Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00038 005541 22986652 na godz. na dobę w sumie
100happydays, czyli jak się robi szczęście w 100 dni - ebook/pdf
100happydays, czyli jak się robi szczęście w 100 dni - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 312
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-1712-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

Historia o sile dobra

Znasz Mateusza Grzesiaka? Jednego z najlepszych polskich coachów, psychologa i trenera biznesu? Wielu ludzi, których los zetknął z Mateuszem w trudnych dla nich momentach, mówi o nim „duchowy przewodnik”. Jeśli go znasz, z pewnością niecierpliwie czekasz na tę chwilę, gdy zaszyjesz się w domowym zaciszu z kubkiem gorącej herbaty i wreszcie zaczniesz czytać. Jeśli nie znasz — uważaj z czytaniem. Zanim zaczniesz, dokończ wszystkie zaległe zadania, wyłącz telefon i weź głęboki oddech. Ta książka wciągnie Cię i nie pozwoli odłożyć się na półkę, póki nie skończysz. A potem długo jeszcze wracać będzie do Ciebie w myślach.

Ta książka to świadectwo. Świadectwo wyjątkowości w normalności. Świadectwo stu dni szczęśliwego życia, które zaczęły się internetową akcją pewnego smutnego Ukraińca, a skończyły... No cóż, tego dowiesz się, gdy doczytasz do końca. W książce znajdziesz nie tylko inspirujące historie, ale także ćwiczenia, które pomogą Ci przybliżyć się do swojego szczęścia.

Mateusz Grzesiak — międzynarodowy nauczyciel i trener, psycholog, autor książek o rozwoju osobistym, emocjonalnym, duchowym.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: ULABUKA Fotografie na okładce i w książce pochodzą ze zbiorów Autora. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/100hap Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-0801-5 Copyright © Helion 2015 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność – 55 – Szcz(cid:218)(cid:258)cie to by(cid:202) z w(cid:239)a(cid:258)ciw(cid:200) osob(cid:200). D Z I E(cid:148) 19. W 2008 roku podczas szkolenia w mie(cid:258)cie Meksyk jeden z uczniów poprosi(cid:239) mnie o demonstracj(cid:218) rozmowy z przy- padkowo spotkan(cid:200) osob(cid:200) — kobiet(cid:200). Byli(cid:258)my wtedy w barze i by(cid:239)a pó(cid:239)noc. Rozmowa trwa(cid:239)a raptem kilkana(cid:258)cie minut, ale potem si(cid:218) umówili(cid:258)my. Raz, drugi, trzeci… A(cid:285) co(cid:258) si(cid:218) sta(cid:239)o i poczu- (cid:239)em co(cid:258), co na zawsze zmieni(cid:239)o moje (cid:285)ycie: zakocha(cid:239)em si(cid:218). Dzi(cid:258) ta kobieta jest moj(cid:200) (cid:285)on(cid:200). Patrzy(cid:239)em dzi(cid:258), os(cid:239)abiony po ci(cid:218)(cid:285)kich przej(cid:258)ciach z chorob(cid:200), jak bez zaj(cid:200)kni(cid:218)cia przej(cid:218)(cid:239)a wszystkie codzienne obowi(cid:200)zki na siebie. Pomy(cid:258)la(cid:239)em, jak ogrom- nym wsparciem jest dla mnie i (cid:285)e gdyby nie ona, to nigdy nie by(cid:239)bym w stanie robi(cid:202) tego wszystkiego, co robi(cid:218). (cid:191)e gdyby nie ona, to woda sodowa uderzy(cid:239)aby mi do g(cid:239)owy, i (cid:285)e tak naprawd(cid:218) to w(cid:239)a(cid:258)nie jej chc(cid:218) imponowa(cid:202). (cid:191)e przez ostatnie sze(cid:258)(cid:202) lat tole- ruje moje cienie, (cid:285)e nic sobie nie robi z moich nieobecno(cid:258)ci ze wzgl(cid:218)du na prac(cid:218). (cid:191)e tworzymy razem co(cid:258) tak wa(cid:285)nego, (cid:285)e ka(cid:285)dy problem w porównaniu do si(cid:239)y id(cid:200)cej z ma(cid:239)(cid:285)e(cid:241)stwa jest po pro- stu igraszk(cid:200). Nasze ma(cid:239)(cid:285)e(cid:241)stwo przerasta ka(cid:285)de z nas z osobna. Patrz(cid:200)c na to, jacy byli(cid:258)my przed po(cid:258)wi(cid:218)ceniem si(cid:218) temu zwi(cid:200)z- kowi, widz(cid:218) ogromne ró(cid:285)nice w kontek(cid:258)cie warto(cid:258)ci, podej(cid:258)cia do (cid:285)ycia, szeroko poj(cid:218)tej dojrza(cid:239)o(cid:258)ci. To wyj(cid:200)tkowe (cid:285)y(cid:202) w czym(cid:258) m(cid:200)drzejszym od siebie samego. I to jest szcz(cid:218)(cid:258)cie, którym chcia(cid:239)em si(cid:218) z Tob(cid:200) podzieli(cid:202). (cid:191)e nie ma nic wa(cid:285)niejszego od Mi(cid:239)o(cid:258)ci, któr(cid:200) mo(cid:285)na budowa(cid:202) tylko z w(cid:239)a(cid:258)ciw(cid:200) osob(cid:200). (cid:191)e ka(cid:285)dy ma prawo kocha(cid:202) i by(cid:202) kocha- nym. (cid:191)e istniej(cid:200) pewne fundamenty, które s(cid:200) niewzruszalne. 100HAPPYDAYS, CZYLI JAK SI(cid:125) ROBI SZ CZ(cid:125)(cid:165) CIE W 100 DNI Poleć książkęKup książkę – 56 – (cid:191)e s(cid:200) na tym (cid:258)wiecie osoby, które chc(cid:200) z Tob(cid:200) by(cid:202) niezale(cid:285)nie od tego, czy si(cid:218) zmienisz czy nie. (cid:191)e warto jest mie(cid:202) przy sobie cho(cid:202) jedn(cid:200) osob(cid:218), przy której nie musisz odpowiednio wypa(cid:258)(cid:202) i gra(cid:202) (cid:285)adnej roli. Je(cid:258)li masz ju(cid:285) kogo(cid:258) takiego, powiedz mu/jej o tym dzisiaj. Je(cid:258)li nie, spójrz w lustro i powiedz to do siebie. Od tego zaczyna si(cid:218) ka(cid:285)da wielka Mi(cid:239)o(cid:258)(cid:202)… (cid:109)wiczenie 19. Znajd(cid:283) trzy konkretne zachowania, którymi b(cid:218)dziesz realizowa(cid:202) dawanie mi(cid:239)o(cid:258)ci rodzicom, partnerowi, dzie- ciom, kolegom z pracy, przyjacio(cid:239)om, znajomym, nieznajomym i sobie. To mo(cid:285)e by(cid:202) na przyk(cid:239)ad przytulenie dziecka czy pochwalenie pracownika, a w stosunku do siebie — kupienie sobie mi(cid:239)ego prezentu. Jak widzisz, te sposoby mog(cid:200) by(cid:202) ró(cid:285)ne i zale(cid:285)(cid:200) od kontekstu, do którego warto je dostosowa(cid:202). Nast(cid:218)pnie zrób to samo w zakresie brania mi(cid:239)o(cid:258)ci, tym razem ucz(cid:200)c wybrane osoby, jak chcesz by(cid:202) przez nie kochany (na przyk(cid:239)ad mówi(cid:200)c (cid:285)onie, (cid:285)e czujesz si(cid:218) przez ni(cid:200) kochany, gdy pyta, jak min(cid:200)(cid:239) Ci dzie(cid:241) w pracy). 19. Poleć książkęKup książkę – 57 – Szcz(cid:218)(cid:258)cie to tworzy(cid:202) wspomnienia, które chce si(cid:218) potem pami(cid:218)ta(cid:202). D Z I E(cid:148) 20. D zisiaj wstali(cid:258)my rano i z kilkoma walizkami (coraz ci(cid:218)(cid:285)szy- mi ze wzgl(cid:218)du na robione zakupy) pojechali(cid:258)my na lotni- sko. Nie mog(cid:218) si(cid:218) doczeka(cid:202) — wracamy do São Paulo w Brazylii! (cid:191)egnamy si(cid:218) z Urugwajem. Zapami(cid:218)tam ciep(cid:239)ych i pomoc- nych ludzi. Wspania(cid:239)(cid:200) restauracj(cid:218) Tandory, której szef ma koleg(cid:218) mieszkaj(cid:200)cego w Polsce. Rynek wype(cid:239)niony grillami, sk(cid:200)d roz- nosi si(cid:218) niesamowity zapach jedzenia. Pi(cid:218)kny deptak nad morzem z tysi(cid:200)cami osób pij(cid:200)cymi mate (ichni(cid:200) herbat(cid:218)). Fryzjerk(cid:218), która obja(cid:258)nia(cid:239)a mi mentalno(cid:258)(cid:202) Urugwajczyków. Opieku(cid:241)cz(cid:200) (cid:285)on(cid:218) pomagaj(cid:200)c(cid:200) mi przej(cid:258)(cid:202) przez trudniejsze momenty, gdy by(cid:239)em chory. (cid:165)wietny hotel Punta Trouville. Aptekark(cid:218), która przy- wioz(cid:239)a mi lekarstwa, a kupi(cid:239)a je w innej aptece, bo u niej si(cid:218) sko(cid:241)czy(cid:239)y. Taksówkarza, który przyjmowa(cid:239) zap(cid:239)at(cid:218) w ka(cid:285)dej mo(cid:285)liwej walucie. Zabaw(cid:218) w chowanego z córk(cid:200), gdy ganiali(cid:258)my mi(cid:218)dzy pokojami. Decyduj(cid:218) si(cid:218) pami(cid:218)ta(cid:202) to, co dobre, to, co prze(cid:285)y(cid:239)em, to, czego si(cid:218) nauczy(cid:239)em. Szcz(cid:218)(cid:258)cie to tworzy(cid:202) samemu wspomnienia, które chce si(cid:218) pami(cid:218)ta(cid:202), i nie deliberowa(cid:202) nad tym, co by(cid:239)o nieprzy- jemne. Za jaki(cid:258) czas, gdy b(cid:218)d(cid:218) stary, b(cid:218)d(cid:218) mia(cid:239) g(cid:239)ow(cid:218) wype(cid:239)- nion(cid:200) fantastycznymi rzeczami, których do(cid:258)wiadczy(cid:239)em w (cid:285)yciu. Tak si(cid:218) tworzy wspomnienia. Zamierzam tworzy(cid:202) tak(cid:200) przysz(cid:239)o(cid:258)(cid:202), by potem z rado(cid:258)ci(cid:200) j(cid:200) wspomina(cid:202), gdy ju(cid:285) minie i stanie si(cid:218) przesz(cid:239)o(cid:258)ci(cid:200). To moja decyzja. Tylko moja. 100HAPPYDAYS, CZYLI JAK SI(cid:125) ROBI SZ CZ(cid:125)(cid:165) CIE W 100 DNI Poleć książkęKup książkę – 58 – (cid:109)wiczenie 20. 1. Wybierz jak(cid:200)(cid:258) (cid:285)yciow(cid:200) sytuacj(cid:218), któr(cid:200) uwa(cid:285)asz za problematyczn(cid:200), i opisz j(cid:200) na minimum po(cid:239)owie i maksimum ca(cid:239)ej kartce A4. B(cid:200)d(cid:283) prawdziwy i nie oceniaj tego, co piszesz. Napisz to czytelnie i wyra(cid:283)nie. 2. Wyobra(cid:283) sobie, (cid:285)e patrzysz na t(cid:218) sam(cid:200) histori(cid:218) oczami kamery, która nie zna emocji, nie ma opinii, nie stosuje metafor, nie u(cid:285)ywa porówna(cid:241), nie bazuje na poj(cid:218)ciach abstrakcyjnych, nie generalizuje, nie wyci(cid:200)ga wniosków, nie zna synonimów, nie usuwa informacji ani ich nie dodaje, nie przewi- duje przysz(cid:239)o(cid:258)ci ani nie wraca do przesz(cid:239)o(cid:258)ci — innymi s(cid:239)owy: bazuje tylko na najczystszych, najkonkretniejszych faktach. 3. Przeczytaj zdanie po zdaniu swoj(cid:200) histori(cid:218), zatrzymuj(cid:200)c si(cid:218) co chwil(cid:218) i zadaj(cid:200)c pytanie: czy kamera to zobaczy? Na przyk(cid:239)ad kamera nie zo- baczy, (cid:285)e „o ma(cid:239)y w(cid:239)os nie z(cid:239)ama(cid:239)em nogi”. Je(cid:258)li zobaczy, kontynuujesz do nast(cid:218)pnego zdania. Je(cid:258)li nie, zadajesz pytanie: a co zobaczy konkretnie? Na przyk(cid:239)ad zobaczy w powy(cid:285)szym przyk(cid:239)adzie, (cid:285)e „wywróci(cid:239)em si(cid:218)”. Zapisujesz wnioski p(cid:239)yn(cid:200)ce z testu kamery na kartce tu(cid:285) pod poprzedni(cid:200) wersj(cid:200). 4. Po sko(cid:241)czeniu testu kamery przeczytaj now(cid:200) wersj(cid:218) tej historii. Kali- brujesz swoje reakcje. Zadaj sobie pytania: Jak si(cid:218) teraz czuj(cid:218)? Co si(cid:218) zmieni(cid:239)o? Jak to wp(cid:239)ywa na moje (cid:285)ycie? 20. Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:258)ci Wst(cid:218)p ......................................................................................7 Dzie(cid:241) 1. ..................................................................................9 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to wiedzie(cid:202), (cid:285)e si(cid:218) zas(cid:239)u(cid:285)y(cid:239)o Dzie(cid:241) 2. ................................................................................11 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to umie(cid:202) korzysta(cid:202) z tego, co si(cid:218) ma Dzie(cid:241) 3. ................................................................................13 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to zbiór momentów, w których by(cid:239)e(cid:258) obecny i nie chcia(cid:239)e(cid:258) poprawia(cid:202) rzeczywisto(cid:258)ci Dzie(cid:241) 4. ................................................................................15 Szcz(cid:218)(cid:258)cie ma warto(cid:258)(cid:202) dopiero wówczas, gdy mo(cid:285)esz si(cid:218) nim dzieli(cid:202) Dzie(cid:241) 5. ................................................................................17 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to spontaniczno(cid:258)(cid:202) Dzie(cid:241) 6. ................................................................................19 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to aktywno(cid:258)(cid:202) fizyczna Dzie(cid:241) 7. ................................................................................23 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to ogl(cid:200)da(cid:202) wyj(cid:200)tkowe miejsca i robi(cid:202) niepowtarzalne rzeczy Dzie(cid:241) 8. ................................................................................25 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to wskakiwa(cid:202) do zimnej wody i robi(cid:202) rzeczy, dla których znajdziesz tysi(cid:200)c powodów… by ich nie robi(cid:202)! Dzie(cid:241) 9. ................................................................................27 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to mie(cid:202) do siebie dystans Dzie(cid:241) 10. ..............................................................................29 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to podró(cid:285)e Dzie(cid:241) 11. ..............................................................................33 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to jedzenie Poleć książkęKup książkę – 306 – Dzie(cid:241) 12. ..............................................................................35 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to uszcz(cid:218)(cid:258)liwianie innych Dzie(cid:241) 13. ..............................................................................37 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to patrze(cid:202) na (cid:258)wiat optymistycznie Dzie(cid:241) 14. ..............................................................................39 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to zarabia(cid:202) pieni(cid:200)dze na tym, co by si(cid:218) i tak robi(cid:239)o za darmo Dzie(cid:241) 15. ..............................................................................43 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to bycie dobrym cz(cid:239)owiekiem Dzie(cid:241) 16. ..............................................................................45 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to tworzy(cid:202) co(cid:258), co ma warto(cid:258)(cid:202) dla innych Dzie(cid:241) 17. ..............................................................................49 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to by(cid:202) zdrowym Dzie(cid:241) 18. ..............................................................................51 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to rozumie(cid:202) Dzie(cid:241) 19. ..............................................................................55 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to by(cid:202) z w(cid:239)a(cid:258)ciw(cid:200) osob(cid:200) Dzie(cid:241) 20. ..............................................................................57 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to tworzy(cid:202) wspomnienia, które chce si(cid:218) potem pami(cid:218)ta(cid:202) Dzie(cid:241) 21. ..............................................................................59 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to zarabia(cid:202) tyle, by si(cid:218) nie martwi(cid:202) cen(cid:200), gdy chcesz co(cid:258) kupi(cid:202) Dzie(cid:241) 22. ..............................................................................63 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to robi(cid:202) co(cid:258), w czym jest si(cid:218) kompetentnym Dzie(cid:241) 23. ..............................................................................67 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to ulepsza(cid:202) jako(cid:258)(cid:202) (cid:285)ycia innych osób Dzie(cid:241) 24. ..............................................................................71 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to prosi(cid:202) i dostawa(cid:202) pomoc Dzie(cid:241) 25. ..............................................................................73 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to samemu tworzy(cid:202) swoje (cid:285)ycie Dzie(cid:241) 26. ..............................................................................75 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to upragniony styl (cid:285)ycia SPIS TRE(cid:165)CI Poleć książkęKup książkę – 307 – Dzie(cid:241) 27. ..............................................................................77 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to blisko(cid:258)(cid:202) fizyczna Dzie(cid:241) 28. ..............................................................................79 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to otacza(cid:202) si(cid:218) dobrymi lud(cid:283)mi i mie(cid:202) przyjació(cid:239) Dzie(cid:241) 29. ..............................................................................81 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to umie(cid:202) podziwia(cid:202) Dzie(cid:241) 30. ..............................................................................83 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to (cid:285)ycie towarzyskie Dzie(cid:241) 31. ..............................................................................85 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to g(cid:239)(cid:218)bokie rozmowy Dzie(cid:241) 32. ..............................................................................87 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to mie(cid:202) dla siebie ca(cid:239)(cid:200) si(cid:239)owni(cid:218) o 5 rano Dzie(cid:241) 33. ..............................................................................89 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to wyznacza(cid:202) cele i je realizowa(cid:202). I mie(cid:202) wizj(cid:218), która przerasta swego twórc(cid:218) Dzie(cid:241) 34. ..............................................................................91 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to robi(cid:202) zakupy Dzie(cid:241) 35. ..............................................................................95 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to wraca(cid:202) do domu Dzie(cid:241) 36. ..............................................................................97 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to wróci(cid:202) do pracy Dzie(cid:241) 37. ..............................................................................99 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to uwolni(cid:202) swój g(cid:239)os i móc si(cid:218) nim dzieli(cid:202) ze (cid:258)wiatem Dzie(cid:241) 38. ............................................................................101 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to dojrza(cid:239)a relacja ojca z synem Dzie(cid:241) 39. ............................................................................105 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to mie(cid:202) Twoje wsparcie Dzie(cid:241) 40. ............................................................................107 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to poznawa(cid:202) wyj(cid:200)tkowych ludzi Dzie(cid:241) 41. ............................................................................109 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to dostawa(cid:202) prezenty 100HAPPYDAYS, CZYLI JAK SI(cid:125) ROBI SZ CZ(cid:125)(cid:165) CIE W 100 DNI Poleć książkęKup książkę – 308 – Dzie(cid:241) 42. ............................................................................111 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to mówi(cid:202) w obcych j(cid:218)zykach Dzie(cid:241) 43. ............................................................................115 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to stworzy(cid:202) sobie zawód Dzie(cid:241) 44. ............................................................................125 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to gra(cid:202) dru(cid:285)ynowo Dzie(cid:241) 45. ............................................................................127 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to przyja(cid:283)ni(cid:202) si(cid:218) ze zwierz(cid:218)tami Dzie(cid:241) 46. ............................................................................129 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to wyst(cid:218)powa(cid:202) obok swych mistrzów Dzie(cid:241) 47. ............................................................................131 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to i(cid:258)(cid:202) po najlepszo(cid:258)(cid:202) Dzie(cid:241) 48. ............................................................................133 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to by(cid:202) najlepszym na (cid:258)wiecie Dzie(cid:241) 49. ............................................................................135 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to by(cid:202) wytrwa(cid:239)ym i zadowolonym z siebie Dzie(cid:241) 50. ............................................................................137 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to znale(cid:283)(cid:202) równowag(cid:218) Dzie(cid:241) 51. ............................................................................141 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to mie(cid:202) obok siebie lojalnych ludzi Dzie(cid:241) 52. ............................................................................143 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to wyst(cid:218)powa(cid:202) w telewizji Dzie(cid:241) 53. ............................................................................145 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to wyci(cid:200)ga(cid:202) wnioski Dzie(cid:241) 54. ............................................................................147 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to my(cid:258)le(cid:202) jak przedsi(cid:218)biorca Dzie(cid:241) 55. ............................................................................149 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to Wine and Food Noble Night Dzie(cid:241) 56. ............................................................................151 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to pi(cid:218)kno Dzie(cid:241) 57. ............................................................................153 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to sp(cid:218)dza(cid:202) czas z sob(cid:200) samym SPIS TRE(cid:165)CI Poleć książkęKup książkę – 309 – Dzie(cid:241) 58. ............................................................................157 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to przywództwo Dzie(cid:241) 59. ............................................................................159 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to pracowa(cid:202) z kobietami Dzie(cid:241) 60. ............................................................................163 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to bezinteresownie pomóc, zrobi(cid:202) niemo(cid:285)liw(cid:200) rzecz i zrealizowa(cid:202) niesamowity pomys(cid:239) Dzie(cid:241) 61. ............................................................................167 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to (cid:239)(cid:200)czy(cid:202) (cid:258)wiaty Dzie(cid:241) 62. ............................................................................169 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to „papi time” Dzie(cid:241) 63. ............................................................................173 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to… Nie. To jest nieszcz(cid:218)(cid:258)cie Dzie(cid:241) 64. ............................................................................177 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to widzie(cid:202) efekty swojej pracy Dzie(cid:241) 65. ............................................................................181 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to spotka(cid:202) na ulicy Kamila Dzie(cid:241) 66. ............................................................................185 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to budowa(cid:202) lepsz(cid:200) Polsk(cid:218) Dzie(cid:241) 67. ............................................................................189 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to pod(cid:200)(cid:285)a(cid:202) za w(cid:239)asnym marzeniem Dzie(cid:241) 68. ............................................................................193 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to (cid:239)ama(cid:202) zasady Dzie(cid:241) 69. ............................................................................197 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to porusza(cid:202) ludzi Dzie(cid:241) 70. ............................................................................201 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to wiele ma(cid:239)ych momentów naraz Dzie(cid:241) 71. ............................................................................203 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to otacza(cid:202) si(cid:218) warto(cid:258)ciowymi lud(cid:283)mi Dzie(cid:241) 72. ............................................................................205 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to by(cid:202) p(cid:239)odnym 100HAPPYDAYS, CZYLI JAK SI(cid:125) ROBI SZ CZ(cid:125)(cid:165) CIE W 100 DNI Poleć książkęKup książkę – 310 – Dzie(cid:241) 73. ............................................................................209 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to si(cid:218) uczy(cid:202) Dzie(cid:241) 74. ............................................................................211 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to (cid:239)(cid:200)czy(cid:202) pokolenia Dzie(cid:241) 75. ............................................................................215 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to mie(cid:202) czas dla siebie Dzie(cid:241) 76. ............................................................................219 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to randka z (cid:285)on(cid:200) Dzie(cid:241) 77. ............................................................................223 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to s(cid:239)u(cid:285)y(cid:202) 50 000 osób z ca(cid:239)ego (cid:258)wiata Dzie(cid:241) 78. ............................................................................227 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to otacza(cid:202) si(cid:218) wiedz(cid:200) Dzie(cid:241) 79. ............................................................................231 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to mie(cid:202) do kogo wraca(cid:202) Dzie(cid:241) 80. ............................................................................235 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to wiedzie(cid:202), w co inwestowa(cid:202) Dzie(cid:241) 81. ............................................................................239 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to mówi(cid:202) w(cid:239)asnym g(cid:239)osem Dzie(cid:241) 82. ............................................................................241 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to rosn(cid:200)(cid:202) Dzie(cid:241) 83. ............................................................................243 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to teraz tworzy(cid:202) tak(cid:200) przysz(cid:239)o(cid:258)(cid:202), by kiedy(cid:258) mie(cid:202) wspania(cid:239)e wspomnienia Dzie(cid:241) 84. ............................................................................247 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to zdrowie Dzie(cid:241) 85. ............................................................................253 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to dzieli(cid:202) si(cid:218) wiedz(cid:200) m(cid:200)drych ludzi Dzie(cid:241) 86. ............................................................................255 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to zmienia(cid:202) kierunek pr(cid:200)du rzeki Dzie(cid:241) 87. ............................................................................261 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to mie(cid:202) przyjació(cid:239) SPIS TRE(cid:165)CI Poleć książkęKup książkę – 311 – Dzie(cid:241) 88. ............................................................................265 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to Brazylia Dzie(cid:241) 89. ............................................................................269 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to (cid:285)y(cid:202) Dzie(cid:241) 90. ............................................................................273 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to naprawia(cid:202). Dzie(cid:241) 91. ............................................................................277 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to i(cid:258)(cid:202) naprzód Dzie(cid:241) 92. ............................................................................281 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to wiedzie(cid:202), z kim si(cid:218) walczy Dzie(cid:241) 93. ............................................................................285 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to mie(cid:202) zwyk(cid:239)y dzie(cid:241) Dzie(cid:241) 94. ............................................................................287 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to pracowa(cid:202) mi(cid:218)dzynarodowo Dzie(cid:241) 95. ............................................................................291 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to taniec Dzie(cid:241) 96. ............................................................................293 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to czyta(cid:202) ksi(cid:200)(cid:285)ki Dzie(cid:241) 97. ............................................................................295 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to wolna niedziela Dzie(cid:241) 98. ............................................................................297 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to wiedzie(cid:202), (cid:285)e 100happydays b(cid:218)dzie ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:200)!!! Dzie(cid:241) 99. ............................................................................299 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to podsumowywa(cid:202) Dzie(cid:241) 100. ..........................................................................303 Szcz(cid:218)(cid:258)cie to sko(cid:241)czy(cid:202) 100happydays 100HAPPYDAYS, CZYLI JAK SI(cid:125) ROBI SZ CZ(cid:125)(cid:165) CIE W 100 DNI Poleć książkęKup książkę – 312 – SPIS TRE(cid:165)CI Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

100happydays, czyli jak się robi szczęście w 100 dni
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: