Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00207 005849 21756678 na godz. na dobę w sumie
101 zabezpieczeń przed atakami w sieci komputerowej - książka
101 zabezpieczeń przed atakami w sieci komputerowej - książka
Autor: , , Liczba stron: 560
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-517-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> hacking >> bezpieczeństwo sieci
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Chyba każda sieć komputerowa na świecie była już atakowana przez hakerów. Niektóre z ataków były skuteczne, inne nie. Efekty skutecznego ataku hakerów mogą być różne -- od braku szkód, aż po utratę ważnych danych lub, co często okazuje się znacznie gorsze -- wydostanie się takich danych na zewnątrz. Co sprawia, że niektóre sieci opierają się atakom hakerów, a inne nie? Sekret tkwi w zabezpieczeniach i pracy administratora.

W książce '101 zabezpieczeń przed atakami w sieci komputerowej' każdy, kto chce zabezpieczyć swoją sieć przed niepowołanym dostępem, znajdzie niezbędną do tego wiedzę. Książka przedstawia różne rodzaje ataków, sposoby ich wykrywania i metody ochrony sieci przed nimi. Opisuje ataki na różne warstwy i elementy sieci oraz zasady korzystania z zapór sieciowych.

Jeśli chcesz, aby administrowana przez Ciebie sieć była bezpieczna, skorzystaj ze sposobów przedstawionych w tej książce.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl 101 zabezpieczeñ przed atakami w sieci komputerowej Autorzy: Maciej Szmit, Marek Gusta, Mariusz Tomaszewski ISBN: 83-7361-517-2 Format: B5, stron: 560 Chyba ka¿da sieæ komputerowa na ġwiecie by³a ju¿ atakowana przez hakerów. Niektóre z ataków by³y skuteczne, inne nie. Efekty skutecznego ataku hakerów mog¹ byæ ró¿ne — od braku szkód, a¿ po utratê wa¿nych danych lub, co czêsto okazuje siê znacznie gorsze — wydostanie siê takich danych na zewn¹trz. Co sprawia, ¿e niektóre sieci opieraj¹ siê atakom hakerów, a inne nie? Sekret tkwi w zabezpieczeniach i pracy administratora. W ksi¹¿ce „101 zabezpieczeñ przed atakami w sieci komputerowej” ka¿dy, kto chce zabezpieczyæ swoj¹ sieæ przed niepowo³anym dostêpem, znajdzie niezbêdn¹ do tego wiedzê. Ksi¹¿ka przedstawia ró¿ne rodzaje ataków, sposoby ich wykrywania i metody ochrony sieci przed nimi. Opisuje ataki na ró¿ne warstwy i elementy sieci oraz zasady korzystania z zapór sieciowych. • Wykrywanie sniffingu i ochrona przed nim • Skanowanie portów i IP-spoofing • Ataki typu DoS • Wirusy, robaki i programy szpieguj¹ce • Zabezpieczanie procesu logowania • Ochrona przed atakiem przez przepe³nienie bufora • Technologie i architektury zapór sieciowych • Systemy wykrywania ataków typu IDS Jeġli chcesz, aby administrowana przez Ciebie sieæ by³a bezpieczna, skorzystaj ze sposobów przedstawionych w tej ksi¹¿ce. Spis treści Wstęp ...................................................z.......................................... 11 Rozdział 1. Metody obrony przed atakami prowadzonymi w warstwie dostępu do sieci ...................................................z......... 15 Sniffing w sieci o fizycznej topologii magistrali i w sieci wykorzystującej koncentratory...... 16 Programy wykorzystywane do podsłuchu...................................................c.............. 16 Tcpdump ...................................................c...................................................c....... 16 Ethereal ...................................................c...................................................c......... 17 Sniff v. 1.4 ...................................................c...................................................c.... 18 Konfiguracja sieci testowej ...................................................c.................................... 18 Przeprowadzenie ataku...................................................c........................................... 20 Sniffing w sieci zbudowanej przy wykorzystaniu przełączników ................................... 22 Konfiguracja sieci testowej ...................................................c.................................... 23 Sniffing w sieci zbudowanej przy wykorzystaniu przełączników — ARP-spoofing.... 24 Przeprowadzenie ataku ...................................................c.................................... 25 Sniffing w sieci zbudowanej z wykorzystaniem przełączników — MAC-flooding ..... 26 Przeprowadzenie ataku ...................................................c.................................... 27 Sniffing w sieci zbudowanej przy wykorzystaniu przełączników — duplikacja adresu fizycznego ...................................................c......................... 29 Przeprowadzenie ataku ...................................................c.................................... 29 Antysniffing ...................................................c...................................................c.............. 30 Zabezpieczenie nr 1. Wykrywanie sniffingu za pomocą testu ARP.................... 31 Zabezpieczenie nr 2. Wykrywanie sniffingu za pomocą testu ARP-Cache ........ 34 Zabezpieczenie nr 3. Wykrywanie sniffingu za pomocą testu ICMP.................. 37 Zabezpieczenie nr 4. Wykrywanie sniffingu za pomocą testu DNS ................... 39 Zabezpieczenie nr 5. Wykrywanie sniffingu za pomocą pomiarów czasów latencji...................................................c............................. 41 Zabezpieczenie nr 6. Wykrywanie podsłuchu metodami reflektometrycznymi .. 45 Zabezpieczenie nr 7. Wykrywanie ataku ARP-spoofing za pomocą programu arpwatch ...................................................c..................... 46 Zabezpieczenie nr 8. Ochrona przed atakiem ARP-spoofing za pomocą statycznej tablicy ARP...................................................c................ 48 Zabezpieczenie nr 9. Wykrywanie ataku ARP-spoofing za pomocą programu ARP-Analyzer ...................................................c............ 51 Zabezpieczenie nr 10. Lokalne wykrywanie sniffingu........................................ 54 Zabezpieczenie nr 11. Ochrona przed podsłuchem przy użyciu technologii VLAN...................................................c..................... 55 4 101 zabezpieczeń przed atakami w sieci komputerowej Zabezpieczenie nr 12. Przełączniki zarządzalne jako zabezpieczenie przed podsłuchem ...................................................c......................................... 59 Zabezpieczenie nr 13. Wirtualne sieci prywatne jako zabezpieczenie przed podsłuchem ...................................................c......................................... 59 Zabezpieczenie nr 14. Wykrywanie ataku MAC-flooding za pomocą programu MACManipulator ...................................................c......................... 66 Zabezpieczenie nr 15. Szyfrowanie połączenia sieciowego z wykorzystaniem protokołu SSL ...................................................c................. 68 Zabezpieczenie nr 16. Szyfrowanie połączenia sieciowego z wykorzystaniem protokołu TLS...................................................c................. 77 Rozdział 2. Metody obrony przed atakami prowadzonymi w warstwach internetu i host-to-host................................................ 79 Skanowanie portów ...................................................c...................................................c... 79 Nmap...................................................c...................................................c................... 80 Instalacja Nmapa...................................................c.............................................. 80 Instalacja Nmapa w systemie Linux...................................................c................. 80 Instalacja Nmapa w systemie Windows ...................................................c........... 81 Techniki skanowania portów...................................................c.................................. 82 Skanowanie TCP-connect ...................................................c................................ 83 Zabezpieczenie nr 17. NAT jako składnik zapory sieciowej............................... 83 Zabezpieczenie nr 18. Usługi pośredniczenia (proxy) w roli zapory sieciowej... 87 Pośredniczenie za pomocą Socks ...................................................c........................... 88 Konfiguracja komputera B...................................................c............................... 88 Konfiguracja komputera A...................................................c............................... 92 Testowanie działania usługi pośredniczącej...................................................c..... 94 Zabezpieczenie nr 19. Wykorzystanie zapory sieciowej IPTables do blokowania prób skanowania TCP-connect ................................................ 96 Skanowanie TCP SYN...................................................c..................................... 99 Zabezpieczenie nr 20. Wykorzystanie zapory sieciowej iptables do blokowania prób skanowania TCP SYN...................................................c.. 99 Skanowanie TCP FIN ...................................................c.................................... 100 Zabezpieczenie nr 21. Wykorzystanie systemu IDS Snort do wykrywania prób skanowania TCP FIN ...................................................c 100 Zabezpieczenie nr 22. Wykorzystanie zapory sieciowej IPTables do blokowania prób skanowania TCP FIN ...................................................c. 101 Skanowanie TCP ACK ...................................................c.................................. 103 Zabezpieczenie nr 23. Wykorzystanie systemu IDS Snort do wykrywania prób skanowania TCP ACK ................................................. 104 Zabezpieczenie nr 24. Wykorzystanie zapory sieciowej iptables do blokowania prób skanowania TCP ACK .................................................. 104 Skanowanie TCP NULL ...................................................c................................ 105 Zabezpieczenie nr 25. Wykorzystanie systemu IDS Snort do wykrywania prób skanowania TCP NULL ............................................... 105 Zabezpieczenie nr 26. Wykorzystanie zapory sieciowej iptables do blokowania prób skanowania TCP NULL ................................................ 105 Skanowanie TCP XMAS ...................................................c............................... 106 Zabezpieczenie nr 27. Wykorzystanie systemu IDS Snort do wykrywania prób skanowania TCP XMAS .............................................. 106 Zabezpieczenie nr 28. Wykorzystanie zapory sieciowej iptables do blokowania prób skanowania TCP XMAS ............................................... 107 Skanowanie FTP-bounce ...................................................c............................... 107 Zabezpieczenie nr 29. Obrona przed skanowaniem FTP-bounce...................... 110 Spis treści 5 Zabezpieczenie nr 30. Narzędzie Portsentry jako obrona przed skanowaniem portów w systemie Linux .............................................. 111 Przeprowadzenie próby skanowania portów komputera zabezpieczonego przez Portsentry ...................................................c.............. 115 Zabezpieczenie nr 31. Osobiste zapory sieciowe jako obrona przed skanowaniem portów w systemach Windows ...................................... 116 Skanowanie UDP ...................................................c........................................... 128 Zabezpieczenie nr 32. Wykorzystanie zapory sieciowej iptables do blokowania prób skanowania pakietami UDP .......................................... 129 Skanowanie ICMP ...................................................c......................................... 129 Zabezpieczenie nr 33. Wykorzystanie zapory sieciowej iptables do blokowania prób skanowania pakietami ICMP......................................... 129 Techniki ukrywania przez napastnika skanowania portów...................................... 130 Metody wykrywania systemu operacyjnego (ang. OS fingerprinting) .......................... 131 Pasywne wykrywanie systemu operacyjnego...................................................c....... 131 Pasywna analiza stosu TCP/IP ...................................................c....................... 132 Aktywne wykrywanie systemu operacyjnego ...................................................c...... 134 Zabezpieczenie nr 34. Zmiana parametrów stosu TCP/IP w systemie Linux w celu utrudnienia fingerprintingu.................................... 136 IP-spoofing ...................................................c...................................................c..............137 Zabezpieczenie nr 35. Filtrowanie ruchu na zaporze sieciowej jako zabezpieczenie przed atakami wykorzystującymi IP-spoofing .............. 137 Zabezpieczenie nr 36. Weryfikacja adresu źródłowego za pomocą funkcji rp_filter ...................................................c......................... 141 Atak wyboru trasy (ang. Source routing)...................................................c.................... 142 Zabezpieczenie nr 37. Wyłączenie opcji source routing ................................... 142 Zabezpieczenie nr 38. Wykorzystanie uwierzytelniania RIPv2 jako ochrona przed atakami na routery ...................................................c....... 143 Rozdział 3. Metody obrony przed atakami DoS i DDoS ...................................... 155 Ataki DoS...................................................c...................................................c................155 Ping of Death ...................................................c...................................................c.... 156 Zabezpieczenie nr 39. Ochrona przed atakiem Ping of Death za pomocą filtrowania na zaporze sieciowej .................................................. 156 Teardrop...................................................c...................................................c............ 157 Zabezpieczenie nr 40. Ochrona przed atakiem teardrop za pomocą systemu Snort ...................................................c........................... 158 Zabezpieczenie nr 41. Ochrona przed atakiem teardrop za pomocą filtrowania pakietów ...................................................c................. 158 Atak SYN-flood ...................................................c...................................................c 158 Zabezpieczenie nr 42. Ochrona przed atakiem SYN-flood wychodzącym z naszej sieci za pomocą zapory sieciowej............................. 159 Zabezpieczenie nr 43. Ochrona przed atakami SYN- flood i Naptha na usługi w naszej sieci za pomocą iptables .................................................. 160 Atak Land...................................................c...................................................c.......... 160 Zabezpieczenie nr 44. Ochrona przed atakiem Land za pomocą programu Snort ...................................................c......................... 161 Zabezpieczenie nr 45. Ochrona przed atakiem Land za pomocą programu Snort (reguła systemu IDS) ......................................... 162 Atak Naptha ...................................................c...................................................c...... 162 Zabezpieczenie nr 46. Wykorzystanie systemu IDS Snort do wykrywania ataku Naptha...................................................c...................... 164 6 101 zabezpieczeń przed atakami w sieci komputerowej Atak Smurf...................................................c...................................................c........ 165 Zabezpieczenie nr 47. Ochrona od strony pośrednika przed atakiem Smurf za pomocą zapory sieciowej ...................................................c....................... 167 Zabezpieczenie nr 48. Ochrona przed atakiem Smurf od strony ofiary za pomocą zapory sieciowej ...................................................c....................... 168 UDP-flood („Pepsi”) ...................................................c............................................ 168 Zabezpieczenie nr 49. Ochrona przed atakiem Pepsi za pomocą zapory sieciowej ...................................................c....................... 169 Zabezpieczenie nr 50. Ochrona przed atakiem Pepsi za pomocą programu Snort ...................................................c......................... 170 Smbnuke ...................................................c...................................................c........... 170 Zabezpieczenie nr 51. Ochrona przed atakiem Smbnuke za pomocą filtra pakietów ...................................................c........................... 170 Zabezpieczenie nr 52. Ochrona przed atakiem Smbnuke za pomocą programu Snort ...................................................c......................... 171 Zalewanie maszyny połączeniami na określonym porcie — Connection-flood...... 171 Zabezpieczenie nr 53. Ochrona przed atakiem Connection-flood za pomocą zapory sieciowej ...................................................c....................... 173 Fraggle ...................................................c...................................................c.............. 173 Zabezpieczenie nr 54. Ochrona przed atakiem fraggle za pomocą zapory sieciowej ...................................................c....................... 174 Jolt...................................................c...................................................c.....................175 Zabezpieczenie nr 55. Ochrona przed atakiem Jolt za pomocą zapory sieciowej ...................................................c....................... 175 Zabezpieczenie nr 56. Ochrona przed atakiem Jolt za pomocą programu Snort ...................................................c......................... 175 Rozproszone ataki typu „odmowa usługi” (DDoS) ...................................................c.... 175 Faza powstawania sieci DDoS ...................................................c....................... 178 Właściwa faza ataku ...................................................c...................................... 179 Szczegółowa charakterystyka ataków DDoS ...................................................c....... 179 Atak Trinoo...................................................c...................................................c. 179 Atak Tribe Flood Network ...................................................c............................. 180 Atak TFN 2000 ...................................................c.............................................. 180 Atak Stacheldraht (drut kolczasty) ...................................................c................. 181 Atak Shaft ...................................................c...................................................c... 181 Atak Mstream ...................................................c................................................ 182 Obrona przed atakami DDoS...................................................c...................................... 182 Zabezpieczenie nr 57. Ręczne wykrywanie i usuwanie demona Wintrinoo...... 183 Zabezpieczenie nr 58. Wykrywanie demona Wintrinoo za pomocą programu wtrinscan ...................................................c.................. 184 Zabezpieczenie nr 59. Wykrywanie narzędzi DDoS za pomocą programu Zombie Zapper ...................................................c......... 184 Zabezpieczenie nr 60. Wykrywanie demona trinoo za pomocą programu wtrinscan ...................................................c.................. 186 Zabezpieczenie nr 61. Wykrywanie i unieszkodliwianie demona trinoo narzędziem netcat ...................................................c....................................... 187 Zabezpieczenie nr 62. Wykrywanie demona i węzła Trinoo za pomocą programu find_ddos...................................................c.................. 191 Zabezpieczenie nr 63. Zdalne i lokalne usuwanie z systemu demona Trinoo ... 192 Zabezpieczenie nr 64. Wykrywanie narzędzi DDoS za pomocą programu DDoSPing...................................................c................. 193 Zabezpieczenie nr 65. Wykrywanie narzędzi DDoS przez analizę ruchu sieciowego...................................................c................... 195 Spis treści 7 Zabezpieczenie nr 66. Wykorzystanie systemu IDS Snort do wykrywania ataku Trinoo ...................................................c...................... 200 Zabezpieczenie nr 67. Wykorzystanie systemu IDS Snort do wykrywania ataku Tribe Flood Network .................................................. 204 Zabezpieczenie nr 68. Wykorzystanie systemu IDS Snort do wykrywania ataku Tribe Flood Network 2000.......................................... 204 Zabezpieczenie nr 69. Wykorzystanie systemu IDS Snort do wykrywania ataku Stacheldraht ...................................................c............. 205 Zabezpieczenie nr 70. Wykorzystanie systemu IDS Snort do wykrywania ataku Shaft...................................................c......................... 205 Zabezpieczenie nr 71. Wykorzystanie systemu IDS Snort do wykrywania ataku Mstream ...................................................c................... 206 Rozdział 4. Obrona przed atakami w warstwie procesów i aplikacji oraz atakami przeciwko systemom i aplikacjom sieciowym ............. 209 Robaki, wirusy, spyware ...................................................c............................................ 210 Zabezpieczenie nr 72. Wykrywanie programów typu rootkit w systemie Linux ...................................................c........................................ 211 Zabezpieczenie nr 73. Lokalne wykrywanie koni trojańskich .......................... 212 Zabezpieczenie nr 74. Wykrywanie modyfikacji plików z zapisem logowania użytkowników w systemie Linux ................................ 216 DNS-spoofing i ataki Man-in-the-Middle na sesje szyfrowane..................................... 217 DNS-spoofing ...................................................c...................................................c......... 218 Zabezpieczenie nr 75. Ochrona przed atakiem DNS-spoofing za pomocą statycznych odwzorowań nazw...................................................c. 220 Zabezpieczenie nr 76. Ochrona przed niechcianymi banerami, plikami cookies za pomocą odwzorowań w pliku hosts ................................ 221 Zabezpieczenie nr 77. Obrona przed atakiem Man-in-The-Middle................... 221 Łamanie haseł...................................................c...................................................c.......... 229 Proces logowania ...................................................c................................................. 229 Narzędzia do łamania haseł...................................................c.................................. 230 L0pht Crack ...................................................c...................................................c 230 John the Ripper ...................................................c.............................................. 230 Łamacz 1.1...................................................c...................................................c.. 230 Advanced ZIP Password Recovery ...................................................c................ 231 Zdalne odgadywanie haseł użytkownika ...................................................c.............. 234 Zabezpieczenie nr 78. Polityka silnych haseł...................................................c. 235 Zabezpieczenie nr 79. Hasła jednorazowe ...................................................c..... 238 Przykład implementacji haseł jednorazowych w systemie Knoppix 3.4 z wykorzystaniem usługi SSH ...................................................c.................... 243 Zabezpieczenie nr 80. Bezpieczne uwierzytelnianie za pomocą serwera RADIUS ...................................................c...................... 247 Zabezpieczenie nr 81. Bezpieczne uwierzytelnianie za pomocą protokołu Kerberos ...................................................c................... 249 SPAM i ataki na usługi pocztowe...................................................c............................... 251 Zabezpieczenie nr 82. Uwierzytelnianie użytkownika końcowego SMTP oraz ograniczenia na wysyłane listy...................................................c............ 252 Zabezpieczenie nr 83. Szyfrowana transmisja POP (IMAP) i SMTP ............... 253 Zabezpieczenie nr 84. Zamykanie przekaźnika (relay) ..................................... 254 Zabezpieczenie nr 85. Filtrowanie poczty przychodzącej ................................. 255 Zabezpieczenie nr 86. Programy kontroli rodzicielskiej ................................... 257 Przykładowa konfiguracja programu Cyber Patrol ........................................... 259 Zabezpieczenie nr 87. Usuwanie lub fałszowanie etykiet wyświetlanych przez usługi sieciowe ...................................................c......... 264 8 101 zabezpieczeń przed atakami w sieci komputerowej Protokół DHCP ...................................................c...................................................c....... 267 Zabezpieczenie nr 88. Zabezpieczenie klienta przed nielegalnym serwerem DHCP w sieci ...................................................c............................. 268 Zabezpieczenie nr 89. Alokacja manualna adresów DHCP .............................. 270 Zabezpieczenie nr 90. Honeypot...................................................c.................... 274 Zabezpieczenie nr 91. Zabezpieczenie przed atakiem buffer overflow za pomocą biblioteki libsafe ...................................................c....................... 287 Rozdział 5. Dziesięć dobrych rad dla administratora ......................................... 291 Zabezpieczenie 92. Wykonuj regularnie kopie bezpieczeństwa........................ 291 Uaktualnianie systemu Windows ...................................................c......................... 294 Zabezpieczenie 93. Uaktualnij swój system...................................................c... 294 Uaktualnianie systemu Linux (dystrybucja Knoppix 3.4) ....................................... 304 APT — narzędzie do zarządzania pakietami...................................................c.. 309 Uaktualnianie systemów Novell NetWare ...................................................c........... 314 Integralność systemu plików ...................................................c................................ 322 Zabezpieczenie 94. Sprawdź integralność systemu plików............................... 322 Program FastSum w systemach Windows...................................................c............ 338 Zabezpieczenie 95. Ogranicz fizyczny dostęp do serwera ................................ 340 Zabezpieczenie 96. — wykonuj i czytaj logi systemowe.................................. 342 Analiza logów systemowych w systemie Linux...................................................c... 342 Zabezpieczenie 97. Wykonaj audyt bezpieczeństwa......................................... 353 Zabezpieczenie 98. Zaszyfruj swój system plików ........................................... 375 Zabezpieczenie 99. Skorzystaj z internetowych serwisów skanujących ........... 378 Kontrola dostępu do usług...................................................c.................................... 382 Zabezpieczenie 100. Ogranicz zakres świadczonych usług .............................. 382 Zabezpieczenie 101. Zarządzaj pasmem ...................................................c........ 389 Podsumowanie ...................................................c...................................................c.. 400 Dodatek A Podstawy komunikacji sieciowej ...................................................z. 401 Pojęcia podstawowe ...................................................c...................................................c 401 Modele łączenia systemów...................................................c......................................... 404 Model referencyjny ISO/OSI — warstwy: fizyczna i łączenia danych, protokoły z rodziny Ethernet ...................................................c................................... 407 Model referencyjny ISO/OSI — warstwa sieciowa, protokół IP, hermetyzacja............ 419 Model referencyjny ISO/OSI — warstwa transportowa, protokoły TCP i UDP, stos protokołów TCP/IP ...................................................c.......................................... 432 Model referencyjny ISO/OSI — warstwy: sesji, prezentacji i aplikacji, protokoły warstw wyższych ...................................................c.................................... 439 Dodatek B Zapory sieciowe ...................................................z......................... 451 Technologie zapór sieciowych ...................................................c................................... 453 Filtrowanie pakietów (ang. packet filtering) ...................................................c........ 453 Usługi pośredniczenia (proxy) ...................................................c............................. 458 Proxy warstwy aplikacji (ang. application-level proxies) ................................. 459 Proxy obwodowe (ang. circuit level gateway) .................................................. 460 Translacja adresów sieciowych (ang. Network Address Translation — NAT) ....... 461 Wirtualne sieci prywatne (ang. Virtual Private Network — VPN) ......................... 463 Architektury zapór sieciowych ...................................................c................................... 467 Router ekranujący (ang. screening router) ...................................................c........... 467 Host dwusieciowy (ang. dual-homed host) ...................................................c.......... 467 Host bastionowy (ang. bastion host) ...................................................c.................... 468 Ekranowany host (ang. screened host) ...................................................c................. 469 Ekranowana podsieć (ang. screened subnet) ...................................................c........ 470 Spis treści 9 Host trzysieciowy (ang. tri-homed host) ...................................................c.............. 471 Wiele ekranowanych podsieci (ang. split-screened subnet) .................................... 471 Dwa popularne filtry pakietów: Ipfilter i Iptables ...................................................c...... 472 Ipfilter ...................................................c...................................................c............... 472 IPtables...................................................c...................................................c.............. 484 Przygotowanie skryptu z regułami filtrowania.................................................. 491 Konfiguracja systemu linux Redhat 9.0 ...................................................c......... 493 Konfiguracja systemu Linux Knoppix ...................................................c........... 494 Dodatek C Systemy wykrywania intruzów IDS.................................................. 497 Techniki wykrywania intruzów stosowane w systemach IDS ....................................... 498 Sygnatury (dopasowywanie wzorców)...................................................c................. 498 Badanie częstości zdarzeń i przekraczania ich limitów w określonej jednostce czasu ... 499 Wykrywanie anomalii statystycznych ...................................................c.................. 499 Zaawansowane techniki detekcji intruzów...................................................c........... 499 Budowa, działanie i umieszczanie systemu IDS w sieci................................................ 500 Budowa i działanie systemu ...................................................c................................. 500 Umieszczanie systemu w sieci ...................................................c............................. 501 Klasyfikacja systemów IDS ...................................................c................................. 502 Budowa i zasada działania programu Snort...................................................c................ 503 Zasada działania ...................................................c...................................................c 503 Preprocesory...................................................c...................................................c...... 504 Możliwości wykrywania ataków oferowane przez SNORT-a................................. 504 Zasady tworzenia reguł dla programu Snort...................................................c......... 504 Podział ataków na klasy ...................................................c................................. 509 Reakcja na ataki ...................................................c............................................. 511 Reakcja na typowy atak, wykrycie i zapis skanowania portów......................... 511 Zdalne logowanie na użytkownika root ...................................................c......... 512 Statystyki oferowane przez Snorta...................................................c................. 512 Konfiguracja systemu dynamicznie reagującego na włamania...................................... 516 Konfiguracja i uruchomienie Snorta ...................................................c.................... 516 Sniffer ...................................................c...................................................c......... 516 Logowanie pakietów ...................................................c...................................... 517 NIDS ...................................................c...................................................c........... 518 Wykrywanie i dynamiczna reakcja ...................................................c................ 521 Podsumowanie ...................................................c...................................................c.. 524 Dodatek D Instalowanie systemu Knoppix 3.4. na dysku twardym .................... 525 Zakończenie ...................................................z............................... 529 Bibliografia ...................................................z................................. 531 Skorowidz...................................................z................................... 539 Rozdział 3. Metody obrony przed atakami DoS i DDoS Jednym z najbardziej niebezpiecznych, a zarazem popularnych, zagrożeń w sieciach komputerowych są ataki DoS (ang. Denial of Service, odmowa usług) w tym ich od- miana — ataki DDoS (ang. Distributed Denial of Service, rozproszone ataki „odmo- wa usługi”). Ich celem jest unieruchomienie atakowanego serwisu (na przykład serwera WWW, DNS czy całej atakowanej sieci) za pomocą różnych mechanizmów wykorzy- stujących zarówno luki konkretnych systemów operacyjnych, jak i niedociągnięcia stosu TCP/IP. Ataki DoS (pominąwszy pobudki czysto chuligańskie) mogą być po- dejmowane jako część szerszych działań mających na celu oszustwo, spenetrowanie cudzych zasobów bądź przejęcie nad nimi kontroli (na przykład zablokowanie praw- dziwego DNS-a może być pomocne podczas prowadzenia ataku DNS-spoofing). Obrona przed atakami DoS sprowadza się przede wszystkim do zainstalowania od- powiednich łat na znane luki w systemach operacyjnych oraz do odfiltrowania na za- porze sieciowej pakietów niosących atak. Do wykrycia ataków DoS i DDoS najlepiej posłużyć się analizatorami ruchu sieciowego oraz systemami IDS. W tym rozdziale zaprezentujemy szereg najpopularniejszych ataków DoS i DDoS oraz sposoby obrony przed nimi. Jako zaporę sieciową wykorzystywaliśmy linuksowy program iptables, zaś ja- ko systemu IDS używaliśmy Snorta (odpowiednie reguły zostały wzięte z aktualnych w chwili pisania książki baz Snorta). Opis instalacji i wykorzystania obu pakietów można znaleźć w dodatkach. Zachęcamy Czytelnika, aby na podstawie niniejszego rozdziału spróbował samodzielnie skonfigurować zaporę sieciową wraz z systemem detekcji intru- zów i dynamicznej reakcji (za pomocą opisanego w dodatku C. programu Guardian). Ataki DoS Ataki typu DoS generują duży ruch, co powoduje zaburzanie lub całkowite zabloko- wanie pracy normalnych aplikacji sieciowych, lub też wykorzystują słabe punkty sto- su protokołów TCP/IP dla unieruchomienia atakowanego systemu lub zaburzenia jego 156 101 zabezpieczeń przed atakami w sieci komputerowej działania. Niektóre z nich są możliwe do przeprowadzenia, ponieważ hosty siecio- we przy uwierzytelnianiu polegają tylko na źródłowym adresie IP. Inne istnieją, dlatego że niektóre mechanizmy kontrolne i większość protokołów routingu stosuje słabe meto- dy uwierzytelniania źródła, z którego pochodzi informacja, bądź w ogóle ich nie używa. Ataki DOS możemy podzielić na trzy grupy:  ataki bazujące na implementacji stosu TCP/IP. Ataki tego typu wykorzystują słabości w specyfikacji TCP/IP w konkretnym systemie operacyjnym. Przykładami ataków z tej grupy jest Ping of Death, Teardrop, Smbnuke; ataki bazujące na standardach TCP/IP. Ataki tego typu wykorzystują słabości w samych standardach stosu TCP/IP. Przykładami ataków z tej grupy są SYN attack oraz Land; Ataki wykorzystujące tzw. „brutalną siłę” (ang. brute force). Ataki tego typu generują duży ruch, który zajmuje pasmo sieciowe. Przykładami ataków tego typu są Smurf, Fraggle. Ping of Death Ping of Death jest dość prostym atakiem. Standardy opisujące stos TCP/IP określają maksymalną wielkość datagramu IP na 65536 bajtów. Wiele systemów, szczególnie starsze wersje systemów uniksowych i linuksowych, może ulec uszkodzeniu, zawiesić się albo zrestartować, jeśli otrzyma datagram IP większy od możliwego maksymalne- go rozmiaru. Podczas tego ataku tworzony jest i wysyłany do systemu ofiary pakiet ping przekraczający 65536 bajtów. Zabezpieczenie nr 39. Ochrona przed atakiem Ping of Death za pomocą filtrowania na zaporze sieciowej Jeżeli w sieci istnieją starsze wersje systemów operacyjnych, podatnych na atak Ping of Death, powinniśmy zadbać o ściągnięcie odpowiednich aktualizacji. Jeżeli z jakichś względów system taki nie może być uaktualniony do nowszej wersji, najlepszą metodą obrony jest zabezpieczenie dostępu do takiej stacji za pomocą reguły zapory siecio- wej. Reguła ta może być zastosowana na routerze, przez który można uzyskać dostęp z zewnątrz do tej stacji. Regułę tej składni pokazano na rysunku 3.1. Rysunek 3.1. Reguła zapory sieciowej dopuszczająca pakiety ICMP Echo request o wielkości od 60 do 65535 bajtów Rozdział 3. ♦ Metody obrony przed atakami DoS i DDoS 157 Powyższa reguła przepuszcza tylko pakiety ICMP Echo Request, których rozmiary mieszczą się w zakresie od 60 bajtów do 65535 bajtów. Teardrop Atak teardrop wykorzystuje słabość w procesie składania po stronie odbiorcy data- gramów IP z poszczególnych fragmentów. Podczas transmisji w sieci publicznej da- tagram IP przechodzi przez różne routery i sieci, w szczególności takie, w których maksymalny rozmiar ramki może być mniejszy niż rozmiar datagramu. W takim przypadku datagram może zostać podzielony na mniejsze fragmenty. Każdy fragment zawiera pole offset field, w którym wpisana jest informacja pozwalająca na prawidło- wą defragmentację pakietu. Urządzenie odbierające fragmenty składa je w oryginalny datagram IP używając do tego wartości w polu offset field. Podczas przeprowadzania ataku teardrop są wysyłane serie datagramów IP z nachodzącymi na siebie warto- ściami w polach offset field. Kiedy system odbiorcy stara się poskładać fragment w całość, zawiesza się bądź ulega uszkodzeniu. Na rysunku 3.2 przedstawiono sposób przeprowadzenia tego ataku. W naszym przy- padku pakiety były wysyłane na port 69 komputera o adresie 172.16.30.1. Rysunek 3.2. Przykład przeprowadzenia ataku Teardrop Na rysunku 3.3 pokazano przechwycone za pomocą sniffera pakiety generowane pod- czas tego ataku. Jak widać, są one pofragmentowane. Rysunek 3.3. Pofragmentowane pakiety generowane podczas ataku Teardrop 158 101 zabezpieczeń przed atakami w sieci komputerowej Zabezpieczenie nr 40. Ochrona przed atakiem teardrop za pomocą systemu Snort Najlepszą ochroną przeciwko temu atakowi jest sprawdzenie, czy dla naszego syste- mu operacyjnego istnieją aktualizacje przeciwdziałające atakowi i czy są one zain- stalowane. Oczywiście można zastosować do ochrony odpowiednią regułę systemu IDS. Poniżej przedstawiono regułę wykrywającą pofragmentowane pakiety pochodzące z ataku teardrop: CNGTVWFRCP[CP[ CP[CP[ OUI2TGRTQYCFQPQCVCM6GCTFTQRHTCIDKVU/ KFUKFTGX Wykrycie ataku przez Snorta, a następnie dynamiczna reakcja za pomocą zapory sie- ciowej pozwoli na zabezpieczenie się przed tego typu pakietami. Poszczególne opcje w regule przytoczonej wcześniej oznaczają, że alarm ma być ogłoszony w przypadku wykrycia pofragmentowanego (fragbits:M;) ruchu UDP z dowolnego adresu na do- wolny adres (alert udp any any - any any). Pola Id oraz Sid wskazują indeks reguły w bazie danych Snorta (ta reguła, jak i kolejne przedstawione poniżej, zostały zaczerpnięte z najnowszej w chwili pisania książki bazy programu Snort). Zabezpieczenie nr 41. Ochrona przed atakiem teardrop za pomocą filtrowania pakietów Drugą metodą ochrony przed atakiem Teardrop jest odpowiednia filtracja pakietów. W celu zabezpieczenia się przed tym atakiem należy odrzucić wszystkie przychodzą- ce do naszej sieci lub komputera pofragmentowane datagramy UDP. Odpowiednią regułę zapory sieciowej zabezpieczającą przechodzenie przez bramę do internetu po- fragmentowanych datagramów UDP zaprezentowano na rysunku 3.4. Rysunek 3.4. Reguła zapory sieciowej zabezpieczająca przed atakiem teardrop Atak SYN-flood Atak SYN-flood wykorzystuje moment nawiązania połączenia TCP między dwoma hostami. Kiedy klient w sieci z implementowanym stosem TCP/IP chce nawiązać połączenie z serwerem, następuje tzw. three-way-handshake. Składa się on z trzech faz: 1. Klient wysyła segment tcp z flagą SYN do serwera. Rozdział 3. ♦ Metody obrony przed atakami DoS i DDoS 159 2. Serwer potwierdza odebranie segmentu SYN od klienta przez wysłanie segmentu z ustawionymi flagami SYN i ACK. 3. Klient odpowiada serwerowi segmentem z ustawioną flagą ACK. Wykonanie tych trzech kroków powoduje ustanowienie połączenia i od tej chwili da- ne mogą być już wymieniane między nadawcą i odbiorcą. Każde wysłanie segmentu z flagą SYN na otwarty port u odbiorcy wymusza na nim odpowiedź przez odesłanie SYN i ACK i oczekiwanie na potwierdzenie od nadawcy flagą ACK. SYN-flood po- lega na zalewaniu systemu odbiorczego segmentami TCP z ustawiona flagą SYN spod fałszywych adresów IP. W tym przypadku ostateczna odpowiedź (ACK od klienta) nigdy nie nadejdzie, ponieważ odbiorca wysyła segment z flagami SYN i ACK pod fałszywy adres IP. Podczas gdy system odbiorcy czeka na potwierdzenie ACK, które nigdy nie przyjdzie, zapisuje wszystkie segmenty SYN i ACK, na które nie od- powiedział w swojej kolejce, zwykle dość małej. Po zapełnieniu tej kolejki system odbiorcy będzie ignorował wszystkie nowe próby nawiązania połączenia SYN. Seg- menty z flagami SYN-ACK opuszczają kolejkę w momencie, gdy zostanie odebrane potwierdzenie ACK od nadawcy albo upłynie czas oczekiwania na to potwierdzenie — timeout. Przez ten czas system nie pozwoli na nawiązywanie nowych połączeń. Zabezpieczenie nr 42. Ochrona przed atakiem SYN-flood wychodzącym z naszej sieci za pomocą zapory sieciowej W celu przeciwdziałania tego typu atakom należy tak skonfigurować zaporę sieciową, aby pakiety opuszczające ją i wychodzące z naszej wewnętrznej sieci zawierały adres IP źródłowy pochodzący tylko z naszej wewnętrznej sieci. To spowoduje, że adresy IP nie będą mogły być fałszowane (podmieniane). Aby zabezpieczyć się przed wy- chodzeniem tego typu pakietów z wnętrza naszej sieci, przy założeniu, że w naszej sieci są adresy publiczne z sieci 212.51.2.0/24, należy zastosować na routerze regułę zapory sieciowej przedstawioną na rysunku 3.5. Rysunek 3.5. Reguła blokująca wychodzenie z naszej sieci pakietów ze zmienionymi adresami źródłowymi Znak () oznacza negację. W tym przypadku będą przepuszczane tylko pakiety z adresami źródłowymi pochodzącymi z sieci 212.51.2.0/24, pozostałe będą odrzucane. W przypadku sieci lokalnej z prywatną pulą adresów np. 10.13.0.0/16, która jest ukryta za NAT-em, aby uchronić się przed atakiem SYN z wnętrza naszej sieci, należy dokonywać translacji tylko dla adresów z naszej sieci lokalnej. Sposób dokonywania translacji adresu źródłowego tylko dla adresów z naszej sieci przedstawiono na rysunku 3.6. 160 101 zabezpieczeń przed atakami w sieci komputerowej Rysunek 3.6. Translacja adresów tylko z prywatnej puli W celu ograniczenia użytkownikom w sieci możliwość nawiązywania dużej liczby połączeń (segmentów tcp z ustawioną flagą SYN) możemy użyć reguły, która spowo- duje, że każdy użytkownik o danym adresie IP będzie mógł nawiązać z wnętrza na- szej sieci tylko 9 połączeń w ciągu 1s. KRVCDNGU#+0276RVERU[POKRNKOKVKRNKOKVCDQXGL 412 Zabezpieczenie nr 43. Ochrona przed atakami SYN- flood i Naptha na usługi w naszej sieci za pomocą iptables Jeżeli chcemy ochronić nasze serwisy dostępne z internetu przed atakami SYN-flood oraz Naptha, powinniśmy zastosować reguły filtrujące ograniczające liczbę możli- wych połączeń w ciągu sekundy z naszymi serwerami. Na rysunku 3.7 pokazano re- gułę pozwalającą na wykonanie 3 połączeń w ciągu sekundy. Rysunek 3.7. Ograniczenie liczby połączeń z usługami do 3 na sekundę Atak Land Atak Land jest podobny do ataku SYN. Tak jak w przypadku ataku SYN, wysyłane są do systemu odbiorcy segmenty z ustawioną flagą synchronizacji, jednak, podczas gdy w ataku SYN adres IP nadawcy jest nieosiągalny lub jego komputer jest wyłączony, atak Land podmienia adres źródłowy na taki sam, jak adres odbiorcy. Serwer odbie- rając tak spreparowany pakiet wysyła potwierdzenie (pakiet z bitem ACK) na własny adres i nawiązuje nieaktywne połączenie — zapętla swoje działanie. Likwidacja nie- aktywnego połączenia następuje dopiero po upływie czasu ustalonego w systemie operacyjnym serwera dla nieaktywnych połączeń. Na rysunku 3.8 zaprezentowano sposób przeprowadzenia tego ataku. Rozdział 3. ♦ Metody obrony przed atakami DoS i DDoS 161 Rysunek 3.8. Przeprowadzenie ataku Land W wyniku przeprowadzenia ataku został wysłany charakterystyczny pakiet. Jak widać, adres źródłowy i adres docelowy wskazują na ten sam komputer (rysunek 3.9). Rysunek 3.9. Pakiet generowany podczas ataku Land Zabezpieczenie nr 44. Ochrona przed atakiem Land za pomocą programu Snort Chociaż atak tego typu nie jest stary, większość systemów operacyjnych jest wyposa- żona w łaty zabezpieczające przed nim. Jak w przypadku wszystkich ataków DoS, należy pamiętać o instalowaniu zawsze odpowiednich łat bądź o sprawdzeniu, czy sys- tem nie jest już wyposażony w odpowiednie zabezpieczenie. Inną metodą obrony przed atakiem Land jest ustawienie odpowiednich filtrów na zaporze sieciowej. Mają one za zadanie odrzucenie wszystkich przychodzących datagramów IP z błędnymi ad- resami IP, czyli przychodzących z zewnątrz do naszej zapory sieciowej datagramów, których adres źródłowy wskazuje, że pochodzą z naszej wewnętrznej sieci lokalnej. Zabezpieczeniem będzie więc odpowiednia filtracja pakietów. Wśród znanych źró- dłowych adresów IP powinniśmy odfiltrowywać następujące:  10.0.0.0 to 10.255.255.255, 172.16.0.0 to 172.31.255.255, 192.168.0.0 to 192.168.255.255, czyli adresy należące do sieci prywatnych oraz 127.0.0.0 to 127.255.255.255 (adresy pętli zwrotnej). Przykładową regułę odrzucającą przychodzące z zewnątrz do naszej sieci pakiety z prywatnymi adresami z klasy 10.0.0.0/8 przedstawiono na rysunku 3.10. Rysunek 3.10. Reguła zapory sieciowej, która nie wpuszcza do wnętrza naszej sieci pakietów z adresami IP z prywatnej sieci 10.0.0.0/8 162 101 zabezpieczeń przed atakami w sieci komputerowej Zabezpieczenie nr 45. Ochrona przed atakiem Land za pomocą programu Snort (reguła systemu IDS) Aby chronić się przed atakiem Land, możemy też wykorzystać regułę systemu IDS. Regułę tę pokazano poniżej: CNGTVVERCP[CP[ CP[CP[ OUI2TGRTQYCFQPQCVCM.CPFHNCIU5KF UGSHNQYUVCVGNGUUUKFTGX Atak Naptha Atak ten działa podobnie do ataku SYN-flood. Również wykorzystuje moment na- wiązywania połączenia TCP między klientem i serwerem i, analogicznie do ataku SYN-flood, jego zadaniem jest zajęcie całej kolejki połączeń serwera i uniemożliwie- nie korzystania z danej usługi. Różnica w stosunku do zalewania segmentami SYN polega na tym, że atakujący wysyła pakiety SYN na określony port komputera ofiary i oczekuje na powracające pakiety SYN/ACK (w przypadku ataku SYN-flood ataku- jący wysyła tylko pakiety SYN i nic więcej nie robi). Jeśli atakujący zauważy pakiety powrotne SYN/ACK, wysyła do ofiary segment z ustawionymi flagami FIN/ACK. Powoduje to przestawienie serwera w stan tzw. pasywnego zamknięcia. Wynika on stąd, że serwer po odebraniu segmentu FIN/ACK odsyła pakiet FIN i czeka na pakiet ACK, którego nigdy nie otrzymuje. Serwer przechodzi w stan LAST_ACK i oczekuje na przyjście ostatniego segmentu ACK. W systemie Windows 98 stan ten utrzymy- wany jest przez około dwie minuty. W tym czasie serwer odrzuca wszelkie próby na- wiązania z nim połączenia sieciowego (dopóty będzie ignorował wszystkie pakiety SYN, dopóki nie zwolni się miejsce w kolejce). Zalewając w ten sposób ofiarę sfał- szowanymi segmentami SYN atakujący skutecznie blokuje możliwość korzystania z danej usługi. Ograniczeniem tego ataku jest fakt, że napastnik musi — generując fałszywe pakiety SYN — podszywać się w nich pod adresy IP z własnej sieci. Jest to wymóg koniecz- ny, aby powracające od zaatakowanej maszyny pakiety SYN/ACK mogły być zauwa- żone przez napastnika i tym samym, by mógł on wysyłać poprawnie zbudowane pa- kiety FIN/ACK. Napastnik musi w pakiecie SYN/ACK odczytać numer sekwencyjny i na jego podstawie zbudować poprawny dla ofiary pakiet FIN/ACK. Wysyłanie pa- kietów FIN/ACK z ustawionym niepoprawnym numerem sekwencyjnym zakończy się niepowodzeniem, ponieważ port ofiary stwierdzi, że pakiety takie nie należą do danego połączenia. Na poniższym listingu pokazano sposób przeprowadzania ataku: PCRCUVPKM QHKCTC5;0 QHKCTC PCRCUVPKM5;0# - PCRCUVPKM QHKCTC# -(+0 Systemy podatne na ten atak to:  Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Rozdział 3. ♦ Metody obrony przed atakami DoS i DDoS 163  Microsoft Windows 98SE, Microsoft Windows Millennium, Windows NT 4.0, HP-UX 11, IBM AIX 4.3, Sun Solaris 7-8,  FreeBSD 4.0 wersja RELEASE, RedHat Linux 6.1 — 7.0, Systemy Linux oparte na jądrze z serii 2.0. Na rysunku 3.11 przedstawiono stany połączeń na porcie 139. serwera po wykonaniu ataku SYN-flood w systemie Windows 98. Na kolejnym (rysunek 3.12) dla porównania widać stany połączeń, ale po wykonaniu ataku Naptha. Listę takich stanów uzyskano po wydaniu polecenia PGVUVCVŌPC. Rysunek 3.11. Stany połączeń serwera po wykonaniu ataku SYN-flood Rysunek 3.12. Stany połączeń serwera po wykonaniu ataku Naptha Po wykonaniu ataku Naptha próba połączenia się z usługą na porcie 139. zakończy się niepowodzeniem (rysunek 3.13). 164 101 zabezpieczeń przed atakami w sieci komputerowej Rysunek 3.13. Próba ustanowienia połączenia z portem 139 ofiary po wykonaniu ataku naptha
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

101 zabezpieczeń przed atakami w sieci komputerowej
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: