pracę – obowiązki pracodawcy .......................... Rozwiązanie umowy z powodu przejścia na rentę na urlopie bezpłatnym ........... Skrócenie urlopu wychowawczego a powrót do pracy .............................................. Wypowiedzenia zmieniające ,,lekarstwem na kryzys w firmie .............................. Nie można zmienić umowy zawartej na czas nieokreślony w jednostronny sposób ................................................................................................................................. Pracodawca może zaproponować pracownikowi, który odzyskał zdolność do pracy po chorobie, inne miejsce pracy ..................................................................... 31 33 34 35 36 37 38 39 41 41 42 43 44 45 47 47 48 50 52 53 55 56 57 58 60 61 63 66 66 67 68 70 71 4 100 odpowiedzi.indd 4 12.06.2015 12:36 Spis treści Wypowiedzenie zmieniające dla pracownicy w związku ze zmianą miejsca pracy .................................................................................................................................... Pracodawca musi mieć dowody, aby wykazać przed sądem pracy, że pracownik pracował gorzej niż jego koledzy .................................................................................... Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę musi być prawdziwa .......................... Rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia ....................... Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem z powodu likwidacji stanowiska pracy ............................................................................................ Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron a prawo do ekwiwalentu ... Zawieszenie działalności gospodarczej na dwa lata a pracownica na urlopie wychowawczym ................................................................................................................ Po zakończeniu urlopu wychowawczego pracownica kontynuuje zatrudnienie u nowego pracodawcy ...................................................................................................... Pracodawca postawiony w stan likwidacji może zwolnić pracownice na urlopach wychowawczych ............................................................................................................... Ile wystawić świadectw pracy ........................................................................................ Na świadectwie pracy nie umieszcza się informacji o okresach nieobecności nieusprawiedliwionej niepłatnej .................................................................................... Pracodawca może wydać zbiorcze świadectwo pracy za obydwie umowy terminowe ........................................................................................................................... Jakie dokumenty należy przekazać pracownikowi, który otrzymał emeryturę ....... Zawieranie z pracownikami długoterminowych umów na czas określony jest ryzykowne ................................................................................................................... Okres przebywania na urlopie wychowawczym i macierzyńskim a treść świadectwa pracy .............................................................................................................. W świadectwie pracy dla zatrudnionego na 1/4 etatu należy podać informację o urlopie w wymiarze udzielonych dni i godzin ......................................................... PŁACE ........................................................................................................................................ Pracodawca nie ma obowiązku prowadzić listy obecności pracowników .............. Aby skorzystać z prywatnego samochodu w podróży służbowej, trzeba złożyć wniosek ............................................................................................................................... Pracownikowi delegowanemu pracodawca nie wystawia dokumentu „polecenie wyjazdu służbowego” .................................................................................. Podróż służbową można rozliczyć w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej .......................................................................... Zwrotu wydatków można nie wpisywać do druku delegacji ................................... Kierowca nie musi załączać dokumentów na potrzeby rozliczania diet ................. Kiedy wypłacić nagrodę jubileuszową pracownicy przebywającej na macierzyńskim ............................................................................................................. Pracodawca powinien poinformować ZUS o uzyskanych przychodach przez pracownicę .............................................................................................................. Podstawą wynagrodzenia urlopowego będzie wynagrodzenie wypłacone w lutym, styczniu i grudniu ............................................................................................ Po wyczerpaniu okresu zasiłkowego pracownik pozostaje bez prawa do wynagrodzenia ............................................................................................................ Czy można ZUS RMUA zastąpić paskiem wynagrodzeń .......................................... 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 86 87 88 90 91 93 94 95 96 97 102 104 108 109 110 112 113 5 100 odpowiedzi.indd 5 12.06.2015 12:36 (cid:20)(cid:19)(cid:19) odpowiedzi na na(cid:77)częście(cid:77) zadawane pytania dotyczące VA(cid:55) Studentka pracująca na zlecenie nie otrzyma zasiłku macierzyńskiego ................. Zatrudnionej na 1/2 etatu i przebywającej na urlopie rodzicielskim premia przysługuje na takich samych warunkach jak pozostałym pracownikom ............. Informowanie o braku ZFŚS ............................................................................................ Z ZFŚS można byłej pracownicy wypłacić zapomogę ................................................ Jak prawidłowo wypłacać świadczenia urlopowe w 2015 roku ................................ Kierowcom można wypłacać ryczałt za pracę w porze nocnej ................................. zus ............................................................................................................................................. Nie odprowadza się składek na ZUS od kosztów podróży członka rady ................ Jest mniej obowiązków dla płatników składek ............................................................ Składki na ZUS za osobę pobierającą rentę rodzinną przy jednoczesnym zleceniu i działalności gospodarczej .............................................................................. Obowiązek złożenia ZUS IWA zależy od klasyfikacji płatnika składek oraz od średniej liczby ubezpieczonych ................................................................................. Zmiana miejsca zamieszkania pracownika nie powoduje zmiany w umowie, ale trzeba dokonać zmian w ZUS ................................................................................... Pomyłka w wypłacie zaniżonego wynagrodzenia wymaga korekty dokumentów ZUS ............................................................................................................. Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o częściowej niezdolności do pracy jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności ......... Druki Z-15 .......................................................................................................................... Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP za zatrudnionego bezrobotnego .... Przykład rozliczenia przychodu pracownika korzystającego ze służbowego samochodu do celów prywatnych .................................................................................. Pracująca matka ma obowiązek zgłosić syna do ubezpieczenia zdrowotnego ...... Rozliczanie składek ZUS i podatku od wynagrodzeń od wartości pakietów medycznych na przykładach ........................................................................................... Przykład rozliczenia składki na PZU za pracownika ................................................. Kiedy podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych wyniesie 75 płacy minimalnej .............................................................................................................. Przy dwóch spółkach i jednoczesnym prowadzeniu działalności gospodarczej składka zdrowotna występuje w podwójnej wysokości ................................................ Zapłata składek ZUS na poczcie może skutkować odmową wypłaty zasiłku chorobowego ...................................................................................................................... Dla ZUS nie ma znaczenia, z jakiego rachunku zostały zapłacone składki za wspólników spółki cywilnej ...................................................................................... Kiedy odliczać składki na ubezpieczenia społeczne osoby prowadzącej działalność przebywającej na chorobowym ................................................................. Przedsiębiorca odliczy składki ZUS zapłacone za żonę ............................................. Wspólnik spółki cywilnej – składki ZUS ...................................................................... 114 115 117 118 119 126 127 128 129 130 131 133 134 135 136 137 138 140 141 144 145 145 148 150 150 154 156 6 100 odpowiedzi.indd 6 12.06.2015 12:36 Szanowny Czytelniku! Oddajemy w Twoje ręce publikację, w której znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania z zakresu kadr, płac i ZUS. Większość z tych odpowiedzi to kompleksowo przygotowane opracowania aktual- nych zagadnień. Znajdziesz tu nie tylko odpowiedzi na indywidualne pytania, ale także praktyczne wskazówki, jak postępować w analogicz- nych sytuacjach, z powołaniem się na najnowsze orzecznictwo i stano- wiska urzędów. Wskazujemy, jak podejmować optymalne decyzje i nie narażać się na kary inspekcji pracy czy ZUS. Zachęcam do lektury Anna Kostecka redaktor Portalu FK 7 100 odpowiedzi.indd 7 12.06.2015 12:36 100 odpowiedzi.indd 8 12.06.2015 12:36 Kadry W tym dziale znajdziesz 5 rozdziałów poświęconych najważniejszym zagadnieniom w pra- wie pracy. Dowiesz się m.in.: jak prawidłowo rozliczać czas pracy; jak ustalić wymiar urlopu dla pracowników oraz jak go udzielić; czy są sytuacje, kiedy pracodawca może zmusić pra- cownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego; w jakim wymiarze udzielić ojcu dziecka urlopu ojcowskiego oraz na podstawie jakich dokumentów; kiedy umowa na czas określony staje się umową na czas nieokreślony; ile świadectw pracy wystawić pracownikowi zatrud- nionemu u pracodawcy na podstawie 3 zwartych umów; jaką przyczynę wypowiedzenia po- dać pracownikowi, aby w razie sporu z nim wygrać sprawę w sądzie. Sprawdź odpowiedzi na indywidualne pytania Czytelników Portalu FK. 9 100 odpowiedzi.indd 9 12.06.2015 12:36 i rozdział – czaS pracy Limit godzin ponadwymiarowych może zostać zapisany w różny sposób Pytanie: Pracownik pracuje na 1/2 etatu w równoważnym systemie czasu pracy. Ma ustalony grafik na cały miesiąc. Pracownik miał przepracować 80 godzin, ale przepracował 92 godziny i nie przekroczył limitu przewidzianego w umowie – przeciętnie 35 godzin tygo- dniowo. Jak zakwalifikować te dodatkowe 12 godzin, jeżeli przypadały w dni wolne w grafi- ku, jakie wynagrodzenie się za nie należy? Jak wykazać te godziny w ewidencji czasu pracy? Odpowiedź: Odpowiadając na Państwa pytanie, informuję, że limit godzin po- nadwymiarowych może zostać zapisany w różny sposób. Oznacza to możliwość wyboru między wskazaniem godzin ponadwymiarowych jako limitu w skali doby, tygodnia czy miesiąca, a także okresu rozliczeniowego a wyższym wymiarem eta- tu, którego przekroczenie uprawnia do dodatku. W umowie o pracę z pracownikiem zatrudnionym na pół etatu limit godzin po- nadwymiarowych może być określony wyższym wymiarem etatu. Klauzula taka powinna wówczas zawierać postanowienie, że praca w wymiarze przekraczającym np. 3/5 wymiaru etatu będzie uprawniała pracownika, oprócz normalnego wyna- grodzenia, do dodatku jak za pracę w godzinach nadliczbowych. Limit godzin ponadwymiarowych niepełnoetatowca, po którego przekroczeniu pracownik ma prawo do dodatku jak za pracę w godzinach nadliczbowych, musi być niższy od pełnego etatu. Nie może być mu równy. Służy to do określenia godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje dodatek taki jak za godziny nadliczbowe, mimo że te przepracowane godziny nie są sensu stricto godzinami nadliczbowymi. Sąd Najwyższy w wyroku z 9 lipca 2008 r. (I PK 315/07) uznał, iż art. 151 § 5 Ko- deksu pracy sam w sobie nie stanowi podstawy prawnej do wypłaty dodatku za godziny ponadwymiarowe. Prawo do wypłaty dodatku za te godziny przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy, pod warun- kiem że w jego umowie o pracę została zawarta klauzula, o której mowa w art. 151 § 5 Kodeksu pracy. 10 100 odpowiedzi.indd 10 12.06.2015 12:36
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

100 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące kadr, płac i ZUS
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: