Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00152 002552 22736393 na godz. na dobę w sumie
101 pomysłów na własną firmę - książka
101 pomysłów na własną firmę - książka
Autor: , Liczba stron: 392
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0120-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> mała firma
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Czy myślałeś o otwarciu własnej firmy? A może już prowadzisz działalność? Jeśli tak, to poznałeś lub wkrótce poznasz typowe problemy świeżo upieczonych przedsiębiorców, takie jak brak środków, trudności z pozyskaniem kredytu, niepewność, czy firma wyjdzie na plus, zbyt mała wiedza o księgowości i podatkach, brak znajomości wśród potencjalnych dostawców i klientów. Z tej książki dowiesz się, jak pokonać takie trudności.

Zostać własnym szefem jest łatwiej i taniej, niż myślisz. I wcale nie musisz mieć wielkich pieniędzy. Znajdź coś, w czym możesz wykorzystać swoje umiejętności i doświadczenie, a potem rozreklamuj pomysł wśród ludzi, którzy mogą potrzebować Twojego produktu -- od tego zaczyna się każdy biznes. Ale to nie wystarczy. Oprócz idei będziesz potrzebować wiedzy o prowadzeniu firmy.

Dzieki tej pozycji dowiesz się:

Każdy biznes wiąże się z ryzykiem, a także wymaga od Ciebie wiedzy... i oczywiście pieniędzy. Autorzy tej książki rekomendują Ci pomysły na biznes i oceniają ich najważniejsze aspekty: poziom zagrożenia, wymagane umiejętności przedsiębiorcy, potrzebne licencje i zezwolenia, możliwość sprzedaży przez Internet i telefon oraz szacowane koszty wprowadzenia pomysłu w życie: od 0 do 15 000 zł.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

101 pomys³ów na w³asn¹ firmê Autorzy: Corey Sandler, Janice Keefe T³umaczenie: Magdalena Strzelecka, Monika Szczêsny ISBN: 83-246-0120-1 Tytu³ orygina³u: 101 Small Business Ideas for Under $5000 Format: B5, stron: 380 Czy myœla³eœ o otwarciu w³asnej firmy? A mo¿e ju¿ prowadzisz dzia³alnoœæ? Jeœli tak, to pozna³eœ lub wkrótce poznasz typowe problemy œwie¿o upieczonych przedsiêbiorców, takie jak brak œrodków, trudnoœci z pozyskaniem kredytu, niepewnoœæ, czy firma wyjdzie na plus, zbyt ma³a wiedza o ksiêgowoœci i podatkach, brak znajomoœci wœród potencjalnych dostawców i klientów. Z tej ksi¹¿ki dowiesz siê, jak pokonaæ takie trudnoœci. Zostaæ w³asnym szefem jest ³atwiej i taniej, ni¿ myœlisz. I wcale nie musisz mieæ wielkich pieniêdzy. ZnajdŸ coœ, w czym mo¿esz wykorzystaæ swoje umiejêtnoœci i doœwiadczenie, a potem rozreklamuj pomys³ wœród ludzi, którzy mog¹ potrzebowaæ Twojego produktu -- od tego zaczyna siê ka¿dy biznes. Ale to nie wystarczy. Oprócz idei bêdziesz potrzebowaæ wiedzy o prowadzeniu firmy. Dzieki tej pozycji dowiesz siê: (cid:129) jak stworzyæ rozs¹dny biznesplan: okreœlenie kosztów pocz¹tkowych i bie¿¹cych; (cid:129) jak zdobywaæ fundusze na rozwój firmy; (cid:129) jak byæ w zgodzie z prawem: ksiêgowoœæ, przepisy i ubezpieczenie dzia³alnoœci gospodarczej; (cid:129) jak tanio i skutecznie prowadziæ marketing; (cid:129) jak przyspieszyæ rozwój pocz¹tkuj¹cej firmy. Ka¿dy biznes wi¹¿e siê z ryzykiem, a tak¿e wymaga od Ciebie wiedzy… i oczywiœcie pieniêdzy. Autorzy tej ksi¹¿ki rekomenduj¹ Ci pomys³y na biznes i oceniaj¹ ich najwa¿niejsze aspekty: poziom zagro¿enia, wymagane umiejêtnoœci przedsiêbiorcy, potrzebne licencje i zezwolenia, mo¿liwoœæ sprzeda¿y przez Internet i telefon oraz szacowane koszty wprowadzenia pomys³u w ¿ycie: od 0 do 15 000 z³. Spis treści O autorach Wstęp Jak korzystać z książki? 1. Ubezpieczenie firmy i ryzyko zarządzania 2. Prawo i podatki 3. Ustalanie poziomu ceny 4. Finansowanie małej firmy 5. Usługi dla domu (zewnętrzne) 1. Koszenie trawników 2. Odśnieżanie 3. Pielęgnacja ogrodu 4. Czyszczenie okien 5. Czyszczenie tarasów 6. Projektowanie ogrodu 7. Budowanie tarasów 8. Szopy, place zabaw, budy dla psów 9. Instalowanie domowego placu zabaw dla dzieci 10. Zakładanie zewnętrznych instalacji oświetleniowych o niskim napięciu 11. Kamieniarstwo i murarka dekoracyjna 6. Usługi dla domu (wewnętrzne) 12. Sprzątanie domu 13. Czyszczenie dywanów 14. Dekorator wnętrz 11 13 15 19 29 35 43 47 48 51 56 58 61 64 66 69 72 74 77 81 82 85 88 8 101 P O M Y S Ł Ó W N A W Ł A S N Ą F I R M Ę 15. Tapicerka i szycie pokrowców 16. Tapetowanie 17. Specjalistyczne malowanie wnętrz 18. Renowacja mebli 19. Naprawa mebli 20. Aranżer szaf 21. Budowanie biblioteczek i regałów 22. Pielęgnacja roślin pokojowych 23. Aranżacje z kwiatów suszonych i sztucznych wykonywane na zamówienie 7. Usługi dla domu (specjalistyczne) 24. Pomocnik do prac domowych 25. Sprawunki na zlecenie 26. Opieka nad domem letniskowym 27. Pilnowanie domu podczas nieobecności właścicieli 28. Malowanie domu 29. Czyszczenie kominów 30. Czyszczenie basenów 31. Dostarczanie drewna opałowego 32. Wywóz śmieci wielkogabarytowych na żądanie 33. Dostarczanie choinek świątecznych 34. Naprawa małych urządzeń silnikowych 8. Przyjęcia, rozrywka i specjalne okazje 35. Organizator przyjęć 36. Organizator imprez dla dzieci 37. Wypożyczalnia sprzętu na imprezy 38. Catering 39. Kucharz na zamówienie 40. Wyroby ciastkarskie na specjalne okazje 41. Przygotowywanie na zamówienie posiłków mrożonych 42. Obsługa baru 43. Artysta estradowy 44. Świąteczne dekorowanie 9. Usługi osobiste 45. Pomoc w zakupach 46. Komponowanie zestawów upominków dostosowanych do indywidualnych potrzeb 90 93 96 99 103 105 107 109 112 115 116 119 122 125 128 130 133 136 139 142 144 147 148 152 155 158 161 164 168 171 174 176 181 182 185 S P I S T R E Ś C I 9 47. Doradztwo w zakresie planowania podróży 48. Organizowanie wycieczek historycznych 49. Osobisty trener fitness 50. Trener sportowy 10. Usługi świadczone na rzecz dzieci, rodziny i zwierząt domowych 51. Opieka nad dziećmi 52. Prowadzenie agencji opiekunek 53. Organizowanie wieczoru dla dzieci poza domem 54. Wakacyjna opieka nad dziećmi 55. Wyprowadzanie psów i odwiedzanie zwierząt domowych w czasie wakacji 56. Opieka nad zwierzętami i dzienna opieka nad psem 57. Osoba do towarzystwa dla ludzi w podeszłym wieku 58. Udzielanie konsultacji osobom w podeszłym wieku 59. Poszukiwania genealogiczne 60. Biograf rodzinny 11. Usługi edukacyjne 61. Udzielanie korepetycji 62. Nauczanie języka 63. Nauczanie muzyki 64. Nauczanie informatyki 65. Przygotowanie do matury 66. Pomoc w wyborze uczelni 67. Konsultacje w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych na studia 68. Nauczanie w centrum kształcenia ustawicznego 12. Sztuka, rękodzieło, biżuteria, odzież i instrumenty muzyczne 69. Dokonywanie przeróbek krawieckich 70. Szycie ubrań na zamówienie 71. Wykonywanie wyrobów dziewiarskich na zamówienie 72. Szycie narzut na zamówienie 73. Wyrób biżuterii 74. Malowanie portretów z fotografii 75. Budowanie domków dla lalek na zamówienie 76. Strojenie i naprawa instrumentów muzycznych 189 191 195 198 203 204 207 210 214 218 223 226 228 231 234 239 240 242 244 247 250 254 257 261 265 266 269 272 274 276 279 282 285 10 101 P O M Y S Ł Ó W N A W Ł A S N Ą F I R M Ę 13. Transport, dostawa i usługi samochodowe 77. Przewóz osób 78. Dostarczanie przesyłek 79. Mycie i sprzątanie samochodu 14. Komputery, grafika i fotografia 80. Konsultacje w kwestii zakupu komputera 81. Naprawa i modernizacja komputerów 82. Projektowanie i utrzymywanie stron internetowych 83. Projektowanie grafiki 84. Fotograf 85. Konwersja materiału zapisanego na nośniku analogowym do postaci cyfrowej 86. Odnawianie zdjęć i dokumentów 87. Filmowanie 15. Praca biurowa i wolne zawody 88. Tymczasowa praca w charakterze sekretarki (sekretarza) 89. Zapisywanie informacji nagranych na dyktafonie, przepisywanie tekstów itp. 90. Tymczasowa pomoc podczas konferencji i spotkań biznesowych 91. Prowadzenie księgowości 92. Fakturowanie 93. Przygotowywanie życiorysów 94. Przygotowywanie pism 16. Sprzedaż u klienta 95. Organizowanie wyprzedaży przedmiotów używanych 96. Prowadzenie sprzedaży komisowej 97. Sprzedaż hurtowa antyków i przedmiotów kolekcjonerskich 98. Odsprzedaż używanych książek 99. Wypożyczanie narzędzi i wyposażenia 100. Dostarczanie gazet 101. Aukcje internetowe: eBay i Allegro A Publiczne i prywatne źródła informacji dla właścicieli małych firm Skorowidz 289 290 293 296 301 302 305 308 312 314 318 322 326 331 332 334 337 339 342 345 347 351 352 355 358 361 364 367 370 377 381 4 Finansowanie małej firmy Aby zarabiać pieniądze, najpierw trzeba je zainwestować — to podsta- wowa zasada szkoły biznesu. Niektóre przedsięwzięcia wymagają więk- szych nakładów finansowych niż inne: diler samochodowy może potrze- bować milionów złotych na zainwestowanie w swój salon sprzedaży. Nawet firmy zajmujące się odśnieżaniem czy koszeniem trawników (dwie z ma- łych firm, jakie omawiamy w tej książce) muszą dysponować jakąś go- tówką na zakup sprzętu i środków transportu. Wiele z przedstawionych w tej książce pomysłów na firmę można zre- alizować przy niewielkim nakładzie początkowym. Ale jeśli planujesz poszerzyć swój obszar działania, zatrudnić pracowników i oferować bar- dziej wyszukane usługi, ważne jest, abyś miał wystarczająco dużo środków na takie inwestycje. Takim kapitałem trzeba bardzo rozsądnie zarządzać, tak samo jak i pozostałymi składnikami firmy. Jeśli będziesz korzystać z własnych środków finansowych, musisz być pewien, że Twój biznes i plan działania mają solidne podstawy. Jeśli będziesz korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania — banku, inwestora czy agencji rządowej — musisz być pewien swojego przedsię- wzięcia i mieć świadomość ryzyka kredytowego. Dwa podstawowe modele finansowania działalności firmy to finansowanie kapitałem własnym oraz finansowanie kapitałem obcym. 44 101 P O M Y S Ł Ó W N A W Ł A S N Ą F I R M Ę Kapitał własny kontra kapitał obcy Kapitał własny jest inwestycją we własność firmy. Kapitał może pochodzić z prywatnych zasobów, od rodziny, przyjaciół, pracowników, klientów lub inwestora zewnętrznego, łącznie z inwestorem w postaci funduszu venture capital, który zainteresowany jest zakupem firm o dużym poten- cjale wzrostu. Inwestorzy własnościowi zwykle uzyskują część udziałów (oraz częściową kontrolę) firmy; z punktu widzenia założyciela firmy inwestor zewnętrzny zmniejsza jego prawa własnościowe oraz pozbawia go częściowej kontroli nad firmą. Kapitał obcy stanowią wszelkie zobowiązania w stosunku do innych pod- miotów działających w otoczeniu zewnętrznym firmy (i w zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa jest to również zobowiązanie właściciela firmy). Wierzycielami mogą być banki, firmy komercyjne oferujące kredyty, kontrahenci, dostawcy i agencje rządowe. Kredyt można przeznaczyć na operacje bieżące, zakup sprzętu oraz na cele krótkoterminowe, takie jak np. zakup towaru. Inwestorzy obcy zainteresowani są szacowaniem wskaźnika zadłużenia firmy. Wskaźnik ten określa wielkość pożyczonych środków pieniężnych lub dopiero planowanych pożyczek w stosunku do wielkości kapitału wła- snego. Im większy jest kapitał własny wniesiony przez właściciela, udzia- łowców lub akcjonariuszy, tym bardziej skłonny jest kredytodawca do udzielenia kredytu. Porównaj tę sytuację do kupowania domu. Kredytodawcy chętniej go- dzą się na zastaw hipoteczny, jeśli kredytobiorca wkłada w inwestycję domu znaczny kapitał własny. Istnieje teoria, według której klient inwe- stujący część własnych środków finansowych jest solidniejszym i wiary- godniejszym kredytobiorcą od tego, który korzysta wyłącznie z funduszy innych osób. Rodzaje kredytów Linia kredytowa jest jak osobista karta kredytowa — kwota kredytu jest udostępniana na określony czas do dyspozycji kredytobiorcy, który może z niej skorzystać w kwotach i terminach dla niego dogodnych. Kredyto- biorca co miesiąc płaci odsetki od dostępnych środków. F I N A N S O W A N I E M A Ł E J F I R M Y 45 Kredyt ratalny zapewnia kredytobiorcy znaczne środki finansowe i spła- cany jest w ratach w ustalonym terminie. Kredyt krótkoterminowy jest przeznaczany na określony cel: spłatę zakupu towaru, ustabilizowanie płynności finansowej itd. Spłata kredytu nastę- puje po rozwiązaniu sytuacji problemowej. Kredyt długoterminowy przeznaczany jest na wydatki kapitałowe, obejmu- jące również zakup sprzętu i nieruchomości, i spłacany jest z bieżących przychodów firmy. Zabezpieczenie kredytu Z punktu widzenia kredytodawcy najbardziej ryzykowny jest kredyt nie- zabezpieczony — w takim przypadku kredytobiorca składa bowiem jedynie obietnicę spłaty kredytu. Karta kredytowa jest niezabezpieczoną pożyczką i zwykle obciążona jest wyższym oprocentowaniem aniżeli pożyczka za- bezpieczona. Kredytodawcy preferują zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci rzeczy fizycznej — zabezpieczonej wartości. Jeśli na przykład kupujesz samochód, to kredytodawca jest jego właścicielem dopóty, dopóki kredyt nie zostanie spłacony. Jeśli dłużnik z jakiś przyczyn nie wywiązuje się ze swojego zo- bowiązania płatniczego, to kredytodawca ma prawo zatrzymać samochód i sprzedać go, aby odzyskać część lub całość pożyczonej kwoty. W przypadku pożyczek komercyjnych banki czy inni kredytodawcy mogą wymagać od klienta indywidualnego lub instytucjonalnego zabezpie- czenia kredytu w postaci zastawu rejestrowego lub zastawu na prawach. Firma może na przykład zastawić część majątku nieobciążonego hipoteką lub sprzęt, należności i inne wartościowe rzeczy. Klient indywidualny może ustanowić zastaw na majątku własnym, inwestycjach gotówkowych, polisie ubezpieczeniowej lub zapomodze pośmiertnej z tytułu ubezpie- czenia na życie. Dla niektórych pożyczek indywidualnych pożyczkodawca może wyma- gać pisemnego poręczenia przez osobę trzecią. Poręczyciel to osoba zobo- wiązująca się do spłacenia określonej kwoty pożyczki (kredytu), jeżeli dłuż- nik nie uczyni tego w ustalonym terminie. Podobnie jest w przypadku współdłużnika, z tym że wierzyciel może domagać się spłaty długu zarówno od dłużnika, jak i współdłużnika. Gwarant jest trzecią osobą, która gwaran- 46 101 P O M Y S Ł Ó W N A W Ł A S N Ą F I R M Ę tuje spłatę pozostałej kwoty zadłużenia, jeśli z jakiś przyczyn nie zrobił tego dłużnik; gwarantem może być ciesząca się dobrą opinią instytucja lub firma. W niektórych przypadkach programy rządowe lub prywatne wyrażają zgodę na udzielenie gwarancji pożyczki, aby w ten sposób po- móc małej firmie w uzyskaniu dofinansowania.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

101 pomysłów na własną firmę
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: