Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00045 003537 22429052 na godz. na dobę w sumie
100 sposobów na BSD - książka
100 sposobów na BSD - książka
Autor: Liczba stron: 456
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-867-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> bsd
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przydatne porady dla wszystkich użytkowników systemów z rodziny BSD

Systemy operacyjne z rodziny BSD coraz częściej konkurują z systemami linuksowymi. Twórcy BSD brali udział w tworzeniu Uniksa, a sporą część wyniesionych z tego doświadczeń wykorzystali, pisząc nowy, dostępny na licencji open source, system operacyjny. Różne odmiany systemów z rodziny BSD znane są z elastyczności i wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Wykorzystuje się je w serwerach internetowych i stacjach roboczych. Firma Apple swój najnowszy system operacyjny -- Mac OS X oparła na jądrze systemu BSD, co doskonale pokazuje uznanie, jakim cieszy się BSD w branży informatycznej.

Książka '100 sposobów na BSD' przeznaczona jest dla wszystkich użytkowników systemów BSD, niezależnie od stopnia zaawansowania. Opisuje sposoby radzenia sobie z przeróżnymi zadaniami i problemami, napotykanymi w codziennej pracy. Zawiera porady dotyczące wiersza poleceń, zabezpieczania systemów, śledzenia zmian w plikach i wykonywania kopii zapasowych. Po przeczytaniu tej książki każdy stanie się profesjonalnym użytkownikiem systemów BSD.

Przekonaj się, jak wiele tajemnic i ciekawych funkcji kryje w sobie system BSD.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI 100 sposobów na BSD KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Autor: Dru Lavigne T³umaczenie: Marek Pêtlicki (wstêp, rozdz. 1 – 4), Grzegorz Werner (rozdz. 5 – 9) ISBN: 83-7361-867-8 Tytu³ orygina³u: BSD Hacks Format: B5, stron: 456 Przydatne porady dla wszystkich u¿ytkowników systemów z rodziny BSD • Skonfiguruj ġrodowisko pracy i przyspiesz dzia³anie systemu • Wykorzystaj nieznane mo¿liwoġci BSD • Poznaj sposoby niestandardowej konfiguracji us³ug sieciowych • Zabezpiecz system przed awariami i atakami z sieci Systemy operacyjne z rodziny BSD coraz czêġciej konkuruj¹ z systemami linuksowymi. Twórcy BSD brali udzia³ w tworzeniu Uniksa, a spor¹ czêġæ wyniesionych z tego doġwiadczeñ wykorzystali, pisz¹c nowy, dostêpny na licencji open source, system operacyjny. Ró¿ne odmiany systemów z rodziny BSD znane s¹ z elastycznoġci i wysokiego poziomu bezpieczeñstwa. Wykorzystuje siê je w serwerach internetowych i stacjach roboczych. Firma Apple swój najnowszy system operacyjny — Mac OS X opar³a na j¹drze systemu BSD, co doskonale pokazuje uznanie, jakim cieszy siê BSD w bran¿y informatycznej. Ksi¹¿ka „100 sposobów na BSD” przeznaczona jest dla wszystkich u¿ytkowników systemów BSD, niezale¿nie od stopnia zaawansowania. Opisuje sposoby radzenia sobie z przeró¿nymi zadaniami i problemami, napotykanymi w codziennej pracy. Zawiera porady dotycz¹ce wiersza poleceñ, zabezpieczania systemów, ġledzenia zmian w plikach i wykonywania kopii zapasowych. Po przeczytaniu tej ksi¹¿ki ka¿dy stanie siê profesjonalnym u¿ytkownikiem systemów BSD. • Dostosowywanie ġrodowiska tekstowego i graficznego • Wyszukiwanie i modyfikowanie plików • Dostêp do zasobów Windows bez u¿ycia serwera • Konfigurowanie procedur uruchamiania systemu • Zarz¹dzanie has³ami dostêpowymi • Tworzenie kopii zapasowych systemu • Administrowanie po³¹czeniami sieciowymi i serwerem pocztowym • Zabezpieczanie systemu i detekcja w³amañ • Tworzenie firewalla za pomoc¹ pakietu PF Przekonaj siê, jak wiele tajemnic i ciekawych funkcji kryje w sobie system BSD Spis treści O Autorach...................................................h...................................................h............... .................. 7 Wstęp..............................................h...................................................h......................... .................... 13 Rozdział 1. Dostosowanie środowiska użytkownika ...................................................h.............. 17 1. Jak najpełniejsze wykorzystanie powłoki systemowej .............................................. 17 2. Przydatne opcje pliku konfiguracyjnego powłoki tcsh.............................................. 22 3. Definicja kombinacji klawiszy dla powłoki...................................................e.............. 25 4. Wykorzystanie dowiązań terminala oraz systemu X................................................. 29 5. Wykorzystanie myszy w terminalu...................................................e........................... 33 6. Dzienna dawka błahostek ...................................................e........................................... 35 7. Blokada ekranu ...................................................e...................................................e.......... 39 8. Wykorzystanie katalogu śmietnika..................................................e............................. 42 9. Dostosowanie konfiguracji użytkowników ...................................................e.............. 45 10. Zarządzanie środowiskiem użytkowników w wielu systemach................................. 54 11. Korzystanie z powłoki interaktywnej...................................................e........................ 57 12. Wykorzystanie wielu wirtualnych ekranów w terminalu ........................................ 61 Rozdział 2. Praca z plikami i systemami plików ...................................................h...................... 67 13. Wyszukiwanie...................................................e...................................................e............ 67 14. Jak najlepsze wykorzystanie programu grep ...................................................e........... 72 15. Manipulacja plikami z wykorzystaniem programu sed............................................ 76 16. Formatowanie tekstu w wierszu poleceń ...................................................e................. 79 17. Problem z separatorami...................................................e............................................... 85 18. Korzystanie z dyskietek w formacie DOS ...................................................e................ 87 19. Dostęp do zasobów systemu Windows bez użycia serwera .................................... 95 20. Zapobieganie przepełnieniu dysków ...................................................e........................ 98 21. Zarządzanie plikami tymczasowymi i przestrzenią wymiany............................... 103 22. Odtwarzanie struktury katalogów za pomocą polecenia mtree................................ 107 23. Wykonywanie obrazu systemu ...................................................e................................ 111 Spis treści | 3 Rozdział 3. Mechanizmy rozruchowe i środowisko logowania ............................................... 117 24. Dostosowanie menu rozruchowego ...................................................e........................ 117 25. Zabezpieczenie procesu rozruchowego ...................................................e.................. 122 26. Konfiguracja systemu pozbawionego konsoli...................................................e........ 125 27. Zdalne zapisywanie dzienników systemowych z systemu pozbawionego konsoli ...................................................e.......................... 129 28. Usunięcie komunikatu powitalnego dla połączeń zdalnych .................................. 132 29. Zabezpieczanie haseł za pomocą funkcji mieszających Blowfish .......................... 135 30. Monitorowanie zgodności haseł z założoną polityką bezpieczeństwa ................. 139 31. Efektywny, przenośny mechanizm zapewniający przestrzeganie polityki bezpieczeństwa haseł...................................................e................................................ 145 32. Automatyzacja procesu generowania haseł łatwych do zapamiętania................. 150 33. Używanie haseł jednorazowych...................................................e............................... 154 34. Ograniczanie możliwości logowania do systemu ...................................................e. 157 Rozdział 4. Kopie zapasowe...................................................h.................................................... 163 35. Wykonywanie kopii zapasowych z użyciem SMBFS .............................................. 163 36. Tworzenie przenośnych archiwów POSIX ...................................................e............. 166 37. Interaktywne tworzenie kopii ...................................................e.................................. 171 38. Wykonywanie bezpiecznych kopii za pośrednictwem sieci................................... 175 39. Automatyzacja zdalnych kopii zapasowych ...................................................e.......... 177 40. Automatyzacja zrzutów bazy danych PostgreSQL .................................................. 183 41. Kopie zapasowe w architekturze klient-serwer z użyciem systemu Bacula ........ 186 Rozdział 5. Sposoby na sieć ...................................................h................................................... 193 42. Oglądanie komunikatów konsoli zdalnego serwera................................................ 193 43. Fałszowanie adresu MAC ...................................................e......................................... 196 44. Używanie wielu konfiguracji bezprzewodowej karty sieciowej .............................. 199 45. Jak przetrwać katastrofalną utratę dostępu do internetu? ...................................... 204 46. „Uczłowieczanie” wyników programu tcpdump ...................................................e. 207 47. Rekordy i narzędzia DNS...................................................e.......................................... 214 48. Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail bez klienta poczty................................ 219 49. Do czego potrzebny jest sendmail?...................................................e.......................... 223 50. Przetrzymywanie poczty w celu późniejszego jej doręczenia ................................ 227 51. Automatyzacja FTP ...................................................e...................................................e. 229 52. Rozproszone wykonywanie poleceń ...................................................e....................... 233 53. Interaktywna zdalna administracja ...................................................e......................... 236 4 | Spis treści Rozdział 6. Zabezpieczanie systemu ...................................................h...................................... 241 54. Redukcja jądra...................................................e...................................................e.......... 241 55. Listy kontroli dostępu we FreeBSD ...................................................e......................... 250 56. Zabezpieczanie plików za pomocą znaczników...................................................e.... 256 57. Zwiększanie bezpieczeństwa za pomocą obligatoryjnej kontroli dostępu ........... 262 58. Używanie programu mtree jako wbudowanego mechanizmu ostrzegawczego ... 265 59. Wykrywanie włamań do systemu FreeBSD za pomocą programów Snort, ACID i MySQL ...................................................e.............................................. 270 60. Szyfrowanie dysku twardego ...................................................e................................... 281 61. Problemy z sudo ...................................................e...................................................e...... 286 62. Program sudoscript ...................................................e...................................................e. 290 63. Ograniczanie serwera SSH ...................................................e........................................ 294 64. Kontrolowanie filtrów IP za pomocą skryptu...................................................e........ 297 65. Zabezpieczanie sieci bezprzewodowej za pomocą programu PF .......................... 299 66. Automatyczne generowanie reguły zapory sieciowej ............................................. 303 67. Automatyczne instalowanie poprawek związanych z bezpieczeństwem ............ 307 68. Wyszukiwanie wirusów w sieci z komputerami z systemem Windows.............. 311 Rozdział 7. Zagadnienia zaawansowane ...................................................h................................ 315 69. Dostrajanie systemu FreeBSD do potrzeb różnych aplikacji .................................. 315 70. Kształtowanie ruchu w systemie FreeBSD ...................................................e............. 320 71. Tworzenie awaryjnego zestawu naprawczego ...................................................e...... 325 72. Naprawianie systemu FreeBSD...................................................e................................ 329 73. Analizowanie przepełnienia bufora za pomocą debugera GNU................................ 333 74. Konsolidowanie dzienników serwerów WWW...................................................e..... 336 75. Skrypty interaktywne ...................................................e................................................ 342 76. Tworzenie prezentacji na wystawę branżową ...................................................e....... 346 Rozdział 8. Aktualizowanie systemu ...................................................h...................................... 351 77. Instalacja zautomatyzowana...................................................e..................................... 351 78. FreeBSD od zera...................................................e...................................................e....... 355 79. Bezpieczne scalanie zmian w katalogu /etc...................................................e........... 360 80. Aktualizacja zautomatyzowana ...................................................e............................... 363 81. Tworzenie repozytorium pakietów ...................................................e......................... 367 82. Budowanie portu bez drzewa portów...................................................e..................... 370 83. Aktualizowanie portów za pomocą CTM...................................................e............... 373 84. Nawigacja po systemie portów ...................................................e................................ 376 85. Instalowanie starszej wersji portu...................................................e............................ 380 86. Tworzenie własnych skryptów startowych...................................................e............ 383 87. Automatyzowanie kompilacji pakietów NetBSD ...................................................e.. 386 88. Łatwe instalowanie aplikacji uniksowych w systemie Mac OS X.......................... 390 Spis treści | 5 Rozdział 9. „Grokowanie” BSD ...................................................h............................................... 395 89. Skąd on to wiedział? ...................................................e.................................................. 395 90. Tworzenie własnych stron podręcznika man ...................................................e........ 398 91. Jak wykorzystać do maksimum strony podręcznika man? .................................... 402 92. Stosowanie i tworzenie „łat” ...................................................e.................................... 405 93. Wyświetlanie informacji o sprzęcie ...................................................e......................... 410 94. Co dzieje się w systemie? ...................................................e.......................................... 414 95. Pisownia i słowniki ...................................................e...................................................e. 417 96. Kontrolowanie czasu...................................................e.................................................. 421 97. Uruchamianie aplikacji języka Java w trybie macierzystym .................................. 423 98. Automatyczne zmiany sygnatury we wiadomościach e-mail ................................ 426 99. Przydatne jednowierszowe polecenia ...................................................e..................... 428 100. Zabawa z systemem X ...................................................e............................................... 431 Skorowidz ...................................................h...................................................h................ .............. 435 6 | Spis treści Jak najpełniejsze wykorzystanie powłoki systemowej SPOSÓB 1. R O Z D Z I A Ł P I E R W S Z Y Dostosowanie środowiska użytkownika Sposoby 1. – 12. Użytkownicy systemów operacyjnych z rodziny Unix tworzonych na zasadach open source (http://opensource.org) są ciekawym typem osobników. Lubią zaglądać „pod maskę”, aby sprawdzić, w jaki sposób to wszystko działa, z nadzieją odnalezienia ciekawych spo- sobów realizacji typowych zadań informatycznych. W skrócie taki sposób postępowania określa się mianem „hackowania”. Ta książka dotyczy przede wszystkim systemu BSD, lecz wiele technik można wykorzy- stać w dowolnym systemie operacyjnym open source. Każdy przedstawiony tu sposób stanowi po prostu demonstrację metody rozwiązania powszechnego problemu z wyko- rzystaniem nietypowego punktu widzenia i może być potraktowany jako punkt wyjścia do własnych, indywidualnych rozwiązań. Jeśli w danym systemie operacyjnym nie jest dostępne narzędzie zastosowane w konkretnej poradzie, można użyć innego istniejącego narzędzia lub stworzyć własne. W tym rozdziale można znaleźć wiele informacji pozwalających na wykorzystanie syste- mu operacyjnego w jak najszerszym zakresie. Zapoznamy się z powłoką systemową i spo- sobami realizacji codziennych zadań za pomocą kilku naciśnięć klawiszy lub kliknięć my- szą. Zostanie również przedstawionych trochę sposobów zabezpieczenia się przed błędami, które łatwo popełnić, pracując w wierszu poleceń. Przede wszystkim postaramy się jed- nak pokazać, że „hackowanie” systemów BSD może być przyjemne i ciekawe. Nadszedł zatem czas, aby ustawić swój fotel przed wybranym systemem operacyjnym i rozpocząć przygodę „hackera”. S P O S Ó B 1. Jak najpełniejsze wykorzystanie powłoki systemowej Jak stać się demonem szybkości w powłoce systemowej. W systemie BSD większość czasu spędza się, korzystając z powłoki, co może być uznane za zaletę lub wadę, w zależności od upodobań. Osoby przyzwyczajone do systemu Linux rozczarują się, gdy przekonają się, że domyślną powłoką zarówno konta użytkownika root, jak i zwykłych kont systemowych w systemach BSD nie jest bash. Dostosowanie środowiska użytkownika | 17 SPOSÓB 1. Jak najpełniejsze wykorzystanie powłoki systemowej Nie ma jednak powodu do rozpaczy. Domyślna powłoka tcsh systemu FreeBSD nie ustę- puje powłoce bash pod względem możliwości przyspieszenia pracy za pomocą skrótów, które pozwalają uprościć wiele skomplikowanych zadań. Warto poświęcić kilka chwil na naukę tych sposobów, a z pewnością doceni się funkcjonalność tcsh. Poradę tę dedy- kuję użytkownikom nieprzyzwyczajonym do wiersza poleceń oraz słabo posługującym się klawiaturą. Unix może okazać się o wiele łatwiejszym narzędziem, niż się początko- wo wydaje. W systemach NetBSD oraz OpenBSD domyślną powloką jest tak zwana powłoka C. Nie musi to jednak być stary, dobry tcsh — często jest to uproszczona wersja csh, w której większość przedstawionych technik nie zadziała. Powłokę tcsh można znaleźć w kolekcjach pakietów zarówno w NetBSD, jak i w OpenBSD. Historia i uzupełnianie poleceń Trudno byłoby mi pracować bez trzech klawiszy: strzałki w górę, strzałki w dół i klawi- sza Tab. Z tego powodu można mnie łatwo rozpoznać w tłumie, gdy mówię sama do sie- bie, narzekając w przypadku trafienia na system, w którym te klawisze nie są zdefinio- wane w taki sposób, jaki lubię. W powłoce tcsh strzałki w górę i w dół są wykorzystywane do przeglądania historii po- leceń. Złota reguła informatyki mówi: „nie powinieneś być zmuszany do wpisywania po- lecenia więcej niż jeden raz”. Gdy wystąpi konieczność powtórzenia polecenia, wystarczy nacisnąć klawisz strzałki w górę kilka razy, aż odszuka się odpowiednie polecenie. Na- stępnie należy nacisnąć Enter i już można cieszyć się z zaoszczędzonych naciśnięć klawiszy. Jeśli przewinie się historię za daleko, można się wycofać, naciskając klawisz strzałki w dół. Klawisz Tab został przewidziany zarówno dla osób piszących wolno, jak i popełniających błędy literowe. Obserwacja osoby wpisującej żmudnie wielowierszowe polecenie tylko po to, aby na końcu przekonać się, że po drodze popełniony został błąd, nie jest z reguły przyjemnym przeżyciem. Jeśli taka osoba nie zdaje sobie sprawy z tego, że ma do dyspo- zycji historię, i próbuje to polecenie wpisać od nowa, można rzeczywiście dostać nerwicy. Nic dziwnego, że wiele osób nie cierpi pracować w wierszu poleceń! Tymczasem po naciśnięciu klawisza Tab włączane jest uzupełnianie. Oznacza to, że wy- starczy wpisać kilka znaków polecenia lub nazwy pliku, nacisnąć Tab, a powłoka automa- tycznie uzupełni resztę. Jeśli jednak po naciśnięciu klawisza Tab rozlegnie się pisk, ozna- cza to, że nie można jednoznacznie rozstrzygnąć, o co chodzi. Załóżmy na przykład, że próbujemy wywołać polecenie sockstat i wpiszemy: so Po naciśnięciu klawisza Tab głośniczek komputera zapiszczy, ponieważ od liter so roz- poczyna się wiele poleceń systemowych. Jeśli jednak dopiszemy więcej liter, wynik będzie lepszy: soc 18 | Dostosowanie środowiska użytkownika Jak najpełniejsze wykorzystanie powłoki systemowej SPOSÓB 1. Po naciśnięciu klawisza Tab powłoka prawidłowo rozwinie polecenie: sockstat Edycja i nawigacja w wierszu poleceń Powłoka obsługuje wiele innych kombinacji klawiszy, dzięki którym można przyspieszyć i uprościć pracę. Jeśli przed chwilą skończyliśmy pracę w programie edytora tekstów, za pomocą klawisza strzałki w górę przywrócimy polecenie uruchamiające edycję: vi dokumenty/biezace/bardzodluganazwa Można bez trudu sprawdzić liczbę znaków w pliku, zastępując nazwę edytora odpowied- nim poleceniem: wc dokumenty/biezace/bardzodluganazwa Do nazwy vi można przejść, naciskając odpowiednio klawisz strzałki w lewo, lecz pro- ściej będzie nacisnąć tylko raz klawisz a, przytrzymując klawisz Ctrl. Spowoduje to prze- sunięcie kursora na początek wiersza — można będzie od razu zmienić nazwę polecenia na odpowiednie. Dla uproszczenia warto zwrócić uwagę, że a jest pierwszą literą alfabetu, zatem kombinacja klawisza a z klawiszem Ctrl powoduje przejście do pierwszego znaku w wierszu poleceń powłoki tcsh. Do wykonania polecenia nie jest konieczne wielokrotne naciskanie klawisza strzałki w pra- wo w celu ustawienia kursora na końcu wiersza. Gdy polecenie zostanie dostosowane do potrzeb, można nacisnąć Enter niezależnie od pozycji kursora. Czasem pojawi się potrzeba przeniesienia kursora na koniec wiersza poleceń, aby na przykład dopisać tam odpowiednie opcje. Załóżmy, że konieczne będzie sprawdzenie licz- by znaków w dwóch plikach, w tym w ostatnio edytowanym. Mamy więc nasze ostatnie polecenie (kursor jest ustawiony za wpisanymi dopiero znakami wc): wc dokumenty/biezace/bardzodluganazwa Po przytrzymaniu klawisza Ctrl i naciśnięciu klawisza e kursor zostanie przeniesiony na koniec wiersza, można więc bez trudu dopisać resztę polecenia (ang. end, czyli koniec). Jeśli w środku długiego polecenia zdecydujemy się, aby zrezygnować z wprowadzonych poprawek i zacząć od początku, wystarczy nacisnąć Ctrl+u (ang. undo, czyli cofnij zmiany). Dla użytkowników systemów Cisco lub PIX IOS: wymienione wyżej sposoby działają w wierszu poleceń IOS. Polecenie cd również zawiera wbudowane skróty. Najprostszy z nich polega na przejściu do katalogu użytkownika. W tym celu wystarczy wywołać polecenie cd bez parametrów: cd Dostosowanie środowiska użytkownika | 19 SPOSÓB 1. Jak najpełniejsze wykorzystanie powłoki systemowej To proste i wygodne. Czy można jednak przejść do poprzedniego katalogu? Załóżmy, że z katalogu /usr/share/doc/en_US. ISO8859-l/books/handbook przejdziemy do /usr/X11R6/etc/ X11. Chcemy wrócić do pierwszego z tych katalogów. Z pewnością niewielu Czytelników chciałoby wprowadzać całą tę długą ścieżkę. Można oczywiście skorzystać z historii i od- szukać tam polecenie, za pomocą którego przeszliśmy tam pierwszy raz, lecz prawie na pewno wyszukanie w historii wymaga naciśnięcia większej liczby klawiszy niż ręczne wpisanie ścieżki od nowa. Na szczęście jest na to sposób. Wystarczy wpisać następujące polecenie: cd - Ponowne wykonanie tego polecenia spowoduje powrót do drugiego z katalogów i tak na przemian. Zmiany można obserwować w tekście zachęty powłoki (ang. prompt). Jeśli tekst zachęty nie zawiera informacji o bieżącej ścieżce, nie stanowi to problemu — przejdziemy do tego za chwilę w sposobie 2. „Przydatne opcje pliku konfiguracyjnego powłoki tcsh”. Zaawansowane wykorzystanie historii Potrafimy już poruszać się szybko w historii poleceń, warto jednak nieco pogłębić temat. Ile razy zdarzało się nam wyszukiwać ostatnie polecenie po to tylko, by je nieco popra- wić? Za przykład niech posłuży następujący scenariusz zdarzeń. W powyższych przykładach utworzyłam plik. Zamiast przywołać z historii polecenie z na- zwą pliku by je zmodyfikować, w celu sprawdzenia liczby znaków w tym pliku można wywołać następujące polecenie: wc !$ wc dokumenty/biezace/bardzodluganazwa 19 97 620 dokumenty/biezaoce/bardzodluganazwa Opcja !$ wskazuje, że powłoka ma pobrać ostatni parametr z ostatnio wywołanego po- lecenia. Poleceniem tym było, jak pamiętamy: vi dokumenty/biezace/bardzodluganazwa Z tego powodu !$ zostało zastąpione ścieżką do pliku z poprzednio wywołanego po- lecenia. Znak wykrzyknika (!) ma wiele innych pożytecznych zastosowań związanych z wykorzy- staniem poprzednio wywołanych poleceń. Załóżmy, że przez ostatnią godzinę z mozo- łem wykonywaliśmy polecenia, których nazbierało się kilkanaście. Chcemy powtórzyć niektóre z nich. Można oczywiście wciskać klawisz strzałki w górę kilkadziesiąt razy, aż trafi się na odpowiednie polecenie. Można jednak uniknąć poszukiwań, ponieważ wyrę- czy nas w tym znak !. Chcemy na przykład powtórzyć polecenie mailstats. W tym celu po znaku ! należy wpisać odpowiednią liczbę znaków, aby jednoznacznie określić polecenie z historii: $ !ma 20 | Dostosowanie środowiska użytkownika Jak najpełniejsze wykorzystanie powłoki systemowej SPOSÓB 1. Znak ! wybierze z historii ostatnie polecenie rozpoczynające się od zadanego ciągu zna- ków (ma). Jeśli jednak po poleceniu mailstats było wykonane polecenie man, powłoka tcsh powtórzy to ostatnie. Aby temu zapobiec, określmy polecenie bardziej wyraźnie: !mai Jeśli chcemy uniknąć metody prób i błędów, warto sprawdzić historię, wykorzystując na- stępujące polecenie: history Dla szczególnie leniwych przewidziano następujący skrót: h Każde polecenie w historii ma swój numer. Polecenie można wywołać, wpisując jego numer poprzedzony znakiem wykrzyknika. W naszym przykładzie chcemy powtórzyć polecenie mailstats: h 165 16:51 mailstats 166 16:51 sockstat 167 16:52 telnet localhost 25 168 16:54 man sendmail !165 Wyciszanie sygnalizacji błędu automatycznego uzupełniania poleceń Ostatnia porada w tym podrozdziale będzie szczególnie przydatna dla tych, których de- nerwują piski pojawiające się w przypadku, gdy powłoka nie potrafi jednoznacznie uzu- pełnić polecenia. Przyda się też tym, którzy nie pamiętają prawidłowej pisowni polecenia lub nazwy pliku. Wpisujemy na przykład następujący fragment polecenia: ls -l b Następnie przytrzymujemy klawisz Ctrl i wciskamy d: backups/ bin/ book/ boring.jpg ls -l b Pojawią się wszystkie kombinacje nazw plików lub katalogów rozpoczynających się od znaku b, a kursor powróci w to samo miejsce. Załóżmy, że chcemy sprawdzić szczegóły pliku boring.jpg, uzupełnimy więc odpowiednio znaki, aby funkcja automatycznego uzu- pełniania znalazła odpowiednią nazwę pliku: ls -l bor Teraz wystarczy nacisnąć klawisz Tab. Zobacz również: man tcsh. • Dostosowanie środowiska użytkownika | 21 SPOSÓB 2. Przydatne opcje pliku konfiguracyjnego powłoki tcsh S P O S Ó B 2. Przydatne opcje pliku konfiguracyjnego powłoki tcsh Jak uczynić z powłoki łatwe w obsłudze narzędzie. Gdy już postawi się pierwsze kroki „w powłoce”, warto wykorzystać jej plik konfigura- cyjny, aby usprawnić i uprzyjemnić pracę. Dobrym punktem początkowym może być tekst zachęty (ang. prompt). Zaprzęganie do pracy tekstu zachęty Domyślny tekst zachęty powłoki tcsh zawiera jedynie znak (podczas logowania jako zwykły użytkownik) lub nazwahosta# (w przypadku zalogowania na koncie root). Po- maga to zorientować się, kiedy jesteśmy zalogowani jako superużytkownik, lecz powłoka potrafi znacznie więcej. Każdy użytkownik w systemie, w tym superużytkownik, posiada w swoim katalogu plik .cshrc. Moje ustawienia tekstu zachęty zapisane w tym pliku są następujące: dru@: grep prompt ~/.cshrc if ($?prompt) then set prompt = B n@ ~ b: Nie jest to domyślne ustawienie systemowe, ale używam go już od kilku lat. Dopuszczal- ne opcje konfiguracji tekstu zachęty łatwo zrozumieć, lecz przydaje się tu lista dostępnych opcji z opisami. Są one objaśnione w podręczniku systemowym man cshrc — aby się do nich dokopać, wykonamy następujące polecenia: dru@: man cshrc /prompt may include Po wywołaniu podręcznika systemowego posłużyliśmy się wyszukiwaniem (uaktywnia- nym klawiszem /). Poszukujemy fragmentu prompt may include, który występuje w części dotyczącej opcji tekstu zachęty. Definicja wykorzystywanego przeze mnie tekstu zachęty jest następująca: set prompt = B n@ ~ b: To dość zagmatwane — dla uproszczenia rozłóżmy tę definicję na składowe, które są przeanalizowane w tabeli 1.1. Dzięki temu tekstowi zachęty nigdy nie ma problemu z identyfikacją nazwy użytkownika oraz bieżącego katalogu. W tekście zachęty można również wykorzystać nazwę kompute- ra, do którego jesteśmy zalogowani (co może być przydatne w przypadku zdalnej admi- nistracji). W tym celu w definicji tekstu zachęty należy umieścić sekwencję M lub m. 22 | Dostosowanie środowiska użytkownika Przydatne opcje pliku konfiguracyjnego powłoki tcsh SPOSÓB 2. Tabela 1.1. Omówienie elementów definicji przykładowego tekstu zachęty Sekwencja znaków Znaczenie B n @ ~ b : Początek definicji tekstu zachęty Włączenie pogrubienie Nazwa użytkownika Znak separatora, uatrakcyjniający napis zachęty Wypisuje bieżący katalog. Sekwencja ta ma podobne działanie do / — z tą różnicą, że pełna ścieżka do katalogu użytkownika zostaje skrócona do znaku ~ Wyłącza pogrubienie Znak dwukropka którego używam by oddzielić tekst zachętyh od tekstu wprowadzanego przez użytkownika Koniec definicji tekstu zachęty Przełączanie się na konto superużytkownika Plik .cshrc superużytkownika (umieszczony w katalogu /root) zawiera identyczną definicję napisu zachęty. To świetna okazja, aby ujawnić pewną ważną cechę pole- cenia su, wykorzystywanego do przełączania się pomiędzy użytkownikami. Za- łóżmy, że jesteśmy zalogowani jako użytkownik dru. Wiersz poleceń ma następu- jącą postać: dru@/usr/ports/net/ethereal: Przełączamy się na konto superużytkownika. Zwróćmy uwagę na postać wiersza poleceń: dru@/usr/ports/net/ethereal: su Password: dru@/usr/ports/net/ethereal: Nic się nie zmieniło. Wywołanie polecenia whoami spowoduje jeszcze większe zamieszanie: dru@/usr/ports/net/ethereal: whoami dru Prawdę ujawnia dopiero polecenie id: dru@/usr/ports/net/ethereal: id uid=0(root) gid=0(wheel) groups=0(wheel), 5(operator) Okazuje się, że domyślne wywołanie polecenia su nie powoduje zalogowania się na konto root. Po prostu przyznawane są przywileje konta root, natomiast domyślne ustawienia oryginalnego użytkownika (w tym jego ustawienia powłoki) nadal obowiązują. Dostosowanie środowiska użytkownika | 23 SPOSÓB 2. Przydatne opcje pliku konfiguracyjnego powłoki tcsh Aby naprawdę przełączyć się na konto superużytkownika, należy wywołać po- lecenie su z opcją -l: dru@/usr/ports/net/ethereal: su -l Password: root@~: whoami root root@~: id uid=0(root) gid=0(wheel) groups=0(wheel), 5(operator) Zachęcam do eksperymentowania z różnymi kombinacjami sekwencji formatowania na- pisu zachęty, aż do uzyskania pożądanego wyniku. Można wykorzystywać wiele cech, w tym informacje o dacie i godzinie, jak również numery poleceń w historii [Sposób 1.]. Możliwe jest również nadawanie atrybutów graficznych, jak migotanie czy podkreślenie znaków tekstu zachęty. Ustawianie zmiennych powłoki Definicja tekstu zachęty jest przykładem zmiennej powłoki. Istnieje wiele innych zmien- nych wpływających na funkcjonowanie powłoki. Definiuje się je w pliku .cshrc. Aby od- szukać w podręczniku systemowym odpowiednie opcje, należy posłużyć się następują- cym sposobem: dru@~: man cshrc /variables described Jak wskazuje nazwa, zmienne powłoki mają wpływ wyłącznie na polecenia wbudowane w powłokę. Nie należy mylić zmiennych powłoki ze zmiennymi środowiska, które mają wpływ na całe środowisko pracy i każde wywoływane polecenie. Zmienne środowiska w pliku ~/.cshrc można poznać po tym, że ich nazwy są zapisane wielkimi literami i są deklarowane za pomocą polecenia setenv. Nazwy zmiennych po- włoki są natomiast zapisane małymi literami i są deklarowane za pomocą polecenia set. Zmienną powłoki można włączyć za pomocą polecenia set, również wydawanego z wier- sza poleceń. Aby usunąć taką zmienną, należy zastosować polecenie unset. Zmienne tego typu mają wpływ wyłącznie na bieżącą sesję i jej sesje potomne — można ekspery- mentować z różnymi ustawieniami bez obaw o to, że coś zostanie trwale popsute w sys- temie. W przypadku problemów wystarczy wylogować się, po czym ponownie zalogować i wszystko wróci do normy. Jeśli jakąś zmienną zechcemy ustawić na stałe, należy wpisać jej deklarację w pliku ~/.cshrc w pobliżu domyślnych deklaracji zmiennych powłoki (rozpoczynających się poleceniem set). Przyjrzyjmy się najciekawszym z nich. Jeśli kogoś zaciekawił efekt kombinacji klawiszy Ctr+d z podrozdziału „Jak stać się demo- nem szybkości w powłoce systemowej” [Sposób 1.], z pewnością jeszcze bardziej polubi tę opcję: set autolist 24 | Dostosowanie środowiska użytkownika Przydatne opcje pliku konfiguracyjnego powłoki tcsh SPOSÓB 2. Teraz po naciśnięciu klawisza Tab, przy braku możliwości wykonania jednoznacznego dopełnienia, nie rozlegnie się pisk. Zamiast tego zostanie wypisana lista dostępnych moż- liwości. Nie ma potrzeby korzystania z kombinacji Ctrl+d! Kolejna opcja może uratować przed niebezpieczeństwem utraty danych wskutek nieuwagi: set rmstar Działanie tej opcji sprawdzimy na utworzonych w tym celu katalogach i plikach: dru@~: mkdir test dru@~: cd test dru@~/test: touch a b c d e Usuńmy teraz pliki z katalogu test: dru@~/test: rm * Do you really want to delete all files? [n/y] Tekst zachęty informuje o katalogu bieżącym, mam więc możliwość zastanowienia się, czy rzeczywiście usuwane przeze mnie pliki są tymi, których chcę się pozbyć. Osoby podatne na popełnianie literówek powinny wziąć również pod uwagę następują- cą opcję: set correct=all Powłoka zareaguje na błędy literowe, sugerując prawidłową wersję: dru@~: cd /urs/ports CORRECT cd /usr/ports (y|n|e|a)? Po naciśnięciu klawisza y (ang. yes) zaakceptujemy poprawioną pisownię polecenia i zo- stanie ono wykonane przez powłokę. Po naciśnięciu klawisza n (ang. no) zostanie uru- chomione polecenie napisane błędnie. Naciśnięcie klawisza e (ang. edit) spowoduje powrót do edycji wiersza poleceń. W tym przypadku najlepiej będzie zatwierdzić poprawioną pisownię, ponieważ sugestia powłoki jest właściwa. Jeśli jednak w wyniku sugestii po- włoki spanikujemy, możemy zrezygnować z dalszych działań, naciskając klawisz a (ang. abort), co spowoduje anulowanie operacji i przejście do pustego wiersza poleceń. Bardziej leniwi mogą wykorzystać następującą opcję: set implicitcd Od tej pory nie będzie potrzeby wpisywania polecenia cd. Aby zmienić katalog bieżący, wystarczy wprowadzić nazwę katalogu i nacisnąć Enter. Dostosowanie środowiska użytkownika | 25 SPOSÓB 3. Definicja kombinacji klawiszy dla powłoki S P O S Ó B 3. Definicja kombinacji klawiszy dla powłoki Jak wytresować powłokę do wykonywania poleceń w odpowiedzi na naciśnięcie klawiszy. Każdy zapewne miał okazję słyszeć pochwały użytkowników systemu Windows dotyczące zalet konfigurowania kombinacji klawiszy w aplikacjach. Zapewne niejeden z Czytelni- ków sam miał okazję korzystać z klawiatur zawierających specjalizowane klawisze, wy- wołujące określone funkcje systemu. Jednak również w systemach Unix można tak skon- figurować system, aby w odpowiedzi na naciśnięcia klawiszy lub ich kombinacji były wykonywane określone operacje. Jednym ze sposobów uzyskania takiej funkcjonalności jest wbudowane w powłokę tcsh polecenie bindkey. Jak sugeruje nazwa, polecenie to służy do kojarzenia operacji z okre- ślonymi kombinacjami klawiszy. Aby sprawdzić aktualnie zdefiniowane powiązania, wy- starczy wywołać polecenie bindkey bez parametrów. Wynik działania tego polecenia zajmuje kilka stron ekranowych, zamieszczam jedynie niewielki ich wybór. Niektóre z tych skrótów są już znane z podrozdziału „Jak stać się demonem szybkości w powłoce sys- temowej” [Sposób 1.]. Standard key bindings ^A - beginning-of-line ^B - backward-char ^E - end-of-line ^F - forward-char ^L - clear-screen ^N - down-history ^P - up-history ^U - kill-whole-line Arrow key bindings down - history-search-forward up - history-search-backward left - backward-char right - forward-char home - beginning-of-line end - end-of-line Znak ^ oznacza, że należy przytrzymać klawisz Ctrl. Na przykład kombinacja Ctrl+l spo- woduje wyczyszczenie ekranu (operacja clear-screen), co jest odpowiednikiem polecenia clear. Nie ma znaczenia, czy w kombinacji klawiszy zostanie wykorzystana litera mała czy wielka. Utworzenie dowiązania Jedno z moich ulubionych dowiązań nie jest skonfigurowane w domyślnych ustawieniach powłoki. Chodzi o operację complete-word-fwd. Przed zdefiniowaniem dowiązania należy sprawdzić, które z kombinacji klawiszy są już zajęte: dru@~: bindkey | grep undefined ^G - is undefined 3O5 - is undefined 3O7 - is undefined snip 26 | Dostosowanie środowiska użytkownika Definicja kombinacji klawiszy dla powłoki SPOSÓB 3. Choć operację można dowiązywać również do kodów numerycznych, nie uważam takie- go rozwiązania za wygodne. Jednak dostępna kombinacja Ctrl+g doskonale nada się do tego celu. Sprawdźmy, co się stanie po zdefiniowaniu dowiązania: dru@~: bindkey ^G complete-word-fwd Brak komunikatu po wywołaniu tego polecenia sygnalizuje, że operacja zakończyła się po- prawnie. Gdy po wpisaniu ls -l /etc/ zostanie naciśnięta kombinacja klawiszy Ctrl+g, kolejno zaczną uzupełniać się kolejne pozycje z katalogu /etc: ls -l /etc/COPYRIGHT ls -l /etc/X11 ls -l /etc/aliases ls -l /etc/amd.map Dzięki temu można przejrzeć pasujące pozycje aż do momentu, gdy natrafimy na właści- wą. Jeśli znamy pierwszą literę nazwy pliku z katalogu /etc, możemy jeszcze przyspieszyć przeszukiwanie. Załóżmy, że poszukujemy pliku o nazwie rozpoczynającej się na literę a: ls -l /etc/a ls -l /etc/aliases ls -l /etc/amd.map ls -l /etc/apmd.conf ls -l /etc/auth.conf ls -l /etc/a Gdy przejrzymy wszystkie dostępne dopasowania, powłoka przywróci oryginalnie wpi- sany fragment polecenia i rozlegnie się pisk ostrzegawczy. Jeśli wolimy przełączać dopasowania wstecz, zamiast operacji complete-word-fwd należy dowiązać do kombinacji klawiszy operację complete-word-back. Za pomocą polecenia bindkey można zdefiniować dowiązanie kombinacji klawiszy do dowolnej operacji zrozumiałej dla powłoki. Listę takich operacji można poznać, wyko- rzystując następującą technikę: dru@~ man csh /command is bound Oczywiście listę zdefiniowanych powiązań wypisujemy, wywołując polecenie bindkey bez parametrów. Można również odczytać dowiązanie określonej kombinacji klawiszy. W tym celu należy podać poszukiwaną kombinację klawiszy jako jedyny parametr pole- cenia bindkey. Aby sprawdzić dowiązanie kombinacji Ctrl+g, posłużymy się następują- cym poleceniem: dru@~: bindkey ^G ^G - complete-word-fwd Dostosowanie środowiska użytkownika | 27 SPOSÓB 3. Definicja kombinacji klawiszy dla powłoki Określanie tekstów poleceń Na szczęście nie jesteśmy ograniczeni wyłącznie do zdefiniowanej z góry listy operacji powłoki (dostępnej w podręczniku systemowym man csh). Znacznik -s polecenia bind- key pozwala zdefiniować tekst polecenia systemowego, które można powiązać z kom- binacją klawiszy. Zdefiniujmy teraz powiązanie kombinacji Ctrl+w z wywołaniem tek- stowej przeglądarki WWW lynx: dru@~: bindkey -s ^W lynx Litera W została wybrana z powodu skojarzenia z WWW. Dlaczego po nazwie polecenia znalazła się sekwencja znaków ? Otóż sygnalizuje ona powłoce, że ma zasymulować naciśnięcie klawisza Enter. Dzięki temu wciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl+w spowo- duje natychmiastowe uruchomienie przeglądarki lynx. Powyższe polecenie spowoduje zastąpienie domyślnego dowiązania kombinacji Ctrl+w. Można zatem zdefiniować własne dowiązania, lepiej przystosowane do indywidualnych potrzeb. Jeśli na przykład nie zdarza nam się wykorzystywać operacji obsługiwanej przez domyślne dowiązanie kombinacji Ctrl+j, można je z powodzeniem zmodyfikować zgod- nie z własnymi potrzebami. Dowiązań jest wiele, zatem przejrzenie całej listy zdefiniowanych kombinacji może być utrudnione. Jeśli jednak wystarczą jedynie kombinacje z klawiszem Ctrl, za pomocą na- stępującego polecenia można skrócić listę dowiązań: dru@~: bindkey | head -n 28 Podobnie jak w przypadku innych modyfikacji ustawień powłoki, eksperymenty z pole- ceniem bindkey proponuję przeprowadzać poprzez wywoływanie go bezpośrednio z wiersza poleceń. Jeśli powstaną problemy, zawsze będzie można wylogować się i za- logować ponownie. Gdy trafimy na dowiązanie, które wyda się użyteczne, należy skonfi- gurować je na stałe. W tym celu odpowiednie wywołanie polecenia bindkey zapisujemy w pliku .cshrc. Oto przykład: dru@~:cp ~/.cshrc ~/.cshrc.orig dru@~:echo bindkey ^G complete-word-fwd ~/.cshrc Zwracam uwagę na konieczność wykonania kopii zapasowej pliku .cshrc, na wypadek, gdyby coś się nie udało. Kluczowy jest tutaj zastosowany w drugim poleceniu operator . Gdybym użyła operatora , usunęłabym całą zawartość pliku .cshrc, zastępując ją jed- nym wywołaniem polecenia bindkey. Nie zalecam testowania operatora z jakimkol- wiek plikiem zawierającym dane, które chcemy zachować. Przy okazji: polecenie set noclobber pozwala zapobiec omyłkowemu nadpisaniu pliku wskutek pominięcia jednego znaku w operacji przekierowania do pliku wyjścia z po- lecenia. Gdy po jakimś czasie pojawi się następujący komunikat, będziemy mieli pewność, że właśnie udało się uniknąć utraty danych zapisanych w pliku: .cshrc: File exists. 28 | Dostosowanie środowiska użytkownika Wykorzystanie dowiązań terminala oraz systemu X SPOSÓB 4. Zobacz również: man tcsh; • „Przydatne opcje pliku konfiguracyjnego powłoki tcsh” [Sposób 2.]. • S P O S Ó B 4. Wykorzystanie dowiązań terminala oraz systemu X Wykorzystanie możliwości terminala. Nie tylko powłoka tcsh daje możliwość definiowania skrótów klawiszowych. Terminal systemu FreeBSD również udostępnia tę możliwość poprzez odpowiednie skonfigurowa- nie sterownika klawiatury za pomocą programu kbdcontrol. Niestety opcja ta nie jest dostępna w systemie NetBSD ani OpenBSD. W tych ostatnich można jednak wykorzystać odwzorowania klawiatury w systemie X, opisane w dalszej części tego podrozdziału. Tworzenie tymczasowych odwzorowań Zaczniemy od eksperymentów z tymczasowymi odwzorowaniami. Składnia definicji od- wzorowania klawiatury za pomocą polecenia kbdcontrol jest następująca: kbdcontrol -f kod_liczbowy polecenie Tabela 1.2 zawiera listę dostępnych kodów wraz z objaśnieniami związanych z nimi kom- binacji klawiszy. Ostatnie trzy kombinacje klawiszy mogą nie być dostępne, w zależności od modelu po- siadanej klawiatury. Moja klawiatura firmy Logitech posiada klawisz z logo Windows umieszczony obok lewego klawisza Ctrl — to właśnie lewy klawisz specjalny GUI. Drugi taki sam klawisz znajduje się obok prawego klawisza Alt; to jest właśnie prawy specjalny klawisz GUI. Obok niego znajduje się klawisz z logo przypominającym menu z ikoną wskaźnika myszy — jest to klawisz Menu. Znamy już dostępne kody klawiszy, zdefiniujmy więc wywołanie programu lynx po na- ciśnięciu klawisza Menu: kbdcontrol -f 64 lynx Polecenie musi być ujęte w cudzysłowach i musi znajdować się w ścieżce. Można co prawda podać je z pełną ścieżką, lecz wkrótce poznamy pewne niekorzystne ogranicze- nie związane z tą opcją. Jeśli po wywołaniu powyższego polecenia naciśniemy klawisz Menu w terminalu, zostanie wpisane polecenie lynx. Wystarczy nacisnąć klawisz Enter, aby uruchomić przeglądarkę. Na początku wymóg potwierdzenia polecenia klawiszem Enter może wydać się nieco kłopotliwy, lecz z czasem można docenić tę cechę. Dzięki temu unikniemy na przykład wy- wołania niewłaściwego polecenia wskutek pomyłki, gdy zapomnimy, które kombinacje klawiszy zostały przypisane do poszczególnych poleceń. Dostosowanie środowiska użytkownika | 29 SPOSÓB 4. Wykorzystanie dowiązań terminala oraz systemu X Tabela 1.2. Kody klawiszy Liczba Kombinacja klawiszy 1,2,… 12 F1,F2,… F12 13,14,… 24 Shift+F1, Shift+F2,… Shift+F12 25, 26,… 36 Ctrl+F1, Ctrl+F2,… Ctrl+F12 37, 38,… 48 Shift+Ctrl+F1, Shift+Ctrl+F2,… Shift+Ctrl+F12 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Home Strzałka w górę Page Up – (minus) na klawiaturze numerycznej (wyłączony Num Lock) Strzałka w lewo (działa również w edytorze) 5 na klawiaturze numerycznej (wyłączony Num Lock) Strzałka w prawo + (plus) na klawiaturze numerycznej (wyłączony Num Lock) End Strzałka w dół (ma wpływ na obsługę historii powłoki csh) Page Down Ins Del Lewy klawisz specjalny GUI (ikona Windows obok lewego klawisza Ctrl) Prawy klawisz specjalny GUI (ikona Windows obok prawego klawisza Alt) Menu (ikona menu obok prawego klawisza Ctrl) Sprawdźmy, co się stanie, gdy nieco zmodyfikujemy wywołanie odwzorowania: kbdcontrol -f 64 lynx www.google.pl kbdcontrol: function key string too long (18 16) Definiując własne odwzorowania, należy pamiętać, że polecenie nie może być dłuższe niż 16 znaków. Poza tym ograniczeniem można zdefiniować zupełnie dowolne polecenia. Dowiązania powłoki a dowiązania terminala Zanim przejdziemy dalej, warto porównać dowiązania kombinacji klawiszy na poziomie powłoki, które poznaliśmy w podrozdziale „Definicja kombinacji klawiszy dla powłoki” [Sposób 3.], z dowiązaniami kombinacji klawiszy przedstawionymi w tym podrozdziale. Jedną z zalet polecenia kbdcontrol jest możliwość definicji dowiązań klawiszy w dowol- nym terminalu, niezależnie od rodzaju powłoki. Druga zaleta polega na tym, że dowią- zania można zdefiniować dla dowolnego klawisza na klawiaturze. Dowiązania kombinacji klawiszy na poziomie powłoki mogą być jednak nieco skomplikowane, jeśli zdecyduje- my się wyjść poza schemat Ctrl+litera. 30 | Dostosowanie środowiska użytkownika Wykorzystanie dowiązań terminala oraz systemu X SPOSÓB 4. Odwzorowania na poziomie terminala posiadają ograniczenia, które nie dotyczą odwzo- rowań powłoki tcsh. W przypadku powłoki nie istnieje limit 16 znaków, dzięki czemu nie ma problemu z pełnymi ścieżkami do programów i plików. W łatwy sposób można też wymusić na powłoce wyręczenie nas w naciśnięciu klawisza Enter, aby natychmiast wy- wołać dowiązane polecenie. Dowiązania na poziomie terminala mają zastosowanie wyłącznie w terminalu bieżącego użytkownika. Użytkownicy zalogowani na innych terminalach w systemie nie będą do- świadczali modyfikacji odwzorowań. Jeśli jednak zmiany zostaną wprowadzone w pliku rc.conf (co jest możliwe wyłącznie z konta superużytkownika), będą one dotyczyły wszyst- kich użytkowników. Dowiązania odbywają się na poziomie terminala, więc dopóki praca odbywa się na tym samym terminalu, niczego nie zmieni nawet zalogowanie się na konto innego użytkownika (np. za pomocą polecenia su). Inne uwagi dotyczące dowiązań Decydując się na formę dowiązań klawiszy, należy wziąć pod uwagę kilka informacji. Użytkownicy stosujący tcsh i korzystający z historii [Sposób 1.] rozczarują się, gdy przedefiniują klawisze strzałek w górę i w dół. Modyfikacja znaczenia klawiszy strzałek w prawo i w lewo również może sprawić problemy użytkownikom wykorzystującym te klawisze do nawigacji, na przykład w edytorze. Jeśli z systemem FreeBSD pracujemy lo- kalnie, klawisze F1 – F8 są wykorzystywane do przełączania się pomiędzy terminalami wirtualnymi, a F9 obsługuje terminal trybu graficznego GUI. Klawisze F10 – F12 są nie- wykorzystane. Jeśli podczas eksperymentów zdarzy się zdefiniować szczególnie niewygodne odwzorowa- nia klawiszy, można przywrócić odwzorowania do ustawień domyślnych za pomocą jed- nego polecenia: kbdcontrol -F Jeśli uda się zdefiniować szczególnie pożyteczne odwzorowanie, warto skonfigurować je na stałe. Posiadacze uprawnień superużytkownika mogą pokusić się o dodanie odpowiednich ustawień w pliku /etc/rc.conf (z zachowaniem odpowiedniej rozwagi). Poniżej przedstawiam dwa odwzorowania. Pierwsze z nich dodaje wywołanie polecenia lynx po naciśnięciu klawisza Menu, drugie kojarzy polecenie startx z lewym klawiszem specjalnym GUI: keychange= 64 lynx keychange= 62 startx Ustawienia będą dotyczyły wszystkich użytkowników systemu. Jeśli ktoś preferuje in- dywidualne ustawienia dla jednego użytkownika, może wpisać odpowiednie polecenia kbdcontrol do pliku konfiguracyjnego powłoki. Poniższe dwa wiersze dopisałam do swojego pliku .cshrc przed ostatnim wierszem zawierającym instrukcję endif: kbdcontrol -f 64 lynx kbdcontrol -f 62 startx Dostosowanie środowiska użytkownika | 31 SPOSÓB 4. Wykorzystanie dowiązań terminala oraz systemu X Wykorzystanie odwzorowań klawiszy w systemie X Omówione konfiguracje są bardzo wygodne, lecz co się stanie z nowo odwzorowanymi klawiszami w sesji X Window? Proponuję spróbować, ale od razu ostrzegam, że to nic nie da. Nie rozlegnie się nawet ostrzegawczy pisk pojawiający się przy błędach występu- jących podczas pracy w powłoce. Dzieje się tak z tej przyczyny, że urządzenia wejścia- -wyjścia podczas sesji X są obsługiwane niezależnie przez protokół X. Pracując w sesji X, mamy natomiast możliwość zdefiniowania własnych dowiązań klawi- szy; do tego celu służy kilka różnych mechanizmów. Jeden z nich jest wbudowany w me- nedżerze okien. Większość nowoczesnych menedżerów okien oferuje graficzne narzędzia do konfiguracji skrótów klawiszowych. Moim ulubionym narzędziem jest aplikacja xbind- keys_config, dostępna w kolekcji portów [Sposób 84.]. # cd /usr/ports/x11/xbindkeys_config # make install clean Ten port wymaga wcześniejszej instalacji portu xbindkeys: # cd /usr/ports/x11/xbindkeys # make install clean Zamiast kompilować obydwa porty, można dopisać następujący wiersz w pliku /usr/ports/x11/xbindkeys_config/Makefile: BUILD_DEPENDS= xbindkeys:${PORTSDIR}/x11/xbindkeys To spowoduje, że wystarczy wykonać polecenie make install clean w porcie xbindkeys_config, aby skonfigurować i zainstalować obydwa porty. Po zakończeniu kompilacji otwieramy xterminal i wykonujemy następujące polecenia: xbindkeys --defaults ~/.xbindkeysrc xbindkeys_config Po wykonaniu drugiego z poleceń pojawi się interfejs użytkownika przedstawiony na ry- sunku 1.1. Utworzenie nowego dowiązania polega na kliknięciu przycisku New i wpisaniu informa- cyjnej nazwy w polu Name:. Następnie klikamy przycisk Get Key, po czym otworzy się nowe okno. Naciskamy odpowiednią kombinację klawiszy i gotowe: w oknie aplikacji po- jawi się odpowiednio wypełniona pozycja odwzorowania kombinacji klawiszy. W polu Action: uzupełniamy polecenie związane z kombinacją. Zmiany akceptujemy klawiszem Save Apply Exit. Wszelkie odwzorowania klawiszy utworzone za pomocą tego programu zostaną zapisa- ne w pliku konfiguracyjnym ~/.xbindkeysrc. 32 | Dostosowanie środowiska użytkownika Wykorzystanie myszy w terminalu SPOSÓB 5. Rysunek 1.1. Program xbindkeys_config Zobacz również: man kbdcontrol; • man atkbd; • Strona domowa programu xbindkeys: http://hocwp.free.fr/xbindkeys/xbindkeys.html. • S P O S Ó B 5. Wykorzystanie myszy w terminalu Kopiowanie i wklejanie tekstu w terminalu za pomocą myszy. Osoby przyzwyczajone do pracy w środowisku graficznym mogą podczas pracy w termi- nalu czuć się trochę nieswojo. Oczywiście można skonfigurować skróty klawiszowe i wy- korzystywać sztuczki nawigacyjne, lecz to wszystko przestaje mieć znaczenie, gdy pojawi się potrzeba skopiowania i wklejenia tekstu. Nie ma powodów do obaw — w terminalu mysz wcale nie musi pozostawać bezużytecz- na. Być może demon obsługi myszy jest nawet aktywny; zależy to od konfiguracji sys- temu podczas instalacji. Zadaniem tego demona jest nasłuchiwanie danych przesyłanych przez mysz i przekazywanie ich do sterownika konsoli. Użytkownicy programu screen [Sposób 12.] również mogą skorzystać z mechanizmu kopiowania i wklejania tekstu za pomocą myszy. Dostosowanie środowiska użytkownika | 33 SPOSÓB 5. Wykorzystanie myszy w terminalu Jeżeli zainstalowany jest system X Jeśli podczas instalacji systemu został zainstalowany również system X, demon moused prawdopodobnie również będzie uruchomiany po uruchomieniu systemu. Można to sprawdzić w następujący sposób: grep moused /etc/rc.conf moused_port= /dev/psm0 moused_type= auto moused_enable= YES Demon moused potrzebuje trzech rodzajów informacji: portu myszy (w tym przypadku /dev/psm0, co oznacza port PS/2); • typu protokołu (w tym przypadku auto, co oznacza, że protokół zostanie • skonfigurowany automatycznie); ustawienia automatycznego uruchamiania. • Jeśli wynik powyższego polecenia będzie zbliżony do przykładowego, jesteśmy gotowi do kopiowania i wklejania. Aby skopiować tekst do schowka, wystarczy zaznaczyć go, przytrzymując lewy przycisk myszy. Następnie umieszczamy kursor w miejscu, w którym chcemy wkleić skopiowany tekst, i klikamy środkowy klawisz myszy. To wszystko. Aby zaznaczyć cały wyraz, wystarczy kliknąć go dwukrotnie. Aby zaznaczyć cały wiersz tekstu, klikamy go trzykrotnie. Konfiguracja myszy dwuprzyciskowej Co zrobić, jeśli mysz ma tylko dwa przyciski? Jako superużytkownik dopisujemy w pliku /etc/rc.conf następujący wiersz (o ile go tam nie ma): moused_flags= -m 2=3 Ta opcja wskazuje demonowi moused, że prawy przycisk myszy ma być interpretowany jak trzeci (czyli środkowy) przycisk. Teraz można bez przeszkód używać prawego przy- cisku do wklejania tekstu ze schowka. Aby wprowadzone zmiany w konfiguracji weszły w życie, należy ponownie uruchomić demon moused: # /etc/rc.d/moused restart Stopping moused. Starting moused:. Zmiany należy przetestować, kopiując tekst do schowka za pomocą lewego przycisku i wklejając go za pomocą prawego przycisku myszy. 34 | Dostosowanie środowiska użytkownika Dzienna dawka błahostek SPOSÓB 6. Jeżeli system X nie jest zainstalowany Takie same rezultaty można uzyskać bez konieczności instalacji systemu X. W tym celu należy jednak dopisać do pliku /etc/rc.conf wymienione wyżej opcje konfiguracyjne de- mona moused. Przedstawiony przykład dotyczy myszy PS/2. Użytkownicy innych modeli myszy po- winni zapoznać się z częścią podręcznika man moused zatytułowaną „Configuring Mouse Daemon”. Znajdują się tam szczegółowe informacje na temat konfiguracji różnych mo- deli myszy oraz typów protokołów je obsługujących, jak również dane na temat konfigu- racji laptopów i obsługi kilku myszy: jednej podczas pracy w podróży (najczęściej w postaci wbudowanego manipulatora) i drugiej podczas pracy po przyłączeniu laptopa do stacji dokującej. Użytkownicy myszy USB najczęściej muszą port /dev/psm0 zastąpić wpisem /dev/usm0. Mysz szeregowa przyłączona do portu COM1 wymaga konfiguracji portu /dev/cuaa0. Cza- sem może okazać się, że niezbędne będzie dokonanie kilku prób z różnymi ustawieniami. Jak zwykle najlepszym przewodnikiem będzie podręcznik systemowy. Zobacz również: • man moused Dokumentacja dotycząca włączania obsługi myszy w NetBSD: http://www.netbsd.org/ • Documentation/wscons/; Dokumentacja dotycząca włączania obsługi myszy w OpenBSD: http://www.openbsd.org/ • faq/faq7.html. S P O S Ó B 6. Dzienna dawka błahostek Jak uprzyjemnić pracę, konfigurując urozmaicenia terminalu. Jak mówi stare powiedzenie: „Tylko praca, bez zabawy, uschnie z nudy Jack niebawem”. Ale co ma biedny Jacek czy Agatka zrobić, gdy całe dnie spędza tylko przed ekranem komputera? Mogliby na przykład wybrać się na stronę http://www.thinkgeek.net/ i kupić so- bie odjazdowy kubek albo inny gadżet. Można też skorzystać z jednego z programów roz- rywkowych. „Fortunki” Rozpocznijmy od rozrywek na ekranie terminalu. Czy za każdym razem po zalogowaniu się system wita Was wesołym, dowcipnym lub tajemniczym cytatem? Jeśli tak, oznacza to, że otrzymaliście tak zwaną „fortunkę”: Dostosowanie środowiska użytkownika | 35 SPOSÓB 6. Dzienna dawka błahostek login: dru Password: Last login: Sat 1 10:10:16 on ttyv7 You can t have everything, where would you put it? -- Steven Wright Jeśli „fortunka” się nie pojawia, należy z konta superużytkownika wywołać polecenie /stand/ sysinstall. Następnie wybieramy Configure/Distributions i zaznaczamy spacją opcję games. Klawiszem Tab podświetlamy przycisk OK. Po zakończeniu instalacji zamykamy program sysinstall. Sprawdzamy, czy w pliku ~/.cshrc znajduje się wywołanie programu fortune: grep fortune ~/.cshrc /usr/games/fortune Jeśli go tam nie będzie, należy dopisać na końcu tego pliku odpowiednie wywołanie: echo /usr/games/fortune ~/.cshrc Nie należy zapomnieć o użyciu dwóch znaków większości, w przeciwnym razie cała za- wartość pliku .cshrc zostanie usunięta. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, należy zasto- sować polecenie source, które ponownie załaduje plik konfiguracyjny. Ten sposób może okazać się przydatny w przypadku, gdy zostanie zaktualizowany alias i chcemy natych- miast wprowadzić zmiany w życie: source ~/.cshrc Indifference will be the downfall of mankind, but who caores? Jeśli po wylogowaniu się z systemu również chcemy otrzymywać „fortunkę”, należy do- pisać do pliku .logout następujący wiersz: echo /usr/games/fortune ~/.logout Jeśli takiego pliku nie było (a domyślnie nie jest on tworzony automatycznie), zostanie utworzony w wyniku wykonania powyższego polecenia. Tym razem został zastosowany jeden znak większości, ponieważ wiem, że plik taki nie istnieje. Gdyby jednak istniał, na- leży zastosować dwa znaki większości, co spowoduje dopisanie wiersza na końcu pliku. Program fortune, choć trudno w to uwierzyć, posiada różne opcje. Niektóre z nich dają całkiem zabawne wyniki. Poznanie szczegółów pozostawiam Czytelnikom — odsy- łam do podręcznika systemowego man fortune. Dalsze zgłębianie błahostek Lubię błahostki, więc korzystam z polecenia calendar. Wbrew logicznym domysłom nie wypisuje ono w terminalu kalendarza bieżącego miesiąca (tym zajmuje się polecenie cal). Zamiast tego calendar wypisuje zdarzenia związane z bieżącą datą: 36 | Dostosowanie środowiska użytkownika Dzienna dawka błahostek SPOSÓB 6. calendar Nov 27 Alfred Nobel establishes Nobel Prize, 1895o Nov 27 Friction match invented, England, 1826 Nov 27 Hoosac Railroad Tunnel completed, 1873, ino NW Massachusetts Nov 28 Independence Day in Albania and Mauritanioa Nov 28 Independence from Spain in Panama Nov 28 Proclamation of the Republic in Chad Nov 27 Jimi Hendrix (Johnny Allen Hendrix) is borno in Seattle, 1942 Świetnie, zapomniałam, że dziś jest rocznica otwarcia tunelu Hoosac — zdarzenia, które spowodowało, że na mapie pojawiło się moje rodzinne miasteczko. Wywołanie polecenia calendar można łatwo zautomatyzować. Jeśli ktoś chce poznać wy- darzenia historyczne związane z bieżącą datą po zalogowaniu się lub po wylogowaniu z systemu, powinien dodać odpowiedni wpis do pliku .cshrc lub .logout. Chodzi oczywi- ście o ścieżkę do programu calendar, można więc posłużyć się następującym poleceniem, upraszczającym nieco to zadanie: echo `which calendar` .cshrc Nie należy pomylić się przy znakach lub wcześniej ustawić w pliku .cshrc opcję noclobber zgodnie z opisem w [Sposób 2.]. Dalsze rozrywki Oczywiście istnieje więcej ciekawostek związanych z czasem. Opiszę jeszcze dwie, które mogą znaleźć amatorów. Bieżący czas Z pewnością każdemu zdarzyło się sprawdzić godzinę, korzystając z komputera. Wyko- rzystanie w tym celu polecenia date jest być może intuicyjne, ale jakże przy tym nudne. Następnym razem przy takiej okazji proponuję skorzystać z następującego polecenia: grdc Ojej, to widać z drugiego końca pokoju. Niezły sposób, aby delikatnie zasugerować ko- ledze wyjście na lunch. Zdarzało mi się wpisywać polecenie /usr/games/grdc do swojego pliku ~/.logout. Gdy się wy- logowałam, terminal wyświetlał godzinę, aż nacisnęłam Ctrl+c i zalogowałam się ponow- nie. Można to uznać za zabezpieczony hasłem wygaszasz ekranu działający w terminalu. Faza księżyca Czy zdarzyło się komuś czytać man pom? To jeden z ciekawszych podręczników syste- mowych, jakie znam. W tłumaczeniu na język polski brzmi mniej więcej tak: Program pom wyświetla bieżącą fazę księżyca. Może być przydatny do określenia terminu realizacji projektu i przewidywania nastrojów kadry menedżerskiej. Dostosowanie środowiska użytkownika | 37 SPOSÓB 6. Dzienna dawka błahostek Brzmi, jakby palce w tym programie maczał sam Dilbert. Gdy do pliku ~/.cshrc dopiszemy wywołanie /usr/games/pom, po zalogowaniu się będziemy mieli okazję pogłębić swoją wiedzę astronomiczną: pom The Moon is Waxing Gibbous (53 of Full) Prosty programik, a jakże może ożywić pogawędki przy ekspresie do kawy. Dodawanie terminalowi kolorów Czy ktoś próbował poniższego polecenia? vidcontrol show 0 8 grey 1 blue 9 lightblue 2 green 10 lightgreen 3 cyan 11 lightcyan 4 red 12 lightred 5 magenta 13 lightmagenta 6 brown 14 yellow 7 white 15 lightwhite Przypominają się stare czasy systemu DOS i plik ansi.sys. Tak, terminal pozwala na sto- sowanie koloru — powyższe polecenie wypisuje dostępne kolory. W terminalu powyższe polecenie wypisze wynik w kolorze, czego nie da się niestety oddać w tej książce. Jeśli komuś spodobają się wybrane kolory, może dodać je do terminala. Na przykład po- niższe polecenie ustawi żółty kolor czcionki i niebieskie tło: vidcontrol yellow blue Jako tło można ustawić wyłącznie
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

100 sposobów na BSD
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: